T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O. T o i m i n t a k e r t o m u s TVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O. T o i m i n t a k e r t o m u s TVR"

Transkriptio

1 T Y Ö T T Ö M Y Y S V A K U U T U S R A H A S T O T o i m i n t a k e r t o m u s TVR

2 S ISÄLTÖ T OIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA... 4 T ULOT... 8 M ENOT... 9 R ISKIENHALLINTA...13 S U HDANNEPUSKURI...13 H ALLINTO...14 E DUSTUKSET...16 S OPIMUKSET...16 T ULOSLASKELMA...18 T ASE...19 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...20 T ILINTARKASTUSKERTOMUS...29 L AINSÄÄDÄNTÖ

3 T OIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Työttömyysvakuutusrahaston talous kehittyi kertomusvuoden aikana lähes ennakoidun mukaisesti. Työttömyyskassamenot kuitenkin ylittivät jonkin verran ennakoidun määrän ja työttömyysvakuutusmaksutulot hivenen alittivat talousarvioluvut. Sijoitustoiminnassa ylitettiin asetettu tuottotavoite. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin määrä ylitti kertomusvuoden alussa noin 300 miljoonalla eurolla lakisääteisen enimmäismääränsä. Työttömyysvakuutusrahasto oli tähän nojaten esittänyt tuntuvaa työttömyysvakuutusmaksujen määrien alentamista vuodelle 2003, minkä arvioitiin johtavan noin 160 miljoonan euron alijäämään. Alijäämää kertyi lopulta 255 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen tarvitseman lisärahoituksen ohella alijäämää kasvatti eläkelaitoksille maksettava työeläkelisä, jonka määrän Eläketurvakeskus arvioi nousevan yli 40 miljoonaa euroa alkuperäisestä arviosta. Suhdannepuskurin koko laski vuoden 2003 loppuun mennessä noin 550 miljoonaan euroon, mikä ylittää sen lakisääteisen enimmäismäärän edelleen noin 50 miljoonalla eurolla. Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio onkin tähän perustuen myös vuonna 2004 alijäämäinen, jotta puskuri saadaan enimmäisrajansa alapuolelle. Alijäämää arvioidaan kertyvän 170 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahaston tehtävien määrä kasvoi edelleen ja se näkyi myös henkilökunnan lisäyksenä. Rahaston rooli työttömyysvakuutusmaksun perintämenettelyn toimeenpanon ohjauksessa ja valvonnassa vahvistui. Rahasto antoi vuodelle 2003 työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuutta koskevat uudet ohjeet ja neuvoi muutoinkin maksun perintää koskevien säännösten tulkinnassa. Ohjeistus valmisteltiin yhteistyössä tapaturmavakuutuslaitosten kanssa. Rahaston toimisto neuvoi muutoinkin aiempaa enemmän maksun perintää koskevien säännösten tulkinnassa. Erityisesti uudet säännökset ikärajojen käyttöönotosta työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuudessa ovat aiheuttaneet paljon kyselyjä. Rahaston edustajat kävivät vuoden aikana kaikissa työttömyysvakuutusmaksun perintää hoitavissa tapaturmavakuutusyhtiöissä selvittämässä perinnän toimeenpanoa. Käyntien aikana saatettiin havaita, että työttömyysvakuutusmaksun perintä toimii yleisesti ottaen hyvin. Rahaston edustajat pyysivät kuitenkin joissakin yksittäistapauksissa lisätietoja ja antoivat täsmentäviä ohjeita perinnän asianmukaisesta hoitamisesta. Työttömyyskassojen rahoitus työllisti rahastoa aiempaa enemmän. Työttömyysvakuutusrahasto maksoi työttömyyskassoille ennalta vahvistettua ennakkoa kaksi kertaa kuukaudessa. Rahasto hoiti myös kerran kuukaudessa kassojen valtionosuuksien maksatuksen sosiaali- ja terveysministeriön osalta. Rahaston tehtävät lisääntyvät vuoden 2004 alusta, kun myös työministeriön hallinnonalan työttö- T OIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2

4 myysetuuksien valtionosuuksien ennakot aletaan maksaa Työttömyysvakuutusrahaston kautta. Työttömyysvakuutusrahaston tehtävänä on seurata jatkuvasti kassojen rahoitustarvetta ja maksaa tarvittaessa lisäennakoita tai leikata liikaa maksettuja ennakoita. Rahasto joutui lisäämään kertomusvuonna kassojen ennakkorahoitusta kasvaneiden työttömyysetuusmenojen vuoksi yli 35 miljoonaa euroa. Työttömyyskassat hakivat lokakuussa ennakkoja vuodelle Hakemukset osoittivat, etteivät työttömyyskassat juurikaan usko työttömyysasteen alentumiseen ja työttömyysmenojen vähentymiseen vuoden 2004 aikana. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitustoiminta vakiintui vuoden 2003 aikana ja oli yksittäisenä toimintona henkilökuntaa eniten työllistävä. Rahasto hoiti itse suurimman osan sijoitustoiminnasta. Työttömyysvakuutusrahaston toimistoa työllistivät aiempaa enemmän uuden työsopimuslain korvaussäännökset, joiden mukaan tuomioistuimen on kuultava rahastoa työsuhteen päättymistä koskevissa riita-asioissa. Lausumia annettiin 346 eli keskimäärin 29 kuukaudessa. Työsopimuslain korvaussäännöksiä sovelletaan myös silloin, kun työnantaja ja työntekijät sopivat työsuhteen päättymisestä johtuvista korvauksista. Tehtävien lisäystä tietää myös se, että vuoden 2004 alusta työntekijä, joka ei kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, ja hänen työnantajansa voivat hakea vapautusta työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahastolta. Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettua asetusta muutettiin vuoden 2004 alusta mm. siten, että rahaston asioita hoitavaa toimielintä kutsutaan johtokunnan sijasta hallitukseksi. Kertomusvuoden aikana rahaston henkilökunnassa tapahtui suuria muutoksia. Kaksi työntekijää jäi pois ja yksi lähti vuorotteluvapaalle. Uusia työntekijöitä palkattiin viisi, jolloin henkilökunnan määrä nousi kahdeksaan. Työttömyysvakuutusrahastolla oli lisäksi yhteinen tietohallintopäällikkö Koulutusrahaston kanssa. Rahastoon palkattiin vielä kaksi työntekijää vuoden lopulla lyhyisiin määräaikaisiin tehtäviin. Työttömyysvakuutusrahaston voimakkaana jatkunut kehitys ja työtehtävien lisäys on vaatinut hallinnolta ja henkilökunnalta monenlaista venymistä ja joustamista. Kiitän hallintoa asiallisesta ja tehokkaasta rahaston toiminnan ohjaamisesta. Henkilöstöä kiitän hyvin tehdystä työstä. Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä rahaston tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi. H EIKKI POHJA toimitusjohtaja T OIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

5 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 1. YLEISTÄ RAHASTON ASEMASTA JA TEHTÄVISTÄ Työttömyysvakuutusrahasto on työnantajien ja palkansaajien rahoittama ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä Vakuutusvalvontaviraston valvoma itsenäinen laitos, jonka tehtävänä on työttömyysturvaetuuksien rahoittaminen. Toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), joka tuli voimaan , asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/98), joka tuli voimaan sekä Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/98), joka tuli voimaan Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahasto ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanoa. 2. RAHASTON RAHOITTAMAT ETUUDET Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) nojalla ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoituksessa työttömyyspäivärahojen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, koulutuspäivärahan, työeläkelisien ja vuorottelukorvauksen aiheuttamista menoista siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan työntekijäin lomautuksista ja työttömyysturvan lisäpäivistä aiheutuvista menoista. Tässä mainitut etuudet työeläkelisää lukuun ottamatta maksetaan työttömyyskassoista. Työttömyysvakuutusrahaston toiseksi suurin menoerä on ollut työeläkelisämaksu. Työntekijän työeläkettä korotetaan ansiopäivärahojen ja ansiosidonnaisten koulutusetuuksien ajalta karttuvalla työeläkelisällä. Maksu määrätään siten, että se vastaa 80 % siitä määrästä, joka saataisiin, jos ansiopäiväraha- tai koulutusetuuspäiviltä vastaavilta päiviltä suoritettaisiin keskimääräistä työeläkevakuutusmaksua vastaava maksu. Vakuutusmaksun perusteena olevana palkkana käytetään sitä työansiota, jonka arvioidaan vastaavan ansiopäivärahan perusteena olevaa keskimääräistä palkkaa. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa kertymävuoden arvioidun työeläkelisämaksun kokonaan ennakkona. Työeläkelisämaksun lopullinen määrä vahvistetaan kuitenkin edelleen vasta seuraavan vuoden toukokuussa, jolloin mahdollinen maksun palautus tai lisämaksu suoritetaan seuraavan joulukuun aikana. Työeläkelisän vakuutusmaksu maksetaan Eläketurvakeskukselle, joka jakaa sen edelleen ao. eläkelaitoksille. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 4

6 3. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN MAKSAMIEN ETUUKSIEN ENNAKKORAHOITUS Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen (272/2001) mukaan työttömyyskassojen ennakkohakemusten käsittely ja maksatuksesta päättäminen sekä ennakoiden riittävyyden seuranta kuuluvat Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille ennakkoa kaksi kertaa kuukaudessa. Rahasto hoitaa myös valtionosuuksien ennakot työttömyyskassoille kerran kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahastolle valtionosuuksien ennakkoa kuukausittain jaettuna tasasuuruisiin kuukausieriin, ellei Työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu. Valtionosuus on kirjattu rahaston tuloihin ja menoihin. Vuoden 2003 lopussa vahvistettiin työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen muutos, jolla myös työministeriön hallinnonalan työttömyysetuuksien (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuki) valtionosuuksien ennakot siirtyvät maksettavaksi Työttömyysvakuutusrahaston kautta alkaen. 4. JÄSENMAKSUN TASAUS PALKANSAAJAKASSOILLE Rahasto suorittaa työttömyyskassalain 19 a :n (556/1998) nojalla hallintoneuvoston vuosittain päättämän määrän jäsenmaksujen tasausta niille palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivien lukumäärä on edellisenä vuonna ylittänyt olennaisesti kassojen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset työttömyysetuuspäivät. Jäsenmaksun tasausta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös työttömyyskassan tasoitusrahaston määrä. Tasaukseen käytettiin vuonna 2003 yhteensä 8,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 10 milj. ). Jäsenmaksun tasausta maksettiin 11 palkansaajakassalle. 5. PALKKATURVAN RAHOITUS Rahasto vastaa lisäksi palkkaturvasta annetun lain (866/98) nojalla valtion palkkaturvame- noista. Palkkaturvameno maksetaan kerran vuodessa työministeriölle laskun mukaan. RAHAVIRRAT TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTOSSA Työnantajat Tapaturmavakuutusyhtiöt Palkansaajamaksu Työnantajamaksu Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Sosiaali- ja terveysministeriö TVR Työministeriö Sijoitustuotot TSL Kansaneläkelaitos Koulutusrahasto Työministeriö Valtion eläkerahasto T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 5

7 6. KOULUTUSRAHASTON MYÖNTÄMIEN ETUUKSIEN RAHOITUS Rahasto vastaa vielä mennessä päättyneistä työsuhteista johtuvista erorahaetuuksista. Tämän lisäksi rahasto vastaa ammattitutkintostipendistä aiheutuvista menoista samoin kuin aikuiskoulutustuen ansio-osasta ja hallintokuluista. Nämä kaikki etuudet maksetaan Koulutusrahastosta. Erorahajärjestelmän lakkauttamisen yhteydessä lukien ansiopäivärahajärjestelmään lisättiin mahdollisuus maksaa ansiopäiväraha korotettuna. Korotettua ansio-osaa voi saada henkilö, joka on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä, on ollut palkansaajakassan jäsen vähintään viisi vuotta ja on ollut työssä vähintään 20 vuotta. Työttömyyskassa voi maksaa korotettua ansiopäivärahaa enintään 150 päivän ajan. Korotetun koulutuspäivärahan tai koulutustuen kestoa ei ole rajoitettu. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa yksin korotetun ansio-osan menoista. 7. TILITYS KANSANELÄKELAITOKSELLE Rahasto tilittää työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 8 :n nojalla palkansaajien työttömyysvakuutusmaksutulosta Kansaneläkelaitokselle vuosittain määrän, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien osuutta kaikista palkansaajista. Tämän osuuden arviointi perustuu Tilastokeskuksen aineistoon ja arvion vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kertomusvuonna tilitettävä osuus oli 17,3 % (edellisenä vuonna 17,2 %). 8. TALOUS JA SIJOITUSTOIMINTA Vuosi 2003 oli Työttömyysvakuutusrahaston kassavirran osalta ennakoitua heikompi. Talousarviossa asetettu tavoite noin 160 miljoonan euron alijäämästä ylittyi, kun työttömyyskassamenot olivat arvioitua suuremmat, työttömyysvakuutusmaksutulot alittivat ennakoidun määränsä ja työeläkelisämaksun määrä nousi tuntuvasti alkuperäisestä arviosta. Alijäämää kertyi kaikkiaan 255 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2003 oli kaksijakoinen. Osakekurssit nousivat maaliskuusta alkaen tuntuvasti, kun taas korot laskivat alkuvuoden ja kääntyivät lievästi ylöspäin kesäkuussa. Rahaston sijoitukset tuottivat arvioitua paremmin. Vakaaseen ja hyvin ennakoitavaan tuottoon tähtäävä strategia tuotti 4,0 prosenttia vuonna 2003, kun edellisen vuoden tuotto oli ollut 2,9 %. Työttömyysvakuutusrahaston allokaatiossa tehtiin pieniä muutoksia vuoden aikana. Syksyllä joukkolainojen määrää pienennettiin vastaamaan suhdannepuskurin supistunutta kokoa. Sijoituksia kohdennettiin ensimmäistä kertaa indeksilainoihin, joissa kohde-etuuksina käytettiin sellaisia sijoituskohteita, joiden tuotot korreloivat heikosti Suomen kansantalouden syklien ja työttömyyden kehityksen kanssa. Rahaston allokaatiosalkkujen hallinnointi tapahtui ulkopuolisten varainhoitajien ja Työttömyysvakuutusrahaston toimiston hoitamina. Vertailutuotto ylittyi kaikissa näissä salkuissa. Rahaston hoitaman likviditeettisalkun tuotto oli hyvä ja vertailukelpoinen parhaitten lyhyen koron rahastojen kanssa. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 6

8 SIJOITUSKOHTEIDEN TUOTOT Kotimaiset osakkeet Eurooppalaiset osakkeet Aasialaiset osakkeet 22,7% 12,0% 17,0% -13,0% -32,4% -25,3% -18,6% -17,4% 1,2% Rahamarkkina JVK (1-3 vuotta) JVK (Benchmark) 2,7% 2,8% 4,1% 3,8% 4,9% 9,8% 4,9% 6,3% 5,8% Kapitalisaatiosopimukset 3,8% 4,8% 5,4% TVR koko omaisuus 4,0% 2,9% 3,4% 9. RAHASTON TEHTÄVÄT TYÖSOPIMUSLAIN MUKAAN Uuden työsopimuslain (55/2001) 12 luvun mukaan tuomioistuimen on kuultava Työttömyysvakuutusrahastoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa. Työttömyysvakuutusrahastolla on jutussa etua valvottavana vain, jos kantajalle on ko. työsuhteen päättämisen jälkeen maksettu ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Työnantajan maksettavaksi määrättävästä vahingonkorvauksesta vähennetään työttömyysvakuutusrahastolle pääsäännön mukaan 75 % kantajalle maksetusta työttömyyspäivärahasta työsopimuslain 12 luvun 3 :ssä säädetyin edellytyksin. Jos korvausvelvollisuudesta tehdään työnantajan ja työntekijän välillä sopimus, on siinä mainittava rahastolle tuleva osuus. Työttömyysvakuutusrahasto antoi kertomusvuonna tuomioistuimille 346 (92) lausuntoa, joista viisi työtuomioistuimelle ja seitsemän hovioikeuksille. Työttömyysvakuutusrahasto tilittää sosiaalija terveysministeriölle työsopimuslain perusteella kertomusvuonna saamistaan korvauksista 51,7 % (53,2 %), mikä vastasi valtion keskimääräistä rahoitusosuutta työttömyyskassoille. Tilitys ei koske lomautuspäivärahoista saatua korvausta, koska valtio ei osallistu tämän etuuden rahoittamiseen. Vuonna 2003 Työttömyysvakuutusrahastolle tuomittiin tai sovittiin maksettavaksi ,85 euroa (94.026,92 euroa). Sosiaali- ja terveysministeriölle tilitettävä määrä maksetuista korvauksista on ,30 euroa. LAUSUMAT, SOPIMUKSET JA TUOMIOT / TSL-KORVAUKSET kpl Lausumat (TVR) Sopimukset ja tuomioist. vahv. sovinnot Tuomiot (tiedoksitulleet) Tsl-korvaukset T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 7

9 TULOT TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuodelle 2003 vahvistettiin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä (1038/2002). Se laski 0,6 prosenttiin (edellisenä vuonna 0,7 %) palkasta euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta maksu oli 2,45 prosenttia (2,7 %). Työnantajan keskimääräinen maksu oli 1,93 % (2,11 %). Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu oli 0,6 prosenttia (0,7 %) palkkojen määrästä euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta 1,65 prosenttia (1,75 %). Työttömyysturvalaissa tarkoitettujen yrityksen osaomistajien työttömyysvakuutusmaksu oli 0,6 prosenttia (0,7 %) palkkasummasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja kertyi yrityksiltä, yhteisöiltä ja valtion liikelaitoksilta yhteensä 940 miljoonaa euroa, kun niitä edellisenä vuonna kertyi miljoonaa euroa. PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistettiin samoin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Maksun suuruus oli 0,2 % (edellisenä vuonna 0,4 %) työntekijän palkasta. Yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu oli 0,07 prosenttia (0,15 %). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kertyi 107 miljoonaa euroa, kun sitä edellisenä vuonna kertyi 203 miljoonaa euroa. VAKUUTUSMAKSUT Milj. VAKUUTUSMAKSUTULO 3,50 % ,00 % 2,50 % ,00 % ,50 % 800 1,00 % 0,50 % 400 0,00 % e e Palkansaajat Työnantajamaksu Työnantajat keskim. Palkansaajamaksu VALTIONOSUUS Sosiaali- ja terveysministeriö maksoi Työttömyysvakuutusrahastolle valtionosuuksien ennakkoa vuonna 2003 yhteensä 563 miljoonaa euroa. KORVAUKSET Työttömyysvakuutusrahasto kirjasi tuloksi rahastolle työnantajien työsopimuslain 12 luvun 3 :n perusteella maksamia korvauksia 208 tuhatta euroa (94 tuhatta euroa). T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 8

10 SIJOITUSTEN TUOTOT Rahaston varat olivat tilivuoden lopussa sijoitettuina eri pituisiin joukkovelkakirjoihin 144 miljoonaa euroa (140 milj. ), osakkeisiin 14 miljoonaa euroa (12 milj. ), sijoitusrahastoihin 28 miljoonaa euroa (20 milj. ), kapitalisaatiosopimuksiin 16 miljoonaa euroa (44 milj. ) ja rahamarkkinasijoituksiin 381 miljoonaa euroa (575 milj. ). Sijoitustuottoja kertyi yhteensä 24 miljoonaa euroa (18 milj. ). Sijoitusten keskimääräinen pääomapainotettu tuotto oli 4,0 prosenttia (2,9 %). Sijoitusomaisuuden määrä oli kertomusvuoden lopussa 586 miljoonaa euroa (795 milj. ). SIJOITUSTEN JAKAUMA ,6 % 6,3 % 2,7 % Rahamarkkina 65,4 % JVK Osakkeet Kapit. sopimukset MENOT ELÄKETURVAKESKUS Työttömyysvakuutusrahasto vastasi työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c :ssä (561/ 1998) tarkoitetun työeläkelisämaksun suorittamisesta Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskuksen arvioon perustuva kirjanpidon mukainen työeläkelisämeno oli 358 miljoonaa euroa (283 milj. ). Työeläkelisämaksua maksettiin kertymävuoden aikana ennakkona, ja lopullinen maksu oli ennakoitua suurempi. Erotus on kirjattu siirtovelkoihin. Kertomusvuoden maksun lopullisen määrän vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö jälkikäteen kertymävuotta seuraavan vuoden aikana. VALTION ELÄKERAHASTO Työttömyysvakuutusrahasto vastasi Valtion Eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) 3 :ssä tarkoitetun työeläkelisää koskevan maksun suorittamisesta eläkerahastolle. Työeläkelisämaksumeno oli 2,0 miljoonaa euroa (2,4 milj. ). Kertomusvuoden maksun suuruuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö jälkikäteen seuraavan vuoden aikana. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 9

11 KANSANELÄKELAITOS Työttömyysvakuutusrahasto tilitti Kansaneläkelaitokselle rahoituslain (555/1998) 8 ja 23 :n mukaan työttömyysturvan peruspäivärahan ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perustukien rahoittamiseen määrän, joka keskimäärin vastasi työttömyyskassoihin kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Ennakkomaksua suoritettiin 18 miljoonaa euroa (31,5 milj. ) sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen perustuen. Lisäksi rahasto on kirjannut menoksi Kansaneläkelaitokselle edellisten tilikausien vakuutusyhtiötilityksistä kertyvää menoa euroa. KOULUTUSRAHASTO Työttömyysvakuutusrahasto vastasi Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 13 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 30 :n mukaan ammattitutkintostipendin ja aikuiskoulutustuen ansio-osan sekä näiden hallintokulujen rahoituksesta. Työttömyysvakuutusrahasto suoritti Koulutusrahastolle kertomusvuoteen kohdistuvaa rahoitusta sekä vuoteen 2002 kohdistuvaa palkkasummaperusteista lisämaksua yhteensä 29 miljoonaa euroa (28 milj. ). TYÖMINISTERIÖ Työttömyysvakuutusrahasto vastasi palkkaturvalain (866/1998) 31 :ssä säädetyn mukaisesti valtiolle aiheutuneiden palkkaturvamenojen suorittamisesta työministeriölle. Palkkaturvakustannuksia maksettiin työministeriön lähettämän laskun perusteella 19,3 miljoonaa euroa (21,6 milj. ). TYÖTTÖMYYSKASSAT Työttömyysvakuutusrahaston osuutena maksettiin työttömyyskassoille työttömyysturvalain (1290/2002) mukaiset työttömyyspäivärahat, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisiin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustukiin ja vuorotteluvapaasta annetun lain (1305/2002) mukaisiin vuorottelukorvauksiin. Rahasto vastasi näiden etuuksien rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät olleet niistä vastuussa. Työttömyyskassoille maksettiin lomautusajan päivärahojen ja työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lisäpäivien menoista 94,5 %. Rahasto suoritti lisäksi työttömyyskassoista annetun lain (603/1984) perusteella eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi jäsenmaksujen tasausta työttömyyskassoille 8,8 miljoonaa euroa (10,1 milj. ). Työttömyyskassoille suoritettiin tukimaksuja kaikkiaan 817 miljoonaa euroa (717 milj. ). Rahasto maksoi lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön osuutena kassoille 568 miljoonaa euroa (511 milj. ) ja työministeriön osuutena 60 miljoonaa euroa (54 milj. ). Vuoden 2003 aikana Suomessa toimi 42 työttömyyskassaa, joista kaksi oli yrittäjien työttömyyskassoja. Työttömyyskassojen maksama ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha oli keskimäärin 43,75 euroa (41,30 euroa) päivässä. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 10

12 PALKANSAAJAKASSAT Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäin tk Erityisalojen Toimihenkilöiden Esittävien taiteilijoiden Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan IAET-kassa Journalistien Julkisten alojen teknisten Kemian Kunnallisvirkamiesten Kunta-alan Lakimiesten Lähi- ja Perushoitajien Lääkärien Maa- ja Merialojen Toimihenkilöiden Merkonomien Metallityöväen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten Opettajien Palvelualojen Paperityöväen Luonnonvara-alan Puu- ja erityisalojen Rahoitus- ja Erityisalojen Rakennusalan Rautatieläisten Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Sosiaalialan korkeakoulutettujen Suomen Elintarviketyöläisten Suomen Merimies-Unionin Sähköalojen Tekstiili- ja vaatetustyöväen Teollisuuden toimihenkilöiden Terveydenhuoltoalan Vakuutusväen Valtion ja erityispalvelujen palkansaajien Valtion Virkamiesten Posti-ja logistiikka-alan Viestintäalan YTK-työttömyyskassa YRITTÄJÄKASSAT Ammatinharjoittajien ja yrittäjien tk Suomen Yrittäjäin Milj TUKIMAKSUT KASSOILLE (TVR) Tukimaksut kassoille (TVR) Työttömyysaste % % 10,5 10 9,5 9 8,5 8 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 11

13 VAKUUTUSYHTIÖT Tapaturmavakuutuslain 29 :ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset (14) perivät työnantajilta työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Valtiokonttori peri valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja valtion liikelaitoksilta työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Perintämenettely ja perinnän suorittamisesta maksetut korvaukset perustuivat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton sekä rahaston ja Valtiokonttorin välisiin sopimuksiin. Perintäkorvauksia maksettiin vakuutusyhtiöille ja Valtiokonttorille yhteensä 7,3 miljoonaa euroa (7,6 milj. ). TAPATURMAVAKUUTUSLAITOKSET A-Vakuutus Oy Keskinen Vakuutusyhtiö Fennia If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Valtiokonttori Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Ålands Ömsesidigt skadeförsäkringsbolag TILITYS STM:LLE VAKUUTUSMAKSUISTA VUOSILTA Edellisten vuosien vakuutusmaksutilitysten oikaisuista johtuvaa vuosiin kohdistuvaa menoa on kirjattu siirtovelaksi sosiaalija terveysministeriölle euroa. HALLINTOKULUT Rahaston hallintokulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9 milj. ). TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rahaston varsinaiset tulot olivat miljoonaa euroa (1.742 milj. ) ja menot miljoonaa euroa (1.660 milj. ). Sijoitustuottoja kertyi 27 miljoonaa euroa (30 milj. ) ja sijoituskuluja 4 miljoonaa euroa (13 milj. ), joten sijoitustuottojen nettomäärä oli 23,7 miljoonaa euroa (17,6 milj. ). Tilikauden alijäämä oli 255 miljoonaa euroa (ylijäämää 100 milj. ). Milj MENOJEN KEHITYS Menot, milj.euroa Työttömyysaste % % 10,5 10 9,5 9 8,5 8 Milj VARALLISUUDEN MUUTOS Varallisuuden muutos Työttömyysaste % % 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 12

14 RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että rahaston resurssit ja järjestelmät ovat riittävät rahaston toimintoja ajatellen. Keskeisimmät riskit pyritään tunnistamaan ja rajoittamaan sellaiselle tasolle, että riskin toteutuminen ei oleellisesti vaikuta rahaston toimintoihin tai talouteen. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että rahaston ottamat riskit ovat oikeassa suhteessa rahaston riskinkantokykyyn ja tavoitteisiin. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS- RAHASTON RISKINSIETOKYKY Rahastolla on laaja liittymäpinta Suomen kansantaloudessa. Tästä johtuen rahaston päätehtävien esteetön toiminta on pyrittävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Rahaston talouden ohjaus tapahtuu lähinnä vakuutusmaksujen säätelyn avulla, joiden suuruutta voidaan nykyisen käytännön mukaan muuttaa vain kerran vuodessa. Näistä seikoista johtuen rahaston riskinsietokyky on varsin pieni. Sijoitustoiminnan muodostamat riskit pyritään rajaamaan sellaiselle tasolle, ettei edes kaikkien riskien yhtäaikainen toteutuminen antaisi aihetta vakuutusmaksujen korotuksiin. SUHDANNEPUSKURI RAHASTON VARALLISUUSASEMA JA SUHDANNEPUSKURI Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain lukien muutetun 3 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahaston varojen ja velkojen (vuoteen 2002 saakka tuottojen ja menojen) erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, jonka enimmäismäärä on 3,6 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavia menoja vastaava määrä. Rahastossa voi olla suhdannetaantumassa alijäämää samaa työttömyysastetta vastaavien menojen määrä. Laissa tarkoitettu rahaston enimmäismäärä SUHDANNEPUSKURI vuonna 2003 oli noin 500 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitus- ja rahoitusomaisuuden määrä oli kertomusvuoden lopussa 613 miljoonaa euroa (851 milj. ). Rahastoon kertynyt ylijäämä (suhdannepuskuri) oli 553 miljoonaa euroa (808 milj. ). Siirtovelat olivat 60 milj. euroa (43 milj. ), johon sisältyy työministeriölle olevaa velkaa palkkaturvamaksusta 19,3 miljoonaa euroa (21,6 milj. ). Siirtosaamiset olivat 26 miljoonaa euroa (55 milj. ). Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston hyväksymän vuotta 2004 koskevan talousarvion mukaan rahaston suhdannepuskurin koko tulisi olemaan noin 440 miljoonaa euroa Rahaston menot, milj Työttömyysaste % 9,0 9,1 9,1 9,8 Puskurin enimmäismäärä, milj Rahaston varallisuus, milj T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 13

15 HALLINTO HALLINTONEUVOSTO Valtioneuvosto nimitti työmarkkinaosapuolten esityksestä hallintoneuvoston jäseniksi alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi: toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy teollisuusneuvos Rauno Mattila, Trafotek Oy toimitusjohtaja Simo Palokangas, HK Ruokatalo Oyj johtaja Esko Tulikoura, Skanska Oy toimitusjohtaja Ari Karvonen, Ari Karvonen Ky toimitusjohtaja Matti Kyytsönen, ISS Suomi Oy henkilöstöjohtaja Aino Toikka, SOK apulaiskaupunginjohtaja Silja Hiironniemi, Oulu henkilöstöjohtaja Pekka Palola, Tampere kaupunginjohtaja Matti Pelttari, Rovaniemi liikenneneuvos Heikki Lehtinen, Tampere hallituksen puheenjohtaja Esko Murto, Huiskulan Puutarha Oy toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, KTV talouspäällikkö Seppo Berg, Metallityöväen Liitto ent. puheenjohtaja Maj-Len Remahl, PAM puheenjohtaja Mikko Mäenpää II puheenjohtaja Helena Rissanen, TU puheenjohtaja Risto Piekka (TT) (TT) (TT) (TT) (PT) (PT) (PT) (KT) (KT) (KT) (KiSV) (MTL) (SAK) (SAK) (SAK) (STTK) (STTK) (AKAVA) Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Mikko Mäenpää ja varapuheenjohtajana Matti Kyytsönen. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 14

16 JOHTOKUNTA Hallintoneuvosto valitsi johtokunnan jäseniksi vuodeksi 2003 työmarkkinaosapuolten esityksestä seuraavat henkilöt (Janne Metsämäen eronpyyntö ja Kaija Kallisen valinta käsiteltiin pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa): osastopäällikkö Risto Alanko työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri pääsihteeri Seppo Junttila sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen (16.5.-) johtaja Markku Koponen neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty lakimies Janne Metsämäki (-15.5.) toimitusjohtaja Arto Ojala johtaja Pertti Parmanne toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola johtaja Seppo Riski neuvottelupäällikkö Heikki Saipio sopimusjohtaja Risto Voipio TT KT STTK SAK PT AKAVA SAK PT SAK MTL TT KT KiSV Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Seppo Riski ja varapuheenjohtajaksi Pertti Parmanne. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 15

17 TILINTARKASTAJAT Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy. Tarkastustoimintaa johti KHT, KTM Arto Kuusiola. TOIMISTO Työttömyysvakuutusrahaston toimisto on ollut omissa tiloissa, Kalevankatu 12, Helsinki. HENKILÖSTÖ Rahaston toimitusjohtajana toimi oikeustieteen kandidaatti Heikki Pohja. Rahaston sijoitustoimintaa ja taloutta hoiti talousjohtaja, KTM Tapio Oksanen apunaan salkunhoitaja, KTM Sami Lahtinen saakka ja KTM Petteri Vaarnanen lukien. Sijoitustoiminnan maksuliikennettä ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Tuire Tuomola saakka ja sen jälkeen yo-merkonomi Kaija Viertola. Työttömyyskassojen ennakoita ja maksuliikennettä sekä kirjanpitoa hoiti yomerkonomi Tuija Pahikka-aho saakka ja hänen vuorotteluvapaansa alettua yo-merkonomi Soile Vesa. HSO-sihteeri Outi Verronen on toiminut palkanlaskijana ja johdon sihteerinä alkaen. Lähinnä työsopimuslakiasioita käsitteleväksi osa-aikaiseksi (60 %) lakimieheksi valittiin oik.yo. Sanna Kujala alkaen. Toimistosihteerinä ja lakimiehen avustajana toimi yo-merkonomi Maarit Sandberg. Tietohallintopäällikön tehtäviä hoiti osa-aikaisesti (30 %) Koulutusrahaston tietohallintopäällikkö Pirkko Levänen. EDUSTUKSET Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan jäsenenä toimi Heikki Pohja ja varajäsenenä Tapio Oksanen. Heikki Pohja edusti rahastoa sosiaali- ja terveysministeriön eri lainvalmisteluhankkeissa ja eduskunnan valiokuntien kuulemistilaisuuksissa. SOPIMUKSET Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton kanssa allekirjoitettiin vuotta 2003 koskeva työttömyysetuuksien rahoituslain 21 :ssä tarkoitettu sopimus työttömyysvakuutusmaksujen perimisestä, tilittämisestä ja perimiskulujen korvaamisperusteista. Vuotta 2004 koskeva sopimus allekirjoitettiin Sosiaali- ja ter- veysministeriö vahvisti sopimuksen Vastaavat sopimukset tehtiin Valtiokonttorin kanssa valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja valtion liikelaitosten työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perimisestä ja perimiskulujen korvaamisesta. T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 16

18 AVAINLUVUT Vakuutusmaksutulo Muut tulot (STM) Maksuprosentit - palkansaajamaksu - työnantajamaksu alempi - työnantajamaksu ylempi Menot yhteensä, milj. euroa - Työttömyysskassat (TVR) - Työttömyysskassat (STM) - Eläketurvakeskus (työeläkelisä) - Koulutusrahasto - Kansaneläkelaitos - Työministeriö (palkkaturva) - Hallintokulut Yli- /alijäämä Sijoitusten tuotto- % käyville arvoille Suhdannepuskuri, milj. euroa - Rahamarkkinasijoitukset - Joukkolainat - Osakkeet - Muut sijoitukset ,20 0,60 2, , , ,40 0,70 2, , , ,70 0,80 3, , , ,00 0,90 3, , , ,35 0,90 3, , , KASSOJEN MAKSAMAT ETUUDET, TVR:N OSUUS milj. euroa ja %-osuus kaikista milj. %- osuus milj. %- osuus milj. %- osuus milj. %- osuus milj. %- osuus Koulutuspäivärahat 5,9 0,7 % 3,3 0,4 % 4,6 0,6 % 4,2 0,5 % 6,0 0,7 % Lomautuspäivärahat 141,7 16,2 % 108,1 14,0 % 78,3 10,1 % 73,0 9,2 % 85,1 10,0 % Lisäpäivien päivärahat 123,7 14,1 % 148,0 19,2 % 203,6 26,3 % 220,0 27,7 % 271,7 31,9 % Muut päivärahat 487,9 55,7 % 413,2 53,6 % 389,6 50,4 % 402,9 50,6 % 389,6 45,7 % Vuorottelukorvaus 36,7 4,2 % 29,0 3,8 % 30,4 3,9 % 24,4 3,1 % 19,8 2,3 % Aikuiskoulutustuki 50,9 5,8 % 46,7 6,1 % 41,5 5,4 % 49,0 6,2 % 56,1 6,6 % Lapsikorotus 8,5 1,0 % 7,2 0,9 % 9,3 1,2 % 7,4 0,9 % 9,4 1,1 % Jäsenmaksujen tasaus 8,8 1,0 % 10,1 1,3 % 11,3 1,5 % 9,5 1,2 % 9,2 1,1 % Hallintoapurahat 11,9 1,4 % 4,8 0,6 % 5,0 0,6 % 5,1 0,6 % 5,6 0,7 % Yhteensä 875,9 770,4 773,6 795,5 852,5 T YÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON TOIMINNASTA 17

19 T ULOSLASKELMA TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,17 Viivästys- ja yliaikakorot , ,19 Tulot työnantajamaksuista yhteensä , ,36 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,59 Viivästys- ja yliaikakorot , ,37 Tulot palkansaajamaksuista yhteensä , ,96 STM tulot , ,15 TSL:n mukaiset korvaukset , ,92 Rahaston varsinaiset tulot yhteensä , ,39 MENOT Eläketurvakeskus , ,64 Valtion Eläkerahasto , ,42 Kansaneläkelaitos , ,00 Koulutusrahasto , ,76 Työministeriö , ,03 Työttömyyskassat (TVR) , ,86 Työttömyyskassat (TM) , ,33 Työttömyyskassat (STM) , ,20 Edell.vuoden kulujen korjaukset 0, ,09 Vakuutusyhtiöt, hoitokorvaukset , ,73 Tyött.vak osuus STM:lle , ,76 Rahaston hallintokulut , ,66 Rahaston varsinaiset menot yhteensä , ,48 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN KORKOJA , ,91 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustuotot , ,67 Sijoituskulut , ,46 Sijoitustuottojen netto , ,21 Eläketurvakeskuksen ja Valtion eläkerahaston korkoutus , ,15 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,27 T ULOSLASKELMA 18

20 T ASE VASTAAVAA Viite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,27 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitusomaisuus Kiinteistöosakkeet , ,75 Noteeratut osakkeet , ,67 Sijoitusrahastot , ,73 Kapitalisaatiosopimukset , ,27 Joukkovelkakirjat , ,29 Rahamarkkinasijoitukset , ,05 Omaisuudenhoitotilit , ,30 Sijoitusomaisuus yhteensä , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,08 Rahat ja pankkisaamiset 2 985, ,23 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,31 YHTEENSÄ VASTAAVAA , ,96 VASTATTAVAA YLI-/ALIJÄÄMÄ edellisiltä vuosilta , ,88 tilikaudelta , ,27 Kertynyt yli-/alijäämä , ,15 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat , ,81 Vieras pääoma yhteensä , ,81 YHTEENSÄ VASTATTAVAA , ,96 T ASE 19

21 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET TULOSLASKELMA JA TASE Työttömyysvakuutusrahaston tuloslaskelma on tilitys, joka kertoo mistä ja millä perusteella rahasto on saanut varoja käyttöönsä ja mihin lakien ja asetusten määräämiin tarkoituksiin varat on käytetty. TULOJEN KIRJAAMISPERUSTEET Vakuutusmaksutulot kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausi-ilmoitusten perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa kuukausi-ilmoituksessa sille kuukauden aikana kertyneiden työttömyysvakuutusmaksujen ja vakuutusyhtiön maksettavaksi lasketun koron ja viivästyskoron määrän, jotka vakuutusyhtiö suorittaa rahastolle sopimuksen mukaisesti. Siten joulukuulta annettavassa kuukausi-ilmoituksessa vakuutusyhtiö ilmoittaa sille joulukuun loppuun kertyneiden vakuutusmaksujen määrän ja sopimuk- sen mukaisen koron. Tuloslaskelma sisältää vakuutusyhtiölle joulukuussa kertyneet vakuutusmaksut, jotka maksetaan rahastolle seuraavana vuonna. PERINNÄSSÄ OLEVAT SAAMISET Laiminlyödyt, ulosotossa olevat, vireillä olevissa konkursseissa ja vapaaehtoisissa velkasaneerauksissa olevien yritysten työttömyysvakuutusmaksut vakuutusyhtiöt perivät ja valvovat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisen sopimuksen antamin valtuuksin. Vakuutusyhtiöt tilittävät kertyneet vakuutusmaksut kuukausi-ilmoituksissaan. Tilikauden lopussa perinnässä ja pakkoperinnässä olleet vakuutusmaksut eivät siten sisälly rahaston maksutuloon eivätkä vakuutusmaksusaamisiin vuonna PERINNÄSSÄ OLEVAT TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, Uudet erääntyneet 693,37 304,43 Normaaliperinnässä 488,91 426,39 Pakkoperinnässä 2 662,29 607,03 Erikoisperinnässä 709, ,92 Perinnässä olevat 4 554, ,78 Velkasaneerauksessa 1 257,39 611,62 Konkurssivalvonnassa 1 699, ,74 Yhteensä 7 511, ,85 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 20

22 PERINNÄSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, Uudet erääntyneet 255,15 250,99 Normaaliperinnässä 142,61 507,27 Pakkoperinnässä 1 046,47 722,43 Erikoisperinnässä 169,92 644,63 Perinnässä olevat 1 614, ,34 Velkasaneerauksessa 663,99 385,46 Konkurssivalvonnassa 882,45 593,26 Yhteensä 3 160, ,06 MENOJEN KIRJAAMISPERUSTEET TUKIMAKSUT TYÖTTÖMYYSKASSOILLE Työttömyyskassamaksujen ennakot maksetaan kassoille kuukausittain edellisen tilikauden lopussa hyväksytyn budjetin mukaisesti. Vakuutusvalvontavirasto toimittaa TVR:lle kuukausittain tilastot kassojen asiakkailleen maksamien tukien kertymästä, jonka perusteella rahasto on joulukuun lopussa jaksottanut ennakkomaksujen ja toteutuneen kassamaksun kassakohtaisesti saamiseksi tai velaksi kirjanpidossaan. Vuoden 2002 kirjanpidossa edellä mainittua jaksotusta ei ole tehty. Lisäksi hallintokuluapurahoja ei vielä vuonna 2002 ole sisällytetty ennakkomaksuihin. Näin ollen vuoden 2003 kassamaksuihin sisältyy vuoden 2002 eriä yhteensä 1,5 milj. euroa saamista. Varat työttömyyskassoille maksettaviin valtionosuuksien ennakoihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ennakot ministeriöltä ja menot työttömyyskassoille on kirjattu sen suuruisina, minkä verran kutakin etuutta työttömyyskassat ovat maksaneet asiakkailleen. Vakuutusyhtiöiden hoitokorvaukset kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausitilitysten mukaisesti. Rahaston hoitomenot on kirjattu suoriteperusteisesti. Palkkaturvamaksu kirjataan työministeriön arviolaskun perusteella ilman korkoutusta. Rahaston hallintokulut kirjataan suoriteperusteisesti. MAKSUT ELÄKETURVAKESKUKSELLE JA VALTION ELÄKERAHASTOLLE SEKÄ NIIDEN KORKOUTUS Eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain 12 c :n (561/1998) mukaan tilikaudelta suoritettavat maksut perustuvat Eläketurvakeskuksen antamaan arvioon, jota tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Suoritettujen maksujen ja tarkistetun arvion erotus kirjataan siirtosaamiseksi tai siirtovelaksi. Maksut esitetään tuloslaskelmassa korkouttamattomana. Lopullisen maksun määrä saadaan Eläketurvakeskukselta tilikautta seuraavan vuoden keväällä ja lopullisen ja tilinpäätöksessä käytetyn maksuarvion erotus esitetään korjauksena, edellisen vuoden tasausmaksuna tilikautta seuraavan vuoden tilinpäätöksessä. Vuoden tarkistettu ennakko ja edellisen vuoden tasausmaksu on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eläketurvakeskus korkouttaa TVR:n maksettavaksi pannut veloitukset laskuperustekorkoa T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 21

23 käyttäen. Tilinpäätöksessä käytetty tarkistettu maksu on korkoutettu tilikauden loppuun (veloituskorko). Eläketurvakeskus hyvittää TVR:lle korkoa tämän suorittamien todellisten maksujen ja todellisten maksuajankohtien mukaan (hyvityskorko). Tilikautta seuraavana vuonna selvitettävä lopullinen maksu korkoutetaan Eläketurvakeskuksen ja TVR:n sopimaan selvitysajankohtaan (edellisen vuoden veloituskorko). TVR:n kaikkiin edelliseltä vuodelta suorittamille maksuille lasketaan vastaavalla tavalla hyvityskorko (edellisen vuoden maksun hyvityskorko). Valtion eläkerahaston osalta maksujen veloitus- ja hyvityskorko lasketaan vastaavalla tavalla. Tilikauden ja edellisen vuoden veloitus- ja hyvityskorkoutukset on eritelty liitetiedoissa ja niiden nettosumma on esitetty tuloslaskelmassa nimikkeellä Eläketurvakeskuksen ja Valtion Eläkerahaston maksujen korkoutus. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Vuoden 2002 tilinpäätöksessä on siirrytty ensimmäistä kertaa suunnitelman mukaisiin poistoihin. Poistot on laskettu käyttöomaisuuden arvioidun pitoajan mukaan. Rahaston toimiston remonttikustannukset on jaksotettu 10 vuoden pitoajalle, atk-laitteet ja ohjelmat 3 vuoden ja konttorin kalusteet 3 vuoden pitoajalle. Vuoden 2003 tilinpäätös on laadittu tätä käytäntöä soveltaen. markkina-arvon suuruiseksi. Arvonalennus kirjataan sijoituksen kuluiksi. Vuosien 2002 ja 2003 arvonalennusten erotus on kirjattu sijoitustuotoksi. SIJOITUSRAHASTOT Sijoitusrahastot kirjataan ja arvostetaan tilinpäätöksessä soveltuvin osin niin kuin osakkeet. VAKUUTUSYHTIÖIDEN KAPITALISAATIOSOPIMUKSET Kapitalisaatiosopimukset on arvostettu takaisinostoarvoon. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Joukkovelkakirjat kirjataan hankintamenoon. Hankintamenon ollessa nimellisarvoa korkeampi jaksotetaan ylikurssi juoksuajalle sijoitustuottojen vähennykseksi. Koska joukkovelkakirjat on tarkoitettu pidettäväksi juoksuajan loppuun, niistä ei tehdä arvonalennuksia markkina-arvon painuessa kirjanpitoarvoa pienemmäksi. RAHAMARKKINASIJOITUKSET Rahamarkkinasijoitukset on kirjattu ja esitetty hankintamenon suuruisina. Sijoitus- ja yritystodistusten käypänä arvona on pidetty rahalaitoksen ilmoittamaa markkinahintaa, muiden rahamarkkinasijoitusten käypänä arvona on pidetty niiden hankintamenoa. SIJOITUSTEN ARVOSTUS OSAKKEET Osakkeet kirjataan hankintamenoon. Arvostus suoritetaan salkku- ja osakekohtaisesti alimman arvion periaatetta noudattaen. Mikäli tilinpäätöspäivän markkina-arvo on alempi kuin kirjanpitoarvo, alennetaan kirjanpitoarvo T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 22

24 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Työnantajan vak.maksut yksityiset , ,50 Työnantajan vak.maksut yksit. osaomistajat , ,70 Työnantajan vak.maksut valtion liikelaitokset , ,57 Ylimääräiset vakuutusmaksut 0, ,40 Vakuutusmaksut yhteensä , ,17 2 Työnant. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot RahL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,19 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 0,00 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,19 3 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajan vakuutusmaksut , ,54 Palkansaajan vakuutusmaksut osaomistajat , ,05 Vakuutusmaksut yhteensä , ,59 4 Palkans. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot RahL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,37 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 0,00 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,37 5 TSL:n mukaiset korvaukset Kuluvan tilikauden tuomiot , ,92 TSL jaksotussaamiset , ,28 Kaudelle rahana tuloutuneet , ,20 Stm:n osuus ,49 0,00 josta vuoden 2002 tilitys 51,7 % ,19 0,00 Kuluvan kauden STM tilitysvaraus ,30 0,00 TSL:n mukaiset korvaukset yhteensä , ,92 6 Eläketurvakeskus Edellisen vuoden tasausmaksu , ,36 Kuluvan tilikauden maksu , ,00 ETK po jaksotus , ,00 Eläketurvakeskus yhteensä , ,64 7 Valtion Eläkerahasto Edellisen vuoden tasausmaksu , ,58 Kuluvan tilikauden maksu , ,00 VER po jaksotus , ,00 Valtion eläkerahasto yhteensä , ,42 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 23

25 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Koulutusrahasto Edellisen vuoden tasausmaksu , ,17 Kuluvan tilikauden maksu , ,59 Koulutusrahasto yhteensä , ,76 9 Työministeriö Edellisen vuoden tasausmaksu , ,74 Kuluvan tilikauden maksu , ,77 Työministeriö yhteensä , ,03 10 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TVR) Jäsenmaksujen tasaus, kuluva vuosi , ,00 Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,72 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,93 Koulutuspäivärahat, jaksotus ,88 0,00 Lomautusajan päivärahat, edell. vuosi , ,14 Lomautusajan päivärahat, kuluva vuosi , ,45 Lomautusajan päivärahat, jaksotus ,83 0,00 Lisäpäivärahat, edellinen vuosi , ,32 Lisäpäivärahat, kuluva vuosi , ,25 Lisäpäivärahat, jaksotus ,19 0,00 Muut päivärahat, edellinen vuosi , ,58 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,67 Muut päivärahat, jaksotus ,80 0,00 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi , ,40 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,08 Vuorottelukorvaukset, jaksotus ,40 0,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,84 Hallintokuluapurahat, kuluva vuosi ,00 0,00 Tukimaksut (TVR) yhteensä , ,86 11 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TM) Aikuiskoulutustuki, edellinen vuosi , ,84 Aikuiskoulutustuki, kuluva vuosi , ,00 Lapsikorotukset, edellinen vuosi , ,53 Lapsikorotukset, kuluva vuosi , ,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,02 Tukimaksut (TM) yhteensä , ,33 12 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (STM) Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,65 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,63 Koulutuspäivärahat, jaksotus ,38 0,00 Muut päivärahat, edellinen vuosi ,47 0,00 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,77 Muut päivärahat, jaksotus ,01 0,00 Muut päivärahat ja vuorottelukorv. edell. vuosi 0, ,73 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi ,53 0,00 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,62 Vuorottelukorvaukset, jaksotus ,02 0,00 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,56 Hallintokuluapurahat, kuluva vuosi ,00 0,00 Tukimaksut (STM) yhteensä , ,20 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 24

26 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vakuutusyhtiöille maksetut hoitokorvaukset Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,50 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,23 Hoitokorvaukset yhteensä , ,73 14 Rahaston hallintokulut Palkat , ,20 Johtokunnan ja hallintoneuvoston palkkiot , ,00 Tel-maksut , ,76 Muut vakuutusmaksut 181, ,77 Sosiaaliturvamaksut , ,04 Muut henkilöstökulut , ,53 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Remonttikulut 0, ,46 Atk-kulut , ,54 Muut kulut , ,97 Poistot aineett. ja aineell. hyödykkeistä , , , ,36 Vuokratuotot 4 979,52 0,00 Hallintokulut yhteensä , ,66 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 15 Tuotot Osinkotuotot , ,71 Korkotuotot , ,15 Muut tuotot , ,71 Myyntivoitot , ,10 Arvonalennusten palautus ,90 0,00 Tuotot yhteensä , ,67 16 Kulut Korkokulut , ,57 Muut kulut ,30-288,00 Myyntitappiot , ,94 Arvonalennukset , ,95 Kulut yhteensä , ,46 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,21 17 Eläketurvakeskuksen ja Valtion Eläkerahaston korkoutus Eläketurvakeskus hyvityskorko , ,63 Eläketurvakeskus veloituskorko , ,97 Valtion Eläkerahasto hyvityskorko , ,99 Valtion Eläkerahasto veloituskorko , ,50 ETK:n ja Valtion Eläkerahaston nettokorkoutus , ,15 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 25

27 T ASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet ,27 16,82 Atk-ohjelmat , ,66./. poistot , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,27 19 Aineelliset hyödykkeet ,37 16,81 Toimistokalusteet , ,93 Koneet , ,34 Atk-laitteet , ,81 Autot ,00 0,00 Koneet ja kalusto yhteensä , ,89./. poistot , ,52 Koneet ja kalusto , ,37 Toimitilojen peruskorjaukset , ,61 Peruskorjaukset ,95 0,00./. poistot , ,66 Toimitilojen peruskorjaukset , ,95 Aineelliset hyödykkeet , ,32 20 Kiinteistöosakkeet , ,75 SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO JA KIRJANPITOARVO 21 Noteeratut osakkeet Markkina-arvo , ,63 Kirjanpitoarvo , ,67 Erotus , ,96 22 Sijoitusrahastot Markkina-arvo , ,50 Kirjanpitoarvo , ,73 Erotus , ,77 23 Kapitalisaatiosopimukset Markkina-arvo , ,27 Kirjanpitoarvo , ,27 Erotus 0,00 0,00 24 Joukkovelkakirjat Markkina-arvo , ,74 Kirjanpitoarvo , ,29 Erotus , ,45 25 Rahamarkkinasijoitukset Markkina-arvo , ,12 Kirjanpitoarvo , ,05 Erotus , ,07 T ASEEN LIITETIEDOT 26

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut 1 940 127 097,32 1 019 471 121,17 Viivästys- ja yliaikakorot 2 381 400,76 592 721,19 Tulot

Lisätiedot

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut 1 1 019 471 121,17 1 123 767 156,47 Viivästys- ja yliaikakorot 2 592 721,19 670 642,99

Lisätiedot

Tuloslaskelma VIITE 1.1.-31.12.2009 1. 1.-31.12.2008 TULOT

Tuloslaskelma VIITE 1.1.-31.12.2009 1. 1.-31.12.2008 TULOT Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 31 Tuloslaskelma Tuloslaskelma VIITE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen sisältö:

Tilinpäätöksen sisältö: Tilinpäätöksen sisältö: Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot 28 Tuloslaskelman liitetiedot 30 Taseen liitetiedot 34 Allekirjoitukset 37 Tilintarkastuskertomus 38 25 Tuloslaskelma Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05 Tilinpäätös Tuloslaskelma 34 Tase 35 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 36 Tuloslaskelman liitetiedot 38 Taseen liitetiedot 42 Allekirjoitukset 45 Tilintarkastuskertomus 46 33 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 8.9.2012 Työttömyysvakuutusrahasto Lailla perustettu vuonna 1998 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2001

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2001 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2001 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Yleistä... 4 Tulot... 7 Menot... 8 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri... 9 Hallinto... 10 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Työttömyysvakuutusrahaston

TILINPÄÄTÖS. Työttömyysvakuutusrahaston TILINPÄÄTÖS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Ulkoasu: Innocorp Oy Sisältö Tuloslaskelma 4 Tase 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2014 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Toimintaympäristö Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Avainluvut 2010 muutos % 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo 1 622 13 % 1 431 1 579 1

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2006

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2006 Sisältö 1 Missio ja visio 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät ja menot 8 Varallisuusasema ja suhdannepuskuri 9 Riskienhallinta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2010 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 VUOSIKERTOMUS 2010 31 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2007

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO. Toimintakertomus 2007 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2007 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Missio ja visio Rahaston talous vuonna 2007 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 2 Rahaston tehtävät 4 Rahaston

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2016. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys 2016 2017 Esittely sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 170/2016 vp Työttömyyden kehitys elokuu 2016 Työttömät työnhakijat 3 kk k.a. Työttömät työnhakijat muutos

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys

Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys Työttömyysvakuutusrahaston talouden kehitys 2017 2018 Esittely sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 136/2017 vp TVR: Avaintiedot H1/2017 Työttömyysvakuutus Kerätyt maksut 2.071 M, kasvua 4 % Maksutilitykset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/2015 vp

Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/2015 vp Työttömyysvakuutusrahasto Talouden esittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 95/215 vp TVR:n talouden perustekijät ennusteiden yhteenveto 28.8.215 tilanteessa 4, Bkt kasvu % 12 Työttömyysaste

Lisätiedot

Suunnittelu: Staart Oy Hallinnon kuvat: Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Paino: Libris Oy

Suunnittelu: Staart Oy Hallinnon kuvat: Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Paino: Libris Oy TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Vuosikertomus 2008 Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Missio Visio Toimintaympäristö Rahaston talous vuonna 2008 2 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 6 Työttömyysvakuutusrahasto

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 169/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 169/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 169/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

HE 150/1997 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ. 42 %. Lopullinen valtionosuus ansiopäivärahamenoista

HE 150/1997 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ. 42 %. Lopullinen valtionosuus ansiopäivärahamenoista HE 150/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998, vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 :n väliaikaisesta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti

Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Vuosikertomus 2009 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 1 Rahaston talous vuonna 2009 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 TVR työttömyysetuuksien rahoittajana 10 Työttömyysvakuutusmaksujen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO LYHYESTI

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO LYHYESTI Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Rahaston talous vuonna 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 10 TVR työttömyysetuuksien rahoittajana 13 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä ja valvonta 17 Työsopimuslain

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määrääminen ja perintä siirtyi rahastolle onnistuneesti 4 Rahaston talous vuonna 2013

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

HE 191/2005 vp. Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esityksellä. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työttömyysvakuutusrahaston

HE 191/2005 vp. Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esityksellä. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työttömyysvakuutusrahaston Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot