ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE."

Transkriptio

1 LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR. EJ FÖR BARN UNDER 3 ÅR. Jos tarvitset tuotetukea, voit ottaa yhteyttä JAKKS kuluttajatukeen sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse Palvelu on englanninkielinen. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Om du behöver produktstöd, kan du kontakta JAKKS konsumentstöd per e-post med addressen eller per telefon Servicen är engelskspråkig. Du kan även kontakta din återförsäljare.

2 2 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen auton kasausta ja käyttöä. Kasaus suoritettava aikuisen toimesta. Läs bruksanvisningen noggrannt innan du sätter ihop och använder bilen. Bilen bör sättas ihop av en vuxen person. Sisältö A. Lelun tekniset tiedot 2 B. Tärkeää tietoa 2 C. Turvallisuusvaroitukset 3 D. Akun lataus, asennus, hoito ja hävittäminen 4-5 E. Auton osat 6-7 F. Tarrojen kiinnittäminen 8 G. Kasausohjeet 9-14 H. Käyttö 15 I. Lataus ja akkutieto 15 J. Vianetsintä 16 A) Lelun tekniset tiedot Ikä: 3-5 vuotta Painorajoitus: 25 kg Nopeus: Eteen max 4 km/h Taakse max 4 km/h Akku (Auto): 6 V / 7 ah Moottori: 6 V Laturi: Tulo AC V Hz Lähtö DC 7,2 V 1,0 A Äänilaitteen paristot: 2 x 1,5 V AA Ensimmäisen latauksen kesto: 12 h Latausaika: h Käyttöaika: minuuttia B) Tärkeää tietoa Aikuisen on valvottava käyttöä. Kaikki huolto- ja ylläpitotoimet hoidettava aikuisen toimesta. Varoitus: Tässä autossa ei ole jarrua. Varoitus: Tämä lelu ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Varoitus: Lapsen on käytettävä suojavarusteita, kuten kenkiä ja kypärää käytön aikana. Laitteen akkua on ladattava 12 h ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun lataus täyteen kestää noin tuntia kun akku on ajettu tyhjäksi. Jos autoa ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme, että akku ladataan täyteen vähintään kerran kuukaudessa. Älä ylitä painorajoitusta, 25 kg. Lue tämän käyttöohjeen lisävaroitukset ja turvallisuusohjeet. Huom: Älä nosta autoa ratista. Innehåll A. Leksakens tekniska information 2 B. Viktig information 2 C. Säkerhetsvarningar 3 D. Ladda, installera, sköta och kassera batteriet 4-5 E. Bilens delar 6-7 F. Fästning av dekaler 8 G. Hopsättningsinstruktioner 9-14 H. Användning 15 I. Laddning och batteri-information 15 J. Felsökning 16 A) Leksakens tekniska information Ålder: 3-5 år Viktbegränsning: 25 kg Hastighet: Framåt max 4 km/h Bakåt max 4 km/h Batteri (Bil): 6 V / 7 ah Motor: 6 V Laddare: In AC V Hz Ut DC 7,2 V 1,0 A Ljudenhetens batterier: 2 x 1,5 V AA Första laddningens tid: 12 h Laddningstid: h Brukstid: minuter B) Viktig information En vuxen person bör övervaka barnet som använder bilen. All service och underhåll bör utföras av en vuxen person. Varning: Denna bil är inte utrustad med en broms. Varning: Denna leksak lämpar sig ej för barn under 3 år. Varning: Barnet måste använda skyddsutrustning, såsom skor och hjälm vid användning av bilen. Batteriet bör laddas i 12 h före första användningen. När batteriet har körts tomt, tar det ca timmar att ladda batteriet fullt. Om bilen inte används på en längre tid, rekommenderar vi att batteriet laddas fullt minst en gång om månaden. Överskrid inte viktbegränsningen, 25 kg. Läs de extra varningarna och säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning. Obs: Lyft inte bilen med ratten.

3 C) TURVALLISUUSVAROITUKSET SÄKERHETSVARNINGAR 3 VAROITUS: Sähkövaroitukset Älä ohita sulaketta. Tulipalon vaara. Vaihda sulake vain samanlaiseen 30 A sulakkeeseen. Käytä vain mukana tulevaa laturia tai vastaavaa varaosalaturia. Älä koskaan muokkaa auton sähköjärjestelmää. Muutokset voivat johtaa oikosulkuun tai tulipaloon, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja ja vahingoittaa autoa. Akku on ladattava aikuisen toimesta. Älä anna lapsen ladata akkua. Akun lataukseen liittyvä jännite voi vahingoittaa lasta. Tarkista laturi ja sen liitin sekä auton latausliitäntä ennen jokaista latauskertaa sekä jokaisen latauskerran jälkeen. Älä käytä laturia jos havaitset liiallista kulumista tai laitevaurion. Vaihda kulunut tai vaurioitunut osa vastaavaan varaosaan. Käyttövaroitukset Vammautumisen riskin vähentämiseksi on laitteen käyttöä valvottava aikuisen toimesta. Pidä lapset turvallisessa, hyvin valaistussa tilassa jossa ei ole esteitä, näköesteitä, uima-altaita tai muita vesistöjä, rappuja, liikennöityjä teitä tai polkuja. Varmista, että lapsi aina käyttää turvavyötä. Varmista, että lapsi aina käyttää turvavarusteita ajon aikana. Varmista, että lapsi aina käyttää kenkiä, kuten lenkkitossuja tai saappaita. Autoa ei saa käyttää paljain jaloin tai avonaisilla kengillä, kuten sandaaleilla. Auto on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle kerrallaan. Autoa ei saa käyttää hiekalla, soralla tai pehmeällä maaperällä. Älä käytä autoa mäessä. Käytä autoa vain tasaisella alustalla, jotta se ei kaadu. Älä käytä autoa pimeässä, sillä odottamattomat esteet voivat aiheuttaa onnettomuuden. Älä koskaan kosketa liikkuvia osia, kuten moottoria, vaihteita tai pyöriä. Sormet, hiukset jne. voivat juuttua liikkuviin osiin, johtaen vammoihin. Älä käytä autoa syttymisherkkien aineiden lähistöllä (kuten bensiini, liuottimet jne.). Älä istu istuimen takareunalla, koska auto voi kaatua. Älä vaihda vaihdetta kun auto on liikkeessä. Pysähdy aina kokonaan ennen peruutusvaihteen tai ajovaihteen kytkemistä. Jos moottori hyytyy tai ylikuormittuu, aktivoituu suojarele ja autoa ei voi käynnistää hetkeen. Odota muutamia minuutteja ja kokeile uudestaan. Jos ongelma toistuu, selvitä syy (poista tukos yms.). Autoa on aina käytettävä varoen, sillä varomaton käyttö voi johtaa onnettomuuteen tai kaatumiseen, ja aiheuttaa vammoja. VARNING: Elvarningar Kringgå inte säkringen. Risk för brand. Ersätt säkringen endast med en likadan 30 A säkring. Använd endast den medföljande laddaren eller en motsvarande reservdelsladdare. Modifiera aldrig bilens elsystem. Ändringar kan leda till en kortslutning eller brand, som kan orsaka allvarliga personskador och skada bilen. Batteriet bör laddas av en vuxen person. Låt inte ett barn ladda batteriet. Laddningsspänningen kan skada ett barn. Kontrollera laddaren och dess kontakt samt bilens laddningsanslutning både före och efter varje laddning. Använd inte laddaren om du upptäcker onormalt slitage eller ett fel på apparaten. Byt en sliten eller skadad del till en motsvarande reservdel. Driftvarningar För att minska risken för personskador bör en vuxen person övervaka användningen av bilen. Håll barnen i ett säkert, väl upplyst utrymme där det inte finns hinder, sikthinder, simbassänger eller andra vattendrag, trappor, traffikerade vägar eller stigar. Se till att barnet alltid använder säkerhetsbältet. Se till att barnet alltid använder skyddsutrustning då han eller hon använder bilen. Se till att barnet alltid använder skor, såsom tennisskor eller stövlar. Bilen får inte användas barfota eller med öppna skor, som t.ex. sandaler. Bilen är ämnad för en person i taget. Bilen får inte användas på sand, grus eller mjuk mark. Använd inte bilen i en backe. Använd bilen endast på ett jämnt underlag så att den inte välter. Använd inte bilen i mörker, eftersom oväntade hinder kan orsaka en olycka. Vidrör aldrig rörliga delar, såsom motorn, växlar eller hjul. Fingrar, hår osv. kan fastna i rörliga delar, och orsaka kroppsskador. Använd inte bilen i närheten av lättantändliga ämnen (t.ex. bensin, lösningsmedel etc.). Sitt inte på sätets bakre kant, eftersom bilen kan välta. Byt inte växel medan bilen rör på sig. Stanna alltid helt innan du kopplar i backen eller drivväxeln. Om motorn stannar eller överbelastas, aktiveras en skyddsrelä och motorn kan inte startas på ett tag. Vänta några minuter och pröva på nytt. Om problemet upprepas, red ut orsaken (ta bort blockage osv.). Bilen bör alltid användas varsamt, eftersom vårdslös användning kan leda till en olycka eller till att bilen välter, och därmed orsaka kroppsskador.

4 4 D) AKUN LATAUS, ASENNUS, HOITO JA HÄVITTÄMINEN LADDA, INSTALLERA, SKÖTA OCH KASSERA BATTERIET Auton akun ja laturin hoito Tähän laitteen tehdyt muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen sallinut, johtavat takuun raukeamiseen. Akku ja laturi eivät ole leluja. Akun lataus ja äänilaitteen pariston vaihto on suoritettava aikuisen toimesta. Älä koskaan anna lapsen vaihtaa paristoja tai ladata akkua. Akku on ladattava 12 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että liität laturin standardienmukaiseen 230 V / 50 Hz pistorasiaan. Akun täysi lataus käytön jälkeen kestää tuntia. Lataa akku täyteen ennen käyttöä, ja mielellään myös heti käytön jälkeen. Älä lataa akkua yli 16 tuntia yhtämittaisesti. Irrota laturi pistorasiasta ja auton latausliitännästä latauksen päätteeksi. Jos ei autoa käytetä pitkään aikaan, lataa kuitenkin akku täyteen ainakin kerran kuukaudessa. Lataa akku ennen varastointia. Älä lataa tai säilytä autoa ylös alaisin. Lataa akku hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä anna akun tyhjentyä täysin. Älä säilytä akkua tyhjänä, sillä se voi vaurioitua. Toimita käytetty lyijyakku kierrätykseen. Akkua ei saa hävittää polttamalla, eikä sitä saa heittää talousjätteeseen. Käytä laturia vain kuivassa sisätilassa. Paristovaroitukset (äänilaite) Varoitus: Vuotanut akkuneste voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa laitetta ja ympäristöä. Jos akku tai paristo vuotaa, pese altistunut iho perusteellisesti, ja varmista, ettei akkunestettä pääse silmiin, suuhun tai limakalvoille. Pese välittömästi ne vaatteet, jotka ovat tahriintuneet akkunesteellä. Hävitä rikkoontunut akku tai paristo asianmukaisesti kunnallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Välttääksesi paristo-ongelmia: ÄLÄ KOSKAAN sekoita vanhoja ja uusia, tai erityyppisiä paristoja. ÄLÄ KOSKAAN käytä alkali-, hiili-sinkki- ja uudelleenladattavia paristoja sekaisin. ÄLÄ KOSKAAN hävitä paristoja polttamalla, sillä ne voivat räjähtää. ÄLÄ KOSKAAN käytä uudelleenladattavia paristoja. ÄLÄ KOSKAAN yritä ladata kertakäyttöparistoja. Poista aina loppuunkäytetyt paristot mahdollisimman nopeasti laitteesta. Vain aikuinen saa asentaa paristoja, annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä vain valmistajan määrittelemiä paristoja. Asenna paristot paristotilassa olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Älä oikosulje paristojen napoja. Skötsel av bilens batteri och laddare Ändringar, som tillverkaren inte har separat tillåtit, som utförs på bilen, leder till att garantin upphävs. Batteriet och laddaren är inte leksaker. Batteriets laddning och ljudenhetens batteriers byte bör utföras av en vuxen person. Låt aldrig ett barn byta batterierna eller ladda bilens batteri. Bilens batteri måste laddas i 12 timmar före bilen används för första gången. Se till att du ansluter laddaren till ett standardenligt 230 V / 50 Hz vägguttag. En full laddning av bilens batteri efter användning tar timmar. Ladda batteriet efter användning, och helst även före användning. Ladda inte batteriet i över 16 timmar i ett sträck. Ta loss laddaren från vägguttaget och från bilens laddningsanslutning när laddningen har slutförts. Om inte bilen används på en längre tid, ladda ändå batteriet åtminstone en gång om månaden. Ladda batteriet innan bilen placeras i förvar. Ladda eller förvara inte bilen upp och ned. Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme. Låt inte batteriet tömmas helt. Förvara inte batteriet tomt, eftersom det kan ta skada. För det använda blybatteriet till insamling för återanvändning. Batteriet får inte brännas, och det får inte heller kasseras med hushållsavfallet. Använd laddaren endast inomhus i ett torrt utrymme. Batterivarningar (ljudenheten) Varning: Batteriläckage kan orsaka personskador och skada apparaten och omgivningen. Om ett batteri läcker, tvätta utsatt hud grundligt, och se till att batterivätska inte kommer i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor. Tvätta omedelbart kläder som har befläckats av batterivätska. Kassera ett skadat batteri i enlighet med kommunala och nationella förordningar. För att undvika batteriproblem: Blanda ALDRIG gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ. Använd ALDRIG alkaliska, kol-zink- och laddningsbara batterier tillsammans. BRÄNN ALDRIG batterier, eftersom de kan explodera. Använd ALDRIG laddningsbara batterier. Försök ALDRIG ladda engångsbatterier. Avlägsna uttjänta batterier så snabbt som möjligt från apparaten. Endast en vuxen person får installera batterier, i enlighet med de angivna instruktionerna. Använd endast de batterityper som tillverkaren har angivit. Installera batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i batteriutrymmet. Kortslut inte batteriernas poler.

5 E) AUTON OSAT BILENS DELAR 5 1. Auton runko 2. Etupuskuri 3. Etupyörä (x2) 4. Etupyörän navan suojus (x2) 5. Konepelti 6. Vasen äänilaite (kaiutin) 7. Oikea äänilaite (kaiutin) 8. Oikea takapyörä 9. Takapyörän navan suojus (x2) 10. Oikea pakoputki 11. Istuin 12. Ratti 13. Ohjauspylväs 14. Taka-akseli 15. Takapuskuri 16. Vasen pakoputki 17. Vasen takapyörä 1. Bilens chassi 2. Främre stötfångare 3. Framhjul (x2) 4. Framhjulets navkapsel (x2) 5. Motorhuv 6. Vänster ljudenhet (högtalare) 7. Höger ljudenhet (högtalare) 8. Höger bakhjul 9. Bakhjulets navkapsel (x2) 10. Höger avgasrör 11. Säte 12. Ratt 13. Rattstång 14. Bakre axel 15. Bakre stötfångare 16. Vänster avgasrör 17. Vänster bakhjul

6 6 E) AUTON OSAT BILENS DELAR A) Mutterinavain x2 B) Mutternyckel x2 Laturi x1 Laddare x1 C) Holkki x3 D) Bussning x3 Lyhyt välikappale x1 Kort mellanstycke x1 E) Pieni alusrengas x1 F) Liten bricka x1 Pitkä välikappale x1 Långt mellanstycke x1 G) Tarra-arkki x4 Dekalark x4 H) Mutteri x4 I) Mutter x4 Alusrengas x6 Bricka x6 J) Pieni ruuvi x3 K) Liten skruv x3 Ruuvi alusrenkaalla x2 Skruv med bricka x2 LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. L) Sokka x1 Sprint x1 VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR. EJ FÖR BARN UNDER 3 ÅR. Jos tarvitset tuotetukea, voit ottaa yhteyttä JAKKS kuluttajatukeen sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse Palvelu on englanninkielinen. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Om du behöver produktstöd, kan du kontakta JAKKS konsumentstöd per e-post med addressen eller per telefon Servicen är engelskspråkig. Du kan även kontakta din återförsäljare. O) Käyttöohje x1 Bruksanvisning x1 M) Ruuvi x18 N) Skruv x18 Pitkä ruuvi x3 Lång skruv x3

7 F) TARROJEN KIINNITTÄMINEN FÄSTNING AV DEKALER 7 Kiinnitä tarrat kuten kuvissa. Fäst dekalerna enligt bilderna. Konepelti Motorhuven Vasen äänilaite (kaiutin) Vänster ljudenhet (högtalare) Oikea äänilaite (kaiutin) Höger ljudenhet (högtalare) Etupuskuri Främre stötfångare Oikea pakoputki Höger avgasrör Vasen pakoputki Vänster avgasrör

8 8 G) KASAUSOHJEET HOPSÄTTNINGSINSTRUKTIONER Etupuskurin asennus Installering av den främre stötfångaren Askel 1 (Auton runko, etupuskuri) Liitä etupuskuri auton rungon etureunaan. Steg 1 (Bilens chassi, den främre stötfångaren) Fäst den främre stötfångaren till bilens chassis främre del. Askel 2 (6 x ruuvi [M]) Käännä auton runko ylös alaisin, aseta 6 ruuvia [M] etupuskurin reikiin ja kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä (meisseli ei sisälly pakkaukseen). Steg 2 (6 x skruv [M]) Vänd bilens chassi upp och ned, placera 6 skruvar [M] i hålen i den främre stötfångaren och spänn skruvarna med en krysskruvmejsel (mejseln ingår inte i förpackningen) Takapuskurin asennus Installering av den bakre stötfångaren Askel 3 (Takapuskuri) Liitä takapuskuri auton rungon takareunaan. Steg 3 (Den bakre stötfångaren) Fäst den bakre stötfångaren till bilens chassis bakre del. Askel 4 (4 x ruuvi [M]) Aseta 4 ruuvia [M] takapuskurin reikiin ja kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 4 (4 x skruv [M]) Placera 4 skruvar [M] i hålen i den bakre stötfångaren och spänn skruvarna med en krysskruvmejsel.

9 Takapyörien asennus Installering av bakhjulen 9 Vaihdelaatikko Växellåda Pitkä välikappale Långt mellanstycke Askel 5 (1x pitkä välikappale [F], taka-akseli) Aseta pitkä välikappale auton rungon pohjan takaosaan kuten kuvassa. Liu uta taka-akselin pää rungon aukkoon, pitkän välikappaleen läpi vaihdelaatikkoon. Steg 5 (1 x långt mellanstycke [F], bakre axel) Placera det långa mellanstycket på den bakre delen av bilens chassis undersida som på bilden. Skjut den bakre axelns ända in i hålet i chassit, genom det långa mellanstycket och in i växellådan. Keskiö Nav Holkki Bussning Askel 6 (1x vasen takapyörä, 1 x holkki [C]) Aseta holkki vasemman takapyörän keskiöön. Steg 6 (1 x vänster bakhjul1 x bussning [C]) Placera bussningen i det vänstra bakhjulets nav. Lyhyt välikappale Kort mellanstycke Mutteri Mutter Alusrengas Bricka Askel 7 (1x alusrengas [I], 1 x mutteri [H], 1 x lyhyt välikappale [D]) Aseta lyhyt välikappale taka-akseliin ja asenna vasen takapyörä akseliin. Aseta alusrengas ja mutteri taka-akselin päähän ja kiristä mutteri mutterinavaimella. Älä vielä aseta navan suojusta paikalleen. Steg 7 (1 x bricka [I], 1 x mutter [H], 1 x kort mellanstycke [D]) Placera det korta mellanstycket på den bakre axeln och montera vänster bakhjul på axeln. Placera brickan och muttern på den bakre axelns ända och spänn muttern med mutternyckeln. Placera inte ännu navkapseln på plats. Alusrengas Bricka Mutteri Mutter Kiristä mutterinavaimella Spänn med mutternyckeln Vaihdelaatikko Växellåda Askel 8 (1 x oikea takapyörä, 1x alusrengas [I], 1 x mutteri [H]) Aseta oikea takapyörä akseliin. Varmista, että pyörän ratas on liitetty vaihdelaatikkoon. Aseta alusrengas ja mutteri taka-akselin päähän ja kiristä mutteri mutterinavaimella. Steg 8 (1 x höger bakhjul, 1 x bricka [I], 1 x mutter [H]) Montera höger bakhjul på axeln. Se till att kugghjulet på hjulet är i kontakt med växellådan. Placera brickan och muttern på den bakre axelns ända och spänn muttern med mutternyckeln. Asenna kiinni vaihdelaatikon rattaaseen Montera fast i växellådans kugghjul

10 10 Askel 9 (2 x mutterinavain [A]) Kiristä takapyörien mutterit kahden mutteriavaimen avulla. Steg 9 (2 x mutternycklar [A]) Spänn bakhjulens muttrar med de två mutternycklarna. Takapyörän navan suojus Bakhjulets navkapsel Askel 10 (2 x navan suojusta) Asenna suojukset takapyörien muttereihin kiertämällä suojuksia kunnes ne naksahtavat paikoilleen. Steg 10 (2 x navkapslar) Montera navkapslarna på bakhjulens muttrar genom att vrida kapslarna tills de klickar på plats. Etupyörien asennus Installering av framhjulen Mutteri Mutter Holkki Bussning Askel 11 (1 x etupyörä, 1 x holkki [C], 2 x aluslevyä [I], 1 x mutteri [H]) Aseta holkki etupyörän keskiöön. Aseta alusrengas etuakseliin ja laita tämän jälkeen pyörä akseliin. Laita alusrengas ja mutteri akselin päähän ja kiristä mutteri. Steg 11 (1 x framhjul, 1 x bussning [C], 2 x brickor [I], 1 x mutter [H]) Placera bussningen i framhjulets nav. Placera brickan på framaxeln och därefter hjulet på axeln. Placera till slut en bricka och muttern på axelns ända och spänn muttern. Alusrengas Bricka Alusrengas Bricka Askel 12 (1 x etupyörä, 1 x holkki [C], 2 x aluslevyä [I], 1 x mutteri [H], 2 x etupyörän navan suojusta) Toista askeleen 11 ohjeet asentaaksesi toisen etupyörän. Asenna suojukset etupyörien muttereihin kiertämällä suojuksia kunnes ne naksahtavat paikoilleen. Steg 12 (1 x framhjul, 1 x bussning [C], 2 x brickor [I], 1 x mutter [H], 2 x framhjuls navkapslar) Upprepa instruktionerna i steg 11 för att montera det andra framhjulet. Montera navkapslarna på framhjulens muttrar genom att vrida kapslarna tills de klickar på plats. Etupyörän navan suojus Framhjulets navkapsel

11 Pakoputkien asennus Installering av avgasrören 11 Askel 13 (1 x oikea pakoputki, 1 x vasen pakoputki) Aseta oikea pakoputki kuvan mukaisesti auton rungon takaosassa olevaan aukkoon, ja vasen pakoputki rungon vastakkaisella puolella olevaan aukkoon. Steg 13 (1 x höger avgasrör, 1 x vänster avgasrör) Placera höger avgasrör enligt bilden i öppningen i bilens chassis bakre del, och vänster avgasrör i öppningen på chassits motsatta sida. Askel 14 (2 x pitkä ruuvi [N]) Aseta pitkät ruuvit oikean ja vasemman pakoputken ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 14 (2 x lång skruv [N]) Placera de långa skruvarna i höger och vänster avgasrörs skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Pitkä ruuvi Lång skruv Konepellin asennus Installering av motorhuven Askel 15 (1 x konepelti, 1 x ohjauspylväs) Aseta ohjauspylväs konepellissä olevaan aukkoon. Steg 15 (1 x motorhuv, 1 x rattstång) Placera rattstången i öppningen i motorhuven. Askel 16 (1 x ratti, 1 x pitkä ruuvi [N]) Asenna äänilaitteen 2 AA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen) ennen ratin asentamista (katso sivu 15). Aseta ratti ohjauspylvään päähän ja laita pitkä ruuvi ratissa olevaan ruuvinreikään. Kiristä ruuvi ristipääruuvimeisselillä. Steg 16 (1 x ratt, 1 x lång skruv [N]) Installera ljudenhetens 2 AA-batterier (ingår inte i förpackningen) innan du monterar ratten (se sidan 15). Montera ratten på ändan av rattstången och placera en lång skruv i skruvhålet i ratten. Spänn skruven med en krysskruvmejsel.

12 12 Askel 17 Aseta konepelti paikalleen siten, että se nojaa runkoon ja etupuskuriin. Steg 17 Placera motorhuven så att den stöds av chassit och den främre stötfångaren. Ruuvi alusrenkaalla Skruv med bricka Askel 18 (2 x ruuvi alusrenkaalla [K]) Aseta 2 ruuvia alusrenkaalla konepellissä oleviin ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 18 (2 x skruv med bricka [K]) Placera 2 skruvar med brickor i skruvhålen i motorhuven. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Sokka Sprint Askel 19 (1 x pieni alusrengas [E], 1 x sokka [L]) Työnnä ohjauspylväs ohjauspalkissa olevaan reikään. Laita pieni alusrengas ohjauspylvään päähän ja lukitse ohjauspylväs paikalleen sokalla. Steg 19 (1 x liten bricka [E], 1 x sprint [L]) Skjut rattstången in i hålet i kontrollreglaget. Placera den lilla brickan i rattstångens ända och lås rattstången på plats med sprinten. Pieni alusrengas Liten bricka Ohjauspalkki Kontrollreglage Oikean äänilaitteen asennus Installering av höger ljudenhet Askel 20 (1 x oikea äänilaite/kaiutin) Liitä oikean äänilaitteen virtajohto auton oikean puolen äänilaiteliitäntään. Kiinnitä äänilaite auton oikealle puolelle. Steg 20 (1 x höger ljudenhet/högtalare) Anslut höger ljudenhets strömsladd till ljudenhetsanslutningen på bilens högra sida. Fäst ljudenheten på bilens högra sida. Liitä virtajohto Anslut strömsladden Askel 21 (4 x ruuvi [M]) Käännä auto ylös alaisin ja aseta 4 ruuvia oikean puolen äänilaitteen ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 21 (4 x skruv [M]) Vänd bilen upp och ned och placera 4 skruvar i höger sidas ljudenhets skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel.

13 Vasemman äänilaitteen asennus Installering av vänster ljudenhet 13 Askel 22 (1 x vasen äänilaite/kaiutin, 4 x ruuvi [M]) Kiinnitä äänilaite auton vasemmalle puolelle. Käännä auto ylös alaisin ja aseta 4 ruuvia vasemman puolen äänilaitteen ruuvinreikiin. Kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Steg 22 (1 x vänster ljudenhet/högtalare, 4 x skruv [M]) Fäst ljudenheten på bilens vänstra sida. Vänd bilen upp och ned och placera 4 skruvar i vänster sidas ljudenhets skruvhål. Spänn skruvarna med en krysskruvmejsel. Istuimen asennus Installering av sätet Askel 23 (1 x istuin, 3 x pieni ruuvi [J]) Aseta istuin auton rungon päälle. Laita kolme pientä ruuvia ruuvinreikiin ja kiristä ne ristipääruuvimeisselillä. Steg 23 (1 x säte, 3 x liten skruv [J]) Placera sätet på bilens chassi. Lägg tre amå skruvar i skruvhålen och spänn dem med en krysskruvmejsel. Valmiiksi koottu Mario Kart Färdigmonterad Mario Kart

14 14 H) KÄYTTÖ ANVÄNDNING Äänitorvi Signalhorn Ääniefektit Ljudeffekter Nollaus Nollställning Ohjaus Styrning Autoa ohjataan kääntämällä rattia oikealle tai vasemmalle. Autossa on äänitorvi sekä ääniefektejä, joita saa soitettua näiden toimintojen painikkeilla. Ääniefektit voi nollata nollauspainikkeella. Bilen styrs genom att vrida ratten till höger eller vänster. Bilen har ett signalhorn samt ljudeffekter, som kan spelas upp genom att trycka på dessa funktioners knappar. Ljudeffekterna kan nollställas med nollställningsknappen. Virtakytkin Strömbrytare Vaihdepainike (eteen/taakse) Växelknapp (framåt/bakåt) Poljin Pedal Varmista, että kuljettaja istuu kunnolla istuimessa ja että turvavyö on kiinnitetty. Käynnistä auto painamalla virtakytkintä. Siirrä vaihde joko ETEEN (FORWARD) tai TAAKSE (BACKWARD). Liikuta autoa painamalla poljinta. Auto pysähtyy heti kun poljinta nostetaan. Se till att föraren sitter ordentligt i sätet och att säkerhetsbältet är fäst. Starta bilen genom att trycka på strömbrytaren. Flytta växeln antingen FRAMÅT (FORWARD) eller BAKÅT (BACKWARD). Flytta bilen genom att trampa ned pedalen. Bilen stannar genast när pedalen släpps upp. I) LATAUS JA AKKUTIETO LADDNING OCH BATTERI-INFORMATION Merkkivalo Signalljus Akun lataus Laddning av batteriet Avaa auton takaosassa oleva latausliitännän tulppa. Liitä laturin liitin latausliitäntään ja kytke laturi pistorasiaan. Punainen merkkivalo palaa niin kauan, kun laturi on kytketty. Irrota laturi akun latauduttua täysin, noin tunnin päästä (älä anna auton olla latauksessa yli 16 Laturi Laddare Latausliitännän tulppa Laddningsanslutningens plugg tuntia). Laita latausliitännän tulppa paikalleen. Öppna pluggen på laddningsanslutningen som finns baktill på bilen. Anslut laddarens kontakt till laddningsanslutningen och anslut laddaren till ett vägguttag. Det röda signalljuset lyser så länge som laddaren är ansluten. Koppla loss laddaren när batteriet är fulladdat, efter ca timmar (låt inte bilen vara på laddning i över 16 timmar). Lägg tillbaka laddningsanslutningens plugg. Sulakkeen vaihtaminen Byte av säkring Sulakkeen suojus Säkringens skydd Irrota laturi autosta. Irrota istuin. Avaa sulakkeen suojus ja poista vanha sulake. Asenna uusi 30 A sulake. Sulje sulakkeen suojus ja asenna istuin paikalleen. Koppla loss laddaren från bilen. Ta loss sätet. Öppna säkringens skydd och ta loss den gamla säkringen. Installera en ny 30 A säkring. Stäng säkringens skydd och montera sätet på plats. Äänilaitteen paristojen vaihtaminen Byte av ljudenhetens batterier 2 x AA-paristoa 2 x AA-batterier Avaa paristoluukun ruuvi. Poista vanhat paristot ja asenna 2 x AA-paristoa napaisuusmerkintöjä noudattaen. Sulje paristoluukku ja ruuvaa se kiinni. Öppna batteriluckans skruv. Ta ut de gamla batterierna och installera 2 x AAbatterier enligt polaritetsmarkeringarna. Stäng luckan och skruva fast den.

15 J) VIANETSINTÄ FELSÖKNING Auto ei käynnisty tai ei toimi oikein Akun lataustaso voi olla alhainen. Lataa akku noin tuntia. Sulake on palanut. Vaihda sulake uuteen samanlaiseen 30 A sulakkeeseen. Laturin liitin ei kunnolla liitetty auton latausliitäntään. Aseta liitin uudelleen latausliitäntään ja varmista, että punainen merkkivalo syttyy. Suojapiiri on lauennut ylikuormituksen tai moottorin pysähtymisen takia. Odota muutama minuutti ja yritä uudelleen. Sähköosa vikaantunut. Ota yhteyttä huoltoon. Moottorivika. Ota yhteyttä huoltoon. 2. Auton toiminta-aika on odotettua lyhyempi Akun lataustaso on alhainen. Lataa akku noin tuntia. 3. Auto liikkuu odotettua hitaammin Akun lataustaso voi olla alhainen. Lataa akku noin tuntia. Auton kuorma on liian suuri. Auton maksimikantavuus on 25 kg, ja vain yksi lapsi saa ajaa autolla kerrallaan. 4. Vaihdelaatikko pitää ylimääräistä ääntä Vaihdelaatikko on vaurioitunut. Ota yhteyttä huoltoon. Moottorivika. Ota yhteyttä huoltoon. 5. Auto ei pysähdy Sähkövika. Ota yhteyttä huoltoon. 1. Bilen startar inte eller fungerar inte rätt Batteriets laddningsnivå kan vara låg. Ladda batteriet i ca timmar. Bränd säkring. Byt säkringen till en ny likadan 30 A säkring. Laddarens kontakt är inte ordentligt ansluten till bilens laddningsanslutning. Anslut kontakten på nytt till laddningsanslutningen och se till att det röda signalljuset tänds. Skyddskretsen har utlösts på grund av överbelastning eller för att motorn har stannat. Vänta några minuter och försök på nytt. Fel på elektrisk del. Kontakta service. Motorfel. Kontakta service. 2. Bilens funktionstid är kortare än väntat Batteriets laddningsnivå är låg. Ladda batteriet i ca timmar. 3. Bilen rör sig långsammare än väntat Batteriets laddningsnivå kan vara låg. Ladda batteriet i ca timmar. Bilens belastning är för hög. Bilens maximilastkapacitet är 25 kg, och endast ett barn får köra med bilen i taget. 4. Växellådan avger onormalt ljud Växellådan har skadats.. Kontakta service. Motorfel. Kontakta service. 5. Bilen stannar inte Elektriskt fel. Kontakta service.

16 TM & 2014 NINTENDO TM & 2014 Valmistaja JAKKS Pacific, Inc., PCH, Malibu, CA U.S.A. Kaikki muut symbolit, merkit, logot ja mallit ovat kunkin omistajan tavaramerkkejä ja omaisuutta, ja käytetään lisenssin alaisuudessa. Sisältö voi vaihdella tyyliltään, väriltään, muodoltaan ja koristukseltaan pakkauksessa tai mainosmateriaalissa olevista kuvista poiketen. Lisätietoja saat osoitteesta sähköpostitse osoitteessa tai puhelimitse numerossa Palvelu on englanninkielinen. VALMISTETTU KIINASSA. HUOM! Poista kaikki pakkausmateriaali ja kiinnikkeet ennen auton luovuttamista lapselle. VAROITUS. EI SOVELLU ALLE 36KK IKÄISILLE LAPSILLE. SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA - TUKEHTUMISVAARA. SÄILYTÄ PAKKAUS, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ OLENNAISTA TIETOA. Maahantuoja: Verkkokauppa.com Oyj, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki TM & 2014 NINTENDO TM & 2014 Tillverkare JAKKS Pacific, Inc., PCH, Malibu, CA U.S.A. Alla andra symboler, märken, logotyper och modeller är respektive ägares varumärken och egendom, och används under licens. Innehållet kan variera till stil, färg, formgivning och dekoration jämfört med bilderna på förpackningen eller i reklammaterialet. Du får mera information på addressen per e-post på addressen eller per telefon på numret Servicen är engelskspråkig. TILLVERKAD I KINA. OBS! Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla fästen innan du överlåter bilen till ett barn. VARNING. LÄMPAR SIG EJ FÖR BARN UNDER 36 MÅNADER. INNEHÅLLER SMÅ DELAR - KVÄVNINGSRISK. FÖRVARA FÖRPACKNINGEN, EFTERSOM DEN INNEHÅLLER RELEVANT INFORMATION. Importör: Verkkokauppa.com Oyj, Stillahavsgatan 11, Helsingfors

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

T Storybook Rhymes. s Rimbok. L6699

T Storybook Rhymes. s Rimbok.  L6699 L6699 T Storybook Rhymes Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. Leluun tarvitaan kolme AAA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot