T ULOSLASKELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001"

Transkriptio

1 T ULOSLASKELMA TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,47 Viivästys- ja yliaikakorot , ,99 Tulot työnantajamaksuista yhteensä , ,46 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut , ,86 Viivästys- ja yliaikakorot , ,25 Tulot palkansaajamaksuista yhteensä , ,11 STM tulot , ,35 TSL:n mukaiset korvaukset , ,71 Rahaston varsinaiset tulot yhteensä , ,63 MENOT Eläketurvakeskus , ,48 Valtion eläkerahasto , ,60 Kansaneläkelaitos , ,68 Koulutus- ja erorahasto , ,37 Työministeriö , ,56 Työttömyyskassat (TVR) , ,03 Työttömyyskassat (TM) , ,66 Työttömyyskassat (STM) , ,30 Edell.vuoden kulujen korjaukset ,09 0,00 Vakuutusyhtiöt, hoitokorvaukset , ,69 Tyött.vak osuus STM:lle , ,48 Rahaston hallintokulut , ,40 Rahaston varsinaiset menot yhteensä , ,25 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN KORKOJA , ,38 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustuotot , ,36 Sijoituskulut , ,18 Sijoitustuottojen netto , ,18 Eläketurvakeskuksen ja Valtion eläkerahaston korkoutus , ,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,77 T ULOSLASKELMA 14

2 T ASE VASTAAVAA Viite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,27 16,82 Aineelliset hyödykkeet ,32 16,81 Sijoitusomaisuus Kiinteistöosakkeet ,75 0,00 Noteeratut osakkeet , ,21 Sijoitusrahastot , ,61 Kapitalisaatiosopimukset , ,11 Joukkovelkakirjat , ,73 Rahamarkkinasijoitukset , ,77 Omaisuudenhoitotilit , ,79 Sijoitusomaisuus yhteensä , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,76 YHTEENSÄ VASTAAVAA , ,80 VASTATTAVAA YLI-/ALIJÄÄMÄ edellisiltä vuosilta , ,31 tilikaudelta , ,77 Kertynyt yli-/alijäämä , ,08 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat , ,72 Vieras pääoma yhteensä , ,72 YHTEENSÄ VASTATTAVAA , ,80 T ASE 15

3 T ILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET TULOSLASKELMA JA TASE Työttömyysvakuutusrahaston tuloslaskelma on tilitys, joka kertoo mistä ja millä perusteella rahasto on saanut varoja käyttöönsä ja mihin lakien ja asetusten määräämiin tarkoituksiin varat on käytetty. TULOJEN KIRJAAMISPERUSTEET Vakuutusmaksutulot kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausi-ilmoitusten perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa kuukausi-ilmoituksessa sille kuukauden aikana kertyneiden työttömyysvakuutusmaksujen ja vakuutusyhtiön maksettavaksi lasketun koron ja viivästyskoron määrän, jotka vakuutusyhtiö suorittaa rahastolle sopimuksen mukaisesti. Siten joulukuulta annettavassa kuukausi-ilmoituksessa vakuutusyhtiö ilmoittaa sille joulukuun loppuun kertyneiden vakuutusmaksujen määrän ja sopimuksen mukaisen koron. Tuloslaskelma sisältää vakuutusyhtiölle joulukuussa kertyneet vakuutusmaksut, jotka maksetaan rahastolle seuraavana vuonna. PERINNÄSSÄ OLEVAT SAAMISET Laiminlyödyt, ulosotossa olevat, vireillä olevissa konkursseissa ja vapaaehtoisissa velkasaneerauksissa olevien yritysten työttömyysvakuutusmaksut vakuutusyhtiöt perivät ja valvovat rahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisen sopimuksen antamin valtuuksin. Vakuutusyhtiöt tilittävät kertyneet vakuutusmaksut kuukausi-ilmoituksissaan. Tilikauden lopussa perinnässä ja pakkoperinnässä olleet vakuutusmaksut eivät siten sisälly rahaston maksutuloon eivätkä vakuutusmaksusaamisiin vuonna PERINNÄSSÄ OLEVAT TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, 100 EUR Uudet erääntyneet 6 954, ,18 Normaaliperinnässä 2 775, ,52 Pakkoperinnässä 8 922, ,66 Erikoisperinnässä 7 785, ,97 Perinnässä olevat , ,33 Velkasaneerauksessa 9 185, ,74 Konkurssivalvonnassa , ,51 Yhteensä , ,58 16

4 PERINNÄSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT, 100 EUR Uudet erääntyneet 8 764, ,51 Normaaliperinnässä 6 675, ,85 Pakkoperinnässä , ,47 Erikoisperinnässä 5 522, ,08 Perinnässä olevat , ,91 Velkasaneerauksessa 8 082, ,00 Konkurssivalvonnassa , ,00 Yhteensä , ,91 MENOJEN KIRJAAMISPERUSTEET TUKIMAKSUT TYÖTTÖMYYSKASSOILLE TVR:n, työministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön osuudet tukimaksuista työttömyyskassoille kirjataan niitä koskevan päätöksen osoittaman tilikauden menoksi. Tilikauden lopussa teknisistä syistä tilikaudelle kuuluvat mutta maksamatta olevat määrät kirjataan tilikauden menoksi ja siirtovelaksi ja seuraavalle vuodelle ennakkoon maksetut määrät kirjataan tilikauden ennakkomaksuksi ja ne tulevat siten seuraavan tilikauden menoksi. Varat työttömyyskassoille maksettaviin valtionosuuksien ennakoihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ennakot ja menot on kirjattu toteutuneiden suuruisina. Vakuutusyhtiöiden hoitokorvaukset kirjataan vakuutusyhtiöiden kuukausitilitysten mukaisesti. Rahaston hoitomenot on kirjattu suoriteperusteisesti. Palkkaturvamaksu kirjataan työministeriön laskun perusteella ilman korkoutusta. Rahaston hallintokulut kirjataan suoriteperusteisesti. MAKSUT ELÄKETURVA- KESKUKSELLE JA VALTION ELÄKERAHASTOLLE SEKÄ NIIDEN KORKOUTUS Eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain 12 c :n (561/1998) mukaan tilikaudelta suoritettavat maksut perustuvat Eläketurvakeskuksen antamaan arvioon, jota tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Suoritettujen maksujen ja tarkistetun arvion erotus kirjataan siirtosaamiseksi tai siirtovelaksi. Maksut esitetään tuloslaskelmassa korkouttamattomana. Lopullisen maksun määrä saadaan Eläketurvakeskukselta tilikautta seuraavan vuoden keväällä ja lopullisen ja tilinpäätöksessä käytetyn maksuarvion erotus esitetään korjauksena, edellisen vuoden tasausmaksuna tilikautta seuraavan vuoden tilinpäätöksessä. Vuoden tarkistettu ennakko ja edellisen vuoden tasausmaksu on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eläketurvakeskus korkouttaa TVR:n maksettavaksi pannut veloitukset laskuperustekorkoa käyttäen. Tilinpäätöksessä käytetty tarkistettu maksu on korkoutettu tilikauden loppuun (veloituskorko). Eläketurvakeskus hyvittää TVR:lle korkoa tämän suorittamien todellisten 17

5 maksujen ja todellisten maksuajankohtien mukaan (hyvityskorko). Tilikautta seuraavana vuonna selvitettävä lopullinen maksu korkoutetaan Eläketurvakeskuksen ja TVR:n sopimaan selvitysajankohtaan (edellisen vuoden veloituskorko). TVR:n kaikkiin edelliseltä vuodelta suorittamille maksuille lasketaan vastaavalla tavalla hyvityskorko (edellisen vuoden maksun hyvityskorko). Valtion eläkerahaston osalta maksujen veloitus- ja hyvityskorko lasketaan vastaavalla tavalla. Tilikauden ja edellisen vuoden veloitus- ja hyvityskorkoutukset on eritelty liitetiedoissa ja niiden nettosumma on esitetty tuloslaskelmassa nimikkeellä Eläketurvakeskuksen ja Valtion eläkerahaston maksujen korkoutus. arvion periaatetta noudattaen. Mikäli tilinpäätöspäivän markkina-arvo on alempi kuin kirjanpitoarvo, alennetaan kirjanpitoarvo markkinaarvon suuruiseksi. Arvonalennus kirjataan sijoituksen kuluiksi. S IJOITUSRAHASTOT Sijoitusrahastot kirjataan ja arvostetaan tilinpäätöksessä soveltuvin osin niin kuin osakkeet. V AKUUTUSYHTIÖIDEN KAPITALISAATIOSOPIMUKSET Kapitalisaatiosopimukset on arvostettu takaisinostoarvoon. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET TVR:n käytäntönä on aikaisemmin ollut kirjata hankinnat hankintavuoden kuluksi poistoina. Vuoden 2002 tilinpäätöksessä on siirrytty ensimmäistä kertaa suunnitelman mukaisiin poistoihin. Poistot on laskettu käyttöomaisuuden arvioidun pitoajan mukaan. Rahaston toimiston remonttikustannukset on jaksotettu 10 vuoden pitoajalle, atk-laitteet ja ohjelmat 3 vuoden ja konttorin kalusteet 3 vuoden pitoajalle. SIJOITUSTEN ARVOSTUS O SAKKEET Osakkeet kirjataan hankintamenoon. Arvostus suoritetaan salkku- ja osakekohtaisesti alimman J OUKKOVELKAKIRJALAINAT Joukkovelkakirjat kirjataan hankintamenoon. Hankintamenon ollessa nimellisarvoa korkeampi jaksotetaan ylikurssi juoksuajalle sijoituksen kuluiksi. Koska joukkovelkakirjat on tarkoitettu pidettäväksi juoksuajan loppuun, niistä ei tehdä arvonalennuksia markkina-arvon painuessa kirjanpitoarvoa pienemmäksi. R AHAMARKKINASIJOITUKSET Rahamarkkinasijoitukset on kirjattu ja esitetty hankintamenon suuruisina. Sijoitus- ja yritystodistusten käypänä arvona on pidetty rahalaitoksen ilmoittamaa markkinahintaa, muiden rahamarkkinasijoitusten käypänä arvona on pidetty niiden hankintamenoa. 18

6 T ULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työnantajan vakuutusmaksut Työnantajan vak.maksut yksityiset , ,15 Työnantajan vak.maksut yksit. osaomistajat , ,06 Työnantajan vak.maksut valtion liikelaitokset , ,56 Ylimääräiset vakuutusmaksut 8 414,40 77,70 Vakuutusmaksut yhteensä , ,47 2 Työnant. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot TRL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,83 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 125,16 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,99 3 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajan vakuutusmaksut , ,66 Palkansaajan vakuutusmaksut osaomistajat , ,20 Vakuutusmaksut yhteensä , ,86 4 Palkans. vak.maks. viivästys- ja yliaikakorot TRL 22 :n mukaiset viivästyskorot , ,25 Vakuutusyhtiöiden yliaikakorot 0,00 0,00 Viivästys- ja yliaikakorot yhteensä , ,25 5 Eläketurvakeskus Edellisen vuoden tasausmaksu , ,86 Kuluvan tilikauden maksu , ,34 Eläketurvakeskus yhteensä , ,48 6 Valtion eläkerahasto Edellisen vuoden tasausmaksu ,58 0,00 Kuluvan tilikauden maksu , ,60 Valtion eläkerahasto yhteensä , ,60 19

7 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Koulutus- ja erorahasto Edellisen vuoden tasausmaksu , ,89 Kuluvan tilikauden maksu , ,48 Koulutus- ja erorahasto yhteensä , ,37 8 Työministeriö Edellisen vuoden tasausmaksu ,74 0,00 Kuluvan tilikauden maksu , ,56 Työministeriö yhteensä , ,56 9 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TVR) Jäsenmaksujen tasaus, kuluva vuosi , ,75 Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,70 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,69 Lomautusajan päivärahat, edell. vuosi , ,90 Lomautusajan päivärahat, kuluva vuosi , ,92 Lisäpäivärahat, edellinen vuosi , ,49 Lisäpäivärahat, kuluva vuosi , ,14 Muut päivärahat, edellinen vuosi , ,38 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,97 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi , ,57 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,84 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,62 Tukimaksut (TVR) yhteensä , ,03 10 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TM) Aikuiskoulutustuki, edellinen vuosi , ,34 Aikuiskoulutustuki, kuluva vuosi , ,50 Lapsikorotukset, edellinen vuosi , ,78 Lapsikorotukset, kuluva vuosi , ,93 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,79 Tukimaksut (TM) yhteensä , ,66 11 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (STM) Koulutuspäivärahat, edellinen vuosi , ,98 Koulutuspäivärahat, kuluva vuosi , ,79 Muut päivärahat, edellinen vuosi 0, ,74 Muut päivärahat, kuluva vuosi , ,08 Muut päivärahat ja vuorottelukorv. edell. vuosi ,73 0,00 Vuorottelukorvaukset, edellinen vuosi 0, ,02 Vuorottelukorvaukset, kuluva vuosi , ,72 Hallintokuluapurahat, edellinen vuosi , ,41 Tukimaksut (STM) yhteensä , ,30 20

8 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vakuutusyhtiöille maksetut hoitokorvaukset Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,17 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista , ,52 Hoitokorvaukset yhteensä , ,69 13 Rahaston hallintokulut Palkat , ,93 Johtokunnan ja hallintoneuvoston palkkiot , ,70 Tel-maksut , ,01 Muut vakuutusmaksut , ,15 Sosiaaliturvamaksut , ,95 Muut henkilöstökulut ,53-456,53 Henkilöstökulut yhteensä , ,27 Koulutus- ja erorahasto 0, ,20 Remonttikulut ,46 0,00 Atk-kulut , ,18 Muut kulut , ,75 Poistot aineett. ja aineell. hyödykkeistä ,39 0, , ,13 Hallintokulut yhteensä , ,40 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 14 Tuotot Osinkotuotot , ,18 Korkotuotot , ,01 Muut tuotot , ,01 Myyntivoitot , ,17 Arvonalennusten palautus 0, ,99 Tuotot yhteensä , ,36 15 Kulut Korkokulut , ,28 Muut kulut -288,00 0,00 Myyntitappiot , ,41 Arvonalennukset , ,49 Kulut yhteensä , ,18 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,18 16 Eläketurvakeskuksen ja valtion eläkerahaston korkoutus Eläketurvakeskus hyvityskorko , ,03 Eläketurvakeskus veloituskorko , ,97 Valtion eläkerahasto hyvityskorko , ,95 Valtion eläkerahasto veloituskorko , ,80 ETK ja valtion eläkerahaston nettokorkoutus , ,79 21

9 T ASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet ,82 16,82 Atk-ohjelmat , ,51./. poistot , ,51 Aineettomat hyödykkeet ,27 16,82 18 Aineelliset hyödykkeet ,81 16,82 Toimistokalusteet , ,29 Koneet , ,23 Atk-laitteet , ,65 Koneet ja kalusto yhteensä , ,17./. poistot , ,36 Koneet ja kalusto ,37 16,81 Toimitilojen peruskorjaukset ,61 0,00./. poistot ,66 0, ,95 0,00 Aineelliset hyödykkeet ,32 16,81 SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO JA KIRJANPITOARVO 20 Noteeratut osakkeet Markkina-arvo , ,14 Kirjanpitoarvo , ,21 Erotus , ,93 21 Sijoitusrahastot Markkina-arvo , ,81 Kirjanpitoarvo , ,61 Erotus , ,20 22 Kapitalisaatiosopimukset Markkina-arvo , ,12 Kirjanpitoarvo , ,12 Erotus 0,00 0,00 23 Joukkovelkakirjat Markkina-arvo , ,26 Kirjanpitoarvo , ,73 Erotus , ,53 22

10 TASEEN LIITETIEDOT Rahamarkkinasijoitukset Markkina-arvo , ,06 Kirjanpitoarvo , ,77 Erotus , ,29 Sijoitukset yhteensä Markkina-arvo , ,39 Kirjanpitoarvo , ,44 Erotus , ,95 25 Siirtosaamiset Maksu Eläketurvakeskukselta ,00 0,00 Hyvityskorko Eläketurvakeskukselta , ,53 Saaminen sosiaali- ja terveysministeriöltä 0, ,00 Maksu valtion eläkerahastolta , ,04 Hyvityskorko valtion eläkerahastolta , ,68 Vakuutusmaksusaamiset , ,37 Korkojaksotukset , ,14 Työttömyyskassat ,88 0,00 Sijoituksia ,55 0,00 Muut siirtosaamiset , ,58 Siirtosaamiset yhteensä , ,34 26 Siirtovelat Maksu Eläketurvakeskukselle 0, ,35 Veloituskorko Eläketurvakeskukselle , ,03 Veloituskorko valtion eläkerahastolle , ,80 Työministeriö , ,56 Maksu sosiaali- ja terveysministeriölle 0, ,91 Työttömyyskassat (STM) 0, ,45 Koulutus- ja erorahasto 0, ,89 Sijoituksia ,88 0,00 Muut siirtovelat , ,73 Siirtovelat yhteensä , ,72 23

11 H ELSINGISSÄ 21. MAALISKUUTA 2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO J OHTOKUNTA S EPPO RISKI johtokunnan puheenjohtaja P ERTTI PARMANNE R ISTO ALANKO J OUNI EKURI S EPPO JUNTTILA M ARKKU KOPONEN M ARKKU LEMMETTY J ANNE METSÄMÄKI A RTO OJALA V ELI-MATTI REKOLA H EIKKI SAIPIO R ISTO VOIPIO H EIKKI POHJA T OIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. H ELSINGISSÄ 4. HUHTIKUUTA 2003 ARTHUR ANDERSEN OY, KHT-YHTEISÖ S IMO KOSKENLAHTI KHT T ILINTARKASTUSKERTOMUS 24

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002

T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 T ULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2002 TULOT Viite Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut Vakuutusmaksut 1 940 127 097,32 1 019 471 121,17 Viivästys- ja yliaikakorot 2 381 400,76 592 721,19 Tulot

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot 11-12 Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot