Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo"

Transkriptio

1 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

2 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto Suunnitelman rakenne Terveydensuojelun tehtäväalueiden erilliset suunnitelmat4 3.1 Yleistä Valvonnan eri osa-alueille yhteiset tavoitteet Elintarvikevalvonta Talousveden valvonta Uimavesien valvonta Asuntojen ja ilmoitusvelvollisten oleskeluhuoneistojen valvonta Muiden terveydensuojelulain 13 :n nojalla ilmoitusvelvollisten huoneistojen ja vastaavien valvonta Elinympäristön terveellisyyden valvonta Kuluttajapalveluiden valvonta Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvonta Säteilylain ja ympäristönsuojelulain nojalla terveydensuojeluviranomaisen tehtäväksi säädetty valvonta Viestintä Henkilöstön koulutus Suunnitelman toteutumisen arviointi... 41

3 3 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Elintarvikevalvonnan kohteiden lukumäärä ja tarkastustiheystavoitteet kohderyhmittäin Elintarvikehuoneistojen yleinen näytteenottosuunnitelma Elintarvikelaitosten näytteenoton suunnitelma Hygienianäytteenottosuunnitelma terveydensuojelulain mukaisille kohteille Elintarviketiimin tupakkavalvonta ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta Terveydensuojelutiimin tarkastussuunnitelma, terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaiset kohteet Valvontaan käytettävä työpanos Viestintäsuunnitelma Henkilöstön koulutussuunnitelma

4 2 1 Johdanto Tämä Porvoon terveydensuojelujaoston vahvistama terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2015 kattaa ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat tarkastukset ja näytteenotot sekä terveydensuojelun tehtäviin kuuluvan muun valvonnan samoin kuin varautumisen terveyshaittaepäilyjen selvitykseen ja todettujen terveyshaittojen poistamiseen. Suunnitelma on voimassa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon alueilla. Suunnitelman laatimiseen on osallistunut koko valvontahenkilöstö. Valvontasuunnitelma ohjaa terveydensuojelun toteuttamaa valvontaa ja kuvaa valvonnan taustalla olevat periaatteet, valvonnan toteuttamiseen ohjatut resurssit sekä priorisointiperiaatteet. Suunnitelma toimii lisäksi perusteena terveydensuojelun toimintaa säätelevässä lainsäädännössä edellytetylle maksulliselle valvonnalle. 2

5 3 2 Suunnitelman rakenne Valvontasuunnitelma vastaa pääosin sisällöltään vuodelle 2014 laadittua valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuoltoa koskeva kokonaissuunnitelma on laadittu erillisenä asiakirjana. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon Porvoon kaupunkistrategia , toimintaa ohjaava lainsäädäntö, luonnos Elintarvikeketjun monivuotiseksi kansalliseksi valvontasuunnitelmaksi vuosille sekä Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille , joka sisältää toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Suunnitelman valmistelusta on tiedotettu Porvoon internet-sivuilla sekä alueen virallisissa sanomalehdissä ja radiossa viikolla 48 (Itä-Uusimaa, Borgåbladet, Vartti, Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat ja Östra Nyland, YLE). Valvontasuunnitelma jakautuu kaikkia terveydensuojelun tehtäväalueita koskevaan yleiseen osaan sekä kutakin terveydensuojelun tehtäväaluetta koskevaan erillisosioon. Yleisessä osassa on kuvattu toimivallan delegointi, laatujärjestelmään liittyvät asiat ja valvontakohderekisteri sekä suunnitelmallisen valvonnan yleiset priorisointiperiaatteet. Yleisessä osassa on lisäksi määritelty valvontatarkastuksen ja tarkastuksesta tehtävän pöytäkirjan sisältö. Erillisosioissa on kuvattu kunnan tehtäväksi säädetyt, kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat valvontatehtävät, valtakunnallisten valvontaohjelmien tai kohdekohtaisten riskiluokitusten mukainen resurssitarve, terveydensuojelun käytössä olevat henkilöstöresurssit, resurssitilanteesta johtuva toiminnan priorisointi, valvonnan tavoitteet ja keinot, valvontatietokantaan kirjattavat suoritteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit sekä valvontaan liittyvä raportointi. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu maksullisen valvonnan osuus eri valvonnan alueilla. Liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisemmat tavoitteet tarkastustiheyksille ja näytteenotoille tehtäväalueittain. 3

6 4 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden erilliset 3.1 Yleistä suunnitelmat Toimivallan delegointi viranhaltijalle Porvoon terveydensuojelun valvontahenkilöstölle on delegoitu eräiden lausuntojen antamiseen sekä ilmoitusten, lupien ja hyväksymispäätösten käsittelyyn ja toiminnalle käsittelyn yhteydessä annettaviin ehtoihin liittyvää päätösvaltaa terveydensuojelulain ja -asetuksen, elintarvikelain, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain, lääkelain sekä tupakkalain osalta. Viranhaltijoille siirretty päätösvalta on kuvattu tarkemmin laatukäsikirjassa. Kohderekisteri Porvoon, Askolan, Pornaisten, Sipoon sekä Loviisan ja Lapinjärven valvontakohteet on rekisteröity valvontatietokantaan (Digian Tarkastaja-ohjelma), johon tallennetaan myös tarkastusten ja näytteenottojen tulokset sekä kohdetta koskevat päätökset. Valvontakohteiden sekä valvontasuoritteiden tiedot päivittyvät automaattisesti valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään. Terveydensuojelun valvontasuoritteet on määritelty laatukäsikirjassa, samoin kuin valvonnan dokumentointi. Tarkastusten yksityiskohtaisempi sisältö käy ilmi eri valvonnan osa-alueiden valvontaohjeista, -lomakkeista ja tarkastuslistoista. Käytössä olevat tarkastus-, mittaus- ja näytteenottolomakkeet sekä valvontaohjeet on liitetty terveydensuojelun laatukäsikirjaan. Valvontasuoritteiden kuukausikertymät sekä suoritteiden jakautuminen yhteistyöalueen kuntien välillä tilastoidaan ja raportoidaan viraston johtoryhmälle kuukausittain. Suoritetilastot ja talousarvion toteumatiedot raportoidaan lisäksi yhteistyöalueen kunnille neljän kuukauden välein. Valvontakohderekisteriä koskevat tietojärjestelmäselosteet on nähtävillä terveydensuojelun toimistossa ja Porvoon ATK-toimistossa. Valvonnan priorisointi Vakavien tai suurta ihmisjoukkoa koskevien elinympäristön terveyshaittojen selvitys, merkittävien terveyshaittariskien kartoittaminen keskusvirastojen aloitteesta sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittely priorisoidaan suunnitelmallisen valvonnan edelle. Suunnitelmallinen valvonta kohdennetaan ensisijaisesti niihin kohteisiin, 1) joissa on todettu turvallisuuteen ja / tai hygieniaan vaikuttavia puutteita edellisellä valvontatarkastuksella taikka valvontanäytteiden tulosten perusteella 4

7 5 2) joiden toiminnasta Terveydensuojelu on vastaanottanut asiakasvalituksia tai ilmoituksia asiakkaiden sairastumisista / loukkaantumisista 3) joissa on tapahtunut toiminnanharjoittajan vaihdos Suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheyttä voidaan lisätä yksittäisessä kohteessa kertaiseksi, mikäli tarkastuksilla havaitaan säädöstenvastaisuuksia. Suunnitelmallista tarkastusta voidaan aikaistaa, jos ilmenee perusteltu syy epäillä kohteessa säädösten vastaisuuksia. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheyttä voidaan laskea, mikäli valvonnassa ei ole havaittu lainkaan huomautettavaa. Yksittäisessä kohteessa tarkastustiheys voidaan laskea valtakunnalliseen valvontaohjelmaan verrattuna enintään puoleen, mutta ei kuitenkaan alle 1 tarkastukseen / 5 vuotta. Valvonnan resursointi ja valvonnasta saatavat tulot Terveydensuojelun henkilöstöön kuuluu yhteensä 11 terveystarkastajan, kaksi terveydensuojelusuunnittelijan, kaksi näytteenottajan, kolme hygieenikko-eläinlääkärin ja kuusi praktikko-eläinlääkärin virkaa sekä kaksi toimistosihteerin ja kaksi eläinlääkärin vastaanottoavustajan tointa. Asiakkaille maksuttomaan näytteiden tutkimiseen esimerkiksi eräät projekti- ja terveyshaittaepäilynäytteet on varattu talousarviossa noin (sisäiset laboratoriopalvelut ja asiantuntijapalvelut). Suunnitelman mukaisten näytteiden tutkimiseen on varattu talousarviossa noin Terveydensuojelun taksa päivitetään joulukuussa Valvontamaksut perustuvat terveydensuojelun valvontatoiminnan keskituntikustannukseen. Niiden valvontatehtävien, joissa lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset edellyttävät erityistä pätevyyttä, keskituntikustannus on määritelty erikseen. Valvonnasta arvioidaan saatavan tuloja vuonna 2015 yhteensä Toimintaympäristön muutokset Porvoon elintarvikelaboratorio lopettaa toimintansa lukien. Elintarvikelaboratoriosta siirtyy Terveydensuojelun palvelukseen kaksi näytteenottajaa. Näytteenottajat osallistuvat työn ohella koulutukseen, joka mahdollistaa henkilösertifioinnin ympäristöterveyden näytteenottajiksi. Laboratoriopalvelujen kilpailutus ei ole valmistunut valvontasuunnitelman laatimiseen mennessä. Uusi palvelutuottaja valittaneen vuoden 2015 alkupuoliskolla. Laboratoriopalvelut ostetaan väliaikaisesti KCL Kymenlaboratoriot Oy:ltä. Terveydensuojelun valvontayksikkö sekä Porvoon eläinlääkärinvastaanotto siirtyvät uusiin tiloihin alkuvuodesta Uusien tilojen suunnittelussa on pyritty parantamaan tilojen käyttötehokkuutta ja joustavuutta nykyisiin tiloihin verrattuna. Nykyisiin tiloihin siirryttiin väliaikaisesti vuonna 2009, kun aikaisemmat toimitilat jäivät kuntayhteistyön laajentumisen myötä ahtaiksi. Muuttoon liittyvät järjestelyt tulevat jonkin verran häiritsemään toimintaa. Terveydensuojelu varautuu raportoimaan valvonnan suunnitteluun ja resursointiin liittyviä tietoja vuoden 2015 alussa käyttöönotettavan VYHA-järjestelmän avulla. Toiminnan suunnittelussa varaudutaan pitkällä aikavälillä mahdollisiin kunta- ja soteuudistuksista johtuviin muutoksiin Terveydensuojelun yhteistoiminta-alueessa. 5

8 6 Elintarvikevalvonnassa siirryttiin valtakunnallisten julkisten OIVA-raporttien käyttöön ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen valvonnassa. Toukokuussa 2015 OIVA-raportit otetaan käyttöön myös hyväksyttävissä elintarvikehuoneistoissa. Sisäilmavalvontaa tekevät terveystarkastajat osallistuvat Rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen siten, että vähintään yksi henkilö on vuorollaan koulutettavana. Työn ohella suoritettava koulutus kestää 1,5 vuotta ja Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu koulutuksen kustannuksiin 3000 :lla / koulutettava. Ensimmäinen koulutettava aloitti RTA-koulutuksen vuonna 2014 ja toinen koulutettava pyritään saamaan koulutukseen vuoden 2015 aikana. Koulutus vähentää väliaikaisesti valvontaan käytettävää resurssia. 3.2 Valvonnan eri osa-alueille yhteiset tavoitteet Laatukäsikirja ja laatutyö Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää valvonnan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaista kohdistamista. Valvonnan tulee myös muulla tavoin olla hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista ja sille tulee varata riittävät voimavarat. Elintarvikelain mukaan kunnan elintarvikeviranomaisen tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjestelmä. Porvoon terveydensuojelun laatujärjestelmän runkona toimii laatukäsikirja, johon linkitetään terveydensuojelun toimintaan liittyvä ohjeisto sekä lakisääteiset valvonta- ja varautumissuunnitelmat. Sisäisiä auditointeja tehdään laatukäsikirjaan liitettävän auditointiohjelman mukaisesti. Vuonna 2015 jatketaan sähköisten palvelujen käyttöönoton sekä valvontaan liittyvän kirjaamistyön tehostamismahdollisuuksien selvittämistä. Vuonna 2015 jatketaan terveydensuojelun prosessien kuvaamista Porvoon kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Erityisenä kehittämiskohteena on sisäilmaepäilyihin liittyvän sisäisen ohjeiston päivitys. Valvontakohteiden riskiluokitus Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on antanut Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassaan yleisiä ohjeita kohdekohtaisen riskinarvioinnin tekemiseen. EVOn mukaan Evira on kehittämässä riskinarvioinnin periaatteisiin perustuvaa tietokoneavusteista luokittelumallia ja tavoitteena on, että se otetaan käyttöön kunnissa valvontakohteiden riskiperusteisen luokittelun työkaluna suunnitelmakaudella ( ). TUKES on julkaissut kunnallisen tuoteturvallisuusvalvonnan valvontakriteeristön. Valvira on julkaissut internet-sivuillaan valvontatarpeen arviointityökalut erityyppisille valvontakohteille. Porvoon Terveydensuojelu on luopunut omasta elintarvikevalvonnan riskinarviointimallista ja toteuttaa kohdekohtaista riskinarviointia OIVA-tarkastusten tulosten perusteella. Muun valvonnan osalta kohdekohtainen riskinarviointi tehdään yksinkertaistetusti: kohteiden, joissa ei ole kolmessa perättäisessä tarkastuksessa havaittu huomautettavaa, tarkastustiheys puolitetaan valtakunnallisen valvontaohjelman vähimmäistarkastustiheydestä 6

9 7 kohteiden, joissa on toistuvasti havaittu merkittäviä puutteita eikä puutteita ole korjattu annetussa määräajassa, tarkastustiheys kaksinkertaistetaan valtakunnallisen valvontaohjelman vähimmäistarkastustiheydestä Toiminnan tuottavuus Valvontatoiminnan tuottavuutta pyritään lisäämään työnjakoa kehittämällä sekä asettamalla valvontahenkilöstölle tehtäväsidonnaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kuukausittain. 3.3 Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajia harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta. Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Elintarvikelain (23/2006) mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) pitää rekisteriä elintarvikehuoneistoista, ensisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista, hyväksytyistä laboratorioista ja ruokamyrkytyksistä. Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Elintarvikelain mukaan kunnan elintarvikevalvontatehtäviä ovat kunnan valvontaan kuuluvien elintarvikehuoneistojen hyväksyminen (eläinperäiset elintarvikkeet ja idättämöt) tai elintarvikehuoneistoista tehtävien ilmoitusten rekisteröinti (ilmoitettu elintarvikehuoneisto), alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen sekä muiden elintarvikealan toimijoiden valvonta, kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta ja elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta. Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien elintarvikehuoneistojen lupahakemukset tulee käsitellä 60 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Ilmoitetun elintarvikehuoneiston toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Kunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta ja tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintoviranomaiselle ja Eviralle. Myös ruokamyrkytysten selvittäminen ja varautuminen erityistilanteisiin ovat elintarvikelain mukaan kunnalle määrättyjä tehtäviä. Kunnan valvontaviranomaisen tulee ylläpitää Eviran pitämää rekisteriä valvomistaan elintarvikehuoneistoista. Lisäksi kunnan tulee pitää ajan tasalla Eviran alkutuotantopaikkarekisteriä. Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. 7

10 8 Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa naudanlihan merkitsemisestä säädetään kunnan tehtäväksi huolehtia naudanlihan merkintöjen valvonnasta alueellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä komission asetusten mukaisesti (1203/2001). Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetussa asetuksessa (859/1990) säädetään kunnan tehtäväksi valvoa alueellaan sopimuksen noudattamista. Viranomaisen on tarvittaessa annettava toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi (elintarvikelaki 53 ). Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. Valvonnan toteuttaminen Uudet valvontakohteet tulevat terveydensuojelun tietoon toiminnanharjoittajan pyytäessä lausuntoa tilaa ja toimintaa suunniteltaessa ja viimeistään ennen huoneiston käyttöönottoa hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tai toimijan tehdessä kirjallisen ilmoituksen elintarvikehuoneiston käyttöönotosta. Luvan hakemisen ja ilmoituksen tekemisen laiminlyövät yrittäjät pyritään saamaan valvonnan piiriin ilmoituksia ja tiedotusvälineitä seuraamalla. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan käyttämään Eviran tulevaa riskinarviointiohjetta vuoden 2016 valvontasuunnitelmaan. Riskinarviointiohjeen muuttumisen aiheuttamat muutokset tullaan päivittämään myös laatujärjestelmän menettelyohjeisiin ja Digian tarkastajaohjelmaan. Porvoon terveydensuojelun säännöllisessä elintarvikevalvonnassa käytetään vuonna 2015 valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVOn) taulukon 3 kohderyhmäkohtaista tarkastusten ohjeellista määrää ja aikaa. EVOn taulukon 3 tarkastuskertoja voidaan vähentää ainoastaan perustellusta syystä. Tarkastuskertoja voidaan lisätä, kun havaitaan sellaisia riskitekijöitä, jotka eivät ole hallinnassa. Myös suositeltua tarkastusaikaa voidaan perustelluista syistä lisätä tai vähentää. Säännöllisen elintarvikevalvonnan kohteet, EVOn taulukon 3 tarkastustiheys ja Porvoon terveydensuojelun suunnitelma kohteissa, joissa on perusteltu syy poiketa EVOn mukaisesta tarkastustiheydestä ja ajasta ovat liitteessä 1. Porvoon terveydensuojelussa katsotaan perustelluksi syyksi vähentää EVOn ohjeellisia tarkastuskertoja: Oiva-tarkastuksella Oivallisen (A) arvosanan saaneet kohteet Pitkän erinomaisen omavalvonta- ja valvontahistorian omaavat kohteet Toiminnan suppeus ja/tai vähäriskisyys Toiminnan pienuus Toiminnan osa-aikaisuus. Kaupallisten tarjoilupaikkojen tarkastustiheys on kuitenkin vähintään kerran vuodessa lukuun ottamatta pubeja, joissa ei ole elintarviketoimintaa ja ns. kesäpullakahviloita. Tarkastuskertoja voidaan lisätä, kun havaitaan sellaisia riskitekijöitä, jotka eivät ole hallinnassa. Porvoon terveydensuojelussa tällaiseksi kohteeksi katsotaan Oiva-tarkastuksella Korjattavaa (C) tai Huono (D) arvosanan saaneet kohteet. Näille tehdään aina määräajan jälkeen 8

11 9 uusintatarkastus. Kohteet, jotka edellisen vuoden aikana ovat saaneet Oiva-tarkastuksella Korjattavaa (C) tai Huono (D) arvosanan, tarkastetaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Myös suositeltua aikaa voidaan perustelluista syistä lisätä tai vähentää. Porvoon terveydensuojelussa valtakunnallisista suositusajoista on poikettu seuraavasti: Elintarvikkeita valmistavissa laitoksissa ja vastaavissa kohteissa, joissa toiminta on laajaa, on tarkastusaikoja pidennetty Kohteissa, joissa toiminta on suppeaa, tarkastusaikaa on lyhennetty. Perustellut syyt poiketa EVO tarkastustiheydestä ja ajasta merkitään kohde- ja tarkastajakohtaiseen tarkastussuunnitelmaan. Perustellut syyt on tarkemmin määritelty Porvoon terveydensuojelun laatujärjestelmässä menettelyohjeessa: Elintarvikehuoneiston valvontaohje. Valvontasuunnitelma on laadittu vuodelle 2015 KUTI-luokittelun mukaisesti siten, että kohteiden lukumäärä määräytyy riskialttiimman toiminnan mukaan. Tavoitteena on ennen perusteltuja poikkeamia EVOn taulukon 3 mukaisesti yhteensä 1790 säännöllisen valvonnan tarkastusta vuonna Näistä noin 15 % on uusintatarkastuksia ja noin 100 kpl huoneiston käyttöönottotarkastusta. EVOn mukaan laskettu elintarvikevalvonnan ohjeellinen minimiresurssitarve säännöllisen valvonnan tarkastuksiin on 4,6 henkilötyövuotta. Säännöllisen valvonnan tarkastukseen on laskettu tarkastuskäyntiin kuluva aika sekä tarkastuspöytäkirjan laatimiseen kuluva aika. Lisäksi elintarvikkeisiin ja elintarvikehuoneistoihin liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn, valitusten ja epidemiailmoitusten käsittelyyn, neuvontaan, perehtymiseen, suunnitteluun, seurantaan ja muuhun hallintoon arvioidaan tarvittavan resursseja yhteensä noin 3,6 henkilötyövuotta. Elintarvikehuoneistoihin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset pyritään käsittelemään 60 vuorokauden sisällä. Alkutuotantopaikat maidontuotantotiloja lukuun ottamatta - eivät ole säännöllisen valvonnan piirissä vuonna Näytteenotolla pyritään seuraamaan elintarvikkeiden mahdollisia riskejä sekä omavalvonnan toimivuutta. Näytteenotto pyritään kohdentamaan tuotteisiin ja ominaisuuksiin, joihin kohteen toimija voi itse vaikuttaa. Liitteessä 2 on esitetty elintarvikelain mukainen näytteenottotiheystavoite ja tutkittavat parametrit. Näytteenottosuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005 ja Eviran ohje 10502/1: Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit. Elintarvikealan toimijoita ohjataan ottamaan ja tutkituttamaan itse omavalvontanäytteitä. Omavalvonnan toimivuuden toteamiseksi viranomaisnäytteitä tutkitaan liitteen 2 mukaisella tiheydellä, mikäli yritys ei omavalvonnassaan seuraa tuotteittensa ja prosessiensa laatua vähintään vastaavalla tiheydellä. Muussa tapauksessa näytteenottotiheyttä voidaan pienentää kymmenesosaan suunnitelmassa esitetystä. Ilmoitetuista elintarvikehuoneistoista otettavien viranomaisnäytteiden kokonaismäärä on vuonna 2015 noin 150 kpl. Eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleville elintarviketuotantolaitoksille on laadittu erilliset kohdekohtaiset näytteenottosuunnitelmat, liite 3. Laitoksista otettavien viranomaisnäytteiden kokonaismäärä on noin 180 kpl. Vuonna 2015 Terveydensuojelu toteuttaa kolme valvontaprojektia, joista tehdään loppuraportti. 1. Myymälöiden itsepakkaamat tuotteet (liha, kala, eläinperäiset salaatit) itsepalvelussa. Projektin tavoitteena on selvittää tuotteiden säilyvyyttä, myynti- ja säilytyslämpötiloja ja myyntiaikoja. Näytteistä tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänä toimijan kustannuksella näytteenottosuunnitelman (liite 2) mukaiset analyysit ja Porvoon terveydensuojelun 9

12 10 kustannuksella Listeria monocytogenes. Näytteenotto tehdään ennalta ilmoittamatta ja samalla tarkastetaan myynti- ja säilytyslämpötilat ja olosuhteet sekä myynti- ja pakkausmerkinnät. Yhteensä näytteitä otetaan 40 kpl. 2. Luonnon keräilytuotteiden säteily. Terveydensuojelu tutkii kustannuksellaan vuosittain 10 kpl luonnon keräilytuotteiden säteilypitoisuuden (Cs 137). Näytteet otetaan toimialueelta kerätyistä ja/tai myynnissä olevista luonnonmarjoista, kauppasienistä, makean veden kaloista ja riistasta. 3. Kalatuotteiden laatu palvelumyynnissä: 2-vuotinen näytteenottoprojekti vuosina jatkuu niistä kohteista, joista ei ole otettu näytteitä vuonna Näytteiksi otetaan graavikaloja, kylmäsavu- ja lämminsavukaloja sekä myymälässä valmistettuja kalastustuotteita sisältäviä salaatteja. Näytteistä tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänä toimijan kustannuksella näytteenottosuunnitelman (liite 2) mukaiset analyysit ja Porvoon terveydensuojelun kustannuksella Listeria monocytogenes. Näytteenotto tehdään ennalta ilmoittamatta ja samalla tarkastetaan kalojen myynti- ja säilytyslämpötilat ja olosuhteet sekä myynti- ja pakkausmerkinnät. Yhteensä näytteitä otetaan 40 kpl. Eviran ja aluehallintoviranomaisen valvontaprojekteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan limittäen projekteihin liittyvät tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti muuhun valvontaan. Ensisaapumistoimijoiden valvonta Porvoon Terveydensuojelu on tehnyt Eviran kanssa sopimuksen ensisaapumisvalvonnasta lähtien. Ensisaapumisvalvonnasta huolehditaan sopimuksen ja kuntakohtaisen ensisaapumisvalvontasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 suunnitellaan tehtävän 2 kpl ensisaapumistarkastusta. Oiva tarkastusten painopistealueet vuosina Oiva tarkastuksissa Porvoon Terveydensuojelussa tarkastetaan Eviran Oivaohjeistuksen mukaisten pakollisten rivien lisäksi seuraavat rivit niin, että tavoitteena on kaikkien Oivarivien läpikäynti kolmen vuoden jaksoissa. Painopistealueet vuonna 2015, Oiva-rivit Puhtaanapito (3.) Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiinruuan säilytys (6.) Itsepalvelumyynti ja -linjasto (9.) Palvelumyynti ja -linjasto (10.) Omat kuljetukset (15.): hankinta ja jakelu Sivutuotteet myymälöissä (17.) Näytteenoton toteuttaminen neuvontaa vuonna > vuonna 2016 varsinainen Oivatarkastus Allergeenit pakkausmerkinnöissä neuvontaa vuonna 2015-> vuonna 2016 varsinainen Oiva- tarkastus Painopistealueet vuonna 2016, Oiva-rivit Elintarvikkeiden koostumus (8.) Pakkausmerkinnät ja markkinointi (12.) Jäljitettävyys ja takaisinvedot (14.) 10

13 11 Näytteenoton toteuttaminen (16.) Painopistealueet vuonna 2017, Oiva-rivit Omavalvontasuunnitelma (1.) Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito (2.) Henkilökunnan toiminta (4.) Elintarvikkeiden vastaanotto (5.) Pakkaus ym. materiaalit (13.) erityishuomio kuumien elintarvikkeiden pakkausmateriaalit Ensimmäinen Oiva tarkastus uudessa paikassa Omavalvontasuunnitelma (1.1. ja 1.2), henkilökunnan terveystodistukset (4.4), hygieniaosaamisen todentaminen (4.6) Valvonnan maksullisuus Elintarvikelain nojalla viranomaisen tulee periä toimijalta maksu suunnitelman mukaisista tarkastuksista, elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta, suunnitelman mukaisista näytteenotoista, näytteiden lähettämisestä ja muusta käsittelystä sekä laboratoriotutkimuksista. Lisäksi maksu tulee periä eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen ja idättämöjen sekä niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen rekisteröintitodistuksista samoin kuin Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksut perustuvat hyväksyttyyn taksaan ja ne on määritelty siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Henkilöstöresurssit ja tutkimuslaboratoriot Elintarvikevalvontaan ja alkutuotannon valvontaan on varattu terveystarkastajien henkilöstöresursseja yhteensä noin 6,6 henkilötyövuotta ja kaupungineläinlääkäri-hygieenikkojen noin 2 henkilötyövuotta. Tästä lupien ja ilmoitusten käsittelyyn ja muuhun hallintoon kuluu: 1 kaupungineläinlääkäri-hygieenikon ja 1,7 terveystarkastajien henkilötyövuotta. Kaksi terveystarkastajaa hoitaa elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittelyä muiden tehtäviensä ohella ja viisi terveystarkastajaa hoitaa säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen säännöllisen valvonnan tarkastuksiin on varattu 60 % säännöllistä valvontaa hoitavien terveystarkastajien työajasta eli 3 henkilötyövuotta. Tästä 15 % eli 0,45 henkilötyövuotta varataan seurantatarkastuksia varten. Lomien ja vapaiden aikana paikalla olevat elintarvikevalvonnasta vastaavat tarkastajat jakavat kiireelliset valvontatehtävät. Eläinlääkärille määrätyistä elintarvikevalvonnan tehtävistä vastaa II kaupungineläinlääkärihygieenikko. III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko toimii tarvittaessa hänen sijaisenaan. II kaupungineläinlääkärihygieenikko vastaa eläinperäisen alkutuotannon valvonnasta mm. maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksista ja elävien eläinten vierasainevalvonnasta. Porvoon seudulla neljä kaupungineläinlääkäri-praktikkoa ja Loviisan seudulla kaksi kunnaneläinlääkäripraktikkoa vastaa eläintautien valvonnasta ja esimerkiksi salmonellavalvonnasta elävissä tuotantoeläimissä. Praktikkoeläinlääkäreille palkataan ulkopuoliset kesälomasijaiset. 11

14 12 Porvoon terveydensuojelun palveluksessa on kaksi näytteenottajaa, jotka vastaavat mm. omavalvonnan valvontanäytteiden ottopalveluista 0,2 htv sekä elintarvikkeiden säteilymittauksista. Laboratoriotutkimukset teetetään väliaikaisesti Kymen laboratoriot Oy:llä ja jatkossa kilpailutuksen perusteella valittavassa laboratorioissa. Tarpeen mukaan elintarviketutkimuspalveluja ostetaan myös MetropoliLabilta Helsingistä sekä Tullilaboratoriosta. Toiminta terveysvaaraepäilyissä Elintarvikevalitusten ja ruokamyrkytysepäilyjen yhteydessä Terveydensuojelu tutkituttaa mahdolliset asiakkaiden tuomat valitusnäytteet ja hakee vastanäytteet, jos niitä on saatavilla. Kiireellisissä, terveydelle vaarallisten elintarvikkeiden takaisinvetotilanteissa, Eviran kautta tulevien RASFF -ilmoitusten yhteydessä (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) sekä elintarvikelaboratorion tekemän terveysvaaraan viittaavaa tutkimustulosta koskevan ilmoituksen yhteydessä Terveydensuojelu varmistaa kyseisten elintarvikkeiden poistamisen paikallisilta markkinoilta ottamalla yhteyttä elintarvikeyrityksiin ja suorittamalla tarvittaessa tarkastuksia. Muut elintarviketurvallisuusviraston tuotteiden takaisinvetoa koskevat ilmoitukset kuin RASFF - ilmoitukset Terveydensuojelu kirjaa tiedoksi ja pyrkii varmistamaan takaisinvedon onnistumisen muun valvonnan yhteydessä. Epidemiaepäilyn selvitystä varten on kirjallinen ohje ja selvitystyö priorisoidaan suhteessa muuhun valvontaan, jotta epidemian leviäminen voidaan ehkäistä mahdollisimman pian. Terveydensuojelussa on valmius epidemioiden tilastolliseen selvitykseen. Säteilyvaaratilanteessa toteutetaan elintarvikkeiden säteilytutkimuksia Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaan. Elintarvikevalvonnan yhteydessä havaitut terveydelle haitalliset elintarvike-erät asetetaan myyntikieltoon siihen asti, kunnes ne on korjattu vastaamaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia tai hävitetty sopivalla tavalla. Terveydensuojelu ilmoittaa Eviralle epäillystä tai todetusta terveydelle vaaraa aiheuttavasta elintarvikkeesta, jos asia ei muutoin ole Eviran tiedossa. Raportointi ja tiedottaminen Elintarvikevalvonnan kohdekohtaiset tarkastustulokset julkaistaan Eviran määräämällä tavalla Oiva raportteina valtakunnallisen järjestelmän kautta internetsivuilla lähtien tarjoilu- ja myyntipaikoissa myös toimijan tulee asettaa oivaraportti asiakkaiden sisäänkäynnin yhteyteen nähtäville. Elintarvikevalvonnan tulokset käsitellään vuosittain terveydensuojelujaostossa. Lisäksi elintarvikevalvonnan resurssit ja toteutuma raportoidaan vuosittain aluehallintoviranomaiselle. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukaisesta hyväksymishakemuksesta sekä hakemukseen liittyvästä tarkastuskäynnistä ilmoitetaan sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Aluehallintoviranomaisen ja Eviran koordinoimien projektien paikallisten valvontatulosten yhteenvedot tiedotetaan tarkastusten toteuttamisen jälkeen, mikäli yksittäisen toiminnanharjoittajan tiedot eivät ole tunnistettavissa yhteenvedosta. Samoin omien 12

15 13 valvontakampanjojen sekä projektien tulokset tiedotetaan ensi tilassa yhteenvedon valmistumisen jälkeen. Valvonnassa kirjattavat suoritteet Elintarvikevalvonnassa kirjataan seuraavat suoritteet valvontatietokantaan tai käsikirjanpitoon: tarkastus näytteenotto kirjaus saapuneeksi (ilmoitukset, selvitykset, toimenpidepyynnöt liittyen valvontakohteisiin) neuvottelu sekä puhelinneuvottelu (liittyen valvontakohteisiin tai vireillä oleviin terveyshaittaselvityksiin) tiedote, luento lausunto, kirjallinen ohje valitus päätös (elintarvikehuoneiston hyväksyminen, omavalvontasuunnitelman hyväksyminen) rekisteritodistus (uusi ilmoitettu huoneisto ja toimijan vaihtuminen) Mittarit /Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tarkastusten, näytteenottojen ja muiden suoritteiden lukumäärä päätösten lukumäärä (elintarvikehuoneiston hyväksyminen, omavalvontasuunnitelman hyväksyminen) rekisteritodistusten määrä (uusi ilmoitettu huoneisto ja toimijan vaihtuminen) annettujen kirjallisten korjauskehotusten tai vahvempien hallinnollisten toimenpiteiden määrä ja syyt terveyshaittaepäilyjen lukumäärä sekä syyt, trendi alkaen vuodesta 2009 elintarvikevalvonnan kattavuus (tarkastettujen kohteiden % osuus kaikista) elintarvikevalvonnan intensiteetti suunniteltuun nähden (suunniteltujen tarkastusten osuus tavoitteeseen ja tarkastusten kokonaismäärään nähden) 3.4 Talousveden valvonta Talousveden valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä talousvedestä aiheutuvia sairastumisia kunnan alueella. Terveydensuojeluviranomainen: valvoo, että talousvettä toimittavien laitosten veden laatu täyttää lainsäädännön vaatimukset tiedottaa vesihuoltolaitosten jakeluverkkojen ulkopuolella asuvia kuntalaisia paikallisista kaivoveden erityisongelmista antaa tarvittaessa ohjeita tai määräyksiä talousveden käyttöön tai käsittelyyn liittyen Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee käsitellä vettä jakavien laitosten hyväksymishakemukset ennen laitosten tai niissä tehtyjen muutosten käyttöönottoa. Hyväksymispäätöksessä tulee kuvata laitoksen vedenottotapa, veden käsittelyn riittävyys ja veden jakeluun liittyvät asiat ennen laitoksen tai laitoksessa tehtävien muutosten käyttöönottoa ja antaa 13

16 14 tarvittaessa määräyksiä talousveden laadun turvaamiseksi (TsL 18 ja 20 ). Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lisäksi lähetettävä hakemus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja aluehallintoviranomaiselle. Terveydensuojelulain 6 :n mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on STM:n talousvettä koskevien asetusten (461/2000 ja 401/2001) mukaan säännöllisesti valvottava talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua ja tankeissa, pulloissa tai säiliössä myytäväksi tarkoitetun talousveden laatua sekä vesilaitosten vedenkäsittelyn riittävyyttä. Jos talousveden laatu ei täytä annettuja laatuvaatimuksia, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen ryhdyttävä lain vaatimiin toimenpiteisiin. Valtakunnallisen valvontaohjelmassa suositellaan tarkastamaan elintarvikehuoneistojen, päiväkotien, vanhainkotien tms. omaan käyttöön tarkoitettujen kaivojen rakenteet näytteenoton yhteydessä. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee antaa lausunto vesihuoltolain 11 :n nojalla kiinteistölle haetusta vapauttamisesta vesihuoltolaitoksen verkostoon sekä toimia muutoinkin vesihuoltolain tarkoittamana viranomaisena omalla toimialallaan. Valvontatutkimusohjelmat Jokaiselle talousvettä yli 50 hengelle taikka elintarvikehuoneiston käyttöön jakavalle laitokselle tulee laatia ns. valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelman laadinnassa otetaan huomioon vettä jakavan laitoksen ominaispiirteet sekä vedenottamoon ja muuhun toimintaan liittyvät mikrobiologiset, kemialliset, aistinvaraiset ja muut talousvesiriskit. Vesilaitosten ja säännöllisesti valvottavien talousvesikaivojen valvontatutkimusohjelmat tulee STM:n asetuksen 461/ :n nojalla tarkistaa vähintään viiden vuoden välein. Tavoitteena on saattaa kaikki valvontatutkimusohjelmat ajan tasalle siten, että jatkossa päivitykset voidaan hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Valvottavat vettä jakavat laitokset ja niiden valvontatutkimusohjelmien ajantasaisuus sekä päivityssuunnitelma on esitetty taulukossa. Valvontatutkimusohjelmat Voimassaolo Päivitettävä 2015 Sipoon kunnan talousvesiverkosto x Tuusulanseudun vesilaitoskuntayhtymä (x) Porvoon vesi Loviisan vesiliikelaitos Lapinjärven kunnan vesilaitos x Pornaisten kunnan vesijohtoverkosto (Mäntsälän vesi) Askolan kunnan vesilaitos Neste Oil Oyj, Porvoo x Fortum Power and Heat, Loviisa x Massby facility & services, Sipoo x Tavastby Vattenandelslag, Loviisa x 14

17 15 Rönnäs vatten & avfall, Loviisa x Teutjärven vesiosuuskunta, Loviisa Pernajan saariston vesiosuuskunta, Loviisa Porvoon saariston vesihuoltoyhtymä x Loviisan pienet vesiosuuskunnat (n. 15 kpl) x Porvoon pienet vesiosuuskunnat (10 kpl) Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta Vesiosuuskunta Suoni, Pornainen Vakkolan vesihuoltoyhtymä, Askola Mustijoen vesiosuuskunta, Pornainen x Yksittäisten talousvesikaivojen, joiden vettä käytetään elintarvikehuoneistoissa tai osana kaupallista taikka julkista toimintaa, säännöllisistä valvontatutkimuksista on määrätty erillisessä, kaivon valvontaa koskevassa päätöksessä. Valvontaa koskevat päätökset päivitetään tarvittaessa. Valvonnan toteuttaminen Terveydensuojelu tutkituttaa vettä jakavien laitosten vedenottamoilta ja verkostoista otettuja vesinäytteitä valvontatutkimusohjelmien mukaisesti sekä säännöllisesti valvottavista talousvesikaivoista otettuja vesinäytteitä niitä koskevien päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 tehtävien tarkastusten ja otettavien talousvesinäytteiden lukumäärä kohderyhmittäin on esitetty liitteessä 6. Talousvesinäytteitä otetaan vuosittain noin 430 kpl, joista valtaosa on vettä jakavien laitosten jatkuvan ja jaksottaisen valvonnan näytteitä. Valvottavien kaivojen käyttökelpoisuusnäytteitä tutkitaan vuosittain noin 60 kpl. Talousvesitutkimusten avulla varmistetaan, että talousvesi täyttää STM:n asetusten 461/2000 ja 401/2001 vaatimukset. Valvonnassa varaudutaan talousvesiperäisten epidemioiden selvittämiseen. Terveydensuojelulla on erillinen ohje epidemioiden selvittämistä varten. Havaittaessa mahdollisesti terveydelle haitallisia vedenlaatupoikkeamia (laatuvaatimukset eivät täyty) selvitetään yhdessä talousveden toimittajan kanssa syy tähän ja määrätään veden toimittaja pikaisesti korjaamaan tilanne. Veden käyttäjille annetaan tarpeelliset määräykset ja ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Havaittaessa muita vedenlaatupoikkeamia (laatusuositukset eivät täyty) selvitetään, voiko raja-arvon ylitykseen liittyä terveyshaittoja ja annetaan laitokselle tarvittaessa määräys korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä. Talousvettä jakavat laitokset pyritään tarkastamaan vähintään kerran vuodessa, ellei kohteen riskinarvioinnista muuta johdu. Tarkastuksia tehtäessä käytetään apuna terveydensuojelun laatujärjestelmään sisältyviä valvontaohjeita, tarkastuslistoja, malliasiakirjoja sekä työohjeita. Valvontaa kohdistetaan veden käsittelyyn, vedenottamoihin, ottamoiden lähiympäristöön, ala- ja ylävesisäiliöiden kuntoon sekä vähintään kerran viidessä vuodessa valvontatutkimusohjelman ajantasaisuuteen. Vettä jakavien laitosten, joilla ei ole omaa vedenottoa, tarkastukset ovat asiakirjatarkastuksia ja käsittävät ainoastaan valvontatutkimusohjelmien tarkastuksen. Valvontatutkimusohjelmien tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että laitokset ovat varautuneet erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin. 15

18 16 Säännöllisesti valvottavia kaivot (alle 50 käyttäjälle taikka alle 10 m 3 päivässä vettä toimittavat kaivot) tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan uusintanäytteenoton yhteydessä. Terveydensuojeluun toimitetut lupahakemukset käsitellään ensi tilassa, uusia vesilaitoksia tai - ottamoita koskevat lupahakemukset kuitenkin 3 kk:n sisällä ja vesilaitoksia koskevia olennaisia muutoksia koskevat hakemukset 30 vrk:n sisällä hakemuksen vireille tulosta ellei niiden käyttöönottoaikataulusta muuta johdu. Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä haettuun poikkeukseen annetaan lausunto ensi tilassa. Yksityiskaivojen vedenlaatuongelmien osalta annetaan neuvontaa paikallisiin kaivovesien laatuongelmiin, vesitutkimuksiin, näytteenottoon ja korjaustoimenpiteisiin liittyen. Epäiltäessä yksityisen kaivoveden saastumista muusta kuin kaivon kuntoon liittyvistä syystä, selvitetään saastumisen syy. Tarvittaessa annetaan talousvesikaivon veden valvontaa, puhdistusta ja käyttöä koskevia määräyksiä talousvedestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Valvonnan maksullisuus Terveydensuojelulain nojalla tulee terveydensuojeluviranomaisen periä suunnitelman mukaisista tarkastuksista, ehtojen ja määräysten valvontaan liittyvistä tarkastuksista, suunnitelman mukaisista näytteenotoista, näytteiden lähettämisestä ja muusta käsittelystä sekä talousveden laboratoriotutkimuksista maksu talousveden toimittajalta. Myös vettä jakavan laitoksen hyväksynnästä tulee periä maksu. Lisäksi peritään maksu yksityiskaivon veden laatuun liittyvistä tutkimuksista. Näytteiden lähettämisestä ja tutkimisesta peritään maksu toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksut perustuvat hyväksyttyyn taksaan. Vesiepidemiaepäilyn selvittämiseen liittyvistä näytteenotoista tai tutkimuksista sekä terveydensuojelun toteuttamaan talousveden alueelliseen kartoitusprojektiin liittyvistä tutkimuksista ja näytteenotoista ei peritä maksua. Henkilöstöresurssit ja tutkimuslaboratoriot Talousvesivalvonnan suunnittelusta, koordinoinnista, raportoinnista sekä terveyshaittaepäilyihin liittyvästä asiakasneuvonnasta vastaa kaksi terveydensuojelusuunnittelijaa muiden tehtäviensä ohella (1,5 htv). Näytteenotosta sekä kaivovesien tutkimiseen liittyvästä asiakasneuvonnasta vastaa kaksi näytteenottajaa (0,7 htv). Lisäksi resursseja varataan valvontatutkimusohjelmien ja näytteenottosuunnitelmien laatimiseen, perehtymiseen, tutkimustulosten seurantaan, poikkeavien tutkimustulosten selvitykseen, neuvontaan sekä vesihuoltolain mukaisten lausuntojen valmisteluun. Valvontaan ohjataan henkilöstöresursseja yhteensä noin 2,2 htv. Laboratoriotutkimukset teetetään väliaikaisesti Kymen laboratoriot Oy:llä ja jatkossa kilpailutuksen perusteella valittavassa laboratorioissa. Raportointi ja tiedottaminen Talousvesivalvonnan toteuma ja tulokset raportoidaan kerran vuodessa terveydensuojelujaostolle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) sekä aluehallintoviranomainen saavat tarkastuksia, näytteenottoja, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevat muut valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten tarvittavat tiedot suoraan valtakunnallisesta valvontarekisteristä. Vuoden 2015 osalta suurten vedenottamoiden (yli 5000 asukkaalle vettä toimittavat laitokset) tutkimustulokset varaudutaan 16

19 17 raportoimaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), vaikka tutkimustulosten sähköinen siirto valtakunnalliseen valvontarekisteriin otetaan käyttöön Talousveden laatupoikkeamista tiedotetaan yhteistyössä vesilaitosten kanssa siten, että lähtökohtaisesti tiedottamisvastuu on vesilaitoksilla. Mikäli vettä jakavan laitoksen verkosto on osa laajempaa vesijohtoverkostoa, tiedotetaan talousveden laatuongelmista myös niille terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle vesijohtoverkosto ulottuu. Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle tiedotetaan välittömästi sellaisista valvontatutkimusten tuloksista, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia tai mikrobiologisia laatusuosituksia (STM:n asetus 461/2000 & muutokset, 14). Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY) tiedotetaan välittömästi sellaisista talousveden laatupoikkeamista, joissa talousveden laatuvaatimus ei täyty ja epäillään sen johtuvan raakaveden saastumisesta. Valvonnassa kirjattavat suoritteet Talousvesivalvonnassa kirjataan seuraavat suoritteet sekä niihin käytetty työaika valvontatietokantaan: Ilmoitusten/hakemusten käsittely (TarkL) Lupapäätös (Päätös) ja terveyshaitan poistamiseksi annettava määräys (Määräys) Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus (TarkS tai TarkU) Terveyshaittaepäilyn perusteella tehtävä tarkastus (TarkE) Valitus eli yhteydenotto epäillyn terveyshaitan tai lainvastaisuuden vuoksi (valitus) Muu yhteydenotto (Yhtotto) Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto (NäyteS ja NäyteU) Terveyshaittaepäilyn perusteella tehtävä näytteenotto (NäyteE) Lausunnot ja selvitykset (LausuntoD) ja (Lausunto) Avustava tarkastus (TarkA), Tiedote (Tiedott), Palaveri (Palaveri) ja Muu viranomaistyö (Muu viran) Mittarit Talousvesivalvonnan suoritteiden kokonaismäärä Tarkastettujen vesilaitosten % -osuus suunnitellusta ja tarkastusten lukumäärä kohderyhmittäin Talousvesinäytteiden lukumäärä kohderyhmittäin Suunniteltujen näytteiden toteutuminen, % suunnitellusta Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävien tulosten % -osuus kaikista näytteistä (vesilaitokset ja valvonnassa olevat kaivot) Tavallisemmat poikkeamat laatuvaatimuksista ja suosituksista (vesilaitokset ja valvonnassa olevat kaivot) Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten sekä annettujen määräysten lukumäärä Valitusten lukumäärä (terveyshaittaepäilyt) 3.5 Uimavesien valvonta Uimaveden valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä uimavedestä aiheutuvia sairastumisia kunnan alueella varmistamalla, että yleisten uimarantojen ja uimahallien vesi täyttää 17

20 18 lainsäädännön vaatimukset. Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa ohjeita tai määräyksiä uimapaikan käyttöön tai uimaveden käsittelyyn liittyen. Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava yleisten uimarantojen, uimaloiden ja uimahallien uimaveden laatua (TsL 29 ). Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava yleisistä uimarannoista ns. uimarantaluettelo sekä seurantakalenteri ennen kunkin uimakauden alkua. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi ja luokittelee kunkin suuren uimarannan eli EU-rannan uimaveden laadun uimaveden valvontatutkimustulosten perusteella. EU-rannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava rannalle uimavesiprofiili. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä uimarantaluettelon laatimista, tarkistamista ja ajan tasalle saattamista koskevia ehdotuksia ja huomautuksia. Terveydensuojeluviranomaisen on myös tarkastettava yleisen uimarannan tai uimahallin käyttöönottoa koskeva, toiminnanharjoittajan tekemä ilmoitus ennen uimarannan tai uimahallin käyttöönottoa veden laatuun vaikuttavien riskitekijöiden ja uima-altaiden osalta lisäksi vedenkäsittelyn tehokkuuden ja riittävyyden osalta. Terveydensuojeluviranomaisen on annettava tarvittaessa määräyksiä terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi.(tsl 13). Valvontatutkimusohjelmat Uima-allasvesiä varten tulee laatia valvontatutkimusohjelmat, joissa näytteenottotiheys määräytyy muun muassa käyttäjien lukumäärän ja uimaveden omavalvonnan tason mukaan. Valvontatutkimusohjelmat on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Tavoitteena on saattaa kaikki valvontatutkimusohjelmat ajan tasalle siten, että jatkossa päivitykset voidaan hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Valvontatutkimusohjelma Voimassaoloaika Päivitettävä 2015 Porvoon uimahalli x Haikon kartanon kylpylä Sannaisten kartanon uima-allas Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-allas Omenamäen palvelukeskuksen uima-allas Seikkailulaakson uima-allas Nikkilän terveysaseman terapiauima-allas Fastighets AB Sibbo Solbackan uima-allas Palvelutalo Lindan uima-allas x Sopukka uima-allas x Monninkylän maauimala x Palvelutalo Esplanadin uima-allas Loviisan pilasterit, uima-allas x EU-uimarantojen uimavesiluokitukset ja uimavesiprofiilit EU-uimarantojen laatuluokitukset ja uimavesiprofiilit tehtiin vuoden 2011 syksyllä neljän vuoden uimavesinäytteiden tulosten perusteella. EU-uimarantojen laatuluokitukset ja uimavesiprofiilit päivitetään ennen uimakauden alkua

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2016 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 1 2 VALVONTASUUNNITELMA 2017 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 3 Sisältö innehåll 1 Johdanto 2 2 Suunnitelman rakenne 3 3 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2017 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1)

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2018 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 YMPTH 9.10.2014 X 9.10.2014 36 Liite 1 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 15.8.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä; Liite 2/kh 26.5.2014 234 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla 1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2016 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta Liite 3 / johtokunta 13.2.2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.3.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 Ymp.terv.ltk 30.8.2013 44 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2017-001838 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä esitetyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot