TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel SEK(2010) 414 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o /.. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin ja KOMISSION TIEDONANTOON Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista {K(2010) 2365 lopullinen} {SEK(2010) 411} {SEK(2010) 413} FI FI

3 1. TAUSTAA 1. Vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat kilpailusäännöt on vahvistettu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2790/ ja komission tiedonannossa Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista 2, jäljempänä asetus ja suuntaviivat. 2. Asetuksessa säädetään ryhmäpoikkeuksen myöntämisestä vertikaalisille sopimuksille, kun toimittajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Ryhmäpoikkeusetua ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, joihin sisältyy asetuksen 4 artiklassa lueteltuja vakavimpia kilpailunrajoituksia. 3. Komissio käynnisti vuonna 2008 asetuksen ja suuntaviivojen tarkistusprosessin, koska asetuksen voimassaoloaika päättyy 31. toukokuuta Komissio antoi prosessin tuloksena heinäkuussa 2009 luonnokset tarkistetuiksi asetukseksi ja suuntaviivoiksi ja aloitti julkisen kuulemisen. Julkisen kuulemisen jälkeen ja kansallisia kilpailuviranomaisia kuultuaan komission yksiköt tekivät vaikutustenarvioinnin ja toimittivat kollegion hyväksyttäviksi asetuksen ja suuntaviivojen muutosehdotukset. 2. ONGELMIEN MÄÄRITTELY 4. Nykyisten suuntaviivojen antamista seurannutta kymmenvuotiskautta on leimannut kaksi kehityssuuntaa. Ostajien markkinavoimaan ja osoituksiin sen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja internetin käyttö myyntikanavana on yleistynyt. 5. Ostajien markkinavoima: Nykyisen asetuksen mukaan ryhmäpoikkeusetu myönnetään, jos toimittajalla ei ole merkittävää markkinavoimaa, ts. sen markkinaosuus on alle 30 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin yhä useammin tunnustettu, että vertikaalisten rajoitusten ei käytännössä tarvitse yleensä olla toimittajan johtamia. Osittain poliittisen huomion vuoksi taloudellisten tutkimusten painopiste on ollut pääasiassa vähittäiskaupan ostajavetoisissa vertikaalisissa rajoituksissa, mutta kansalliset kilpailuviranomaiset ovat havainneet samanlaisia rajoituksia myös muilla aloilla. 6. Verkkomyynti: Yritysten tekemiä vertikaalisia sopimuksia voidaan käyttää estämään eurooppalaisia kuluttajia ostamasta tuotteita verkosta. Internetistä on kehittynyt jakelukanava, jonka avulla jakelijoiden on helpompi saavuttaa asiakkaita laajalta maantieteelliseltä alueelta. Samalla se voi vaikuttaa yksinmyynnin ja valikoivan jakelun kaltaisten jakelumuotojen toimintaan siten, että eurooppalaiset kuluttajat saavat tuntuvia tehokkuusetuja. 1 2 EYVL L 336, , s EYVL C 291, , s FI 2 FI

4 7. Näistä syistä komissiolta on pyydetty ohjeistusta siitä, miten kohdellaan rajoituksia, joilla toimittajat voivat rajoittaa jakelijoidensa internetin käyttöä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että nykyisen asetuksen mukaan toimittajat voivat rajoittaa vain aktiivista myyntiä alueilla, joilla ne soveltavat yksinmyyntijärjestelmää. Passiivista myyntiä ei voi rajoittaa. Komissiota on myös pyydetty selventämään, voiko toimittaja vaatia, että sen jakelijoilla on oltava liiketilat, joissa kuluttajat voivat tutustua tuotteeseen, ja näin estää pelkästään internetin kautta toimivien jakelijoiden toiminnan jakeluverkostossaan. 3. TAVOITTEET 8. EU:n kilpailusääntöjen yleistavoitteena on saada markkinat toimimaan kuluttajien eduksi myös siten, että kilpailu eurooppalaisilla toimitus- ja jakelumarkkinoilla on vääristymätöntä ja tehokasta. 9. Kun tarkastellaan ostajien markkinavoimaa, tarkistamisprosessin erityistavoitteena on antaa komissiolle, kansallisille kilpailuviranomaisille ja tuomioistuimille keinoja käsitellä tehokkaasti merkittävää markkinavoimaa käyttävien ostajien tekemät sopimukset, jotka sisältävät kilpailunvastaisia vertikaalisia rajoituksia, ja myös ehkäistä osapuolia tekemästä tällaisia sopimuksia. Verkkokaupan osalta erityistavoitteena on saavuttaa oikea tasapaino sen välillä, että eurooppalaisten kuluttajien ja yrittäjien sallitaan hyödyntää internetiä täysimääräisesti maantieteellisten esteiden ylittämiseen osana sisämarkkinoiden laaja-alaisempaa edistämistä, ja toisaalta sen välillä, että valmistajat voivat saavuttaa tehokkuusetuja ja parantaa tuotteittensa jakelua kuluttajia hyödyttävällä tavalla. 4. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 10. Koska asetuksesta saadut kokemukset ovat olleet yleisesti myönteisiä ja sidosryhmät ja kansalliset kilpailuviranomaiset ovat kannattaneet laajalti ryhmäpoikkeusasetuksen säilyttämistä, perusskenaariona on säilyttää asetukseen ja suuntaviivoihin perustuvat säännöt ennallaan. Lisäksi julkinen kuuleminen, unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntö sekä komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten päätöskäytäntö eivät ole tukeneet sellaisen asetuksen laatimista, jossa ei lueteltaisi lainkaan vakavimpia kilpailunrajoituksia. 11. Ostajien markkinavoiman osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: toimittajien markkinaosuuden lisäksi ryhmäpoikkeusetu asetetaan riippuvaiseksi myös ostajan markkinaosuudesta tuotantoketjun loppupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 1); kuten toimintavaihtoehto 1, mutta arvioidaan ostajan markkinaosuutta tuotantoketjun alkupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 2); ryhmäpoikkeusetu pidetään edelleen riippuvaisena ainoastaan toimittajien markkinaosuudesta (toimintavaihtoehto 3). 12. Aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelun osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: FI 3 FI

5 aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ennallaan eli sellaisena kuin se määritetään nykyisissä suuntaviivoissa (vaihtoehto 1); passiivisen ja aktiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ja sitä täsmennetään (vaihtoehto 2); kaikki internetin käytön rajoitukset määritetään vakavimmiksi kilpailunrajoituksiksi (vaihtoehto 3); kaikille internetin käytön rajoituksille myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 4). 13. Jakelijoiden liiketilavaatimuksen osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 1); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ja verkkomyynnin osuuden rajoittamiselle kokonaismyynnistä myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 2); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ei myönnetä ryhmäpoikkeusetua (vaihtoehto 3). 5. OSTAJIEN MARKKINAVOIMAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIEN TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun 14. Vaihtoehto 1 vaikuttaisi siten, että komissio, kansalliset kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet voisivat soveltaa tehokkaita korjaustoimia kilpailunvastaisiin sopimuksiin, kun ostajan markkinaosuus ylittää 30 prosenttia markkinoilla, joilla myyjä myy sopimustuotteita. Tällöin sopimuspuolten tehtävänä olisi arvioida, noudattaako sopimus 101 artiklan vaatimuksia. Tämän odotetaan ehkäisevän kilpailuvastaista toimintaa. 15. Vaihtoehdolla 2 olisi pääosin samat vaikutukset kuin vaihtoehdolla 1, kun tarkastellaan komission, kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten valtuutusta. Erona vaihtoehtoon 1 ovat markkinat, jotka otetaan huomioon määritettäessä ostajan markkinaosuutta. Ostajan markkinaosuus tuotantoketjun loppupään markkinoilla on täsmällisin peruste arvioitaessa sitä, onko kuluttajalle aiheutunut haitta todennäköisesti seurausta vertikaalisesta sopimuksesta. Ostajien markkinavoima hankintamarkkinoilla liittyy kuitenkin usein läheisesti niiden markkinavoimaan tuotantoketjun loppupään markkinoilla, ja näin ollen markkinaosuus tuotantoketjun alkupään markkinoilla on kohtuullinen likiarvo määritettäessä, mikä ostajan markkinavoima on tuotantoketjun loppupään markkinoilla. Tämän vuoksi myös vaihtoehto 2 mahdollistaisi tehokkaan valvonnan ja kilpailunvastaisen toiminnan ehkäisyn. 16. Toisin kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, vaihtoehdossa 3 komissio tai kansalliset kilpailuviranomaiset voisivat käsitellä ostajien markkinavoimaan liittyviä kilpailunvastaisia rajoituksia ainoastaan peruuttamalla sopimuksen FI 4 FI

6 ryhmäpoikkeusedun. Tämä mahdollisuus ei ole kuitenkaan tuomioistuinten käytettävissä. Edun peruuttamisesta tehty päätös vaikuttaa lisäksi ainoastaan tulevaan tilanteeseen, eikä komissio voi määrätä seuraamuksia (sakkoa) menneistä kilpailunvastaisista menettelytavoista. Tällä vaihtoehdolla ei ole samaa estävää vaikutusta kuin vaihtoehdoilla 1 ja Vaikutukset yrityksiin 17. Kun sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan, sopimuspuolten on arvioitava itse, täyttääkö sopimus 101 artiklan mukaiset edellytykset. Ostajien markkinaosuudelle asetetun kynnysarvon käyttöönotto (vaihtoehdot 1 ja 2) aiheuttaa näin kustannuksia. On kuitenkin epätodennäköistä, että pk-yrityksillä olisi tämäntasoisia markkinaosuuksia. Tällainen oma arviointi on lisäksi tarpeen vain silloin, kun molempien sopimuspuolten markkinaosuudet ylittävät 30 prosenttia ja kyseinen sopimus sisältää kilpailunrajoituksia. 18. Myös vaihtoehto 2 aiheuttaisi epäilemättä kustannuksia, mutta vaihtoehtoon 1 verrattuna ne ovat todennäköisesti tuntuvasti pienempiä. Tämä pitää paikkansa, kun tarkastellaan ostajan markkinaosuuden tuntemisesta/määrittämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja voimassa olevien sopimusten tarkistamisvaatimuksesta aiheutuvia kustannuksia. 19. Vaihtoehto 3 ei muuttaisi nykytilannetta noudattamiskustannusten suhteen, ja se on yrityksille tämän vuoksi suotuisampi vaihtoehto Vaikutukset kuluttajiin 20. Vaihtoehtojen 1 ja 2 avulla kuluttajia voidaan suojata tehokkaammin ostajien markkinavoiman kilpailunvastaisen käytön vaikutuksilta. Vaihtoehdossa 3 komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset eivät pystyisi soveltamaan tehokkaasti korjaustoimia ja määräämään seuraamuksia kilpailunvastaisista menettelytavoista, jotka aiheuttavat haittaa kuluttajille. 6. ERI TOIMINTAVAHTOEHDOISTA VERKKOMYYNNILLE AIHEUTUNEIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 21. Vaihtoehto 4, jossa kaikki verkkomyynti määriteltäisiin aktiiviseksi myynniksi, tarjoaisi ryhmäpoikkeuksen pääosalle internetin käyttöä koskevista rajoituksista. Tämä johtaisi markkinoiden segmentoitumisen / hintasyrjinnän lisääntymiseen kuluttajien vahingoksi ja heikentäisi huomattavasti yhteismarkkinoita. Lisäksi tällainen toimintavaihtoehto ei olisi vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen. 22. Vaihtoehto 3 ei mahdollistaisi jälleenmyyjien verkkotoiminnan rajoittamista millään tavoin. Tämän vuoksi se asettaisi kyseenalaiseksi yksinmyynnin perusajatuksen ja sen tehokkuusvaikutukset, vaikka sopimuspuolilla ei edes olisi merkittävää markkinavoimaa. FI 5 FI

7 23. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät aktiivisen ja passiivisen myynnin eron myös internetin yhteydessä ja antaisivat toimittajille mahdollisuuden rajoittaa aktiivista myyntiä alueilla, joita koskeva yksinoikeus on annettu toisille jakelijoille. Sellaisten sopimuspuolten, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua, perustamista yksinmyyntiverkostoista aiheutuvien kilpailunvastaisten vaikutusten riski on pieni. Tämän vuoksi nämä vaihtoehdot palvelevat parhaiten sellaisten sopimuspuolten etuja, jotka saattavat haluta perustaa yksinmyyntijärjestelmän, ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten etuja, jotka voivat käyttää internetiä täysimääräisesti hyödykseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 24. Vaihtoehto 3 ei tarjoaisi ryhmäpoikkeusta sellaisten toimittajien asettamalle liiketilavaatimukselle, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua. Tämä vaihtoehto rajoittaisi toimittajien vapautta järjestää jakelujärjestelmänsä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla mahdollisten vapaamatkustajaongelmien ratkaisemiseksi, vaikka kilpailunvastaisen markkinoiden sulkemisen riski on vähäinen. Vaihtoehto ei näin ratkaisisi tehokkaalla tavalla jakelijoiden välistä vapaamatkustajaongelmaa. Kyseisiä palveluja ei ehkä siis tarjottaisi parhaalla mahdollisella tavalla, mikä haittaisi kuluttajia. 25. Vaihtoehdossa 1 liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus. Tässä vaihtoehdossa toimittajat, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, voisivat järjestää jakeluverkostonsa asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja vaatia tarvittaessa liiketiloja. Tämän vaihtoehdon perusteella kuluttajille ei aiheutuisi vahinkoa, sillä pelkästään verkossa toimivien jakelijoiden kilpailunvastainen sulkeminen markkinoilta olisi epätodennäköistä. 26. Vaihtoehdossa 2 voitaisiin rajoittaa valtuutettujen jälleenmyyjien verkkomyynnin osuutta kokonaismyynnistä. Tällainen rajoitus olisi ongelmallinen, sillä toimittajat voisivat rajoittaa liiketilojen välityksellä toimivien jakelijoidensa verkkokauppaa kuluttajien vahingoksi Vaikutukset yrityksiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 27. Vaihtoehto 3 heikentäisi toimitus- ja jakeluketjun tehokkuutta silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. Se myös aiheuttaisi noudattamiskustannuksia yrityksille, sillä niiden olisi itse arvioitava toimintansa yhteensopivuutta 101 artiklan kanssa. Vaihtoehto 4 heikentäisi puolestaan merkittävästi yhteismarkkinoita. 28. Vaihtoehdot 1 ja 2 supistaisivat yritysten noudattamiskustannuksia, sillä niissä ryhmäpoikkeus myönnettäisiin yksinmyynnille internetissä. Antamalla useampia esimerkkejä passiivisen ja aktiivisen myynnin rajoituksista, vaihtoehto 2 lisää oikeusvarmuutta ja supistaa näin yrityksille aiheutuvia kustannuksia. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 29. Vaihtoehto 3 lisäisi niille yrityksille aiheutuvia noudattamiskustannuksia, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, sillä toimittajien ei tarvitsisi perustella FI 6 FI

8 tapauskohtaisesti, miksi ne eivät salli pelkästään verkkomyyntiä harjoittavien toimijoiden jaella tuotteitaan silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. 30. Vaihtoehto 1 antaisi yrityksille mahdollisuuden kehittää toimitus- ja jakeluketjuaan ilman vaihtoehtoon 2 sisältyvää riskiä, ts. riskiä siitä, että jakelijoiden verkkokauppatoimintaa rajoitetaan perusteettomasti Vaikutukset kuluttajiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 31. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät mahdollisuuden soveltaa yksinmyyntiä verkkokaupassakin. Samalla ei kuitenkaan voitaisi rajoittaa vertikaalisin sopimuksin kuluttajien oikeutta rajatylittäviin ostoksiin. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 32. Vaihtoehto 1 sovellettuna yhdessä sen pääperiaatteen kanssa, että verkkokaupan rajoituksille ei myönnetä ryhmäpoikkeusta, antaisi valmistajille mahdollisuuden järjestää vapaasti jakelujärjestelmänsä ja valituille jakelijoille mahdollisuuden verkkomyyntiin lopullisille kuluttajille. Vaihtoehdossa 1 pelkkää verkkokauppaa harjoittavat jakelijat voidaan jättää soveltamisalan ulkopuolelle. Näin saatetaan rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia verkkokauppaan. Toisaalta toimittajat voivat ratkaista mahdollisen vapaamatkustajaongelman, mikä lopulta hyödyttää kuluttajia. Vaihtoehto 2 lisää mahdollisuuksia verkkokaupan kieltämiseen ja estää näin kuluttajia ostamasta verkosta. Toimittajat voisivat siis segmentoida markkinoita kuluttajia haittaavalla tavalla. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin Vaikutukset julkishallintoon ja unionin talousarvioon sekä muut vaikutukset 33. Ostajien markkinavoimaa koskevilla vaihtoehdoilla ja verkkomyyntiin liittyvillä kysymyksillä ei ole suoraa vaikutusta unionin talousarvioon. 34. Ne vaihtoehdot, joilla on myönteinen vaikutus tehokkaaseen ja vääristymättömään kilpailuun, varmistavat parhaiten pitkän aikavälin työllisyysmahdollisuudet. Vähittäiskaupan kehittämisellä internetissä voi olla välillisesti myönteinen vaikutus ympäristönsuojeluun. 7. PÄÄTELMÄ: PARHAAKSI ARVIOITU VAIHTOEHTO 35. Ostajien markkinavoimaan liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehdot 1 ja 2, joissa otetaan huomioon ostajien markkinavoima, täyttävät parhaiten edellä yksilöidyt erityistavoitteet eli varmistavat ostajien markkinavoiman käyttöön liittyvien vertikaalisten rajoitusten tehokkaan valvonnan. Erityisesti niiden ennaltaehkäisevä vaikutus on paljon suurempi kuin vaihtoehdossa 3. Vaihtoehto 2 aiheuttaa yrityksille paljon vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1, ja FI 7 FI

9 poistaa näin suurelta osin julkisissa kuulemisissa tämän asian osalta esitetyt huolet. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Verkkomyyntiin liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehto 2, jossa täsmennetään aktiivisen ja passiivisen myynnin eroa, sovittaa parhaiten yhteen niiden sopimuspuolten pyrkimykset, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, saavuttaa jakelun kustannusetuja sekä kuluttajien ja yritysten edut käyttää internetiä täysimääräisesti hyväkseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. Samalla vaihtoehto 2 tarjoaa enemmän oikeusvarmuutta ja aiheuttaa yrityksille vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Kun tarkastellaan jakelijoille asetettua liiketilavaatimusta, vaihtoehto 1, jonka perusteella liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus, on vaihtoehtoa 3 parempi, koska jälkimmäinen vaihtoehto voi johtaa epätyydyttäviin tuloksiin kuluttajien kannalta ja aiheuttaa yrityksille noudattamiskustannuksia. Vaihtoehto 1 on myös vaihtoehtoa 2 suositeltavampi, sillä se antaa myös mahdollisuuden rajoittaa verkkomyynnin osuutta. Tämän vuoksi parhaaksi katsotaan vaihtoehto SEURANTA JA ARVIOINTI 38. Ehdotetun asetuksen voimassaolo päättyy 12 vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Komissio voi kuitenkin muuttaa sitä aikaisemmin, jos sidosryhmiltä ja kansallisilta kilpailuviranomaisilta saatuihin tietoihin perustuva asetuksen toiminnan seuranta ja arviointi osoittavat, että asetuksen säännökset eivät enää vastaa markkinaolosuhteita EU:ssa. FI 8 FI

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 921 draft LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2015 COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Moldovan tasavallan liittymiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA. KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1. annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002

MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA. KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1. annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002 MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1 annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002 EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 3 KOHDAN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA EUROOPAN KOMISSIO KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA 27.8.2012 Moottoriajoneuvoalan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 ja sitä täydentävien suuntaviivojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen

Lisätiedot

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Tatu Kulmala asianajaja, varatuomari Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Uusi kilpailulaki uusi kilpailulaki voimaan 1.11.2011 sääntelyn selkeyttäminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 924 draft LUONNOS Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin FI FI LUONNOS KOMISSION TIEDONANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle tehdä Ukrainan tasavallan kanssa sopimus, johon sisältyy

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot