Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisessa ja lähipalvelujen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisessa ja lähipalvelujen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:"

Transkriptio

1 5. Palvelut Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisessa ja lähipalvelujen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 5.1 Palvelut ja palveluverkko Aluekeskuksella tarkoitetaan nykyisiä tai entisiä kuntakeskuksia. Nykyisen Porin kaupungin alueella voi olla useampia aluekeskuksia. Lähipalvelualueella tarkoitetaan toiminnallista sekä palveluiden tasavertaisen saatavuuden ja väestötarpeen kannalta tarkoituksenmukaista aluejakoa, joka määritellään erikseen palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kuntaliitoksella turvataan yhdistyvien kuntien asukkaille hyvät, oikea-aikaiset ja yhdenvertaiset palvelut toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti kestävällä palvelurakenteella. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on yhdenvertaisuuden toteuttaminen. Järjestäminen korostaa alueellisten lähipalvelujen merkitystä sekä asiakaslähtöisiä palveluja. Palveluiden vaikuttavuutta kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Palveluiden ja palveluverkon suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon itse toteutetun palvelun ohella myös paikallisten yhteisöjen ja yritysten mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen (monituottajuus). Asukkaiden omaa valinnanvapautta palvelevia toimintatapoja edistetään. Palvelurakenteet muodostetaan kustannustehokkaasti. Osana uuden kunnan taloussuunnitteluprosessia on myös asukkaiden osallisuutta hyödyntäen valmisteltu palvelusuunnitelma, jossa määritellään palveluiden ja palvelurakenteiden kehittämistarpeet ja siihen liittyvät toimenpiteet. Palvelusuunnitelma hyväksytään vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä talousarvion tultua vahvistetuksi. Palvelusuunnitelmassa määritellään lähipalvelualueet ja kuvataan lähipalvelualueittain palveluiden tuottamisen väestötarpeen mukainen laadullinen ja määrällinen taso, palvelurakenteen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä muut alueen palveluita koskevat keskeiset mittarit. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan osallisuusjärjestelmien kautta saadut asiakasja asukaspalautteet. Palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan hyvinvointikertomuksessa. Uuden kunnan tavoitteena on varmistaa palveluiden laatu ja oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus, asiantuntemuksen hyödyntäminen, asiantuntijoiden ja työntekijöiden saatavuus, kehittämismahdollisuuksien hyödyntäminen, paikallisen osallisuuden edistäminen ja alueen vaikutusvallan vahvistaminen Satakunnassa, sote-alueella ja kansallisesti. Kuntaliitoksella turvataan yhdistyvien kuntien asukkaille hyvät, oikea-aikaiset ja yhdenvertaiset palvelut toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti kestävällä palvelurakenteella. 5.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää uudistetaan Suomessa tavoitteena aloittaa palvelutuotanto uudella järjestämismallilla ja palvelurakenteella vuoden 2017 alussa. Uudistuksessa järjestäminen ja tuottaminen eriytetään ja erotetaan kahdelle kuntien omistamalle alueelliselle organisaatiotasolle. Tulevaisuudessa palveluiden järjestämisestä päättää ylimaakunnallinen sote-järjestäjäkuntayhtymä ja tuottamisvastuun kantaa uusi maakunnallinen kuntayhtymä. Tähän sopimukseen kirjatut palveluita ja palvelurakenteita koskevat tavoitteet, periaatteet ja toimintarakenteet ovat uuden kunnan tavoitteita sosiaali- ja terveyspalveluita uudessa järjestämismallissa järjestettäessä ja toteutettaessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa tulee korostaa alueellisten lähipalveluiden merkitystä sekä asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia palveluja ja palveluprosesseja. Palveluverkko muuntuu alueellisesti asukkaiden palvelutarvetta (ikärakenne, sairastavuus, sosio-ekonomiset tekijät) vastaavalla tavalla. Sosiaali- ja terveyspalveluilla edistetään uuden kunnan väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätään ennaltaehkäiseviä ja kuntalaisten omahoitoa tukevia toimintatapoja ja menetelmiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuosittaisessa palvelusuunnitelmaprosessissa arvioidaan ja käyttöönotetaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Kuntalaisille varmistetaan yhdenvertaiset palvelut siten, että niitä tuotetaan väestötarpeen mukaisesti lähipalveluina tai keskitetysti yhteisinä palveluina. Asukkaiden omaa valinnanvapautta palvelevia toimintatapoja edistetään. Uudessa kunnassa rakennetaan yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet, jotka ottavat huomioon myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden nykyaikaiset vaatimukset ja mahdollisuudet. 5.3 Varhaiskasvatus- ja koulupalvelut Uuden kunnan tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille hyvät ja tasa-arvoiset edellytykset oppimiseen ja kasvuun vastuukykyisenä, hyvinvoivana yhteiskunnan jäsenenä, joka osaa ja haluaa hyödyntää opittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteen edistämiseksi toteutetaan ennen yhdistymistä yhteinen kouluverkkosuunnitelma, jota koskevat päätökset tehdään ennen yhdistymistä. Suunnitelman perustaksi otetaan, että perusopetuksen koulut toimivat vähintään 1-sarjaisina kouluina. Perustellusta syystä esim. yhtenäiskoulujen yhteydessä voidaan harkita suppeampaakin kokonaisuutta. Kestävä ratkaisu edellyttää, että varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöt ovat terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset. Päiväkotiverkkoa ja sitä täydentävää perhepäivähoitoa kehitetään aluemallilla. Ryhmäperhepäivähoitoa vähennetään vaiheittain. Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta monipuolistetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää ja palvelusetelijärjestelmää kehittämällä. Lukiokoulutus säilytetään omana toimintonaan. Koulutuksen saavutettavuus turvataan ja huomioidaan yläkoulun ja lukion yhteinen aineopettajien käyttö. Etäopetusta kehitetään. Hallintotoimintojen yhdistämisellä mahdollistetaan sivistyskeskuksen muodostaminen, josta asiantuntijat ovat käytettävissä koko kunnan alueella. Erityinen tuki kuten esim. kiertävän

3 erityisopettajan toiminta, psykologi- ja kuraattoritoiminta ja pienryhmäopetus järjestetään aluemallilla ja keskitetyllä ohjauksella. Ammatillisella koulutuksella on kehittyvä rooli uuden kunnan koulupalveluissa. Toiminnallista yhteistyötä perusopetuksen ja korkea-asteen koulutuksen kanssa kehitetään. Ammatillisen koulutuksen kokoamiseen yhdelle koulutuksenjärjestäjälle varaudutaan. 5.4 Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön palvelut Uudessa kunnassa kulttuurin liikunnan ja nuorisotyön palveluille varataan kehittyvä rooli asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä hyvään osallisuuteen, aktiiviseen kansalaistoimintaan, elinikäiseen oppimiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustavana toimintana. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa kunnan ja sen osien vetovoimaisuutta ja identiteettiä. Palvelut toteutetaan monituottajamallilla, ylläpitämällä tiloja, edistämällä ja tukemalla kuntalaisten ja heidän yhteisöjensä toimintaa sekä osallistumalla hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehittämiseen yhdessä muiden hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Palvelukokonaisuutta ylläpidetään ja kehitetään alueellisesti kattavasti ja kuntalaisten erilaisten tarpeiden kannalta monipuolisesti. Palveluiden käyttämiseen kannustetaan ja edistetään erityisesti vähän palveluja käyttävissä väestöryhmissä. Saavutettavuuteen panostetaan tasa-arvon vaatimusten täyttämiseksi. Uuden kunnan palvelut muodostuvat ensi vaiheessa niistä palveluista ja palvelupisteistä, jotka kunnat yhdistymistä edeltävänä vuonna toteuttivat kestävällä taloudellisella tavalla järjestettyinä. Palvelujen rahoittamiseksi uusi kunta kerää maksuja vähintään saman summan, jonka kunnat yhteensä keräsivät vuonna Maksujen ja vuokrien vyöhykkeisyyttä selvitetään mennessä, kuitenkin niin että edellä oleva tulokertymäehto täyttyy. Uudessa kunnassa tuetaan toimijoita ja yhteisöjä. Uuden kunnan ensimmäisen vuoden avustusmääräraha on yhtä suuri kuin yhdistyvien kuntien kuuluvien toimialojen avustukset suunnitelmassa olivat yhteensä yhdistymistä edeltävänä vuotena. Avustukset keskitetään yhteen toiminta-avustusten yhdistelmään ja kohdistetaan ensisijaisesti lasten ja nuorten toimintaan sekä ikäihmisten suoriutumista ja vertaistukea edistävään toimintaan. Kuntien kulttuurin apurahamallit sekä stipendi-, muistamis-, sponsorointimenettelyt yhtenäistetään. 5.5 Tekniset palvelut ja ympäristöhallinto Uuden kunnan teknisten- ja ympäristöpalveluiden periaatteet: Uuden kunnan organisaatiomalleissa tukeudutaan Porin kaupungin nykyisiin organisaatiomalleihin. Sekä ympäristö- että teknisessä toimessa on jo Porin organisaatioihin nojautuvaa yhteistyötä kaikkien mukanaolevien kuntien kanssa. Kuntien nykyiset

4 verkostoitumiset kolmannen sektorin toimijoihin pyritään säilyttämään. Riippuen uuden kunnan laajuudesta tullaan säilyttämään erillisiä tukikohtia tarpeellisissa kohteissa. Uudessa kunnassa kaavoitukseen, maankäyttöön, tontinmittaukseen ja -muodostukseen liittyvät käytännöt yhdenmukaistetaan. Eri toimintojen tarvitsemat tietojärjestelmät yhdenmukaistetaan. Nykyiset kuntien virastoissaan käyttämät tietoaineistot saatetaan tarvittavilta osin yhtenevään sähköiseen muotoon siirtymävaiheessa. Tietoaineistot siirretään yhteen tietokantaan mennessä. Uudessa kunnassa hyödynnetään tehokkaasti sähköistä asiointia ja sähköistä lupajärjestelmää. Joukkoliikennettä toteutetaan voimassa olevan Porin seudun joukkoliikennesuunnitelman mukaisesti. 5.6 Lähipalvelut Lähipalvelut järjestetään kiinteissä toimipisteissä, liikkuvina, kotiin tarjottavina sekä omatoimipalveluina, joita mahdollistetaan ja tuetaan sähköisillä välineillä ja muilla palveluiden saavutettavuutta edistävillä keinoilla ja välineillä. Palveluiden alueellisen kattavuuden ja tasapuolisen järjestämisen varmistamiseksi tuotetaan lähipalvelut alueelliseen jakoon perustuen siten kuin palvelusuunnitelmassa määritellään. Lähipalveluiden aluejako toteutetaan joustavana ja sitä voidaan tarkistaa mm. asukastarpeiden muuttuessa. Jokaiselle uuden kunnan asukkaalle turvataan kunnallisten lähipalveluiden saatavuus ja saavutettavuus hyväksyttävällä erikseen palvelusuunnitelmassa määriteltävällä tavalla ja tasolla. Kullakin lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja muita toimipisteitä siinä laajuudessa kuin väestötarve edellyttää. Lähipalvelut muodostuvat lähipalvelukeskuksessa tai toimipisteessä tuotettavista palveluista, kotiin tuotavista, liikkuvista ja sähköisistä palveluista. Lähipalvelualueille ohjataan resurssit väestötarpeen mukaisesti. Alueen sisällä resurssien käyttöä suunnitellaan ja ohjataan palvelutarpeen mukaisesti. Uuden kunnan toiminnan käynnistyessä korostetaan seuraavia periaatteita ja painotuksia, jotka otetaan huomioon ensimmäistä palvelusuunnitelmaa laadittaessa: 1.Lähellä ja alueellisesti kattavasti huolehditaan lääkäri- ja hoitajavastaanoton sekä neuvolapalveluiden saatavuudesta ja hyväksyttävästä saavutettavuudesta ja lähipalvelualueiden sosiaali- ja perhetyön jalkautuvasta toimintaotteesta 2.Liikkuvien palveluiden kehittämiseen panostetaan nostamalla palveluita pyörille ja edistämällä palveluiden käyttäjien liikkumismahdollisuuksia. Palveluiden jalkauttamisessa panostetaan teknologian mahdollisuuksien käyttämiseen. 3.Kotiin annettavissa palveluissa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintaedellytyksiä parannetaan. Omahoidon kehittämistä tuetaan mm.

5 sähköisen palvelun ja palveluneuvonnan keinoin. Erityisesti pitkäaikaissairaiden omahoidon edellytyksiä vahvistetaan. Lapsiperheiden tarpeita varten kehitetään perhetyön palveluita. 4.Keskitetysti järjestettyjen palveluiden asiantuntemusta hyödynnetään kattavasti koko palveluketjussa. Paljon palveluita tarvitseville räätälöidään yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia ja polkuja. Lähipalvelualueilla olevissa aluekeskuksissa on kiinteä toimipiste, jossa tuotetaan lähipalveluita väestötarpeen mukaisesti. Näitä ovat: Yhteispalvelun ohjaus, neuvontapalvelut, lääkärin ja hoitajan vastaanotto, hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut, sosiaali- ja perhetyön jalkautuvat palvelut, kotonaasumisen tukemiseksi tarpeellinen ohjaus ja palvelu, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut, lähikirjaston palvelut, nuorison kokoontumistila ja liikuntapaikat. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään myös paikallista osallisuutta ja yhteisöjen mahdollisuuksia tuottaa palveluita. Lähipalvelualueilla olevissa aluekeskuksissa tuotetaan lähipalveluita väestötarpeen mukaisesti, tasapuolisesti kaikkien lähipalvelualueiden voimavarat jakaen ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Aluekeskuksissa tuotetaan mm. seuraavia palveluita: Palveluohjaus, lääkärin ja hoitajan vastaanotto, hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluita, sosiaali- ja perhetyön jalkautuvat palvelut, kotona-asumisen tukemiseksi tarpeellinen ohjaus ja palvelu, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut, lähikirjaston palvelut, nuorison kokoontumistila ja liikuntapaikat sekä rakenteiden huoltoon ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään myös paikallista osallisuutta ja yhteisöjen mahdollisuuksia tuottaa palveluita. Taulukko xx. Palveluihin kytkeytyvät ohjelmat. KOULUVERKKOSUUNNITELMA MAKSUJEN, AVUSTUSTEN JA MUIDEN TAL. TEKIJÖIDEN YHTENÄISTÄMINEN HYVINVOINTIKERTOMUS - rakenne PALVELUSUUNNITELMA - talousarvion yhteydessä JÄRJESTÄMISLUVAT lukio ja ammatillinen koulutus MAKSUT JA VUOKRAT -vyöhykkeisyys selvitetään Kuntien vastuuhenkilöt, Perustettava erillinen työryhmä, Perustettava erillinen työryhmä, OHJELMA TAI STRATEGIA VASTUUTAHO(T) AJANKOHTA) NYKYTILANNE NEUVOTTELU- VAIHEEN KUNNISSA valtuustokausittain, painopisteet vuosittain -kouluverkko on eri tavoin toteutettu kunnissa - käytännöt erilaisia -käytössä osassa kuntia -sähköisen kertomuksen koulutus käynnissä alueella Ensimm. versio vuosittainen -palvelusuunnittelua toteutetaan eri tavoin Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus mennessä

6

Porin seudun kunnat. Karhukuntasopimus 2017 2019. Karhusopimus-luonnos 16.5.2014

Porin seudun kunnat. Karhukuntasopimus 2017 2019. Karhusopimus-luonnos 16.5.2014 Porin seudun kunnat Karhukuntasopimus 2017 2019 Karhukunnan tavoitetila ja visio: Karhukunta on kasvava, houkutteleva ja hyvinvoiva kaupunki, jossa on toimivat palvelut. Karhukunnalla on terve ja kestävä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS Toisen vaiheen loppuraportti 19.5.2015 FCG KONSULTOINTI OY Jarkko Majava, Riitta Ekuri HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN PROJEKTIRYHMÄ

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Naantalin kaupunki Maskun kunta Taivassalon kunta Kustavin kunta Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 24.6.2014 SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Sivi-työryhmän loppuraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmän tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot