SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1"

Transkriptio

1 ARVIOINTIOHJEISTUS

2 OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin ja Arvioinnin kohteet 8 Oppiminen arvioinnin kohteena 9 ja 10 Työskentely arvioinnin kohteena 11 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 12 ja 13 Arvioinnin kaksi luonnetta 14 Formatiivinen arviointi 15 Itse- ja vertaisarvioinnin tukeminen 16 Summatiivinen arviointi Kirjallinen väliarviointi (summatiivinen arviointi) 17 Arviointi lukuvuoden päättyessä (summatiivinen arviointi) 18 Erityistä huomioitavaa todistuspohjiin 19 Jos suoritus on hylätty, mitä siitä seuraa? 20 Taide- ja taitoaineiden valinnaisten arviointi 21 Valinnaisten aineiden arviointi 22 Arviointikeskustelu 23 Oppimisen arviointi nivelvaiheissa 24 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi 25 Yläkoulun opsin siirtymävaiheet 26 SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 27 Opiskelun erityiset painoalueet 28 Oppimisen arviointi yksilöllistetyissä oppimäärissä 29 Toiminta-alueittain annettava opetus 30 Opiskelu oman opinto-ohjelman (vuosiluokkiin sitomaton opiskelu) mukaan 31 Perusopetukseen valmistava opetus 32 ja 33 Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden arviointi 34 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärä 35 ja 38 Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli Palataanpa vielä kerran siihen, mistä olikaan kyse? 40 ja 41 Yhteistä pohdittavaa koko opettajakunnalle 42 ja 43 Lähteet 44 2

3 Oppimisen arvioinnista Vantaalla Jatkuva, koulun arjessa toteutuva monipuolinen arviointi ja ohjaava palaute ovat keskiössä. Oppimisen arvioinnin keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Vantaan arviointikulttuurin painopisteet ovat: itsearviointi, arviointikeskustelu, monipuoliset tavat näyttää osaamista ja arvioinnin avulla saatavan tiedon hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Vantaalla annetaan lukuvuositodistus ja kaksi väliarviointia, joista toinen on kirjallinen väliarviointi ja toinen arviointikeskustelu. 3

4 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria Arvioinnin kohteet pysyvät samana (oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen), mutta painotus on oppimisprosessissa. Tiedosta taitoihin myös arvioinnissa! Kynä-paperi-kokeet, jotka keskittyvät opittavaan kognitiiviseen sisältöön, eivät jouda romukoppaan, mutta niitä on vara vähentää ja lisätä vaihtoehtoisia arviointitapoja, jotta arviointi auttaa oppilasta kehittymään. 4

5 Arvioinnin kaksi tehtävää Oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen Oppilaan suoriutumisen kuvaaminen suhteessa tavoitteisiin 5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

6 Arviointi perustuu tavoitteisiin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaan oppimisen arvioinnin periaatteista kerrotaan selkeästi kunkin oppiaineen kohdalla vuosiluokkakokonaisuuksittain (1.-2., 3.-6., 7.-9.). Opetussuunnitelman perusteet: eperusteet.opintopolku.fi Vantaan OPS: vantaawiki.fi/pops/ Arvioinnin yhdenvertaisuuden varmistamiseksi valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin on laadittu jokaiseen oppiaineeseen 6. vuosiluokan ja 9. vuosiluokan päätteeksi kansalliset arvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Nämä arvioinnin kriteerit kuvaavat, millaista osaamista arvosana 8 edellyttää kussakin oppiaineessa. Jokainen opettaja käyttää näitä kriteereitä antaessaan oppilaillensa arviota 6. luokan lukuvuositodistukseen sekä perusopetuksen päättötodistukseen. 6

7 Arviointi perustuu tavoitteisiin Opettajan tulee auttaa oppilaita ymmärtämään opetussuunnitelman tavoitteita ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ja ohjataan omien tavoitteiden asettamisessa. Oppilasta ohjataan peilaamaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin, joita hän on itse asettanut sekä oppiaineen ja työskentelytaitojen yleisiin tavoitteisiin. Tämä voi tapahtua suullisesti tai kirjallisesti, yksilöllisesti, vuorovaikutuksessa opettajan tai muiden oppilaiden kanssa. 7

8 Arvioinnin kohteet Oppiminen arvioinnin kohteena Sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä Työskentely arvioinnin kohteena Osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista Perustuu oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin 8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

9 Oppiminen arvioinnin kohteena Kun oppiminen on arvioinnin kohteena, annetaan oppilaalle palautetta seuraavista asioista: 1. Opinnoissa edistymisestä 2. Osaamisen tasosta 9

10 Oppiminen arvioinnin kohteena Opinnoissa edistyminen: Oppilaan edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen taso: Oppilas osoittaa eri tavoin osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan suorituksia arvioidaan. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. ( vrt. valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit ja päättöarvosanan muodostamisen periaatteet) 10

11 Työskentely arvioinnin kohteena Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun muussa toiminnassa. Työskentelyn arviointi perustuu sekä oppiaineiden että monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelytaitoihin kuuluvia taitoja ovat mm.: Suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtä Toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen Taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa Taito tarkastella suunnitelmien toteutumista, arvioida työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. 11

12 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymisen arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. Vuosiluokille 1-6 käyttäytymisen arviointia ei tule kirjalliseen väliarviointiin. Yläkoulussa käyttäytyminen arvioidaan sekä syys- että kevätlukukauden väliarvioinneissa ja lukuvuositodistuksessa. 12

13 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Vantaalla Vantaalla kukin koulu on asettanut tavoitteet käyttäytymiselle Vuosiluokilla käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio, vuosiluokalla 6-9 numeroarviointi. Pohjana käyttäytymisen arvioinnissa käytetään koulun määrittelemiä käyttäytymisen tavoitteita. Sanallinen arvio käyttäytymisestä annetaan todistuksen liitteellä. Arvioinnissa käytetään sanallisen arvioinnin kaupunkitasoista asteikkoa: Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti Olet saavuttanut tavoitteet hyvin Olet saavuttanut tavoitteet osittain Tavoitteet ovat saavuttamatta 13

14 ARVIOINNIN KAKSI LUONNETTA, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN FORMATIIVINEN ARVIOINTI = ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA Oppimisen edistymisen arviointi, laadullista, kuvailevaa ja oppimisen solmukohtia avaavaa Tehtävänä on antaa oppilaalle monenlaista kannustavaa ja opiskelua ohjaavaa palautetta opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa Oppimisprosessin arviointi SUMMATIIVINEN ARVIOINTI = OSAAMISEN ARVIOINTI Tehtävänä kertoa suoritustasosta Osaamisen ja opitun arviointi

15 Formatiivinen arviointi Arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Edellyttää opettajilta vuorovaikutusta oppilaiden kanssa sekä oppimisprosessiin liittyvää havainnointia. Oppimisprosessia näkyväksi tekevän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan: Mitä heidän on tarkoitus oppia Mitä he ovat jo oppineet Miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Formatiivisen arvioinnin dokumentoimiseksi opettajan tulee pohtia mikä on luonteva tapa kerätä tietoa. Opettaja arvioi myös löytyisikö jokin digitaalinen väline formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen. 15

16 Itse- ja vertaisarvioinnin taitojen tukeminen Oppilasta ohjataan niin yksilönä kuin osana ryhmää havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kerran vuodessa tehtävän itsearvioinnin (ennen arviointikeskustelua oppilaan täyttämä kaupunkitasoinen pohja) lisäksi eri oppiaineissa ja koulutyössä tehdään itsearviointeja säännöllisesti. Jatkuvan itse- ja vertaisarvioinnin käytäntöjen kehittäminen on tärkeää. 16

17 Kirjallinen väliarviointi (summatiivinen arviointi) Koulut päättävät itse ajankohdan. Kirjallisessa väliarvioinnissa käytetään samaa todistuspohjaa kuin lukuvuositodistuksessa. Vuosiluokilla 1-6 käyttäytymistä ei arvioida kirjallisessa väliarvioinnissa. 17

18 Arviointi lukuvuoden päättyessä (summatiivinen arviointi) Lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus, joka sisältää arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle (tai hänen jättämisestään luokalle). Vuosiluokilla 1-5 arviointi on sanallista, vuosiluokilla 6-9 käytetään numeroarviointia. Koulut käyttävät kaupunkitasoisia todistuspohjia sekä kirjallisessa väliarvioinnissa että lukuvuositodistuksessa. 18

19 Erityistä huomioitavaa todistuspohjiin Alakoulun vuosiluokkien todistuksissa on avoin kenttä, vahvuudet ja edistyminen. On suotavaa, että opettaja kirjaa jokaiselle oppilaalle jotain kenttään. Vahvuudet ja edistyminen kentässä ei kuvailla oppilaiden persoonaa, temperamenttia tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia, vaan oppilaan vahvuuksia ja edistymistä oppiaineissa. Vuosiluokilla todistuksen avoimeen kenttään (vahvuudet ja edistyminen) kirjoitetaan palautetta erityisesti koskien taide- ja taitoaineita. Opettaja voi kirjoittaa kenttään arvioita myös muista oppiaineista. Muu valinnainen (sisältö/valinnaisen nimi) ei tule näkymään todistuspohjassa. 19

20 Jos suoritus oppiaineessa on hylätty, mitä siitä seuraa? Oppilas voi siirtyä seuraavalla vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Mikäli näyttää siltä, että on riski, ettei oppilas saa opintosuorituksiaan hyväksytysti suoritetuksi, tulee hyvissä ajoin antaa ohjaavaa palautetta sekä arvioida onko tavoitteiden asettelu ollut realistista oppimisen tasoon nähden tai onko hänen mahdollista saavuttaa tavoitteet vuosiluokkiin sitomattomana opiskeluna. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus suorittaa rästiin jääneitä opintoja ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Mikäli oppilaalta puuttuu niin runsaasti opintosuorituksia, ettei ole syytä olettaa hänen suoriutuvan niistä kesän aikana, voidaan oppilas jättää luokalle. 20

21 Taide- ja taitoaineiden valinnaisten arviointi Nimestään huolimatta taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä. Ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen, vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä. 21

22 Valinnaisten aineiden arviointi Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty). Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin (Vantaalla 8. ja 9. vuosiluokat). 22

23 Arviointikeskustelu Opetuslautakunta on linjannut, että arviointikeskustelu on yksi Vantaan virallisista arviointikerroista. Arviointikeskustelu on myös yksi Vantaan arviointikulttuurin kehittämisen painopisteistä. Vantaalla arviointikeskustelu käydään tavoitteiden ja hyvinvoinnin hengessä pääosassa on lapsi! Oppilaan itsearviointi on osa arviointikeskustelua (vuosiluokat 1.-2., 3.-6., 7.-9.). Koulut käyttävät kaupunkitasoisia oppilaan itsearviointilomakkeita arviointikeskustelun tukena. Itsearviointilomakkeet löytyvät Wilmasta. Lomakkeella arvioidaan laaja-alaisen osaamisen alueiden tavoitteita. Koulut valitsevat arviointikeskustelujen ajankohdat ja kirjaavat ne lukuvuosisuunnitelmaan ( kohta Oppimisen arviointi). Ne yläkoulut, joissa on 5. ja 6.vuosiluokan oppilaita käyttävät yläkoulun oppilaiden itsearviointipohjaa. Nivelvaiheiden (2=>3 ja 6=>7) arviointikeskustelujen ajankohdaksi suositellaan maalis-huhtikuuta ja 9. vuosiluokkalaisten keskustelulle syyslukukautta. Niissä tilanteissa joissa ko. luokka-asteelle vaihtuu opettaja tai opettaja pysyy samana (2-3 luokan aikana), koulu soveltaa annettua ohjetta parhaalla mahdollisella tavalla. Nivelvaiheissa oppilaan ja huoltajan tulisi saada selkeä käsitys oppilaan oppimisen edistymisestä siihen mennessä ja myös seuraavia vuosiluokkia ajatellen. Erittäin tärkeää tämä palaute on siirryttäessä kuudennelta luokalta seitsemännelle (Huom! Vantaalla usein myös viidenneltä luokalta kuudennelle), jolloin saattaa olla koulun vaihto edessä. Tämä on tausta-ajatus nivelvaiheiden arvioinnissa. Nivelvaiheiden arviointikeskustelua voidaan huoltajan suostumuksella hyödyntää tiedonsiirroissa nivelvaiheesta toiselle (6 => 7). Erityisen tuen oppilaiden osalta arviointikeskustelu voidaan sisällyttää HOJKS:an päivitykseen. Jos huoltajat eivät saavu arviointikeskusteluun, heille lähetetään minimissään yksi uusintapyyntö saapua keskusteluun. Jos huoltaja/huoltajat eivät pyynnöstä huolimatta edelleenkään saavu keskusteluun, merkitään oppilaan itsearviointipohjaan ettei huoltaja/huoltajat saapuneet keskusteluun. 23

24 Oppimisen arviointi nivelvaiheissa Vuosiluokat 1-2 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokat 3-6 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Vuosiluokat 7-9 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-2 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3-6 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arviointi 2. vuosiluokan päättyessä: oppimisprosessin kannalta keskeiset arvioinnin kohteet Arviointi 6. vuosiluokan päättyessä: kriteerit hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle tai arvosanalle 8 Päättöarviointi: päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 24

25 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat oiva paikka harjoitella oppilaiden kanssa tavoitteiden asettelua. Oppilaille annetaan palautetta työskentelystä oppimiskokonaisuuden aikana. Oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista tai numeroarvosanaa muodostettaessa. 25

26 Yläkoulujen opsin siirtymävaiheet Oppiaineiden arviointi menee siirtymävaiheen mukaan: syksy 2017 vuosiluokka 7 syksy 2018 vuosiluokka 8 syksy 2019 vuosiluokka 9 Arviointia koskeva yleinen opetussuunnitelman osio mm.: käyttäytymisen arviointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja kaupunkitasoinen oppilaan itsearviointipohja otetaan käyttöön kaikilla luokka-asteilla , myös vuosiluokilla 7-9. Yläkouluissa, jotka ovat jaksojärjestelmässä, tulee huolehtia, että lukuvuosiarviointi ei perustu jaksoarvosanojen keskiarvoon vaan arviointikulttuuri on yhteneväinen opetussuunnitelman linjausten kanssa. Jaksotodistuksia ei ole tarpeen tulostaa vaan arviointirytmi perustuu kolmeen sovittuun arviointiin. 26

27 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Arvioinnissa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointipalautteen tarkoituksena on auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa. Sanallista arviointia voidaan antaa kaikilla luokka-asteilla. Sellaisissa oppiaineissa, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä, sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin rinnalla myös päättöarvioinnissa. Arviointi perustuu yleisen oppimäärän tavoitteisiin, hyvän osaamisen kuvauksiin sekä päättöarvioinnin kriteereihin ellei oppimäärää ole yksilöllistetty. Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin käytännöt ja periaatteet kuvataan oppilaalle laadittavassa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin sen mukaan, mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. 27

28 Opiskelun erityiset painoalueet Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää eriyttämisen keinona tehostetun ja erityisen tuen oppilaille. Erityisten painoalueiden mukaan opiskeltaessa oppilaan suorituksia verrataan suhteessa yleisen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opiskelun erityiset painoalueet ovat opetussuunnitelmassa mainittuja oppilaan oman vuosiluokan keskeisimpiä sisältöjä eli ns. ydinsisältöjä. Ne eivät voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita. Oppilas voi antaa erilaisia näyttöjä ja hänellä voi olla esimerkiksi kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin. Opiskelun erityiset painoalueet kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan/hojksaan. Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä oppimissuunnitelmaan/hojksaan kirjatut painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin. Arviointia tehtäessä arvioidaan vain oppilaalle kirjattuja painoalueita, ei siis sellaisia vuosiluokan sisältöjä, joita ei ole kirjattu oppimissuunnitelmaan/hojksaan. Opiskelun erityiset painoalueet: nen/tietoa_tuen_jarjestamisesta 28

29 Oppimisen arviointi yksilöllistetyissä oppimäärissä Jos oppilaan erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia hänen henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin ja hänelle yksilöllistetysti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Oppilaan osaamista ei arvioida yksilöllistetyssä oppiaineessa suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin tavoitteisiin, hyvän osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin, vaan tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaalle laaditussa HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Yksilöllistetty oppimäärä asetetaan vastaamaan oppilaan suoritustasoa eli oppimisen tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppilaan luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien vuosiluokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Arvioinnissa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamisensa mahdollisista ongelmista huolimatta. Kun oppilas hallitsee hyvin oman yksilöllistetyn oppimääränsä, hän saa siitä myös hyvän sanallisen arvion tai numeron. 29

30 Toiminta-alueittain annettava opetus Jos oppilaan erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee toiminta-alueittain, kirjataan hänen henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaansa (HOJKS) toimintaalueisiin liittyvät tavoitteet. Mikäli oppilas opiskelee edellisten yhdistelmänä, kirjataan molempien osa-alueiden tavoitteet HOJKSaan. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain ja annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteenä. Päättöarviointi perustuu oppilaan HOJKSissa asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi annetaan sanallisena. Toiminta-alueittain annettava opetus: eperusteet.opintopolku.fi 30

31 Opiskelu oman opinto-ohjelman (vuosiluokkiin sitomaton opiskelu) mukaan Vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oppilas voi edetä opinnoissa oman opinto-ohjelman mukaan. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu antaa mahdollisuuden sisällölliseen ja ajalliseen eriyttämiseen (oppilas voi edetä hitaammin tai nopeammin kuin muut). Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan suoritukset eivät raukea mahdollisten puuttuvien tai hylättyjen suoritusten vuoksi, vaan oppilas siirtyy lukuvuoden päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää luokalleen vain yleisen huonon koulumenestyksen vuoksi. Oppilas jatkaa opiskelua seuraavana lukuvuonna siitä, mihin hän on edellisen lukuvuoden lopussa jäänyt. Oppilaan oppimisen tavoitteet, oppimäärät ja -sisällöt kirjataan oppimissuunnitelmaan/hojksaan. Vuosiluokkiin sitomaton opetus: Perusopetuslaki 11 3 mom. eperusteet.opintopolku.fi 31

32 Perusopetukseen valmistava opetus Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen oppiminen. Tämä huomioidaan arvioinnissa. Oppilaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnissa oppilas saa palautetta ensisijaisesti edistymisestään, ei kielitaidon puutteista. Arvioinnin tarkoituksena on antaa valmistavan opetuksen oppilaalle kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta. Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma: vantaawiki.fi/pops/ 32

33 Perusopetukseen valmistava opetus Valmistavan opetuksen osallistumistodistus perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan kunnan yhteinen osallistumistodistus. Todistukseen merkitään valmistavan opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. Todistus perusopetuksen oppimäärien suorittamisesta valmistavan opetuksen aikana Jos oppilas on opiskellut perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana myös perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja voi hän saada todistuksen edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla ns. erityiseen tutkintoon. Kyseiset suoritukset hyväksiluetaan oppilaan siirtyessä opiskelemaan perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Erityinen tutkinto: Perusopetuslaki 38 ja -asetus 23 33

34 Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden arviointi Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaan oppiainekohtainen osaaminen voidaan arvioida joustavasti eikä se edellytä esim. kaikkien oppiaineen kurssien suorittamista. Osaamisen arviointi voidaan tehdä esim. yhden kurssin tai näytön perusteella. Perusopetuksen oppimääriä voidaan suorittaa myös ns. erityisessä tutkinnossa. Oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa olevien mahdollisuutta tehdä taide- ja taitoaineiden koko oppimäärä erityisessä tutkinnossa tulee tukea. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. Erityinen tutkinto: eperusteet.opintopolku.fi Perusopetuslaki 38 ja asetus 23 34

35 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - oppimäärä Arviointi perustuu ensisijaisesti opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin, hyvän osaamisen kuvaukseen sekä päättöarvioinnin kriteereihin. Arvioinnissa ei ole keskeistä kielitaidon taso vaan se, miten oppilas pystyy käyttämään kieltä ja toimimaan kielellä. Päättöarvioinnin alittavia ja ylittäviä kriteerejä voidaan käyttää apuvälineenä. eperusteet.opintopolku.fi vantaawiki.fi/pops/ 35

36 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä Oppilaan osaaminen arvioidaan kunkin lukuvuoden päättyessä opetussuunnitelmassa kuvattujen vuosiluokkatavoitteiden ja -sisältöjen mukaisesti. Arvioinnissa painottuvat: puhutun kielen ymmärtämis- ja tuottamistaidot eri oppiaineiden/tiedonalojen kielen hallinta sana- ja ilmaisuvarannon laajentaminen kielen merkitys kaikessa oppimisessa. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus opetussuunnitelma: vantaawiki.fi/pops/ 36

37 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä Oppilas voi opiskella samanaikaisesti vain yhtä äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärää. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärä arvioidaan hänen edistymistään suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä opetus on järjestetty. 37

38 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä Opetuksen suunnittelun ja oppilaiden kielitaidon arvioinnin sekä oppilaiden itsearvioinnin tueksi on laadittu kehittyvän kielitaidon asteikko. Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa ei voi käyttää arviointikriteerinä, vaan oppimisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Asteikko on tarkoitettu tukimateriaaliksi oppilaan kielitaidon kartoittamiseksi. Asteikon kuvausten avulla on mahdollista saada tietoa oppilaan kielitaidon vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suunnitella opetusta. Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikko: _final.pdf 38

39 Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli Arviointi annetaan 2 krt/lukuvuodessa kirjallisen väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen liitteenä. Arviointi tehdään wilmassa kirjallisesti. Kirjallisen arvioinnin lisäksi oppitunneilla käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia opettajan valitsemien keinojen mukaisesti. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja kielen käyttöön rohkaisevaa. Arvioinnissa on huomioitava äidinkielen osaamisen lähtötaso ja tausta. Arvioinnin osa-alueet: 1. vuorovaikutuksessa toimiminen 2. tekstien tulkitseminen 3. tekstien tuottaminen 4. taito ymmärtää kieltä, kirjallisuuttaa ja kulttuuria 5. kielen käyttö kaiken oppimisen tukena. Arviointiasteikko osa-alueissa: Harjoittelet Osaat perusasiat Osaat hyvin Osaat erinomaisesti. 39

40 PALATAANPA VIELÄ KERRAN SIIHEN MISTÄ OLIKAAN KYSE? OPS 2016 Tärkeä huomioida Arviointi toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä Arviointikulttuurin keskiössä on arvioinnin monipuolisuus Todistukset ovat vain yksi osa arviointia Työskentely arvioidaan osana oppiaineen arviointia Arviointikeskustelu pohjautuu oppilaan itsearviointiin. Koulut käyttävät kaupungin yhteistä pohjaa. Itsearvioinnin kysymykset perustuvat laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Niitä tulee koulussa opetella, siis myös arvioida. 40

41 Miten opettaja havainnoi, kerää ja dokumentoi arviointitietoa? Millaiseen vuorovaikutukseen arviointi perustuu? Miten omaa toimintaa suunnataan oppilaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi? Opettajan toteuttama arviointi Millainen opetus ja arviointikäytänteet mahdollistavat osaamisen ja edistymisen osoittamisen? Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Miten palautetta annetaan oppilaille ja huoltajille? Miten huolehditaan palautteen ohjaavuudesta ja kannustavuudesta? Miten oppilaan oppiminen, edistyminen ja osaaminen näkyvät suhteessa tavoitteisiin ja kriteereihin? 41

42 Yhteistä pohdittavaa koko opettajakunnalle Millä tavoin oppilaat voivat näyttää osaamistaan koulussasi? Arvioinnin kohteet pysyvät samana (oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen), mutta painotus on prosessissa. Miten tämä näkyy sinun toteuttamassasi arvioinnissa? Miten tiedotat huoltajille Oppimisen arvioinnista? Minkälaisia arviointitiedotteita käytät?

43 Yhteistä pohdittavaa koko opettajakunnalle Palveleeko arviointi sinua ja oppilaitasi? Käyttekö kouluyhteisössänne säännöllistä keskustelua arvioinnista ja sen tehtävästä? Miten oppimisen arviointi eroaa osaamisen arvioinnista? Keskusteletteko arvosanan muodostamisperiaatteista koulussanne yhdessä oppilaiden kanssa? Minkälaisia itse- ja vertaisarvioinnin tapoja ryhdyt toteuttamaan? Miten asetat oppilaiden kanssa tavoitteita? Jaathan Oppimisen arvioinnin onnistuneita kokemuksia työyhteisössäsi!

44 Lähteet: Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Erja Vitikka, Helsinki , Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, diasarja Oppimisen ja osaamisen arviointi, Najat Ouakrim-Soivio, Otava OPStuki 2016: Prof. Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto, Suunnittelukokous Viikin normaalikoulussa , diasarja. 44

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen Arviointi/AVI/JNS 11022019 Jaakko Väisänen Kriteeripohjainen arviointi Jaakko Väisänen Oppilaaseen ei enää kaadeta muistitietoa, vuosilukuja tai virrenvärssyjä... Peruskoulussa opiskellaan tietojen etsimistä,

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 25.2.2016 1 2 Pääasiassa sanallista formatiivista arviointia Havainnointi, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointi, Työtavat, mitkä mahdollistavat

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus Ariointi alkuopetuksessa - Lukuuositodistus 4.4.2017 Tarja Koiikko 6.2 Arioinnin luonne ja yleiset periaatteet - Arioinnin perustuminen taoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Kokkolan kaupunki Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma Luku 6 Oppimisen arviointi Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi Puistolanraitin ala-asteen koulu 6 Arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin

Lisätiedot

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21 Porin kaupunki Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Sivu 1 / 21 Sisällysluettelo Porin kaupunki... 1 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri...

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3Arvioinnin kohteet 6.4Opintojen aikainen arviointi 6.4.1Arviointi lukuvuoden

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Sisällys LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri... 1 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet... 2 6.3 Arvioinnin kohteet... 3 6.4 Opintojen

Lisätiedot

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi.

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi. PS-2016 kevät Pedagogiset iltapäivät johtajat ja koordinaattorit Ma 21.3. klo 14.00-16.20 kokoushuone 301 Paikalla: Hannele Penttinen, Minna Partonen, Anni Koivunen, Teemu Ihalainen, Kirsi Pyykkö, Päivi

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa [Vuosi ] Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET OPETUSHALLITUS Sisällys LUONNOS versio 16.9.2019 Sisällys... 1 6.1. Arvioinnin

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

6. OPPIMISEN ARVIOINTI

6. OPPIMISEN ARVIOINTI 6. OPPIMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINNIN PAINOPISTEET KEMPELEESSÄ Arviointi on KANNUSTAVAA ja OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ - Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilasta sekä edistetään oppilaan oppimaan

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6. Oppimisen arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH-866-2017) Voimaan 1.8.2018 Opetuksen järjestämistapoja Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa

Lisätiedot

6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT

6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Ohjaa ja kannustaa oppilasta Kehittää edellytyksiä itsearviointiin 6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT Toimii opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin välineenä Tekee edistymisen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä.

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä. Espoon kaupunki Opetussuunnitelmakokonaisuus luvuista 6, 7, 10 ja 12 sisältäen Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman Opetushallituksen vahvistamat

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi O ppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Opintojen aikaisen arvioinnin

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6.1 Joensuun seudun arviointikulttuuri Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus.

Lisätiedot

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet Yläkoulujen arviointi 1. Arvioinnista paikallisesti päätetyt asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on pohdittu, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Ryhmien muodostaminen 6-8 henkeä/ryhmä mielellään uusia tuttavuuksia eri kouluista ja koulumuodoista Esittätyminen Kerro yksi mieleenpainuva arviointikokemus

Lisätiedot

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Salossa arvioinnissa painotetaan oppilasta rohkaisevaa, vahvuuksia korostavaa ja yrittämään kannustavaa ilmapiiriä sekä arvioinnin monipuolisuutta.

Lisätiedot

Pari sanaa arvioinnista

Pari sanaa arvioinnista Pari sanaa arvioinnista Joensuun seudun ops Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (Perusopetuslaki 30) Mitä minun tulee tehdä, liittyen oppiainekohtaisiin

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo )

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo ) Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi klo 13.00-15.30 (kahvitauko klo 14.00-14.30) Annamari Kajasto Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari Turun ammatti-instituutti, Datacity 13.3.2018 Kaksikielisen

Lisätiedot

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6, Oppimisen arviointi: Oppilaan oppimista ja työskentelyä on arvioitava

Lisätiedot

Opas valinnaisuuteen. Saarnilaakson koulu

Opas valinnaisuuteen. Saarnilaakson koulu Saarnilaakson koulu Opas valinnaisuuteen Sisällysluettelo 1. Valinnaisuus perusopetuksessa... 2 2. Valinnaiset aineet... 3 3. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit... 3 4. Arviointi... 4 Valinnaiset

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet opetussuunnitelman perusteiden mukaan Vuosiluokkaopetus Osittainen

Lisätiedot

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 Tervetuloa! Koulutusosio 1 klo 8:30 15:00 Koulutuspäivän ohjelma

Lisätiedot

. Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä

. Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä Arvioinnin kehittämisen paikalliset painopisteet Vihdin kunnassa painotetaan monipuolista, kannustavaa, myönteisyyttä oppimista kohtaan ja oppimispolkua vahvistavaa arviointipalautetta Korjaava palaute

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille Valinnais Järvenperän koulussa Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille 16.1.2019 Tervetuloa Klo 17.30- Klo 18-18.10 Klo 18.10-18.40 Mahdollisuus kahvitteluun Rehtorin aloitussanat Info valintojen tekemisestä

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista

Lisätiedot