T ULOSLASKELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002"

Transkriptio

1 T ULOSLASKELMA TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,17 Viivästys- ja yliaikakorot , ,19 Tulot työnantajamaksuista yhteensä , ,36 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,59 Viivästys- ja yliaikakorot , ,37 Tulot palkansaajamaksuista yhteensä , ,96 STM tulot , ,15 TSL:n mukaiset korvaukset , ,92 Rahaston varsinaiset tulot yhteensä , ,39 MENOT Eläketurvakeskus , ,64 Valtion Eläkerahasto , ,42 Kansaneläkelaitos , ,00 Koulutusrahasto , ,76 Työministeriö , ,03 Työttömyyskassat (TVR) , ,86 Työttömyyskassat (TM) , ,33 Työttömyyskassat (STM) , ,20 Edell.vuoden kulujen korjaukset 0, ,09 Vakuutusyhtiöt, hoitokorvaukset , ,73 Tyött.vak osuus STM:lle , ,76 Rahaston hallintokulut , ,66 Rahaston varsinaiset menot yhteensä , ,48 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN KORKOJA , ,91 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustuotot , ,67 Sijoituskulut , ,46 Sijoitustuottojen netto , ,21 Eläketurvakeskuksen ja Valtion eläkerahaston korkoutus , ,15 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,27 T ULOSLASKELMA 18

2 T ASE VASTAAVAA Viite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,27 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitusomaisuus Kiinteistöosakkeet , ,75 Noteeratut osakkeet , ,67 Sijoitusrahastot , ,73 Kapitalisaatiosopimukset , ,27 Joukkovelkakirjat , ,29 Rahamarkkinasijoitukset , ,05 Omaisuudenhoitotilit , ,30 Sijoitusomaisuus yhteensä , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,08 Rahat ja pankkisaamiset 2 985, ,23 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,31 YHTEENSÄ VASTAAVAA , ,96 VASTATTAVAA YLI-/ALIJÄÄMÄ edellisiltä vuosilta , ,88 tilikaudelta , ,27 Kertynyt yli-/alijäämä , ,15 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat , ,81 Vieras pääoma yhteensä , ,81 YHTEENSÄ VASTATTAVAA , ,96 T ASE 19

3 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET TULOSLASKELMA JA TASE Työttömyysvakuutusrahaston tuloslaskelma on tilitys, joka kertoo mistä ja millä perusteella rahasto on saanut varoja käyttöönsä ja mihin lakien ja asetusten määräämiin tarkoituksiin varat on käytetty. TULOJEN KIRJAAMISPERUSTEET Vakuutusmaksutulot kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausi-ilmoitusten perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa kuukausi-ilmoituksessa sille kuukauden aikana kertyneiden työttömyysvakuutusmaksujen ja vakuutusyhtiön maksettavaksi lasketun koron ja viivästyskoron määrän, jotka vakuutusyhtiö suorittaa rahastolle sopimuksen mukaisesti. Siten joulukuulta annettavassa kuukausi-ilmoituksessa vakuutusyhtiö ilmoittaa sille joulukuun loppuun kertyneiden vakuutusmaksujen määrän ja sopimuk- sen mukaisen koron. Tuloslaskelma sisältää vakuutusyhtiölle joulukuussa kertyneet vakuutusmaksut, jotka maksetaan rahastolle seuraavana vuonna. PERINNÄSSÄ OLEVAT SAAMISET Laiminlyödyt, ulosotossa olevat, vireillä olevissa konkursseissa ja vapaaehtoisissa velkasaneerauksissa olevien yritysten työttömyysvakuutusmaksut vakuutusyhtiöt perivät ja valvovat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisen sopimuksen antamin valtuuksin. Vakuutusyhtiöt tilittävät kertyneet vakuutusmaksut kuukausi-ilmoituksissaan. Tilikauden lopussa perinnässä ja pakkoperinnässä olleet vakuutusmaksut eivät siten sisälly rahaston maksutuloon eivätkä vakuutusmaksusaamisiin vuonna PERINNÄSSÄ OLEVAT TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, Uudet erääntyneet 693,37 304,43 Normaaliperinnässä 488,91 426,39 Pakkoperinnässä 2 662,29 607,03 Erikoisperinnässä 709, ,92 Perinnässä olevat 4 554, ,78 Velkasaneerauksessa 1 257,39 611,62 Konkurssivalvonnassa 1 699, ,74 Yhteensä 7 511, ,85 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 20

4 PERINNÄSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, Uudet erääntyneet 255,15 250,99 Normaaliperinnässä 142,61 507,27 Pakkoperinnässä 1 046,47 722,43 Erikoisperinnässä 169,92 644,63 Perinnässä olevat 1 614, ,34 Velkasaneerauksessa 663,99 385,46 Konkurssivalvonnassa 882,45 593,26 Yhteensä 3 160, ,06 MENOJEN KIRJAAMISPERUSTEET TUKIMAKSUT TYÖTTÖMYYSKASSOILLE Työttömyyskassamaksujen ennakot maksetaan kassoille kuukausittain edellisen tilikauden lopussa hyväksytyn budjetin mukaisesti. Vakuutusvalvontavirasto toimittaa TVR:lle kuukausittain tilastot kassojen asiakkailleen maksamien tukien kertymästä, jonka perusteella rahasto on joulukuun lopussa jaksottanut ennakkomaksujen ja toteutuneen kassamaksun kassakohtaisesti saamiseksi tai velaksi kirjanpidossaan. Vuoden 2002 kirjanpidossa edellä mainittua jaksotusta ei ole tehty. Lisäksi hallintokuluapurahoja ei vielä vuonna 2002 ole sisällytetty ennakkomaksuihin. Näin ollen vuoden 2003 kassamaksuihin sisältyy vuoden 2002 eriä yhteensä 1,5 milj. euroa saamista. Varat työttömyyskassoille maksettaviin valtionosuuksien ennakoihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ennakot ministeriöltä ja menot työttömyyskassoille on kirjattu sen suuruisina, minkä verran kutakin etuutta työttömyyskassat ovat maksaneet asiakkailleen. Vakuutusyhtiöiden hoitokorvaukset kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausitilitysten mukaisesti. Rahaston hoitomenot on kirjattu suoriteperusteisesti. Palkkaturvamaksu kirjataan työministeriön arviolaskun perusteella ilman korkoutusta. Rahaston hallintokulut kirjataan suoriteperusteisesti. MAKSUT ELÄKETURVAKESKUKSELLE JA VALTION ELÄKERAHASTOLLE SEKÄ NIIDEN KORKOUTUS Eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain 12 c :n (561/1998) mukaan tilikaudelta suoritettavat maksut perustuvat Eläketurvakeskuksen antamaan arvioon, jota tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Suoritettujen maksujen ja tarkistetun arvion erotus kirjataan siirtosaamiseksi tai siirtovelaksi. Maksut esitetään tuloslaskelmassa korkouttamattomana. Lopullisen maksun määrä saadaan Eläketurvakeskukselta tilikautta seuraavan vuoden keväällä ja lopullisen ja tilinpäätöksessä käytetyn maksuarvion erotus esitetään korjauksena, edellisen vuoden tasausmaksuna tilikautta seuraavan vuoden tilinpäätöksessä. Vuoden tarkistettu ennakko ja edellisen vuoden tasausmaksu on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eläketurvakeskus korkouttaa TVR:n maksettavaksi pannut veloitukset laskuperustekorkoa T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 21

5 käyttäen. Tilinpäätöksessä käytetty tarkistettu maksu on korkoutettu tilikauden loppuun (veloituskorko). Eläketurvakeskus hyvittää TVR:lle korkoa tämän suorittamien todellisten maksujen ja todellisten maksuajankohtien mukaan (hyvityskorko). Tilikautta seuraavana vuonna selvitettävä lopullinen maksu korkoutetaan Eläketurvakeskuksen ja TVR:n sopimaan selvitysajankohtaan (edellisen vuoden veloituskorko). TVR:n kaikkiin edelliseltä vuodelta suorittamille maksuille lasketaan vastaavalla tavalla hyvityskorko (edellisen vuoden maksun hyvityskorko). Valtion eläkerahaston osalta maksujen veloitus- ja hyvityskorko lasketaan vastaavalla tavalla. Tilikauden ja edellisen vuoden veloitus- ja hyvityskorkoutukset on eritelty liitetiedoissa ja niiden nettosumma on esitetty tuloslaskelmassa nimikkeellä Eläketurvakeskuksen ja Valtion Eläkerahaston maksujen korkoutus. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Vuoden 2002 tilinpäätöksessä on siirrytty ensimmäistä kertaa suunnitelman mukaisiin poistoihin. Poistot on laskettu käyttöomaisuuden arvioidun pitoajan mukaan. Rahaston toimiston remonttikustannukset on jaksotettu 10 vuoden pitoajalle, atk-laitteet ja ohjelmat 3 vuoden ja konttorin kalusteet 3 vuoden pitoajalle. Vuoden 2003 tilinpäätös on laadittu tätä käytäntöä soveltaen. markkina-arvon suuruiseksi. Arvonalennus kirjataan sijoituksen kuluiksi. Vuosien 2002 ja 2003 arvonalennusten erotus on kirjattu sijoitustuotoksi. SIJOITUSRAHASTOT Sijoitusrahastot kirjataan ja arvostetaan tilinpäätöksessä soveltuvin osin niin kuin osakkeet. VAKUUTUSYHTIÖIDEN KAPITALISAATIOSOPIMUKSET Kapitalisaatiosopimukset on arvostettu takaisinostoarvoon. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Joukkovelkakirjat kirjataan hankintamenoon. Hankintamenon ollessa nimellisarvoa korkeampi jaksotetaan ylikurssi juoksuajalle sijoitustuottojen vähennykseksi. Koska joukkovelkakirjat on tarkoitettu pidettäväksi juoksuajan loppuun, niistä ei tehdä arvonalennuksia markkina-arvon painuessa kirjanpitoarvoa pienemmäksi. RAHAMARKKINASIJOITUKSET Rahamarkkinasijoitukset on kirjattu ja esitetty hankintamenon suuruisina. Sijoitus- ja yritystodistusten käypänä arvona on pidetty rahalaitoksen ilmoittamaa markkinahintaa, muiden rahamarkkinasijoitusten käypänä arvona on pidetty niiden hankintamenoa. SIJOITUSTEN ARVOSTUS OSAKKEET Osakkeet kirjataan hankintamenoon. Arvostus suoritetaan salkku- ja osakekohtaisesti alimman arvion periaatetta noudattaen. Mikäli tilinpäätöspäivän markkina-arvo on alempi kuin kirjanpitoarvo, alennetaan kirjanpitoarvo T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 22

6 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Työnantajan vak.maksut yksityiset , ,50 Työnantajan vak.maksut yksit. osaomistajat , ,70 Työnantajan vak.maksut valtion liikelaitokset , ,57 Ylimääräiset vakuutusmaksut 0, ,40 Vakuutusmaksut yhteensä , ,17 2 Työnant. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot RahL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,19 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 0,00 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,19 3 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajan vakuutusmaksut , ,54 Palkansaajan vakuutusmaksut osaomistajat , ,05 Vakuutusmaksut yhteensä , ,59 4 Palkans. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot RahL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,37 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 0,00 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,37 5 TSL:n mukaiset korvaukset Kuluvan tilikauden tuomiot , ,92 TSL jaksotussaamiset , ,28 Kaudelle rahana tuloutuneet , ,20 Stm:n osuus ,49 0,00 josta vuoden 2002 tilitys 51,7 % ,19 0,00 Kuluvan kauden STM tilitysvaraus ,30 0,00 TSL:n mukaiset korvaukset yhteensä , ,92 6 Eläketurvakeskus Edellisen vuoden tasausmaksu , ,36 Kuluvan tilikauden maksu , ,00 ETK po jaksotus , ,00 Eläketurvakeskus yhteensä , ,64 7 Valtion Eläkerahasto Edellisen vuoden tasausmaksu , ,58 Kuluvan tilikauden maksu , ,00 VER po jaksotus , ,00 Valtion eläkerahasto yhteensä , ,42 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 23

7 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Koulutusrahasto Edellisen vuoden tasausmaksu , ,17 Kuluvan tilikauden maksu , ,59 Koulutusrahasto yhteensä , ,76 9 Työministeriö Edellisen vuoden tasausmaksu , ,74 Kuluvan tilikauden maksu , ,77 Työministeriö yhteensä , ,03 10 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TVR) Jäsenmaksujen tasaus, kuluva vuosi , ,00 Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,72 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,93 Koulutuspäivärahat, jaksotus ,88 0,00 Lomautusajan päivärahat, edell. vuosi , ,14 Lomautusajan päivärahat, kuluva vuosi , ,45 Lomautusajan päivärahat, jaksotus ,83 0,00 Lisäpäivärahat, edellinen vuosi , ,32 Lisäpäivärahat, kuluva vuosi , ,25 Lisäpäivärahat, jaksotus ,19 0,00 Muut päivärahat, edellinen vuosi , ,58 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,67 Muut päivärahat, jaksotus ,80 0,00 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi , ,40 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,08 Vuorottelukorvaukset, jaksotus ,40 0,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,84 Hallintokuluapurahat, kuluva vuosi ,00 0,00 Tukimaksut (TVR) yhteensä , ,86 11 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TM) Aikuiskoulutustuki, edellinen vuosi , ,84 Aikuiskoulutustuki, kuluva vuosi , ,00 Lapsikorotukset, edellinen vuosi , ,53 Lapsikorotukset, kuluva vuosi , ,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,02 Tukimaksut (TM) yhteensä , ,33 12 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (STM) Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,65 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,63 Koulutuspäivärahat, jaksotus ,38 0,00 Muut päivärahat, edellinen vuosi ,47 0,00 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,77 Muut päivärahat, jaksotus ,01 0,00 Muut päivärahat ja vuorottelukorv. edell. vuosi 0, ,73 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi ,53 0,00 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,62 Vuorottelukorvaukset, jaksotus ,02 0,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,56 Hallintokuluapurahat, kuluva vuosi ,00 0,00 Tukimaksut (STM) yhteensä , ,20 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 24

8 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vakuutusyhtiöille maksetut hoitokorvaukset Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,50 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,23 Hoitokorvaukset yhteensä , ,73 14 Rahaston hallintokulut Palkat , ,20 Johtokunnan ja hallintoneuvoston palkkiot , ,00 Tel-maksut , ,76 Muut vakuutusmaksut 181, ,77 Sosiaaliturvamaksut , ,04 Muut henkilöstökulut , ,53 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Remonttikulut 0, ,46 Atk-kulut , ,54 Muut kulut , ,97 Poistot aineett. ja aineell. hyödykkeistä , , , ,36 Vuokratuotot 4 979,52 0,00 Hallintokulut yhteensä , ,66 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 15 Tuotot Osinkotuotot , ,71 Korkotuotot , ,15 Muut tuotot , ,71 Myyntivoitot , ,10 Arvonalennusten palautus ,90 0,00 Tuotot yhteensä , ,67 16 Kulut Korkokulut , ,57 Muut kulut ,30-288,00 Myyntitappiot , ,94 Arvonalennukset , ,95 Kulut yhteensä , ,46 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,21 17 Eläketurvakeskuksen ja Valtion Eläkerahaston korkoutus Eläketurvakeskus hyvityskorko , ,63 Eläketurvakeskus veloituskorko , ,97 Valtion Eläkerahasto hyvityskorko , ,99 Valtion Eläkerahasto veloituskorko , ,50 ETK:n ja Valtion Eläkerahaston nettokorkoutus , ,15 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 25

9 T ASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet ,27 16,82 Atk-ohjelmat , ,66./. poistot , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,27 19 Aineelliset hyödykkeet ,37 16,81 Toimistokalusteet , ,93 Koneet , ,34 Atk-laitteet , ,81 Autot ,00 0,00 Koneet ja kalusto yhteensä , ,89./. poistot , ,52 Koneet ja kalusto , ,37 Toimitilojen peruskorjaukset , ,61 Peruskorjaukset ,95 0,00./. poistot , ,66 Toimitilojen peruskorjaukset , ,95 Aineelliset hyödykkeet , ,32 20 Kiinteistöosakkeet , ,75 SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO JA KIRJANPITOARVO 21 Noteeratut osakkeet Markkina-arvo , ,63 Kirjanpitoarvo , ,67 Erotus , ,96 22 Sijoitusrahastot Markkina-arvo , ,50 Kirjanpitoarvo , ,73 Erotus , ,77 23 Kapitalisaatiosopimukset Markkina-arvo , ,27 Kirjanpitoarvo , ,27 Erotus 0,00 0,00 24 Joukkovelkakirjat Markkina-arvo , ,74 Kirjanpitoarvo , ,29 Erotus , ,45 25 Rahamarkkinasijoitukset Markkina-arvo , ,12 Kirjanpitoarvo , ,05 Erotus , ,07 T ASEEN LIITETIEDOT 26

10 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset yhteensä Markkina-arvo , ,26 Kirjanpitoarvo , ,01 Erotus , ,25 26 Siirtosaamiset Maksu Eläketurvakeskukselta 0, ,00 Hyvityskorko Eläketurvakeskukselta , ,17 Maksu Valtion Eläkerahastolta 3 000, ,00 Hyvityskorko Valtion Eläkerahastolta , ,00 Vakuutusmaksusaamiset , ,37 Korkojaksotukset , ,14 Työttömyyskassat (TVR) , ,88 Työttömyyskassat (STM) ,78 0,00 TSL saamiset ,40 0,00 Sijoituksia , ,55 Muut siirtosaamiset , ,97 Siirtosaamiset yhteensä , ,08 27 Siirtovelat Maksu Eläketurvakeskukselle ,30 0,00 Veloituskorko Eläketurvakeskukselle , ,00 Veloituskorko Valtion Eläkerahastolle , ,00 Työministeriö / palkkaturva , ,77 Työttömyyskassat (TVR) ,45 0,00 Työttömyyskassat (STM) ,54 0,00 Sijoituksia 0, ,88 Kansaneläkelaitos ,00 0,00 TSL tilitys stm:lle ,30 0,00 Tyött. vak osuus stm:lle ,00 0,00 Ennakonpidätysvelka , ,14 Sosiaaliturvamaksuvelka 1 670, ,07 TEL-velka , ,00 Lomapalkkavelka , ,00 Muut siirtovelat , ,95 Siirtovelat yhteensä , ,81 SIJOITUSSITOUMUKSET Pääomarahastot Kokonaissitoumus ,00 0,00 Toteutunut ,92 0,00 Muut vastuut yhteensä ,08 0,00 T ASEEN LIITETIEDOT 27

11 H ELSINGISSÄ 24. MAALISKUUTA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO J OHTOKUNTA PERTTI PARMANNE johtokunnan puheenjohtaja S EPPO RISKI R ISTO ALANKO JOUNI EKURI S EPPO JUNTTILA KAIJA KALLINEN MARKKU KOPONEN MARKKU LEMMETTY ARTO OJALA VELI-MATTI REKOLA HEIKKI SAIPIO RISTO VOIPIO HEIKKI POHJA TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. HELSINGISSÄ 2. HUHTIKUUTA 2004 ERNST & YOUNG OY KHT-TILINTARKASTUSYHTEISÖ ARTO KUUSIOLA KHT T ILINTARKASTUSKERTOMUS 28

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot 11-12 Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot