KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus, visio Kaupungin arvot, toiminta-ajatus ja visio Viestinnän toiminta-ajatus ja visio 3 4 Lähtökohdat vuosille : 4 nykytilan kartoitus 4.1 SWOT-analyysit Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Markkinointiviestintä Viestinnän organisointi, sidosryhmät ja kanavat Viestintäorganisaatio Viestinnän sidosryhmät ja kanavat 11 5 Viestinnän kehittäminen Sisäisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Ulkoisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Markkinointiviestinnän tavoitteet ja toimenpiteet 15 LIITE 1 Kuva: Kaarinan kaupungin viestintä ja markkinointi

3 Tiivistelmä Viestintä- ja markkinointistrategia perustuu Kaarinan kaupungin strategiaan Kaarinan kaupungin arvot: Asiakas- ja asukaslähtöisyys Avoimuus Rohkeus Oikeudenmukaisuus Viestinnän toiminta-ajatus Viestintää ja markkinointia toteutetaan kaupungin arvoihin perustuen osana kaikkea kaupungin toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuetaan ja toteutetaan kaupungin strategisia päämääriä. Viestinnän visio Hyvämaineinen Kaarina on tunnettu ja vetovoimainen kaupunki. Viestinnän tavoitteet: Viestitään asiakaslähtöisesti, avoimesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti Viestitään suunnitelmallisesti Viestintä on vuorovaikutteista Markkinoinnin kehittäminen onnistumisten ja vahvuuksien avulla Verkostoituminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa Huomioidaan eri kohderyhmät markkinointiviestinnässä Tunnettuuden parantaminen 1

4 1 Strategian valmistelu Kaupungin strategia hyväksyttiin toukokuussa Siihen perustuen viestintäja markkinointistrategian laatiminen alkoi 12-jäsenisen strategiatyöryhmän voimin johtoryhmän päätöksellä. Työryhmässä olivat edustettuina kaikki toimialat vahvistettuna luottamushenkilöllä sekä markkinoinnin ja matkailun asiantuntijoilla. Työryhmän ohjausryhmänä toimi johtoryhmä. Viestintäverkosto osallistui strategiatyöhön ja sen tehtävänä on jatkossa strategian jalkauttaminen. Tiedottaja toimi strategiatyöryhmän koollekutsujana ja valmistelijana. Työryhmä kokoontui aikana viisi kertaa, joista yksi oli koko päivän kestänyt visiointi-istunto. Lisäksi työryhmästä muodostettiin viimeistelyä varten pienryhmä, joka kokoontui kahdesti. SWOT-analyysit laadittiin yhteistyössä viestintäverkoston sekä viestintä- ja markkinointistrategian työryhmän kanssa. Nykytilaa kartoittavissa SWOTanalyyseissa käsitellään viestintää sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän näkökulmista listaamalla viestinnän ja markkinoinnin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Myös viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet syntyivät yhteistyön tuloksena. 2 Viestinnän määrittely Viestintä on prosessi, jossa sanomat siirtyvät kanavaa pitkin lähettäjältä vastaanottajalle. Viestintä on onnistunutta, mikäli sanoma saadaan siirrettyä virheettömästi vastaanottajalle valittua kanavaa pitkin, vastaanottaja ymmärtää viestin lähettäjän haluamalla tavalla ja saavutetaan haluttu vaikutus vastaanottajaan. Prosessin onnistumisesta saadaan tietoa vastaanotetun palautteen perusteella. Sisäinen viestintä on ns. operatiivisen viestinnän, eli päivittäisiin työtehtäviin liittyvän viestinnän lisäksi yhteisön sisäistä PR-toimintaa, organisaation toiminnan perusperiaatteiden jalkauttamista, myönteisen yhteisökuvan rakentamista sekä myönteisen työilmapiirin kehittämistä ja ylläpitoa. Ulkoinen viestintä on organisaation asioista, tapahtumista ja uutisista tiedottamista tai raportointia sekä sidosryhmien välistä PR-toimintaa ja yhteistoimintaa. Markkinointiviestintä tekee kaupunkia ja sen tuottamia palveluita näkyväksi. Markkinointiviestinnän osa-alueita mainontaa, myyntityötä, myynninedistämistä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa voidaan soveltaa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, kuten kaupunkien, imago- ja muussa markkinoinnissa. Julkisyhteisön viestintää ohjaavat useat lait ja asetukset. Tiivistetysti niissä edellytetään avoimuutta sekä tasapuolista oikeutta jatkuvaan tiedonsaantiin tietosuoja ja tekijänoikeudet huomioiden. Asioista tulee kertoa jo valmisteluvaiheessa ja sidosryhmille tulee järjestää osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. 2

5 3 Arvot, toiminta-ajatus, visio 3.1 Kaupungin arvot, toiminta-ajatus ja visio Kaarina-strategia, johon viestintä- ja markkinointistrategia perustuu, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa Kaarinan kaupungin arvot: Asiakas- ja asukaslähtöisyys Avoimuus Rohkeus Oikeudenmukaisuus Toiminta-ajatus ja visio Tarjoamme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten omatoimisuutta ja mahdollistamme arjen sujuvuuden sekä turvallisen huomisen asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös vehreästä sekä merellisestä ympäristöstämme. Kaarinan visiona on olla kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki vuonna Kaupungin strategiset päämäärät (mitä asioita meidän tulee tavoitella, jotta visiomme toteutuu): Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Luovuudesta tunnettu Kaarina 3.2 Viestinnän toiminta-ajatus ja visio Viestinnän toiminta-ajatus Viestintää ja markkinointia toteutetaan kaupungin arvoihin perustuen osana kaikkea kaupungin toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuetaan ja toteutetaan kaupungin strategisia päämääriä. Viestinnän visio Hyvämaineinen Kaarina on tunnettu ja vetovoimainen kaupunki. 3

6 4 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Kaarinan kaupungin edellinen viestintästrategia laadittiin vuosille Useita siinä kirjattuja asioita, kuten intranetin ja graafisen ilmeen uudistaminen, on sen jälkeen toteutettu. Monet toimenpiteet vaativat vielä korjauksia: Viestinnän vuosisuunnitelmia ei ole tehty, joten viestintä ei ole osa talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia. Tutkimus ja seuranta on edelleen epäsäännöllistä. Viestinnän käytännöt eivät ole kaikilta osin yhtenäisiä eivätkä ohjeistettuja. Myöskään tiedotustarpeita ja mahdollisuuksia ei aina tunnisteta. Kaupungin viestintästrategiassa ei ole aiemmin linjattu erikseen markkinoinnin tai matkailun strategisia tavoitteita, se tehdään nyt ensimmäistä kertaa. 4.1 SWOT-analyysit Viestinnän ja markkinoinnin nykytilaa käsitellään seuraavassa sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän näkökulmista Sisäinen viestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan sisäisen viestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Ylin johto on sitoutunut viestintään Miten hyödynnämme? - nykyisen henkilöstön sitouttamisessa ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa: viestintäkulttuuri osaksi organisaation kaikkia toimia ja tasoja Omaan tiedottajaan on resursoitu - viestinnän käytännöt kaikille tutuiksi: työhyvinvoinnin edistämisessä, henkilöstön sitouttamisessa ja rekrytoinnissa Verkkoviestintä on hajautettua ja - osaamisen jakamisessa ja sijaistamisessa pääosin vastuutettua - resurssien kohdentamisessa oikealla tavalla > ajantasaiset kotisivut ja intranet vapauttavat resursseja asiantuntijatehtäviin Graafinen ohjeistus on tehty - arjen sujuvuudessa, selkeässä viestinnässä Viestintäverkosto ja verkkovastaavat on nimetty Sopiva kuntakoko ja henkilöstömäärä Intranetiä ja sähköpostia käytetään tehokkaasti, kokouskäytännöt ovat toimivia - tiedon ja osaamisen jakamisessa toimialoille - viestinnän kehittämisessä - yhtenäisessä tiedottamisessa - tiedon liikkumisessa toimialojen välillä - tehokkaassa tiedonkulussa - ajantasaisessa tiedonsaannissa 4

7 Heikkoudet Henkilöresurssien kohdentaminen viestintään on puutteellista Tietotekniikkaa ja hankittuja ohjelmia ei hyödynnetä riittävästi Kriisiviestintäohjeet eivät ole ajantasaiset Viestintäketjut ovat epäselviä ja viestinnän koordinointi on puutteellista Yhtenäisiä viestintäohjeita ei ole tehty Viestinnän vuosisuunnitelmia ei ole tehty: viestintä puuttuu talouden ja toiminnan suunnitteluprosesseista Viestinnän tutkimus ja seuranta on epäsäännöllistä Johdon ja esimiesten viestintätaidot ovat eritasoisia Miten korjaamme? - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - kouluttamalla - käytännöllisillä kriisiviestintäohjeilla - vastuiden määrittelyllä - ohjeistamalla - lisäämällä ohjeistusta sekä kehittämällä niiden julkaisu- ja jakotapoja - laatimalla sisäisen viestinnän vuosisuunnitelmat toimialoittain/yksiköittäin - määrittelemällä sisäisen viestinnän toimivuuden tasot ja seuraamalla muutoksia siinä säännöllisesti - kouluttamalla - uusilla toimintatavoilla: esimiehen viestintäpakki Mahdollisuudet Miten hyödynnämme? Seutuyhteistyö - parhaiden käytäntöjen soveltamisessa Uudet viestintäkanavat - tiedonkulun nopeuttamisessa ja välineet, sosiaalinen media - vuorovaikutuksen kehittämisessä - yhteisöllisyyteen ja sitouttamiseen kannustamisessa Uhat Miten varaudumme? Tiedotusvälineiden muutokset - kouluttamalla Nopeasti muuttuva - kouluttamalla toimintaympäristö, tietoähky Vanhat toimintatavat - perehdyttämällä ja kouluttamalla - kannustamalla uusien toimintatapojen käyttöön Hiljaisen tiedon katoaminen, - osaamisen jakamisella eläköityminen - dokumentoinnilla Kaarinassa on pääosin hyvä tahtotila viestinnälle ja ylin johto on sitoutunut viestintään. Kuntakoko mahdollistaa yhtenäisen ja tehokkaan viestinnän, jota toteutetaan hajautetusti. Viestintä- ja tietotekniikkataitojen kehittämiseen sekä viestintäohjeiden laatimiseen tulisi panostaa enemmän. Sisäistä viestintää ei ole tutkittu. Kaupungissa toimii viestintäverkosto sekä sähköiseen viestintään keskittynyt verkkovastaavien ryhmä. Ryhmien tehtävänä on mm. kehittää ja jalkauttaa viestinnän käytäntöjä toimialoille. 5

8 4.1.2 Ulkoinen viestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan ulkoisen viestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Miten hyödynnämme? Ylin johto on sitoutunut viestintään - laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja niistä tiedottamisessa Omaan tiedottajaan on resursoitu - hyvissä mediasuhteissa > nopea ja avoin tiedonkulku Kotisivut ovat toimivat: hyvät - ajantasaisessa ja nopeassa verkkotiedottamisessa käyntitilastot, esteettömyys on - sähköisen asioinnin lisäämisessä arvioitu hyväksi - palautteen annossa - osallistamisessa Seudullinen viestintäyhteistyö - tiedon ja osaamisen jakamisessa (esim. kartat) on toimivaa Käytössä on nykyaikainen tekniikka - laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja niistä tiedottamisessa Heikkoudet Miten korjaamme? Tiedotustarpeita ja mahdollisuuksia - korostamalla asiakasnäkökulmaa ei aina tunnisteta - laatimalla vuosisuunnitelmat - madaltamalla tiedotustarpeen kynnystä Koko henkilöstön viestintätaidoissa - kouluttamalla ja kannustamalla on kehitettävää - mediayhteistyöllä - uusilla toimintatavoilla: esimiehen viestintäpakki Osallistamismahdollisuuksia on - mediayhteistyöllä liian vähän - entisten kanavien kehittämisellä - uusien kanavien käyttöönotolla Kaupungin viestintä on virkakielistä - selkeään ilmaisuun kouluttamalla ja kannustamalla Kriisiviestintäohjeet eivät ole ajantasaiset - kriisiviestintäohjeiden päivityksellä ja jalkauttamisella Toimialojen viestintävastuita ei ole määritelty ja verkkoviestinnän vastuiden selvitystyö - määrittelemällä viestintävastuut vuosisuunnitelmissa ja tukemalla verkkovastaavien selvitystyötä on kesken Viestintää ei ole koordinoitu - vastuuttamalla viestintä Mahdollisuudet Miten hyödynnämme? Sosiaalinen media - vuorovaikutteisuuden lisäämisessä - viestinnän tehostamisessa - verkottumisessa - uusien toimintatapojen kehittämisessä Sähköiset asiointimahdollisuudet - arjen sujuvuudessa Seutuyhteistyö - yhteisissä seudullisissa hankkeissa - sidosryhmäyhteistyössä Avoimuus - suorassa asiakaspalvelussa ja palautteessa - aloitteellisessa tiedottamisessa - riittävässä, ymmärrettävässä ja oikea-aikaisessa tiedottamisessa Yhteispalvelupisteet - arjen sujuvuudessa - vuorovaikutteisuudessa - yhteistyössä ja verkottumisessa - palautteen annossa Luovuus - reagointinopeudessa - rohkeassa ja tapauskohtaisessa toiminnassa 6

9 Uhat Tiedotusvälineiden muutokset: tiedotuskentän pirstaloituminen Miten varaudumme? - kohderyhmäajattelulla Kaarinassa halutaan panostaa viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen: ylin johto on sitoutunut viestintään, kaupungilla on kokoaikainen tiedottaja ja viestinnän perusperiaatteena on avoimuus. Viestinnän kanavat ovat pääosin kunnossa, mutta viestinnän sisällöissä ja prosesseissa on parannettavaa. Toimialoilta puuttuvat viestintäsuunnitelmat: viestinnän vuosisuunnitelmat, joiden yhteyteen määritellään viestintävastuut ja tehtävät, tulisi laatia toimialoittain, samanaikaisesti talousarvion yhteydessä. Viestintävastaavien tulisi osallistua viestintäverkoston kokouksiin. Kaupungin kahden yhteispalvelupisteen mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi. Jatkossa yhteispalvelupisteiden roolia halutaan kehittää ja korostaa myös viestinnässä. Graafinen ilme uusittiin vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen jalkauttaminen on onnistunut hyvin. Tietyt viestinnälliset ja markkinoinnilliset toimenpiteet tehdään sovitusti joko keskitetysti tiedottajan kautta tai hajautetusti toimialoilla. Ohjeistusta ja koulutusta tulisi lisätä, jotta yhteiset pelisäännöt selkiytyisivät kaikilla toimialoilla. Mediatiedottaminen on satunnaista, eikä tiedotustarpeita ja -mahdollisuuksia aina tunnisteta. Media-seurantaa tehtiin vuosina Viestinnän tutkimus ja seuranta on epäsäännöllistä. Kotisivut ovat toimivat ja niiden päivitysvastuiden selvitystyö käynnissä. Kotisivujen esteettömyys on arvioitu hyväksi. Sähköisiä palveluja on käytössä niukalti. Sosiaalisen median ja yleensäkin viestinnän sekä tiedotusvälineiden muutoksiin tulisi varautua nykyistä paremmin. Erityisryhmiä on huomioitu jonkin verran. Vammais- ja vanhustyöntekijöiden käyntikorteissa käytetään suurempaa tekstikokoa kuin niin kutsutussa peruskäyntikortissa. Myös esimerkiksi erityisliikunta-aikatauluissa fonttikoko on tavallista suurempaa ja tekstin helppolukuisuuteen kiinnitetään huomiota. Wwwsivuilla on mahdollista suurentaa tekstikokoa. Sivuja voi myös käyttää tekstiversiona. Yhteispalvelupisteisiin on esteetön sisäänpääsy. Kotisivujen kieliversioita ei ole toteutettu. Kriisiviestinnän yleisohjeet ovat intranetissä (Kantri). Uhka- ja häiriötilanteita on kartoitettu vuonna 2010 päivitetyissä valmiussuunnitelmissa. Kriisiviestintäohjeet tulisi päivittää. Seudullinen viestintäyhteistyö lisääntynee tulevaisuudessa. Tiedottaja osallistuu seudullisen viestintäverkoston, Paras-tiedotusryhmän, toimintaan. Seutuyhteistyön kotisivut, jotka keskittyvät ensi alkuun Paras-hankkeeseen, ovat valmistumassa. 7

10 4.1.3 Markkinointiviestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan markkinointiviestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Miten hyödynnämme? Ylin johto on sitoutunut markkinointiviestintään - imagomarkkinoinnissa, markkinointiyhteistyössä ja -hankkeissa Omaan tiedottajaan on resursoitu - tiedon hallinnassa ja jakamisessa Graafinen ohjeistus on tehty - yhtenäisessä markkinoinnissa Kaarina on - imagomarkkinoinnissa Suomen Luovin kunta 2009 Palveluiden maine on hyvä - imagomarkkinoinnissa Kotisivut ovat toimivat: hyvät - asukkaille ja yrityksille markkinoinnissa käyntitilastot, esteettömyys on - tonttimarkkinoinnissa arvioitu hyväksi - ajantasaisessa ja nopeassa verkkotiedottamisessa Positiivinen maine asumis- ja yrittämiskaupunkina Kaarina on maakunnan kasvavimpia kuntia Kaupungilla on oma elinkeinoyhtiö (Kaarinan Kehitys Oy) Heikkoudet Henkilöresurssien kohdentaminen markkinointiin on puutteellista Kuntamarkkinoinnin resurssit ovat vähäiset - kaupunkimarkkinoinnissa - elinkeinoelämän kanssa käytävässä yhteistyössä - uusien yritysten ja asukkaiden houkuttelussa - positiivisten asioiden kytkemisessä kaikkeen viestintään - imagomarkkinoinnissa - matkailuhankkeessa - yhteistyön kehittämisessä: julkinen ja yksityinen sektori Miten korjaamme? - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - resursseja lisäämällä - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - resursseja lisäämällä - markkinointiajatteluun innostamalla - matkailuhankkeella Kuva-arkisto on suppea - varaamalla vuosittain resursseja tapahtumien ja kohteiden kuvaamiseen ja oikeuksien ostamiseen - ylläpitämällä kuvapankkia Markkinointiin liittyviä tehtäviä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä ei ole vastuutettu Markkinoinnin kohderyhmäajattelu puuttuu - määrittelemällä kenelle halutaan markkinoida ja mitä kanavia käytetään Tunnettuus on heikkoa - nostamalla esiin vetovoimaisia kohteita ja kaarinalaisia menestystarinoita Tuoteajattelua ei korosteta - hyödyntämällä tuotenäkökulmaa markkinoinnissa riittävästi Kaarinalla ei ole erityispiirteitä - matkailuhankkeella Kaarina ei ole matkailullisesti - matkailuhankkeella vetovoimainen - luomalla kiinnostavia juttuaiheita aktiivisesti Markkinointiosaaminen on riittämätöntä - tiivistämällä matkailun seudullista yhteistyötä - koulutuksella 8

11 Mahdollisuudet Historiallisuus, merellisyys, saariston läheisyys Miten hyödynnämme? - matkailukohteiden esiintuonnissa - matkailuneuvonnan kehittäminen yhteispalvelupisteissä: matkailuneuvonnan I-kilpi Kehittämishankkeet - aktiivisessa otteessa hankkeisiin osallistumisessa Sosiaalinen media - vuorovaikutteisuuden lisäämisessä - markkinoinnin tehostamisessa - verkottumisessa - uusien toimintatapojen kehittämisessä Seutuyhteistyö - yhteisissä seudullisissa hankkeissa - sidosryhmäyhteistyössä - yhteismarkkinoinnissa Uhat Vaihtoehtoisten markkinointikanavien runsaus Positiivisen maineen heikkeneminen Kaupunkien välisen kilpailun kiristyminen Markkinointi nähdään verovarojen "haaskaamisena" Miten varaudumme? - kohderyhmäajattelulla - vahvistamalla menestystekijöitä ja kehittämällä palveluja - yhteistyötä tiivistämällä - muodostamalla yhteisiä tavoitteita - kertomalla konkreettisia tuloksia markkinoinnista Kaarinan kaupungilla on tehtyjen yritysilmapiirimittausten mukaan hyvä maine etenkin luovana ja yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Kaupungin markkinointiviestintä on aiemmin painottunut yrityskohderyhmälle suunnattuun tonttimarkkinointiin, jonka on hoitanut kaupungin elinkeinoyhtiö Kaarinan Kehitys Oy. Viestintä on ollut aktiivista. Markkinointiviestinnän kysynnän ja haasteiden kasvaessa markkinointitehtävät ja vastuut tulisi selkeyttää. Vuoden 2010 lopulla Kaarinassa käynnistyi matkailualan kehittämishanke, jonka tavoitteena on paitsi alan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteismarkkinointi, myös kaupungin tunnettuuden lisääminen. Hankkeen myötä markkinointiviestintää tehdään lisääntyvässä määrin myös seudun muiden toimijoiden, kuten Turku Touringin, kanssa. Hankkeen aikana luodut rakenteet ja toimintatavat ovat lähtökohtaisesti pysyviä siten, että hankkeen jälkeen niistä vastaa joko kaupunki, elinkeinoyhtiö tai nämä kaksi tahoa yhdessä. Hankkeen tuloksena kaupungin yhteispalvelupisteen yhteyteen avattiin toukokuussa 2011 virallinen matkailuneuvonta. Matkailun kehittämishanke vastaa matkailuneuvonnan käynnistämisestä ja kehittämisestä hankkeen aikana. 9

12 4.2 Viestinnän organisointi, sidosryhmät ja kanavat Viestintäorganisaatio Kaarinan kaupungissa toteutetaan keskitetysti johdettua ja hajautetusti toimivaa viestinnän organisointimallia. Kaupunginvaltuusto hyväksyy viestintä- ja markkinointistrategian. Kaupunginjohtaja johtaa viestintää sekä antaa kaupungin yleisiä linjauksia koskevat lausunnot. Toimialajohtajat johtavat oman toimialansa viestintää. Tiedottaja koordinoi ja toteuttaa viestintää käytännössä sekä suunnittelee ja kehittää viestintää ja viestinnän kanavia. Tiedottaja toimii viestintäverkoston ja verkkovastaavien kokousten koollekutsujana ja vetäjänä. Tiedottaja on verkkosivujen päätoimittaja ja vastaa graafisista materiaaleista. Viestintäverkosto on vuorovaikutteinen yhteistyöfoorumi, jonka jäsenet edustavat paitsi toimialojansa, myös eri viestinnän osa-alueita. Ryhmän ideana on kehittää ja jalkauttaa viestinnän käytäntöjä sekä toimia tietoimpulssina toimialan ja tiedottajan välillä. Pääpaino on viestintäprosessien sekä -kanavien kehittämisessä ja vertaistuessa. Verkkovastaavat ovat toimialojen nimeämiä henkilöitä, jotka huolehtivat kaupungin kotisivujen ja intranetin ajantasaisuudesta ylläpitämällä päivitysvastaavien listaa ja päivittäjien koulutustasoa. Verkkovastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä tiedottajan kanssa ja jakavat tietoa eteenpäin omissa verkostoissaan. Verkkovastaavien ryhmän ideana on saada kaupungille ajantasaiset kotisivut ja intranet, järjestelmällinen päivityssysteemi sekä osaavat päivittäjät, joilla on resurssit tehdä kotisivuja/intranetiä. Henkilöstö pyrkii jokapäiväisessä työssään kohti viestinnän ja markkinoinnin tavoitteita ja toimii kaupungin imagolle edullisella tavalla. Viestintä kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan, vaikka sitä ei tehtävänkuvauksessa olisi erikseen määritelty. Erityisen tärkeää on tiedottaa muuhun henkilöstöön ja muihin osastoihin tai toimialoihin vaikuttavista sisäisistä asioista. Henkilöstöllä on oikeus saada tietoa työhönsä liittyvistä asioista ja myös velvollisuus hankkia sitä itse. Poikkeusolojen viestintää toteutetaan kriisiviestintäohjeiden mukaisesti. Kannatusilmoituksista, sponsoroinnista ja muista viestinnän erityistapauksista on laadittu erilliset ohjeet. 10

13 4.2.2 Viestinnän sidosryhmät ja kanavat Sidosryhmät Kaarinan viestinnän keskeisiä sidosryhmiä ovat asukkaat ja potentiaaliset asukkaat henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt matkailijat yritykset ja potentiaaliset yritykset media julkisyhteisöt ja muut kunnat yhdistykset ja järjestöt luottamushenkilöt muut viranomaiset koulut, oppilaitokset, tutkimuslaitokset kansainväliset sidosryhmät, kuten ystävyyskaupungit Kanavat Sisäisen viestinnän pääkanavaa, intranetiä (Kantria), kehitettiin vuonna 2010 teknisen uudistamisen myötä ja sen sisältöpäivittämistä organisaatiolähtöisestä asiakaslähtöiseksi kanavaksi jatketaan. Kantrissa ei ole juurikaan luottamushenkilöille kohdennettua sisältöä, Kantrin kohderyhmänä on kaupungin henkilöstö. Luottamushenkilöille tiedotetaan kokouksista ym. tavalla, jonka luottamushenkilöt ovat ilmoittaneet (posti/sähköposti/esityslistasovellus) sekä kaupungin kotisivuilla, joilla on luottamushenkilöille oma sivunsa. Toimialat ja yksiköt järjestävät säännöllisesti työpaikkakokouksia ja viestivät myös sähköpostein ja tekstiviestein. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Johtoryhmien muistiot ovat nähtävänä sähköisesti Kantrissa ja luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä esityslista- ja pöytäkirjasovelluksessa kotisivuilla. Henkilöstöhallinto on tehnyt tulokkaan oppaan ja esimiehet laativat perehdyttämisohjelman. Henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita ja ideoida voi myös kevyemmässä, tekstiviestimäisessä ideapaneelissa. Palautekanava on kehittämisvaiheessa ja käynnissä olevan KAHLI-hankkeen myötä pilotoinnissa. Hankkeen tarkoituksena on edistää aloitteiden tekoa ja innovatiivisuutta kaupungissa. Pilottina tässä hankkeessa toimii hyvinvointipalvelut. Ulkoisen viestinnän pääkanava on kaupungin kotisivut. Kaupungin palveluista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kerrotaan lisäksi Kaarina tiedottaa aukeamalla, joka on Kaarina-lehdessä kerran kuukaudessa ilmestyvä kaupungin ilmoitusliite sekä yhteispalvelupisteissä ja ilmoitustauluilla. Kaarinalehti on kaupungin virallinen ilmoituslehti vuosina Kuulutusten, ilmoitusten ja rekrytointi-ilmoitusten julkaisemiseen on selkeät ja hyväksi todetut käytännöt. 11

14 Kaupungin yhteystiedot julkaistaan kotisivujen puhelinluettelossa, yhdessä perinteisessä puhelinluettelossa sekä vuosittain toteutettavassa Yritys- ja palveluhakemistossa. Neljästi vuodessa lähetetään uusille asukkaille kaupunginjohtajan tervetulokirje ja palveluhakemisto. Kaarinan kaupunki käyttää monipuolisesti ja harkiten myös muita viestintäkanavia, kuten tiedotteita, mainoksia ja esitteitä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään Facebookin ja YouTuben avulla. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan sovelluksella, johon on pääsy kotisivuilta. Sähköisenä vuorovaikutuskanavana on palautelomake ja myös kuntalaisaloitteita voi tehdä www-sivuilla. Kaava-asioiden tiedottamisesta ja osallistumismahdollisuuksista on huolehdittu ja kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Markkinointiviestintää tehdään yhteistyössä Kaarinan Kehitys Oy:n kanssa. Tonttimarkkinoinnin lisäksi yhtiö on toteuttanut markkinointia ylläpitämällä sähköistä yrityshakemistoa sekä järjestämällä erilaisia yrityksille ja/tai kuluttajille suunnattuja tilaisuuksia paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi Kaarinan Kehitys organisoi kaupungin ja yrittäjien yhteismarkkinointia messuilla. Kaarinan Kehitys Oy:n yhtenä tehtävänä on myös välittää tietoa ajankohtaisista yrityskenttää koskevista asioista ja tapahtumista sähköpostitse sekä internetsivujen kautta. 5 Viestinnän kehittäminen Kaupungin on toiminnassaan ennakoitava tulevia muutoksia ja kyettävä aktiivisesti hallitsemaan ympäristöään. Uudistettu viestintästrategia vahvistettuna markkinointistrategialla tukee tätä toimintaa nostaen viestinnän ja markkinoinnin nopeasti uudistuvat ja reagoivat toimintatavat perinteisten menetelmien rinnalle suunnitelmallisuutta korostaen. Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa kaupungin strategisten päämäärien kanssa. Esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän yhteinen tavoite Viestitään suunnitelmallisesti vastaa kaupunkistrategian päämäärään Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen. Luovuudesta tunnettu Kaarina päämäärää tavoitellaan markkinointiviestinnän toimenpitein kohdassa Tunnettuuden parantaminen. Vuorovaikutteisella viestinnällä taas voidaan edistää hyvinvointia ennakoivasti. Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteet ja toimenpiteet on tässä määritelty sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän osa-alueiden mukaan. Viestintäverkosto valitsee tavoitteista viestinnän kehittämiskohteet vuosittain. Toimialojen viestintäsuunnitelmissa määritellään ne viestinnän keinot ja kanavat, joilla kaupungin strategisia tavoitteita voidaan saada näkyviksi kaarinalaisten arjessa ja elämässä. Strategiakauden aikana sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointiviestintää seurataan ja tutkitaan säännöllisesti. Seurantaan pyritään käyttämään vertailukelpoisia tutkimuksia ja tulokset tulee julkistaa. Esimerkiksi vuosittain tehtäviä viestintäsuunnitelmia voidaan käyttää seurannan ja tutkimuksen välineinä. 12

15 5.1 Sisäisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Viestitään avoimesti Kaikille halukkaille taataan mahdollisuus päästä Kantriin Tietohallinto, tiedottaja Kantrin hyödyntäminen ensisijaisena tiedotuskanavana Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Viestitään selkeästi Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Toimialajohtajat Viestitään oikea-aikaisesti Työnantaja on aloitteellinen tiedottamisessa Esimiehet Viestitään suunnitelmallisesti Johdon, esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista tuetaan Viestintäsuunnitelma tehdään vuosittain Tiedottaja Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Viestintä on vuorovaikutteista Sitoutetaan henkilöstö yhteisiin viestintäkäytäntöihin Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Arvioidaan ja seurataan sisäisen viestinnän toimivuutta Viestintäverkoston aseman vahvistaminen Edistetään henkilöstön osallistamista Kannustetaan keskustelemaan Uusia viestintäkanavia käyttöön Tiedottaja, viestintäverkosto Toimialajohtajat Viestintäverkosto, Kehry Johtoryhmä Kehry Esimiehet Viestintäverkosto, tietohallinto 13

16 5.2 Ulkoisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Viestitään avoimesti ja oikea-aikaisesti Toimivat ja ajantasaiset kotisivut Toimialojen verkkovastaavat Kaupunki tiedottaa aloitteellisesti ja aktiivisesti Esimiehet, tiedottaja Viestitään selkeästi Viestitään suunnitelmallisesti Viestintä on vuorovaikutteista Viestitään asiakaslähtöisesti Tiedotetaan sekä myönteisistä että kielteisistä asioista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Seutuyhteistyöstä tiedotetaan aktiivisesti Ajantasaiset kriisiviestintäohjeet Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Ymmärrettävä ja graafisesti selkeä viestintä Johdon, esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista tuetaan Viestintäsuunnitelma tehdään vuosittain Sitoutetaan henkilöstö yhteisiin viestintäkäytäntöihin Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Arvioidaan ja seurataan ulkoisen viestinnän toimivuutta Yhteispalvelupisteiden viestintäroolin määrittely ja kehittäminen Olemassa olevien ja uusien verkostojen hyödyntäminen viestinnässä Hyödynnetään järjestelmiä, joilla kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia edistetään Valitaan viestintäkanavat asiakasryhmien mukaan Muotoillaan viestin sisältö asiakasryhmittäin Esimiehet, tiedottaja Paras-tiedotusryhmä Tiedottaja Toimialajohtajat Tiedottaja, toimialojen viestintävastaavat Tiedottaja Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Tiedottaja, viestintäverkosto Toimialajohtajat Tiedottaja Kansliapalvelupäällikkö Esimiehet, tiedottaja Tietohallinto, tiedottaja Esimiehet, tiedottaja Esimiehet, tiedottaja 14

17 5.3 Markkinointiviestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Markkinoinnin kehittäminen onnistumisten ja vahvuuksien avulla Valitaan kärkituotteet ja hyödynnetään niitä aktiivisesti markkinoinnissa Kaikessa markkinointiviestinnässä tuodaan esille kaupungin Johtoryhmä Toimialojen viestintävastaavat, tiedottaja hyvää mainetta tukevia saavutuksia Viestitään suunnitelmallisesti Markkinointisuunnitelma tehdään vuosittain Määritellään markkinointiviestinnän vastuut ja toimintatavat resurssit huomioiden Kaarinan Kehitys, kaupungin markkinointivastaavat Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Verkostoituminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa Huomioidaan eri kohderyhmät markkinointiviestinnässä Tunnettuuden parantaminen Markkinointiviestinnästä vastaavien viestintäosaamista tuetaan Arvioidaan ja seurataan markkinointiviestinnän toimivuutta Yhteispalvelupisteiden viestintäroolin määrittely ja kehittäminen Tarjotaan matkailuneuvontaa kattavasti ja asiakkaan toivomalla tavalla Yhteistyö sisäisesti, yrittäjien kanssa ja lähiseudun kuntien kanssa Matkailuviestintää toteutetaan yhteistyössä Turku Touringin ja muiden saaristokuntien kanssa Kootaan valmiita kokonaisuuksia palvelutarjonnasta (paketointi) Kohdennetut markkinointikampanjat Pidetään yllä aktiivista mediayhteistyötä Muista erottuva, persoonallinen viestintä Markkinointikampanjat Hyödynnetään kaarinalaisten menestystarinoita kaupungin näkyvyydessä Tiedottaja, Kaarinan Kehitys Oy Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Kansliapalvelupäällikkö Kansliapalvelupäällikkö, Kaarinan Kehitys Oy Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Kaarinan Kehitys Oy, yhteispalvelupisteet Kaarinan Kehitys Oy Kaupunginjohtaja, Kaarinan Kehitys Oy Tiedottaja, johtoryhmä Tiedottaja, Kaarinan Kehitys Oy Kaupunginjohtaja, Kaarinan Kehitys Oy Tiedottaja, vastuualue-esimiehet, Kaarinan Kehitys Oy 15

18 Viestintä on osa kaikkea ja kaikkia Kaarinan kaupungin viestintä ja markkinointi Käytännön viestintä: Käytännön viestintä Kaarina-strategia Viestintäsuunnitelmat Viestintä- ja markkinointistrategia Ohjeistukset Viestintää seurataan ja mitataan - sisäinen viestintä - ulkoinen viestintä - markkinointiviestintä Viestintäsuunnitelmat ja ohjeistukset: vuosittaisissa viestintä- ja markkinointisuunnitelmissa määritellään valittuja kehittämiskohteita painottaen toimenpiteet, resurssit, organisointi ja vastuut sekä kanavat. Ohjeistukset ovat osa viestintäsuunnitelmia. Viestintä- ja markkinointistrategia Viestinnän: - toiminta-ajatus - visio - organisointi ja vastuut - kohderyhmät ja kanavat - kehittäminen : tavoitteet ja toimenpiteet Kaarinan kaupungin strategia Kaupungin: - arvot - toiminta-ajatus - visio - strategiset päämäärät - kriittiset menestystekijät - toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja mittarit

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä Pöytää perustettaessa sovittava edustus toimialoittain Huomioitava alueen erityispiirteet Virkamiespöytä Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Kaupunginhallitus 14.3.2016 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 14.3.2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot