Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005"

Transkriptio

1 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

2 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri 13 Hallinto 14 Edustukset 14 Sopimukset 14 Jäsenyydet 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 30 Tilintarkastuskertomus 31 Lainsäädäntö

3 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MISSIO Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuutuksen rahoitusprosessin ja muut tehtävänsä luotettavasti ja moitteettomasti, hyödyntää erityisosaamistaan ja keskeistä asemaansa sekä edistää työttömyysvakuutusjärjestelmän toimijoiden yhteistyötä järjestelmän toimintakyvyn parantamiseksi. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON VISIO Työttömyysvakuutusrahasto on asiantunteva ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän toimija sekä luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani, joka työmarkkinoiden toimivuutta tukien pyrkii edistämään työllisyyden myönteistä kehitystä. 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Työttömyysvakuutusrahaston talous kehittyi kertomusvuonna tulojen osalta ennakoidusti. Menot sitä vastoin ylittivät talousarviossa ennakoidun, vaikka suurin menoerä eli työttömyyskassojen rahoitus jäikin hivenen ennakoitua pienemmäksi. Vuoden 2005 alijäämä oli 78 miljoonaa euroa eli 69 miljoonaa arvioitua enemmän. Alijäämä johtui pääosin eläkelaitoksille suoritettavan työeläkelisämaksun kasvusta, jota Eläketurvakeskus ei ollut osannut ennakkoon arvioida. Työttömyysvakuutusrahaston talouden ennustetarkkuus oli tästä poikkeamasta huolimatta vuonna 2005 aiempaa parempi. Rahaston suhdannepuskurin määrä (141 miljoonaa euroa) alitti vuoden 2005 lopulla selkeästi lakisääteisen enimmäismääränsä (653 miljoonaa euroa). Kun suhdannepuskuri alittaa enimmäistasonsa, on Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio vuodelle 2006 ollut laadittava rahoituslain 2 :n perusteella siten, että rahasto kykenee suoriutumaan tiedossa olevista menoistaan. Menojen ollessa edelleen kasvussa tämä merkitsi maksujen pientä korotusta myös vuodelle Työnantajamaksun palkansaajamaksua suurempi korotus johtuu joulukuussa 2004 sovitun ja voimaan astuneesta muutosturvasta eli työllistymisohjelmalisästä, joka rahoitetaan yksin työnantajamaksun tuotolla. Työttömyysvakuutusmaksujen taso on kuitenkin edelleen pitkällä aikavälillä tarkasteltuna varsin kohtuullinen. Kertomusvuonna on edelleen kehitetty rahaston roolia työttömyysvakuutusmaksujen perinnän toimeenpanon ohjauksessa ja valvonnassa. Valvontavastuu on siirretty Työttömyysvakuutusrahastolle sosiaali- ja terveysministeriöltä Työttömyysvakuutusrahasto on valvontatoimessaan selvittänyt joitakin tapauksia, joissa palkansaajamaksujen tilitykset ovat ohjautuneet työnantajamaksujen tilityksiin. Esille tulleista tapauksista tuli rahastolle maksettavaksi lisäsuorituksia sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2005 aikana. Nämä menot oli kuitenkin otettu huomioon lähes kokonaan vuoden 2004 tilinpäätöksessä. Työttömyysvakuutusrahasto oli vuoden 2003 alussa esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain säännösten tarkentamista ja selkeyttämistä perinnän toimeenpanon ohjauksen ja valvonnan osalta. Vuoden 2005 aikana onkin tehty lainvalmistelutyötä, jonka tavoitteena on ehdottaa säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksun perintää toimeenpanevien laitosten ja toimielinten oikeu desta saada ja luovuttaa muutoin salassa pidettäviä tietoja. Samalla ehdotettaisiin perustettavaksi Työttömyysvakuutusrahastoon työttömyysvakuutusrekisteri. Rekisteriä käytettäisiin työttömyysvakuutusmaksun perinnän toimeenpanon valvonnassa sekä muissa 2

5 Työttömyysvakuutusrahaston tehtävissä, kuten voimaan tulevan työttömyysturvan lisäpäiviä koskevan suurtyönantajan omavastuumaksun toimeenpanossa. Työttömyysvakuutusrekisterin rakentaminen on käynnistynyt vuoden 2005 aikana. Rekisterin rakentaminen on vaatinut arvioitua enemmän aikaa ja työtä, minkä vuoksi sen valmistuminen lykkääntynee vuoden 2006 loppukevääseen. Myös rekisteriä koskevan hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle on siirtynyt vuoden 2006 puolelle, mutta toivomme, että lainmuutokset saataisiin voimaan viimeistään kesällä Suurtyönantajan omavastuun toimeenpanon valmistelu käynnistettiin kertomusvuoden lopulla. Työttömyyseläkkeen korvaaminen työttömyysturvan lisäpäivillä vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiden osalta on merkittävä järjestelmämuutos, joka vaatii monipuolista ja huolellista valmistelua. Pelkästään uusien tietojärjestelmien rakentaminen sekä työttömyyskassoista ja Kansaneläkelaitoksesta Työttömyysvakuutusrahastoon tulevan tietoyhteyden perustaminen ovat mittavia haasteita. Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys jatkunee vuoden 2006 aikana kohtuullisen tasaisena. Työttömyyskassojen hakemukset ennakoista vuodelle 2006 osoittivat, etteivät työttömyyskassat juurikaan usko työttömyysmenojen vähentymiseen vuoden 2006 aikana, vaikka työttömyysasteen ennustetaan alenevan. Työeläkelisämaksu noussee vähän, mutta vastaavasti myös työttömyysvakuutusmaksutuoton arvioidaan kasvavan, joten alkuvuonna 2006 näyttää mahdolliselta, että rahaston tulos vuodelta 2006 olisi kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen hivenen ylijäämäinen. Rahaston hallitus käynnisti keväällä 2005 strategiaprosessin, jonka yhteydessä hallitus on hyväksynyt rahastolle mission ja vision. Strategiatyöhön perustunut rahaston toimintasuunnitelma laadittiin lokakuussa. Hallituksen työjärjestys ja rahaston uudistettu riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2006 tammikuussa. Hallituksen työmäärä rahaston asioiden hoidossa kasvoi kertomusvuonna osin strategiatyön, mutta osin myös rahaston lisääntyneiden tehtävien vuoksi. Hallituksen vahva ohjaus rahaston käytännön toimissa on samalla tärkeä tuki toimivalle johdolle ja koko henkilöstölle. Tehty työ on koitunut rahaston hyväksi monella tavalla. Se on myös kasvattanut valvovien viranomaisten ja muiden tahojen luottamusta rahastoa kohtaan. Tämä kehitys on näkynyt myös siinä, että rahastolle on uskottu entistä enemmän ja aiempaa vaativampia tehtäviä. Heikki Pohja toimitusjohtaja 3

6 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA Yleistä rahaston asemasta ja tehtävistä Työttömyysvakuutusrahasto on työnantajien ja palkansaajien rahoittama sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston valvoma itsenäinen laitos, jonka tehtävänä on työttömyysturvaetuuksien rahoittaminen. Toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), joka tuli voimaan , asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/98), joka tuli voimaan sekä Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/98), joka tuli voimaan Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaan Työttömyysvakuutusrahasto ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanoa. Rahaston rahoittamat etuudet Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) nojalla ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoituksessa työttömyyspäivärahojen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, koulutuspäivärahan, työeläkelisien ja vuorottelukorvauksen aiheuttamista menoista siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. Tässä mainitut etuudet työeläkelisää lukuun ottamatta maksetaan työttömyyskassoista. Erorahajärjestelmän lakkauttamisen yhteydessä työttömyyskassojen maksamiin ansiopäivärahoihin lisättiin lukien mahdollisuus maksaa ansiopäiväraha korotettuna. Tätä vastaavaa korotusosaa on voinut saada Kansaneläkelaitokselta alkaen. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa täysin korotusosan rahoittamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa lukien kokonaan myös uuden työllistymisohjelmalisän rahoittamisesta. Tätä etuutta maksavat sekä työttömyyskassat että Kansaneläkelaitos. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan työntekijäin lomautuksen ajalta maksettavasta työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturvan lisäpäivistä aiheutuvista menoista. Työttömyyspäivärahan lisäpäiviä ja lomautuspäivärahoja, joiden rahoittamiseen valtio ei osallistu lainkaan, maksavat työttömyyskassat jäsenilleen. Työttömyysvakuutusrahaston toiseksi suurin menoerä on ollut Eläketurvakeskukselle suoritettava vakuutusmaksu, jolla rahoitetaan työeläkkeen osittaista kertymistä ansiosidonnaisten työttömyyspäivärahojen ja vuorottelukorvauksien sekä ansiosidonnaisten koulutusetuuksien ajalta. Tämä maksu määrätään siten, että sen arvioidaan vastaavan määrää, joka saataisiin, jos mainituilta palkattomilta kausilta kertyvän työeläketurvan perusteena olevista tuloista suoritettaisiin keskimääräistä työeläkemaksua. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa kertymävuoden arvioidun työeläkelisämaksun kokonaan ennakkona. Työeläkelisämaksun lopullinen määrä vahvistetaan kuitenkin edelleen vasta seuraavan vuoden toukokuussa, jolloin mahdollinen maksun palautus tai lisämaksu suoritetaan seuraavan marraskuun lopussa. Työeläkelisän vakuutusmaksu maksetaan Eläketurvakeskukselle, joka jakaa sen edelleen ao. eläkelaitoksille. Vastaava työeläkemaksu suoritetaan Valtion Eläkerahastolle siitä annetun lain (1372/1989) 3 :n nojalla. Jäsenmaksun tasaus palkansaajakassoille Rahasto suorittaa työttömyyskassalain 19 a : n (556/1998) nojalla hallintoneuvoston vuosittain päättämän määrän jäsenmaksujen tasausta niille palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivien lukumäärä on edellisenä vuonna ylittänyt olennaisesti kassojen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset työttömyysetuuspäivät. Jäsenmaksun tasausta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös työttömyyskassan tasoitusrahaston määrä. Jäsenmaksun tasausta maksettiin kahdeksalle palkansaajakassalle (edellisenä vuonna yhdeksälle). Palkkaturvan rahoitus Rahasto vastaa lisäksi palkkaturvasta annetun lain (866/1998) nojalla valtion palkkaturvamenoista. Palkkaturvameno maksetaan kerran vuodessa työministeriölle laskun mukaan. Koulutusrahaston myöntämien etuuksien rahoitus Työttömyysvakuutusrahasto vastaa Koulutusrahastosta annetun lain mukaan ammattitutkintostipendistä aiheutuvista menoista samoin kuin aikuiskoulutustuesta annetun lain nojalla aikuiskoulutustuen ansio-osasta. Nämä etuudet maksetaan Koulutusrahastosta. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa myös Koulutusrahaston hallintokuluista. Tilitys Kansaneläkelaitokselle Rahasto tilittää työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 8 :n nojalla palkansaajien työttömyysvakuutusmaksutulosta Kansaneläkelaitokselle vuosittain määrän, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien osuutta kaikista palkansaajista. Tämän osuuden arviointi perustuu Tilastokeskuksen aineistoon ja arvion vahvistaa 4

7 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa sosiaali- ja terveysministeriö. Kertomusvuonna tilitettävä osuus oli 17,2 % (edellisenä vuonna 17,3 %). Työttömyyskassojen maksamien etuuksien ennakkorahoitus Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen (272/2001) mukaan työttömyyskassojen ennakkohakemusten käsittely ja maksatuksesta päättäminen sekä ennakoiden riittävyyden seuranta kuuluvat Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille ennakkoa kaksi kertaa kuukaudessa. Rahasto hoitaa myös valtionosuuksien ennakot työttömyyskassoille kerran kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työministeriö maksavat rahastolle valtionosuuksien ennakkoa kuukausittain jaettuna tasasuuruisiin kuukausieriin, ellei Työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu. Valtionosuus on kirjattu rahaston tuloihin ja menoihin. Työttömyyskassoja oli kertomusvuoden alussa 40, joista 2 yrittäjien kassoja ja loput palkansaajakassoja. Kassojen yhdistyminen jatkui vuodenvaihteessa 2005/2006, kun kolme palkansaajakassaa fuusioitui ja kassojen lukumäärä on nyt 35. Työttömyysvakuutusmaksun perinnän toimeenpanon ohjaus, kehittäminen ja valvonta Työttömyysvakuutusrahasto antoi vuodelle 2005 työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuutta koskevat uudet ohjeet ja neuvoi maksun perintää koskevien säännösten tulkinnassa. Ohjeistus valmisteltiin yhteistyössä tapaturmavakuutuslaitosten kanssa. Työnantajat Sosiaali- ja terveysministeriö Työsopimuslaki Työministeriö TVR Rahasto jatkoi kertomusvuoden aikana yksityiskohtaisia selvityksiään perinnän toimeenpanosta tapaturmavakuutuslaitoksissa. Rahasto pyysi joissakin yksittäistapauksissa lisätietoja ja antoi täsmentäviä ohjeita perinnän asianmukaisesta hoitamisesta. Muutaman vakuutusyhtiön osalta ilmeni tarvetta oikaista palkansaajamaksun ja työnantajamaksun tilityksiä ajanjaksolla Vakuutusyhtiöt olivat kyllä tilittäneet kaikki perimänsä maksut, mutta osa palkansaajamaksutilityksistä oli ohjautunut työnantajamaksutilityksiin, mistä oli se seuraus, ettei valtiolle ollut tehty riittävää siirtoa palkansaajamaksun tuotosta. Tästä johtuen Työttömyysvakuutusrahasto maksoi sosiaali- ja terveysministeriölle lisäsuorituksia vuonna Myös vakuutuslaitosten perimiä hoitopalkkioita tarkistettiin eräissä tapauksissa. Työttömyysvakuutusrahasto käynnisti vuoden Työttömyyskassat Sijoitustuotot Rahaston tehtävät työsopimuslain mukaan Työsopimuslain (55/2001) 12 luvun mukaan tuomioistuimen on kuultava Työttömyysvakuutusrahastoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, jos kantajalle on ko. työsuhteen päättämisen jälkeen maksettu ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Työnantajan maksettavaksi määrättävästä vahingonkorvauksesta vähennetään Työttömyysvakuutusrahastolle pääsäännön mukaan 75 % kantajalle maksetusta työttömyyspäivärahasta työsopimuslain 12 luvun 3 :ssä säädetyin edellytyksin. Tuomioistuimen on toimitettava lainvoimainen tuomio tai päätös rahastolle tiedoksi. Palkansaajamaksu Työnantajamaksu Tapaturmavakuutuslaitokset Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Koulutusrahasto Työministeriö Valtion Eläkerahasto 2005 aikana selvitystyön tapaturmavakuutuslaitosten kustannuksista työttömyysvakuutusmaksun perinnässä. Selvitystyö jatkuu vuoden 2006 aikana. 5

8 kpl Lausumat, sopimukset ja tuomiot/tsl-korvaukset Lausumat (TVR) Sopimukset ja tuomioistuinten vahvistamat sovinnot Tuomiot (tiedoksi tulleet) TSL-korvaukset Jos korvausvelvollisuudesta tehdään työnantajan ja työntekijän välillä sopimus, on siinä mainittava rahastolle tuleva osuus. Työnantaja vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty rahamäärä suoritetaan rahastolle ja sopimusjäljennös toimitetaan sille tiedoksi. Työttömyysvakuutusrahasto antoi kertomusvuonna tuomioistuimille 552 (512) lausuntoa, joista 19 (19) työtuomioistuimelle ja 80 (37) hovioikeuksille. Vuonna 2005 Työttömyysvakuutusrahastolle maksettiin työsopimuslain 12 luvun 3 : n perusteella tuomittuja tai sovittuja korvausosuuksia yhteensä 542 tuhatta euroa (459 tuhatta euroa). Työttömyysvakuutusrahasto tilittää sosiaali- ja terveysministeriölle työsopimuslain perusteella kertomusvuonna saamistaan korvauksista 49,47 % (50,35 %), mikä vastasi valtion keskimääräistä rahoitusosuutta työttömyyskassoille. Tilitys ei koske lomautuspäivärahoista saatua korvausta, koska valtio ei osallistu tämän etuuden rahoittamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriölle tilitettävä määrä maksetuista korvauksista oli euroa ( euroa). Talous ja sijoitustoiminta Työttömyysvakuutusrahaston talouden suunnittelu ja ohjaaminen perustuu pitkälti ennusteisiin työttömyysasteen, työttömyysmenon sekä palkkasumman kehityksestä. Talousarvion ja tilinpäätöksen erotuksena syntyvä rahaston tuloksen ennustepoikkeama on havainto- jen mukaan ollut keskimäärin 100 miljoonaa euroa vuodessa (6 % menoista) viimeisten viiden vuoden aikana. Tältä osin vuosi 2005 oli aiempaa myönteisempi, kun ennustetarkkuus parani ja tuloksen poikkeama talousarvioon verrattuna jäi 70 miljoonaan euroon (4 %:n alijäämä). Työttömyysasteen käyttö työttömyysmenon kuvaajana on osoittautumassa pulmalliseksi. Vuosina korrellaatio näiden suureiden välillä on ollut korkea, mutta on sen jälkeen heikentynyt. Työttömyysmenon yksikköhintaa kuvaava yhden työttömyysprosentin rahoittamiseen kuluva rahamäärä (TVR:n rahoitusosuus) on noussut v noin 40 %, kun yleinen kustannustaso on kohonnut tuona aikana vain noin 4 %. Työttömyysvakuutusrahasto pyrkii selvittämään tämän ilmiön syyt. Rahaston maksuvalmiuden seurantaan ja hal - linnointiin kiinnitettiin tarkastelukauden aikana entistä suurempaa huomiota. Maksuvalmius vaihteli kuukaudesta toiseen voimakkaasti, mikä merkitsi mm. sitä että ajoittain varsin suu - ri suhdannepuskurivaranto oli sijoitettuna turvaavasti pääasiassa lyhytaikaisiin korkosijoituksiin. Tällä sijoitusten kohdennuksella voitiin edullisin ehdoin taata hyvä maksuvalmius niissä kohdin kun varallisuusasema oli jälleen painunut pienemmäksi. Sijoitusmarkkinoiden hyvä vire jatkui vuoden 2005 aikana. Erityisesti osakesijoitukset tuottivat selvästi enemmän kuin mitä niiden pitkän aikavälin keskiarvotuotto olisi antanut olettaa niiden tuottavan. 6

9 Sijoitusomaisuuden rakenne pysyi pääosan vuotta vakaana siten, että korkosijoitusten osuus oli hallitseva ja osakkeiden osuus kaikista sijoituksista oli 5 10 %. Osakkeita ja jvk-lainoja sisältäviä pitkiä salkkuja purettiin vuoden lopussa ja varat sijoitettiin uudelleen rahamarkkinoille. Rahaston allokaatiosalkkujen hallinnointi tapahtui ulkopuolisten varainhoitajien ja Työttömyysvakuutusrahaston toimiston hoitamina, ja vertailutuotto saavutettin kaikissa näissä salkuissa. Rahaston hoitaman likviditeettisalkun tuotto oli hyvää euribor-tasoa vertailuindeksiä lyhyemmästä duraatiosta huolimatta. Koko omaisuuden pääomilla ja pitoajoilla painotettu tuotto oli 3,5 % vuonna 2005 (3,3 % v. 2004). Työttömyysvakuutusrahaston sijoitustoiminnan keskeisinä tavoitteina ovat olleet tuottojen hyvä ennustettavuus ja pieni volatiliteetti sekä korkea likvidisyysvaatimus sijoituskohteita valittaessa. Näitä periaatteita noudattamalla sijoitustuotto on pysynyt vuodesta toiseen vakaana huolimatta suurista vaihteluista osaketuotoissa. Arviomme mukaan suhdannepuskurin vakaa ja hyvin ennustettava määrä antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden tavoitella korkeampaa sijoitustuottoa, mikä voi pienentää osaltaan työnantajien ja palkansaajien maksurasitusta Työttömyysaste Rahaston menot Tyött. % hinta Työttömyysmeno ja -aste indeksi, v = 100 TVR:n osuus e Sijoituskohteiden markkinatuotot Kotimaiset osakkeet 34,5% 21,3% 22,7% -13,0% Eurooppalaiset osakkeet 21,2% 17,9% 12,0% -32,4% Aasialaiset osakkeet 29,2% 14,2% 17,0% -25,3% Rahamarkkina 2,1% 2,3% 2,7% 3,8% JVK (1-3 vuotta) 1,8% 3,8% 2,8% 4,9% JVK (Benchmark) 3,6% 6,7% 4,1% 9,8% Kapitalisaatiosopimukset 3,8% 3,5% 3,8% 4,8% TVR koko omaisuus 3,5% 3,3% 4,0% 2,9% 7

10 Työttömyysvakuutusmaksut 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Vakuutusmaksutulo Milj Palkansaajat Työnantajat keskim Työnantajamaksu Palkansaajamaksu e TULOT Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuodelle 2005 vahvistettiin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä (969/2004). Se oli rahaston esitykseen perustuen 0,7 % palkasta (0,6 %) euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta maksu oli 2,8 prosenttia (2,5 %). Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu oli 0,7 prosenttia (0,6 %) palkkojen määrästä euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta 1,9 prosenttia (1,7 %). Työttömyysturvalaissa tarkoitettujen yrityksen osaomistajien työttömyysvakuutusmaksu oli 0,7 prosenttia (0,6 %) palkkasummasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja kertyi yrityksiltä, yhteisöiltä ja valtion liikelaitoksilta yhteensä miljoonaa euroa, kun niitä edellisenä vuonna kertyi 979 miljoonaa euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistettiin samoin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Maksun suuruus oli rahaston esitykseen perustuen 0,5 % (edellisenä vuonna 0,25 %) työntekijän palkasta. Yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu oli 0,17 prosenttia (0,09 %). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kertyi 284 miljoonaa euroa (134 miljoonaa euroa). Valtionosuudet Sosiaali- ja terveysministeriö maksoi Työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysmenon valtionosuutena 594 miljoonaa euroa (607 miljoonaa euroa). Työministeriö maksoi Työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysmenon valtionosuutena 94 miljoonaa euroa (99 miljoonaa euroa). Korvaukset Työttömyysvakuutusrahasto kirjasi tuloksi rahastolle työnantajien työsopimuslain 12 luvun 3 :n perusteella maksamia korvauksia 276 tuhatta euroa (250 tuhatta euroa). Sijoitusten tuotot Rahaston varat olivat tilivuoden lopussa sijoitettuina eripituisiin joukkovelkakirjoihin 73 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa), osakkeisiin 6 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa), sijoitusrahastoihin 17 miljoonaa euroa (17 miljoonaa euroa), kapitalisaatiosopimuksiin 7 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa) ja rahamarkkinasijoituksiin 87 miljoonaa euroa (175 miljoonaa euroa). Sijoitustuottoja kertyi yhteensä 13 miljoonaa euroa (18 miljoonaa euroa). Sijoitusten keskimääräinen pääomapainotettu tuotto oli käyvin arvoin laskettuna 3,5 prosenttia (3,3 %). Sijoitusomaisuuden määrä oli kertomusvuoden lopussa 189 miljoonaa euroa (284 miljoonaa euroa). Sijoitusten jakauma ,1 % 30,7 % 5,9 % 3,3 % Rahamarkkina JVK Osakkeet Kapit.sopimukset 8

11 MENOT Eläketurvakeskus Työttömyysvakuutusrahasto vastasi työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c :ssä (885/ ) tarkoitetun vakuutusmaksun suorittamisesta Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskuksen arvioon perustuva kirjanpidon mukainen meno oli 475 miljoonaa euroa (396 miljoonaa euroa). Vakuutusmaksua suoritettiin kertymävuoden aikana ennakkona, ja lopullinen maksu oli ennakoitua suurempi. Erotus on kirjattu siirtovelkoihin. Kertomusvuoden maksun lopullisen määrän vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö jälkikäteen kertymävuotta seuraavan vuoden aikana. Valtion Eläkerahasto Työttömyysvakuutusrahasto vastasi Valtion Eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) 3 :ssä tarkoitetun työeläkelisää koskevan maksun suorittamisesta eläkerahastolle. Työeläkelisämaksumeno oli 7,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa). Kertomusvuoden maksun suuruuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö jälkikäteen seuraavan vuoden aikana. Kansaneläkelaitos Työttömyysvakuutusrahasto tilitti Kansaneläkelaitokselle rahoituslain (555/1998) 8 ja 23 :n mukaan työttömyysturvan peruspäivärahan ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perustukien rahoittamiseen määrän, joka keskimäärin vastasi työttömyyskassoihin kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Ennakkomaksua suoritettiin 49 miljoonaa euroa (38 miljoonaa euroa) sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen perustuen. Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahasto vastasi Koulu tusrahastosta annetun lain (1306/2002) 13 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 30 :n mukaan ammattitutkintostipendin ja aikuiskoulutustuen ansio-osan sekä näiden hallintokulujen rahoituksesta. Työttömyysvakuutusrahasto suoritti Koulutusrahastolle kertomusvuonna ennakkoa yhteensä 16,5 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa). Määrän jyrkkä kasvu johtuu siitä, että Koulutusrahasto käytti maksamiensa etuuksien rahoittamiseen omia säästöjään noin kymmenen miljoonan euron verran vuonna Työministeriö Työttömyysvakuutusrahasto vastasi palkkaturvalain (866/1998) 31 :ssä säädetyn mukaisesti valtiolle aiheutuneiden palkkaturvamenojen suorittamisesta työministeriölle. Palkkaturvakustannuksia maksettiin työministeriön lähettämän laskun perusteella 17,1 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa). Työttömyyskassat Työttömyysvakuutusrahaston osuutena maksettiin työttömyyskassoille työttömyysturvalain (1290/2002) mukaiset työttömyyspäivärahat, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisiin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustukiin ja vuorotteluvapaasta annetun lain (1305/2002) mukaisiin vuorottelukorvauksiin. Rahasto vastasi näiden etuuksien rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät olleet niistä vastuussa. Työttömyyskassoille maksettiin lomautusajan päivärahojen ja työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lisäpäivien menoista 94,5 %. Ansioosan korotus rahoitettiin kokonaan rahaston varoin. Työttömyyskassoille suoritettiin tukimaksuja kaikkiaan 957 miljoonaa euroa (965 miljoonaa Menojen kehitys Milj Milj e Menot Työttömyysaste % Tukimaksut kassoille (TVR) e Tukimaksut Työttömyysaste % % %

12 euroa). Rahasto maksoi lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön osuutena kassoille 594 miljoonaa euroa (607 miljoonaa euroa) ja työministeriön osuutena 94 miljoonaa euroa (99). Uuden työntekijäin muutosturvan eli työllis ty - misohjelmalisän rahoitukseen käytettiin voimaan tulleen rahoituslain muutoksen perusteella noin 1,2 miljoonaa euroa. Kansaneläkelaitos maksoi vastaavaa peruspäivärahan korotusosaa noin euroa. Nämä etuudet rahoitettiin työnantajamaksun tuotolla. Rahasto suoritti lisäksi työttömyyskassoista annetun lain (603/1984) perusteella eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi jäsenmaksujen tasausta työttömyyskassoille. Tasaukseen käytettiin vuonna 2005 yhteensä 7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 9,5 miljoonaa euroa). Työttömyyskassojen etuusmenoista laskettuna tasaukseen käytetty rahamäärä oli noin 0,42 %, kun enimmäismäärä on 0,75 %. Vuoden 2005 aikana Suomessa toimi 40 työttömyyskassaa, joista kaksi oli yrittäjien työttömyyskassoja. Palkansaajakassojen lukumäärä laski kolmen kassafuusion johdosta 35:een. Työttömyyskassojen maksama ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha oli keskimäärin 45,97 euroa (45,18 euroa) päivässä. Palkansaajakassat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäin tk Erityisalojen Toimihenkilöiden Erityiskoulutettujen Esittävien Taiteilijoiden IAET-kassa Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan Journalistien Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden Julkisten alojen teknisten Julkisten ja hyvinvointialojen Kemian Lakimiesten Luonnonvara-alan Lähi- ja Perushoitajien Lääkärien Maa- ja Merialojen Toimihenkilöiden Merkonomien Metallityöväen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten Opettajien Palvelualojen Paperityöväen Posti- ja logistiikka-alan Puu- ja erityisalojen Rahoitus- ja Erityisalojen Rakennusalan Rautatieläisten Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Suomen Elintarviketyöläisten Suomen Merimies-Unionin Sähköalojen Terveydenhuoltoalan Toimihenkilöiden Vakuutusväen Valtion ja erityispalvelujen palkansaajien Valtion Virkamiesten Viestintäalan Yleinen työttömyyskassa YTK Yrittäjäkassat Ammatinharjoittajien ja yrittäjien Suomen Yrittäjäin Vakuutuslaitokset Tapaturmavakuutuslain 29 :ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset (14) perivät työnantajilta työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Valtiokonttori peri valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja valtion liikelaitoksilta työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Perintämenettely ja perinnän suorittamisesta maksetut korvaukset perustuivat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton sekä rahaston ja Valtiokonttorin välisiin sopimuksiin. Perintäkorvauksia maksettiin vakuutusyhtiöille ja Valtiokonttorille yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Määrään sisältyy vakuutuslaitosten Rahastolle maksamia aikaisempiin vuosiin kohdistuvia hoitokorvausten palautuksia 5,6 miljoonaa euroa. Tapaturmavakuutuslaitokset A-Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Valtiokonttori Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Skadeförsäkringsbolag Tilitys STM:lle vakuutusmaksuista vuosilta Edellisten vuosien vakuutusmaksutilitysten oikaisuista johtuvaa vuosiin kohdistuvaa menoa on maksettu sosiaali- ja terveysministeriölle 0,4 miljoonaa euroa (27 miljoonaa euroa). Hallintokulut Rahaston hallintokulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Tilikauden alijäämä Rahaston varsinaiset tulot olivat miljoonaa euroa (1.819 miljoonaa euroa) ja menot miljoonaa euroa (2.168 miljoonaa euroa). Sijoitustuottoja kertyi 13,7 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa) ja sijoituskuluja 1,4 miljoona euroa (3,8 miljoonaa euroa), joten sijoitustuottojen nettomäärä oli 12,2 miljoonaa euroa (17,8 miljoonaa euroa). Tilikauden alijäämä oli 78 miljoonaa euroa (334 miljoonaa euroa). 10

13 RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan tavoitteet Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja hallita niitä uhkatekijöitä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa Työttömyysvakuutusrahaston toiminnan jatkuvuuden tai vakavaraisuuden tai, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti rahaston toimintaedellytyksiin tai strategian toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on myös tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että rahaston ottamat tai kohtaamat riskit ovat oikeassa suhteessa sen tavoitteisiin ja riskinkantokykyyn. Keskeisimmät riskit pyritään tunnistamaan ja rajoittamaan sellaiselle tasolle, että riskien toteutuminen ei vaaranna Rahaston taloudellista asemaa, toiminnan jatkuvuutta tai Rahaston toimintaan kohdistuvaa luottamusta. Työttömyysvakuutusrahaston riskinsietokyky Työttömyysvakuutusrahastolla on laaja liittymäpinta Suomen kansantaloudessa. Tästä johtuen rahaston päätehtävien esteetön toiminta on pyrittävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Rahaston talouden ohjaus tapahtuu lähinnä vakuutusmaksujen säätelyn yhteydessä, joka voidaan määrittää nykylainsäädännön vallitessa vain kerran vuodessa. Rahaston keskeisimpiin strategisiin tavoitteisiin kuuluu työttömyysvakuutusmaksun tasaisuuden turvaaminen. Työttömyysvakuutusmaksun tasaisuuden varmistamiseksi Rahastolla on käytössään suhdannepuskuri, jonka suuruus vaikuttaa oleellisesti Rahaston riskinkantokykyyn. Sijoitustoiminnan riskit pyritään rajaamaan sellaiselle tasolle, että riskien realisoituminen ei aiheuta rahastolle merkittäviä menetyksiä, jotka aiheuttaisivat paineita maksujen korotuksiin tai vaarantaisivat rahaston likviditeetin. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitustoimintaa ja riskirajoja säädellään tarkemmin hallintoneuvoston hyväksymissä sijoitustoiminnan periaatteissa sekä hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa. Merkittävien riskien hallinnointi Työttömyysvakuutusrahaston sisäisen tarkastuksen suorittaman riskikartoituksen perusteella Rahaston olennaisimmat riskit liittyvät suhdannepuskurin riittävyyteen sekä työttömyysvakuutusmaksujen perintätehtävään. Suhdannepuskurin riittävyys pyritään varmistamaan siten, että vakuutusmaksut kyetään asettamaan monipuolisiin ennustemenetelmiin nojaten turvaavalle tasolle. Työttömyysvakuutusmaksujen perintätehtävän onnistuminen pyritään varmistamaan siten, että perusteilla olevasta työttömyysvakuutusrekisteristä tehdään vertailuja palkkasumma- ja maksutietojen välillä sekä kehitetään yhteistyötä Rahaston ja perintää suorittavien vakuutuslaitosten kesken. 11

14 Suhdannepuskuri Suhdannepuskurin kehitys Rahaston menot, milj.euroa Työttömyysaste % 8,4 8,8 9,0 9,1 9,1 Puskurin enim.määrä, milj.euroa Rahaston varallisuus, milj.euroa Milj e 2007 e 2008 e Puskuri Lakisääteinen max RAHASTON VARALLISUUSASEMA JA SUHDANNEPUSKURI Sijoitusten tuotto ja vertailu Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahaston tuottojen ja menojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, jonka enimmäismäärä on 3,6 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavia menoja vastaava määrä. Rahastossa voi olla suhdannetaantumassa alijäämää samaa työttömyysastetta vastaavien menojen määrä. Laissa tarkoitettu rahaston enimmäismäärä vuonna 2005 oli noin 653 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitus- ja rahoitusomaisuuden määrä oli kertomusvuoden lopussa 189 miljoonaa euroa (284 miljoonaa euroa). Rahastoon kertynyt ylijäämä (suhdannepuskuri) oli 141 miljoonaa euroa (219 miljoonaa euroa). Siirtovelat olivat 90 miljoonaa euroa (116 miljoonaa euroa) ja siirtosaamiset 41 miljoonaa euroa (51 miljoonaa euroa). Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston hyväksymän vuotta 2006 koskevan talousarvion mukaan rahaston suhdannepuskurin koko tulisi olemaan noin 180 miljoonaa euroa. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % TVR tuotto Rahamarkkina Lisätuotto 12

15 HALLINTO Hallintoneuvosto Valtioneuvosto nimitti työmarkkinaosapuolten esityksestä hallintoneuvoston jäseniksi alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi: toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy (EK) toimitusjohtaja Magnus Holm, Maxit Oy (EK) toimitusjohtaja Matti Kyytsönen, ISS Palvelut Oy (EK) hallintojohtaja Riitta Laitasalo, Kesko Oyj (EK) teollisuusneuvos Rauno Mattila, Teknopower Oy (EK) vuorineuvos Simo Palokangas, HK Ruokatalo Oyj (EK) toimitusjohtaja Marjatta Teliranta, Ikaalisten Kylpylä (EK) apulaiskaupunginjohtaja Silja Hiironniemi, Oulu (KT) johtaja Pekka Palola, Tampere (KT) varatuomari Matti Pelttari, Rovaniemi (KT) liikenneneuvos Heikki Lehtinen, Tampere (KiT) hallituksen pj Esko Murto, Huiskulan Puutarha Oy (MTL) talouspäällikkö Riku Aalto, Metallityöväen Liitto (SAK) toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, JHL (SAK) puheenjohtaja Ann Selin, PAM (SAK) puheenjohtaja Mikko Mäenpää (STTK) II puheenjohtaja Helena Rissanen, TU (STTK) puheenjohtaja Risto Piekka (AKAVA) Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Mikko Mäenpää ja varapuheenjohtajana Matti Kyytsönen. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Hallitus Hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäseniksi vuodeksi 2005 työmarkkinaosapuolten esityksestä seuraavat henkilöt: työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri KT apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen EK pääsihteeri Seppo Junttila STTK sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen SAK johtaja Markku Koponen EK neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty AKAVA johtaja Pertti Parmanne SAK asiantuntija Vesa Rantahalvari EK toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola MTL johtaja Seppo Riski EK neuvottelupäällikkö Heikki Saipio KT sopimusjohtaja Risto Voipio KiT Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Riski ja varapuheenjohtajaksi Pertti Parmanne. Hallitus kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. Tämän lisäksi hallitus kokoontui strategiaseminaariin Hallitus 13

16 Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tarkastustoimintaa johti KHT, KTM Arto Kuusiola saakka ja sen jälkeen KHT, KTM Anu Ojala. Rahaston sisäistä tarkastusta hoiti tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. Toimisto Työttömyysvakuutusrahaston toimisto on ollut omissa tiloissa, Kalevankatu 12, Helsinki. Henkilöstö Rahaston toimitusjohtajana toimi oikeustieteen kandidaatti Heikki Pohja. Henkilöstön määrä oli vuoden 2005 lopussa 13 kokoaikaista (8), yksi määräaikainen (2) ja kaksi (2) osa-aikaista työntekijää. EDUSTUKSET Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan jäsenenä toimi Heikki Pohja ja varajäsenenä Tapio Oksanen. SOPIMUKSET Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kanssa allekirjoitettiin vuotta 2005 koskeva työttömyysetuuksien rahoituslain 21 :ssä tarkoitettu sopimus työttömyysvakuutusmaksujen perimisestä, tilittämisestä ja perimiskulujen korvaamisperusteista. Vuotta 2006 koskeva sopimus allekirjoitettiin Vastaavat sopimukset tehtiin Valtiokonttorin kanssa valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja valtion liikelaitosten työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perimisestä ja perimiskulujen korvaamisesta. JÄSENYYDET Työttömyysvakuutusrahasto on työttömyysvakuutuksen kansainvälisen yhteisjärjestön International Social Security Associationin (ISSA) ja vastaavan Euroopan unionin jäsenmaiden järjestön European Social Insurance Platformin (ESIP) jäsen. 14

17 AVAINLUVUT 2005e muutos % Vakuutusmaksutulo % Muut tulot (STM ja TM) 688-2% Maksuprosentit - palkansaajamaksu 0,50 0,25 0,20 0,40 - työnantajamaksu alempi 0,70 0,60 0,60 0,70 - työnantajamaksu ylempi 2,80 2,50 2,45 2,70 Menot yhteensä, milj. euroa % Työttömyyskassat (TVR) 957-1% Työttömyyskassat (STM) 594-2% Työttömyyskassat (TM) 94-5% 99 - Eläketurvakeskus (työeläkelisä) % Koulutusrahasto % Kansaneläkelaitos 49 30% Työministeriö (palkkaturva) 17 0% Hallintokulut 1,6 36% 1,2 1,0 0,9 Yli- / alijäämä % Sijoitusten tuotto- % käyville arvoille 3,5 3,3 4,0 2,9 Suhdannepuskuri, milj. euroa % Rahamarkkinasijoitukset 98-44% Joukkolainat 73-8% Osakkeet 11-42% Muut sijoitukset 7-36% KASSOJEN MAKSAMAT ETUUDET, TVR:N OSUUS MILJ. EUROA JA %-OSUUS KAIKISTA milj. %-osuus milj. %-osuus milj. %-osuus milj. %-osuus milj. %-osuus Koulutuspäivärahat 7,9 0,8 % 7,2 0,8 % 5,9 0,6 % 3,3 0,4 % 4,6 0,6 % Lomautuspäivärahat 110,4 11,5 % 139,9 14,6 % 141,7 14,7 % 108,1 14,0 % 78,3 10,1 % Lisäpäivien päivärahat 151,0 15,8 % 125,0 13,1 % 123,7 12,8 % 148,0 19,2 % 203,6 26,3 % Muut päivärahat 561,8 58,7 % 555,5 58,1 % 487,9 50,5 % 413,2 53,6 % 389,6 50,4 % Vuorottelukorvaus 33,7 3,5 % 32,9 3,4 % 36,7 3,8 % 29,0 3,8 % 30,4 3,9 % Koulutustuki 66,9 7,0 % 77,9 8,1 % 50,9 5,3 % 46,7 6,1 % 41,5 5,4 % Lapsikorotus 9,2 1,0 % 9,7 1,0 % 8,5 0,9 % 7,2 0,9 % 9,3 1,2 % Jäsenmaksujen tasaus 7,0 0,7 % 9,5 1,0 % 8,8 0,9 % 10,1 1,3 % 11,3 1,5 % Hallintoapurahat 8,9 0,9 % 8,0 0,8 % 11,9 1,2 % 4,8 0,6 % 5,0 0,6 % 15

18 TULOSLASKELMA TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,97 Viivästys- ja yliaikakorot , ,50 Tulot työnantajamaksuista yhteensä , ,47 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,54 Viivästys- ja yliaikakorot , ,57 Tulot palkansaajamaksuista yhteensä , ,11 STM tulot , ,31 TM tulot , ,08 TSL:n mukaiset korvaukset , ,24 Rahaston varsinaiset tulot yhteensä , ,21 MENOT Työttömyyskassat (TVR) , ,84 Työttömyyskassat (STM) , ,35 Eläketurvakeskus , ,25 Työttömyyskassat (TM) , ,08 Kansaneläkelaitos , ,76 Työministeriö , ,61 Koulutusrahasto , ,00 Valtion Eläkerahasto , ,00 Rahaston hallintokulut , ,98 Vakuutusyhtiöt, hoitokorvaukset , ,05 Tyött.vak osuus STM:lle , ,05 Rahaston varsinaiset menot yhteensä , ,97 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN KORKOJA , ,76 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustuotot , ,53 Sijoituskulut , ,67 Sijoitustuottojen netto , ,86 Eläketurvakeskuksen ja Valtion Eläkerahaston korkoutus , ,63 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,53 16

19 TASE Viite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,29 Aineelliset hyödykkeet , ,55 Sijoitusomaisuus Kiinteistöosakkeet , ,30 Noteeratut osakkeet , ,87 Osakerahastot , ,22 Joukkovelkakirjat , ,78 Rahamarkkinasijoitukset , ,82 Korkorahastot , ,59 Kapitalisaatiosopimukset , ,19 Sijoitusomaisuus yhteensä , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,69 YHTEENSÄ VASTAAVAA , ,30 VASTATTAVAA YLI-/ALIJÄÄMÄ edellisiltä vuosilta , ,81 tilikaudelta , ,53 Kertynyt yli-/alijäämä , ,28 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat , ,02 Vieras pääoma yhteensä , ,02 YHTEENSÄ VASTATTAVAA , ,30 17

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET Tuloslaskelma ja tase Työttömyysvakuutusrahaston tuloslaskelma on tilitys, joka kertoo mistä ja millä perusteella rahasto on saanut varoja käyttöönsä ja mihin lakien ja asetusten määräämiin tarkoituksiin varat on käytetty. Tulojen kirjaamisperusteet Vakuutusmaksutulot kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausi-ilmoitusten perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa kuukausi-ilmoituksessa sille kuukauden aikana kertyneiden työttömyysvakuutusmaksujen ja vakuutusyhtiön maksettavaksi lasketun koron ja viivästyskoron määrän, jotka vakuutusyhtiö suorittaa rahastolle sopimuksen mukaisesti. Siten joulukuulta annettavassa kuukausi-ilmoituksessa vakuutusyhtiö ilmoittaa sille joulukuun loppuun kertyneiden vakuutusmaksujen määrän ja sopimuksen mukaisen koron. Tuloslaskelma sisältää vakuutusyhtiölle joulukuussa kertyneet vakuutusmaksut, jotka maksetaan rahastolle seuraavana vuonna. Perinnässä olevat saamiset Laiminlyödyt, ulosotossa olevat, vireillä olevissa konkursseissa ja vapaaehtoisissa velkasaneerauksissa olevien yritysten työttömyysvakuutusmaksut vakuutusyhtiöt perivät ja valvovat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisen sopimuksen antamin valtuuksin. Vakuutusyhtiöt tilittävät kertyneet vakuutusmaksut kuukausi-ilmoituksissaan. Tilikauden lopussa perinnässä ja pakkoperinnässä olleet vakuutusmaksut eivät siten sisälly rahaston maksutuloon eivätkä vakuutusmaksusaamisiin vuonna MENOJEN KIRJAAMISPERUSTEET Tukimaksut työttömyyskassoille Työttömyyskassamaksujen ennakot maksetaan kassoille kuukausittain edellisen tilikauden lopussa hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Vakuutusvalvontavirasto toimittaa TVR: lle kuukausittain tilastot kassojen asiakkailleen maksamien tukien kertymästä, jonka perusteella Rahasto on joulukuun lopussa jaksottanut ennakkomaksujen ja toteutuneen kassamaksun kassakohtaisesti saamiseksi tai velaksi kirjanpidossaan. Jaksotus on tehty etuisuuslajikohtaisesti. Varat työttömyyskassoille maksettaviin valtionosuuksiin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä ja työministeriöltä. Tulot ministeriöiltä ja menot työttömyyskassoille on kirjattu sen suuruisina, minkä verran kutakin etuutta työttömyyskassat ovat maksaneet asiakkailleen. Maksut Eläketurvakeskukselle ja Valtion Eläkerahastolle sekä niiden korkoutus Eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain 12 c :n (885/ ) mukaan tilikaudelta suoritettavat maksut perustuvat Eläketurvakeskuksen antamaan arvioon, jota tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Suoritettujen maksujen ja tarkistetun arvion erotus kirjataan siirtosaamiseksi tai siirtovelaksi. Maksut esitetään tuloslaskelmassa korkouttamattomana. Perinnässä olevat työnantajan työttömyysvakuutusmaksut, Uudet erääntyneet Normaaliperinnässä Pakkoperinnässä Erikoisperinnässä Perinnässä olevat Velkasaneerauksessa Konkurssivalvonnassa Yhteensä Perinnässä olevat palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut, Uudet erääntyneet Normaaliperinnässä Pakkoperinnässä Erikoisperinnässä Perinnässä olevat Velkasaneerauksessa Konkurssivalvonnassa Yhteensä

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut 1 940 127 097,32 1 019 471 121,17 Viivästys- ja yliaikakorot 2 381 400,76 592 721,19 Tulot

Lisätiedot

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut 1 1 019 471 121,17 1 123 767 156,47 Viivästys- ja yliaikakorot 2 592 721,19 670 642,99

Lisätiedot

Tuloslaskelma VIITE 1.1.-31.12.2009 1. 1.-31.12.2008 TULOT

Tuloslaskelma VIITE 1.1.-31.12.2009 1. 1.-31.12.2008 TULOT Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 31 Tuloslaskelma Tuloslaskelma VIITE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen sisältö:

Tilinpäätöksen sisältö: Tilinpäätöksen sisältö: Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot 28 Tuloslaskelman liitetiedot 30 Taseen liitetiedot 34 Allekirjoitukset 37 Tilintarkastuskertomus 38 25 Tuloslaskelma Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05 Tilinpäätös Tuloslaskelma 34 Tase 35 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 36 Tuloslaskelman liitetiedot 38 Taseen liitetiedot 42 Allekirjoitukset 45 Tilintarkastuskertomus 46 33 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahasto Lailla perustettu vuonna 1998 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Työttömyysvakuutusrahaston

TILINPÄÄTÖS. Työttömyysvakuutusrahaston TILINPÄÄTÖS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Ulkoasu: Innocorp Oy Sisältö Tuloslaskelma 4 Tase 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2014 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Toimintaympäristö Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Avainluvut 2010 muutos % 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo 1 622 13 % 1 431 1 579 1

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2006

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2006 Sisältö 1 Missio ja visio 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät ja menot 8 Varallisuusasema ja suhdannepuskuri 9 Riskienhallinta

Lisätiedot

T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O. T o i m i n t a k e r t o m u s TVR

T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O. T o i m i n t a k e r t o m u s TVR T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O T o i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 3 TVR S ISÄLTÖ T OIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA... 4 T ULOT... 8 M ENOT...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2010 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 VUOSIKERTOMUS 2010 31 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2007

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2007 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2007 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Missio ja visio Rahaston talous vuonna 2007 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 2 Rahaston tehtävät 4 Rahaston

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2001

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2001 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2001 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Yleistä... 4 Tulot... 7 Menot... 8 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri... 9 Hallinto... 10 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2016. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suunnittelu: Staart Oy Hallinnon kuvat: Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Paino: Libris Oy

Suunnittelu: Staart Oy Hallinnon kuvat: Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Paino: Libris Oy TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Vuosikertomus 2008 Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Missio Visio Toimintaympäristö Rahaston talous vuonna 2008 2 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 6 Työttömyysvakuutusrahasto

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti

Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Vuosikertomus 2009 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Rahaston talous vuonna 2009 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 TVR työttömyysetuuksien rahoittajana 10 Työttömyysvakuutusmaksujen

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/2015 vp

Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/2015 vp Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/215 vp TVR:n talouden perustekijät ennusteiden yhteenveto 28.8.215 tilanteessa 4, Bkt kasvu % 12 Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys 2016 2017 Esittely sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 170/2016 vp Työttömyyden kehitys elokuu 2016 Työttömät työnhakijat 3 kk k.a. Työttömät työnhakijat muutos

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys 2017 2018 Esittely sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 136/2017 vp TVR: Avaintiedot H1/2017 Työttömyysvakuutus Kerätyt maksut 2.071 M, kasvua 4 % Maksutilitykset

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO LYHYESTI

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO LYHYESTI Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Rahaston talous vuonna 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 10 TVR työttömyysetuuksien rahoittajana 13 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä ja valvonta 17 Työsopimuslain

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HE 169/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 169/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 169/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 :n muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 944. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 944. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2003 N:o 944 955 SISÄLLYS N:o Sivu 944 Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta... 3383 945 Laki työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 150/1997 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ. 42 %. Lopullinen valtionosuus ansiopäivärahamenoista

HE 150/1997 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ. 42 %. Lopullinen valtionosuus ansiopäivärahamenoista HE 150/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998, vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 :n väliaikaisesta

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

HE 191/2005 vp. Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esityksellä. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työttömyysvakuutusrahaston

HE 191/2005 vp. Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esityksellä. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työttömyysvakuutusrahaston Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määrääminen ja perintä siirtyi rahastolle onnistuneesti 4 Rahaston talous vuonna 2013

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 87 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia siten, että valtion liikelaitoksille

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston

Työttömyysvakuutusrahaston Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutus täytti kertomusvuonna 50 vuotta 4 Rahaston talous vuonna 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

HE 43/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien. laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista

HE 43/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien. laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot