TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel SEK(2010) 414 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o /.. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin ja KOMISSION TIEDONANTOON Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista {K(2010) 2365 lopullinen} {SEK(2010) 411} {SEK(2010) 413} FI FI

3 1. TAUSTAA 1. Vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat kilpailusäännöt on vahvistettu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2790/ ja komission tiedonannossa Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista 2, jäljempänä asetus ja suuntaviivat. 2. Asetuksessa säädetään ryhmäpoikkeuksen myöntämisestä vertikaalisille sopimuksille, kun toimittajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Ryhmäpoikkeusetua ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, joihin sisältyy asetuksen 4 artiklassa lueteltuja vakavimpia kilpailunrajoituksia. 3. Komissio käynnisti vuonna 2008 asetuksen ja suuntaviivojen tarkistusprosessin, koska asetuksen voimassaoloaika päättyy 31. toukokuuta Komissio antoi prosessin tuloksena heinäkuussa 2009 luonnokset tarkistetuiksi asetukseksi ja suuntaviivoiksi ja aloitti julkisen kuulemisen. Julkisen kuulemisen jälkeen ja kansallisia kilpailuviranomaisia kuultuaan komission yksiköt tekivät vaikutustenarvioinnin ja toimittivat kollegion hyväksyttäviksi asetuksen ja suuntaviivojen muutosehdotukset. 2. ONGELMIEN MÄÄRITTELY 4. Nykyisten suuntaviivojen antamista seurannutta kymmenvuotiskautta on leimannut kaksi kehityssuuntaa. Ostajien markkinavoimaan ja osoituksiin sen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja internetin käyttö myyntikanavana on yleistynyt. 5. Ostajien markkinavoima: Nykyisen asetuksen mukaan ryhmäpoikkeusetu myönnetään, jos toimittajalla ei ole merkittävää markkinavoimaa, ts. sen markkinaosuus on alle 30 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin yhä useammin tunnustettu, että vertikaalisten rajoitusten ei käytännössä tarvitse yleensä olla toimittajan johtamia. Osittain poliittisen huomion vuoksi taloudellisten tutkimusten painopiste on ollut pääasiassa vähittäiskaupan ostajavetoisissa vertikaalisissa rajoituksissa, mutta kansalliset kilpailuviranomaiset ovat havainneet samanlaisia rajoituksia myös muilla aloilla. 6. Verkkomyynti: Yritysten tekemiä vertikaalisia sopimuksia voidaan käyttää estämään eurooppalaisia kuluttajia ostamasta tuotteita verkosta. Internetistä on kehittynyt jakelukanava, jonka avulla jakelijoiden on helpompi saavuttaa asiakkaita laajalta maantieteelliseltä alueelta. Samalla se voi vaikuttaa yksinmyynnin ja valikoivan jakelun kaltaisten jakelumuotojen toimintaan siten, että eurooppalaiset kuluttajat saavat tuntuvia tehokkuusetuja. 1 2 EYVL L 336, , s EYVL C 291, , s FI 2 FI

4 7. Näistä syistä komissiolta on pyydetty ohjeistusta siitä, miten kohdellaan rajoituksia, joilla toimittajat voivat rajoittaa jakelijoidensa internetin käyttöä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että nykyisen asetuksen mukaan toimittajat voivat rajoittaa vain aktiivista myyntiä alueilla, joilla ne soveltavat yksinmyyntijärjestelmää. Passiivista myyntiä ei voi rajoittaa. Komissiota on myös pyydetty selventämään, voiko toimittaja vaatia, että sen jakelijoilla on oltava liiketilat, joissa kuluttajat voivat tutustua tuotteeseen, ja näin estää pelkästään internetin kautta toimivien jakelijoiden toiminnan jakeluverkostossaan. 3. TAVOITTEET 8. EU:n kilpailusääntöjen yleistavoitteena on saada markkinat toimimaan kuluttajien eduksi myös siten, että kilpailu eurooppalaisilla toimitus- ja jakelumarkkinoilla on vääristymätöntä ja tehokasta. 9. Kun tarkastellaan ostajien markkinavoimaa, tarkistamisprosessin erityistavoitteena on antaa komissiolle, kansallisille kilpailuviranomaisille ja tuomioistuimille keinoja käsitellä tehokkaasti merkittävää markkinavoimaa käyttävien ostajien tekemät sopimukset, jotka sisältävät kilpailunvastaisia vertikaalisia rajoituksia, ja myös ehkäistä osapuolia tekemästä tällaisia sopimuksia. Verkkokaupan osalta erityistavoitteena on saavuttaa oikea tasapaino sen välillä, että eurooppalaisten kuluttajien ja yrittäjien sallitaan hyödyntää internetiä täysimääräisesti maantieteellisten esteiden ylittämiseen osana sisämarkkinoiden laaja-alaisempaa edistämistä, ja toisaalta sen välillä, että valmistajat voivat saavuttaa tehokkuusetuja ja parantaa tuotteittensa jakelua kuluttajia hyödyttävällä tavalla. 4. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 10. Koska asetuksesta saadut kokemukset ovat olleet yleisesti myönteisiä ja sidosryhmät ja kansalliset kilpailuviranomaiset ovat kannattaneet laajalti ryhmäpoikkeusasetuksen säilyttämistä, perusskenaariona on säilyttää asetukseen ja suuntaviivoihin perustuvat säännöt ennallaan. Lisäksi julkinen kuuleminen, unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntö sekä komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten päätöskäytäntö eivät ole tukeneet sellaisen asetuksen laatimista, jossa ei lueteltaisi lainkaan vakavimpia kilpailunrajoituksia. 11. Ostajien markkinavoiman osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: toimittajien markkinaosuuden lisäksi ryhmäpoikkeusetu asetetaan riippuvaiseksi myös ostajan markkinaosuudesta tuotantoketjun loppupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 1); kuten toimintavaihtoehto 1, mutta arvioidaan ostajan markkinaosuutta tuotantoketjun alkupään markkinoilla (toimintavaihtoehto 2); ryhmäpoikkeusetu pidetään edelleen riippuvaisena ainoastaan toimittajien markkinaosuudesta (toimintavaihtoehto 3). 12. Aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelun osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: FI 3 FI

5 aktiivisen ja passiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ennallaan eli sellaisena kuin se määritetään nykyisissä suuntaviivoissa (vaihtoehto 1); passiivisen ja aktiivisen verkkomyynnin erottelu säilytetään ja sitä täsmennetään (vaihtoehto 2); kaikki internetin käytön rajoitukset määritetään vakavimmiksi kilpailunrajoituksiksi (vaihtoehto 3); kaikille internetin käytön rajoituksille myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 4). 13. Jakelijoiden liiketilavaatimuksen osalta on yksilöity seuraavat toimintavaihtoehdot: jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 1); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ja verkkomyynnin osuuden rajoittamiselle kokonaismyynnistä myönnetään ryhmäpoikkeus (vaihtoehto 2); jakelijoiden liiketiloja koskevalle vaatimukselle ei myönnetä ryhmäpoikkeusetua (vaihtoehto 3). 5. OSTAJIEN MARKKINAVOIMAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIEN TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun 14. Vaihtoehto 1 vaikuttaisi siten, että komissio, kansalliset kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet voisivat soveltaa tehokkaita korjaustoimia kilpailunvastaisiin sopimuksiin, kun ostajan markkinaosuus ylittää 30 prosenttia markkinoilla, joilla myyjä myy sopimustuotteita. Tällöin sopimuspuolten tehtävänä olisi arvioida, noudattaako sopimus 101 artiklan vaatimuksia. Tämän odotetaan ehkäisevän kilpailuvastaista toimintaa. 15. Vaihtoehdolla 2 olisi pääosin samat vaikutukset kuin vaihtoehdolla 1, kun tarkastellaan komission, kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten valtuutusta. Erona vaihtoehtoon 1 ovat markkinat, jotka otetaan huomioon määritettäessä ostajan markkinaosuutta. Ostajan markkinaosuus tuotantoketjun loppupään markkinoilla on täsmällisin peruste arvioitaessa sitä, onko kuluttajalle aiheutunut haitta todennäköisesti seurausta vertikaalisesta sopimuksesta. Ostajien markkinavoima hankintamarkkinoilla liittyy kuitenkin usein läheisesti niiden markkinavoimaan tuotantoketjun loppupään markkinoilla, ja näin ollen markkinaosuus tuotantoketjun alkupään markkinoilla on kohtuullinen likiarvo määritettäessä, mikä ostajan markkinavoima on tuotantoketjun loppupään markkinoilla. Tämän vuoksi myös vaihtoehto 2 mahdollistaisi tehokkaan valvonnan ja kilpailunvastaisen toiminnan ehkäisyn. 16. Toisin kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, vaihtoehdossa 3 komissio tai kansalliset kilpailuviranomaiset voisivat käsitellä ostajien markkinavoimaan liittyviä kilpailunvastaisia rajoituksia ainoastaan peruuttamalla sopimuksen FI 4 FI

6 ryhmäpoikkeusedun. Tämä mahdollisuus ei ole kuitenkaan tuomioistuinten käytettävissä. Edun peruuttamisesta tehty päätös vaikuttaa lisäksi ainoastaan tulevaan tilanteeseen, eikä komissio voi määrätä seuraamuksia (sakkoa) menneistä kilpailunvastaisista menettelytavoista. Tällä vaihtoehdolla ei ole samaa estävää vaikutusta kuin vaihtoehdoilla 1 ja Vaikutukset yrityksiin 17. Kun sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan, sopimuspuolten on arvioitava itse, täyttääkö sopimus 101 artiklan mukaiset edellytykset. Ostajien markkinaosuudelle asetetun kynnysarvon käyttöönotto (vaihtoehdot 1 ja 2) aiheuttaa näin kustannuksia. On kuitenkin epätodennäköistä, että pk-yrityksillä olisi tämäntasoisia markkinaosuuksia. Tällainen oma arviointi on lisäksi tarpeen vain silloin, kun molempien sopimuspuolten markkinaosuudet ylittävät 30 prosenttia ja kyseinen sopimus sisältää kilpailunrajoituksia. 18. Myös vaihtoehto 2 aiheuttaisi epäilemättä kustannuksia, mutta vaihtoehtoon 1 verrattuna ne ovat todennäköisesti tuntuvasti pienempiä. Tämä pitää paikkansa, kun tarkastellaan ostajan markkinaosuuden tuntemisesta/määrittämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja voimassa olevien sopimusten tarkistamisvaatimuksesta aiheutuvia kustannuksia. 19. Vaihtoehto 3 ei muuttaisi nykytilannetta noudattamiskustannusten suhteen, ja se on yrityksille tämän vuoksi suotuisampi vaihtoehto Vaikutukset kuluttajiin 20. Vaihtoehtojen 1 ja 2 avulla kuluttajia voidaan suojata tehokkaammin ostajien markkinavoiman kilpailunvastaisen käytön vaikutuksilta. Vaihtoehdossa 3 komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset eivät pystyisi soveltamaan tehokkaasti korjaustoimia ja määräämään seuraamuksia kilpailunvastaisista menettelytavoista, jotka aiheuttavat haittaa kuluttajille. 6. ERI TOIMINTAVAHTOEHDOISTA VERKKOMYYNNILLE AIHEUTUNEIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.1. Taloudelliset vaikutukset: vaikutukset tehokkaaseen kilpailuun i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 21. Vaihtoehto 4, jossa kaikki verkkomyynti määriteltäisiin aktiiviseksi myynniksi, tarjoaisi ryhmäpoikkeuksen pääosalle internetin käyttöä koskevista rajoituksista. Tämä johtaisi markkinoiden segmentoitumisen / hintasyrjinnän lisääntymiseen kuluttajien vahingoksi ja heikentäisi huomattavasti yhteismarkkinoita. Lisäksi tällainen toimintavaihtoehto ei olisi vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen. 22. Vaihtoehto 3 ei mahdollistaisi jälleenmyyjien verkkotoiminnan rajoittamista millään tavoin. Tämän vuoksi se asettaisi kyseenalaiseksi yksinmyynnin perusajatuksen ja sen tehokkuusvaikutukset, vaikka sopimuspuolilla ei edes olisi merkittävää markkinavoimaa. FI 5 FI

7 23. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät aktiivisen ja passiivisen myynnin eron myös internetin yhteydessä ja antaisivat toimittajille mahdollisuuden rajoittaa aktiivista myyntiä alueilla, joita koskeva yksinoikeus on annettu toisille jakelijoille. Sellaisten sopimuspuolten, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua, perustamista yksinmyyntiverkostoista aiheutuvien kilpailunvastaisten vaikutusten riski on pieni. Tämän vuoksi nämä vaihtoehdot palvelevat parhaiten sellaisten sopimuspuolten etuja, jotka saattavat haluta perustaa yksinmyyntijärjestelmän, ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten etuja, jotka voivat käyttää internetiä täysimääräisesti hyödykseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 24. Vaihtoehto 3 ei tarjoaisi ryhmäpoikkeusta sellaisten toimittajien asettamalle liiketilavaatimukselle, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on vain rajoitettua. Tämä vaihtoehto rajoittaisi toimittajien vapautta järjestää jakelujärjestelmänsä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla mahdollisten vapaamatkustajaongelmien ratkaisemiseksi, vaikka kilpailunvastaisen markkinoiden sulkemisen riski on vähäinen. Vaihtoehto ei näin ratkaisisi tehokkaalla tavalla jakelijoiden välistä vapaamatkustajaongelmaa. Kyseisiä palveluja ei ehkä siis tarjottaisi parhaalla mahdollisella tavalla, mikä haittaisi kuluttajia. 25. Vaihtoehdossa 1 liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus. Tässä vaihtoehdossa toimittajat, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, voisivat järjestää jakeluverkostonsa asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja vaatia tarvittaessa liiketiloja. Tämän vaihtoehdon perusteella kuluttajille ei aiheutuisi vahinkoa, sillä pelkästään verkossa toimivien jakelijoiden kilpailunvastainen sulkeminen markkinoilta olisi epätodennäköistä. 26. Vaihtoehdossa 2 voitaisiin rajoittaa valtuutettujen jälleenmyyjien verkkomyynnin osuutta kokonaismyynnistä. Tällainen rajoitus olisi ongelmallinen, sillä toimittajat voisivat rajoittaa liiketilojen välityksellä toimivien jakelijoidensa verkkokauppaa kuluttajien vahingoksi Vaikutukset yrityksiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 27. Vaihtoehto 3 heikentäisi toimitus- ja jakeluketjun tehokkuutta silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. Se myös aiheuttaisi noudattamiskustannuksia yrityksille, sillä niiden olisi itse arvioitava toimintansa yhteensopivuutta 101 artiklan kanssa. Vaihtoehto 4 heikentäisi puolestaan merkittävästi yhteismarkkinoita. 28. Vaihtoehdot 1 ja 2 supistaisivat yritysten noudattamiskustannuksia, sillä niissä ryhmäpoikkeus myönnettäisiin yksinmyynnille internetissä. Antamalla useampia esimerkkejä passiivisen ja aktiivisen myynnin rajoituksista, vaihtoehto 2 lisää oikeusvarmuutta ja supistaa näin yrityksille aiheutuvia kustannuksia. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 29. Vaihtoehto 3 lisäisi niille yrityksille aiheutuvia noudattamiskustannuksia, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, sillä toimittajien ei tarvitsisi perustella FI 6 FI

8 tapauskohtaisesti, miksi ne eivät salli pelkästään verkkomyyntiä harjoittavien toimijoiden jaella tuotteitaan silloin, kun kilpailuriski on vähäinen tai sitä ei ole. 30. Vaihtoehto 1 antaisi yrityksille mahdollisuuden kehittää toimitus- ja jakeluketjuaan ilman vaihtoehtoon 2 sisältyvää riskiä, ts. riskiä siitä, että jakelijoiden verkkokauppatoimintaa rajoitetaan perusteettomasti Vaikutukset kuluttajiin i) Aktiivisen ja passiivisen myynnin erottelu verkkokaupassa 31. Vaihtoehdot 1 ja 2 säilyttäisivät mahdollisuuden soveltaa yksinmyyntiä verkkokaupassakin. Samalla ei kuitenkaan voitaisi rajoittaa vertikaalisin sopimuksin kuluttajien oikeutta rajatylittäviin ostoksiin. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin. ii) Internet ja jakelijoiden liiketiloja koskeva vaatimus 32. Vaihtoehto 1 sovellettuna yhdessä sen pääperiaatteen kanssa, että verkkokaupan rajoituksille ei myönnetä ryhmäpoikkeusta, antaisi valmistajille mahdollisuuden järjestää vapaasti jakelujärjestelmänsä ja valituille jakelijoille mahdollisuuden verkkomyyntiin lopullisille kuluttajille. Vaihtoehdossa 1 pelkkää verkkokauppaa harjoittavat jakelijat voidaan jättää soveltamisalan ulkopuolelle. Näin saatetaan rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia verkkokauppaan. Toisaalta toimittajat voivat ratkaista mahdollisen vapaamatkustajaongelman, mikä lopulta hyödyttää kuluttajia. Vaihtoehto 2 lisää mahdollisuuksia verkkokaupan kieltämiseen ja estää näin kuluttajia ostamasta verkosta. Toimittajat voisivat siis segmentoida markkinoita kuluttajia haittaavalla tavalla. Vaihtoehdolla 3 olisi kielteinen vaikutus niiden yritysten toimitus- ja jakeluketjujen suorituksiin, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, ja näin ollen sillä olisi välillinen kielteinen vaikutus kuluttajiin Vaikutukset julkishallintoon ja unionin talousarvioon sekä muut vaikutukset 33. Ostajien markkinavoimaa koskevilla vaihtoehdoilla ja verkkomyyntiin liittyvillä kysymyksillä ei ole suoraa vaikutusta unionin talousarvioon. 34. Ne vaihtoehdot, joilla on myönteinen vaikutus tehokkaaseen ja vääristymättömään kilpailuun, varmistavat parhaiten pitkän aikavälin työllisyysmahdollisuudet. Vähittäiskaupan kehittämisellä internetissä voi olla välillisesti myönteinen vaikutus ympäristönsuojeluun. 7. PÄÄTELMÄ: PARHAAKSI ARVIOITU VAIHTOEHTO 35. Ostajien markkinavoimaan liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehdot 1 ja 2, joissa otetaan huomioon ostajien markkinavoima, täyttävät parhaiten edellä yksilöidyt erityistavoitteet eli varmistavat ostajien markkinavoiman käyttöön liittyvien vertikaalisten rajoitusten tehokkaan valvonnan. Erityisesti niiden ennaltaehkäisevä vaikutus on paljon suurempi kuin vaihtoehdossa 3. Vaihtoehto 2 aiheuttaa yrityksille paljon vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1, ja FI 7 FI

9 poistaa näin suurelta osin julkisissa kuulemisissa tämän asian osalta esitetyt huolet. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Verkkomyyntiin liittyvien vaikutusten arvioinnista seuraa, että vaihtoehto 2, jossa täsmennetään aktiivisen ja passiivisen myynnin eroa, sovittaa parhaiten yhteen niiden sopimuspuolten pyrkimykset, joilla ei ole markkinavoimaa tai se on rajoitettua, saavuttaa jakelun kustannusetuja sekä kuluttajien ja yritysten edut käyttää internetiä täysimääräisesti hyväkseen maantieteellisten esteiden ylittämiseksi. Samalla vaihtoehto 2 tarjoaa enemmän oikeusvarmuutta ja aiheuttaa yrityksille vähemmän noudattamiskustannuksia kuin vaihtoehto 1. Tämän vuoksi parhaaksi arvioidaan vaihtoehto Kun tarkastellaan jakelijoille asetettua liiketilavaatimusta, vaihtoehto 1, jonka perusteella liiketiloja koskevalle vaatimukselle myönnettäisiin jatkossakin ryhmäpoikkeus, on vaihtoehtoa 3 parempi, koska jälkimmäinen vaihtoehto voi johtaa epätyydyttäviin tuloksiin kuluttajien kannalta ja aiheuttaa yrityksille noudattamiskustannuksia. Vaihtoehto 1 on myös vaihtoehtoa 2 suositeltavampi, sillä se antaa myös mahdollisuuden rajoittaa verkkomyynnin osuutta. Tämän vuoksi parhaaksi katsotaan vaihtoehto SEURANTA JA ARVIOINTI 38. Ehdotetun asetuksen voimassaolo päättyy 12 vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Komissio voi kuitenkin muuttaa sitä aikaisemmin, jos sidosryhmiltä ja kansallisilta kilpailuviranomaisilta saatuihin tietoihin perustuva asetuksen toiminnan seuranta ja arviointi osoittavat, että asetuksen säännökset eivät enää vastaa markkinaolosuhteita EU:ssa. FI 8 FI

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot