Vapaa-aikatoimen palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-aikatoimen palvelut"

Transkriptio

1 Vapaa-aikatoimen palvelut 1. Johtopäätökset ryhmän laatimasta nykytilan arvioinnista Edut/vahvuudet/mahdollisuudet: - Vapaa-aikapalvelut ovat keskeinen osa kuntien ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä, jota painottamalla pyritään keventämään korjaavan työn määrää. Tässä tarkoituksessa vapaa-aikapalvelut ovat alikäytetty resurssi. - Vapaa-aikapalvelut ovat kuntien laajin kontaktipinta kolmannen sektorin toimintaan. Yhdistysten palvelut ovat kustannustehokkaita. Palveluja ja kuntalaisten osallisuutta voidaan edelleen lisätä. - Vapaa-aikapalvelut ja vapaa-aikatoimen tiloissa tapahtuva toiminta on jo nykyisellään kuntien selkeä vetovoimatekijä. - Kirjasto ja museot toimivat jo nyt maakuntamallin mukaisesti. - Vapaa-aikapalvelut ovat monilla asuinalueilla ainoa lähipalvelu. - Vapaa-aikapalveluiden tulee sekä toiminnassa että kaupunkirakenteessa muodostaa kokonaisuus päivähoidon ja koulujen kanssa. Haitat/heikkoudet/haasteet: - Alueen vapaa-aikatoimen kokonaisuus jakautuu yhtäältä moniin pieniin kuntiin ja edelleen kunnissa useaksi pieneksi hallinnonalaksi. Kunnilla on päällekkäistä toimintaa. Osassa vapaa-aikapalveluja kuntarajat ylittävä yhteistyö on vähäistä. - Vapaa-aikatoimen maksujen ja vuokrien harmonisointi on erityinen tehtävä kuntaliitoksissa. - Taiteen perusopetus pitää järjestää nykyistä yhtenäisemmin. 2. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Toimintaa ohjaavat periaatteet - Vapaa-aikapalvelut tavoittavat mahdollisimman monta kuntalaista, ja verkko- ja mobiilipalvelut lisäävät tasavertaisuutta saada vapaa-ajan palveluita. Esimerkkinä tästä ovat kirjastoautopalvelut ja niiden palveluverkon tarkentaminen. - Vapaa-aikapalveluilla on välinearvo hyvinvointitekijänä ja veto- ja pitovoimatekijänä.

2 - Vapaa-aikatoimella on omat erityiset tehtävät ja toiminnalla myös itseisarvo. - Pyritään erityisesti nuorten osalta liikunta- ja kulttuuritakuuseen: Jokaisella nuorella on vapaa-aikana mahdollisuus harrastuksiin, elämyksiin ja kasvua tukeviin yhteisöihin. - Vapaa-aikatoimella sivistystehtävä, ja yhteiskuntarauhaa tukeva tehtävä. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteet uudessa kunnassa - Liikunnassa tavoitteena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista ja muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta, saada mahdollisimman moni asukas omaksumaan liikunnallisen elämäntavan ja tukea urheilutoimintaa. - Nuorisotyötä tekemällä ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tavoitteena on tukea nuorten omaa elämänhallintaa ja sosiaalista vahvistumista sekä luoda edellytyksiä hyvään elämään. - Kulttuuritoiminnan ja muun vapaa-aikatoiminnan mahdollistama sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja yhteenkuuluvuuden tunne lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja elämän mielekkyyttä. - Kulttuuritoiminta (kunnan yleinen kulttuuritoiminta, kirjastot, museot) antaa mahdollisuudet itsensä sivistämiselle, elinikäiselle oppimiselle ja kulttuurin tekemisen eri ulottuvuuksille: sen seuraamiselle, osallistumiselle, aktiiviselle osallistumiselle ja harrastamiselle, ammatinharjoittamiselle ja yritystoiminnalle. Kuntaliitokset ja haasteisiin vastaaminen - Kuntaliitokset mahdollistavat olemassa olevien resurssien nykyistä tehokkaamman käytön. Hallinto kevenee. - Nykyisten kuntarajojen kielteinen vaikutus poistuu. - Isompi kokonaisuus on elinvoimaisempi myös vapaa-ajassa. - Toiminta tapahtumakaupunkina tehostuu. - Hanketoiminta monipuolistuu. - Useiden kuntien vapaa-aikapalvelut monipuolistuvat uudessa kunnassa. - Uudessa kunnassa selkeällä kokonaisuuden koordinoinnilla ja hyvällä tiedonkululla vapaa-aikapalveluiden sektoreiden kesken ja muun toimintaympäristön kanssa pystytään vastaamaan nykyistä paremmin vapaa-aikapalveluihin kohdistuviin odotuksiin.

3 3. Vapaa-aikapalveluiden organisointi uudessa kunnassa Vapaa-aikapalvelujen hallinnon järjestäminen Vapaa-aikahallinto voidaan järjestää uudessa kunnassa seuraavilla tavoilla riippuen siitä, kuinka keskitettyyn tai hajautettuun malliin kunnassa ylipäätään päädytään. Työryhmän ehdotus: Kaikki vapaa-aikasektorin toimialat muodostavat yhden hallintokunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, joka jakautuu kuuteen yksikköön: kirjasto, kulttuuri (sis. orkesteri), liikunta, museot, nuoriso ja hallinto. Yksiköillä on yhteinen hallinto. Organisaatiokaavio pidetään matalana yksiköiden esimiesten alapuolella. Toisena vaihtoehtona liikunta ja nuorisotyö muodostavat oman hallintokunnan vapaa-aikatoimi. Kirjasto, kulttuuri (sis. orkesteri) ja museot muodostavat hallintokunnan kulttuuritoimi. Molemmissa vaihtoehdoissa liikuntatoimi ostaa joko 1) ulkoliikuntapaikkojen (kentät, kuntoradat, jäät, ladut, uimarannat, ulkoilualueet) tai 2) ulkoliikuntapaikkojen ja erikoislaitosten (jää-, uima-, urheiluhallit, tekojäät) hoidon osittain yhdistyksiltä, kaupungin tekniseltä yksiköltä ja yksityiseltä toimijalta. Vaihtoehdossa 1) isot laitokset ovat vapaa-aikatoimen hoidossa. Ammattiorkesterin ja musiikkiopistojen yhteistyömallit ja vaikutus organisaatiomalliin selvitettävä. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (esim. nuoriso, ikäihmiset, maahanmuuttajat) Vapaa-aikapalvelut ja palvelupisteet säilyvät uudessa kunnassa sillä tasolla, johon kunnat ovat palvelutoimintansa ennen liitosta yhdessä sovitulla tavalla mitoittaneet. Tavoitteena on kuntalaisten lähipalveluiden turvaaminen vapaaaikapalveluiden toimintaa kehittämällä. Vapaa-aikapalvelut järjestäminen tapahtuu nykyiseltä pohjalta. Osassa hallinnonaloja palvelut tuotetaan lähes kokonaan omana työnä, osassa käytetään joustavasti eri tuottamistapoja. Pitkällä aikavälillä tulee kaupunkisuunnittelussa keskittää koulut, päivähoitopaikat ja vapaa-aikapalvelut toistensa yhteyteen, ja kaikki asutuksen kannalta keskeisesti, jolloin saavutettavuus on hyvä ja tilojen käyttöaste korkea sekä vapaa-aikana että arkisin päiväaikaan. Palveluista osa digitalisoituu, ja saavutettavuus helpottuu. Mobiilipalvelut lisääntyvät, mm. luokse tulevat palvelut, ja palvelut joihin kuljetetaan.

4 Uuden kunnan yhteistoiminta muiden kuntien, yksityisten ja kolmas sektorin kanssa Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyössä on kunnissa toteutettu erilaisia ratkaisuja. Tässä parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen parantaa koko uuden kunnan vapaa-aikatointa. Vapaa-aikatoimen yhteistyö yksityisen sektorin kanssa tulee lisääntymään. Yhteistyö koskee mm. tapahtumajärjestelyjä, vapaa-aikatoimen sisällä olevaa yritystoimintaa (esim. kahvi- lipunmyyntiyrittäjiä), työnjakoa kunnan ja yksityisen sektorin kesken (esim. julkiset ja yksityiset kuntosalit, osa musiikkitoimintaa) sekä osaa kansalaisopistotoiminnasta. Ostopalvelut saattavat lisääntyä. Vapaa-aikatoimi, ostopalvelut ja kolmas sektori Haja-asutusalueiden pienet lähipalvelut pyritään tuottamaan yhteistyössä kolmannen sektori kanssa. Kunta avustaa niitä kolmannen sektorin omia palvelupisteitä, joiden katsotaan korvaavan kunnalle normaalisti kuuluvan tilan ylläpidon ja velvollisuuden. Tulevan kunnan tiloja voidaan luovuttaa nykyistä laajemmin yhdistysten hoitoon ja hallintaan. Kolmannen sektorin toimintaa voidaan ohjata avustusmenettelyllä. Maksu- ja vuokrauspolitiikka sekä avustukset Maksujen ja vuokrien osalta realistinen tavoite on, että uusi kunta kerää vapaaaikapalveluista tuloja vähintään saman, minkä kunnat yhteensä keräsivät ennen kuntaliitosta. Maksujen ja vuokrien tarkka määrittely voidaan tämän periaatteen hyväksynnän jälkeen jättää uuden kunnan päätettäväksi. Lähtökohtana on, että avustusmäärärahat säilyvät kuntaliitoksessa samalla tasolla kuin yhdistyvien kuntien edellisen vuoden avustusmäärärahat yhteenlaskettuina. Byrokratian välttämiseksi avustukset keskitetään toiminta-avustuksiin ja tarpeettomat erillisavustukset minimoidaan. Toiminta-avustuksella voidaan kattaa mm. koulutus-, leiri-, matkustus-, juhlavuosi-, suurtapahtuma- ja kansainvälisen toiminnan avustukset. Erillisinä kohdeavustuksina säilytetään: - Liikunta /nuoriso / kulttuurijärjestöt: Liikuntapaikka- ja toimitila-avustus, jolla avustetaan toimijoita yleisessä käytössä olevien yhdistysten omien tai hallitsemien liikuntapaikkojen / nuoriso- ja kulttuuritilojen ylläpidossa (ei toimistoja, kerhohuoneita, tilaussaunoja). - Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset taiteilijaryhmille, yksittäisille taitelijoille ja kulttuurialan opiskelijoille. - Suurtapahtuma-avustukset.

5 Kunnilla on vaihtelevia käytäntöjä stipendi-, apuraha- ja sponsorointijärjestelmissä ja menestyneiden toimijoiden muistamisessa ja palkitsemisessa. Nämä järjestelmät tulee yhtenäistää. Vapaa-ajanpalveluiden kustannustehokkuus ja tuottavuus Toiminnallinen painopiste lisääntyy, ja hallinto selkeentyy ja keventyy. Taloudellisesti keskeisen osan eli liikuntapaikkojen hoidon kustannustehokkuus nousee ehdotetussa tilaaja-tuottaja mallissa sikäli kuin päätösvalta on ostajalla. Taiteen perusopetuksen vahvistaminen uudessa kunnassa ja tavoitteena on taiteen perusopetukseen maakunnallinen toimintamalli. Uuden kunnan yleisen kulttuuritoiminnan hallinnointi helpottaa mm. kulttuuripalveluiden ostamista ja tuottamismalleja. Porissa

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT PALVELUOHJELMA 2012 2014 Sisällys 1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluohjelman tarkoitus... 3 2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 3 3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot