TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel SEK(2010) 414 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o /.. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin ja KOMISSION TIEDONANTOON Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista {K(2010) 2365 lopullinen} {SEK(2010) 411} {SEK(2010) 413} FI FI

3 1. TAUSTAA 1. Vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat kilpailusäännöt on vahvistettu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2790/ ja komission tiedonannossa Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista 2, jäljempänä asetus ja suuntaviivat. 2. Asetuksessa säädetään ryhmäpoikkeuksen myöntämisestä vertikaalisille sopimuksille, kun toimittajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Ryhmäpoikkeusetua ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, joihin sisältyy asetuksen 4 artiklassa lueteltuja vakavimpia kilpailunrajoituksia. 3. Komissio käynnisti vuonna 2008 asetuksen ja suuntaviivojen tarkistusprosessin, koska asetuksen voimassaoloaika päättyy 31. toukokuuta Komissio antoi prosessin tuloksena heinäkuussa 2009 luonnokset tarkistetuiksi asetukseksi ja suuntaviivoiksi ja aloitti julkisen kuulemisen. Julkisen kuulemisen jälkeen ja kansallisia kilpailuviranomaisia kuultuaan komission yksiköt tekivät vaikutustenarvioinnin ja toimittivat kollegion hyväksyttäviksi asetuksen ja suuntaviivojen muutosehdotukset. 2. ONGELMIEN MÄÄRITTELY 4. Nykyisten suuntaviivojen antamista seurannutta kymmenvuotiskautta on leimannut kaksi kehityssuuntaa. Ostajien markkinavoimaan ja osoituksiin sen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja internetin käyttö myyntikanavana on yleistynyt. 5. Ostajien markkinavoima: Nykyisen asetuksen mukaan ryhmäpoikkeusetu myönnetään, jos toimittajalla ei ole merkittävää markkinavoimaa, ts. sen markkinaosuus on alle 30 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin yhä useammin tunnustettu, että vertikaalisten rajoitusten ei käytännössä tarvitse yleensä olla toimittajan johtamia. Osittain poliittisen huomion vuoksi taloudellisten tutkimusten painopiste on ollut pääasiassa vähittäiskaupan ostajavetoisissa vertikaalisissa rajoituksissa, mutta kansalliset kilpailuviranomaiset ovat havainneet samanlaisia rajoituksia myös muilla aloilla. 6. Verkkomyynti: Yritysten tekemiä vertikaalisia sopimuksia voidaan käyttää estämään eurooppalaisia kuluttajia ostamasta tuotteita verkosta. Internetistä on kehittynyt jakelukanava, jonka avulla jakelijoiden on helpompi saavuttaa asiakkaita laajalta maantieteelliseltä alueelta. Samalla se voi vaikuttaa yksinmyynnin ja valikoivan jakelun kaltaisten jakelumuotojen toimintaan siten, että eurooppalaiset kuluttajat saavat tuntuvia tehokkuusetuja. 1 2 EYVL L 336, , s EYVL C 291, , s FI 2 FI

4 7. Näistä syistä komissiolta on pyydetty ohjeistusta siitä, miten kohdellaan rajoituksia, joilla toimittajat voivat rajoittaa jakelijoidensa internetin käyttöä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että nykyisen asetuksen mukaan toimittajat voivat rajoittaa vain aktiivista myyntiä alueilla, joilla ne soveltavat yksinmyyntijärjestelmää. Passiivista myyntiä ei voi rajoittaa. Komissiota on myös pyydetty selventämään, voiko toimittaja vaatia, että sen jakelijoilla on oltava liiketilat, joissa kuluttajat voivat tutustua tuotteeseen, ja näin estää pelkästään internetin kautta toimivien jakelijoiden toiminnan jakeluverkostossaan. 3. TAVOITTEET 8. EU:n kilpailusääntöjen yleistavoitteena on saada markkinat toimimaan kuluttajien eduksi myös siten, että kilpailu eurooppalaisilla toimitus- ja jakelumarkkinoilla on vääristymätöntä ja tehokasta. 9. Kun tarkastellaan ostajien markkinavoimaa, tarkistamisprosessin erityistavoitteena on antaa komissiolle, kansallisille kilpailuviranomaisille ja tuomioistuimille keinoja käsitellä tehokkaasti merkittävää markkinavoimaa käyttävien ostajien tekemät sopimukset, jotka sisältävät kilpailunvastaisia vertikaalisia rajoituksia, ja myös ehkäistä osapuolia tekemästä tällaisia sopimuksia. Verkkokaupan osalta erityistavoitteena on saavuttaa oikea tasapaino sen välillä, että eurooppalaisten kuluttajien ja yrittäjien sallitaan hyödyntää internetiä täysimääräisesti maantieteellisten esteiden ylittämiseen osana sisämarkkinoiden laaja-alaisempaa edistämistä, ja toisaalta sen välillä, että valmistajat voivat saavuttaa tehokkuusetuja ja parantaa tuotteittensa jakelua kuluttajia hyödyttävällä tavalla. 4. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 10. Koska asetuksesta saadut kokemukset ovat olleet yleisesti myönteisiä ja sidosryhmät ja kansalliset kilpailuviranomaiset ovat kannattaneet laajalti ryhmäpoikkeusasetuksen säilyttämistä, perusskenaariona on säilyttää asetukseen ja suuntaviivoihin perustuvat säännöt ennallaan. Lisäksi julkinen kuuleminen, unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntö sekä komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten päätöskäytäntö eivät ole tukeneet sellaisen asetuksen laatimista, jossa ei lueteltaisi lainkaan vakavimpia kilpailunrajoituksia. 11. Ostajien markkinavoiman osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: toimittajien markkinaosuuden lisäksi ryhmäpoikkeusetu asetetaan riippuvaiseksi myös ostajan markkinaosuudesta tuotantoketjun loppupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 1); kuten toimintavaihtoehto 1, mutta arvioidaan ostajan markkinaosuutta tuotantoketjun alkupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 2); ryhmäpoikkeusetu pidetään edelleen riippuvaisena ainoastaan toimittajien markkinaosuudesta (toimintavaihtoehto 3). 12. Aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelun osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: FI 3 FI

5 aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ennallaan eli sellaisena kuin se määritetään nykyisissä suuntaviivoissa (vaihtoehto 1); passiivisen ja aktiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ja sitä täsmennetään (vaihtoehto 2); kaikki internetin käytön rajoitukset määritetään vakavimmiksi kilpailunrajoituksiksi (vaihtoehto 3); kaikille internetin käytön rajoituksille myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 4). 13. Jakelijoiden liiketilavaatimuksen osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 1); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ja verkkomyynnin osuuden rajoittamiselle kokonaismyynnistä myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 2); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ei myönnetä ryhmäpoikkeusetua (vaihtoehto 3). 5. OSTAJIEN MARKKINAVOIMAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIEN TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun 14. Vaihtoehto 1 vaikuttaisi siten, että komissio, kansalliset kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet voisivat soveltaa tehokkaita korjaustoimia kilpailunvastaisiin sopimuksiin, kun ostajan markkinaosuus ylittää 30 prosenttia markkinoilla, joilla myyjä myy sopimustuotteita. Tällöin sopimuspuolten tehtävänä olisi arvioida, noudattaako sopimus 101 artiklan vaatimuksia. Tämän odotetaan ehkäisevän kilpailuvastaista toimintaa. 15. Vaihtoehdolla 2 olisi pääosin samat vaikutukset kuin vaihtoehdolla 1, kun tarkastellaan komission, kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten valtuutusta. Erona vaihtoehtoon 1 ovat markkinat, jotka otetaan huomioon määritettäessä ostajan markkinaosuutta. Ostajan markkinaosuus tuotantoketjun loppupään markkinoilla on täsmällisin peruste arvioitaessa sitä, onko kuluttajalle aiheutunut haitta todennäköisesti seurausta vertikaalisesta sopimuksesta. Ostajien markkinavoima hankintamarkkinoilla liittyy kuitenkin usein läheisesti niiden markkinavoimaan tuotantoketjun loppupään markkinoilla, ja näin ollen markkinaosuus tuotantoketjun alkupään markkinoilla on kohtuullinen likiarvo määritettäessä, mikä ostajan markkinavoima on tuotantoketjun loppupään markkinoilla. Tämän vuoksi myös vaihtoehto 2 mahdollistaisi tehokkaan valvonnan ja kilpailunvastaisen toiminnan ehkäisyn. 16. Toisin kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, vaihtoehdossa 3 komissio tai kansalliset kilpailuviranomaiset voisivat käsitellä ostajien markkinavoimaan liittyviä kilpailunvastaisia rajoituksia ainoastaan peruuttamalla sopimuksen FI 4 FI

6 ryhmäpoikkeusedun. Tämä mahdollisuus ei ole kuitenkaan tuomioistuinten käytettävissä. Edun peruuttamisesta tehty päätös vaikuttaa lisäksi ainoastaan tulevaan tilanteeseen, eikä komissio voi määrätä seuraamuksia (sakkoa) menneistä kilpailunvastaisista menettelytavoista. Tällä vaihtoehdolla ei ole samaa estävää vaikutusta kuin vaihtoehdoilla 1 ja Vaikutukset yrityksiin 17. Kun sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan, sopimuspuolten on arvioitava itse, täyttääkö sopimus 101 artiklan mukaiset edellytykset. Ostajien markkinaosuudelle asetetun kynnysarvon käyttöönotto (vaihtoehdot 1 ja 2) aiheuttaa näin kustannuksia. On kuitenkin epätodennäköistä, että pk-yrityksillä olisi tämäntasoisia markkinaosuuksia. Tällainen oma arviointi on lisäksi tarpeen vain silloin, kun molempien sopimuspuolten markkinaosuudet ylittävät 30 prosenttia ja kyseinen sopimus sisältää kilpailunrajoituksia. 18. Myös vaihtoehto 2 aiheuttaisi epäilemättä kustannuksia, mutta vaihtoehtoon 1 verrattuna ne ovat todennäköisesti tuntuvasti pienempiä. Tämä pitää paikkansa, kun tarkastellaan ostajan markkinaosuuden tuntemisesta/määrittämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja voimassa olevien sopimusten tarkistamisvaatimuksesta aiheutuvia kustannuksia. 19. Vaihtoehto 3 ei muuttaisi nykytilannetta noudattamiskustannusten suhteen, ja se on yrityksille tämän vuoksi suotuisampi vaihtoehto Vaikutukset kuluttajiin 20. Vaihtoehtojen 1 ja 2 avulla kuluttajia voidaan suojata tehokkaammin ostajien markkinavoiman kilpailunvastaisen käytön vaikutuksilta. Vaihtoehdossa 3 komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset eivät pystyisi soveltamaan tehokkaasti korjaustoimia ja määräämään seuraamuksia kilpailunvastaisista menettelytavoista, jotka aiheuttavat haittaa kuluttajille. 6. ERI TOIMINTAVAHTOEHDOISTA VERKKOMYYNNILLE AIHEUTUNEIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 21. Vaihtoehto 4, jossa kaikki verkkomyynti määriteltäisiin aktiiviseksi myynniksi, tarjoaisi ryhmäpoikkeuksen pääosalle internetin käyttöä koskevista rajoituksista. Tämä johtaisi markkinoiden segmentoitumisen / hintasyrjinnän lisääntymiseen kuluttajien vahingoksi ja heikentäisi huomattavasti yhteismarkkinoita. Lisäksi tällainen toimintavaihtoehto ei olisi vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen. 22. Vaihtoehto 3 ei mahdollistaisi jälleenmyyjien verkkotoiminnan rajoittamista millään tavoin. Tämän vuoksi se asettaisi kyseenalaiseksi yksinmyynnin perusajatuksen ja sen tehokkuusvaikutukset, vaikka sopimuspuolilla ei edes olisi merkittävää markkinavoimaa. FI 5 FI

7 23. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät aktiivisen ja passiivisen myynnin eron myös internetin yhteydessä ja antaisivat toimittajille mahdollisuuden rajoittaa aktiivista myyntiä alueilla, joita koskeva yksinoikeus on annettu toisille jakelijoille. Sellaisten sopimuspuolten, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua, perustamista yksinmyyntiverkostoista aiheutuvien kilpailunvastaisten vaikutusten riski on pieni. Tämän vuoksi nämä vaihtoehdot palvelevat parhaiten sellaisten sopimuspuolten etuja, jotka saattavat haluta perustaa yksinmyyntijärjestelmän, ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten etuja, jotka voivat käyttää internetiä täysimääräisesti hyödykseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 24. Vaihtoehto 3 ei tarjoaisi ryhmäpoikkeusta sellaisten toimittajien asettamalle liiketilavaatimukselle, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua. Tämä vaihtoehto rajoittaisi toimittajien vapautta järjestää jakelujärjestelmänsä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla mahdollisten vapaamatkustajaongelmien ratkaisemiseksi, vaikka kilpailunvastaisen markkinoiden sulkemisen riski on vähäinen. Vaihtoehto ei näin ratkaisisi tehokkaalla tavalla jakelijoiden välistä vapaamatkustajaongelmaa. Kyseisiä palveluja ei ehkä siis tarjottaisi parhaalla mahdollisella tavalla, mikä haittaisi kuluttajia. 25. Vaihtoehdossa 1 liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus. Tässä vaihtoehdossa toimittajat, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, voisivat järjestää jakeluverkostonsa asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja vaatia tarvittaessa liiketiloja. Tämän vaihtoehdon perusteella kuluttajille ei aiheutuisi vahinkoa, sillä pelkästään verkossa toimivien jakelijoiden kilpailunvastainen sulkeminen markkinoilta olisi epätodennäköistä. 26. Vaihtoehdossa 2 voitaisiin rajoittaa valtuutettujen jälleenmyyjien verkkomyynnin osuutta kokonaismyynnistä. Tällainen rajoitus olisi ongelmallinen, sillä toimittajat voisivat rajoittaa liiketilojen välityksellä toimivien jakelijoidensa verkkokauppaa kuluttajien vahingoksi Vaikutukset yrityksiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 27. Vaihtoehto 3 heikentäisi toimitus- ja jakeluketjun tehokkuutta silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. Se myös aiheuttaisi noudattamiskustannuksia yrityksille, sillä niiden olisi itse arvioitava toimintansa yhteensopivuutta 101 artiklan kanssa. Vaihtoehto 4 heikentäisi puolestaan merkittävästi yhteismarkkinoita. 28. Vaihtoehdot 1 ja 2 supistaisivat yritysten noudattamiskustannuksia, sillä niissä ryhmäpoikkeus myönnettäisiin yksinmyynnille internetissä. Antamalla useampia esimerkkejä passiivisen ja aktiivisen myynnin rajoituksista, vaihtoehto 2 lisää oikeusvarmuutta ja supistaa näin yrityksille aiheutuvia kustannuksia. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 29. Vaihtoehto 3 lisäisi niille yrityksille aiheutuvia noudattamiskustannuksia, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, sillä toimittajien ei tarvitsisi perustella FI 6 FI

8 tapauskohtaisesti, miksi ne eivät salli pelkästään verkkomyyntiä harjoittavien toimijoiden jaella tuotteitaan silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. 30. Vaihtoehto 1 antaisi yrityksille mahdollisuuden kehittää toimitus- ja jakeluketjuaan ilman vaihtoehtoon 2 sisältyvää riskiä, ts. riskiä siitä, että jakelijoiden verkkokauppatoimintaa rajoitetaan perusteettomasti Vaikutukset kuluttajiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 31. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät mahdollisuuden soveltaa yksinmyyntiä verkkokaupassakin. Samalla ei kuitenkaan voitaisi rajoittaa vertikaalisin sopimuksin kuluttajien oikeutta rajatylittäviin ostoksiin. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 32. Vaihtoehto 1 sovellettuna yhdessä sen pääperiaatteen kanssa, että verkkokaupan rajoituksille ei myönnetä ryhmäpoikkeusta, antaisi valmistajille mahdollisuuden järjestää vapaasti jakelujärjestelmänsä ja valituille jakelijoille mahdollisuuden verkkomyyntiin lopullisille kuluttajille. Vaihtoehdossa 1 pelkkää verkkokauppaa harjoittavat jakelijat voidaan jättää soveltamisalan ulkopuolelle. Näin saatetaan rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia verkkokauppaan. Toisaalta toimittajat voivat ratkaista mahdollisen vapaamatkustajaongelman, mikä lopulta hyödyttää kuluttajia. Vaihtoehto 2 lisää mahdollisuuksia verkkokaupan kieltämiseen ja estää näin kuluttajia ostamasta verkosta. Toimittajat voisivat siis segmentoida markkinoita kuluttajia haittaavalla tavalla. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin Vaikutukset julkishallintoon ja unionin talousarvioon sekä muut vaikutukset 33. Ostajien markkinavoimaa koskevilla vaihtoehdoilla ja verkkomyyntiin liittyvillä kysymyksillä ei ole suoraa vaikutusta unionin talousarvioon. 34. Ne vaihtoehdot, joilla on myönteinen vaikutus tehokkaaseen ja vääristymättömään kilpailuun, varmistavat parhaiten pitkän aikavälin työllisyysmahdollisuudet. Vähittäiskaupan kehittämisellä internetissä voi olla välillisesti myönteinen vaikutus ympäristönsuojeluun. 7. PÄÄTELMÄ: PARHAAKSI ARVIOITU VAIHTOEHTO 35. Ostajien markkinavoimaan liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehdot 1 ja 2, joissa otetaan huomioon ostajien markkinavoima, täyttävät parhaiten edellä yksilöidyt erityistavoitteet eli varmistavat ostajien markkinavoiman käyttöön liittyvien vertikaalisten rajoitusten tehokkaan valvonnan. Erityisesti niiden ennaltaehkäisevä vaikutus on paljon suurempi kuin vaihtoehdossa 3. Vaihtoehto 2 aiheuttaa yrityksille paljon vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1, ja FI 7 FI

9 poistaa näin suurelta osin julkisissa kuulemisissa tämän asian osalta esitetyt huolet. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Verkkomyyntiin liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehto 2, jossa täsmennetään aktiivisen ja passiivisen myynnin eroa, sovittaa parhaiten yhteen niiden sopimuspuolten pyrkimykset, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, saavuttaa jakelun kustannusetuja sekä kuluttajien ja yritysten edut käyttää internetiä täysimääräisesti hyväkseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. Samalla vaihtoehto 2 tarjoaa enemmän oikeusvarmuutta ja aiheuttaa yrityksille vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Kun tarkastellaan jakelijoille asetettua liiketilavaatimusta, vaihtoehto 1, jonka perusteella liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus, on vaihtoehtoa 3 parempi, koska jälkimmäinen vaihtoehto voi johtaa epätyydyttäviin tuloksiin kuluttajien kannalta ja aiheuttaa yrityksille noudattamiskustannuksia. Vaihtoehto 1 on myös vaihtoehtoa 2 suositeltavampi, sillä se antaa myös mahdollisuuden rajoittaa verkkomyynnin osuutta. Tämän vuoksi parhaaksi katsotaan vaihtoehto SEURANTA JA ARVIOINTI 38. Ehdotetun asetuksen voimassaolo päättyy 12 vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Komissio voi kuitenkin muuttaa sitä aikaisemmin, jos sidosryhmiltä ja kansallisilta kilpailuviranomaisilta saatuihin tietoihin perustuva asetuksen toiminnan seuranta ja arviointi osoittavat, että asetuksen säännökset eivät enää vastaa markkinaolosuhteita EU:ssa. FI 8 FI

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 921 draft LUONNOS KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA. KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1. annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002

MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA. KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1. annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002 MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT EUROOPAN UNIONISSA KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1400/2002 1 annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002 EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 3 KOHDAN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA EUROOPAN KOMISSIO KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA MOOTTORIAJONEUVOALALLA 27.8.2012 Moottoriajoneuvoalan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 ja sitä täydentävien suuntaviivojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa

Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Kilpailua rajoittavat ehdot toimitus- ja jakelusopimuksissa Tatu Kulmala asianajaja, varatuomari Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Uusi kilpailulaki uusi kilpailulaki voimaan 1.11.2011 sääntelyn selkeyttäminen

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin

LUONNOS. Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2013) 924 draft LUONNOS Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin FI FI LUONNOS KOMISSION TIEDONANTO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2012 SWD(2012) 65 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

.RPLVVLR XXGLVWDD PHUNLWWlYlVWL DXWRNDXSDQ MD KXROWRSDOYHOXLGHQVllQW Ml

.RPLVVLR XXGLVWDD PHUNLWWlYlVWL DXWRNDXSDQ MD KXROWRSDOYHOXLGHQVllQW Ml ,3 Bryssel 17. heinäkuuta 2002.RPLVVLR XXGLVWDD PHUNLWWlYlVWL DXWRNDXSDQ MD KXROWRSDOYHOXLGHQVllQW Ml (XURRSDQ NRPLVVLR WRWHXWWDD PRRWWRULDMRQHXYRDODQ NLOSDLOXVllQW MHQ PHUNLWWlYlQ PXWWD KDUNLWXQ XXGLVWXNVHQ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti Päätös 1 (8) 1. Asia 1. Jääkiekon SM-liiga Oy:n lähetysoikeuksien yhteismyyntijärjestely. 2. Osapuolet 2. Jääkiekon SM-liiga Oy 3. Toimenpidepyynnön tekijä: UrhoTV Oy 3. Ratkaisu 4. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Komission luonnos uudeksi moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetukseksi kysymyksiä ja vastauksia

Komission luonnos uudeksi moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetukseksi kysymyksiä ja vastauksia Bryssel 5. helmikuuta 2002 Komission luonnos uudeksi moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetukseksi kysymyksiä ja vastauksia EY:n perustamissopimuksessa (81 art. 1 kohta) vahvistetaan perussääntö, jolla

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.10.2009 SEC(2009) 411 lopullinen C7-0236/09 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, toimivallasta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan KOMISSION TIEDONANTO yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. Tässä tiedonannossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 SWD(2014) 272 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Komission tiedonanto. Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin

Komission tiedonanto. Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin FI FI FI Komission tiedonanto Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI 1 FI SISÄLLYSLUETTELO Kohta I. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel xxx SEC(2010) xxx KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) PE 114 CDN 8 RELEX 294 JAI 209 AVIATION 61 TELECOM 48 OC 399 EDPS 5 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.7.2016 COM(2016) 438 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE valmispakkauksia koskevan oikeudellisen kehyksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.12.2005 KOM(2005) 648 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE neuvostolle esitettävästä kehotuksesta soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklaa

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot