ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN"

Transkriptio

1 Talousoikeuden oppiaine Vaasan yliopisto Sl Professori, dosentti Asko Lehtonen ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN 1. Standardien mukaiset merkitsemistavat Eri tieteenaloilla on ollut omia perinteitä lähdeluetteloiden ja -viittausten merkitsemistavoissa. Samalla tieteenalalla on usein esiintynyt persoonallisia kirjoittajakohtaisia tapoja. Epätietoisuus oikeasta merkitsemistavasta lisääntyi, kun elektroniset julkaisut yleistyivät lähdeaineistona. Epäyhtenäisyyttä on pyritty poistamaan standardeilla, jotka ovat auktoritatiivisia suosituksia ja ohjeita. Suomen standardisoimisliitto on julkaissut kaksi kansallista standardia: SFS 5342 ( ) Kirjallisuusviitteiden laatiminen ja SFS 5831 ( ) Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. Näistä standardeista on saatavissa tietoa maksua vastaan, mistä johtuen niiden tunnettuisuus on ollut heikohko. Tutkielman kirjoittamisesta sekä lähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon ja -viittauksiin on julkaistu useita teoksia. Näin on tehty myös oikeustieteen alalla. Monissa ohjekirjoissa ei ole kuitenkaan noudatettu standardeissa suositeltua merkitsemistapaa, vaan teoksen kirjoittaja on voinut modifioida niitä tai esittää useita rinnakkaisia merkintätapoja. Seurauksena on ollut epäyhtenäisyyden säilyminen. Tämä asiantila aiheuttaa epävarmuutta opiskelijoiden keskuudessa, koska heillä ei ole yksiselitteisiä ohjeita. Ensimmäistä kirjallista työtään laativa opiskelija joutuu usein tarpeettoman valintaongelman eteen. Näiden ongelmien poistamiseksi eräät yliopistot ja tiedekunnat ovat julkaisseet standardien mukaisia omia ohjeitaan. Sama vaikutus voi olla esimerkiksi opinto-oppaassa julkaistuilla ohjeilla. Lähteiden merkitsemistavoille ei ole olemassa yhtä ainoata oikeata ohjetta, vaan monien yksityiskohtien osalta voidaan perustellusti esittää useita vaihtoehtoisia tapoja. Kirjoitustyötään aloittava opiskelija tarvitsee mahdollisimman yksiselitteiset ohjeet merkitsemistavoista, jotta hän voisi keskittyä sisällön tuottamiseen muotoseikoilla knoppailemisen sijasta. Jäljempänä esitettävät ohjeet elektronisten julkaisujen merkitsemisestä lähdeluetteloon ja - viittauksiin perustuvat edellä mainittuun kotimaiseen standardiin SFS 5831 ja kansainväliseen standardiin ISO/DIS 690-2, joka koskee elektronisia julkaisuja. Näiden standardien perusteella Vaasan yliopiston julkaisutoimikunta hyväksyi ohjeet lähdeluettelosta ja lähteiden merkitsemisestä tekstiin. Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on sittemmin vahvistanut seminaaritöiden ja tutkielmien kirjoitusohjeet. 1) 1) Ohjeiden perustekstin laadinnasta kuuluu kunnia professori Timo Salmelle. - Tutkielmaohjeet ovat saatavissa Internetin välityksellä osoitteessa: - Sanotut ohjeet muodostavat osan käsillä olevan opintomonisteen perusaineistoa.

2 2 2. Lähdeluettelo Elektronisten lähteiden yhteydessä puhutaan jäljempänä osoitteesta, jolla tarkoitetaan domain-, Internet-, Web- eli verkko-osoitetta. Tietoteknisessä merkityksessä on täsmällisin nimitys URL-osoite (URL = Universal Resource Locator), mitä ymmärrettävästi on käytetty standardeissa. Tarkka URL-osoite on tärkeä tieto siksi, että vain sen avulla julkaisu voidaan löytää Internetistä yli 550 miljardin sivuston joukosta. Pitkien osoitetietojen kirjoittamistyötä voi helpottaa kopioimalla URL-osoitteen selaimen osoiteriviltä näppäinyhdistelmällä Ctrl+C (kopioi-komennolla) ja liittämällä sen näppäinyhdistelmällä Ctrl+V (liitä-komennolla) tekstinkäsittelyohjelmassa olevan lähdeluettelon asianomaiseen kohtaan edellyttäen, että selain- ja tekstinkäsittelyohjelma ovat samanaikaisesti avoinna eri ikkunoissa. Osoitteen kopioinnilla vältetään myös kirjoitusvirheet. Lähdeluettelon laadinnassa voidaan noudattaa seuraavia ohjeita: Julkaisut sijoitetaan lähdeluetteloon tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Aakkosjärjestyksessä noudatetaan sen kielen tapaa, jolla tutkielma on kirjoitettu. Saman tekijän julkaisut sijoitetaan aikajärjestykseen. Saman kirjoittajan samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan toisistaan pienin kirjaimin, jotka sijoitetaan painovuoden perään (esim. 1999a, 1999b jne.). Jos samalla lähteellä on useita kirjoittajia, ensimmäisestä kirjoitetaan ensin Sukunimi, sitten Etunimi (-nimet) tai Alkukirjaimet. Seuraavat nimet kirjoitetaan järjestyksessä Etunimi Sukunimi. Tekijöiden nimet erotetaan toisistaan pilkulla paitsi viimeinen nimi &-merkillä. Tekijän nimi merkitään siinä muodossa, mitä hän itse käyttää. Kirjojen englanninkielisen nimen substantiivit kirjoitetaan isoin alkukirjaimin. Sarjajulkaisussa oleva artikkeli kirjoitetaan ilman ylimääräisiä isoja kirjaimia, julkaisusarjan nimen substantiivit kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla. Lähdetiedot merkitään kokonaisuudessaan teoksen julkaisemiskielellä Erillisteos ("kirja") Tiedot lähteistä esitetään seuraavassa järjestyksessä: (Tähdellä [*] merkityt tiedot eivät ole pakollisia. Muutkin ovat pakollisia vain, jos ne esiintyvät ko. julkaisussa.) "Perinteiset" lähteet Tekijä(t) Julkaisuvuosi Julkaisun nimi Painos (jos muu kuin ensimmäinen) Kustannuspaikka Kustantaja Elektroniset lähteet Tekijä(t) Julkaisuvuosi Julkaisun nimi Viestintyyppi Painos (jos muu kuin ensimmäinen) Kustannuspaikka Kustantaja Päivitysaika (jos eri päivityksiä)

3 3 *Sivumäärä *Huomautukset *ISBN Siteerausaika *Huomautukset Saatavuus ja osoite (access) *ISBN tai vastaava Painettu kirja: Tekijän sukunimi, Etunimi (-nimet) tai Alkukirjaimet (julkaisuvuosi). Julkaisun nimi. Painos. Kustannuspaikka: Kustantaja. Brealey, Richard A. & Stewart C. Myers (1991). Principles of Corporate Finance. New York etc.: McGraw-Hill Inc. Heinisuo, Rami & Kai Ekholm (1997). Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja nro 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kartio, Leena (2001). Esineoikeuden perusteet. 2. painos. Helsinki: Talentum Media Oy. Leidhammar, Börje (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Stockholm: Fritzes Förlag AB. Saarnilehto, Ari (2009). Sopimusoikeuden perusteet. 7. painos. Helsinki: Talentum. Markkinointisyistä saattaa kustantajan käyttämä tavaramerkki tai aputoiminimi olla teoksessa hyvin näkyvillä, kun taas kustannusyhtiön toiminimi voi olla vaikeasti löydettävissä. Joskus kirjasta löytyy vain tavaramerkki. Esimerkkinä voidaan mainita tunnusmerkkien Kauppakaari, Lakimiesliiton Kustannus ja Talentum käyttö eräinä aikoina. Tällaisessa tapauksessa voidaan pitää kohtuullisena vaatimuksena sitä, että opiskelija selvittää vain käyttämästään kirjasta löytyvän nimikkeen. Tavaramerkin kulloisenkin omistajan selvittäminen ei kuulune tutkielmatason tehtäviin. Huomautuksena voidaan merkitä tieto julkaisusarjasta, mikä helpottaa lähteen löytämistä. Varsinkin yliopistojen ja monien virastojen julkaisusarjoissa ilmestyneiden teosten hankintaa edistää julkaisusarjatieto, koska näitä julkaisuja ei ole useinkaan kirjakaupoissa ja koska julkaisusarjatieto ilmaisee usein myös teoksen myynti- tai saantipaikan (esim. ao. yliopiston). Monet kirjastot luetteloivat teoksia julkaisusarjatietojen perusteella. Elektroninen julkaisu: Tekijän sukunimi, Etunimi (-nimet) tai Alkukirjaimet (julkaisuvuosi). Kirjan nimi [viestintyyppi]. Painos. Kustannuspaikka: Kustantaja, päivitysaika [siteerausaika]. Saatavuus ja osoite. Päivitys- ja siteerausajan merkitseminen ei ole tarpeellista silloin, kun elektroninen lähde pysyy muuttumattomana. Näillä tiedoilla on merkitystä vain silloin, kun teoksesta on ilmestynyt useita versioita (päivityksiä) tai sitä muutetaan toistuvasti.

4 4 Lehtonen, Asko (2002). Tietokoneiden ja tietokoneohjelmien hankintamenon verokohtelusta henkilö- ja elinkeinoverotuksessa [on line]. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavissa Internetissä: <URL: Salmi, Timo (1993). A Comparative Review of the Finnish Expenditure-Revenue Accounting [online]. Vaasa, Finland: University of Vaasa. Available from Internet: <URL: uwasa.fi/~ts/comp/comp.html >. Salmi, Timo & Ilkka Virtanen (1996). Deriving the Internal Rate of Return from the Accountant's Rate of Return: a Simulation Testbench; The Turbo Pascal Programs [online]. Vaasa: University of Vaasa [cited ]. Available from Internet: <URL: Kausijulkaisuun tai aikakauslehteen kuuluva artikkeli "Perinteiset" lähteet Tekijä(t) Julkaisuvuosi Julkaisun nimi Kausijulkaisun nimi Volyymi:numero, sivut *Huomautukset *ISSN Elektroniset lähteet Tekijä(t) Julkaisuvuosi Julkaisun nimi Kausijulkaisun nimi Viestintyyppi Volyymi:numero Päivitysaika (jos eri päivityksiä) Siteerausaika Sijainti kausijulkaisussa *Huomautukset Saatavuus ja osoite *ISSN Painettu artikkeli: Tekijän sukunimi, Etunimi tai Alkukirjaimet (vuosi). Kirjoituksen nimi. Kausijulkaisun nimi. Volyymin numero: vihkon numero, ensimmäisen sivun numero-viimeisen sivun numero. Oikeustieteen alalla on paljon julkaisuja, joihin ei ole merkitty volyymin tai vuosikerran numeroa. Tällöin on tyydyttävä mainitsemaan julkaisemisvuosi ja vihkon numero. Vihkon numero tulee mainita erityisesti silloin, kun sivunumerointi ei ole juokseva vuoden alusta sen loppuun. Gautschi, David A. (1981). Specification of patronage models for retail centre choice. Journal of Marketing Research 8:2, Lehtonen, Asko (1998a). Veropetossäännöksen muutokset. Lakimies 1998:8, Tuomisto, Jarmo (2002a). Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto 2002:6, 8-11.

5 Elektronisessa muodossa julkaistu artikkeli: 5 Tekijän sukunimi, Etunimi tai Alkukirjaimet (vuosi). Kirjoituksen nimi. Kausijulkaisun nimi [viestintyyppi] Volyymin numero:vihkon numero [siteerausaika], sijainti. Saatavuus ja osoite. Price-Wilkin, John (1994). Using the World-Wide-Web to Deliver Complex Eletronic Documents: Implications for Libraries. The Public-Access Computer Systems Review 5:3 [online] [cited ], Available from Internet: <URL: gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/pacsreview /v5/n3/pricewil.5n3>. Lehtonen, Asko (1998b). Veropetossäännöksen muutokset. Lakimies 1998:8 [on line]. Saatavissa Internetissä: <URL: Tuomisto, Jarmo (2002b). Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto 2002:6 [on line]. Saatavissa Internetissä: <URL: Kokoomateokseen sisältyvä artikkeli "Perinteiset" lähteet Elektroniset lähteet Artikkelin tekijä(t) Artikkelin tekijä(t) Julkaisuvuosi Julkaisuvuosi Artikkelin nimi Artikkelin nimi Kokoomateoksen nimi Kokoomateoksen nimi Viestintyyppi Sivut, joilla artikkeli on Kokoomateoksen toimittaja(t) Kokoomateoksen toimittaja(t) Painos (jos ei ensimmäinen) Painos (jos ei ensimmäinen) Kustannuspaikka Kustannuspaikka Kustantaja Kustantaja Päivitysaika (jos useita päivityksiä) Siteerausaika Sijainti kokoomateoksessa *Huomautukset *Huomautukset Saatavuus ja osoite *ISBN *ISBN Painettu artikkeli: Tekijän sukunimi, Etunimi tai Alkukirjaimet (julkaisuvuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa: Kokoomateoksen nimi, sivut. Kokoomateoksen toimittaja(t). Kustannuspaikka: Kustantaja. Kokoomateosten toimittajan nimen jälkeen merkitään lyhenne (toim.). Vieraskielisenä julkaistujen teosten yhteydessä käytetään asianomaisen kielen mukaista lyhennettä, koska sitä on käytetty teoksen kansilehdellä. Lyhenne on ruotsiksi red. (redaktör), englanniksi Ed. (Editor) ja saksaksi Hrsg. (Herausgeber). Ilmaisu Teoksessa: on ruotsinkielisissä julkaisuissa I: ja englanninkielisissä In:.

6 6 Abler, R. F. (1974). The geography of communications. In: Transportation Geography, Comments and Readings, Ed. Michael E. Eliot-Hurst. New York etc.: McGraw-Hill. Kulla, Heikki (1998). Hallintomenettely ja perusoikeudet. Teoksessa: Perusoikeuspuheenvuoroja, Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden sarja A n:o 32. Turku: Turun yliopisto. Lehtonen, Asko (2000). Veron torjunta ja verosuunnittelu oikeudellisessa systematiikassa. Teoksessa: Pohjois-Suomen tuomarikoulu. Julkaisuja 4/2000, Toim. Ahti Saarenpää. Rovaniemi: Lapin yliopisto ja Rovaniemen hovioikeus. Viljanen, Veli-Pekka (2002a). Onko sananvapaus poliittinen perusoikeus? Teoksessa: Viestintäoikeus, Toim. Heikki Kulla ym. Helsinki: WSOY Lakitieto. Artikkeli elektronisessa kokoomateoksessa: Tekijän sukunimi, Etunimi tai Alkukirjaimet (julkaisuvuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa: Kokoomateoksen nimi [viestintyyppi]. Kokoomateoksen toimittaja. Kustannuspaikka: Kustantaja [Siteerausaika]. Sijainti kokoomateoksessa. Saatavuus ja osoite. McConnell, W. H. (1993). Constitutional history. In: The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Steward. Viljanen, Veli-Pekka (2002b). Onko sananvapaus poliittinen perusoikeus? Teoksessa: Viestintäoikeus [on line]. Toim. Heikki Kulla ym. Helsinki: WSOY Lakitieto. Saatavissa Internetissä: <URL: Julkaisematon teos (lähde) Julkaisemattoman teoksen käsite ei ole yksiselitteinen. Rajanveto-ohjeena voidaan käyttää tekijänoikeuslain 8 :n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan teos katsotaan julkaistuksi, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen. Vallitsevan kannan mukaan julkaiseminen edellyttää, että ns. perinteisestä teoksesta (esim. kirjasta ja äänilevystä) on valmistettu useita kappaleita, jotka on levitetty yleisön keskuuteen. Tällaista levittämistä on mm. kirjojen saattaminen lainattaviksi kirjastossa. Tutkielman ainoan kappaleen asettaminen kirjastoon yleisön saataviin ei ole julkaisemista. Lisensiaattityö tulee julkaistuksi sillä, että siitä kopioidaan (monistetaan) 30 kappaletta, jotka jaetaan esim. yliopiston kansliasta halukkaille. Kirjallisen esitelmän laatiminen ja esittäminen suullisesti ei ole myöskään julkaisemista mutta kylläkin julkistamista. Sen sijaan julkaisemista on konferenssiesitelmän tai luentomateriaalin kopioiminen (monistaminen) ja sen jakaminen konferenssin tai luentotilaisuuden osanottajille. Merkitystä ei ole sillä seikalla, millä tekniikalla teoskappaleet on valmistettu. Ne voivat olla paperille painettuja kirjoja tai CD-ROM-levylle tallennettuja kirjallisia teoksia eli digitaalisessa muodossa. Digitaalinen teos tulee julkaistuksi myös silloin, kun se tallennetaan Internet-palvelimelle,

7 7 jossa on se on yleisön saatavissa. Teoskappaleita valmistavat tällöin käyttäjät, kun he tulostavat teoksen paperille tai tallentavat sen omalle levykkeelleen. 2) Lähteestä tulisi kotimaisen standardin (SFS 5831) mukaisesti antaa riittävät tiedot dokumentin tai muun lähteen tunnistamiseksi ja tarvittaessa löytämiseksi tarkistuksia varten. Julkaisemattomaan lähteeseen voidaan soveltaa tarkoitukseen sopivaa merkintätapaa saatavissa olevien tietojen perusteella. "Perinteiset" lähteet Tekijä(t) Vuosi Teoksen nimi Paikka *Sivumäärä *Huomautus julkaisutilanteesta Saatavuus Elektroniset lähteet Tekijä/Lähettäjä Lähettämisaika Viestin nimi Viestintäjärjest. Viestintyyppi Muu tekijä/vastaanottaja Lähettämispaikka Siteerausaika Sijainti viestintäjärjestelmässä *Huomautus Saatavuus ja osoite Perinteinen lähde: Backman, Eero (2002). Laiminlyönnin rangaistavuus. Esitelmä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutustilaisuudessa Rikoslain uusi yleinen osa pääpiirteittäin Turussa Lehtimaja, Lauri (2001). Eduskunnan oikeusasiamiehen Lauri Lehtimajan puhelinhaastattelu Elektroninen lähde: Esimerkki: Pritchard, Sarah (1995). Your request for information about ISO standards [online]. Message to: Margaret Morrison. 18 February 1995 [cited 3 March 1995]. Personal communication "Tekijätön" teos (tai teos jossa yhteisö on tekijänä) Standardissa SFS 5342 on ohjeet viittaamisesta mm. patentteihin, karttoihin, tilastoihin, standardeihin, valtiopäiväasiakirjoihin, lakeihin jne. Virallisjulkaisut merkitään yleensä sarjan nimen taikka julkaisijan tai organisaation nimen perusteella. Esimerkiksi oikeustieteessä vakiintuneen kannan mukaan komiteanmietinnöt merkitään lähdeluetteloon sarjan nimen "komiteanmietintö" perusteella. Tällöin kaikki käytetyt komiteanmietinnöt tulevat aikajärjestyksessä samaan paikkaan lähdeluetteloa, mistä ne on vaivatonta löytää. 2) Komiteanmietintö 1987:8: 90-94; Rahnasto 2002: 183; Rognstad 1999: 64-66; Seipel 1990: 47; Wagle & Ødegaard 1997: 252.

8 8 Painettu lähde: Suomen virallinen tilasto (Official statistics of Finland) VI C: 104, I. Väestölaskenta Yleiset demografiset tiedot. Helsinki: Tilastokeskus, Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos (1967). Suomen keskus- ja vaikutusaluejärjestelmä. Summary: The system of functional centres and areas in Finland. Valtakunnan suunnittelutoimiston julkaisusarja A: 19, VIII s. Lainopillisista virallisjulkaisuista on oikeustieteessä vakiintuneet tietyt merkintätavat. Lähteet voidaan merkitä ns. täyspitkinä nimikkeinä. Nyttemmin on yleistynyt sellainen merkintätapa, että lähdeluettelossa käytetään virallisjulkaisun sarjaa koskevaa lyhennettä. Lyhenteen sisältö ilmenee lyhenneluettelosta, joka tosin laaditaan vain silloin, kun käytettyjä lyhenteitä on runsaasti. Esimerkkejä täyspitkistä nimikkeistä: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 309/1993 vp. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Komiteanmietintö 1987:39. Yritysverotuksen uudistamiskomitean mietintö. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. PeVM 25/1994 vp - HE 309/1993 vp. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1994:13. Kansainvälisen verotuksen uudistamistyöryhmän väliraportti. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Verotiedote 2/1997. Arvonlisäverovelvollinen ja työnantaja. Maksu- ja ilmoitusohje. Verohallituksen julkaisu 796. Helsinki: Verohallitus. Vuosi-ilmoitusten täyttöopas. Verohallituksen julkaisu 811. Helsinki: Verohallinto. Esimerkkejä virallisjulkaisuista, joiden sarja on merkitty lyhenteitä käyttäen: HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. Helsinki: Valtion painatuskeskus. PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 309/1993 vp. Helsinki: Valtion painatuskeskus. VM 13/1994. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1994:13. Kansainvälisen verotuksen uudistamistyöryhmän väliraportti. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

9 9 Elektroninen lähde: Arvonlisäverovelvollisen opas Verohallinnon julkaisu [on line]. Helsinki: Verohallinto. Saatavissa Internetissä: <URL: /Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas_2011(16309)>. HE 162/1991 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi kilpailunrajoituslaiksi. Teoksessa: Suomen Laki CD-ROM 1/2002 [CD-ROM]. Helsinki: Kauppakaari Oy. Päivitysaika helmikuu HE 96/2002 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta [on line]. Helsinki: Edita Publishing Oy. Saatavissa Internetissä: <URL: LaVM 28/2002 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. HE 44/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: /lavm_28_2002_p.shtml>. LiVM 23/2002 vp. Liikennevaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta. HE 96/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: PeVL 54/2002 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta. HE 96/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 12/2002. Kilpailukykyiseen verotukseen. Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistio [on line]. Helsinki: Valtiovarainministeriön vero-osasto. Saatavissa Internetissä: <URL: /01_julkaisut/075_verotus/27615/27616_fi.pdf> Kausijulkaisut (kokonaisuutena) Kun viitataan esim. vuosikirjan tai aikakauslehden kaikkiin tai useisiin vuosikertoihin, viiteluettelossa mainitaan kokonaisuutena ao. kausijulkaisun tiedot eikä jokaista vihkoa erikseen. Volyymin ja vihkon numerot sekä sivunumerot merkitään tekstiviitteeseen. "Perinteiset" lähteet Kausijulkaisun nimi *Julkaiseva yhteisö Kustannuspaikka *Kustantaja Elektroniset lähteet Kausijulkaisun nimi *Julkaiseva yhteisö Viestintyyppi Painos/Versio Kustannuspaikka Kustantaja

10 10 Julkaisuaika *Sarja *ISSN Julkaisuaika Siteerausaika *Sarja *Huomautukset Saatavuus ja osoite *ISSN tms. Painettu julkaisu: Esimerkki: Virittäjä. Helsinki: Kotikielen seura, ISSN Elektroninen julkaisu: Esimerkki: Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va): Virginia Polytechnic Institute and State University, [cited March 15, 1995]. Semi-annual. Available from Internet: <URL: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte>. ISSN Lähdeviittausten merkitseminen alaviitteisiin ja tekstiin 3.1. Lähdeviitteiden tarkoitus Lähdeviittaukset kuuluvat tieteellisen rehellisyyden perusvaatimuksiin. Tämä vaatimus asetetaan myös opinnäytetöille. Dokumentoinnin avulla ilmaistaan, mistä lähteestä on saatu omassa tekstissä esitetyt ajatukset, ideat, perustelut ja siteeratut sanamuodot. Hyvään tapaan kuluu se, että toisen henkilön kirjoituksia, lausumia ja tutkimustuloksia ei esitetä omina. Sääntönä voidaan pitää sitä, että mitä orjallisemmin seurataan tiettyä lähdettä, sitä avoimempaa lähdeviittausta tarvitaan. Lainauksia eli sitaatteja saa tekijänoikeuslain 22 :n mukaan ottaa julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatteja voidaan käyttää omien ajatusten tai jonkin seikan perustelemiseksi, asian havainnollistamiseksi sekä arvostelevassa tai kritisoivassa tarkoituksessa. Lainauksen pituudelle ei voida esittää tarkkoja mittoja, vaan se riippuu siteerauksen tarkoituksesta. Oma kirjoitus ei voi kuitenkaan koostua pelkästään sitaateista. Lainausoikeutta käytettäessä on lähde mainittava hyvän tavan mukaisesti ja laajuudessa, mitä edellytetään tekijänoikeuslain 11 :n 2 momentin säännöksessä. Lähde mainitaan sitaatin yhteydessä, vaikka tekijänoikeudellisesti riittävänä on pidetty lähdemaininnan sijoittamista lähdeluetteloon. Lakeihin ja asetuksiin sekä viranomaisen päätöksiin ja lausumiin ei ole tekijänoikeutta, mutta niitä hyödynnettäessä tulisi vakiintuneen tavan mukaan käyttää lähdeviittauksia. Toisen tekstin käyttämistä ilman lähdetietoja kutsutaan plagioinniksi. 3) Dokumentoinnin tiheydestä tai runsaudesta esiintyy erilaista käytäntöä. Jokaisen virkkeen erillinen viitoittaminen on yleensä liioittelua. Tietyn asiakohdan perusteena on voitu käyttää useampaa lähdettä, jotka kaikki tulisi mainita. Lähdeviittauksia ei tarvita perus- ja yleis- 3) Lainaus- eli siteerausoikeudesta ks. tarkemmin esim. Haarmann 2001:

11 11 tietojen ja notoristen seikkojen esittämiseksi. Rajanveto yleistiedon ja ns. erityistiedon välillä ei ole yksiselitteinen. Jotakin kysymystä on voitu käsitellä lähes samalla tavalla esimerkiksi 5-10 lähteessä. Niiden kaikkien mainitseminen lähdeviitteessä ei ole yleensä tarkoituksenmukaista, koska viiteaparatuuri tulisi liian raskaaksi. Tällöin siirryttäneen monesti myös yleistiedon puolelle. Lähdeviittauksia ei käytetä ilmaisemaan pelkästään sitä, mistä omassa tekstissä oleva tieto on saatu. Viittaukseen voidaan sisällyttää maininta siitä, että joku muu kirjoittaja on kokonaan tai osittain toisella kannalla Lähdeviittausten sijoittaminen Lähdeviittaukset voidaan sijoittaa a) alaviitteisiin tai b) tekstiin. Oikeustieteen perinteessä on ollut yleisempää käyttää alaviitteitä, kun taas monilla muilla tieteenaloilla lähdeviittaukset merkitään vain suoraan tekstiin. Jotkut kirjoittajat ovat tottuneet merkitsemään lähdeviittaukset tekstikappaleiden väliin omiin sisennettyihin kappaleihin. Tämän viittaustavan haittana on pidetty sitä seikkaa, että sen avulla ei pystytä yksilöimään edeltävän tekstikappaleen yhteen virkkeeseen tai muuhun osaan liittyvää lähdettä. Lähdeviitteitä sisältävät omat kappaleet edellyttävät ylimääräisiä kappalevälejä, mikä laventaa tarpeettomasti julkaisun pituutta. Toisinaan alaviitteinä ilmaistavat lähdeviittaukset on sijoitettu lukujen loppuun tai koko kirjoituksen loppuun (ns. loppuviitteet). Tämä merkitsemistapa oli ymmärrettävää menneinä aikoina, jolloin tekstinkäsittelyohjelmissa ei ollut alaviitetekniikkaa. Nykyisin tähän sijoitteluun ei ole tietokoneohjelmista johtuvia tarpeita, koska alaviitteiden numerointi ja sijoittelu sivuille sekä sivujen taitto on ohjelmissa automatisoitu. Luvun tai koko tekstiin loppuun sijoitettuja lähdeviittauksia on pidetty hankalana lukijan kannalta, koska viittausten etsintä on vaivalloista. Loppuviitteitä on siten aiheellista välttää, jos kirjoituksesta halutaan tehdä informatiivinen. Tekstissä lähdeviittaukset sijoitetaan yleensä sulkeissa virkkeen tai koko tekstikappaleen loppuun. Lähdeviite merkitään kappaleen loppuun, jos koko kappale perustuu viitattavaan lähteeseen tai lähteisiin. Jos taas lähdeviittaus koskee vain yhtä virkettä tai edeltäviä virkkeitä, niin viittaus merkitään virkkeen loppuun. Lähdeviittauksen sijoituspaikka riippuu siten siitä, miten suuri osa tekstistä perustuu asianomaiseen lähteeseen tai lähteisiin. Dokumentoinnin eli lähdeviittausten lisäksi alaviitteitä on käytetty lisähuomautusten tekemiseen. Jälkimmäiset eli ns. keskustelevat alaviitteet voivat sisältää kirjoittajan omia sivuhuomautuksia tai muuta lisätietoa. Sivuhuomautukset saattavat olla lähteiden kommentointia. Lisätiedot voivat koskea yksityiskohtia tai poikkeuksia, joita ei ole asianmukaista ottaa varsinaiseen tekstiin. Alaviitteessä on mahdollista selittää tekstissä käytettyä käsitettä tai tarkastelutapaa. Alaviite voi olla samalla kertaa sekä dokumentoiva että keskusteleva, mikä on alaviitteiden käytön etu Lyhyet ja pitkät lähdeviitteet Oikeustieteessä on aikaisemmin käytetty pitkiä lähdeviittauksia, joissa on mainittu tekijän sukunimi ja teoksen nimi osittain tai kokonaan taikka aikakauslehden nimi tai lyhenne ja ilmes-

12 12 tymisvuosi sekä sivunumero. Muilla tieteenaloilla yleisesti käytetty ns. Harvardin järjestelmä eli ns. nimi-vuosijärjestelmä on saamassa jalansijaa myös oikeustieteessä. Tässä järjestelmässä käytetään lyhyitä lähdeviittauksia eli viitteeseen merkitään vain kirjoittajan sukunimi ja julkaisuvuosi sekä sivunumero. Sivunumeron eteen ei ole tarpeen kirjoittaa s. -merkintää, vaan se voidaan korvata julkaisuvuoden jälkeisellä kaksoispisteellä. Muut bibliografiset tiedot ilmenevät lähdeluettelosta. Harvardin järjestelmän etuna on pidetty sitä, että viitteestä ilmenee välittömästi, minkä ikäisestä lähteestä on kysymys. Harvardin järjestelmän kiistaton etu on lähdeviitteen lyhyys, mikä tuottaa säästöjä niin viittauksen laatimisvaiheessa kuin julkaisua monistettaessa. Tämä etu on todella merkittävä, kun kysymys on elektronisen julkaisun pitkästä domain- eli URL-osoitteesta, minkä käyttöä suositeltiin vielä 1990-luvun loppupuolella. Tarkka URL-osoite voi olla parin tekstirivin pituinen, mikä aiheutti tarpeettomia laatimis-, tavutus- ja tilaongelmia. Harvardin järjestelmän mukainen merkintätapa synkronisoi lähdeviitteen erinomaisella tavalla lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin, jos jälkimmäisten alkuun on myös merkitty tekijän nimi ja vuosiluku. Tällöin ei myöskään tarvitse erikseen merkitä asianomaisen lähteen loppuun sulkuihin sitä lyhennettä, jota on käytetty lähdeviitteessä. URL-osoite on julkaisupaikkaa vastaava bibliografinen tieto, mitä ei ole yleensäkään tapana merkitä lähdeviitteeseen eikä se myöskään ole tarpeellinen elektronisen lähteen yhteydessä. Lähdeviitteiden merkitsemisessä voidaan noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Lähdeluettelossa on mainittava jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu. Jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla ainakin yksi viittaus tekstissä. 2. Tekstissä viitataan lähteisiin merkitsemällä sulkeisiin kirjoittajan sukunimi ja painovuosi, kaksoispiste ja sivu tai sivut, joita on käytetty. Viitattaessa koko kirjoitukseen sivunumeroita ei tarvita. Sivunumeroinnin tarkkuudessa noudatetaan yleensä seuraavia tapoja: - Viitattu asia on kokonaisuudessa yhdellä sivulla. Esimerkki: Saarnilehto 2009: Viitattu asia on kokonaisuudessaan kahdella tai useammalla erikseen mainittavilla sivuilla. Esimerkki: Saarnilehto 2009: (Viitattu asia on näillä kolmella sivulla.) - Jos dokumentoinnin kohteena olevaa asiaa on käsitelty laajassa lähdeteoksessa lukuisissa paikoissa, saatetaan tarkkojen sivunumerointien sijasta käyttää latinan kielen sanaa passim (= siellä täällä, paikoitellen ja hajallaan ), minkä ilmaisun käyttöä ei suositella opinnäytetöissä. 3. Elektroninen lähde mainitaan alaviitteessä ja tekstin sisällä kuten "perinteinen" lähde. Viitteeseen ei merkitä elektronisen lähteen domain- eli URL-osoitetta, vaan se ilmaistaan täydellisenä lähdeluettelossa. Jos elektronisessa julkaisussa on tekstiä hyvin pitkästi ilman sivunumerointia, kuten HTMLmuotoisessa julkaisussa, niin tällöin voidaan mainita sivunumeron sijasta sopivaa tunnistustietoa, esim. luvun numeroa. Pdf-muotoisessa elektronisessa julkaisussa on yleensä kiinteä sivunumerointi, jota voidaan käyttää viitteessä samalla tapaa kuin painetun julkaisun yhteydessä. Esimerkki: - painettu julkaisu: Wikström 1999: elektroninen julkaisu: Timonen 1998: 142 tai HE 194/2001: Yleisperustelut luku 4.3.

13 13 HTML-muotoisia asiakirjoja ei ole aiheellista käyttää silloin, kun sama dokumentti on saatavissa myös pdf-muodossa. Esimerkkinä voidaan mainita hallituksen lakiesitykset, jotka ovat saatavissa eduskunnan palvelimelta ja Edilexistä myös pdf-muodossa. 4. Jos samalla lähteellä on useita kirjoittajia, lähdeviittaukseen merkitään ensimmäisellä kerralla kaikki kirjoittajat. Myöhemmillä kerroilla voidaan mainita vain ensimmäinen kirjoittaja ja merkintä ym. (vieraskielisissä et al.), ilmestymisvuosi ja sivut, - esim. ensimmäinen viittaus Linnakangas, Juanto & Laatikainen 1995: ja - myöhemmin viitattaessa Linnakangas ym. 1995: Jos tekstiin yleistetään jokin asia useista lähteistä tai muutoin alaviitteessä viitataan useisiin lähteisiin, lähteet merkitään kirjoitusten ilmestymisvuoden mukaisessa aikajärjestyksessä tai aakkosjärjestyksessä. Jos samalta vuodelta on useita julkaisuja, nämä lähteet sijoitetaan aakkosjärjestykseen, mikäli käytetty sijoitusperuste on ollut aikajärjestys. Viitteet erotetaan toisistaan puolipisteillä. Esimerkki: Saarnilehto 2009: 36; Kartio 2001: Saman tekijän eri kirjoitukset erotetaan toisistaan vuosilukujen avulla ja merkitään ilmestymisjärjestyksessä. Saman kirjoittajan samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan pienin kirjaimin. Esimerkki: Tolonen 1970a: 32; Tolonen 1970b: 45; Tolonen 1970c: Jos lähteeseen ei ole merkitty varsinaista tekijää, tekstissä viitataan tähän lähdeluettelossa esiintyvillä alkusanoilla. HE 194/2001: 2; KM 1/1997: 23; PeVL 26/1998: 3; VaVM 31/2001: Viittauksen luonnetta voidaan säädellä käyttämällä lyhenteitä. Toisin sanoen viitteissä voidaan ilmoittaa, onko lähde samalla tai toisella kannalla kuin kirjoittaja. Viittaussanoja koskevilla lyhenteillä tarkoitetaan yleensä seuraavia seikkoja: - ks. (= katso): lähde on samalla kannalla kuin kirjoittaja tai kirjoittajan ja lähteen välillä ei ole ainakaan merkittävää mielipide-eroa; viite ohjaa lukijaa hakemaan samansuuntaista tietoa lähteestä; tätä viittauslyhennettä ei ole tarpeen käyttää silloin, kun noudatetaan Harvardin järjestelmää, vaan lyhenne voidaan jättää tarpeettomana pois (ns. oletusarvo), - ks. myös : lähde on samansuuntaisella tai välittävällä kannalla, Esimerkki: Ks. myös Kulla 1998: vrt. (= vertaa): lähde on tällöin poikkeavalla tai vastakkaisella kannalla kuin kirjoittaja; viite ohjaa hakemaan tekstissä sanotusta poikkeavaa tietoa lähteestä, ja Esimerkki: Vrt. Wikström 1999: toisin tai vrt. toisin : näillä ilmaisuilla korostetaan yleensä sitä, että lähde on eri kannalla kuin kirjoittaja. Esimerkki: Vrt. toisin Timonen 1998: Useamman virkkeen käsittävä suora lainaus voidaan erottaa muusta tekstistä kirjoittamalla lainaus sisennettynä ja tiheämmällä rivivälillä lainausmerkkien sisään. 10. Lainkohtiin viittaamisessa on ollut kirjavuutta viime vuosina. Perinteellisistä viittaustavoista poikkeamiseen on vaikuttaneet ns. elektronisissa tietovarastoissa omaksutut käytännöt. Pahana tiennäyttäjänä oli oikeudellinen tietopankki Finlex, jossa ei noudatettu kieliopin sääntöjä, vaan asiat ratkaistiin hakuohjelmiin liittyvien tarpeiden perusteella. Eräissä myöhemmissä digitaalispohjaisissa informaatiovarastoissa on omaksuttu omaperäisiä merkitsemistapoja, joiden perusteena on saattanut olla ohjelman suunnittelijan kehittämät variaatiot. Tällaisissa tietovarastoissa esiintyviä merkintätapoja ei pitäisi noudattaa lainopillista tekstiä kirjoitettaes-

14 14 sa. Pahimpia ongelmia ovat olleet sanojen taivutusten (sijamuotojen) ja välimerkkien puuttuminen sekä lukujen ja -merkin liiallinen käyttö. Kysymys oli alkeellisiin hakuohjelmiin liittyneistä tietoteknisistä valinnoista. Lainkohtiin viittaaminen tulisi yhdenmukaisuuden vuoksi tapahtua samalla tapaa siitä riippumatta, onko tietolähteenä käytetty perinteellistä painettua lakikirjaa ja säädöskokoelmaa vaiko digitaalista informaatiovarastoa (esim. CD-ROM-levykettä tai tietopankkia). Suositeltavia lainkohtien viittaustapoja ovat seuraavat: a) Lainkohtaan viittaaminen silloin, kun kaikki pykälät on numeroitu juoksevasti: - Tuloverolain 50 ; lyhenteenä: TVL Tuloverolain 50 :n 2 momentti; lyhenteenä: TVL 50 :n 2 mom. tai TVL Tuloverolaissa käytetään lukujaotusta, mutta sitä ei oteta huomioon lainkohtiin viitattaessa, koska lukujaotus ei vaikuta pykälien numerointiin. Digitaalispohjaisissa säädöskokoelmissa on lukujaotusta käytetty hakuohjelman tunnistetietona tai säädös on voitu tallentaa erillisiksi tiedostoiksi lukujaotuksen mukaisesti. Nämä ovat pelkästään tietoteknisiä ratkaisuja. -merkki on lyhenne, joka taipuu Suomen kielen sääntöjen mukaisesti. Taivutuspääte erotetaan kaksoispisteellä pykälä-merkistä - Esimerkki: EVL 3 :n mukaan tai EVL 3 :ssä. Pykälä-merkkiä ei tule sijoittaa pykälänumeron eteen, vaikka sitä käytettiin vanhassa Finlexissä ( :50'). Tämä johtui tarpeesta tehdä lainkohdasta ns. tunnistetieto hakuohjelmalle. b) Lainkohtiin viittaaminen siinä tapauksessa, kun laissa on useampia lukuja ja luvuttain juokseva pykälänumerointi: - Kirjanpitolain 5 luvun 1 ; lyhenteenä: KPL 5:1. - Osakeyhtiölain 8 luvun 6 ; lyhenteenä: OYL 8:6. Lyhenteessä erotetaan luku- ja pykälänumero toisistaan kaksoispisteellä ilman välilyöntejä. Lyhenne 5:1" luetaan seuraavasti: 5 luvun 1 pykälä. Tämän lyhenteen 5:1" perään ei ole tarpeen liittää -merkkiä, koska pykälä-sana tulisi ilmaistua tarpeettomasti kahteen kertaan. - Kirjanpitolain 6 luvun 1 :n 2 momentti; lyhennettynä: KPL 6: Osakeyhtiölain 8 luvun 1 :n 2 momentti; lyhennettynä: OYL 8:6.2. Lyhenteessä erotetaan pykälä- ja momenttinumero toisistaan pisteellä. Lyhenne 6:1.2" taipuu niin kuin muutkin lyhenteet. Taivutuspääte erotetaan kaksoispisteellä. - Esimerkki: KPL 6:1.2:n mukaan tai OYL 8:6.2:n nojalla. Lyhenteen 6:1.2" perään ei tule enää liittää -merkkiä, koska ilmaisu luettaisiin 6 luvun 1 pykälän 2 momentti pykälä. -merkki olisi tällöin vain tarpeetonta koristelua.

15 15 LÄHDELUETTELO (esimerkkejä) Annola, Vesa Antero (2003). Sopimuksen dynaamisuus. Talousoikeudellinen rakennetutkimus sopimuksen täydentymisestä ja täydentymisen ohjaamisesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:107. Vaasa: Vesa Antero Annola. Arvonlisäverovelvollisen opas Verohallinnon julkaisu [on line]. Helsinki: Verohallinto. Saatavissa Internetissä: <URL: /Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas_2011(16309)>. Haarmann, Pirkko-Liisa (1992). Tekijänoikeus, lähioikeudet ja oikeus valokuvaan. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus. Haarmann, Pirkko-Liisa (2001). Immateriaalioikeuden oppikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Talentum Media Oy. HE 162/1991 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi kilpailunrajoituslaiksi. Teoksessa: Suomen Laki CD-ROM 1/2002 [CD-ROM]. Helsinki: Kauppakaari Oy. Päivitysaika helmikuu HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. Helsinki: Valtion painatuskeskus. HE 96/2002 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta [on line]. Helsinki: Edita Publishing Oy. Saatavissa Internetissä: <URL: Heinisuo, Rami & Kai Ekholm (1997). Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja nro 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Herler, Brita Kristiina (2001). Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet. Acta Wasaensia No. 89. Rättsvetenskap 2. Handelsrätt. Vasa: Vaasan yliopisto. Kartio, Leena (2001). Esineoikeuden perusteet. 2. painos. Helsinki: Talentum Media Oy. Komiteanmietintö 1987:8. Tietotekniikka ja tekijänoikeus. Teosten luominen ja käyttö tietokoneen avulla tietokoneohjelmien, tiedostojen ja tietokantojen sekä integroitujen piirien suoja. Tekijänoikeuskomitean IV osamietintö. Helsinki: Opetusministeriö. Komiteanmietintö 1987:39. Yritysverotuksen uudistamiskomitean mietintö. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Kulla, Heikki (1998). Hallintomenettely ja perusoikeudet. Teoksessa: Perusoikeuspuheenvuoroja, Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden sarja A n:o 32. Turku: Turun yliopisto.

16 16 LaVM 28/2002 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. HE 44/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: /lavm_28_2002_p.shtml>. Lehtonen, Asko (1998a). Veropetossäännöksen muutokset. Lakimies 1998:8, Lehtonen, Asko (1998b). Veropetossäännöksen muutokset. Lakimies 1998:8 [on line]. Saatavissa Internetissä: <URL: Lehtonen, Asko (2000). Veron torjunta ja verosuunnittelu oikeudellisessa systematiikassa. Teoksessa: Pohjois-Suomen tuomarikoulu. Julkaisuja 4/2000, Toim. Ahti Saarenpää. Rovaniemi: Lapin yliopisto ja Rovaniemen hovioikeus. Lehtonen, Asko (2002). Tietokoneiden ja tietokoneohjelmien hankintamenon verokohtelusta henkilö- ja elinkeinoverotuksessa [on line]. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavissa Internetissä: <URL: Leidhammar, Börje (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Stockholm: Fritzes Förlag AB. LiVM 23/2002 vp. Liikennevaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta. HE 96/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: McConnell, W.H. (1993). Constitutional history. In: The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Steward. PeVL 54/2002 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta. HE 96/2002 vp [on line]. Helsinki: Eduskunta. Saatavissa Internetissä: <URL: PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 309/1993 vp. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Rahnasto, Ilkka (2002). Internet-oikeuden perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: Talentum Media Oy. Rognstad, Ole-Andreas (1999). Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Saarnilehto, Ari (2009). Sopimusoikeuden perusteet. 7. painos. Helsinki: Talentum. Seipel, Peter (1990). Databasrätt. Fokus på upphovsrätt och avtal. Institutet för Rättsinformatik. IRI-rapport 1990:6. Stockholm: Stockholms universitet.

17 17 Tuomisto, Jarmo (2002a). Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto 2002:6, Tuomisto, Jarmo (2002b). Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto 2002:6 [on line]. Saatavissa Internetissä: <URL: Wagle, Anders Mediaas & Magnus Ødegaard jr. (1997). Opphavsrett i en digital verden. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag as. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1994:13. Kansainvälisen verotuksen uudistamistyöryhmän väliraportti. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 12/2002. Kilpailukykyiseen verotukseen. Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistio [on line]. Helsinki: Valtiovarainministeriön vero-osasto. Saatavissa Internetissä: <URL: /01_julkaisut/075_verotus/27615/27616_fi.pdf>. Verotiedote 2/1997. Arvonlisäverovelvollinen ja työnantaja. Maksu- ja ilmoitusohje. Verohallituksen julkaisu 796. Helsinki: Verohallitus. Wikström, Kauko (1999). Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa. Johdatus verotuksen ja vero-oikeuden teoreettisiin ja käytännöllisiin yleisiin oppeihin. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden julkaisusarja A:33. Turku: Turun yliopisto. Viljanen, Veli-Pekka (2002a). Onko sananvapaus poliittinen perusoikeus? Teoksessa: Viestintäoikeus, Toim. Heikki Kulla ym. Helsinki: WSOY Lakitieto. Viljanen, Veli-Pekka (2002b). Onko sananvapaus poliittinen perusoikeus? Teoksessa: Viestintäoikeus [on line]. Toim. Heikki Kulla ym. Helsinki: WSOY Lakitieto. Saatavissa Internetissä: <URL:

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Seminaarityön ulkoasu

Seminaarityön ulkoasu 1 Seminaarityön ulkoasu Tee työllesi kansilehti, josta löytyvät seuraavat tiedot: Työn otsikko Seminaarityö Kevät 2008 Oma nimesi Opiskelijanumero Opponentti Seminaarityön fonttina voi käyttää esim. Times

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty toukokuu 2014 VAASA 2014 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1 Opinnäytetyön tekijä(t) Opinnäytetyön nimi Opinnäytetyön arviointi Arvosana 0 1 2 3 4 5 Aiheen valinta Opinnäytetyön suunnitelma Opinnäytetyön lähtökohdat Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty tammikuu 2016 VAASA 2016 1 JOHDANTO Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan Oulun yliopisto Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan 11.04.2014 Ketkä tallentavat julkaisunsa? Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan tallennetaan tiedot kaikista Oulun yliopiston

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

(Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015)

(Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015) LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN SISÄLTÖ: 1. Lähdeviitteiden käyttö tekstissä 2. Lähdeluettelon laatiminen (Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015) 1. Lähdeviitteiden

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus KUINKA KIRJOITAN TIETEELLISTÄ TEKSTIÄ? Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun 7.10.2004 Petra Korhonen / Kielikeskus 1. TIETEELLISEN TEKSTIN SALAT Moni opintojaan aloitteleva ei kompastu oikeakielisyysviidakkoon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:13 Asia Hakija Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan Varastokirjasto / NN Annettu 3.10.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN Varastokirjastosta

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikka 1 Yliopistopedagogiikka Kirjoitusohjeet Kehittäminen ja kokeilut -osastoon 1. Kirjoitusten sisällöstä ja rakenteesta Kehittäminen ja kokeilut -osastossa eri tieteenalojen opettajat ja koulutuksen kehittäjät

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 26.2.1992 Tiivistelmä Tiehallituksen tieteelliseen julkaisuun oli tekstiin liittyen otettu kaksi A:n piirrosta. Tieteelliseen esitykseen

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta 1(8) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje 1. Julkaiseminen Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen

Lisätiedot

TURNITIN. Akateemisen kirjoittamisen apuna. 24.10 Mika Pulkkinen / LUT Tietohallinto

TURNITIN. Akateemisen kirjoittamisen apuna. 24.10 Mika Pulkkinen / LUT Tietohallinto TURNITIN Akateemisen kirjoittamisen apuna 24.10 Mika Pulkkinen / LUT Tietohallinto Mikä on Turnitin Turnitin on Moodleen integroitu Internet-pohjainen plagiaatintunnistuspalvelu, joka vertaa opiskelijan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1. Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo.

OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1. Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1 1 LÄHDEVIITTAUKSET 1.1 Perusmalli, yksi tekijä Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. Tekijä vuosi. Teoksen koko nimi. Kustannuspaikka:

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:14. Kirjalliseen teokseen sisältyvien käsitteiden kopioiminen toisiin teoksiin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:14. Kirjalliseen teokseen sisältyvien käsitteiden kopioiminen toisiin teoksiin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:14 Asia Hakija Kirjalliseen teokseen sisältyvien käsitteiden kopioiminen toisiin teoksiin A.P. Annettu 17.06.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Diplomi-insinööri A.P. (jäljempänä hakija)

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin?

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:13 Asia Hakija Sitaattioikeus kirjan kuvitukseen X Annettu 4.10.2011 Tiivistelmä Kirjassa julkaistuja teoksina suojattavia kolmea piirrosta ei saanut siteerata kokonaisuudessaan

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa.

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa. TÄMÄ ON LUONNOS: KYSY JA KOMMENTOI! 8. JULKAISUN TUNNISTEEN JA SAATAVUUSTIETOJEN ALUE Johdantohuomautus Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä

Lisätiedot

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:126 Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Velvoiteoikeudellisia kirjoituksia I Ari Saarnilehto (toim.)

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE Hyväksytty Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston kokouksessa 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTTEEN KULKU... 2 1.1 Opinnäytteen

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeen aloitusseminaari Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 17.12.2010 Vesa Heikkinen Harmaata ja värikästä Mikä on

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2012- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen muotoon laaditut

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvoston lausuntoa siitä, 1) onko B Oy loukannut luettelosuojaa ja

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvoston lausuntoa siitä, 1) onko B Oy loukannut luettelosuojaa ja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:14 Asia Hakija Luettelosuoja / sitaattioikeus A Oy Annettu 28.11.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A Oy (jäljempänä hakija) on 24.5.2000 saapuneella kirjeellään pyytänyt

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot