Mikä opettajaa haastaa arvioinnissa?

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä opettajaa haastaa arvioinnissa?"

Transkriptio

1 Lahti Perusopetus Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Mikä opettajaa haastaa arvioinnissa? 1

2 TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Tavoitteena on : luoda kokonaiskäsitystä arvioinnista, antaa käytännön työvälineitä oman arviointityön suunnitteluun ja toteuttamiseen, tehdä näkyväksi koulun arviointikulttuuria ja antaa ajatuksia arviointikulttuurin kehittämiseksi. Sisällöt: opettajien arviointitietoista ja taidoista, oppimiskäsityksen ja tavoitteiden yhteys arviointiin, arvioinnin erilaiset tehtävät (itse- ja vertaisarviointi) mitä oppilaan tulee tietää arvioinnista, arvioinnin monipuolisuus, koulun arviointikulttuurin näkyväksi tekeminen ja kehittäminen. 2

3 Suomen Kuvalehti vuodelta? Oppilasarviointi hukassa Yhä enemmän sanallista arviointia Jatkuvaa arviointia Vaihdetaan kympit viitosiksi Viitonen on jo melkein jäänyt Päättötodistukset vertailukelpoisiksi Mä saan faijalta viiskymppiä 3

4 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Arviointi = Arviointi on kaikkea sitä toimintaa, jonka perusteella syntyy arvottavia johtopäätöksiä. Asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua. Arvostelu = YTL:n käyttämä termi arvosanan antamiseen liittyvästä arviointitoiminnasta. Arviointipalautteen antaminen= Tosiasioita ja kuvausta siitä, missä ja miten oppilas on suoriutunut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Jatkuva arviointi/ jatkuva palautteen antaminen / jatkuva näyttö 4

5 Miten olet itse tullut arvioitua oppilaana? VAIHDA PARISI KANSSA AJATUKSIA: Kuinka paljon ja missä yhteydessä olet saanut opettajakoulutuksen yhteydessä opetusta arvioinnista? 5

6 OPETTAJAT ARVIOINTITYÖN ASIANTUNTIJAT Tutkimuksessaan Guskey ja Bailey (2001, 16-17) löysivät neljä tekijää, jotka vaikuttivat opettajien arviointikäytänteisiin: 1) opettajien omat kokemukset siitä, miten heitä itseään oli oppilaina arvioitu, 2) se mitä opettajat olivat oppineet opettajakoulutuksen aikana, 3) opettajien henkilökohtainen filosofia tai näkemys opettamisesta sekä 4) se, miten ylempi taho, kuten opetushallinto, aluehallinto tms. arvosanan antamista. 6

7 OPETTAJIEN ARVIOINTITAIDOT Ei yhtenäistä kuvaa opettajien arvioititaidoista. Toistaiseksi vain vähän tutkittu Suomessa (esim. Mattila 2010). Opettajakoulutuslaitokset poikkeavat suuresti toisistaan siinä, kuinka paljon ja missä yhteydessä arvioinnista opetetaan (Jakku-Sihvonen 2002, Atjonen 2017). -> Kerrannaisvaikutus esim. sen suhteen, missä määrin opettajien täydennyskoulutusta tarjotaan ja miten siihen hakeudutaan. Oppimiskäsitys muuttuu entä arviointi? 7

8 ARVIOINTITIEDOT JA -TAIDOT KOULUN TASO Koulun arviointikulttuuri - Säädösten tuntemus - Yhteinen näkemys peruskäsitteistä - Yhteinen käsitys arviointiin liittyvistä toimintatavoista jaa käytänteistä OPETTAJA- TASO Arviointitiedot ja taidot - Niiden soveltaminen osana opettajan perustyötä - Mitä, miksi, milloin, miten? OPPILAS- TASO Arviointipalautteen ymmärtäminen - Miten opiskelija ymmärtää saamaansa arviointipalautetta? - Miten hän osaa käyttää sitä omassa oppimisessaan? 8

9 ARVIOINNIN KIVIJALAT- OPPIMISKÄSITYS, TAVOITTEET, TEHTÄVÄT JA OIKEA-AIKAISUUS 18 Tavoitteet Arvioinnin tehtävät Oppimiskäsitys Arvioinnin oikea-aikaisuus Mitä? Miksi? Miten? Milloin? 9

10 MITÄ (ITSE)ARVIOINNIN TULISI TUOTTAA OPPILAAN NÄKÖKULMASTA? (ITSE)ARVIOINTI OIVALLUS YMMÄRRYS TOIMINNAN KORJAAMINEN/ VAHVISTAMINEN SEURAAVIEN/TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 10

11 OPETTAJAN ARVIOITNITIEDOT JA TAIDOT PUNTARISSA Tiedän/ Muistan Lainsäädäntö, normipohja, käsitteet. Ymmärrän/ Osaan Oppimiskäsitys, tavoitteet, arvioinnin erilaiset tehtävät Sovellan Arvioinnin monipuolisuus, palautteen antamisen merkitys, edistymisen arviointi, arvioinnin oikea-aikaisuus jne. Analysoin/Arvioin omaa toimintaani/ Kehitän Omat arviointikäytänteet ja niiden kehittäminen, Koulun arviointikäytänteet ja arviointikulttuurin arviointi ja kehittäminen 11

12 OPPIMISKÄSITYS JA ARVIOINTI 12

13 ARVIOINNIN KESKEISIÄ PERIAATTEITA Oppimista, osaamista, opettamista ja ohjaamista ei voi erottaa arvioinnista. Arviointi on aina kontekstisidonnaista. Oppiminen ja osaaminen Arviointi Opettaminen ja ohjaaminen 13

14 Empiristinen ja behavioristinen oppimiskäsitys Oppijalähtöinen oppimiskäsitys Oppijalähtöinen oppimiskäsitys Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys Kontekstuaalinen oppimiskäsitys Muokattu Päivi Atjosen esityksestä: Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) Kognitiivinen oppimiskäsitys 14

15 TAVOITTEET JA ARVIOINTI 15

16 PARIKESKUSTELU Mikä on tavoite? Miten tavoite eroaa sisällöstä? Miten opiskelijat osallistuvat tavoitteiden asettamiseen? Mitä keinoja tavoitteiden konkretisoimiseen on? Missä yhteydessä palaat(te) tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen? 16

17 MITÄ PERUSOPETUKSESSA ARVIOIDAAN? Oppiminen ja siinä edistyminen Osaaminen Arvioinnin kohteina aina tavoitteet Käyttäytyminen Laajaalainen osaaminen ja monialaiset oppimiskok onaisuudet Työskentely Erilaiset taidot, kuten tiedon hankintataidot Arvot ja asenteet 17

18 POPSin (2014) TAVOITTEET JA ARVIOINTI ARVIOINTI NIVELVAIHEESSA (2.- LUOKAN PÄÄTTYESSÄ, 6.-LUOKAN PÄÄTTYESSÄ JA OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTYESSÄ) Historian opetuksen tavoitteena on Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen Tiedon hankkiminen menneisyydestä T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta S1 S6 Historiatiedon hankkiminen Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja. T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin S1 S6 Lähteiden tulkitseminen Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä. 18

19 PAIKALLISESTI OPPILAAN OPPIMISELLE ASETETUT TAVOITTEET (Esimerkki vuosiluokan 5. tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin kohteista) Oppimisprosessin aikana esim. silloin kuin joitain esimerkissä olevia sisältöalueita käsitellään. Oppilas oppii: S1-6 Arvioinnin kohde Lukuvuoden päättyessä arviointi siitä, missä määrin oppilas osaa suhteessa kuvaukseen? T2 ymmärtämään historian peruskäsitteitä Esihistoriallinen aika Suomessa ja muualla. Kirjoitustaidon alku + Suuret jokilaaksot -> Historiallisen ajan Mitä eroa on esihistorialla ja historialla? Missä määrin oppilas muistaa ja ymmärtää vuosiluokalle 5 asetettuja tavoitteita? T2 hankkimaan historiallista tietoa erilaisista lähteistä Oman perheen ja kotiseudun historia. Mitä eri lähteitä on käytetty, miten niiden avulla on tehty tulkintaa? Missä määrin oppilas ymmärtää, että lähteet ovat erilaisia ja osaa soveltaa eri lähteistä löytämäänsä tietoa? T2 arvioimaan erilaisten lähteiden luotettavuutta Oman perheen ja kotiseudun historia. Missä määrin oppilas osaa arvioida erilaisten lähteiden luotettavuutta (kirjeet vs. paikallisuutiset) Missä määrin oppilas kykenee arvioimaan erilaisten lähteiden luotettavuutta (= osaa antaa perusteluita 19 tulkinnoilleen).

20 TIEDON ULOTTUVUUS KOGNITIIVSEN PPROSESSIN ULOTTUVUUS ANDERSONIN JA KRATHWHOLIN TAKSONOMIA (2001) 1.MUISTAA - Edeltää tunnistaminen. 2. YMMÄRTÄÄ - Tulkita, havainnollistaa, luokitella, summata, päätellä, vertailla ja selittää. 3. SOVELTAA - Tiedon soveltaminen käytäntöön esim. harjoitustehtävässä. - Tiedon käyttöön otto. 4. ANALYSOIDA - Erotella tietoa+ jäsentää / järjestää tietoa uudelleen + liittää tietoa uudelleen/uusiin yhteyksiin. - Faktan erottaminen mielipiteestä, syiden ja seurausten yhdistäminen tai oleellisen tiedon erottaminen epäoleellisesta. 5. ARVIOIDA Edellyttää päättelyä, joka perustuu annettuihin kriteereihin. - Arviointiin kuuluu asian tarkastaminen ja asioiden kriittinen tarkastelu. 6. LUODA -Erilaisten tiedon elementtien yhdistäminen toisiinsa johdonmukaisesti ja toimivalla tavalla. - Liitetään aikaansaamiseen, suunnitteluun ja tuottamiseen. - Edellyttää kognitiivisena prosessina kehittämistä esim. ilmiön, hypoteesin tai jo olemassa olevan kriteerin uudenlaista tarkastelua. A. FAKTATIETO (Yksittäiset asiat) B. KÄSITETIETO (Mitä? Tiedon kokonaisuudet) C. MENETELMÄTIETO (Miten? Taidot, tietojen prosessointi) D. METAKOGNITIIVINEN TIETO (Oman toiminnan, tietojen ja ajattelun arviointia) 20

21 TAVOITTEET = KUVAAVAT AIOTTUA LOPPUTULOSTA, EIVÄT OLE SISÄLTÖJÄ! Tiedot Faktatieto: yksittäiset faktat, kuten vuosiluvut tai henkilöiden nimet Käsitetieto: oppiaineelle tyypilliset käsitteet, esimerkiksi ajanjaksot Taidot Menetelmätieto: oppiaineelle tyypilliset menetelmät, kuten dokumentinlukutaito Metakognitiivinen tieto: taito tarkastella omaa oppimista, kuten muistisäännöt tai tietoa, mitä ei vielä osaa 21

22 MISSÄ MÄÄRIN TAVOITTEITA OSATAAN? MUISTAA Tunnistaa, muistaa ja palauttaa mieleen YMMÄRTÄÄ Tulkitsee, luokittelee, antaa esimerkkejä, tekee yhteenvetoja, päättelee, vertailee, perustelee SOVELTAA Käyttää ja soveltaa menetelmiä ANALYSOIDA Erottaa, järjestää, jäsentää, löytää esim. piilomerkityksiä. ARVIOIDA Tarkistaa, arvioi, arvostelee LUODA Kehittää, suunnittelee, tuottaa 22

23 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA NIIDEN ARVIOINTI Taustalla 21.vuosisadan taidot. Usein avaintaidot on määritelty opetettavaksi osana eri oppiaineen arviointia. Perinteisten tietojen ja taitojen rinnalle on tullut laajaalainen osaaminen, joka käsittää tietojen ja taitojen lisäksi arvot, asenteet ja tahdon (POPS 2014, 20). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet opetetaan ja arvioidaan osana eri oppiaineita. 23

24 PAIKALLISESTI PÄÄTETTÄVÄT JA KUVATTAVAT ASIAT (POPS 2014, 25) Mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää täydentävät ja käytännön toteuttamista ilmentävät näkökohdat (esim. kestävän kehityksen ohjelma). Mitkä ovat paikalliset painotukset ja miten painotus ilmenee? Millä järjestelyillä ja toimenpiteillä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta huolehditaan ja toteutumista seurataan? 24

25 RAUMAN NORMAALIKOULU & LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI 3._Laajaalainen_osaaminen 25

26 RAUMAN NORMAALIKOULU & LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI 3._Laajaalainen_osaaminen 26

27 ARVIOINNIN ERILAISET TEHTÄVÄT 27

28 Diagnostinen arviointi= Toteava arviointi= Lähtötason arviointi Formatiivinen arviointi= Jatkuva palautteen antaminen = Oppimisprosessin arviointi Summatiivinen arviointi= Osaamisen arviointi= Tulokset, tuotokset, produktio jne. Prognostinen arviointi= Ennakoiva arviointi = Tulevaisuuden ennustaminen arvioinnin avulla 28

29 ARVIOINNIN TULISI MUODOSTAA KONAISUUS, JOSSA ARVIOINNIN ERILAISET TEHTÄVÄT ON OTETTU HUOMIOON! Diagnostinen toteava arviointi Formatiivinen oppimisen arviointi Summatiivinen osaamisen arviointi Formatiivinen oppimisen arviointi Prognostinen ennakoiva arviointi 29

30 ARVIOINNISSA EI OLE JOKO/TAI-ASETELMIA OPPIMISKÄSITYS + ARVIOINNIN TEHTÄVÄT Oppimispäiväkirjat Sanallinen/ suullinen palaute Verkkotehtävä Havainnointi Itsearviointi Oppimiskeskustelut Portfolio Vertaisarviointi Sanallinen/ kirjallinen palaute Erilaiset tuotokset/ produktiot/ projektit Ryhmäarviointi Suullinen koe/ harjoitus/ tehtävä Kirjallinen koe/ harjoitus/ tehtävä Verkkokeskustelut 30

31 MITEN VARMISTAN, ETTÄ ARVIOINTINI ON MONIPUOLISTA? 31

32 (ARVIOINTI)PALAUTTEEN MERKITYS OPPIMISPROSESSISSA JA SEN OHJAAMISESSA Taustalla ajatus siitä, että toimintaa kehitetään saadun tai annetun arviointipalautteen pohjalta. Miksi oppilas onnistui, mitä korjattavaa tai parannettavaa? -> Virheiden avulla mahdollisuus oppia. Palautteen oltava yksiselitteistä, selkeää ja se on hyvä antaa mahdollisimman nopeasti. -> Ei liian yleispätevää tai mitään sanomatonta. -> Henkilökohtainen palaute parempi kuin julkisesti annettu, erityisesti korjaavaa palautetta annettaessa. Palautteeseen kuuluu dialogi, sillä myös oppilaalla voi olla ehdotus suorituksentai toiminnan korjaamiseksi. Palaute perustuu tosiasioihin ja on kuvausta, ei mielipiteitä. -> Perustelut myös kannustavalle palautteelle. Muokattu Marja Olsonsen blogitekstin pohjalta. Ks. ( 32

33 ITSEARVIOINNIN TAVOITTEENA ON: kasvun, kehityksen ja oppimisen näkyväksi tekeminen, itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen itsearvioinnin kautta, omien valintojen ja päätösten esille tuominen ja kunnioittaminen. 33

34 ITSEARVIOINTITAIDOT Oppilaan tai opiskelijan itsearviointitaidot voidaan jakaa kolmeen osaan: reflektioon, itsearviointiin ja metakognitioon. Reflektiossa opiskelija tarkkailee ja omia tunteitaan, ajatuksiaan, toimintatapojaan ja oppimistaan. Itsearviointi on edellä kuvattuun reflektioon perustuvaa oman toiminnan jäsentynyttä arviointia. Metakognitiolla tarkoitetaan muun muassa tarkkailun ja arvioinnin perusteella tapahtuvaa oman kognitiivisen toiminnan ymmärtämistä (Patrikainen 1999, 154; Kasanen 2003, 26). Itsearviointi Reflektio Omien tunteiden, ajatusten ja oppimisen tarkkailua. Oman toiminnan jäsentynyttä arviointia. Metakognitio Reflektion ja itsearvioinnin perusteella tapahtuvaa kognitiivista toiminnan ymmärtämistä. 34

35 MITÄ OPPILAAN/OPISKELIJAN TULEE YMMÄRTÄÄ ITSE-JA VERTAISARVIOINNISSA JA OPPIMISKESKUSTELUSSA? Kohdistuu tavoitteisiin On dialogista On tehväiltään erilaista ts. ohjaa oppimista ja seuraavien tavoitteiden asettamista - > Opettaa opiskelijaa ymmärtämään mitä hän osaa ja mitä ei vielä On kielennetty niin, että opiskelija ymmärtää saamansa arviointipalautteen tai osaa reflektoida omaa oppimistaan. 35 Hartolan malli

36 TAVOITTEIDEN KIELENTÄMINEN, YMMÄRTÄMINEN JA ARVIOINTI Arjen taidot Arvioinnin kohteita: Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen Tehtävistä ja läksyistä huolehtiminen Arjen hallinta (esim. lepo, syöminen, harrastukset) Kodin ajatuksia KÄYTTÄYTYMINEN Toimin luotettavasti. oppilas huoltaja opettaja harjoittelen taitoa osaan taidon osaan taidon hyvin Täytetään yhteisesti arviointikeskustelussa (opettaja ja oppilas) Tavoitteet lukuvuodelle Edistymisen arviointi (oppilas ja opettaja arvioivat keväällä 2017 tavoitteiden toteutumista) Otan toiset huomioon. Toimin koulun sääntöjen mukaan. oppilas huoltaja opettaja oppilas huoltaja opettaja 36

37 MITÄ OPPILAAN/OPISKELIJAN TULEE YMMÄRTÄÄ ITSE-JA VERTAISARVIOINNISSA JA OPPIMISKESKUSTELUSSA? Kohdistuu tavoitteisiin On dialogista On tehväiltään erilaista ts. ohjaa oppimista ja seuraavien tavoitteiden asettamista - > Opettaa opiskelijaa ymmärtämään mitä hän osaa ja mitä ei vielä On kielennetty niin, että opiskelija ymmärtää saamansa arviointipalautteen tai osaa reflektoida omaa oppimistaan. 37 Hartolan malli

38 TAVOITTEIDEN KIELENTÄMINEN, YMMÄRTÄMINEN JA ARVIOINTI Monta tavoitetta väittämässä. Sanoja/ lauseita, joita on vaikea ymmärtää. Väittämiä, joita on vaikea arvioida. Mitä oppilas arvioi? Mihin ja miten hän saamaansa arviointitietoa käyttää? Tukevatko väittämät oppilaan oppimista? 38

39 SALPAKANKAALLA (HOLLOLASSA) KÄYTÖSSÄ OLEVA ARVIOINTIKALA Ei kohdistu oppilaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, vaan työskentelyyn ja valmiuksiin, joita koulussa tarvitaan. Kielentäminen siten, että oppilas ymmärtää, mihin arviointi kohdistuu ja mitä hän arvioi/reflektoi omasa toiminnassaan. Oppilas voi havaita helposti, mitä hän jo osaa, ja mitä hänen tulee vielä harjoitella. Itsearviointilomake on visuaalisesti houkutteleva, ja sen pohjalta on mahdollista käydä ohjaavaa keskustelua. 39

40 MINÄ JA LÄKSYT - ESIMERKKI HARTOLASTA Oppilas ymmärtää mihin arviointi kohdistuu = Ymmärtää, mitä hän arvioi ja miksi? Kielentäminen = Ymmärtää arviointikysymykset. Toimii keskustelun ja ohjauksen välineinä/apuna. 40

41 Lempäälän kunta (2016) Taitotikkaat 1-2-luokkalaisten itsearvioinnin tueksi Työryhmä: Päivi Ahonen, Kati Heikkilä, Ulla-Riitta Heiskanen, Eila Saha, Riikka Ristaniemi, Salla Ruohonen, Virpi Salonpää, Katja Savinainen, Saija Väisänen. Kuvitus Pilvi Aaltonen 41

42 Mittaaminen 42

43 VERTAISARVIOINTI Arvioinnin suorittajat edustavat arvioitavan kaltaista kokemusta. Arviointipalautetta annetaan osana oppimisprosessia. Vertaisarvioinnin merkitys kasvanut sitä mukaa, kun on otettu käyttöön erilaisia tapoja toteuttaa ryhmätyöskentelyn arviointia tai työskentelylle asetettujen tavoitteiden arviointia. Vertaisarvioinnin tavoitteena on: tukea yksittäisen oppilaan/ opiskelijan sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja työskentelyyn, ohjata kantamaan vastuuta sekä omasta että muiden oppimisesta, työskentelystä ja työskentelyn loppuunsaattamisesta. 43

44 Arviointiskaala 4-10 ongelmallinen, koska se välittää mielikuvan siitä, että oppilas antaa arvosanoja. Arviointikriteerit on hyvä olla olemassa. Perusteltavuus paranee, subjektiivisuus vähenee! Arvioinnin osa-alueet nähtävissä. Jäsentää vertaispalautteen antamista ja saamista. 44

45 PÄÄTTÖARVIOINTI ON HYBRIDI KRITEERIPERUSTEISUUS VS. SUHTEELLINEN ARVIOINTI 45

46 KRITEERIPERUSTEINEN ARVIOINTI Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä ennalta sovituin kriteerein. Kriteeri = Mittatikku, jolla asetettuja tavoitteita arvioidaan. TAVOITE KRITEERI ARVIOINTI KRITEEREIN JA SUHTEESSA TAVOITTEISIIN 46

47 SUOMALAINEN KRITEERIPERUSTEINEN ARVIOINTI ON HYBRIDI! POPS (2014) KOULUJEN ARVIOINTITYÖ 47

48 Perusopetuksen päättöarviointi ei toimi niin yhdenvertaisesti, kun on luultu (Ouakrim-Soivio 2013) 85 Koulujen väliset erot suuria, jopa kaksi arvosanaa Samalla osaamistasolla eri arvosanoja. -> Mitä parempi koulun keskimääräinen osaamistaso on, sitä vaikeampaa on saada arvosanoja ja päin vastoin. Tutkimustulokset, joissa mukana hi, yh, matematiikka, tervystieto, A1 vieraat kielet ja B1 vieraat kielet (Hildén, Ouakrim-Soivio, Rautopuro 2016) Yhteiskuntaopin ratkaisuosuus (%) Q1 Q2 Q3 Q4 -> Mukana lähes perusopetuksen 9. vuosiluokan oppilasta ja satoja kouluja > Tulokset saman suuntaiset kuin viereisessä kuviossa Yhteiskuntaopin 6 7 arvosana

49 PARIPOHDINTA Mitä sinä tarkoitat arvioinnin monipuolisuudella? 49

50 MONIPUOLINEN ARVIOINTI = Monta eri kertaa, monella eri tavalla + tarkoituksenmukaisin arviointikeinoin. EDISTYMISEN ARVIOINTI = Laadullista ja kuvailevaa, sanallista eli suullista tai kirjallista. RAKENTAVA PALAUTE= Sisältää tosiasioita ja kuvausta, ei mielipiteitä. Kohdistuu toimintaan (tavoitteisiin) ei henkilöön. 50

51 Perusopetuslaki (628/1998) Oppilaan arvioinnista säädetään perusopetuslain 22 :ssä, jossa todetaan, että arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan itsearviointitaitoja. Pykälässä korostetaan oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen monipuolista arviointia. Sitä, mitä arvioinnin monipuolisuudella tarkoitetaan, on ymmärretty ja tulkittu eri tavoin. Monipuolinen arviointi määritellä tässä siten, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monella eri tavalla monta eri kertaa (Ouakrim-Soivio 2016). 51

52 YKSIPUOLINEN VS. MONIPUOLINEN ARVIOINTI KAPEA/ SUPPEA KÄSITYS OPPIMISESTA = YKSITTÄINEN OPPIMISKÄSITYS KOROSTUU Tiedot Taidot Faktatieto: yksittäiset faktat, kuten vuosiluvut tai henkilöiden nimet Käsitetieto: oppiaineelle tyypilliset käsitteet, esimerkiksi ajanjaksot Menetelmätieto: oppiaineelle tyypilliset menetelmät, kuten dokumentinlukutaito Metakognitiivinen tieto: taito tarkastella omaa oppimista, kuten muistisäännöt tai tietoa, mitä ei vielä osaa 52

53 ARVIOINTIKULTTUURI JA SEN KEHITTÄMINEN 53

54 ARVIOINTIKULTTUURI Mitä se on? o Arviointikulttuuri on käsitteenä laaja, koska sillä voidaan kuvata monia erilaisia asioita. o Arviointikulttuuri on osa koulun toimintakulttuuria. o Arviointikulttuuri = arvot+ normit+ toimintatavat, joita yhteisössä jaetaan yhteistyössä kielen avulla kommunikoiden (Ouakrim-Soivio 2016, 91). o Koulun tai oppilaitoksen arviointikulttuurin määritteleminen edellyttää, että opettajat ja rehtorit kykenevät analysoimaan arviointiin liittyviä arvojaan eli arviointiideologiaansa, arviointitoimintaansa ja siihen kytkeytyviä ajattelu- ja toimintamalleja. Arviointi kulttuuri Koulun toimintakulttuuri 54

55 MITÄ TAPAHTUU ARVIOINTITIEDON KERUUN JÄLKEEN? 55 Kokeiluille riittävästi aikaa Mahdollisuus korjausliikkeisiin Erilaisten kokemusten jakaminen Kokemukset puolesta ja vastaan Toiminnan kehittäminen

56 LOPUKSI KOULUN TASO Koulun oppimista, osaamista arviointia tukevia toimintatapoja ts. dynaaminen arviointikulttuuri OPETTAJA- TASO Arviointitiedot ja taidot OPISKELIJA TASO Arvioinnin ja palautteen ymmärtäminen niin, että se ohjaa tavoitteiden asettamisessa, oppimisessa ja siinä editysmisessä sekä ja osaamisen määrittelyssä. 56

57 KIITOS JA HYVÄÄ KEVÄT- LUKUKAUDEN 57

58 Kirjallisuutta: Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P.W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., Wittrock, M. C. (toim.) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives. Abridged Edition. New York: Addison Wesley Longman. Atjonen, P Arviointi opetuksen ja oppimisen tueksi. Teoksessa Lyytinen, H. K. & Räisänen, A. (toim.). Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja6. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto, Atjonen, P Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Cross, L. H. & Frary, R. B Hodgebodge Grading: Endorsed by Students and Teachers alike. Applied measurement in Education, 12(1), Guskey, T. R. & Bailey, J. M Developing Grading and Reporting Systems for Student Learning. California: Corwin Press. Jakku-Sihvonen, R Arviointitiedon luotettavuuden osoittaminen. Teoksessa Jakku-Sihvonen, R. & Heinonen, S. Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin. Arviointi 2/2001. Helsinki: Opetushallitus, Jakku-Sihvonen, R Oppimistulosten arviointijärjestelmiä ja niiden kehittämishaasteista. Teoksessa Räisänen, A. (toim.). Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Raportit ja selvitykset 2013:3. Helsinki: Opetushallitus, Kärnä, P. & Aksela, M Työskentely ja ajattelutaitojen arviointi kouluopetuksessa. Teoksessa Räisänen, A. (toim.). LOPS Lukion opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2015:48. Helsinki: Opetushallitus. Ouakrim-Soivio, N Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Helsinki: Opetushallitus. Ouakrim-Soivio, N. Rinkinen, A., Karjalainen, T Tulevaisuuden peruskoulu. Helsinki: Opetus-ja kulttuuriministeriö. Ouakrim-Soivio, N Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. POPS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Helsinki: Opetushallitus. Raivola, R Mitä evaluaatio on ja mihin sitä tarvitaan? Teoksessa Aikuiskoulutuksenarviointi. Panoraamoja ja lähikuvia. Aikuiskasvatuksen 36. Vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, Virta, A Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:65. Turku. Ahvenisto ym Parikoe matematiikan koemuotona: 58

Miten arvioida monipuolisesti historian taitoja?

Miten arvioida monipuolisesti historian taitoja? HYOL 6.6.2018 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) Klo 10.30-12.00 Miten arvioida monipuolisesti historian taitoja? 7.6.2018 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) najat@arviointi.fi 1 TAVOITTEENA ON: luoda kokonaiskäsitystä

Lisätiedot

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia?

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? VIIKKI Klo 14:45.- 16.00 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? PUHEENVUORON SISÄLTÖ Itsearvioinnin: - tavoitteet, - rooli ja tehtävä. Itsearviointitaidot. Itsearviointimalleista:

Lisätiedot

Opettajan arviointitaitojen kehittäminen

Opettajan arviointitaitojen kehittäminen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI Helsinki 10.4.2017 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Opettajan arviointitaitojen kehittäminen PUHEENVUORON KESKEISET SISÄLLÖT I Arvioinnin peruskäsitteistä

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Miten arviointi ja palaute ohjaavat oppimista ja opetusta?

Miten arviointi ja palaute ohjaavat oppimista ja opetusta? Miten arviointi ja palaute ohjaavat oppimista ja opetusta? Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) najat@arviointi.fi www.arviointi.fi Jyväskylän yliopisto Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) PUHEENVUORON

Lisätiedot

Liikkuva koulu Turku Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Monipuolinen arviointi Mitä ja miten?

Liikkuva koulu Turku Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Monipuolinen arviointi Mitä ja miten? Liikkuva koulu Turku 141017 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Monipuolinen arviointi Mitä ja miten? TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON: I Selkiyttää näkemystä sitä, mitä monipuolisella arvioinnilla tarkoitetaan.

Lisätiedot

Kohti ohjaavaa ja monipuolista arviointia

Kohti ohjaavaa ja monipuolista arviointia Najat Ouakrim-Soivio ja Henri Karjalainen 28.8. webinaari Klo 14-16 Kohti ohjaavaa ja monipuolista arviointia Tämä teos, jonka tekijät ovat Najat Ouakrim-Soivio ja Henri Karjalainen on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Oivalluksia arviointiin järjestäjä- ja koulutasoilla

Oivalluksia arviointiin järjestäjä- ja koulutasoilla Oivalluksia arviointiin järjestäjä- ja koulutasoilla 14.9.2017 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) najat@arviointi.fi www.arviointi.fi 14.9.2017 Perunka SIVISTYSTOIMEN JA OPPILAITOSJOHTAMISEN PÄIVÄT Najat Ouakrim-Soivio

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen ja osaamisen arviointi Lahti (31.10.2016) klo 12-> Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) 1 Alustuksessa käsiteltävät sisällöt I Arviointiajattelu Opettajien arviointiajattelun- arviointitaitojen ja arviointikulttuurin

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen ja osaamisen arviointi Rauma 3.11.2016 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) 1 Alustuksessa käsiteltävät sisällöt I Arviointiajattelu Opettajien arviointiajattelun- arviointitaitojen ja arviointikulttuurin

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Miten johtaa muutosta arvioinnissa?

Miten johtaa muutosta arvioinnissa? Helsinki 4.8. ja 18.9.2019 Klo 10-12 Najat Ouakrim-Soivio Miten johtaa muutosta arvioinnissa? Tämä teos, jonka tekijä on Najat Ouakrim-Soivio, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- EiKaupallinen-EiMuutoksia

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Arviointi muutoksessa

Arviointi muutoksessa Luma-päivät Jyväskylän yliopisto Perjantai 7.6.2019 Klo 9.15-10.15 Najat Ouakrim-Soivio Arviointi muutoksessa Tämä teos, jonka tekijä on Najat Ouakrim-Soivio, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- EiKaupallinen-EiMuutoksia

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen ja osaamisen arviointi Jyväskylä 28.9. 2016 Klo 13-16.00 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) 1 Luennossa käsiteltävät sisällöt I Arviointiajattelu - Arviointiparadigmoja Oppimiskäsityksen ja arvioinnin

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

Arviointi arvon antamista Leena Nousiainen, Ulla Rasimus

Arviointi arvon antamista Leena Nousiainen, Ulla Rasimus OPPIVA OPS- TURKU 3.- 4.11.2015 Arviointi arvon antamista Leena Nousiainen, Ulla Rasimus ARVIOINNIN MONIPUOLISUUS OPINTOJEN AIKAINEN ARVIOINTI arviointi lukuvuoden aikana arviointi lukuvuoden päättyessä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen ja osaamisen arviointi Mikkeli 24.9. 2016 Klo 9.00-11.00 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) 1 Luennossa käsiteltävät sisällöt I Arviointiajattelu - Arviointiparadigmoja Tutkimustietoa arvioinnin,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU 12.11.2015 Leena Nousiainen Rondo Training Oy Puh. 044-2913621 www.rondotraining.fi E-mail: leena.nousiainen@rondotraining.fi OPPIVA YHTEISÖ YHTEISÖLLINEN KOUL Mitä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

ARVIOINTI. Karkkila

ARVIOINTI. Karkkila ARVIOINTI Karkkila 15.- 16.9.2015 OPS 2014 perusteet Koulun toiminta- kulttuuri Monialaiset oppimis- kokonaisuudet Ilmiöpohjainen oppiminen OPPIAINEET = Tavoitteet, sisällöt: tiedot + taidot ja arviointi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

OPPIVA OPS OPPIMISEN ARVIOINTI. TURKU päivä

OPPIVA OPS OPPIMISEN ARVIOINTI. TURKU päivä OPPIVA OPS OPPIMISEN ARVIOINTI TURKU 9.- 10.9.2015 8. päivä OPS 2014 perusteet Koulun toiminta- kulttuuri Monialaiset oppimis- kokonaisuudet Ilmiöpohjainen oppiminen OPPIAINEET = Tavoitteet, sisällöt:

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Pari sanaa arvioinnista

Pari sanaa arvioinnista Pari sanaa arvioinnista Joensuun seudun ops Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (Perusopetuslaki 30) Mitä minun tulee tehdä, liittyen oppiainekohtaisiin

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus Arvioinnin kielitaitoa kehittämässä: suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Minna Harmanen opetusneuvos, Opetushallitus Oppimisen arvioinnin kansallinen konfrenssi 11.4.2017, Ryhmä C4, https://urly.fi/la1

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo )

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo ) Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi klo 13.00-15.30 (kahvitauko klo 14.00-14.30) Annamari Kajasto Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari Turun ammatti-instituutti, Datacity 13.3.2018 Kaksikielisen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI MUISSA OPPIAINEISSA

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI MUISSA OPPIAINEISSA MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI MUISSA OPPIAINEISSA Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Opetushallitus, 24.11.2008 Ilona Kuukka ja Katriina Rapatti ARVOSTELUSTA ARVIOINTIIN - arvot

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6, Oppimisen arviointi: Oppilaan oppimista ja työskentelyä on arvioitava

Lisätiedot

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Ryhmien muodostaminen 6-8 henkeä/ryhmä mielellään uusia tuttavuuksia eri kouluista ja koulumuodoista Esittätyminen Kerro yksi mieleenpainuva arviointikokemus

Lisätiedot

O K L A M I R J A TA R N A N E N

O K L A M I R J A TA R N A N E N TUTKIVA OPPIMINEN JA ARVIOINTI O K L A 1 2 0 9 2 0 1 8 M I R J A TA R N A N E N KOHTI AKTIIVISTA OPPIMISTA Keskeistä aktiivissa lähestymistavoissa Oppija on keskiössä; hän on aktiivinen Oppimista suunnitellaan,

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi osana oppimisen arviointikulttuuria. Oppimista edistävä arviointi Kuopio

Formatiivinen arviointi osana oppimisen arviointikulttuuria. Oppimista edistävä arviointi Kuopio Formatiivinen arviointi osana oppimisen arviointikulttuuria Oppimista edistävä arviointi Kuopio 9.2.2017 OPS ja arviointikulttuurin muutos FORMATIIVINEN ARVIOINTI NÄKYVÄKSI nelikenttä Miten koulusi arjessa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ. Ilpo Kemppainen, rehtori Suininlahden koulu

FORMATIIVINEN ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ. Ilpo Kemppainen, rehtori Suininlahden koulu FORMATIIVINEN ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ FORMATIIVINEN ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ Perusopetuslaki: Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk)

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen koulutusosio 2 Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@viikinnormaalikoulu.fi

Lisätiedot

Arviointi kuvataiteen perusopetuksessa 2017 Martina Paatela-Nieminen

Arviointi kuvataiteen perusopetuksessa 2017 Martina Paatela-Nieminen Arviointi kuvataiteen perusopetuksessa 2017 Martina Paatela-Nieminen www.helsinki.fi/yliopisto 0 Mitä koulussa arvioidaan? Aikaisemmin on arvioitu oppilasta ja uudistetussa Uudistetuissa perusopetuksen

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Opetuksen suunnittelun lähtökohdat Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Shulmanin (esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Lukion opiskelija-arviointi Suomessa

Lukion opiskelija-arviointi Suomessa Pirjo Pollari, Jyväskylän normaalikoulu LOPS2016tuki-webinaari 20.10.2015 Lukion opiskelija-arviointi Suomessa Tutkimusta vähän, mutta sen mukaan arviointi lukioissa ei ole kovin monipuolista koekeskeistä:

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Miksi ja miten kielen oppimista arvioidaan? Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivä Jenni Alisaari (TY) & Nina Reiman (JY)

Miksi ja miten kielen oppimista arvioidaan? Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivä Jenni Alisaari (TY) & Nina Reiman (JY) Miksi ja miten kielen oppimista arvioidaan? Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivä 6.8.2014 Jenni Alisaari (TY) & Nina Reiman (JY) Miksi kielen oppimista pitää arvioida? Arviointi kielenoppimisen tukena

Lisätiedot

Miten tavoitteisuus on näkynyt arvioinnissa?

Miten tavoitteisuus on näkynyt arvioinnissa? Tavoitteet, kriteerit ja formatiivinen arviointi Päivi Atjonen (UEF) @fineec @PAtjonen #arviointi Tuloksien julkistusseminaari 0.4.0 Tieteiden talo, Helsinki Arviointiryhmä: Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa,

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot