ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE."

Transkriptio

1 LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR. EJ FÖR BARN UNDER 3 ÅR. Jos tarvitset tuotetukea, voit ottaa yhteyttä JAKKS kuluttajatukeen sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse Palvelu on englanninkielinen. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Om du behöver produktstöd, kan du kontakta JAKKS konsumentstöd per e-post med addressen eller per telefon Servicen är engelskspråkig. Du kan även kontakta din återförsäljare.

2 2 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen auton kasausta ja käyttöä. Kasaus suoritettava aikuisen toimesta. Läs bruksanvisningen noggrannt innan du sätter ihop och använder bilen. Bilen bör sättas ihop av en vuxen person. Sisältö A. Lelun tekniset tiedot 2 B. Tärkeää tietoa 2 C. Turvallisuusvaroitukset 3 D. Akun lataus, asennus, hoito ja hävittäminen 4-5 E. Auton osat 6-7 F. Tarrojen kiinnittäminen 8 G. Kasausohjeet 9-14 H. Käyttö 15 I. Lataus ja akkutieto 15 J. Vianetsintä 16 A) Lelun tekniset tiedot Ikä: 3-5 vuotta Painorajoitus: 25 kg Nopeus: Eteen max 4 km/h Taakse max 4 km/h Akku (Auto): 6 V / 7 ah Moottori: 6 V Laturi: Tulo AC V Hz Lähtö DC 7,2 V 1,0 A Äänilaitteen paristot: 2 x 1,5 V AA Ensimmäisen latauksen kesto: 12 h Latausaika: h Käyttöaika: minuuttia B) Tärkeää tietoa Aikuisen on valvottava käyttöä. Kaikki huolto- ja ylläpitotoimet hoidettava aikuisen toimesta. Varoitus: Tässä autossa ei ole jarrua. Varoitus: Tämä lelu ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Varoitus: Lapsen on käytettävä suojavarusteita, kuten kenkiä ja kypärää käytön aikana. Laitteen akkua on ladattava 12 h ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun lataus täyteen kestää noin tuntia kun akku on ajettu tyhjäksi. Jos autoa ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme, että akku ladataan täyteen vähintään kerran kuukaudessa. Älä ylitä painorajoitusta, 25 kg. Lue tämän käyttöohjeen lisävaroitukset ja turvallisuusohjeet. Huom: Älä nosta autoa ratista. Innehåll A. Leksakens tekniska information 2 B. Viktig information 2 C. Säkerhetsvarningar 3 D. Ladda, installera, sköta och kassera batteriet 4-5 E. Bilens delar 6-7 F. Fästning av dekaler 8 G. Hopsättningsinstruktioner 9-14 H. Användning 15 I. Laddning och batteri-information 15 J. Felsökning 16 A) Leksakens tekniska information Ålder: 3-5 år Viktbegränsning: 25 kg Hastighet: Framåt max 4 km/h Bakåt max 4 km/h Batteri (Bil): 6 V / 7 ah Motor: 6 V Laddare: In AC V Hz Ut DC 7,2 V 1,0 A Ljudenhetens batterier: 2 x 1,5 V AA Första laddningens tid: 12 h Laddningstid: h Brukstid: minuter B) Viktig information En vuxen person bör övervaka barnet som använder bilen. All service och underhåll bör utföras av en vuxen person. Varning: Denna bil är inte utrustad med en broms. Varning: Denna leksak lämpar sig ej för barn under 3 år. Varning: Barnet måste använda skyddsutrustning, såsom skor och hjälm vid användning av bilen. Batteriet bör laddas i 12 h före första användningen. När batteriet har körts tomt, tar det ca timmar att ladda batteriet fullt. Om bilen inte används på en längre tid, rekommenderar vi att batteriet laddas fullt minst en gång om månaden. Överskrid inte viktbegränsningen, 25 kg. Läs de extra varningarna och säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning. Obs: Lyft inte bilen med ratten.

3 C) TURVALLISUUSVAROITUKSET SÄKERHETSVARNINGAR 3 VAROITUS: Sähkövaroitukset Älä ohita sulaketta. Tulipalon vaara. Vaihda sulake vain samanlaiseen 30 A sulakkeeseen. Käytä vain mukana tulevaa laturia tai vastaavaa varaosalaturia. Älä koskaan muokkaa auton sähköjärjestelmää. Muutokset voivat johtaa oikosulkuun tai tulipaloon, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja ja vahingoittaa autoa. Akku on ladattava aikuisen toimesta. Älä anna lapsen ladata akkua. Akun lataukseen liittyvä jännite voi vahingoittaa lasta. Tarkista laturi ja sen liitin sekä auton latausliitäntä ennen jokaista latauskertaa sekä jokaisen latauskerran jälkeen. Älä käytä laturia jos havaitset liiallista kulumista tai laitevaurion. Vaihda kulunut tai vaurioitunut osa vastaavaan varaosaan. Käyttövaroitukset Vammautumisen riskin vähentämiseksi on laitteen käyttöä valvottava aikuisen toimesta. Pidä lapset turvallisessa, hyvin valaistussa tilassa jossa ei ole esteitä, näköesteitä, uima-altaita tai muita vesistöjä, rappuja, liikennöityjä teitä tai polkuja. Varmista, että lapsi aina käyttää turvavyötä. Varmista, että lapsi aina käyttää turvavarusteita ajon aikana. Varmista, että lapsi aina käyttää kenkiä, kuten lenkkitossuja tai saappaita. Autoa ei saa käyttää paljain jaloin tai avonaisilla kengillä, kuten sandaaleilla. Auto on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle kerrallaan. Autoa ei saa käyttää hiekalla, soralla tai pehmeällä maaperällä. Älä käytä autoa mäessä. Käytä autoa vain tasaisella alustalla, jotta se ei kaadu. Älä käytä autoa pimeässä, sillä odottamattomat esteet voivat aiheuttaa onnettomuuden. Älä koskaan kosketa liikkuvia osia, kuten moottoria, vaihteita tai pyöriä. Sormet, hiukset jne. voivat juuttua liikkuviin osiin, johtaen vammoihin. Älä käytä autoa syttymisherkkien aineiden lähistöllä (kuten bensiini, liuottimet jne.). Älä istu istuimen takareunalla, koska auto voi kaatua. Älä vaihda vaihdetta kun auto on liikkeessä. Pysähdy aina kokonaan ennen peruutusvaihteen tai ajovaihteen kytkemistä. Jos moottori hyytyy tai ylikuormittuu, aktivoituu suojarele ja autoa ei voi käynnistää hetkeen. Odota muutamia minuutteja ja kokeile uudestaan. Jos ongelma toistuu, selvitä syy (poista tukos yms.). Autoa on aina käytettävä varoen, sillä varomaton käyttö voi johtaa onnettomuuteen tai kaatumiseen, ja aiheuttaa vammoja. VARNING: Elvarningar Kringgå inte säkringen. Risk för brand. Ersätt säkringen endast med en likadan 30 A säkring. Använd endast den medföljande laddaren eller en motsvarande reservdelsladdare. Modifiera aldrig bilens elsystem. Ändringar kan leda till en kortslutning eller brand, som kan orsaka allvarliga personskador och skada bilen. Batteriet bör laddas av en vuxen person. Låt inte ett barn ladda batteriet. Laddningsspänningen kan skada ett barn. Kontrollera laddaren och dess kontakt samt bilens laddningsanslutning både före och efter varje laddning. Använd inte laddaren om du upptäcker onormalt slitage eller ett fel på apparaten. Byt en sliten eller skadad del till en motsvarande reservdel. Driftvarningar För att minska risken för personskador bör en vuxen person övervaka användningen av bilen. Håll barnen i ett säkert, väl upplyst utrymme där det inte finns hinder, sikthinder, simbassänger eller andra vattendrag, trappor, traffikerade vägar eller stigar. Se till att barnet alltid använder säkerhetsbältet. Se till att barnet alltid använder skyddsutrustning då han eller hon använder bilen. Se till att barnet alltid använder skor, såsom tennisskor eller stövlar. Bilen får inte användas barfota eller med öppna skor, som t.ex. sandaler. Bilen är ämnad för en person i taget. Bilen får inte användas på sand, grus eller mjuk mark. Använd inte bilen i en backe. Använd bilen endast på ett jämnt underlag så att den inte välter. Använd inte bilen i mörker, eftersom oväntade hinder kan orsaka en olycka. Vidrör aldrig rörliga delar, såsom motorn, växlar eller hjul. Fingrar, hår osv. kan fastna i rörliga delar, och orsaka kroppsskador. Använd inte bilen i närheten av lättantändliga ämnen (t.ex. bensin, lösningsmedel etc.). Sitt inte på sätets bakre kant, eftersom bilen kan välta. Byt inte växel medan bilen rör på sig. Stanna alltid helt innan du kopplar i backen eller drivväxeln. Om motorn stannar eller överbelastas, aktiveras en skyddsrelä och motorn kan inte startas på ett tag. Vänta några minuter och pröva på nytt. Om problemet upprepas, red ut orsaken (ta bort blockage osv.). Bilen bör alltid användas varsamt, eftersom vårdslös användning kan leda till en olycka eller till att bilen välter, och därmed orsaka kroppsskador.

4 4 D) AKUN LATAUS, ASENNUS, HOITO JA HÄVITTÄMINEN LADDA, INSTALLERA, SKÖTA OCH KASSERA BATTERIET Auton akun ja laturin hoito Tähän laitteen tehdyt muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen sallinut, johtavat takuun raukeamiseen. Akku ja laturi eivät ole leluja. Akun lataus ja äänilaitteen pariston vaihto on suoritettava aikuisen toimesta. Älä koskaan anna lapsen vaihtaa paristoja tai ladata akkua. Akku on ladattava 12 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että liität laturin standardienmukaiseen 230 V / 50 Hz pistorasiaan. Akun täysi lataus käytön jälkeen kestää tuntia. Lataa akku täyteen ennen käyttöä, ja mielellään myös heti käytön jälkeen. Älä lataa akkua yli 16 tuntia yhtämittaisesti. Irrota laturi pistorasiasta ja auton latausliitännästä latauksen päätteeksi. Jos ei autoa käytetä pitkään aikaan, lataa kuitenkin akku täyteen ainakin kerran kuukaudessa. Lataa akku ennen varastointia. Älä lataa tai säilytä autoa ylös alaisin. Lataa akku hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä anna akun tyhjentyä täysin. Älä säilytä akkua tyhjänä, sillä se voi vaurioitua. Toimita käytetty lyijyakku kierrätykseen. Akkua ei saa hävittää polttamalla, eikä sitä saa heittää talousjätteeseen. Käytä laturia vain kuivassa sisätilassa. Paristovaroitukset (äänilaite) Varoitus: Vuotanut akkuneste voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa laitetta ja ympäristöä. Jos akku tai paristo vuotaa, pese altistunut iho perusteellisesti, ja varmista, ettei akkunestettä pääse silmiin, suuhun tai limakalvoille. Pese välittömästi ne vaatteet, jotka ovat tahriintuneet akkunesteellä. Hävitä rikkoontunut akku tai paristo asianmukaisesti kunnallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Välttääksesi paristo-ongelmia: ÄLÄ KOSKAAN sekoita vanhoja ja uusia, tai erityyppisiä paristoja. ÄLÄ KOSKAAN käytä alkali-, hiili-sinkki- ja uudelleenladattavia paristoja sekaisin. ÄLÄ KOSKAAN hävitä paristoja polttamalla, sillä ne voivat räjähtää. ÄLÄ KOSKAAN käytä uudelleenladattavia paristoja. ÄLÄ KOSKAAN yritä ladata kertakäyttöparistoja. Poista aina loppuunkäytetyt paristot mahdollisimman nopeasti laitteesta. Vain aikuinen saa asentaa paristoja, annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä vain valmistajan määrittelemiä paristoja. Asenna paristot paristotilassa olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Älä oikosulje paristojen napoja. Skötsel av bilens batteri och laddare Ändringar, som tillverkaren inte har separat tillåtit, som utförs på bilen, leder till att garantin upphävs. Batteriet och laddaren är inte leksaker. Batteriets laddning och ljudenhetens batteriers byte bör utföras av en vuxen person. Låt aldrig ett barn byta batterierna eller ladda bilens batteri. Bilens batteri måste laddas i 12 timmar före bilen används för första gången. Se till att du ansluter laddaren till ett standardenligt 230 V / 50 Hz vägguttag. En full laddning av bilens batteri efter användning tar timmar. Ladda batteriet efter användning, och helst även före användning. Ladda inte batteriet i över 16 timmar i ett sträck. Ta loss laddaren från vägguttaget och från bilens laddningsanslutning när laddningen har slutförts. Om inte bilen används på en längre tid, ladda ändå batteriet åtminstone en gång om månaden. Ladda batteriet innan bilen placeras i förvar. Ladda eller förvara inte bilen upp och ned. Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme. Låt inte batteriet tömmas helt. Förvara inte batteriet tomt, eftersom det kan ta skada. För det använda blybatteriet till insamling för återanvändning. Batteriet får inte brännas, och det får inte heller kasseras med hushållsavfallet. Använd laddaren endast inomhus i ett torrt utrymme. Batterivarningar (ljudenheten) Varning: Batteriläckage kan orsaka personskador och skada apparaten och omgivningen. Om ett batteri läcker, tvätta utsatt hud grundligt, och se till att batterivätska inte kommer i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor. Tvätta omedelbart kläder som har befläckats av batterivätska. Kassera ett skadat batteri i enlighet med kommunala och nationella förordningar. För att undvika batteriproblem: Blanda ALDRIG gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ. Använd ALDRIG alkaliska, kol-zink- och laddningsbara batterier tillsammans. BRÄNN ALDRIG batterier, eftersom de kan explodera. Använd ALDRIG laddningsbara batterier. Försök ALDRIG ladda engångsbatterier. Avlägsna uttjänta batterier så snabbt som möjligt från apparaten. Endast en vuxen person får installera batterier, i enlighet med de angivna instruktionerna. Använd endast de batterityper som tillverkaren har angivit. Installera batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i batteriutrymmet. Kortslut inte batteriernas poler.

5 E) AUTON OSAT BILENS DELAR 5 1. Auton runko 2. Etupuskuri 3. Etupyörä (x2) 4. Etupyörän navan suojus (x2) 5. Konepelti 6. Vasen äänilaite (kaiutin) 7. Oikea äänilaite (kaiutin) 8. Oikea takapyörä 9. Takapyörän navan suojus (x2) 10. Oikea pakoputki 11. Istuin 12. Ratti 13. Ohjauspylväs 14. Taka-akseli 15. Takapuskuri 16. Vasen pakoputki 17. Vasen takapyörä 1. Bilens chassi 2. Främre stötfångare 3. Framhjul (x2) 4. Framhjulets navkapsel (x2) 5. Motorhuv 6. Vänster ljudenhet (högtalare) 7. Höger ljudenhet (högtalare) 8. Höger bakhjul 9. Bakhjulets navkapsel (x2) 10. Höger avgasrör 11. Säte 12. Ratt 13. Rattstång 14. Bakre axel 15. Bakre stötfångare 16. Vänster avgasrör 17. Vänster bakhjul

6 6 E) AUTON OSAT BILENS DELAR A) Mutterinavain x2 B) Mutternyckel x2 Laturi x1 Laddare x1 C) Holkki x3 D) Bussning x3 Lyhyt välikappale x1 Kort mellanstycke x1 E) Pieni alusrengas x1 F) Liten bricka x1 Pitkä välikappale x1 Långt mellanstycke x1 G) Tarra-arkki x4 Dekalark x4 H) Mutteri x4 I) Mutter x4 Alusrengas x6 Bricka x6 J) Pieni ruuvi x3 K) Liten skruv x3 Ruuvi alusrenkaalla x2 Skruv med bricka x2 LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. L) Sokka x1 Sprint x1 VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR. EJ FÖR BARN UNDER 3 ÅR. Jos tarvitset tuotetukea, voit ottaa yhteyttä JAKKS kuluttajatukeen sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse Palvelu on englanninkielinen. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Om du behöver produktstöd, kan du kontakta JAKKS konsumentstöd per e-post med addressen eller per telefon Servicen är engelskspråkig. Du kan även kontakta din återförsäljare. O) Käyttöohje x1 Bruksanvisning x1 M) Ruuvi x18 N) Skruv x18 Pitkä ruuvi x3 Lång skruv x3

7 F) TARROJEN KIINNITTÄMINEN FÄSTNING AV DEKALER 7 Kiinnitä tarrat kuten kuvissa. Fäst dekalerna enligt bilderna. Konepelti Motorhuven Vasen äänilaite (kaiutin) Vänster ljudenhet (högtalare) Oikea äänilaite (kaiutin) Höger ljudenhet (högtalare) Etupuskuri Främre stötfångare Oikea pakoputki Höger avgasrör Vasen pakoputki Vänster avgasrör

8 8 G) KASAUSOHJEET HOPSÄTTNINGSINSTRUKTIONER Etupuskurin asennus Installering av den främre stötfångaren Askel 1 (Auton runko, etupuskuri) Liitä etupuskuri auton rungon etureunaan. Steg 1 (Bilens chassi, den främre stötfångaren) Fäst den främre stötfångaren till bilens chassis främre del. Askel 2 (6 x ruuvi [M]) Käännä auton runko ylös alaisin, aseta 6 ruuvia [M] etupuskurin reikiin ja kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä (meisseli ei sisälly pakkaukseen). Steg 2 (6 x skruv [M]) Vänd bilens chassi upp och ned, placera 6 skruvar [M] i hålen i den främre stötfångaren och spänn skruvarna med en krysskruvmejsel (mejseln ingår inte i förpackningen) Takapuskurin asennus Installering av den bakre stötfångaren Askel 3 (Takapuskuri) Liitä takapuskuri auton rungon takareunaan. Steg 3 (Den bakre stötfångaren) Fäst den bakre stötfångaren till bilens chassis bakre del. Askel 4 (4 x ruuvi [M]) Aseta 4 ruuvia [M] takapuskurin reikiin ja kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 4 (4 x skruv [M]) Placera 4 skruvar [M] i hålen i den bakre stötfångaren och spänn skruvarna med en krysskruvmejsel.

9 Takapyörien asennus Installering av bakhjulen 9 Vaihdelaatikko Växellåda Pitkä välikappale Långt mellanstycke Askel 5 (1x pitkä välikappale [F], taka-akseli) Aseta pitkä välikappale auton rungon pohjan takaosaan kuten kuvassa. Liu uta taka-akselin pää rungon aukkoon, pitkän välikappaleen läpi vaihdelaatikkoon. Steg 5 (1 x långt mellanstycke [F], bakre axel) Placera det långa mellanstycket på den bakre delen av bilens chassis undersida som på bilden. Skjut den bakre axelns ända in i hålet i chassit, genom det långa mellanstycket och in i växellådan. Keskiö Nav Holkki Bussning Askel 6 (1x vasen takapyörä, 1 x holkki [C]) Aseta holkki vasemman takapyörän keskiöön. Steg 6 (1 x vänster bakhjul1 x bussning [C]) Placera bussningen i det vänstra bakhjulets nav. Lyhyt välikappale Kort mellanstycke Mutteri Mutter Alusrengas Bricka Askel 7 (1x alusrengas [I], 1 x mutteri [H], 1 x lyhyt välikappale [D]) Aseta lyhyt välikappale taka-akseliin ja asenna vasen takapyörä akseliin. Aseta alusrengas ja mutteri taka-akselin päähän ja kiristä mutteri mutterinavaimella. Älä vielä aseta navan suojusta paikalleen. Steg 7 (1 x bricka [I], 1 x mutter [H], 1 x kort mellanstycke [D]) Placera det korta mellanstycket på den bakre axeln och montera vänster bakhjul på axeln. Placera brickan och muttern på den bakre axelns ända och spänn muttern med mutternyckeln. Placera inte ännu navkapseln på plats. Alusrengas Bricka Mutteri Mutter Kiristä mutterinavaimella Spänn med mutternyckeln Vaihdelaatikko Växellåda Askel 8 (1 x oikea takapyörä, 1x alusrengas [I], 1 x mutteri [H]) Aseta oikea takapyörä akseliin. Varmista, että pyörän ratas on liitetty vaihdelaatikkoon. Aseta alusrengas ja mutteri taka-akselin päähän ja kiristä mutteri mutterinavaimella. Steg 8 (1 x höger bakhjul, 1 x bricka [I], 1 x mutter [H]) Montera höger bakhjul på axeln. Se till att kugghjulet på hjulet är i kontakt med växellådan. Placera brickan och muttern på den bakre axelns ända och spänn muttern med mutternyckeln. Asenna kiinni vaihdelaatikon rattaaseen Montera fast i växellådans kugghjul

10 10 Askel 9 (2 x mutterinavain [A]) Kiristä takapyörien mutterit kahden mutteriavaimen avulla. Steg 9 (2 x mutternycklar [A]) Spänn bakhjulens muttrar med de två mutternycklarna. Takapyörän navan suojus Bakhjulets navkapsel Askel 10 (2 x navan suojusta) Asenna suojukset takapyörien muttereihin kiertämällä suojuksia kunnes ne naksahtavat paikoilleen. Steg 10 (2 x navkapslar) Montera navkapslarna på bakhjulens muttrar genom att vrida kapslarna tills de klickar på plats. Etupyörien asennus Installering av framhjulen Mutteri Mutter Holkki Bussning Askel 11 (1 x etupyörä, 1 x holkki [C], 2 x aluslevyä [I], 1 x mutteri [H]) Aseta holkki etupyörän keskiöön. Aseta alusrengas etuakseliin ja laita tämän jälkeen pyörä akseliin. Laita alusrengas ja mutteri akselin päähän ja kiristä mutteri. Steg 11 (1 x framhjul, 1 x bussning [C], 2 x brickor [I], 1 x mutter [H]) Placera bussningen i framhjulets nav. Placera brickan på framaxeln och därefter hjulet på axeln. Placera till slut en bricka och muttern på axelns ända och spänn muttern. Alusrengas Bricka Alusrengas Bricka Askel 12 (1 x etupyörä, 1 x holkki [C], 2 x aluslevyä [I], 1 x mutteri [H], 2 x etupyörän navan suojusta) Toista askeleen 11 ohjeet asentaaksesi toisen etupyörän. Asenna suojukset etupyörien muttereihin kiertämällä suojuksia kunnes ne naksahtavat paikoilleen. Steg 12 (1 x framhjul, 1 x bussning [C], 2 x brickor [I], 1 x mutter [H], 2 x framhjuls navkapslar) Upprepa instruktionerna i steg 11 för att montera det andra framhjulet. Montera navkapslarna på framhjulens muttrar genom att vrida kapslarna tills de klickar på plats. Etupyörän navan suojus Framhjulets navkapsel

11 Pakoputkien asennus Installering av avgasrören 11 Askel 13 (1 x oikea pakoputki, 1 x vasen pakoputki) Aseta oikea pakoputki kuvan mukaisesti auton rungon takaosassa olevaan aukkoon, ja vasen pakoputki rungon vastakkaisella puolella olevaan aukkoon. Steg 13 (1 x höger avgasrör, 1 x vänster avgasrör) Placera höger avgasrör enligt bilden i öppningen i bilens chassis bakre del, och vänster avgasrör i öppningen på chassits motsatta sida. Askel 14 (2 x pitkä ruuvi [N]) Aseta pitkät ruuvit oikean ja vasemman pakoputken ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 14 (2 x lång skruv [N]) Placera de långa skruvarna i höger och vänster avgasrörs skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Pitkä ruuvi Lång skruv Konepellin asennus Installering av motorhuven Askel 15 (1 x konepelti, 1 x ohjauspylväs) Aseta ohjauspylväs konepellissä olevaan aukkoon. Steg 15 (1 x motorhuv, 1 x rattstång) Placera rattstången i öppningen i motorhuven. Askel 16 (1 x ratti, 1 x pitkä ruuvi [N]) Asenna äänilaitteen 2 AA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen) ennen ratin asentamista (katso sivu 15). Aseta ratti ohjauspylvään päähän ja laita pitkä ruuvi ratissa olevaan ruuvinreikään. Kiristä ruuvi ristipääruuvimeisselillä. Steg 16 (1 x ratt, 1 x lång skruv [N]) Installera ljudenhetens 2 AA-batterier (ingår inte i förpackningen) innan du monterar ratten (se sidan 15). Montera ratten på ändan av rattstången och placera en lång skruv i skruvhålet i ratten. Spänn skruven med en krysskruvmejsel.

12 12 Askel 17 Aseta konepelti paikalleen siten, että se nojaa runkoon ja etupuskuriin. Steg 17 Placera motorhuven så att den stöds av chassit och den främre stötfångaren. Ruuvi alusrenkaalla Skruv med bricka Askel 18 (2 x ruuvi alusrenkaalla [K]) Aseta 2 ruuvia alusrenkaalla konepellissä oleviin ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 18 (2 x skruv med bricka [K]) Placera 2 skruvar med brickor i skruvhålen i motorhuven. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Sokka Sprint Askel 19 (1 x pieni alusrengas [E], 1 x sokka [L]) Työnnä ohjauspylväs ohjauspalkissa olevaan reikään. Laita pieni alusrengas ohjauspylvään päähän ja lukitse ohjauspylväs paikalleen sokalla. Steg 19 (1 x liten bricka [E], 1 x sprint [L]) Skjut rattstången in i hålet i kontrollreglaget. Placera den lilla brickan i rattstångens ända och lås rattstången på plats med sprinten. Pieni alusrengas Liten bricka Ohjauspalkki Kontrollreglage Oikean äänilaitteen asennus Installering av höger ljudenhet Askel 20 (1 x oikea äänilaite/kaiutin) Liitä oikean äänilaitteen virtajohto auton oikean puolen äänilaiteliitäntään. Kiinnitä äänilaite auton oikealle puolelle. Steg 20 (1 x höger ljudenhet/högtalare) Anslut höger ljudenhets strömsladd till ljudenhetsanslutningen på bilens högra sida. Fäst ljudenheten på bilens högra sida. Liitä virtajohto Anslut strömsladden Askel 21 (4 x ruuvi [M]) Käännä auto ylös alaisin ja aseta 4 ruuvia oikean puolen äänilaitteen ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 21 (4 x skruv [M]) Vänd bilen upp och ned och placera 4 skruvar i höger sidas ljudenhets skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel.

13 Vasemman äänilaitteen asennus Installering av vänster ljudenhet 13 Askel 22 (1 x vasen äänilaite/kaiutin, 4 x ruuvi [M]) Kiinnitä äänilaite auton vasemmalle puolelle. Käännä auto ylös alaisin ja aseta 4 ruuvia vasemman puolen äänilaitteen ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 22 (1 x vänster ljudenhet/högtalare, 4 x skruv [M]) Fäst ljudenheten på bilens vänstra sida. Vänd bilen upp och ned och placera 4 skruvar i vänster sidas ljudenhets skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Istuimen asennus Installering av sätet Askel 23 (1 x istuin, 3 x pieni ruuvi [J]) Aseta istuin auton rungon päälle. Laita kolme pientä ruuvia ruuvinreikiin ja kiristä ne ristipääruuvimeisselillä. Steg 23 (1 x säte, 3 x liten skruv [J]) Placera sätet på bilens chassi. Lägg tre amå skruvar i skruvhålen och spänn dem med en krysskruvmejsel. Valmiiksi koottu Mario Kart Färdigmonterad Mario Kart

14 14 H) KÄYTTÖ ANVÄNDNING Äänitorvi Signalhorn Ääniefektit Ljudeffekter Nollaus Nollställning Ohjaus Styrning Autoa ohjataan kääntämällä rattia oikealle tai vasemmalle. Autossa on äänitorvi sekä ääniefektejä, joita saa soitettua näiden toimintojen painikkeilla. Ääniefektit voi nollata nollauspainikkeella. Bilen styrs genom att vrida ratten till höger eller vänster. Bilen har ett signalhorn samt ljudeffekter, som kan spelas upp genom att trycka på dessa funktioners knappar. Ljudeffekterna kan nollställas med nollställningsknappen. Virtakytkin Strömbrytare Vaihdepainike (eteen/taakse) Växelknapp (framåt/bakåt) Poljin Pedal Varmista, että kuljettaja istuu kunnolla istuimessa ja että turvavyö on kiinnitetty. Käynnistä auto painamalla virtakytkintä. Siirrä vaihde joko ETEEN (FORWARD) tai TAAKSE (BACKWARD). Liikuta autoa painamalla poljinta. Auto pysähtyy heti kun poljinta nostetaan. Se till att föraren sitter ordentligt i sätet och att säkerhetsbältet är fäst. Starta bilen genom att trycka på strömbrytaren. Flytta växeln antingen FRAMÅT (FORWARD) eller BAKÅT (BACKWARD). Flytta bilen genom att trampa ned pedalen. Bilen stannar genast när pedalen släpps upp. I) LATAUS JA AKKUTIETO LADDNING OCH BATTERI-INFORMATION Merkkivalo Signalljus Akun lataus Laddning av batteriet Avaa auton takaosassa oleva latausliitännän tulppa. Liitä laturin liitin latausliitäntään ja kytke laturi pistorasiaan. Punainen merkkivalo palaa niin kauan, kun laturi on kytketty. Irrota laturi akun latauduttua täysin, noin tunnin päästä (älä anna auton olla latauksessa yli 16 Laturi Laddare Latausliitännän tulppa Laddningsanslutningens plugg tuntia). Laita latausliitännän tulppa paikalleen. Öppna pluggen på laddningsanslutningen som finns baktill på bilen. Anslut laddarens kontakt till laddningsanslutningen och anslut laddaren till ett vägguttag. Det röda signalljuset lyser så länge som laddaren är ansluten. Koppla loss laddaren när batteriet är fulladdat, efter ca timmar (låt inte bilen vara på laddning i över 16 timmar). Lägg tillbaka laddningsanslutningens plugg. Sulakkeen vaihtaminen Byte av säkring Sulakkeen suojus Säkringens skydd Irrota laturi autosta. Irrota istuin. Avaa sulakkeen suojus ja poista vanha sulake. Asenna uusi 30 A sulake. Sulje sulakkeen suojus ja asenna istuin paikalleen. Koppla loss laddaren från bilen. Ta loss sätet. Öppna säkringens skydd och ta loss den gamla säkringen. Installera en ny 30 A säkring. Stäng säkringens skydd och montera sätet på plats. Äänilaitteen paristojen vaihtaminen Byte av ljudenhetens batterier 2 x AA-paristoa 2 x AA-batterier Avaa paristoluukun ruuvi. Poista vanhat paristot ja asenna 2 x AA-paristoa napaisuusmerkintöjä noudattaen. Sulje paristoluukku ja ruuvaa se kiinni. Öppna batteriluckans skruv. Ta ut de gamla batterierna och installera 2 x AAbatterier enligt polaritetsmarkeringarna. Stäng luckan och skruva fast den.

15 J) VIANETSINTÄ FELSÖKNING Auto ei käynnisty tai ei toimi oikein Akun lataustaso voi olla alhainen. Lataa akku noin tuntia. Sulake on palanut. Vaihda sulake uuteen samanlaiseen 30 A sulakkeeseen. Laturin liitin ei kunnolla liitetty auton latausliitäntään. Aseta liitin uudelleen latausliitäntään ja varmista, että punainen merkkivalo syttyy. Suojapiiri on lauennut ylikuormituksen tai moottorin pysähtymisen takia. Odota muutama minuutti ja yritä uudelleen. Sähköosa vikaantunut. Ota yhteyttä huoltoon. Moottorivika. Ota yhteyttä huoltoon. 2. Auton toiminta-aika on odotettua lyhyempi Akun lataustaso on alhainen. Lataa akku noin tuntia. 3. Auto liikkuu odotettua hitaammin Akun lataustaso voi olla alhainen. Lataa akku noin tuntia. Auton kuorma on liian suuri. Auton maksimikantavuus on 25 kg, ja vain yksi lapsi saa ajaa autolla kerrallaan. 4. Vaihdelaatikko pitää ylimääräistä ääntä Vaihdelaatikko on vaurioitunut. Ota yhteyttä huoltoon. Moottorivika. Ota yhteyttä huoltoon. 5. Auto ei pysähdy Sähkövika. Ota yhteyttä huoltoon. 1. Bilen startar inte eller fungerar inte rätt Batteriets laddningsnivå kan vara låg. Ladda batteriet i ca timmar. Bränd säkring. Byt säkringen till en ny likadan 30 A säkring. Laddarens kontakt är inte ordentligt ansluten till bilens laddningsanslutning. Anslut kontakten på nytt till laddningsanslutningen och se till att det röda signalljuset tänds. Skyddskretsen har utlösts på grund av överbelastning eller för att motorn har stannat. Vänta några minuter och försök på nytt. Fel på elektrisk del. Kontakta service. Motorfel. Kontakta service. 2. Bilens funktionstid är kortare än väntat Batteriets laddningsnivå är låg. Ladda batteriet i ca timmar. 3. Bilen rör sig långsammare än väntat Batteriets laddningsnivå kan vara låg. Ladda batteriet i ca timmar. Bilens belastning är för hög. Bilens maximilastkapacitet är 25 kg, och endast ett barn får köra med bilen i taget. 4. Växellådan avger onormalt ljud Växellådan har skadats.. Kontakta service. Motorfel. Kontakta service. 5. Bilen stannar inte Elektriskt fel. Kontakta service.

16 TM & 2014 NINTENDO TM & 2014 Valmistaja JAKKS Pacific, Inc., PCH, Malibu, CA U.S.A. Kaikki muut symbolit, merkit, logot ja mallit ovat kunkin omistajan tavaramerkkejä ja omaisuutta, ja käytetään lisenssin alaisuudessa. Sisältö voi vaihdella tyyliltään, väriltään, muodoltaan ja koristukseltaan pakkauksessa tai mainosmateriaalissa olevista kuvista poiketen. Lisätietoja saat osoitteesta sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse numerossa Palvelu on englanninkielinen. VALMISTETTU KIINASSA. HUOM! Poista kaikki pakkausmateriaali ja kiinnikkeet ennen auton luovuttamista lapselle. VAROITUS. EI SOVELLU ALLE 36KK IKÄISILLE LAPSILLE. SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA - TUKEHTUMISVAARA. SÄILYTÄ PAKKAUS, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ OLENNAISTA TIETOA. Maahantuoja: Verkkokauppa.com Oyj, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki TM & 2014 NINTENDO TM & 2014 Tillverkare JAKKS Pacific, Inc., PCH, Malibu, CA U.S.A. Alla andra symboler, märken, logotyper och modeller är respektive ägares varumärken och egendom, och används under licens. Innehållet kan variera till stil, färg, formgivning och dekoration jämfört med bilderna på förpackningen eller i reklammaterialet. Du får mera information på addressen per e-post på addressen eller per telefon på numret Servicen är engelskspråkig. TILLVERKAD I KINA. OBS! Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla fästen innan du överlåter bilen till ett barn. VARNING. LÄMPAR SIG EJ FÖR BARN UNDER 36 MÅNADER. INNEHÅLLER SMÅ DELAR - KVÄVNINGSRISK. FÖRVARA FÖRPACKNINGEN, EFTERSOM DEN INNEHÅLLER RELEVANT INFORMATION. Importör: Verkkokauppa.com Oyj, Stillahavsgatan 11, Helsingfors

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä.

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. MD80 Käyttöohje Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. Myyntipakkauksen sisältö MD80 -videokamera USB-johto Kiinnitysteline ja jalusta Ohjelmisto-CD Käyttöohje REC/Stop Kamera

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot