VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus"

Transkriptio

1 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus

2 Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu ehtoihin ja vakuutuskirjaasi. Kun elämäntilanteesi muuttuu Matkan varrella vakuutustarpeesi saattaa muuttua. Pidäthän Turvan muutoksessa mukana. Vakuutusten ostaminen hoituu näppärästi verkkokauppa Turvaamosta sinulle sopivaan aikaan. Kaikki asiat hoituvat helposti kuntoon myös puhelimitse tai piipahtamalla toimistossamme. Meiltä saat vakuuttavaa palvelua. Yhteystietomme löydät takakannesta. Hymyile, olet Turvassa

3 Sisällysluettelo TURVAN HENKIKULTA Turvan Henkikulta on lain vakuutusluokista 13 :n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 kuuluva vakuutus. YLEISET SOPIMUSEHDOT 4 1. Vakuutussopimus Vakuutussopimuksen voimassaolo Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti Päättyneen vakuutussopimuksen voimaansaattaminen Indeksiehto Edunsaaja Korvauksen hakemisen määräaika Korvauksen maksaminen Vakuutussopimuksen irtisanominen Vakuutusmaksun palauttaminen Muutoksenhaku Vakuutusehtojen ja laskuperusteiden muuttaminen...6 KUOLEMANVARAVAKUUTUS 6 1. Oikeus korvaukseen LähiTapiolan korvausvastuun rajoitukset Korvauksen hakeminen Korvauksen hakeminen...7 3

4 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Vakuutussopimus 1.1 Vakuutuksenantaja on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (jäljempänä LähiTapiola). 1.2 Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutussopimuksen LähiTapiolan kanssa. Jos vakuutuksenottaja luovuttaa omistusoikeutensa vakuutussopimukseen, uuteen omistajaan sovelletaan, mitä vakuutuksenottajasta on sanottu. 1.3 Turvan Henkikulta -henkivakuutuksessa voivat olla vakuutettuina järjestöjen jäsenet ja heidän perheenjäsenensä. Vakuutuksenottajan oman jäsenyyden järjestössä on oltava voimassa, kun vakuutussopimus solmitaan. Vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkistaa jäsenyyden voimassaolo järjestöltä vakuutusta myönnettäessä ja vakuutuksen voimassa ollessa. 1.4 Vakuutusmaksuun liittyy järjestökohtainen ryhmäalennus. LähiTapiola päättää ja vahvistaa alennuksen määrän vuodeksi kerrallaan yhtiön taloudellisen tuloksen ja tuotteen vahinkokehityksen perusteella siten, että alennus on lisäksi aina samaan aikaan järjestökohtainen ja sidoksissa järjestön jäsenyyteen. Uusi alennus tulee voimaan kunkin vakuutuskauden alusta. Alennuksen saaminen edellyttää, että vakuutuksenottaja on alennuksen piiriin kuuluvan järjestön jäsen. Jos vakuutuksenottajan jäsenyys järjestössä päättyy, hän voi jatkaa vakuutusturvaa ilman terveysselvitystä samansuuruisena vastaavana tuotteena, jonka maksusta ei anneta järjestökohtaista ryhmäalennusta. 1.5 Vakuutussopimukseen sisältyy vakuutus kuoleman varalta sellaisena kuin voimassa olevaan vakuutuskirjaan on merkitty. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen voimassaolevaa vakuutussopimuslakia. 1.6 Vakuutussopimus perustuu tietoihin, jotka vakuutusturvaa haettaessa tai muutettaessa on kirjallisesti annettu LähiTapiolalle. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, LähiTapiolan vastuu määräytyy vakuutussopimuslain perusteella. 2. Vakuutussopimuksen voimassaolo 2.1 Jos haettu vakuutusturva voidaan myöntää, vakuutussopimus tulee voimaan vakuutushakemukseen merkittynä päivänä, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä jona vakuutushakemus on lähetetty tai annettu LähiTapiolalle. 2.2 Jos LähiTapiolan myöntämä vakuutusturva poikkeaa haetusta, LähiTapiola lähettää vakuutuksenottajalle tarjouksen vakuutussopimuksesta. Tällöin vakuutussopimus tulee voimaan, kun vakuutuksenottaja on lähettänyt tai antanut LähiTapiolalle kirjallisen ilmoituksensa tarjotun vakuutussopimuksen hyväksymisestä. 2.3 Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn ajan. Vakuutussopimus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutussopimus voi päättyä myös vakuutusmaksun laiminlyönnin tai irtisanomisen johdosta. 3. Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti 3.1 Kunkin vakuutuskauden maksu määräytyy kauden alussa voimassa olevien laskuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa vakuutetun ikä ja voimassaolevat vakuutusmäärät. Vakuutusmaksu tarkistetaan vuosittain indeksillä. 3.2 Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on maksettava viimeistään maksun eräpäivänä. 3.3 Jos vakuutusmaksua ei ole kokonaan maksettu viimeistään eräpäivänä, LähiTapiola lähettää vakuutuksenottajalle irtisanomisilmoituksen. Vakuutussopimus päättyy LähiTapiolan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, jollei erääntynyttä vakuutusmaksua ole siihen mennessä kokonaan maksettu. 4

5 4. Päättyneen vakuutussopimuksen voimaansaattaminen 4.1 Vakuutussopimusta, joka on päättynyt ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönnin johdosta, ei voi saada uudelleen voimaan. 4.2 Jos vakuutussopimus on päättynyt jonkin seuraavan vakuutusmaksun laiminlyönnin johdosta, vakuutuksenottajalla on oikeus saada vakuutussopimus uudelleen voimaan maksamalla erääntynyt vakuutusmaksu kuuden kuukauden kuluessa vakuutussopimuksen päättymisestä. Tällöin vakuutussopimus tulee uudelleen voimaan maksun suorittamista seuraavasta päivästä. 5. Indeksiehto Vakuutusmaksu, vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusmäärät sekä korvausten enimmäismäärät tarkistetaan vuosittain vakuutuskauden alusta lukien vakuutuskirjaan merkityn indeksin muutosta vastaavasti. 6. Edunsaaja Kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat vakuutetun omaiset, jollei vakuutuksenottaja ole nimennyt muuta edunsaajaa. 7. Korvauksen hakemisen määräaika 7.1 Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä LähiTapiolalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta. 7.2 Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajan kuluessa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. 8. Korvauksen maksaminen 8.1 LähiTapiola maksaa korvauksen kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja tarvittavat selvitykset ovat saapuneet LähiTapiolaan. Suorituksen viivästyessä LähiTapiola maksaa viivästyskorkoa korkolain mukaan. 8.2 LähiTapiolalla on oikeus kuitata maksettavasta korvauksesta erääntynyt, maksamatta oleva vakuutusmaksu. 8.3 Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut LähiTapiolalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä LähiTapiolan vastuun arvioimisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 9. Vakuutussopimuksen irtisanominen 9.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimus päättymään. Vakuutussopimus päättyy, kun irtisanomisilmoitus on annettu tai lähetetty LähiTapiolalle, jollei vakuutuksenottaja ole määrännyt päättymiselle myöhempää ajankohtaa. 9.2 LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella siten kuin vakuutussopimuslaissa on säädetty. LähiTapiola saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut LähiTapiolalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä LähiTapiolan vastuunarvioimisen kannalta. LähiTapiolan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomisperusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun LähiTapiola on lähettänyt vakuutuksenottajalle irtisanomisperusteen sisältävän irtisanomisilmoituksen. 9.3 LähiTapiolalla on tämän lisäksi oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutusmaksun laiminlyönnin perusteella siten kuin vakuutussopimuslaissa on säädetty. 5

6 10. Vakuutusmaksun palauttaminen Jos vakuutussopimus päättyy kesken vakuutuskauden, LähiTapiola palauttaa vakuutuksenottajalle maksukaudelta maksetusta vakuutusmaksusta osuuden, joka vastaa maksukaudesta jäljellä olevaa aikaa. Aika lasketaan päivinä siten, että kukin kalenterikuukausi sisältää 30 päivää. 11. Muutoksenhaku Jos LähiTapiolan tekemä päätös ei tyydytä asianosaista, hän voi nostaa kanteen LähiTapiolaa vastaan LähiTapiolan tai kantajan Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kanneoikeuden menettämisen uhalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Lähi- Tapiolan päätöksestä ja tästä määräajasta. Kuluttajan asemassa oleva asianosainen voi myös viedä päätöksen ratkaisusuosituksia antavan Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen. 12. Vakuutusehtojen ja laskuperusteiden muuttaminen 12.1 LähiTapiolalla on oikeus muuttaa laskuperusteita, vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on muutos yleisessä vahinkokehityksessä tai yleisen korkotason aleneminen alle laskuperusteissa käytetyn korkotason Laskuperusteita voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti Lisäksi LähiTapiolalla on oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön Muutettuja laskuperusteita ja ehtoja noudatetaan seuraavan vakuutusmaksukauden tai kalenterivuoden alusta lukien. LähiTapiola ilmoittaa muutoksesta vakuutuksenottajalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon muutoksesta Kun vakuutussopimus on irtisanottu, LähiTapiolan vastuu päättyy siitä päivästä alkaen, jona laskuperusteiden tai ehtojen muutos olisi tullut voimaan. Vakuutusturvan erityisehdot KUOLEMANVARA- VAKUUTUS 1. Oikeus korvaukseen Vakuutetun kuoltua LähiTapiola maksaa edunsaajalle kuolinhetkellä voimassa olleen kuolemantapauskorvauksen. Vakuutusmäärä alenee vuosittain vakuutetun iän perusteella siten, että laskuperusteiden mukainen vakuutusmaksutaso pysyy samalla tasolla. Lisäksi vakuutusmäärää tarkistetaan indeksillä. 2. LähiTapiolan korvausvastuun rajoitukset 2.1 Kuolemantapauskorvausta ei makseta, jos vakuutetun kuolema on aiheutunut siitä, että hän on ottanut osaa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen ulkomailla tai palvellut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävissä, vakuutettu on kuollut ihmisiä joukoittain tuhonneen tai vahingoittaneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta tai, jos vakuutettu on tehnyt itsemurhan en- 6

7 nen kuin yksi vuosi on kulunut vakuutuksen alkamisesta tai siitä, kun vakuutus viimeksi tuli voimaan. 3. Korvauksen hakeminen Korvauksen hakijan on toimitettava omalla kustannuksellaan LähiTapiolalle virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista, lääkärin antama kuolintodistus sekä muukin hakijan saatavissa oleva selvitys, joka on tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi.

8 C Ota yhteyttä, meiltä saat henkilökohtaista palvelua Yleinen palvelunumeromme, ma pe klo Korvausasioissa, ma pe klo Ajoneuvovahinkojen hätäpalvelu (24h) Omaisuusvahinkojen hätäpalvelu (arkisin klo 17 9, viikonloppuisin 24h) SOS-hätäpalvelu ulkomailla 24h Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva PL 117, Tampere Y-tunnus Kotipaikka TAMPERE LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LÄHITAPIOLA lahitapiola.fi Y-tunnus Kotipaikka ESPOO

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

Järjestön Perushenkivakuutus

Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.5.2010 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa perheelle 3 Järjestön Perushenkivakuutuksen avaintiedot 4 Järjestön Perushenkivakuutuksen

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Tuoteseloste Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Voimassa 1.1.2010 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus,

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj

Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj VAKUUTUSEHDOT Voimassa alkaen 31.3.2015 Genworth Financial PL 67, Hämeentie 19, 00501 Helsinki Puhelin 010 802 845 Faksi 010 287 3022 VAKAVAN SAIRAUDEN TURVA SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä

Lisätiedot