Kilpailuoikeus ja teknologian sääntely TKK Juha Vesala Tutkija Yksityisoikeuden laitos Helsingin yliopisto*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuoikeus ja teknologian sääntely TKK 3.5.2006. Juha Vesala Tutkija Yksityisoikeuden laitos Helsingin yliopisto*"

Transkriptio

1 Kilpailuoikeus ja teknologian sääntely TKK Juha Vesala Tutkija Yksityisoikeuden laitos Helsingin yliopisto* * Virkavapaalla. Esitetyt näkemykset ovat henkilökohtaisia.

2 Luennon sisältö Kilpailuoikeus mitä kilpailuoikeus käsittää, kuinka kilpailuoikeus pannaan täytäntöön,mitä tavoitteita kilpailuoikeudella on? Kilpailu(oikeus) ja teknologia mitä kilpailuongelmia liittyy teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen ja miten kilpailuoikeudella voidaan puuttua niihin? Microsoft-tapaus esimerkkinä mitä päätös koski, minkälaisia perusteluja komissio ja Microsoft ovat esittäneet Johtopäätökset ja katsaus tulevaisuuteen 2

3 Kilpailuoikeuden pääpiirteet

4 Kilpailuoikeuden lähtökohdat Elinkeinovapaus, sopimusvapaus ja yksityisomaisuuden suoja luovat markkinoihin perustuvan talousjärjestelmän edellytykset Kilpailuoikeus on yksi monista politiikoista, joilla pyritään parantamaan markkinoiden toimivuutta taustasyynä ovat markkinavoiman käyttöön liittyvät ongelmat Markkinoiden toimintaan vaikuttavat monet muut tekijät (muu lainsäädäntö, kysynnän ja tarjonnan rakenne, teknologia), jotka voivat olla todellisia syitä kilpailun toimimattomuudelle Myös muilla politiikoilla pyritään puuttumaan markkinoihin liittyviin ongelmiin Immateriaalioikeudet - innovaatiokannustimet Ympäristönsuojelu - ulkoiskustannukset 4

5 Kilpailuoikeuden tavoitteista Kilpailulla katsotaan oleva huomattavia etuja mm. monopoliin tai rajoittuneeseen kilpailuun verrattuna Allokatiivinen tehokkuus Produktiivinen tehokkuus Dynaaminen tehokkuus Voittoa maksimoivilla yrityksillä voi olla kannustin rajoitaa kilpailua keskenään tai omilla yksipuolisilla toimillaan Kilpailuoikeuden tavoitteena on puuttua yrityksien luomiin kilpailunrajoituksiin, jotta markkinat toimisivat tehokkaammin hyvinvointia edistäen Kuluttajien hyvinvoinnin katsotaan olevan kilpailuoikeuden päätavoitteena, mutta valintoja on tarpeen tehdä eri tehokkuuden lajejen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden välillä 5

6 Kilpailuoikeuden osa-alueet EY:n kilpailuoikeus 81 artikla sopimuksesta tai muusta yhteistyöstä johtuvat kilpailunrajoitukset 82 artikla määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Keskittymäasetus yrityskauppavalvonta Jäsenvaltioiden kilpailusäännöt ovat sisällöltään pitkälti yhtenäisiä EY:n kilpailuoikeuden kanssa Suomessa voimassa kilpailunrajoituslaki, jonka viimeisen muutos tuli voimaan Oikeus- ja soveltamiskäytäntö keskeisessä asemassa 6

7 EY:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano Tapaukset tulevat usein kilpailuviranomaisten tutkittaviksi toimenpidepyyntöjen johdosta Täytäntöönpanotoiminnan painottamiseen liittyy myös kilpailupoliittisia valintoja Seuraamuksina julkisessa täytäntöönpanossa erityisesti seuraamusmaksu, kiellot ja muut määräykset Yritysten oikeusturvan takeena on mahdollisuus viedä asia riippumattomaan tuomioistuimeen tutkittavaksi Myös yksityinen täytäntöönpano on mahdollista tuomioistuimissa (mm. vahingonkorvaukset) 7

8 1) Kielletyt kilpailunrajoitukset Kaksi tai useampi itsenäistä elinkeinonharjoittajaa yrityksen sisäiset sopimukset eivät ole kiellon piirissä Sopimus tai yhtenäistetyt toimintatavat yksipuoliset toimet jäävät kiellon ulkopuolelle Kielto koskee sopimuksia, joista johtuen tuntuva kilpailun rajoittuminen 1. tavoitteena (oletetaan haitallinen vaikutus), tai 2. seurauksena (osoitettava todennäköinen vaikutus markkinoilla) Tehokkuuspoikkeus kieltoon 1) yksittäistapauksessa tai 2) ryhmäpoikkeuksen perusteella Esimerkiksi myyntihinnoista sopiminen kilpailijoiden kesken on vakava kilpailunrajoitus, jolla todennäköisesti ei ole tehokkuushyötyjä 8

9 2) Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Elinkeinonharjoittaja yksin tai useita yhteisesti Määräävä markkina-asema Merkityksellinen markkina mitkä tuotteet ja yritykset kilpailevat keskenään kuluttajien näkökulmasta Määräävä asema merkityksellisellä markkinalla paljon markkinavoimaa eli kyky ylläpitää hintoja kilpailullisia hintoja korkeammalla (käytännössä yli 50 % markkinaosuus) Sopimus ei ole edellytyksenä, vaan myös yksipuolinen toiminta kiellon piirissä Väärinkäyttö kattaa monia erilaisia ja erityyppisiä toimintamuotoja Poissulkemiseen johtavat (exclusionary) Syrjivät (discriminatory) Exploitative Esimerkiksi KHO katsoi Gramexin käyttäneen määräävää markkina-asemaansa väärin asettaessaan ilman hyväksyttävää syytä syrjiviä ehtoja eräille radioasemille verrattuna paikallisiin kaupallisiin radioasemiin 9

10 3) Yrityskauppavalvonta Tietyistä yrityskaupoista, yhteisyrityksistä jms. on tehtävä ilmoitus komissiolle tai Kilpailuvirastolle (mm. liikevaihtorajat) Viranomaiset tutkivat, johtaisiko järjestely olennaisesti estää tehokasta kilpailua markkinoilla (EY) tai johtaa sellaiseen määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, joka merkittävästi estää tehokasta kilpailua markkinoilla (Suomi) Järjestelyä ei saa toteuttaa ennen sen hyväksymistä; kilpailuviranomaiset voivat kieltää yrityskaupan tai asettaa sille ehtoja Esimerkiksi komissio kielsi GE:n ja Honeywellin yrityskaupan, koska se olisi mm. johtanut GE:n määräävän markkina-aseman vahvistumiseen eräille lentokonemoottoreiden markkinoilla 10

11 Kilpailu(oikeus) ja teknologia

12 Teknologian kehittäminen Yksi keino saavuttaa kilpailuetu markkinoilla on investoida T&K-toimintaan, eli innovaatioiden luomiseen Teknologia voi säilyä kilpailuetuna sen vuoksi että sitä voi kilpailijoiden olla käytännössä (taitotieto) tai laillisesti (immateriaalioikeudet) vaikea imitoida Kuitenkin vain osa T&K investoinneista on teknisiä ja kaupallisia menestyksiä, joten investointien riskit voivat olla merkittäviä Talouden kasvun, tehokkuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi monet maat pyrkivät edistämään T&K-investointeja Immateriaalioikeus Julkinen rahoitus 12

13 Teknologian hyödyntäminen Yritykset pyrkivät maksimoimaan voittojaan hyödyntämällä teknologioitaan kaupallisesti yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa Oma tuotanto Lisensointi Teknologian myyminen kokonaan Tätä kautta teknologioihin perustuvat tuotteet tulevat kuluttajien saataville 13

14 Kilpailuongelmat ja kilpailuoikeuden keinot Yrityksien tapaan järjestää teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen voi liittyä kilpailuongelmia Kilpailu tuotemarkkinoilla Tuotannollinen tehokkuus (teknologioiden leviäminen) Innovaatio Näistä syistä kilpailuoikeudessa asetetaan rajoja yrityksien väliselle yhteistyölle ja määräävässä markkina-asemassa olevien yrityksien yksipuolisille toimille Teknologian hankinta ja kehittäminen Teknologiapoolit ja standardit Lisensointiehdot Tavararoiden ja palveluiden jakelu Kilpailuoikeudessa ei kuitenkaan ole kyse teknologian suorasta sääntelystä vaan jälkikäteisestä puuttumisesta kilpailunrajoituksiin Usein kilpailuoikeudelliset arviot ovat tapauskohtaisia ja oletettaviin vaikutuksiin perustuvia ennustamisen vaikeus on tällöin usein ongelmana erityisesti innovaatioiden osalta 14

15 Microsoft-tapaus esimerkkinä

16 EY:n komission Microsoft-päätös tiivistettynä Microsoft katsotiin olevan määräävässä markkinaasemassa henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla Kaksi väärinkäyttöperustetta Windows Media Playerin sitominen Windowskäyttöjärjestelmään Kieltäytyminen luovuttamasta eräitä työryhmäpalvelinkäyttöjärjestelmään liittyviä yhteensopivuustietoja Seuraamuksina Ennätyksellinen seuraamusmaksu Määräys toimittaa käyttöjärjestelmästä myös versiota ilman WMP:ia Määräys luovuttaa yhteensopivuustietoja niitä haluaville yrityksille kohtuullisilla ja syrjimättömillä ehdoilla 16

17 Microsoftin kanne ensimmäisen oikeusasteeen tuomioistuimessa Microsoft vaatii komission päätöksen kumoamista Tapauksen suullinen käsittely järjestettiin viime viikolla Päätös on ehkä odotettavissa ensi vuoden alkupuolella Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on viime vuosina ollut muutamassa tapauksessa kriittinen komission esittämien teorioiden ja näytön suhteen Oikeudellisen arvioinnin osalta valitus yhteisöjen tuomioistuimeen on vielä mahdollinen 17

18 Kielletty sitominen oikeuskäytännössä Sitomisesta voi aiheutua markkinoilla haittaa erityisesti siten, että sidotun tuotteen markkinoilta kilpailijat sulkeutuvat pois Yleensä tällaista ongelmaa ei ole, ellei yrityksellä ole markkinavoimaa sitomiseen käytettävän tuotteen markkinoilla (kun myyjällä alle 30 % markkinaosuus, ongelmaa ei vertikaalisten sopimusten osalta katsota olevan) Määräävässä markkina-asemassa sitomisen on katsottu olevan kiellettyä, ellei sitomiseen ole objektiivista perustelua (mm. laatu- ja turvallisuussyyt) Erilliset tuoteen edellytyksenä sitomisen kiellolle Esimerkiksi naulapyssyn lippaiden sitominen nauloihin on katsottu olleen kiellettyä sitomista Hilti-tapauksessa 18

19 Ovatko WMP ja käyttöjärjestelmän erillisiä tuotteita? Huomion kohteena tapauksessa ovat striimaavien mediasoittimien markkinat ( streaming media players ) WMP ja käyttöjärjestelmä ovat komission mukaan erillisiä tuotteita Kysynnän näkökulma olennainen jos sidotulle tuotteelle ei ole itsenäistä kysyntää, tuotteet eivät ole erillisiä Tapauksessa osoituksena tuotteiden erillisyydestä on se, että markkinoilla toimii edelleen mediasoittimia erillään tarjoavia ja markkinoivia yrityksiä 19

20 Sitominen eli valinnanvapauden rajoittaminen Komission mukaan kuluttajille ei anneta mahdollisuutta hankkia Windows-käyttöjärjestelmää ilman mediasoitinta Original equipment manufacturerien ( OEM ) on asennettava WMP Windows-käyttöjärjestelmän kanssa Ei ole edes vielä teknisesti mahdollista poistaa itse WMP:iä Windowsista Vaikka WMP on kuluttajille maksuton, merkitystä haitallisten kilpailuvaikutusten kannalta on vain sillä, että mediasoitinta todennäköisesti käytetään 20

21 WMP:n ominaisuuksista riippumaton levinneisyys Windows on ylivoimaisen tehokas jakelukanava WMP:lle Tämän johdosta WMP saavuttaa sen ominaisuuksista riippumatta ylivoimaisen levinneisyyden Käyttäjät, joilla mediasoitin jo on, eivät mielellään asenna (tai varsinkaan osta) muita mediasoittimia Sopimukset OEM:n kanssa, mahdollisuus ilmaiseen lataamiseen internetistä tai muut jakelukeinot eivät komission mukaan ole riittäviä jakelukeinoja muille mediasoitinyrityksille 21

22 Käyttäjämäärän vaikutus sisällöntuottajien ja ohjelmistoyhtiöiden päätöksiin Sisällöntuottajat ja ohjelmistoyhtiöt eivät haluaisi tukea useita mediaformaatteja korkeampien kustannusten vuoksi Mediaformaatin valinnassa perusteena on erityisesti mediasoittimen tai formaatin levinneisyys WMP:in asema vahvistuu entisestään tämän epäsuoran verkostovaikutuksen johdosta 22

23 Kilpailijoiden poissulkeminen Epäsuorien verkostovaikutuksien johdosta kilpailu vähenee haitallisesti ja lopulta alalle pääsyn esteet nousevat ylitsepääsemättömiksi ( tipping ) Microsoft ei ole osoittanut sitomisen etujen olevan suurempia kuin kilpailun rajoittumisesta aiheutuvat haitat Vaikka tilanne markkinoilla ei vielä (päätöksen jälkeenkään) ole saavuttanut komission esittämää uhkakuvaa, komission mukaan ei voida odottaa tätä hetkeä, koska silloin on jo myöhäistä puuttua asiaan kilpailuoikeuden keinoin Microsoft on todennut, että myytävissä tietokoneissa on esiasennettuna yleensä useita (kilpailukykyisiä) soittimia ja että markkinoilla on tullut uusiakin merkittäviä pelureita 23

24 WMP:in sitomisen haitat Komission mukaan Microsoftin sitomisstrategia vääristää kilpailua ja vähentää innovaatioita mediasoitinmarkkinoilla Strategia suojaa myös Microsoftin asemaa käyttöjärjestelmämarkkinoilla Strategia mahdollistaa myös Microsoftin aseman laajentamisen liitännäisille markkinoille (encoding-ohjelmistot, DRMjärjestelmät, sisältöjen levitys jne.) Lisäksi strategia signaloi muiden teknologioiden tuottajille uusien tuotteiden sitomisesta tulevaisuudessa ja siten heikentää kannustimia investointeihin ja rahoitukseen Hakupalvelut Tietoturva Pikaviestimet (Korea) Web-selain (Yhdysvallat) Microsoftin mukaan ei ole hyväksi, että viranomaiset sanelevat tuoteominaisuudet; XPN:n heikko suosia esimerkkinä 24

25 Liikesuhteesta pidättyminen 1/2 Sopimusvapaus on pääsääntönä markkinatalousmaissa ei sopimuspakkoa Liikesuhteesta kieltäytyminen voi kuitenkin muodostaa määräävän markkina-aseman väärinkäytön eräissä tapauksissa Oikeuskäytännössä kielletyn kieltäytymisen edellytyksinä on pidetty mm. hyödykkeen välttämättömyyttä markkinoilla pääsyyn kaiken kilpailun eliminoitumista markkinoilta muutoin objektiivisesti perustellun syyn puuttumista kieltäytymiselle Esimerksi itävaltalaisen johtavan sanomalehden jakelujärjestelmään pääsyn ei katsottu olevan välttämätöntä kilpailevalle sanomalehdelle, sillä mahdollisuus järjestää jakelu itse Bronner-tapauksessa Muun sääntelyn perusteella liikesuhteista ei saa kieltäytyä (mm. luonnolliset monopolit) 25

26 Liikesuhteesta pidättyminen 2/2 Poikkeuksellisissa olosuhteissa myös kieltäytyminen lisenssin myöntämisestä voi olla kilpailusääntöjen vastaista EY:n tuomioistuimen esittämiä kriteerejä Lisenssin välttämättömyys pyytäjän toiminnalle (edes hypoteettinen upstream-markkina erotettavissa) Lisenssinpyytäjä aikoo tarjota markkinoille uusia hyödykkeitä, joille on potentiaalista kysyntää (eli pelkkien kopioiden tuottaminen ei ole riittävä peruste) Kieltäytymisen vaikutuksena olisi kaiken kilpailun eliminoituminen markkinoilla Ei objektiivisesti perusteltua syytä lisensoinnista kieltäytymiselle Esimerkiksi Magill-tapauksessa televisioyhtiöiden katsottiin käyttäneen määräävää markkina-asemaansa väärin kieltäytyessään lisensoimasta tv-ohjelmalistoja televisio-oppaan julkaisemista varten (uusi tuote kanavien omiin lehtiin verrattuna) 26

27 Tietojen välttämättömyys ja kilpailun eliminoituminen Yhteensopivuuden edellyttämät tiedot ovat välttämättömiä markkinoilla toimimisen kannalta Yhteensopivuutta ei voida saavuttaa muilla keinoilla (esim. reverse engineering) Tietojen luovutuksesta kieltäytyminen aiheuttaa siten vaaran kaiken kilpailun eliminoitumisesta työryhmäpalvelinkäyttöjärjestelmien markkinoilla Osoituksena vaarasta on Microsoftin markkinaosuuden nopea kasvu ja markkina-aseman vahvistuminen Microsoftin mukaan kilpailevat yritykset kuitenkin tarjoavat yhteensopivia tuotteita eikä Linuxin nousu tue kilpailun eliminoimista koskevaa väitettä 27

28 Haitta tekniikan kehitykselle Kieltäytymisen seuraamukset ovat haitallisia teknologian kehitykselle ja kuluttajien taloudelliselle hyvinvoinnille Yhteensopimattomuuden vuoksi kuluttajat lukittuvat Windows-käyttöjärjestelmään Kuluttajien valintavaihtoehtojen heikentyminen Kilpailijoiden kannustimien heikentyminen Innovointi jäisi lopulta lähes täysin Microsoftin varaan Microsoftin mukaan sen ja muiden innovaatiokannustimet kärsivät huomattavasti liikesalaisuuksien jakamisen johdosta 28

29 Innovaatiokannustimet objektiivisena syynä kieltäytymiselle 1/2 Microsoftin mukaan protokollia koskevat immateriaalioikeudet muodostavat objektiivisesti perustellun syyn kieltäytymiselle Spesifikaatioiden paljastaminen uhkaisi sen kannustimia investoida uusiin innovaatioihin Komission mukaan Microsoftin väitteet kloonauksesta ovat perusteettomia Lähdekoodin paljastamista ei vaadita, vain spesifikaatiot Microsoftille jää joka tapauksessa huomattava kilpailuetu 29

30 Innovaatiokannustimet objektiivisena syynä kieltäytymiselle 2/2 Lisäksi komission mukaan innovaation kannustimia pitäisi tarkastella laajemmasta, koko toimialan näkökulmasta Komission mukaan tilanteessa, jossa kilpailua työryhmäpalvelinkäyttöjärjestelmien markkinoilla ei enää ole, Microsoftin kannustimet innovointiin ovat pienemmät kuin tilanteessa, jossa yhteensopivuus mahdollistaa kilpailun markkinoilla Komission mukaan väitteet tietojen luovuttamisen haitallisesta vaikutuksesta Microsoftin innovointiin ovat kyseenalaisia ja ainakin haitta jää pienemmäksi kuin siitä koko alan innovaatiolle aiheutuvat hyödyt 30

31 Johtopäätelmät ja katsaus tulevaisuuteen

32 Johtopäätelmät Yrityksillä voi olla kannustin rajoittaa kilpailua keskenään tai yksin Kilpailun rajoittamisesta aiheutuu yleensä tehottomuutta markkinoilla kuluttajat maksavat enemmän, saavat vähemmän, huonompia tuotteita, uusien tuotteiden kehitys hidastuu Kilpailuoikeudella puututaan myös teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviin kilpailuongelmiin se merkitsee yrityksien toimintavapauden kaventumista Microsoft-tapauksessa ongelmana katsottiin olleen kilpailun rajoittuminen mediasoittimien markkinoilla (sitominen) ja palvelinkäyttöjärjestelmien markkinoilla (yhteensopivuustietojen luovuttamisesta kieltäytyminen) 32

33 Määräävän markkina-aseman väärinkäytön tulevaisuus Tällä hetkellä väärinkäytön arviointi perustuu melko muodollisiin oikeuskäytännössä muodostuneisiin ja perusteisiin Tarkoituksena olisi, että väärinkäytön arvioinnin osalta siirryttäisiin taloustieteellisesti perustelluimpiin sääntöihin ja haitallisten vaikutusten ja tehokkuushyötyjen huomioimiseen Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimen päätöksellä Microsoft-tapauksessa tulee olemaan huomattavaa merkitystä oikeuskäytännön kehitykselle Komissiolle on esitetty huoli tuotteiden sitomisesta Microsoft Vistaan Yhdysvallat edistää kansallisesti ja kansainvälisesti näkemystä lisensointivelvollisuuden haitallisuudesta 33

34 Muun lainsäädännön kehitys Kilpailuongelmiin voidaan puuttua mahdollisesti tehokkaammin puuttumalla niiden todellisiin syihin Esimerkiksi poikkeukset tekijänoikeussuojaan toimivat ainakin aikoinaan hyvin tietokoneohjelmien yhteensopivuuden järjestämiseksi Komissio on esittänyt eräiden varaosien jättämistä mallioikeussuojan ulkopuolelle Ranska on esittänyt DRM-yhteensopivuustietojen lisensointivelvollisuutta Olennainen kysymys on, miten innovaatiokannustimet heikentyvät liitännäisillä markkinoilla (esim. kilpailevien DRMjärjestelmien kehittäminen) ja mikä vaikutus tällä on kilpailuun systeemien välillä (esim. Ipod Itunes vs. muut systeemit) 34

Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia

Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia Juha Vesala, OTK, LLM 28. helmikuuta 2005 Teknillinen korkeakoulu (T-76.753) Yksityisoikeuden laitos Esityksen sisältö Kilpailuoikeuden pääpiirteet Microsoft-tapauksen

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 921 draft LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2010 SEK(2010) 414 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o /.. Euroopan unionin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 15. Kirjoittajat 17

SISÄLLYS. Esipuhe 15. Kirjoittajat 17 5 SISÄLLYS Esipuhe 15 Kirjoittajat 17 1 JOHDANTO (I. A.) 19 1.1 Euroopan unionin ja Suomen kilpailunormit 20 1.1.1 Kilpailun rajoittuminen 22 1.1.2 Kauppavaikutus 27 1.1.3 Tehokkuuspuolustus 33 1.2 Euroopan

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Svenska konkurrensverket huhtikuu 2011 Mat och marknad från bonde till bord Suomen päivittäistavarakauppa Suomessa on erittäin

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti Päätös 1 (8) 1. Asia 1. Jääkiekon SM-liiga Oy:n lähetysoikeuksien yhteismyyntijärjestely. 2. Osapuolet 2. Jääkiekon SM-liiga Oy 3. Toimenpidepyynnön tekijä: UrhoTV Oy 3. Ratkaisu 4. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat SISÄLLYS Sisällys v Alkusanat Lyhenteet xi xvii I Kilpailuoikeuden perusteet 1 I Termistöä 1 1. Kilpailunrajoitukset ja taloudellinen kilpailu 2 2. Talousteoria ja käytännön kilpailupolitiikka 6 3. Miksi

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 924 draft LUONNOS Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin FI FI LUONNOS KOMISSION TIEDONANTO

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA. Mika Oinonen

EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA. Mika Oinonen EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA Mika Oinonen TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2676-6 ISBN 978-952-14-2677-3 (verkkokirja)

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan KOMISSION TIEDONANTO yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. Tässä tiedonannossa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Uusien keksintöjen hyödyntäminen

Uusien keksintöjen hyödyntäminen Uusien keksintöjen hyödyntäminen Otso Ojanen 9.4.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Käyttöönoton viiveet Ulkoisvaikutukset ja standardointi Teknologiaodotusten koordinointimalli Lisensiointi

Lisätiedot

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Komission tiedonanto. Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin

Komission tiedonanto. Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin FI FI FI Komission tiedonanto Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI 1 FI SISÄLLYSLUETTELO Kohta I. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kilpailulainsäädäntöpolitiikka Pitkä versio

Kilpailulainsäädäntöpolitiikka Pitkä versio 2004-05-01 1 (46) Kilpailulainsäädäntöpolitiikka 2004-05-01 2 (46) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Tiivistelmä... 5 2.1 Yleistä; kieltoperiaate... 5 2.2 Kartellit (samalla tuotanto- tai jakeluportaalla

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015 Päätös 1(8) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. Valio Oy 3 Ratkaisu 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Valion hakemuksen yrityskauppapäätöksessä (dnro 1151/81/99)

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI?

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Ari Karjalainen, Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä Arctic Geoinvest Kick Off 13.6.2017 MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Orientaatio Idean kehittäminen yrityksen kypsyyden mukaan Start-up

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine Kilpailunrajoitusvahinko Antti Aine TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Aine Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ

JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ Risto Harisalo Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto risto.harisalo@uta.fi 1 Terveisiä menneisyydestä! risto.harisalo@uta.fi 2 Julkisen palvelun kehityskaaret

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Uusien keksintöjen kannustimet

Uusien keksintöjen kannustimet Uusien keksintöjen kannustimet Ville Koskenvuo 9.4.2003 Optimointiopin seminaari Kevät 2003 / 1 Päivän agenda 1. luento: Uusien keksintöjen kannustimet ja patenttikisat (Koskenvuo) 2. luento: Uusien keksintöjen

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA. TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen

OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA. TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen Mitä juridiikka merkitsee ohjelmistoteollisuudelle? 1) kustannuksia? $500.000 $1M (yksinkertaisen patenttioikeudenkäynnin

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Kilpailuoikeuden perusteet pähkinänkuoressa

Kilpailuoikeuden perusteet pähkinänkuoressa Kilpailuoikeuden perusteet pähkinänkuoressa Yritysjuridiikan professori, OTT Petri Kuoppamäki Eurooppaoikeuden perusteet -luentosarja Helsingin yliopisto 7.5.2015 Luennon sisältö Luennolla käsitellään

Lisätiedot

Sote-ala edelläkävijämarkkinana markkinoiden muotoutuminen ja yritysvaikutukset

Sote-ala edelläkävijämarkkinana markkinoiden muotoutuminen ja yritysvaikutukset Sote-ala edelläkävijämarkkinana markkinoiden muotoutuminen ja yritysvaikutukset Johtaja Olli Koski / EIO Sote-alan yritystoiminnan uudistuminen 7.6.2017 Sote-alan elinkeinopolitiikan kärkiä SOTE-uudistuksen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa

Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa Pia Kemppainen-Kajola 02.04.2003 Optimointiopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Johdanto Yrityskaupat ilmoitetaan kaupparekisteriin. Kauppa kiinnostaa kilpailuviranomaisia,

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Tomi Hellman Liikesuhteesta kieltäytyminen määräävän markkina-aseman väärinkäyttömuotona Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2007 Sisällys LÄHTEET...

Lisätiedot

OHJE KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA ENERGIATE- OLLISUUS RY:N TOIMINNASSA

OHJE KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA ENERGIATE- OLLISUUS RY:N TOIMINNASSA 1(8) OHJE KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA ENERGIATE- OLLISUUS RY:N TOIMINNASSA OHJEEN TARKOITUS Suomen kilpailunrajoituslaki muuttui 1.5.2004. Sillä yhdenmukaistettiin Suomen ja EU:n kilpailulainsäädäntöä.

Lisätiedot

Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025

Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025 Tehdään yhdessä Tukiliiton tulevaisuus - iltapäiväseminaari 8.5.2015 / Tampere Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025 YTT Juha Heikkala Muutos nyt!

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat (epäsuorat) sopimukset osa II

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat (epäsuorat) sopimukset osa II Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat (epäsuorat) sopimukset osa II Olavi Toivainen 12.3.2003 Sanattomien sopimusten mallintaminen ja kontrollointi, miksi? EU Artikla 81 yritysten välisistä kilpailua

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN

MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ JA MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN Martti Virtanen Palvelusetelilainsäädäntö uudistuu seminaari Helsinki 31.8.2009 PALVELUSETELIT JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ Palvelusetelit avaavat uusia palvelumarkkinoita

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot