SISÄLLYS. muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1416 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n väliaikaisesta muuttamisesta Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta N:o 1416 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 :n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 716/2002, ja muutetaan 19 d :n 1 ja 3 momentti, 19 e :n 1 ja 3 momentti sekä 19 f :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 716/2002, seuraavasti: 19d Valtionavustuksen määrä Kunnalle ja kuntayhtymälle voidaan myöntää valtionavustusta enintään 75 prosenttia valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista kuitenkin siten, että erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 :n tarkoittamalle sairaanhoitopiirille valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia. Kustannuksiin ei sisälly arvonlisäveron osuutta. Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää 1 momentissa määriteltyä 50 tai 75 prosentin osuutta valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista eikä Euroopan unionin tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. HE 242/2004 StVM 44/2004 EV 237/

2 4070 N:o e Valtionavustuksen hakeminen Valtionavustusta on haettava kirjallisella hakemuksella lääninhallitukselta kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä ja sosiaalija terveysministeriöltä helmikuun loppuun mennessä. Hakijana voi olla joko kunta tai kuntayhtymä. Tarkempia säännöksiä valtionavustushakemuksen yksityiskohdista, valtionavustuksen hakemisesta, valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista sekä valtionavustukseen oikeuttavien kehittämishankkeiden valinnassa huomioon otettavista valtakunnallisista painoalueista ja kriteereistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 19 f Valtionavustuspäätös Lääninhallitus tekee helmikuun loppuun ja sosiaali- ja terveysministeriö huhtikuun loppuun mennessä kirjallisen avustuspäätöksen kyseessä olevan vuoden kehittämishankkeista. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Vuonna 2004 ja sitä ennen vahvistettuihin kehittämishankkeisiin sovelletaan kuitenkin niitä säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN

3 4071 N:o 1417 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista 14 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (854/2004) 1 5, seuraavasti: 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta miljoonaa euroa. 2 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat: Sosiaalihuolto e Terveydenhuolto e 0 6-vuotiaat 4 565,92 559, vuotiaat 322,70 636, vuotiaat 596, , vuotiaat 3 646, ,80 85 vuotta täyttäneet , ,62 3 Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 406,81 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 37,14 euroa. 4 Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 275,31 euroa. 5 Kunnan omarahoitusosuus on 1 525,44 euroa kunnan asukasta kohden. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Osastopäällikkö Arto V. Klemola

4 4072 N:o 1418 Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n väliaikaisesta muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan väliaikaisesti työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 1 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1209/2002, seuraavasti: 1 Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on: 1) yksityisellä työnantajalla: a) I maksuluokassa 2,966 prosenttia; b) II maksuluokassa 5,166 prosenttia; c) III maksuluokassa 6,066 prosenttia; 2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 4,016 prosenttia; 3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 4,016 prosenttia; 4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,016 prosenttia; 5) Ahvenanmaan maakunnalla 6,816 prosenttia; 6) valtiolla ja sen laitoksella 6,816 prosenttia. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuonna 2005 maksettavan palkan perusteella suoritettaviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin. Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi

5 4073 N:o 1419 Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 1, 6 :n 2 momentti, 7 :n 1 3 momentti sekä 8, 9 ja 9a, sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 6 :n 2 momentti asetuksessa 1083/1997, 7 :n 1 momentti asetuksessa 1506/1995 sekä 7 :n 2 ja 3 momentti asetuksessa 1657/1993, 8 asetuksissa 871/1985, 859/1986 ja 1254/1995 sekä mainituissa asetuksissa 1657/1993, 1506/1995 ja 1083/1997, 9 mainitussa asetuksessa 1506/1995 ja 9 a asetuksessa 842/1998, muutetaan 3 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 721/2002, sekä lisätään 3 :ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 721/2002, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti: 3 Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle sen lomakkeita käyttäen: 1) työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkelaitoksen kanssa ole sovittu erityisestä tietojen ilmoittamisen määräajasta, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa; 2) työntekijäin eläkelain 1 c :n 3 momentin perusteella vapaaehtoisesti vakuutetun ulkomaantyön alkamisesta ja päättymisestä siten kuin 1 kohdassa säädetään; samoin menetellään, jos eläkkeen perusteena oleva työansio on määrätty mainitun lain 1 c :n 4 momentin mukaan; 3) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat työntekijän eläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä; 4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot; 5) vakuutuksen päättämiseksi välttämättömät työntekijäin eläkelain 17 :n 1 momentissa tarkoitetut työntekijä- ja työsuhdetiedot kahden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantajasuoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkelaitokselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallitussihteeri Maritta Hirvi

6 4074 N:o 1420 Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien eläkeasetuksen (184/1962) 6, sellaisena kuin se on asetuksessa 1049/1998, sekä muutetaan 1 :n 1 momentin 3 kohta ja 10, sellaisina kuin ne ovat 1 :n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 515/1971 ja 10 asetuksessa 1084/1997, seuraavasti: 1 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 3) vakuutusvuodella sellaista kalenterivuotta, jona vakuutettu on ansainnut eläkelain alaisissa työsuhteissa vähintään eläkelain 4 :n 2 momentissa säädetyn ja saman lain 12 :n mukaan korjatun rajamäärän. 10 Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, eläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 10 :n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 :ssä säädetään. Hallitussihteeri Maritta Hirvi

7 4075 N:o 1421 Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen (870/1985) 2 ja 4, sellaisina kuin ne ovat, 2 asetuksessa 1659/1993 ja 4 asetuksessa 1339/2003, seuraavasti: 2 Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään. 4 Muutoin noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia täytäntöön pantaessa soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 6, 11, 13, 15 17, 23 ja 23 a :ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkeasetuksen (184/1962) 3 :ssä ja 19 :n 1 momentissa säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen 2 :n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 :ssä säädetään. Hallitussihteeri Maritta Hirvi

8 4076 N:o 1422 Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/1969) 5 7 sekä 17 :n 2 ja 5 momentti, sellaisena kuin niistä ovat, 6 osaksi asetuksessa 1062/1997 sekä 17 :n 2 ja 5 momentti asetuksessa 1032/2000, seuraavasti: 5 Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30 päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Ajalta, jolta maatalousyrittäjä on saanut ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan laskettua täysitehoista työkyvyttömyyseläkettä, eläkettä karttuu eläketapahtumapäivästä eläkkeen päättymispäivään siitä eläkkeen perusteena olevasta työtulosta, joka on ollut eläkkeeseen sisältyneen tulevan ajan karttuman perusteena. 6 Maatalousyrittäjän työtulo vahvistetaan vuositulona. Maatalousyrittäjien eläkelain 8 i :ssä tarkoitettu kalenterivuoden työtulojen painotettu keskimäärä saadaan kertomalla kullekin ajanjaksolle vahvistettu työtulo samaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja jakamalla eri ajanjaksoilta näin saatujen tulojen yhteismäärä luvulla 360. Siltä kalenterivuodelta, jona maatalousyrittäjä täyttää 53 tai 63 vuotta, katsotaan mainitun iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä saaduksi työtuloksi niin suuri osuus kalenterivuoden työtulosta kuin ansiokuukausien määrä mainitun iän täyttämiskuukauden loppuun on ansiokuukausien määrästä kyseisenä vuonna. Tällöin ansiokuukaudeksi katsotaan kalenterikuukausi, jonka aikana maatalousyrittäjien eläkelain mukainen vakuutus on voimassa. Maatalousyrittäjien eläkelain 8 i :n 3 momentissa tarkoitettu työtulon vähentäminen tapahtuu kertomalla kunkin kalenterivuoden työtulo samalta ajanjaksolta saatujen vakuutusmaksujen ja samalle ajanjaksolle määrättyjen vakuutusmaksujen suhteella. 7 Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläke-

9 N:o lain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään. 17 Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjien eläkelain 10 :n 1 momentin, 10 a :n ja 11 :n 2 ja 3 momentin sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 17 :n mukaiset vakuutusmaksut yhteensä: 1) ovat yli 75,68 euroa, eräpäivät ovat helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä; 2) ovat vähintään 25,23 euroa ja enintään 75,68 euroa, eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä; 3) ovat alle 25,23 euroa, eräpäivä on toukokuun 25 päivä. Edellä 2 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat vuodelle 1970 vahvistettua indeksilukua. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 7 :n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 :ssä säädetään. Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 6 :n 4 momentissa säädetään, ennen asetuksen voimaantuloa edeltävään aikaan kohdistuva työtulon vähentäminen tapahtuu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 :n 3 momentin mukaan. Hallitussihteeri Maritta Hirvi /211

10 4078 N:o 1423 Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen (668/1969) 5 7 ja 17 a :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat, 6 osaksi asetuksessa 1061/1997 ja 17 a :n 2 momentti asetuksessa 88/1978, seuraavasti: 5 Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30 päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Ajalta, jolta yrittäjä on saanut ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan laskettua täysitehoista työkyvyttömyyseläkettä, eläkettä karttuu eläketapahtumapäivästä eläkkeen päättymispäivään siitä eläkkeen perusteena olevasta työtulosta, joka on ollut eläkkeeseen sisältyneen tulevan ajan karttuman perusteena. 6 Yrittäjien eläkelain 7 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun yrittäjän työtulon eläkelaitos vahvistaa vuosityötulona. Yrittäjien eläkelain 7 a :ssä tarkoitettu kalenterivuoden työtulojen painotettu keskimäärä saadaan kertomalla kullekin ajanjaksolle vahvistettu työtulo samaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja jakamalla eri ajanjaksoilta näin saatujen tulojen yhteismäärä luvulla 360. Siltä kalenterivuodelta, jona yrittäjä täyttää 53 tai 63 vuotta, katsotaan ennen mainitun iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua saaduksi työtuloksi niin suuri osuus kalenterivuoden kokonaistyötulosta kuin ansiokuukausien määrä mainitun iän täyttämiskuukauden loppuun on ansiokuukausien määrästä kyseisenä vuonna. Tällöin ansiokuukaudeksi katsotaan kalenterikuukausi, jonka aikana yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus on voimassa. Yrittäjien eläkelain 7 a :n 3 momentissa tarkoitettu työtulon vähentäminen tapahtuu kertomalla kunkin kalenterivuoden kokonaistyötulo samalta ajanjaksolta saatujen vakuutusmaksujen ja samalle ajanjaksolle määrättyjen vakuutusmaksujen suhteella. 7 Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain

11 N:o (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, yrittäjien eläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (683/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin piiriin kuuluvaa yrittäjää, jonka voimaantulosäännöksessä tarkoitettu yrittäjätoiminta päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen voimaantulosäännöksessä tarkoitetun 62 vuotta alemman eläkeiän täyttämistä. 17a Ennakko suoritetaan Eläketurvakeskukselle kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että se on Eläketurvakeskuksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan yrittäjien eläkeasetuksen 7 :n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 :ssä säädetään. Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 6 :n 4 momentissa säädetään, ennen asetuksen voimaantuloa edeltävään aikaan kohdistuva työtulon vähentäminen tapahtuu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan yrittäjien eläkeasetuksen 6 :n 3 momentin mukaan. Hallitussihteeri Maritta Hirvi

12 4080 N:o 1424 Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merimieseläkeasetuksen (654/1991) 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 1750/1995, muutetaan 1 :n 2 momentti, 4 ja 5 :n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi mainitussa asetuksessa 1750/1995, sekä lisätään 1 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 1 Työnantajan on ilmoitettava eläkekassalle tämän lomakkeita käyttäen: 1) merimieseläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkekassan kanssa ole erityisestä määräajasta sovittu, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa; 2) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat merimieseläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä; 3) kohdassa 1 ja 2 tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä eläketurvan hoitamista varten tarvittavat palkka-, palvelusaika- ja muut tiedot sekä palveluasema kalenterivuoden tai työsuhteen päättyessä; sekä 4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot. Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantaja- suoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelusjärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkekassalle 2 momentissa tarkoitetut tiedot. 4 Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen: 1) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi ollut oikeutta eläkkeen saamiseen tai jonka päättyessä työntekijä ei ole välittömästi siirtynyt merimieseläkelain 14 :n 3 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 2005, mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle; 2) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, joka on päättynyt osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta; 3) sellaisen työsuhteen perusteella, joka merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (884/2004) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaisesti on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2004; tai 4) sellaisen työsuhteen perusteella, johon sovelletaan 3 kohdassa mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (884/2004) 2 momentin toista virkettä tai 12 momenttia. Jos työntekijällä on työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä

13 N:o mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, myönnetään 1 momentin mukainen vapaakirja eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa merimieseläkelain mukaisissa vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään. Merimieseläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1149/2004) säädetään. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella. Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin piiriin kuuluvaa työntekijää, jonka voimaantulosäännöksessä tarkoitettu työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen voimaantulosäännöksessä tarkoitetun 62 vuotta alemman iän täyttämistä. Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, hänen jälkeensä merimieseläkelain 15 a ja 15 b :ssä mainituilla edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä samansuuruisen vapaakirjan perusteella. Mitä 2 momentissa säädetään koskee myös sellaista työntekijää, joka merimieseläkelain 17 b :n 2 momentin perusteella on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä. 5 Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakon on oltava eläkekassan käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 Hallitussihteeri Maritta Hirvi

14 4082 N:o 1425 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 :n 1 momentin 4 kohdan, sellaisena kuin se on laissa 885/2004, nojalla: 1 Työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain sekä merimieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset seuraavasti: 1) työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavista työntekijöiden vanhuuseläkkeistä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisista vanhuuseläkkeistä sekä merimieseläkelain 3 a :n 4 momentin mukaisista vanhuuseläkkeistä siltä osin kuin eläke ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan eläkelaitokselle suoritettuja eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen määrän ja eläkettä ei saada katetuksi työntekijäin eläkelain 12 c :n 1 momentissa tarkoitetulla maksulla, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa tasausosien sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a :n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa tasausosien ja tasausosista muodostuneen vastuun yhteismäärän suhteessa; sekä 2) muista kuin edellä 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista työntekijäin eläkelain 11 :n mukaisesta lisäeläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien ja 2 :n 4 momentissa tarkoitetulla korkotuoton osan sekä mahdollisten muiden erien kuin vähimmäiseläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien yhteismäärällä. Se osa, mitä edellä mainittuja kuluja jää kattamatta, jaetaan eläkelaitoksille työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a :n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujen yhteismäärän suhteessa. Tämän osan eläkelaitokset kustantavat vähimmäisturvan vakuutusmaksujen tasausosien yhteismäärästä. 2 Työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaava vakuutusmaksu sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin

15 N:o kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a :n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaava vuosimaksu lasketaan käyttäen vakuutusmaksuprosenttia, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista. Vakuutusmaksun tasausosalla ja vuosimaksun tasausosalla tarkoitetaan vakuutusmaksun ja vuosimaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen. Vakuutusmaksu, vuosimaksu, vakuutusmaksun ja vuosimaksun tasausosa sekä tasausosista muodostunut vastuu lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaisesti. Edellä 1 :n 2 kohdassa laskettavan korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijäin eläkelain 11 :n mukaisten lisäeläkkeiden rahastoille laskettavan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen. Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkekassoille ja eläkesäätiöille käytetään vakuutusmaksun ja sen tasausosan asemesta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaista vuosimaksua ja sen tasausosaa. 3 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2005 kohdistuviin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna vuonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta. Asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 28 päivänä joulukuuta 1997 antama päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista (83/1997). Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa edeltävään aikaan kohdistuviin muihin kuin 2 momentissa tarkoitettuihin kuluihin. Hallitussihteeri Maritta Hirvi

16 4084 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1426 Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elokuuta 1982 annetun korkolain (633/1982) 12 a :n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 2002 annetussa laissa (340/2002), että korkolain 12 :ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon perustuva viitekorko on 2,5 prosenttia ja 4 :n 1 momentissa tarkoitettu viivästyskorko 9,5 prosenttia vuodessa kuuden kuukauden ajan 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta SUOMEN PANKKI Sinikka Salo Johtokunnan jäsen Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2004 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1056. Laki. eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1056. Laki. eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1056 1064 SISÄLLYS N:o Sivu 1056 Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o Laki. N:o 221. työntekijäin eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o Laki. N:o 221. työntekijäin eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 221 231 SISÄLLYS N:o Sivu 221 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 915 222 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1144 1152 SISÄLLYS N:o Sivu 1144 Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 630. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 630. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 630 635 SISÄLLYS N:o Sivu 630 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 3443 631 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 215/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Päätös.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 215/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 215/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työntekijän eläkelain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009 N:o 626 640 SISÄLLYS N:o Sivu 626 Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta... 4073 627 Laki työntekijän

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (4) MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 Perusteiden soveltaminen Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2016 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin vakuutuksiin.

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

SISÄLLYS. päivärahoissa

SISÄLLYS. päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1404 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1404 Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä... 4285 1405 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1985 vp. - HE n:o 35 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain, kansaneläkelain 26 :n ja sairausvakuutuslain 27 :n muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1415. Laki. maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 :n väliaikaisesta muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1415. Laki. maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 :n väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1415 1423 SISÄLLYS N:o Sivu 1415 Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 :n väliaikaisesta muuttamisesta..

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. verontilityslain 3 ja 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

SISÄLLYS. N:o Laki. verontilityslain 3 ja 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1003 1014 SISÄLLYS N:o Sivu 1003 Laki verontilityslain 3 ja 12 :n muuttamisesta... 3515 1004 Laki tuloverolain 124 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. tilastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

SISÄLLYS. N:o Laki. tilastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1039 1051 SISÄLLYS N:o Sivu 1039 Laki tilastolain muuttamisesta... 2861 1040 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1079. Laki. kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1079. Laki. kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1079 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1079 Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen HE 168/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirlckokunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

1993 vp - HE 225 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 225 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 225 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ortodoksisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

1988 vp. - SoVM n:o 33 - Esitys n:o 216. liittyvien lakien.muuttamisesta.

1988 vp. - SoVM n:o 33 - Esitys n:o 216. liittyvien lakien.muuttamisesta. 1988 vp. - SoVM n:o 33 - Esitys n:o 216 S osia a Ii v a Ii o kunnan mietintö n:o 33 hallitukser esityksestä laeiksi työntekijäin eläkelain sekä eräiden siiher liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1018 1029 SISÄLLYS N:o Sivu 1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot