Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo"

Transkriptio

1 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

2 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto Suunnitelman rakenne Terveydensuojelun tehtäväalueiden erilliset suunnitelmat4 3.1 Yleistä Valvonnan eri osa-alueille yhteiset tavoitteet Elintarvikevalvonta Talousveden valvonta Uimavesien valvonta Asuntojen ja ilmoitusvelvollisten oleskeluhuoneistojen valvonta Muiden terveydensuojelulain 13 :n nojalla ilmoitusvelvollisten huoneistojen ja vastaavien valvonta Elinympäristön terveellisyyden valvonta Kuluttajapalveluiden valvonta Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvonta Säteilylain ja ympäristönsuojelulain nojalla terveydensuojeluviranomaisen tehtäväksi säädetty valvonta Viestintä Henkilöstön koulutus Suunnitelman toteutumisen arviointi... 41

3 3 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Elintarvikevalvonnan kohteiden lukumäärä ja tarkastustiheystavoitteet kohderyhmittäin Elintarvikehuoneistojen yleinen näytteenottosuunnitelma Elintarvikelaitosten näytteenoton suunnitelma Hygienianäytteenottosuunnitelma terveydensuojelulain mukaisille kohteille Elintarviketiimin tupakkavalvonta ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta Terveydensuojelutiimin tarkastussuunnitelma, terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaiset kohteet Valvontaan käytettävä työpanos Viestintäsuunnitelma Henkilöstön koulutussuunnitelma

4 2 1 Johdanto Tämä Porvoon terveydensuojelujaoston vahvistama terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2015 kattaa ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat tarkastukset ja näytteenotot sekä terveydensuojelun tehtäviin kuuluvan muun valvonnan samoin kuin varautumisen terveyshaittaepäilyjen selvitykseen ja todettujen terveyshaittojen poistamiseen. Suunnitelma on voimassa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon alueilla. Suunnitelman laatimiseen on osallistunut koko valvontahenkilöstö. Valvontasuunnitelma ohjaa terveydensuojelun toteuttamaa valvontaa ja kuvaa valvonnan taustalla olevat periaatteet, valvonnan toteuttamiseen ohjatut resurssit sekä priorisointiperiaatteet. Suunnitelma toimii lisäksi perusteena terveydensuojelun toimintaa säätelevässä lainsäädännössä edellytetylle maksulliselle valvonnalle. 2

5 3 2 Suunnitelman rakenne Valvontasuunnitelma vastaa pääosin sisällöltään vuodelle 2014 laadittua valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuoltoa koskeva kokonaissuunnitelma on laadittu erillisenä asiakirjana. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon Porvoon kaupunkistrategia , toimintaa ohjaava lainsäädäntö, luonnos Elintarvikeketjun monivuotiseksi kansalliseksi valvontasuunnitelmaksi vuosille sekä Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille , joka sisältää toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Suunnitelman valmistelusta on tiedotettu Porvoon internet-sivuilla sekä alueen virallisissa sanomalehdissä ja radiossa viikolla 48 (Itä-Uusimaa, Borgåbladet, Vartti, Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat ja Östra Nyland, YLE). Valvontasuunnitelma jakautuu kaikkia terveydensuojelun tehtäväalueita koskevaan yleiseen osaan sekä kutakin terveydensuojelun tehtäväaluetta koskevaan erillisosioon. Yleisessä osassa on kuvattu toimivallan delegointi, laatujärjestelmään liittyvät asiat ja valvontakohderekisteri sekä suunnitelmallisen valvonnan yleiset priorisointiperiaatteet. Yleisessä osassa on lisäksi määritelty valvontatarkastuksen ja tarkastuksesta tehtävän pöytäkirjan sisältö. Erillisosioissa on kuvattu kunnan tehtäväksi säädetyt, kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat valvontatehtävät, valtakunnallisten valvontaohjelmien tai kohdekohtaisten riskiluokitusten mukainen resurssitarve, terveydensuojelun käytössä olevat henkilöstöresurssit, resurssitilanteesta johtuva toiminnan priorisointi, valvonnan tavoitteet ja keinot, valvontatietokantaan kirjattavat suoritteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit sekä valvontaan liittyvä raportointi. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu maksullisen valvonnan osuus eri valvonnan alueilla. Liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisemmat tavoitteet tarkastustiheyksille ja näytteenotoille tehtäväalueittain. 3

6 4 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden erilliset 3.1 Yleistä suunnitelmat Toimivallan delegointi viranhaltijalle Porvoon terveydensuojelun valvontahenkilöstölle on delegoitu eräiden lausuntojen antamiseen sekä ilmoitusten, lupien ja hyväksymispäätösten käsittelyyn ja toiminnalle käsittelyn yhteydessä annettaviin ehtoihin liittyvää päätösvaltaa terveydensuojelulain ja -asetuksen, elintarvikelain, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain, lääkelain sekä tupakkalain osalta. Viranhaltijoille siirretty päätösvalta on kuvattu tarkemmin laatukäsikirjassa. Kohderekisteri Porvoon, Askolan, Pornaisten, Sipoon sekä Loviisan ja Lapinjärven valvontakohteet on rekisteröity valvontatietokantaan (Digian Tarkastaja-ohjelma), johon tallennetaan myös tarkastusten ja näytteenottojen tulokset sekä kohdetta koskevat päätökset. Valvontakohteiden sekä valvontasuoritteiden tiedot päivittyvät automaattisesti valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään. Terveydensuojelun valvontasuoritteet on määritelty laatukäsikirjassa, samoin kuin valvonnan dokumentointi. Tarkastusten yksityiskohtaisempi sisältö käy ilmi eri valvonnan osa-alueiden valvontaohjeista, -lomakkeista ja tarkastuslistoista. Käytössä olevat tarkastus-, mittaus- ja näytteenottolomakkeet sekä valvontaohjeet on liitetty terveydensuojelun laatukäsikirjaan. Valvontasuoritteiden kuukausikertymät sekä suoritteiden jakautuminen yhteistyöalueen kuntien välillä tilastoidaan ja raportoidaan viraston johtoryhmälle kuukausittain. Suoritetilastot ja talousarvion toteumatiedot raportoidaan lisäksi yhteistyöalueen kunnille neljän kuukauden välein. Valvontakohderekisteriä koskevat tietojärjestelmäselosteet on nähtävillä terveydensuojelun toimistossa ja Porvoon ATK-toimistossa. Valvonnan priorisointi Vakavien tai suurta ihmisjoukkoa koskevien elinympäristön terveyshaittojen selvitys, merkittävien terveyshaittariskien kartoittaminen keskusvirastojen aloitteesta sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittely priorisoidaan suunnitelmallisen valvonnan edelle. Suunnitelmallinen valvonta kohdennetaan ensisijaisesti niihin kohteisiin, 1) joissa on todettu turvallisuuteen ja / tai hygieniaan vaikuttavia puutteita edellisellä valvontatarkastuksella taikka valvontanäytteiden tulosten perusteella 4

7 5 2) joiden toiminnasta Terveydensuojelu on vastaanottanut asiakasvalituksia tai ilmoituksia asiakkaiden sairastumisista / loukkaantumisista 3) joissa on tapahtunut toiminnanharjoittajan vaihdos Suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheyttä voidaan lisätä yksittäisessä kohteessa kertaiseksi, mikäli tarkastuksilla havaitaan säädöstenvastaisuuksia. Suunnitelmallista tarkastusta voidaan aikaistaa, jos ilmenee perusteltu syy epäillä kohteessa säädösten vastaisuuksia. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheyttä voidaan laskea, mikäli valvonnassa ei ole havaittu lainkaan huomautettavaa. Yksittäisessä kohteessa tarkastustiheys voidaan laskea valtakunnalliseen valvontaohjelmaan verrattuna enintään puoleen, mutta ei kuitenkaan alle 1 tarkastukseen / 5 vuotta. Valvonnan resursointi ja valvonnasta saatavat tulot Terveydensuojelun henkilöstöön kuuluu yhteensä 11 terveystarkastajan, kaksi terveydensuojelusuunnittelijan, kaksi näytteenottajan, kolme hygieenikko-eläinlääkärin ja kuusi praktikko-eläinlääkärin virkaa sekä kaksi toimistosihteerin ja kaksi eläinlääkärin vastaanottoavustajan tointa. Asiakkaille maksuttomaan näytteiden tutkimiseen esimerkiksi eräät projekti- ja terveyshaittaepäilynäytteet on varattu talousarviossa noin (sisäiset laboratoriopalvelut ja asiantuntijapalvelut). Suunnitelman mukaisten näytteiden tutkimiseen on varattu talousarviossa noin Terveydensuojelun taksa päivitetään joulukuussa Valvontamaksut perustuvat terveydensuojelun valvontatoiminnan keskituntikustannukseen. Niiden valvontatehtävien, joissa lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset edellyttävät erityistä pätevyyttä, keskituntikustannus on määritelty erikseen. Valvonnasta arvioidaan saatavan tuloja vuonna 2015 yhteensä Toimintaympäristön muutokset Porvoon elintarvikelaboratorio lopettaa toimintansa lukien. Elintarvikelaboratoriosta siirtyy Terveydensuojelun palvelukseen kaksi näytteenottajaa. Näytteenottajat osallistuvat työn ohella koulutukseen, joka mahdollistaa henkilösertifioinnin ympäristöterveyden näytteenottajiksi. Laboratoriopalvelujen kilpailutus ei ole valmistunut valvontasuunnitelman laatimiseen mennessä. Uusi palvelutuottaja valittaneen vuoden 2015 alkupuoliskolla. Laboratoriopalvelut ostetaan väliaikaisesti KCL Kymenlaboratoriot Oy:ltä. Terveydensuojelun valvontayksikkö sekä Porvoon eläinlääkärinvastaanotto siirtyvät uusiin tiloihin alkuvuodesta Uusien tilojen suunnittelussa on pyritty parantamaan tilojen käyttötehokkuutta ja joustavuutta nykyisiin tiloihin verrattuna. Nykyisiin tiloihin siirryttiin väliaikaisesti vuonna 2009, kun aikaisemmat toimitilat jäivät kuntayhteistyön laajentumisen myötä ahtaiksi. Muuttoon liittyvät järjestelyt tulevat jonkin verran häiritsemään toimintaa. Terveydensuojelu varautuu raportoimaan valvonnan suunnitteluun ja resursointiin liittyviä tietoja vuoden 2015 alussa käyttöönotettavan VYHA-järjestelmän avulla. Toiminnan suunnittelussa varaudutaan pitkällä aikavälillä mahdollisiin kunta- ja soteuudistuksista johtuviin muutoksiin Terveydensuojelun yhteistoiminta-alueessa. 5

8 6 Elintarvikevalvonnassa siirryttiin valtakunnallisten julkisten OIVA-raporttien käyttöön ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen valvonnassa. Toukokuussa 2015 OIVA-raportit otetaan käyttöön myös hyväksyttävissä elintarvikehuoneistoissa. Sisäilmavalvontaa tekevät terveystarkastajat osallistuvat Rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen siten, että vähintään yksi henkilö on vuorollaan koulutettavana. Työn ohella suoritettava koulutus kestää 1,5 vuotta ja Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu koulutuksen kustannuksiin 3000 :lla / koulutettava. Ensimmäinen koulutettava aloitti RTA-koulutuksen vuonna 2014 ja toinen koulutettava pyritään saamaan koulutukseen vuoden 2015 aikana. Koulutus vähentää väliaikaisesti valvontaan käytettävää resurssia. 3.2 Valvonnan eri osa-alueille yhteiset tavoitteet Laatukäsikirja ja laatutyö Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää valvonnan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaista kohdistamista. Valvonnan tulee myös muulla tavoin olla hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista ja sille tulee varata riittävät voimavarat. Elintarvikelain mukaan kunnan elintarvikeviranomaisen tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjestelmä. Porvoon terveydensuojelun laatujärjestelmän runkona toimii laatukäsikirja, johon linkitetään terveydensuojelun toimintaan liittyvä ohjeisto sekä lakisääteiset valvonta- ja varautumissuunnitelmat. Sisäisiä auditointeja tehdään laatukäsikirjaan liitettävän auditointiohjelman mukaisesti. Vuonna 2015 jatketaan sähköisten palvelujen käyttöönoton sekä valvontaan liittyvän kirjaamistyön tehostamismahdollisuuksien selvittämistä. Vuonna 2015 jatketaan terveydensuojelun prosessien kuvaamista Porvoon kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Erityisenä kehittämiskohteena on sisäilmaepäilyihin liittyvän sisäisen ohjeiston päivitys. Valvontakohteiden riskiluokitus Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on antanut Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassaan yleisiä ohjeita kohdekohtaisen riskinarvioinnin tekemiseen. EVOn mukaan Evira on kehittämässä riskinarvioinnin periaatteisiin perustuvaa tietokoneavusteista luokittelumallia ja tavoitteena on, että se otetaan käyttöön kunnissa valvontakohteiden riskiperusteisen luokittelun työkaluna suunnitelmakaudella ( ). TUKES on julkaissut kunnallisen tuoteturvallisuusvalvonnan valvontakriteeristön. Valvira on julkaissut internet-sivuillaan valvontatarpeen arviointityökalut erityyppisille valvontakohteille. Porvoon Terveydensuojelu on luopunut omasta elintarvikevalvonnan riskinarviointimallista ja toteuttaa kohdekohtaista riskinarviointia OIVA-tarkastusten tulosten perusteella. Muun valvonnan osalta kohdekohtainen riskinarviointi tehdään yksinkertaistetusti: kohteiden, joissa ei ole kolmessa perättäisessä tarkastuksessa havaittu huomautettavaa, tarkastustiheys puolitetaan valtakunnallisen valvontaohjelman vähimmäistarkastustiheydestä 6

9 7 kohteiden, joissa on toistuvasti havaittu merkittäviä puutteita eikä puutteita ole korjattu annetussa määräajassa, tarkastustiheys kaksinkertaistetaan valtakunnallisen valvontaohjelman vähimmäistarkastustiheydestä Toiminnan tuottavuus Valvontatoiminnan tuottavuutta pyritään lisäämään työnjakoa kehittämällä sekä asettamalla valvontahenkilöstölle tehtäväsidonnaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kuukausittain. 3.3 Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajia harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta. Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Elintarvikelain (23/2006) mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) pitää rekisteriä elintarvikehuoneistoista, ensisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista, hyväksytyistä laboratorioista ja ruokamyrkytyksistä. Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Elintarvikelain mukaan kunnan elintarvikevalvontatehtäviä ovat kunnan valvontaan kuuluvien elintarvikehuoneistojen hyväksyminen (eläinperäiset elintarvikkeet ja idättämöt) tai elintarvikehuoneistoista tehtävien ilmoitusten rekisteröinti (ilmoitettu elintarvikehuoneisto), alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen sekä muiden elintarvikealan toimijoiden valvonta, kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta ja elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta. Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien elintarvikehuoneistojen lupahakemukset tulee käsitellä 60 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Ilmoitetun elintarvikehuoneiston toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Kunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta ja tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintoviranomaiselle ja Eviralle. Myös ruokamyrkytysten selvittäminen ja varautuminen erityistilanteisiin ovat elintarvikelain mukaan kunnalle määrättyjä tehtäviä. Kunnan valvontaviranomaisen tulee ylläpitää Eviran pitämää rekisteriä valvomistaan elintarvikehuoneistoista. Lisäksi kunnan tulee pitää ajan tasalla Eviran alkutuotantopaikkarekisteriä. Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. 7

10 8 Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa naudanlihan merkitsemisestä säädetään kunnan tehtäväksi huolehtia naudanlihan merkintöjen valvonnasta alueellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä komission asetusten mukaisesti (1203/2001). Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetussa asetuksessa (859/1990) säädetään kunnan tehtäväksi valvoa alueellaan sopimuksen noudattamista. Viranomaisen on tarvittaessa annettava toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi (elintarvikelaki 53 ). Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. Valvonnan toteuttaminen Uudet valvontakohteet tulevat terveydensuojelun tietoon toiminnanharjoittajan pyytäessä lausuntoa tilaa ja toimintaa suunniteltaessa ja viimeistään ennen huoneiston käyttöönottoa hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tai toimijan tehdessä kirjallisen ilmoituksen elintarvikehuoneiston käyttöönotosta. Luvan hakemisen ja ilmoituksen tekemisen laiminlyövät yrittäjät pyritään saamaan valvonnan piiriin ilmoituksia ja tiedotusvälineitä seuraamalla. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan käyttämään Eviran tulevaa riskinarviointiohjetta vuoden 2016 valvontasuunnitelmaan. Riskinarviointiohjeen muuttumisen aiheuttamat muutokset tullaan päivittämään myös laatujärjestelmän menettelyohjeisiin ja Digian tarkastajaohjelmaan. Porvoon terveydensuojelun säännöllisessä elintarvikevalvonnassa käytetään vuonna 2015 valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVOn) taulukon 3 kohderyhmäkohtaista tarkastusten ohjeellista määrää ja aikaa. EVOn taulukon 3 tarkastuskertoja voidaan vähentää ainoastaan perustellusta syystä. Tarkastuskertoja voidaan lisätä, kun havaitaan sellaisia riskitekijöitä, jotka eivät ole hallinnassa. Myös suositeltua tarkastusaikaa voidaan perustelluista syistä lisätä tai vähentää. Säännöllisen elintarvikevalvonnan kohteet, EVOn taulukon 3 tarkastustiheys ja Porvoon terveydensuojelun suunnitelma kohteissa, joissa on perusteltu syy poiketa EVOn mukaisesta tarkastustiheydestä ja ajasta ovat liitteessä 1. Porvoon terveydensuojelussa katsotaan perustelluksi syyksi vähentää EVOn ohjeellisia tarkastuskertoja: Oiva-tarkastuksella Oivallisen (A) arvosanan saaneet kohteet Pitkän erinomaisen omavalvonta- ja valvontahistorian omaavat kohteet Toiminnan suppeus ja/tai vähäriskisyys Toiminnan pienuus Toiminnan osa-aikaisuus. Kaupallisten tarjoilupaikkojen tarkastustiheys on kuitenkin vähintään kerran vuodessa lukuun ottamatta pubeja, joissa ei ole elintarviketoimintaa ja ns. kesäpullakahviloita. Tarkastuskertoja voidaan lisätä, kun havaitaan sellaisia riskitekijöitä, jotka eivät ole hallinnassa. Porvoon terveydensuojelussa tällaiseksi kohteeksi katsotaan Oiva-tarkastuksella Korjattavaa (C) tai Huono (D) arvosanan saaneet kohteet. Näille tehdään aina määräajan jälkeen 8

11 9 uusintatarkastus. Kohteet, jotka edellisen vuoden aikana ovat saaneet Oiva-tarkastuksella Korjattavaa (C) tai Huono (D) arvosanan, tarkastetaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Myös suositeltua aikaa voidaan perustelluista syistä lisätä tai vähentää. Porvoon terveydensuojelussa valtakunnallisista suositusajoista on poikettu seuraavasti: Elintarvikkeita valmistavissa laitoksissa ja vastaavissa kohteissa, joissa toiminta on laajaa, on tarkastusaikoja pidennetty Kohteissa, joissa toiminta on suppeaa, tarkastusaikaa on lyhennetty. Perustellut syyt poiketa EVO tarkastustiheydestä ja ajasta merkitään kohde- ja tarkastajakohtaiseen tarkastussuunnitelmaan. Perustellut syyt on tarkemmin määritelty Porvoon terveydensuojelun laatujärjestelmässä menettelyohjeessa: Elintarvikehuoneiston valvontaohje. Valvontasuunnitelma on laadittu vuodelle 2015 KUTI-luokittelun mukaisesti siten, että kohteiden lukumäärä määräytyy riskialttiimman toiminnan mukaan. Tavoitteena on ennen perusteltuja poikkeamia EVOn taulukon 3 mukaisesti yhteensä 1790 säännöllisen valvonnan tarkastusta vuonna Näistä noin 15 % on uusintatarkastuksia ja noin 100 kpl huoneiston käyttöönottotarkastusta. EVOn mukaan laskettu elintarvikevalvonnan ohjeellinen minimiresurssitarve säännöllisen valvonnan tarkastuksiin on 4,6 henkilötyövuotta. Säännöllisen valvonnan tarkastukseen on laskettu tarkastuskäyntiin kuluva aika sekä tarkastuspöytäkirjan laatimiseen kuluva aika. Lisäksi elintarvikkeisiin ja elintarvikehuoneistoihin liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn, valitusten ja epidemiailmoitusten käsittelyyn, neuvontaan, perehtymiseen, suunnitteluun, seurantaan ja muuhun hallintoon arvioidaan tarvittavan resursseja yhteensä noin 3,6 henkilötyövuotta. Elintarvikehuoneistoihin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset pyritään käsittelemään 60 vuorokauden sisällä. Alkutuotantopaikat maidontuotantotiloja lukuun ottamatta - eivät ole säännöllisen valvonnan piirissä vuonna Näytteenotolla pyritään seuraamaan elintarvikkeiden mahdollisia riskejä sekä omavalvonnan toimivuutta. Näytteenotto pyritään kohdentamaan tuotteisiin ja ominaisuuksiin, joihin kohteen toimija voi itse vaikuttaa. Liitteessä 2 on esitetty elintarvikelain mukainen näytteenottotiheystavoite ja tutkittavat parametrit. Näytteenottosuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005 ja Eviran ohje 10502/1: Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit. Elintarvikealan toimijoita ohjataan ottamaan ja tutkituttamaan itse omavalvontanäytteitä. Omavalvonnan toimivuuden toteamiseksi viranomaisnäytteitä tutkitaan liitteen 2 mukaisella tiheydellä, mikäli yritys ei omavalvonnassaan seuraa tuotteittensa ja prosessiensa laatua vähintään vastaavalla tiheydellä. Muussa tapauksessa näytteenottotiheyttä voidaan pienentää kymmenesosaan suunnitelmassa esitetystä. Ilmoitetuista elintarvikehuoneistoista otettavien viranomaisnäytteiden kokonaismäärä on vuonna 2015 noin 150 kpl. Eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleville elintarviketuotantolaitoksille on laadittu erilliset kohdekohtaiset näytteenottosuunnitelmat, liite 3. Laitoksista otettavien viranomaisnäytteiden kokonaismäärä on noin 180 kpl. Vuonna 2015 Terveydensuojelu toteuttaa kolme valvontaprojektia, joista tehdään loppuraportti. 1. Myymälöiden itsepakkaamat tuotteet (liha, kala, eläinperäiset salaatit) itsepalvelussa. Projektin tavoitteena on selvittää tuotteiden säilyvyyttä, myynti- ja säilytyslämpötiloja ja myyntiaikoja. Näytteistä tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänä toimijan kustannuksella näytteenottosuunnitelman (liite 2) mukaiset analyysit ja Porvoon terveydensuojelun 9

12 10 kustannuksella Listeria monocytogenes. Näytteenotto tehdään ennalta ilmoittamatta ja samalla tarkastetaan myynti- ja säilytyslämpötilat ja olosuhteet sekä myynti- ja pakkausmerkinnät. Yhteensä näytteitä otetaan 40 kpl. 2. Luonnon keräilytuotteiden säteily. Terveydensuojelu tutkii kustannuksellaan vuosittain 10 kpl luonnon keräilytuotteiden säteilypitoisuuden (Cs 137). Näytteet otetaan toimialueelta kerätyistä ja/tai myynnissä olevista luonnonmarjoista, kauppasienistä, makean veden kaloista ja riistasta. 3. Kalatuotteiden laatu palvelumyynnissä: 2-vuotinen näytteenottoprojekti vuosina jatkuu niistä kohteista, joista ei ole otettu näytteitä vuonna Näytteiksi otetaan graavikaloja, kylmäsavu- ja lämminsavukaloja sekä myymälässä valmistettuja kalastustuotteita sisältäviä salaatteja. Näytteistä tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänä toimijan kustannuksella näytteenottosuunnitelman (liite 2) mukaiset analyysit ja Porvoon terveydensuojelun kustannuksella Listeria monocytogenes. Näytteenotto tehdään ennalta ilmoittamatta ja samalla tarkastetaan kalojen myynti- ja säilytyslämpötilat ja olosuhteet sekä myynti- ja pakkausmerkinnät. Yhteensä näytteitä otetaan 40 kpl. Eviran ja aluehallintoviranomaisen valvontaprojekteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan limittäen projekteihin liittyvät tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti muuhun valvontaan. Ensisaapumistoimijoiden valvonta Porvoon Terveydensuojelu on tehnyt Eviran kanssa sopimuksen ensisaapumisvalvonnasta lähtien. Ensisaapumisvalvonnasta huolehditaan sopimuksen ja kuntakohtaisen ensisaapumisvalvontasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 suunnitellaan tehtävän 2 kpl ensisaapumistarkastusta. Oiva tarkastusten painopistealueet vuosina Oiva tarkastuksissa Porvoon Terveydensuojelussa tarkastetaan Eviran Oivaohjeistuksen mukaisten pakollisten rivien lisäksi seuraavat rivit niin, että tavoitteena on kaikkien Oivarivien läpikäynti kolmen vuoden jaksoissa. Painopistealueet vuonna 2015, Oiva-rivit Puhtaanapito (3.) Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiinruuan säilytys (6.) Itsepalvelumyynti ja -linjasto (9.) Palvelumyynti ja -linjasto (10.) Omat kuljetukset (15.): hankinta ja jakelu Sivutuotteet myymälöissä (17.) Näytteenoton toteuttaminen neuvontaa vuonna > vuonna 2016 varsinainen Oivatarkastus Allergeenit pakkausmerkinnöissä neuvontaa vuonna 2015-> vuonna 2016 varsinainen Oiva- tarkastus Painopistealueet vuonna 2016, Oiva-rivit Elintarvikkeiden koostumus (8.) Pakkausmerkinnät ja markkinointi (12.) Jäljitettävyys ja takaisinvedot (14.) 10

13 11 Näytteenoton toteuttaminen (16.) Painopistealueet vuonna 2017, Oiva-rivit Omavalvontasuunnitelma (1.) Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito (2.) Henkilökunnan toiminta (4.) Elintarvikkeiden vastaanotto (5.) Pakkaus ym. materiaalit (13.) erityishuomio kuumien elintarvikkeiden pakkausmateriaalit Ensimmäinen Oiva tarkastus uudessa paikassa Omavalvontasuunnitelma (1.1. ja 1.2), henkilökunnan terveystodistukset (4.4), hygieniaosaamisen todentaminen (4.6) Valvonnan maksullisuus Elintarvikelain nojalla viranomaisen tulee periä toimijalta maksu suunnitelman mukaisista tarkastuksista, elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta, suunnitelman mukaisista näytteenotoista, näytteiden lähettämisestä ja muusta käsittelystä sekä laboratoriotutkimuksista. Lisäksi maksu tulee periä eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen ja idättämöjen sekä niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen rekisteröintitodistuksista samoin kuin Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksut perustuvat hyväksyttyyn taksaan ja ne on määritelty siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Henkilöstöresurssit ja tutkimuslaboratoriot Elintarvikevalvontaan ja alkutuotannon valvontaan on varattu terveystarkastajien henkilöstöresursseja yhteensä noin 6,6 henkilötyövuotta ja kaupungineläinlääkäri-hygieenikkojen noin 2 henkilötyövuotta. Tästä lupien ja ilmoitusten käsittelyyn ja muuhun hallintoon kuluu: 1 kaupungineläinlääkäri-hygieenikon ja 1,7 terveystarkastajien henkilötyövuotta. Kaksi terveystarkastajaa hoitaa elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittelyä muiden tehtäviensä ohella ja viisi terveystarkastajaa hoitaa säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen säännöllisen valvonnan tarkastuksiin on varattu 60 % säännöllistä valvontaa hoitavien terveystarkastajien työajasta eli 3 henkilötyövuotta. Tästä 15 % eli 0,45 henkilötyövuotta varataan seurantatarkastuksia varten. Lomien ja vapaiden aikana paikalla olevat elintarvikevalvonnasta vastaavat tarkastajat jakavat kiireelliset valvontatehtävät. Eläinlääkärille määrätyistä elintarvikevalvonnan tehtävistä vastaa II kaupungineläinlääkärihygieenikko. III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko toimii tarvittaessa hänen sijaisenaan. II kaupungineläinlääkärihygieenikko vastaa eläinperäisen alkutuotannon valvonnasta mm. maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksista ja elävien eläinten vierasainevalvonnasta. Porvoon seudulla neljä kaupungineläinlääkäri-praktikkoa ja Loviisan seudulla kaksi kunnaneläinlääkäripraktikkoa vastaa eläintautien valvonnasta ja esimerkiksi salmonellavalvonnasta elävissä tuotantoeläimissä. Praktikkoeläinlääkäreille palkataan ulkopuoliset kesälomasijaiset. 11

14 12 Porvoon terveydensuojelun palveluksessa on kaksi näytteenottajaa, jotka vastaavat mm. omavalvonnan valvontanäytteiden ottopalveluista 0,2 htv sekä elintarvikkeiden säteilymittauksista. Laboratoriotutkimukset teetetään väliaikaisesti Kymen laboratoriot Oy:llä ja jatkossa kilpailutuksen perusteella valittavassa laboratorioissa. Tarpeen mukaan elintarviketutkimuspalveluja ostetaan myös MetropoliLabilta Helsingistä sekä Tullilaboratoriosta. Toiminta terveysvaaraepäilyissä Elintarvikevalitusten ja ruokamyrkytysepäilyjen yhteydessä Terveydensuojelu tutkituttaa mahdolliset asiakkaiden tuomat valitusnäytteet ja hakee vastanäytteet, jos niitä on saatavilla. Kiireellisissä, terveydelle vaarallisten elintarvikkeiden takaisinvetotilanteissa, Eviran kautta tulevien RASFF -ilmoitusten yhteydessä (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) sekä elintarvikelaboratorion tekemän terveysvaaraan viittaavaa tutkimustulosta koskevan ilmoituksen yhteydessä Terveydensuojelu varmistaa kyseisten elintarvikkeiden poistamisen paikallisilta markkinoilta ottamalla yhteyttä elintarvikeyrityksiin ja suorittamalla tarvittaessa tarkastuksia. Muut elintarviketurvallisuusviraston tuotteiden takaisinvetoa koskevat ilmoitukset kuin RASFF - ilmoitukset Terveydensuojelu kirjaa tiedoksi ja pyrkii varmistamaan takaisinvedon onnistumisen muun valvonnan yhteydessä. Epidemiaepäilyn selvitystä varten on kirjallinen ohje ja selvitystyö priorisoidaan suhteessa muuhun valvontaan, jotta epidemian leviäminen voidaan ehkäistä mahdollisimman pian. Terveydensuojelussa on valmius epidemioiden tilastolliseen selvitykseen. Säteilyvaaratilanteessa toteutetaan elintarvikkeiden säteilytutkimuksia Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaan. Elintarvikevalvonnan yhteydessä havaitut terveydelle haitalliset elintarvike-erät asetetaan myyntikieltoon siihen asti, kunnes ne on korjattu vastaamaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia tai hävitetty sopivalla tavalla. Terveydensuojelu ilmoittaa Eviralle epäillystä tai todetusta terveydelle vaaraa aiheuttavasta elintarvikkeesta, jos asia ei muutoin ole Eviran tiedossa. Raportointi ja tiedottaminen Elintarvikevalvonnan kohdekohtaiset tarkastustulokset julkaistaan Eviran määräämällä tavalla Oiva raportteina valtakunnallisen järjestelmän kautta internetsivuilla lähtien tarjoilu- ja myyntipaikoissa myös toimijan tulee asettaa oivaraportti asiakkaiden sisäänkäynnin yhteyteen nähtäville. Elintarvikevalvonnan tulokset käsitellään vuosittain terveydensuojelujaostossa. Lisäksi elintarvikevalvonnan resurssit ja toteutuma raportoidaan vuosittain aluehallintoviranomaiselle. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukaisesta hyväksymishakemuksesta sekä hakemukseen liittyvästä tarkastuskäynnistä ilmoitetaan sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Aluehallintoviranomaisen ja Eviran koordinoimien projektien paikallisten valvontatulosten yhteenvedot tiedotetaan tarkastusten toteuttamisen jälkeen, mikäli yksittäisen toiminnanharjoittajan tiedot eivät ole tunnistettavissa yhteenvedosta. Samoin omien 12

15 13 valvontakampanjojen sekä projektien tulokset tiedotetaan ensi tilassa yhteenvedon valmistumisen jälkeen. Valvonnassa kirjattavat suoritteet Elintarvikevalvonnassa kirjataan seuraavat suoritteet valvontatietokantaan tai käsikirjanpitoon: tarkastus näytteenotto kirjaus saapuneeksi (ilmoitukset, selvitykset, toimenpidepyynnöt liittyen valvontakohteisiin) neuvottelu sekä puhelinneuvottelu (liittyen valvontakohteisiin tai vireillä oleviin terveyshaittaselvityksiin) tiedote, luento lausunto, kirjallinen ohje valitus päätös (elintarvikehuoneiston hyväksyminen, omavalvontasuunnitelman hyväksyminen) rekisteritodistus (uusi ilmoitettu huoneisto ja toimijan vaihtuminen) Mittarit /Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tarkastusten, näytteenottojen ja muiden suoritteiden lukumäärä päätösten lukumäärä (elintarvikehuoneiston hyväksyminen, omavalvontasuunnitelman hyväksyminen) rekisteritodistusten määrä (uusi ilmoitettu huoneisto ja toimijan vaihtuminen) annettujen kirjallisten korjauskehotusten tai vahvempien hallinnollisten toimenpiteiden määrä ja syyt terveyshaittaepäilyjen lukumäärä sekä syyt, trendi alkaen vuodesta 2009 elintarvikevalvonnan kattavuus (tarkastettujen kohteiden % osuus kaikista) elintarvikevalvonnan intensiteetti suunniteltuun nähden (suunniteltujen tarkastusten osuus tavoitteeseen ja tarkastusten kokonaismäärään nähden) 3.4 Talousveden valvonta Talousveden valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä talousvedestä aiheutuvia sairastumisia kunnan alueella. Terveydensuojeluviranomainen: valvoo, että talousvettä toimittavien laitosten veden laatu täyttää lainsäädännön vaatimukset tiedottaa vesihuoltolaitosten jakeluverkkojen ulkopuolella asuvia kuntalaisia paikallisista kaivoveden erityisongelmista antaa tarvittaessa ohjeita tai määräyksiä talousveden käyttöön tai käsittelyyn liittyen Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee käsitellä vettä jakavien laitosten hyväksymishakemukset ennen laitosten tai niissä tehtyjen muutosten käyttöönottoa. Hyväksymispäätöksessä tulee kuvata laitoksen vedenottotapa, veden käsittelyn riittävyys ja veden jakeluun liittyvät asiat ennen laitoksen tai laitoksessa tehtävien muutosten käyttöönottoa ja antaa 13

16 14 tarvittaessa määräyksiä talousveden laadun turvaamiseksi (TsL 18 ja 20 ). Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lisäksi lähetettävä hakemus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja aluehallintoviranomaiselle. Terveydensuojelulain 6 :n mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on STM:n talousvettä koskevien asetusten (461/2000 ja 401/2001) mukaan säännöllisesti valvottava talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua ja tankeissa, pulloissa tai säiliössä myytäväksi tarkoitetun talousveden laatua sekä vesilaitosten vedenkäsittelyn riittävyyttä. Jos talousveden laatu ei täytä annettuja laatuvaatimuksia, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen ryhdyttävä lain vaatimiin toimenpiteisiin. Valtakunnallisen valvontaohjelmassa suositellaan tarkastamaan elintarvikehuoneistojen, päiväkotien, vanhainkotien tms. omaan käyttöön tarkoitettujen kaivojen rakenteet näytteenoton yhteydessä. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee antaa lausunto vesihuoltolain 11 :n nojalla kiinteistölle haetusta vapauttamisesta vesihuoltolaitoksen verkostoon sekä toimia muutoinkin vesihuoltolain tarkoittamana viranomaisena omalla toimialallaan. Valvontatutkimusohjelmat Jokaiselle talousvettä yli 50 hengelle taikka elintarvikehuoneiston käyttöön jakavalle laitokselle tulee laatia ns. valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelman laadinnassa otetaan huomioon vettä jakavan laitoksen ominaispiirteet sekä vedenottamoon ja muuhun toimintaan liittyvät mikrobiologiset, kemialliset, aistinvaraiset ja muut talousvesiriskit. Vesilaitosten ja säännöllisesti valvottavien talousvesikaivojen valvontatutkimusohjelmat tulee STM:n asetuksen 461/ :n nojalla tarkistaa vähintään viiden vuoden välein. Tavoitteena on saattaa kaikki valvontatutkimusohjelmat ajan tasalle siten, että jatkossa päivitykset voidaan hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Valvottavat vettä jakavat laitokset ja niiden valvontatutkimusohjelmien ajantasaisuus sekä päivityssuunnitelma on esitetty taulukossa. Valvontatutkimusohjelmat Voimassaolo Päivitettävä 2015 Sipoon kunnan talousvesiverkosto x Tuusulanseudun vesilaitoskuntayhtymä (x) Porvoon vesi Loviisan vesiliikelaitos Lapinjärven kunnan vesilaitos x Pornaisten kunnan vesijohtoverkosto (Mäntsälän vesi) Askolan kunnan vesilaitos Neste Oil Oyj, Porvoo x Fortum Power and Heat, Loviisa x Massby facility & services, Sipoo x Tavastby Vattenandelslag, Loviisa x 14

17 15 Rönnäs vatten & avfall, Loviisa x Teutjärven vesiosuuskunta, Loviisa Pernajan saariston vesiosuuskunta, Loviisa Porvoon saariston vesihuoltoyhtymä x Loviisan pienet vesiosuuskunnat (n. 15 kpl) x Porvoon pienet vesiosuuskunnat (10 kpl) Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta Vesiosuuskunta Suoni, Pornainen Vakkolan vesihuoltoyhtymä, Askola Mustijoen vesiosuuskunta, Pornainen x Yksittäisten talousvesikaivojen, joiden vettä käytetään elintarvikehuoneistoissa tai osana kaupallista taikka julkista toimintaa, säännöllisistä valvontatutkimuksista on määrätty erillisessä, kaivon valvontaa koskevassa päätöksessä. Valvontaa koskevat päätökset päivitetään tarvittaessa. Valvonnan toteuttaminen Terveydensuojelu tutkituttaa vettä jakavien laitosten vedenottamoilta ja verkostoista otettuja vesinäytteitä valvontatutkimusohjelmien mukaisesti sekä säännöllisesti valvottavista talousvesikaivoista otettuja vesinäytteitä niitä koskevien päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 tehtävien tarkastusten ja otettavien talousvesinäytteiden lukumäärä kohderyhmittäin on esitetty liitteessä 6. Talousvesinäytteitä otetaan vuosittain noin 430 kpl, joista valtaosa on vettä jakavien laitosten jatkuvan ja jaksottaisen valvonnan näytteitä. Valvottavien kaivojen käyttökelpoisuusnäytteitä tutkitaan vuosittain noin 60 kpl. Talousvesitutkimusten avulla varmistetaan, että talousvesi täyttää STM:n asetusten 461/2000 ja 401/2001 vaatimukset. Valvonnassa varaudutaan talousvesiperäisten epidemioiden selvittämiseen. Terveydensuojelulla on erillinen ohje epidemioiden selvittämistä varten. Havaittaessa mahdollisesti terveydelle haitallisia vedenlaatupoikkeamia (laatuvaatimukset eivät täyty) selvitetään yhdessä talousveden toimittajan kanssa syy tähän ja määrätään veden toimittaja pikaisesti korjaamaan tilanne. Veden käyttäjille annetaan tarpeelliset määräykset ja ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Havaittaessa muita vedenlaatupoikkeamia (laatusuositukset eivät täyty) selvitetään, voiko raja-arvon ylitykseen liittyä terveyshaittoja ja annetaan laitokselle tarvittaessa määräys korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä. Talousvettä jakavat laitokset pyritään tarkastamaan vähintään kerran vuodessa, ellei kohteen riskinarvioinnista muuta johdu. Tarkastuksia tehtäessä käytetään apuna terveydensuojelun laatujärjestelmään sisältyviä valvontaohjeita, tarkastuslistoja, malliasiakirjoja sekä työohjeita. Valvontaa kohdistetaan veden käsittelyyn, vedenottamoihin, ottamoiden lähiympäristöön, ala- ja ylävesisäiliöiden kuntoon sekä vähintään kerran viidessä vuodessa valvontatutkimusohjelman ajantasaisuuteen. Vettä jakavien laitosten, joilla ei ole omaa vedenottoa, tarkastukset ovat asiakirjatarkastuksia ja käsittävät ainoastaan valvontatutkimusohjelmien tarkastuksen. Valvontatutkimusohjelmien tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että laitokset ovat varautuneet erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin. 15

18 16 Säännöllisesti valvottavia kaivot (alle 50 käyttäjälle taikka alle 10 m 3 päivässä vettä toimittavat kaivot) tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan uusintanäytteenoton yhteydessä. Terveydensuojeluun toimitetut lupahakemukset käsitellään ensi tilassa, uusia vesilaitoksia tai - ottamoita koskevat lupahakemukset kuitenkin 3 kk:n sisällä ja vesilaitoksia koskevia olennaisia muutoksia koskevat hakemukset 30 vrk:n sisällä hakemuksen vireille tulosta ellei niiden käyttöönottoaikataulusta muuta johdu. Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä haettuun poikkeukseen annetaan lausunto ensi tilassa. Yksityiskaivojen vedenlaatuongelmien osalta annetaan neuvontaa paikallisiin kaivovesien laatuongelmiin, vesitutkimuksiin, näytteenottoon ja korjaustoimenpiteisiin liittyen. Epäiltäessä yksityisen kaivoveden saastumista muusta kuin kaivon kuntoon liittyvistä syystä, selvitetään saastumisen syy. Tarvittaessa annetaan talousvesikaivon veden valvontaa, puhdistusta ja käyttöä koskevia määräyksiä talousvedestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Valvonnan maksullisuus Terveydensuojelulain nojalla tulee terveydensuojeluviranomaisen periä suunnitelman mukaisista tarkastuksista, ehtojen ja määräysten valvontaan liittyvistä tarkastuksista, suunnitelman mukaisista näytteenotoista, näytteiden lähettämisestä ja muusta käsittelystä sekä talousveden laboratoriotutkimuksista maksu talousveden toimittajalta. Myös vettä jakavan laitoksen hyväksynnästä tulee periä maksu. Lisäksi peritään maksu yksityiskaivon veden laatuun liittyvistä tutkimuksista. Näytteiden lähettämisestä ja tutkimisesta peritään maksu toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksut perustuvat hyväksyttyyn taksaan. Vesiepidemiaepäilyn selvittämiseen liittyvistä näytteenotoista tai tutkimuksista sekä terveydensuojelun toteuttamaan talousveden alueelliseen kartoitusprojektiin liittyvistä tutkimuksista ja näytteenotoista ei peritä maksua. Henkilöstöresurssit ja tutkimuslaboratoriot Talousvesivalvonnan suunnittelusta, koordinoinnista, raportoinnista sekä terveyshaittaepäilyihin liittyvästä asiakasneuvonnasta vastaa kaksi terveydensuojelusuunnittelijaa muiden tehtäviensä ohella (1,5 htv). Näytteenotosta sekä kaivovesien tutkimiseen liittyvästä asiakasneuvonnasta vastaa kaksi näytteenottajaa (0,7 htv). Lisäksi resursseja varataan valvontatutkimusohjelmien ja näytteenottosuunnitelmien laatimiseen, perehtymiseen, tutkimustulosten seurantaan, poikkeavien tutkimustulosten selvitykseen, neuvontaan sekä vesihuoltolain mukaisten lausuntojen valmisteluun. Valvontaan ohjataan henkilöstöresursseja yhteensä noin 2,2 htv. Laboratoriotutkimukset teetetään väliaikaisesti Kymen laboratoriot Oy:llä ja jatkossa kilpailutuksen perusteella valittavassa laboratorioissa. Raportointi ja tiedottaminen Talousvesivalvonnan toteuma ja tulokset raportoidaan kerran vuodessa terveydensuojelujaostolle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) sekä aluehallintoviranomainen saavat tarkastuksia, näytteenottoja, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevat muut valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten tarvittavat tiedot suoraan valtakunnallisesta valvontarekisteristä. Vuoden 2015 osalta suurten vedenottamoiden (yli 5000 asukkaalle vettä toimittavat laitokset) tutkimustulokset varaudutaan 16

19 17 raportoimaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), vaikka tutkimustulosten sähköinen siirto valtakunnalliseen valvontarekisteriin otetaan käyttöön Talousveden laatupoikkeamista tiedotetaan yhteistyössä vesilaitosten kanssa siten, että lähtökohtaisesti tiedottamisvastuu on vesilaitoksilla. Mikäli vettä jakavan laitoksen verkosto on osa laajempaa vesijohtoverkostoa, tiedotetaan talousveden laatuongelmista myös niille terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle vesijohtoverkosto ulottuu. Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle tiedotetaan välittömästi sellaisista valvontatutkimusten tuloksista, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia tai mikrobiologisia laatusuosituksia (STM:n asetus 461/2000 & muutokset, 14). Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY) tiedotetaan välittömästi sellaisista talousveden laatupoikkeamista, joissa talousveden laatuvaatimus ei täyty ja epäillään sen johtuvan raakaveden saastumisesta. Valvonnassa kirjattavat suoritteet Talousvesivalvonnassa kirjataan seuraavat suoritteet sekä niihin käytetty työaika valvontatietokantaan: Ilmoitusten/hakemusten käsittely (TarkL) Lupapäätös (Päätös) ja terveyshaitan poistamiseksi annettava määräys (Määräys) Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus (TarkS tai TarkU) Terveyshaittaepäilyn perusteella tehtävä tarkastus (TarkE) Valitus eli yhteydenotto epäillyn terveyshaitan tai lainvastaisuuden vuoksi (valitus) Muu yhteydenotto (Yhtotto) Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto (NäyteS ja NäyteU) Terveyshaittaepäilyn perusteella tehtävä näytteenotto (NäyteE) Lausunnot ja selvitykset (LausuntoD) ja (Lausunto) Avustava tarkastus (TarkA), Tiedote (Tiedott), Palaveri (Palaveri) ja Muu viranomaistyö (Muu viran) Mittarit Talousvesivalvonnan suoritteiden kokonaismäärä Tarkastettujen vesilaitosten % -osuus suunnitellusta ja tarkastusten lukumäärä kohderyhmittäin Talousvesinäytteiden lukumäärä kohderyhmittäin Suunniteltujen näytteiden toteutuminen, % suunnitellusta Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävien tulosten % -osuus kaikista näytteistä (vesilaitokset ja valvonnassa olevat kaivot) Tavallisemmat poikkeamat laatuvaatimuksista ja suosituksista (vesilaitokset ja valvonnassa olevat kaivot) Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten sekä annettujen määräysten lukumäärä Valitusten lukumäärä (terveyshaittaepäilyt) 3.5 Uimavesien valvonta Uimaveden valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä uimavedestä aiheutuvia sairastumisia kunnan alueella varmistamalla, että yleisten uimarantojen ja uimahallien vesi täyttää 17

20 18 lainsäädännön vaatimukset. Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa ohjeita tai määräyksiä uimapaikan käyttöön tai uimaveden käsittelyyn liittyen. Kunnan tehtäviksi säädetyt valvontatehtävät Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava yleisten uimarantojen, uimaloiden ja uimahallien uimaveden laatua (TsL 29 ). Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava yleisistä uimarannoista ns. uimarantaluettelo sekä seurantakalenteri ennen kunkin uimakauden alkua. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi ja luokittelee kunkin suuren uimarannan eli EU-rannan uimaveden laadun uimaveden valvontatutkimustulosten perusteella. EU-rannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava rannalle uimavesiprofiili. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä uimarantaluettelon laatimista, tarkistamista ja ajan tasalle saattamista koskevia ehdotuksia ja huomautuksia. Terveydensuojeluviranomaisen on myös tarkastettava yleisen uimarannan tai uimahallin käyttöönottoa koskeva, toiminnanharjoittajan tekemä ilmoitus ennen uimarannan tai uimahallin käyttöönottoa veden laatuun vaikuttavien riskitekijöiden ja uima-altaiden osalta lisäksi vedenkäsittelyn tehokkuuden ja riittävyyden osalta. Terveydensuojeluviranomaisen on annettava tarvittaessa määräyksiä terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi.(tsl 13). Valvontatutkimusohjelmat Uima-allasvesiä varten tulee laatia valvontatutkimusohjelmat, joissa näytteenottotiheys määräytyy muun muassa käyttäjien lukumäärän ja uimaveden omavalvonnan tason mukaan. Valvontatutkimusohjelmat on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Tavoitteena on saattaa kaikki valvontatutkimusohjelmat ajan tasalle siten, että jatkossa päivitykset voidaan hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Valvontatutkimusohjelma Voimassaoloaika Päivitettävä 2015 Porvoon uimahalli x Haikon kartanon kylpylä Sannaisten kartanon uima-allas Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-allas Omenamäen palvelukeskuksen uima-allas Seikkailulaakson uima-allas Nikkilän terveysaseman terapiauima-allas Fastighets AB Sibbo Solbackan uima-allas Palvelutalo Lindan uima-allas x Sopukka uima-allas x Monninkylän maauimala x Palvelutalo Esplanadin uima-allas Loviisan pilasterit, uima-allas x EU-uimarantojen uimavesiluokitukset ja uimavesiprofiilit EU-uimarantojen laatuluokitukset ja uimavesiprofiilit tehtiin vuoden 2011 syksyllä neljän vuoden uimavesinäytteiden tulosten perusteella. EU-uimarantojen laatuluokitukset ja uimavesiprofiilit päivitetään ennen uimakauden alkua

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot