Kumppanuuskyvykkyys: Organisaation kyky liittoutua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuuskyvykkyys: Organisaation kyky liittoutua"

Transkriptio

1 Kumppanuuskyvykkyys: Organisaation kyky liittoutua Jukka Vesalainen Kauppatieteellinen tiedekunta Johtamisen yksikkö Networked Value Systems NeVS -tutkimusohjelma

2 Esityksen sisältö Arvojärjestelmien verkottuminen Yritysten (organisaatioiden) väliset suhteet tarkastelun kohteena Sosiaalinen pääoma ja yhteistyökyky Katsaus strategisen kyvykkyyden periaatteisiin Kumppanuuskyvykkyys

3 Näkökulmia verkostoihin aalisuus kas/toimittaja -suhde Horisontaalisuus - Kahden tai useamman yrityksen muuhun kuin vaihdantaan perustuva yhteistyö

4 Arvojärjestelmän 3 organisoitumistapaa Markkinaehtoinen Kumppanuusmalli Verkostomainen Allianssimalli Vertikaalisesti integroitunut Markkinamekanismi Markkinamekanismi

5 tai jos kyseessä on arvoverkko Markkinaehtoinen arvoverkko Kumppanuuksiin ja alliansseihin perustuva arvoverkko Hierarkkinen arvontuotantojärjestelmä Loppuasiakas Loppuasiakas Loppuasiakas Esimerkkinä yksityinen lääkärikeskus tai koulutusohjelma

6 Yritysten (organisaatioiden) välisen suhteen ulottuvuudet (mistä organisaatioiden välinen suhde muodostuu?) Organisationaaliset sidokset Liiketoiminnalliset sidokset Rakenteelliset sidokset - rajapintarakenne - järjestelmät - prosessit Vaihdanta - Fyysinen -Palvelut -Kokonaisvaltaisuus Sosiaalinen pääoma - vuorovaikutus - luottamus - yhteisyys Strateginen sidos -Suhdespesifit investoinnit -Riippuvuus -Yhteinen visio/strategia -Win/win Partnership Monitor: Suhteen integraatiota mittaava kehittämisväline (MDI.fi)

7 Sosiaalinen pääoma ja henkilötason vuorovaikutus: Yhteistyökyky Luottamus: Luotettavuus ja luottavaisuus - Rehellisyys, ennustettavuus, hyväntahtoisuus, osaaminen, vastavuoroisuus, normiperustainen luottamus - Henkilö/henkilö, instituutio/henkilö ja instituutio/instituutio Yhteisyys - Samansuuntaiset arvot, yhteiset tavoitteet ja näkemykset keinoista - Yhteinen kieli, tiedon taso ja jaettu näkemys Vuorovaikutus dialoginen vuorovaikutus (debatti vs. dialogi) - Lähtökohta: Yksi ainoa totuus tai ratkaisu vs. useita päteviä ratkaisuja - Tavoite: Voittaa, olla oikeassa vs. ymmärtää toisen näkemystä hänen asemastaan katsottuna - Asennoituminen: arvioiva, kritisoiva vs. avoimuus, uteliaisuus - Käyttäytyminen - Aktiivinen kuuntelu, rakentava kritiikki, vaihtoehtoisten näkökantojen pohdinta, tutkiva kysely Vuorovaikutus Luottamus Yhteisyys = suhteissa ilmenevä sosiaalinen pääoma - Henkilösuhteet (henkilöiden kesken; esimies alaissuhteissa) - Tiimisuhteet (tiimien välillä) - Organisaatiosuhteet (toimintojen välillä) - Verkostosuhteet (yritysten välillä)

8 Sosiaalisen pääoman moderoiva vaikutus Sosiaalinen pääoma - luottamus, yhteisyys, vuorovaikutus Rakenteellinen integraatio - rajapintarakenteet, yhteiset ja integroidut järjestelmät, prosessijohtaminen Strateginen integraatio - Suhdespesifit investoinnit; keskinäinen riippuvuus, win/win Suhteen suoritustaso - laatu, toimitusvarmuus, innovointi, tuottavuus, pääoman käytön tehokkuus Suhteessa ilmenevä sosiaalinen pääoma saa aikaan positiivisen vahvistuvan yhteyden rakenteellisen ja strategisen integraation ja suhteen suoritustason välille

9 Strateginen kyvykkyys: Resurssit osaaminen toiminta suorituskyky (ROTS) Mihin yrityksen sisäisiin tekijöihin perustuu sen kilpailukyky? Resursseihin sinällään (R) - ylivoimaisen nopeuden omaava työstökone konepajalla - kaupan erinomainen sijainti - etelänpuoleinen viljava pelto maatilalla Resurssiin ja osaamiseen tai erityiseen tietoon (R+O) - työstökoneen ohjelmointiosaaminen - markkinointiosaaminen, tieto asiakkaiden ostotottumuksista - viljalajikkeiden tuntemus ja viljelyosaaminen Resursseja ja osaamista hyödyntäviin toimintatapoihin ja periaatteisiin (R+O+T) - lean tuotannonohjausmalli - markkinoinnin segmenttiajattelu - GPS tekniikan soveltaminen kylvössä Suorituskykytekijät (R+O+T+S) - tuottavuus, joustavuus - saavutettavuus, myynti - tuottavuus, saanto Strateginen kyvykkyys: Resurssit osaaminen toimintatapa nippujen kombinaatiot

10 Case: Mekaniikkaosia valmistavan komponenttitoimittajan strateginen kyvykkyys Yrityksen markkinointi- ja asiakastoimintoihin liittyvät kyvykkyydet: - Ominaisuuksien nippuja, jotka ovat: - Arvokkaita - Alalla harvinaisia - Vaikeasti kopioitavia/imitoitavia - Muodostuvat resurssien, osaamisen (tiedon), toimintojen kombinaatioina ja tuottavat tiettyä ennalta määriteltyä suorituskykyominaisuutta Yrityksen muut tunnistetut kyvykkyydet, jotka yhdessä edellisen kanssa muodostavat yrityksen strategisen kyvykkyyden, joka on yrityksen omaksuma uniikki tapa toimia ja jossa kyvykkyyksien keskinäinen synergia on tärkeää Yrityksen kumppanuuskyvykkyys näkyy: 1) Asiakasrajapinnan organisaatiotasoisena toimintana (ROTS) 2) Sen yhteydessä henkilökohtaisena yhteistyökykynä, joka rakentaa sosiaalista pääomaa 3) Yrityksen sisäisenä yhteistyökykynä, joka näkyy toimintojen keskinäisenä yhteistoimintana

11 Strategisen kyvykkyyden ilmeneminen käytännössä: Case konepaja Kyvykkyysalue Asiakasrajapinnan hallinta Resurssit Osaaminen/tieto Toimintatavat Tavoiteltu suorituskyky Key account managerit Asiakaslähtöiset Investoinnit Uskottavuus Luotettavuus Asiakkaan tuotteiden tuntemus Asiakkaan toiminnan tuntemus Pyrkimys syvälle asiakassuhteisiin Toiminta laajalla asiakasrajapinnalla Asiakkaan tuotekehitysprosessien tukeminen Joustavuus Teknologian tuottavuus Nopeus Elinkaaren mittainen palvelutarjonta Teknologia-asiantuntijat Key account managerit 3 D -laitteet ja ohjelmistot Valmistuspalveluiden myyntiosaaminen Suunnitteluosaaminen Simulointiosaaminen Asiakaskoulutus Myynnin ja suunnittelun yhteistyö Mallinnus Palveluiden tuotteistukset Myynnin tehokkuus Erottautuminen kilpailussa Menetelmäoptimointi

12 Kumppanuuskyvykkyys osana yrityksen strategiaa Yrityksen strateginen kyvykkyys ominaisuuksien yhdistelmänä Kumppanuuskyvykkyys: Resurssit, osaaminen, tieto ja toimintaperiaatteet (P 4) Kumppanuuskyvykkyydellä tehostettu strateginen kyvykkyys AAllianssilogiikka (P 1) Järjestelmätoimittaja logiikka (P 2) Teknologiakumppanuus logiikka (P 3) Propositio 1 (allianssilogiikka): Yritys saa resursseistaan ja osaamisestaan enemmän irti omaa kilpailuetuaan ajatellen, mikäli se pystyy synnyttämään ja hyödyntämään työnjakoa, erikoistumista, synergioita ja kriittistä massaa osana yritysryhmää tai kahdenvälissä strategisissa alliansseissa. Propositio 2 (järjestelmätoimittaja logiikka): Yritys saa resursseistaan ja osaamisestaan enemmän irti omaa kilpailuetuaan ajatellen omaksuessaan toimintamallin, joka edistää nopeasti virtaavaa ja joustavaa toimintaa koko toimitusketjussa syvien vertikaalisten liiketoimintasuhteiden kautta. Propositio 3 (Teknologiakumppanuus logiikka): Yritys saa resursseistaan ja osaamisestaan enemmän irti omaa kilpailuetuaan ajatellen omaksuessaan toimintamallin, jossa se pyrkii hyödyntämään tuotannollista ja teknologista osaamistaan syvissä asiakassuhteissa osana asiakkaan t&k prosesseja. Propositio 4 (Kumppanuuskyvykkyys sinällään): Sen lisäksi, että kumppanuuskyvykkyys on luonteeltaan integroiva ja kombinoiva kyvykkyys osana yrityksen strategista kyvykkyyttä, se itse muodostuu siihen allokoiduista resursseista, sille relevanteista tiedoista ja taidoista sekä näitä hyödyntävistä toimintamalleista ja periaatteista suorituskykytavoitteineen

13 Yhteenveto: verkosto, kumppanuus ja kyvykkyys Kumppanuuskyvykkyys on verkostomaiseen toimintamalliin liittyvä organisaation kyky liittoutua Verkostomainen toimintatapa toteutuu arvojärjestelmissä lähinnä kumppanuuksina ja alliansseina Verkostoja arvioitaessa ja kehitettäessä on tärkeä kohdistaa huomio suhteisiin Sosiaalinen pääoma ja henkilöiden käyttäytyminen on tärkeä osa kumppanuuskyvykkyyttä ja se näkyy yhteistyökykynä Yhteistyökyky perustuu vuorovaikutukseen ja rakentuu sosiaaliseksi pääomaksi kasvavan luottamuksen ja yhteisyyden kautta Strateginen kyvykkyys on yrityksen ominaisuuksiin perustuva kilpailuedun perusta Kumppanuuskyvykkyys voi olla osa yrityksen strategista kyvykkyyttä Kumppanuuskyvykkyys (niin kuin muutkin strategisen kyvykkyyden osa-alueet) konkretisoituu Resursseina, Osaamisena, Toimintatapoina ja Suorituskykytavoitteina (ROTS)

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET 2 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET Johtaminen ja organisaatiot Pro gradu -tutkielma VAASA

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Matti Kautto Helsinki School of Economics Arto Lindblom Helsinki School of Economics Lasse

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Teknologiakatsaus 199/2007 Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Kuopion yliopisto Teknologiakatsaus 199/2007 Helsinki

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot