Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009"

Transkriptio

1 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen osoite seuraavasti: 6 Korvataan alaviite 3 seuraavasti: "(3) Päivitetty viimeksi lokakuussa 2008." 6 Korvataan alaviite 5 seuraavasti: "(5) 6 Korvataan alaviite 7 seuraavasti: (7) Kommentit lähetetään sähköpostitse komission oikeudellisten tarkastajien ryhmälle joka toimittaa ne edelleen. 17 Korvataan 5.2 kohdassa oleva esimerkki seuraavasti: "Esimerkki vältettävästä muodosta: Tuotteen X markkinahinnat ovat vapaasti tehtaalla -hintoja, sisäisiä veroja lukuun ottamatta: a) lohkoihin pakatun tuoreen tuotteen osalta, b) lisättynä X eurolla välttämättömien kuljetuskustannusten huomioonottamiseksi. Paremmin: Tuotteen X markkinahinnat ovat lohkoihin pakatun tuoreen tuotteen vapaasti tehtaalla -hintoja, lukuun ottamatta sisäisiä veroja. Näihin hintoihin lisätään X euroa välttämättömien kuljetuskustannusten huomioon ottamiseksi. 28 Korvataan alaviite 3 seuraavasti: (3) Johdettuun oikeuteen kuuluvaan säädökseen viitataan seuraavasti: johdanto-osan viitteessä mainitaan säädöksen täydellinen nimi ja alaviitteessä mainitaan kyseinen EUVL (sarja, numero, päiväys ja sivunumero). 29 Korvataan 9.10 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: Valmisteluasiakirjoja sekä Euroopan parlamentin,

2 36 ja 37 50, 51 ja ja 61 tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean lausuntoja koskevia viitteitä on seurattava alaviite, jossa mainitaan, missä EUVL:ssä asiakirja on julkaistu (esimerkiksi EYVL C 128, , s. 11). Korvataan kohdan teksti liitteessä I olevalla tekstillä (viittausten ajantasaistamiseksi siten, että ne koskevat talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehtyä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välistä toimielinten sopimusta (EUVL C 139, , s. 1). Korvataan kohdan teksti liitteessä II olevalla tekstillä (päätöksen, jonka mukaan alaviitteissä ei viitata viimeiseen muutokseen, huomioon ottamiseksi). Korvataan 18.8 kohta seuraavasti: "18.8 Teknisiä tietoja sisältäviä liitteitä muutetaan yleensä muutossäädöksen liitteessä. Tästä säännöstä poiketaan ainoastaan, jos muutos on vähäinen. Esimerkki: Muutetaan asetuksen (EY) N:o.../... liitteet II, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti. Tässä tapauksessa liitteen muutokset aloitetaan johdantokappaleella, josta ilmenee selvästi, mitä muutokset koskevat: Muutetaan liitteet II, IV ja VI seuraavasti: 1) Korvataan liitteessä II oleva kohta seuraavasti: Pieni muutos kirjataan kuitenkin säädöksen artiklaosaan: 61 ja 62 c) Korvataan liitteen I nimessä ilmaisu Vaaralliset tuotteet ilmaisulla Luettelon 1 tuotteet. Korvataan kohta seuraavasti: Jos muutossäädöksen antaja on eri kuin muutettavan säädöksen, muutettavan säädöksen antaja on mainittava muutossäädöksessä. Esimerkki: Komission asetus (EY) N:o..., annettu...,... [aihe] neuvoston asetuksen... muuttamisesta 69 Muutetaan kohdassa sinisillä kirjasimilla painettu seuraava ilmaisu: "On vältettävä seuraavan esimerkin kaltaisia sanontoja, joiden perusteella ei voida määrittää kysymyksessä olevan säännöksen soveltamisen

3 76, 77, 79, 80 ja 81 alkamispäivää:" mustilla kirjasimilla painetuksi. Poistetaan viidessä säädöksen mallissa viitteessä "ottavat huomioon komission ehdotuksen " oleva alaviitteen numero "( 1 )" ja sitä koskeva sivun alalaidassa oleva alaviite. 81 Korvataan mallissa 5. Suositus ilmaisu "SUOSITTELEVAT:" ilmaisulla "SUOSITTAVAT:" 85 Luettelon lähdeasiakirjoista kohdassa, "Viitetekstit" korvataan ilmaisu: Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus (EYVL C 172, , s. 1) ilmaisulla: Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus (EUVL C 139, , s. 1)

4 LIITE I (Korvataan kohdan teksti seuraavasti:) "Rahoitusta koskevat johdanto-osan kappaleet Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (8), joka tultuaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 korvasi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen.(9) Sopimuksen 37 kohdan mukaan yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttäviä monivuotisia ohjelmia koskeviin säädöksiin sisältyy säännös, jolla lainsäätäjä vahvistaa kyseisen ohjelman rahoituspuitteet. Tämä säännös perustellaan seuraavan johdantoosan vakiokappaleen mukaisesti: Tässä [säädöksessä] vahvistetaan monivuotisen ohjelman rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä Kyseisen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 38 kohdan mukaan monivuotisia ohjelmia koskevat säädökset, joita ei hyväksytä yhteispäätösmenettelyssä, eivät sisällä tarpeelliseksi arvioitua määrää. Näin ollen ainoastaan kohdassa mainittuja säädöksiä koskevissa komission ehdotuksissa on rahoitusta koskeva säännös. Jos neuvosto aikoo antaa rahoitusohjeen, sillä on lainsäätäjän tahtoa ilmaiseva luonne eikä se vaikuta EY:n perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan. Tämä säännös mainitaan kaikissa säädöksissä, joihin sisältyy tällainen rahoitusohje. (10) Tässä tapauksessa säädöksiin on sisällytettävä johdanto-osan kappale seuraavasti: Tähän [säädökseen] sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 38 kohdan mukainen monivuotisen ohjelman rahoitusohje, tämän kuitenkaan vaikuttamatta EY:n perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan Jos edellä tarkoitetusta rahoitusohjeesta on sovittu Euroopan parlamentin kanssa 4 päivänä maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen(11) mukaisessa neuvottelumenettelyssä, sitä pidetään kohdassa tarkoitettuna rahoitusohjeena. (8) EUVL C 139, , s. 1. (9) EYVL C 172, , s. 4. (10) Säännös laaditaan tähän tapaan: Rahoitusohje [tämän ohjelman] toteuttamiseksi kaudeksi on... Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen asettamissa rajoissa. (11) EYVL C 89, , s. 1.

5 Tässä tapauksessa artiklaosa säilyy muuttumattomana, mutta kohdassa esitetty johdanto-osan kappale korvataan seuraavasti: Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 4 päivänä maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssä sopineet rahoitusmäärästä, jota pidetään talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukaisena ensisijaisena ohjeena monivuotisen ohjelmanosalta.

6 LIITE II (Korvataan kohdan teksti seuraavasti:) "Viitatun säädöksen maininta Kun on viitattava toiseen säädökseen, sen nimi mainitaan joko täydellisenä julkaisutietoineen tai lyhennettynä. Lyhennettyä muotoa käytetään, jos viittaus on säädöksen nimessä tai jos säädökseen on jo aikaisemmin viitattu Kun säädöksen nimessä mainitaan toisen säädöksen nimi: jälkimmäisestä jätetään pois säädöksen antaneen toimielimen nimi, jos se on molemmissa säädöksissä sama; myös päiväys jätetään pois, jollei kyseessä ole julkaisematon säädös, jolla ei sen vuoksi ole virallista järjestysnumeroa eikä julkaisunumeroa; ei mainita EUVL:ää, jossa viittauksen kohteena oleva säädös on julkaistu. Viitatun säädöksen nimeä ei tarvitse esittää kokonaisuudessaan, vaan se voidaan esittää lyhennetyssä muodossa, johon on tiivistetty säädöksen kohde Johdanto-osan viitteissä nimi mainitaan kokonaisuudessaan. Julkaistuista direktiiveistä tai päätöksistä mainitaan julkaisunumero. Nimeä seuraa suluissa yläindeksissä arabialainen numero merkkinä alaviitteestä, jossa ilmoitetaan EUVL, missä säädös on julkaistu. Perustamissopimusten ja muiden yleisesti tunnettujen säädösten (esimerkiksi liittymisasiakirjat, Lomén AKT EY-yleissopimus) yhteydessä tällaista alaviitettä ei kuitenkaan käytetä Kun johdanto-osan kappaleissa viitataan säädökseen ensimmäisen kerran, käytetään säädöksen täydellistä nimeä. Tästä voidaan poiketa, jos tekstin ymmärrettävyys ei siitä kärsi. Tämän jälkeen säädökseen viitataan sen numerolla. Esimerkki: Ensimmäinen viittaus: hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annettu komission asetus (EY) N:o 3223/94 ( ) ( ) EYVL L 337, , s. 66. Seuraavat viittaukset: asetus (EY) N:o 3223/ Artiklaosassa olisi käytettävä viittauksia muihin säädöksiin ainoastaan, kun se on välttämätöntä. Lukijan on voitava ymmärtää artiklaosa sellaisenaan, ilman että hänen olisi katsottava muita säädöksiä. Huomattava on myös, että viitatun säädöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa ongelmia.(12)

7 (12) Jos viittauksen kohteena olevaa säädöstä muutetaan, viittauksen katsotaan kohdistuvan muutettuun säädökseen. Jos säädös korvataan uudella, viittauksen katsotaan kohdistuvan uuteen säädökseen. Jos säädös kumotaan sitä korvaamatta, mahdolliset aukot on täytettävä tulkinnalla Jos uudelleenlaatiminen tai kodifiointi aiheuttaa muutoksia artiklojen numerointiin, muutokset on esitettävä taulukkona, joka liitetään kodifioituun tai uudelleenlaadittuun säädökseen Hyvään lainsäädäntötekniikkaan kuuluu mainita johdanto-osan kappaleissa kaikki säädökset, joihin säädöksessä viitataan. Niistä mainitaan julkaisutiedot EUVL:ssä ja sen jälkeen artikloissa voidaan kyseisiin säädöksiin viitata mainitsemalla ainoastaan niiden numero Artiklaosan viittaukset ovat yleensä dynaamisia (katso kohta)."

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0210/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) n:o /1999 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) L 189/112 Euroopan unionin virallinen lehti 27.6.2014 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 658/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.3.2009 KOM(2009) 125 lopullinen 2009/0040 (CNS) C7-0005/09 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston L 62/32 Euroopan unionin virallinen lehti 9.3.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007 2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 32004R0656 Komission asetus (EY) N:o 656/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot