RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. = = =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO"

Transkriptio

1 ZMP

2

3 Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn mahdollistn toimintahäiriöidn slvittämisksi. Tämä ilmastointilait on tarkoitttu kotitalouskäyttöön. Älä päästä R410A kylmäaintta ilmakhään: R410A on Kioton pöytäkirjassa mainittu fluorattu kasvihuonkaasu, jonka ilmaston lämpnmiskrroin (GWP) = Ilmastointilaittssasi voi olla tämä mrkki. S tarkoittaa ttä lktroniikka romua (WEEE dirktiivin 2002/ 96/EC määritlmän mukaissti) i saa skoittaa kotitalousjättsn. käytöstä poistttu ilmastointilait tul toimittaa kunnallisn onglmajättidn kirrätyspistsn. Halutssasi lisätitoja, ota yhtyttä laittn myyjään tai maahantuojaan. Tämä ilmastointilaittn paristoihin painttu mrkki on tarkoitttu loppukäyttäjäll EU dirktiivin 2006/66/EC pykälän 20 liittn II mukaissti. Tyhjiä paristoja i saa hävittää kotitalousjättn mukana. Jos kysisn symbolin alapuolll on mrkitty kmikaalin symboli, tämä symboli tarkoittaa ttä paristot sisältävät kysistä raskasmtallia mrkinnän osoittaman pitoisuudn vrran. Pitoisuus ilmoittaan suraavasti: Hg:lohopa(0.0005%), Cd:cadmium(0.002%), Pb:lyijy(0.004%). Toimita tyhjät paristot kunnallisn onglmajätpistsn. Malliston kaikkin sisä- ja ulkoyksiköidn käyntiääni on all 70 db(a). SISÄLLYS Turvaohjt... 2 Osin nimt ja toiminnot... 4 Kaukosäätimn käyttö... 6 Kaukosäätimn toimintahäiriö... 6 Käyttö ilman kaukosäädintä... 6 Kaukosäätimn painikkt ja näytön Symbolit... 7 Kllonajan asttaminn... 7 AUTO toiminto... 8 Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla... 8 Puhallusnopus... 8 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot... 9 Toimintarajat... 9 Lämmitystoiminto (HEAT)... 9 Puhallussuunnan säätäminn Uniajastin (SLEEP TIMER) OFF-AJASTUS ON-AJASTUS SLEEP TIMER + ON-AJASTUS toiminta AJASTUSOHJELMA HIGH POWER/ECONOMY toiminto ITSEPUHDISTUS toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys Vinkkjä thokkaasn käytöön Ylläpito Asntaminn Vikahaku Huomioitavaa Ota yhtyttä laittn myyjään Itsdiagnosointi toiminto

4 Turvaohjt Lu nämä Turvaohjt huolllissti nnn laittn käyttöä. Säilytä tämä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn. Jos laittn käyttäjä vaihtuu, varmista ttä uusi käyttäjä saa käyttöohjn itslln. DANGER CAUTION Voi aihuttaa vakavan laitvaurion, olosuhtista riippun. Noudata annttuja turvaohjita, n on tarkoitttu sinun turvakssi. Ohjssa siintyvät symbolit tarkoittavat: Laittn virhllinn käyttö voi aihutta hnkilövahingon tai jopa kuolman. Ehdottomasti killtty Noudata tarkoin annttuja ohjita Maadoita lait huolllissti ASENNUKSEN TURVAOHJEET Lait on tarkoitttu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laittta käyttään väärissä olosuhtissa, lait i välttämättä toimi oikin ja thokkaasti. Ilmastointilaittn saa asntaa ainoastaan TUKES-hyväksytty kylmälaitasntaja. Laittn saa asntaa ainoastaan hyväksytty kylmälaitasntaja. Väärin asnnttu lait voi aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Ei saa asntaa paikkaan jossa saattaa siintyä palavia kaasuja. Kaasuvuoto saattaa aihuttaa tulipalon. Laittn virransyöttöön tul asntaa vikavirtasuoja. Muussa tapauksssa surauksna voi olla sähköisku. Varmista kondnssiputkn toiminta. Väärin asnnttu kondnssiputki voi aihuttaa vsivahingon. Suojamaadoita lait ja tota suojajohtimn jatkuvuus mittaamalla. Maadoitusjohdinta i saa kytkä kaapusutkn, vsiputkn, ukkosnjohdattimn tai puhlinlinjan maadoitusliittimn. Väärin thty tai puuttuva suojamaadoitus saattaa aihuttaa sähköiskun. KÄYTÖN TURVAOHJEET Älä altista ihmisiä kylmäll puhalluksll pitkäksi aikaa. Tämä saattaa aihuttaa trvydllisiä onglmia. Älä työnnä viraita sinitä laittn ilmaaukkoihin. Pyörivä puhallinsiipi voi aihuttaa vammautumisn. Säilytä kaukosäädin lapsilta suojassa. Lapsi voi vahingossa nilaista kaukosäätimn pariston. Hnkilöt (lapst mukaan lukin) joidn psyykkinn tai fyysinn toimintakyky on alntunut ivät saa käyttää laittta, jolli hitä ol opastttu laittn turvallisn käyttöön. Lapsill tul opasta laittn turvallinn käyttö, skä opttaa ttä ilmastointilait i ol likkikalu. Käytä oikanlaisia sulakkita. Älä korvaa palanutta sulaktta suurmmalla sulakklla tai rautalangalla. Kutsu huoltomis korjaamaan lait. Älä käytä laittta märillä käsillä. Sähköiskun vaara. Älä roiku sisä- tai ulkoyksikössä. Yksikkö voi pudota päällsi ja aihuttaa loukkaantumisn ja laitvaurion. 2 Älä asta painpakkauksia (hyöntismyrkyt, spraymaalit) laittn ulospuhalluksn, äläkä suihkuta mitään laittn sisään. Tulipalon vaara. Älä asta polttoainlla toimivia laittita ilmastointilaittn ulospuhalluksn. Laittt ivät välttämättä toimi oikin joutussaan ilmastointilaittn ulospuhalluksn.

5 Turvaohjt Älä ps laittta vdllä. Sähköiskun vaara. Lait on suunnitltu kotitaloudn ilmastointilaittksi, ikä sitä saa käyttää lintarvikkidn, kasvin tai läimin viilntämisn, tai taidtostn säilyttämisn. Lait on suunnitltu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaiknlainn muu käyttö on killtty. Älä sijoita vsiastioita (kukkapurkki) sisäyksikön pääll. Laittn sisäll päässyt vsi saattaa aihuttaa sähköiskun tai laitvaurion. Älä suuntaa laittn ilmavirtaa suoraan kasvihin tai läimiin. Tämä voi vahingoittaa niidn trvyttä. Älä istu tai asta mitään ulkoyksikön pääll. Ulkoyksikkö voi pudota ja aihuttaa hnkilö- ja laitvaurion. Tarkasta laittn kiinnitys säännöllissti. Kiristä kiinnikkt tarvittassa, jotta lait i putoa ihmisn pääll ja aihuta tapaturmaa. Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Trävät runat voivat aihuttaa haavoja. Älä asta sähkölaittita sisä- tai ulkoyksikön all. Yksiköistä mahdollissti tippuva kondnssivsi saattaa aihuttaa sähköiskun. Älä käytä laittta ilman sisäyksikön ilmansuodatinta. Tämä voi aihuttaa sisäyksikön knnon tukkutumisn ja tätn toimintahäiriön. Älä katkais laittn virransyöttöä hti laittn pysähdyttyä. Odota vähintään 5 minuuttia, muussa tapauksssa voi surata vsivuoto tai laitvaurio. Älä ohjaa laittn käyntiä päävirtakytkimllä. Tulipalon ja vsivahingon vaara. Tämän lisäksi puhallin saattaa käynnistyä yllättän, joka voi aihuttaa hnkilövahingon. Jos samassa huonssa on polttoainlla toimiva lait, huon tul tuulttaa riittävän usin. Liian pini ilmanvaihto voi aihuttaa vaaratilantn liian alhaisn happitason ansiosta. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi laittn tupanlia tai ilmansuodatinta. Putoamisn ja hnkilövahingon vaara. Pysäytä lait ja katkais virransyöttö nnn laittn puhdistamista. Älä avaa tupanlia laittn käydssä. Älä sijoita sinitä ulkoyksikön lähisyytn tai anna lhtin krääntyä laittn ympärill. Jos ulkoyksikön lähllä on sinitä tai lhtiä, pint läimt voivat päästä yksikön sisään, joutua kosktuksiin sähköosin kanssa ja aihuttaa laitvaurion, savua tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja puhdistamaan laittn sisäosat. Väärät puhdistusaint voivat vaurioittaa laittn muovikuorta. Jos puhdistusain pääs kosktuksiin laittn sähköosin tai sähkömoottorin kanssa, s saattaa lisäksi aihuttaa tulipalon tai laitvaurion. Sammuta lait ja katkais virransyöttö ukkosn aikana. Salamanisku saattaa aihuttaa laitvaurion. HUOLLON TURVAOHJEET Älä yritä korjata laittta its. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus tai laittn rakntn muuttaminn saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus saattaa aihuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos lait tarvits siirtää toisn paikkaan, ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Virhllinn asnnus saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Jos havaitst jotain pänormaalia (palann hajua, jn.), sammuta lait, katkais virransyöttö ja kutsu kylmälaitasntaja paikall. Laittn käytön jatkaminn saattaa aihuttaa laitvaurion, sähköiskun, tulipalon, jn. Jos laittn tho on lasknut, s voi olla mrkki kylmäainvuodosta. Ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Kylmälaitasntaja korjaa vuodon ja lisää tarvittassa kylmäaintta. Iholl roiskunut kylmäain voi aihuttaa palovamman. Jos kylmäaintta hngittään runsaasti, s voi aihuttaa skavuutta ja päänsärkyä, pätasaista sydämntoimintaa tai sydämntykytystä. Jos kylmäain pääs kosktuksiin avotuln tai kuuman pinnan kanssa, s voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja. 3

6 Osin nimt ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ilmansuodatin Poistaa pölyhiukkasia sisäilmasta. Sivu 16 Puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno Etupanli Mrkkivalot Sivu 5 Lämpötila-anturi Ulospuhallusaukko Vasn/oika ilmanohjaimt Sivu 10 Ylös/alas ilmanohjaimt Sivu 10 Kondnssiputki Kylmäainputkt ja sähköjohto ULKOYKSIKKÖ Ilman imuaukko Ilman ulospuhallus Ulkoyksikön puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno 4

7 Osin nimt ja toiminnot Mrkkivalot Kaukosäätimn signaalin vastaanotto ON/OFF painik Käyttään laittn käynnistämisn ja pysäyttämisn kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Sivu 6 RUN (HOT KEEP) valo (vihrä) Päällä laittn käydssä. Vilkkuu kun ilmavirta lakkaa HOT KEEP ja CLEAN toiminnon aikana. HOT KEEP ON OFF 1.5 sc. 0.5 sc. CLEAN toiminto ON OFF 3 sc. 1 sc. Sivu 15 TIMER valo (kltainn) Päällä AJASTIN toiminnon aikana. Varustt Langaton kaukosäädin Kaukosäätimn sinätlin Paristo (2 kpl) (R03, AAA, Micro) Puuruuvi (2 kpl) (Kaukosäätimn tlinn kiinnittämisn) Kaukosäätimn mrkkiääni Kun lämpötila-astus on 24 C ja valitaan AUTO toiminto skä automaattinn puhallusnopus, kuuluu mrkkiääni (PiPi). Kun lait sammuttaan ON/OFF painikklla (paitsi CLEAN toiminnolla), kuuluu mrkkiääni (Pi). Tämä toiminto hlpottaa laittn käyttämistä pimässä ja hämärässä. Puhallusnopus Lämpötila-astus 5

8 Kaukosäätimn käyttö Paristojn vaihtaminn Paristojn tyhjntymisn huomaa suraavista mrkistä. Vaihda paristot uusiin. Sisäyksikkö i anna mrkkiääntä kun kaukosäätimn painikkita paintaan. Näyttö himmn. 1 2 Avaa paristokotlo ja poista vanhat paristot. Asnna uudt paristot. R03 (AAA, Micro) x2 Huomioi ª ja mrkit Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaissti. Poista paristot jos kaukosäädintä i käyttä yli kuukautn. Paristojn käyttöikä on käytöstä riippun noin 6-12 kuukautta. Vaihda paristot viimistään vuodn jälkn, jotta paristot ivät alkaisi vuotamaan kaukosäätimn sisään. Laittn mukana toimittaan kokäyttöparistot. Kokäyttöparistojn käyttöikä on ylnsä normaaliparistoja lyhympi, jonka vuoksi n suositllaan vaihtamaan uusiin välittömästi laittn kokäytön jälkn. 3 4 Sulj paristokotlo. Paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Kaukosäädin mn kllonajan astustilaan. Sivu 7 Jos kaukosäätimn näytössä on normaalista poikkavia symbolita, paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Sinätlinn käyttäminn Kaukosäädin voidaan asntaa sinään mukana tulvalla sinätlinllä. Varmista nnn sinätlinn asntamista ttä, kaukosäätimn signaali välittyy sisäyksiköll suunnitllusta asnnuspaikasta. Kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä tul olla suora näköyhtys, jotta signaali välittyy kaukosäätimstä sisäyksikköön. Varoitukst kaukosäätimn käytöstä EHDOTTOMASTI KIELLETTY Älä sijoita kaukosäädintä lämmityslaittidn tai lisin lähisyytn. Älä jätä kaukosäädintä auringonpaistsn tai muuhun kuumaan paikkaan. Älä pudota kaukosäädintä. Käsittl kaukosäädintä varovasti. Huolhdi ttä kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä on aina suora näköyhtys. Älä kastl kaukosäädintä. Älä astu kaukosäätimn pääll tai asta painavia sinitä sn pääll. Kaukosäätimn toimintahäiriö Onko paristot tyhjntynt? "Paristojn vaihtaminn sivun ylärunassa. Vaihda paristot tarvittassa uusiin. Jos kaukosäädin i toimi, voit käyttää laittta sisäyksikön painikkilla. Kutsu kylmälaitasntaja tarkastamaan kaukosäätimn toiminta. Suraava kohta alla Käyttö ilman kaukosäädintä Laittn ON/OFF painikklla voidaan käynnistää ja pysäyttää lait silloin kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Toimintatila TOIMINTATILA : AUTO PUHALLUSNOPEUS : AUTO PUHALLUSSUUNTA : AUTO Lait käynnistyy ja sammuu ON/OFF painikklla. ON/OFF painik Älä pidä laittn ON/OFF painiktta painttuna yli 5 skuntia. (Yli 5 skuntia kstävä painaminn käynnistää pakottun jäähdytystoiminnon jota käyttään laittn vikojn paikallistamisn.) 6

9 Kaukosäätimn painikkt ja näytön symbolit Toiminnon valinta FAN SPEED painik Puhallusnopudn säätö. Sivu 8 HI POWER/ECONO painik Vaihtaa HIGH POWER/ECONOMY toimintojn välillä. Sivu 14 TEMPERATURE painik Sisäilman lämpötilan säätö. (Käyttään myös kllonaika- ja ajastinastustn tkmisn.) OPERATION MODE painik Toimintatilan valinta. ivut 8, 9 ON/OFF (valaistu) painik Käynnistää ja sammuttaa laittn. AIR FLOW (UP/DOWN) painik uuttaa u allu sn yl s alas suuntaa. ivu 10 ON TIMER painik Käynnistää ON TIMER toiminnon. Sivu 12 SLEEP painik Käynnistää SLEEP toiminnon. Sivu 11 CLEAN painik Käynnistää CLEAN toiminnon. ivu 15 CANCEL painik P uuttaa a astu sn a astu sn s ä P to nnon Ohjaussignaalin lähtys Ohinn kuva näyttää kaikki näytön mrkit, mutta käytännössä näyttään vain tarvittavat symbolit. OFF TIMER painik Käynnistää OFF TIMER toiminnon ivu 11 ACL painik Kaukosäätimn astustn ja kllonajan tyhjnnys ivu 6 Kaukosäädin lähttää signaalin sisäyksiköll joka krta kun kaukosäätimn painikkita paintaan ja kaukosäädin on suunnattu sisäyksikköön. Sisäyksikkö vahvistaa komnnon vastaanottamisn piippaukslla. Kllonajan asttaminn Kun kaukosäätimn asnntaan paristot, säädin mn automaattissti kllonajan astustilaan. Oltusastus on klo 13:00. Asta oika kllonaika. Esimrkki: Asttaan klo 10: Paina ACL painiktta. Käytä painamisn kuulakärkikynän kärkä. Kllonaika alkaa vilkkua. Paina tai painiktta. (Kllo astttu klo 10:30) Paina ON/OFF painiktta. Kllonaika lakkaa vilkkumasta ja kllonaika on nyt astttu. Muista painaa ON/ OFF painiktta 60 sisään vaihn 2 viimisimmän painalluksn jälkn, tai uusi kllonaika i tallnnu laittn muistiin. Ajastin toimii asttun kllonajan prustlla, jotn asta kllo oikaan aikaan. Ajastimin astukst nollautuvat aina kun uusi kllonaika asttaan. 7

10 AUTO mod toiminto Valits automaattissti toimintatilan (COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus)) huonn lämpötilan prustlla. 1 Kun lait i ol AUTO mod:ssa. Paina MODE painiktta. Siirrä [ mrkki] (Auto) toiminnon kohdall. 2 Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina ON/OFF painiktta. Sammuttaakssi: Paina ON/OFF painiktta. Jos lait i puhalla ilmaa käydssään. Sivu 18 Näyttö laittn OFF tilassa Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla Lämpötilansäätö on mahdollista AUTO toiminnon aikana. Valittavissa on 6 ri lämpötila-astusta ja painikkilla. AUTO toiminnon aikana, 24 C on oltusastus skä jäähdytyksllä ttä lämmityksllä. Puhallusnoputta voidaan säätää lämmitys-, jäähdytys-, ja puhallintoiminnoilla. Puhallusnopus Lait säätää nopudn automaattissti Thokas puhallus Normaali puhallus Enrgiansäästö puhallus Kllonaika ja valittu TOIMINTATILA näyttään näytössä myös laittn ollssa sammutttuna. FAN SPEED AUTO HI MED LO 1 PUHALLUSNOPEUS Kun haluat muuttaa lämpötilaa. Jos on liian kylmää, Paina painiktta. Siirrä [ mrkki] halutun puhallusnopudn kohdall. AUTO HI MED LO 8 Jos t halua käyttää AUTO mod toimintoa, vaihda toiminto COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus) tai FAN (puhallin) toiminnoll. Puhallussuunnan säätäminn. Paina tai painikkita. Sivu 9 Sivu 10 Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun +6 on näytössä, lämpötila-astus i nous nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Jos on liian lämmintä, Paina painiktta. Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun -6 on näytössä, lämpötila-astus i lask nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Astus lämp.( C) Kaukosäätimn näyttö Paina FAN SPEED painiktta. Kun FANSPEED vaihdtaan asnnosta HI -> LO, kylmäainn virtausääni saattaa muuttua kuuluvaksi.

11 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina MODE valintapainiktta. Siirrä [ mrkki] halutun toiminnon kohdall. (COOL - Jäähdytys) (HEAT - Lämmitys) Paina ON/OFF painiktta. Paina TEMP painiktta. Paina tai säätääkssi halutun lämpötilan. Suositus (DRY - Kuivaus) (FAN - Plkkä puhallus) Puhallussuunnan säätäminn. Sivu 10 4 Paina FAN SPEED painiktta Asttaakssi halutun puhallusnopudn. Jos lait i ala puhaltamaan ilmaa lämmitystoiminnolla. Sivu18 Toimintatilaa voidaan muuttaa myös laittn ollssa sammutttuna. Sammutus: Paina ON/OFF painiktta. Toimintarajat Käytä laittta suraavin lämpötilarajojn sisällä. Laittn käyttö toimintarajojn ulkopuollla saattaa aihuttaa laittn suojatoimintojn aktivoitumisn ja laittn pysähtymisn. Jäähdytys Lämmitys Ulkolämpötila Noin -15 C - 46 C Sisälämpötila Noin C Noin C Noin C All 80% Sisäilman kostus Pitkä käyttö yli 80% ilmankostudssa voi aihuttaa kostudn tiivistymistä ilmanohjaimin pintaan ja kostudn tippumista pisaroina laittn all. Lämmitystoiminto (HEAT) Lämmitys (HEAT) toiminnon ominaisuudt Toiminta Lait ottaa lämpönrgiaa kylmästä ulkoilmasta, ja lämmittää sisäilmaa tällä lämpönrgialla. Tästä johtun laittn lämmitystho lask ulkoilman lämpötilan laskissa. Laittlla saattaa kstää jonkin aikaa nnn kuin s alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa. Kun ulkoilman lämpötila lask rittäin alhaisksi, lisälämmittimn käyttö voi olla tarpllista. Sulatus Kun ulkoilman lämpötila on pakkasn puollla, ulkoyksikön knnoon alkaa krääntymään jäätä, joka lask laittn lämmitysthoa. Kun näin tapahtuu, laittn automaattinn sulatustoiminto sulattaa knnoa 5-15 minuutin ajan, jonka aikana sisäyksikkö i puhalla lämmintä ilmaa. Molmmat yksiköt pysähtyvät ja RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk. ON, 0.5 sk. OFF) sulatusjakson aikana. Ulkoyksiköstä voi tulla höyryä sulatuksn aikana. Tämä on täysin normaalia ikä johdu laitviasta. Lämmitys (HEAT) toiminto jatkuu automaattissti sulatusjakson jälkn. 9

12 Puhallussuunnan säätäminn Puhallussuunnan säätäminn Ylös/alas puhallussuunta voidaan säätää kaukosäätimn AIRFLOW painikklla. Puhallussuunta muuttuu jokaislla painallukslla suraavasti: (Swing asnnossa ilmanohjaimt liikkuvat automaattissti ylös/alas) (Pysähdyksissä) (Swing) LÄMMITYKSESSÄ IOITAVAA Laittn käynnistyssä, ilmanohjaimt kääntyvät kskll / vaakatasoon vdon tuntn stämisksi, ja palautuvat aikaismmin säädttyyn asntoon laittn lämmttyä. Ilmanohjaimt kääntyvät vaakatasoon kun astttu lämpötila saavuttaan ja komprssori pysähtyy viimistään sulatusjakson jälkn. Ilmanohjaimia i voi säätää yllä kuvatuissa olosuhtissa. Muuta ilmanohjaimin asntoa vasta kun ilmanohjaimt ovat kääntynt aikaismmin säädttyyn asntoon. ILMANOHJAINTEN MUISTITOIMINTO Jos käyttäjä painaa AIRFLOW painiktta ilmanohjaimn liikkussa, s pysähtyy nykyisn asntoonsa. Ilmanohjaimn asnto tallntuu laittn muistiin, ja ilmanohjaimt palautuvat tähän samaan asntoon suraavan käynnistyksn yhtydssä. Älä olskl laittn puhaltamassa ilmavirrassa pitkiä aikoja. COOL (jäähdytys tai DRY (kuivaus) toiminnoilla, tul välttää ilmavirran suuntaamista suoraan alaspäin pitkäksi aikaa. Sisäilman kostus voi alkaa tiivistymään ilmanohjaintn pinnall ja tippua pisaroina laittn all. Älä yritä säätää moottorilla ohjattuja ilmanohjaimia käsin, sillä n voivat rikkoutua tai laittsn voi tulla toimintahäiriö. Suositltu ilmanohjaintn asnto. LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS (Puhallus vinosti tnpäin) (Puhallus vaakatasoon) Sivusuuntaistn ilmanohjaimin säätäminn tapahtuu käsin. Säädä ilmanohjaimia kuvan osoittamalla tavalla. Vasn/oika puhallussuunnan säätö Säätönappi Sivusuuntainn ilmanohjain Pystysuuntainn ilmanohjain Pysäytä lait sivusuuntaistn ilmanohjain säätämisn ajaksi. 10

13 UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Lait pysähtyy automaattissti asttun ajastusajan päätyttyä. Lämpötila-astus muuttuu kulunn ajan mukaan, jotta välttään liiallista lämmitystä tai jäähdytystä. 1 Paina SLEEP painiktta. Jos painiktta paintaan laittn ollssa sammuksissa SLEEP TIMER toiminto käynnistyy viimksi käyttyillä astuksilla, ja laitsammuu asttun ajastusajan päätyttyä. Jos painiktta paintaan laittn käydssa Lait sammuu ajastusajan jälkn. jokainn painikkn painallus muuttaa ajastusta näytössä suraavasti: Ei symbolia (pruutttu). (Tuntja... Sivu Esimrkki: Jos haluat ttä lait pysähtyy 7 tunnin jälkn. Asta Ajastuksn muuttaminn Asta uusi aika painamalla SLEEP painiktta. Pruuttaminn Paina CANCEL painiktta poistaakssi SLEEP ajastuksn. Kltainn ajastin (Timr) valo syttyy palamaan h Lait pysähtyy asttun ajan jälkn. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Uniajastusta i voi käyttää päällkkäin OFF-AJASTUKSEN kanssa. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Lait sammuu automaattissti astttuun kllonaikaan. Laittn ollssa sammuksissa, aloita kohdasta 1. Laittn käydssä. aloita kohdasta Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30. Paina ON/OFF painiktta. Paina OFF-TIMER painiktta. OFF TIMER symboli vilkkuu. Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin 4 Asta ajastus ajaksi klo 22:30. Paina OFF TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi OFF-ajastuksn. Lait pysähtyy astttuun kllonaikaan. Muista painaa OFF-TIMER painiktta 60 skunnin sisään kohdan 3 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä OFF-TIMER toiminnon aikana. Uniajastukssta (SLEEP TIMER) poiktn, lämpötilan automaattisäätöä i suoritta OFF-TIMER toiminnon aikana.

14 ON-AJASTUS (ON-TIMER) Lait käynnistyy 5-60 minuuttia tukätn jotta huonn lämpötila on lämpötila-astuksn mukainn ajastttuun kllonaikaan. Sivu 13 ON-TIMER ajastus voidaan asttaa laittn käydssä tai sn ollssa sammutttuna. Evry tim th 1 2 Esimrkki: Huon halutaan tityn lämpöisksi klo 8:00. Paina ON-TIMER painiktta. ON-TIMER symboli vilkkuu. button is prssd, th display is switchd in th ordr of: Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 0:10 0: :00 1:10 (10 min. välin) Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 23:50 23: :00 22:50 (10 min. välin) 3 Asta ajastus ajaksi klo 8:00. Paina ON TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Lait pysähtyy jos ON-ajastus asttaan laittn käydssä. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON-TIMER painiktta painamalla. Lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn astusaikaa. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ON-ajastuksn. Kltainn TIMER valo sammuu astttuun kllonaikaan. Muista painaa painiktta 60 skunnin sisään kohdan 2 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä ON-TIMER toiminnon aikana. SLEEP TIMER + ON-TIMER toiminta SLEEP TIMER ja ON-TIMER ajastustn yhdisttty toiminta. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa 3 tunnin jälkn ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. SLEEP TIMER ajastuksn tkminn Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastuksn tkminn Asta ON-AJASTUS (ON-TIMER) dllä kuvatulla tavalla. Asta Kltaisn TIMER valon vilkkuminn ilmoittaa ttä ajastus on otttu käyttöön. h Lait pysähtyy kun SLEEP TIMER ajastusaika on kulunut, ja käynnistyy auotmaattissti 5-60 minuuttia nnn ON-TIMER ajastusaikaa. Kltainn TIMER valo sammuu kun ON-TIMER käynnistyy. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika SLEEP tai ON-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. 12

15 AJASTUSOHJELMA Toiminto yhdistää ON ja OFF TIMER toiminnot. Kun molmmat ajastukst on astttu, lait toistaa joka päivä samat ajastukst kunns lait sammuttaan ON/OFF painikklla. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30, ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. OFF-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 12 mukaissti. Asta Kltainn TIMER valo syttyy mrkiksi ttä ajastus on otttu käyttöön. Näytössä näkyy ajastusaika. Näyttö muuttuu riippun siitä onko lait käynnissä vai sammuksissa. ON TIMER käynnistää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. ON TIMER käynnistää laittn. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON tai OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. Comfort käynnistys ON-TIMER toiminnolla, lait käynnistyy himan tukätn, jotta huonn lämpötila on haluttu ajastusaikana. Tätä toimintoa kutsutaan nimllä Comfort käynnistys. Toiminta Huonn lämpötila tarkisttaan 60 minuuttia nnn ONajastusaikaa. Huonn lämpötilasta riippun, lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn ON-ajastusaikaa. Toiminto on käytttävissä skä LÄMMITYS ja JÄÄHDYTYS toiminnoilla (mukaan lukin AUTO). Toiminto i ol käytössä KUIVAUS toiminnolla. Astuslämpötila Jäähdytykslla (Stop) Lait käynnistyy Lämpötilan tarkistus 60 min. tukätn (Toiminta) Ajastusaika UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Kun SLEEP TIMER on valittu, lait säätää lämpötila-astusta auotmaattissti, varmistan ttä huon i jäähdy liikaa jäähdytyksllä tai lämpiä liikaa lämmityksllä. Jäähdytyksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tämän jälkn lämpötila nous 1 C tunnin välin kunns huonn lämpötila on 1 C korkampi kuin astuslämpötila. Lämmityksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tunnin kuluttua lämpötila lask 3 C ja kahdn tunnin kuluttua 6 C almmaksi kuin astuslämpötila. 13

16 HIGH POWER/ECONOMY toiminto 1 2 Jos lait on sammuksissa, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti, ja Paina ON/OFF painiktta. Paina HI POWER/ECONO painiktta. Kun lait on AUTO, COOL (jäähdytys) tai HEAT (lämmitys) toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: HIGH POWER = TEHO toiminto ECONOMY = Säästö toiminto Ei symbolia (HIGH POWER) (ECONOMY) (Normaali toiminta) Kun lait on DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (ECONOMY) Ei symbolia (Normaali toiminta) Huomioitavaa HIGH POWER toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn nostaa laittn thoa ja käynnistää thosttun jäähdytys- tai lämmitystoiminnon 15 minuutiksi. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) ilmaisin katoaa täksi ajaksi näytöstä. HIGH POWER toiminnon aikana lämpötilansäätö i ol käytttävissä. Jos lämmitys- tai jäähdytystho on liian suuri, paina HI POWER/ECONO painiktta uudlln lopttaakssi HIGH POWER toiminnon. HIGH POWER toiminto i ol käytttävissä DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toimintojn aikana. Kun HIGH POWER toiminto käynnisttään ON-TIMER TIMER toiminnon jälkn, HIGH POWER toiminto käynnistyy ajastusaikana. HIGH POWER toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun laittn toimintatilaa muuttaan minuuttia HIGH POWER toiminnon käynnistyksn jälkn. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. Huomioitavaa ECONOMY toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn käynnistää matalanrgia toiminnon joka stää liiallisn lämmityksn ja jäähdytyksn. Lait toimii jäähdytyksllä 1.5 C astuslämpötilaa korkammalla lämpötilalla ja lämmityksllä 2.5 C matalammalla lämpötilalla. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) symboli katoaa näytöstä. Lait käynnistyy ECONOMY suraavissa olosuhtissa. 1 Kun lait sammuttaan ON/OFF painikksta ECONOMY toiminnon aikana. 2 Kun lait sammuttaan SLEEP tai OFF-TIMER toiminnolla ECONOMY toiminnon aikana. 3 Kun lait käynnistyy uudlln CLEAN toiminnon jälkn. ECONOMY toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO Kun HI/ECO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun toimintatila muuttaan DRY -> FAN. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. 14

17 ITSEPUHDISTUS-TOIMINTO (SELF CLEAN) CLEAN toiminto tulisi suorittaa AUTO, COOL ja DRY toimintojn jälkn kostudn poistamisksi ja biologisn kasvuston hkäismisksi sisäyksikössä. 1 Käynnistä CLEAN toiminto painamalla CLEAN painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Jokainn CLEAN painikn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (CLEAN on) Ei symbolia (CLEAN off) Lait sammuu automaattissti kahdn tunnin jälkn. Voit sammuttaa laittn välittömästi painamalla ON/OFF painiktta. CLEAN toiminto on käytttävissä vasta kun HEAT ja FAN, OFF-TIMER, tai SLEEP toiminnot ovat päättynt. Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia CLEAN toiminnon aikana. RUN valo palaa CLEAN toiminnon aikana. ON 3 sc. OFF 1 sc. SLEEP painikkn painaminn CLEAN toiminnon aikana kskyttää CLEAN toiminnon ja lait siirtyy SLEEP toiminnoll.. Tämä toiminto i poista homtta, baktrita tai likaa joka on jo htinyt krääntymään laittsn. Automaattinn uudllnkäynnistys Mikä automaattinn uudllnkäynnistys toiminto on? Automaattinn uudllnkäynnsitys toiminto käynnistää laittn automaattissti sähkökatkon jälkn. Suraavat toiminnot pruuttaan automaattisn uudllnkäynnistyksn yhtudssä: 1 Ajastinastukst 2 HIGH POWER toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys on thtaalla astttu käyttöön. Ota yhtyttä laittn myyjään jos haluat kytkä automaattisn uudllnkäynnistyksn pois käytöstä. Ajastin nollautuu sähkökatkoksn aikana. Muista säätää ajastukst uudlln sähkökatkon jälkn. Vinkkjä thokkaasn käyttöön Noudata suraavia ohjita jotta saat laittstasi parhaan mahdollisn hyödyn. Säädä huonn lämpötila sopivaksi. Liian korka tai alhainn huonn lämpötila on pätrvllistä ja nostaa lisäksi laittn nrgiankulutusta. Säädä ilman puhallussuunta oikin. Säädä puhalluksn ylös/alas ja vasn/ oika suunta sitn ttä ilma lviää huonsn tasaissti. Puhdista suodatin säännöllissti. Tukkntunut suodatin hikntää laittn thoa. Käytä laittta vain tarvittassa. Käytä ajastinta käyttääkssi laittta vain kun sill on tarvtta. Vältä suoraa auringonvaloa ja vtoa. Sulj vrhot jäähdytystoiminnon aikana. Pidä ikkunat ja ovt suljttuina. Älä käytä lämmityslaittita jäähdytystoiminnon aikana. Älä lämmitä huontta muulla laittlla jäähdytyksn aikana. 15

18 Ylläpito Ennn huoltoa Katkais laittn virransyöttö. Älä roiskuta nstttä laittn pääll. Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla. Sähköiskun vaara!!! Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi tupanlia tai suodatinta. Älä käytä suraavia tuottita: Kuumaa vttä (yli 40 C). Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Ptrolia, tinnriä, bnsiiniä tai voimakkaita kmikaalja, jn. Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Käytönaikainn ylläpito Ilmansuodattimn puhdistaminn. 1 Ilmansuodatin suositllaan puhdistttavaksi 2 viikon välin. Avaa kiinnitysnastat suodattimn sivuilta. Vdä suodatinta suoraan tnpäin. Suodatin irtoaa tupanlista. Vdä suodatin ulos suorassa ja varo päästämästä suodattimn krääntynyttä pölyä putoamaan laittn sisään.. Varo ttt myöskään karista pölyjä itssi pääll. 2 Puhdistus Imuroi irtopöly suodattimsta imurin harjasuulakklla. Jos suodatin on hyvin likainn, ps s lämpimällä vdllä (noin. 30 C), ja anna sn kuivua rauhassa. Älä käytä yli 40 C vttä. Älä kuivaa suodatinta avotullla. Käsittl suodattimia varon. 3 Asnna suodatin takaisin paikalln Pidä suodatinta molmmin käsin ja asta s tukvasti paikoilln. Laittn käyttäminn ilman suodattimia voi aihuttaa laittn rikkoutumisn. Ura (molmmin puolin) Ohjuri (molmmin puolin) Yksikön puhdistaminn Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria. Jos lait on hyvin likainn, pyyhi s kostalla rätillä. 16

19 Tukkutunut suodatin lask laittn thoa ja lisää käyntiääntä. S voi myös lisätä sähkönkulutusta. Puhdista suodatin säännöllisin väliajoin. Ennn pitkää käyttökatkoa Pitkän käyttökatkon jälkn Käytä plkkää puhallusta noin 4-6 tuntia. Tämä kuivaa laittn sisäosat. Sammuta lait ja katkais virransyöttö. Lait kuluttaa noin 2W sähköä valmiustilassa. Virransyötön katkaisu minimoi laittn virrankulutuksn. Puhdista suodattimt. Puhdista skä sisä- ttä ulkoyksikkö. Poista kaukosäätimn paristot Varmista ttä molmpin yksiköidn ilmaaukoissa i ol ilmanvirtausta haittaavia roskia tai sinitä. Tarkista ttä ulkoyksikössä tai sn tlinssä i ol ruosttta. Varmista ttä laittn suojamaajohdin on hjä ja kytktty. Varmista ttä ilmansuodatin on puhdas. Kytk virransyöttö pääll. Asnna kaukosäätimn uudt paristot. Asntaminn Sopiva asnnuspaikka Älä sijoita mitään ilmanvirtausta stäviä stitä sisäyksikön tn. Älä asnna laittta suraaviin paikkoihin: Paikkaan jossa on palavin kaasujn vuotoriski. Paikkaan jossa siintyy palavia ainita. Laittn asntaminn rikkipitoisn ympäristöön (kylpylät), tai suolaisn mri-ilmastoon saattaa aihuttaa korroosiota ja laittn rikkoutumisn. Ota yhtyttä laittn myyjään. Sisäyksikkö ja kaukosäädin tul sijoittaa vähintään 1m täisyydll tlvisiosta ja radiosta. Johda sisäyksikön kondnssivsi paikkaan missä s imytyy hlposti maahan. Tarkkail laittn käyntiääntä! Asntassasi laittta, varmista ttä asnnuspaikka kantaa laittn painon ikä johda laittn värinöitä kiintistön rakntisiin. Asnna ulkoyksikön all aina värinänvaimnnuskumit. Asnna ulkoyksikkö paikkaan jossa laittn puhaltama kuuma ja kylmä ilma, tai käyntiääni i häirits naapurita. Puhdista ulkoyksikön ilma-aukot roskista ja stistä. Estynyt ilmanvirtaus hikntää laittn thoa skä nostaa käyntiääntä ja sähkönkulutusta. Jos lait pitää rikoistaääntä käydssään, ota yhtyttä laittn myyjään. Tarkastukst ja ylläpito Käyttöympäristöstä riippun, laittn sisäosat saattavat likaantua muutaman vuodn käytön jälkn, joka hikntää laittn thoa. On suositltavaa kutsua kylmälaitasntaja tarkastamaan laittn kunto muutaman vuodn välin. (Tämä pidntää laittn käyttöikää). Kutsu kylmälaitasntaja tarkastamaan laittn toiminta muutaman vuodn välin. (Eriksn vloitttava palvlu). On suositltavaa tarkastuttaa lait nnn lämmityskaudn alkua. Jos laittn virtakaapli on vaurioitunut, sn saa vaihtaa ainoastaan sähkötöihin hyväksytty asntaja. 17

20 Vikahaku Tarkasta suraavat asiat nnn kuin soitat huoltoliikksn: Lait i toimi laisinkaan. Onko virransyöttö katkaistu? Onko ajastin ON tilassa? Tarkasta ajastukst. Onko sähköt poikki tai sulak palanut? Onko lämpötila-astus oikin? Onko sähköt poikki tai sulak palanut? Onko suodatin muistttu puhdistaa? Onko ovi tai ikkuna auki? Pääskö auringonvalo lämmittämään huontta? Hikko jäähdytystho Onko huonssa jokin lämmönlähd? Onko huonssa liikaa ihmisiä? Jos lait i toimi oikin vaikka olt tarkastanut yllä krrotut asiat, jos päilt laittn toimintaa katsottuasi sivun 18 ohjt tai tapahtuu sivulla 19 kuvailtuja asioita Katkais välittömästi laittn virransyöttö ja ota yhtyttä asnnusliikksn tai laittn myyjään. Laittssa käyttään R410A kylmäaintta. Käytä aina R410A kylmäainll tarkoitttuja työkaluja. Huomioitavaa Lait i käynnisty välittömästi sammuttamisn jälkn. Lait i ala puhaltaa ilmaa kun lait kynnisttään LÄMMITYS (HEAT) toiminnolla. (RUN valo palaa) RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk ON, 0.5 sk OFF) Lait i puhalla ilmaa 5-10 min. tai i puhalla lämmintä ilmaa LÄMMITYS (HEAT) toiminnon aikana. RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk ON, 0.5 sk OFF) Lait i puhalla ilmaa kun lait käynnisttään KUIVAUS (DRY) toiminnolla. (RUN valo palaa) Sisäyksiköstä saattaa tulla höyryä JÄÄHDYTYS (COOL) toiminnon aikana. Laittsta tul mitoa hajua. Laittsta kuuluu hiljaista kurluttavaa ääntä. Laittsta kuuluu naksahtlvia ääniä. Laittsta kuuluu sihinää tai naksuntaa. Laittn uudllnkäynnistyminn on sttty 3 minuutin ajaksi sammuttamisn jälkn laittn suojaamisksi. Lait käynnistyy 3 minuutin kuluttua. Sisäyksikön puhallin on alussa pysähdyksissä jotta lait i puhalla kylmää ilmaa. (2-5 min.) (HOT KEEP ohjlma) Tämä on normaalia ulkoyksikön sulatusjakson aikana. Odota ttä ulkoyksikön sulatusjakso päättyy. Sulatusjakson aikana ulkoyksiköstä saattaa nousta höyryä, joka skin on normaalia. Sisäyksikkö stää tivistynn kostudn uudlln höyrystymistä ja säästää samalla nrgiaa. Tämä johtuu siitä ttä sisäilman lämpötila ja kostus on hyvin korka. Ilmiö lakkaa kun sisäilman lämpötila ja kostus lask matalammaksi. Ulospuhallusilma saattaa tuoksua midosti. Tämä johtuu ylnsä tupakansavusta tai kosktiikkatuottidn hajuista. Tämä ääni johtuu kylmäainn liikkumissta laittn sisällä. Tämä johtuu laittn kuorn lämpölaajnmissta. Äänt johtuvat kylmäainpiirin vnttiilin ja sähkökomponnttin toiminnasta. 18

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ILMALÄMPÖPUMPPU SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ILMALÄMPÖPUMPPU SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ILMALÄMPÖPUMPPU SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S Kiitos ttä hankit MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn. Varmistaakssi laittn pitkän käyttöiän ja

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöohje. Mission Series SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE. Kaikki mallit

Käyttöohje. Mission Series SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE. Kaikki mallit SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohje Mission Series Kaikki mallit TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue nämä ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttämistä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16*

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16* 1/9 Sovllttavat sisäyksiköt *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Lisätiedot

Ilmastointilaite käyttöohje

Ilmastointilaite käyttöohje MR-DH00 MR-DH00U MR-DC00 Ilmastointilaite käyttöohje kuvittele kaikki mahdollisuudet Kiitos Samsung tuoteen hankinnasta. E S F I P D G Ne Po Hu R A DB98-33129A(2) Sisällys Turvaohjeet... 2 Tarkasta ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin.

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin. SUOMI ÍÎÕîðÆÓÈóÍ ÍÎÕîëÆÓÈóÍ ÍÎÕíëÆÓÈóÍ ÍÎÕëðÆÓÈóÍ ÍÎÕêðÆÓÈóÍ Tämä ilmastointilaite on yhteensopiva EMC-direktiivin 004/08/EC, sekä pienjännitedirektiivin 006/95/EC kanssa. CCMHISS304 Maahantuoja pidätää

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015.

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015. /8 Sovllttavat yksiköt *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Huomautuksia (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila Mukava (lämmitys)

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

PVC-IKKUNOIDEN ASENNUS

PVC-IKKUNOIDEN ASENNUS OHJE Tarvittavat työkalut Asnnusraudat Sorkkar auta Ruuvja / ruuvja ja tulppia, jos sinä on btonia Vsivaaka Ruuvinväännin Saumausvaahtoa, laajnvaa saumanauhaa, villakaistaa jn. Taivutu spihdit Kiiloja

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin

Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin Viimeisteltyä viileyttä Miellyttävän tasaista ja aina sopivan viileää huoneilmaa ei enää nykyaikana voi pitää ylellisyytenä. Asianmukainen ja toimiva ilmastointi edistää

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ

SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ SUOMI ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAK-25PED/RAC-25WED RAK-35PEC/RAC-35WEC RAK-35PED/RAC-35WED RAK-50PED/RAC-50WED RAK-25PEDC/RAC-25WED RAK-35PEDC/RAC-35WED RAK-50PEDC/RAC-50WED ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-GA25VA(H) MSZ-GA35VA(H) 6.9.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED MODE FAN 42HQE009 / 012 C ON OFF FI KÄYTTÖOHJE 42HQE009/012 FI SUOMI Split-malli Hi-Wall sisäyksikkö I F E GR S 42HQE009/012 SISÄLTÖ TURVAOHJEET OSIEN NIMET KÄYTTÖLÄMPÖTILA KÄSIKÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMET JA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 KÄYTTÖOPAS ulkoilman käsittely-yksikkö FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 SISÄLTÖ Sivu Varoitus

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

HITACHI Inspire the Next

HITACHI Inspire the Next HITACHI Inspire the Next SPLIT-TYYPPINEN ILMASTOINTILAITE SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Pika-asennusopas EJLR Tärkeitä tietoja NEXA EJLR YHTEENSOPIVUUS Tämä vastaanotin toimii kaikkien Nexa-lähettimien kanssa.

Pika-asennusopas EJLR Tärkeitä tietoja NEXA EJLR YHTEENSOPIVUUS Tämä vastaanotin toimii kaikkien Nexa-lähettimien kanssa. Pika-asnnusopas EJLR-1000 NEXA EJLR-1000 Lu Tärkitä titoja -kirjann nnn tämän laittn asnnusta. Turvallisuusohjidn noudattamatta jättäminn saattaa olla vaarallista ja virhllisn asnnuksn surauksna tuottn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Kenttäasetustaulukko [6.8.2] =... ID66F4. Sovellettavat yksiköt EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP. Huomautuksia (*1) EWYQ* (*2) EWAQ*

Kenttäasetustaulukko [6.8.2] =... ID66F4. Sovellettavat yksiköt EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP. Huomautuksia (*1) EWYQ* (*2) EWAQ* /7 [6.8.2] =... ID66F4 Sovllttavat yksiköt EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Huomautuksia (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1516-1 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Yhteysopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Mitä paikallinen tulostaminen on? Ohjelmiston asentaminen CD-levyltä

Yhteysopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Mitä paikallinen tulostaminen on? Ohjelmiston asentaminen CD-levyltä Yhtysopas Sivu 1/6 Yhtysopas Winows-ohjt paikallissti liitttyä tulostinta vartn Huomautus: Kun asnnat paikallissti liitttyä tulostinta, ja Ohjlmisto ja käyttöoppaat -CD-lvy i tu käyttöjärjstlmää, käytä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk Englis h KEEP THIS MANUAL

Lisätiedot

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu 2011 High Wall Lämpöpumppu Lämpöä ympäri vuoden NEW Huippu laatua jokainen yksityiskohta Korkea energian tehokkuus Hiljainen toiminto 275mm 790mm 205mm Elegantti

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

2000 2005 Global nr.1. miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin

2000 2005 Global nr.1. miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin 2000 2005 Global nr.1 miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin Ensiluokkaista teknologiaa tyylipuhtaassa paketissa Voiko ilmastointijärjestelmä olla myös hyvännäköinen? LG:n Art Cool on. Paitsi näköä siinä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje Korvantauskojeet

Käyttöohje Korvantauskojeet Käyttöohje Korvantauskojeet Sisältö: Relaxx kuulokojeet sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 3 Näin valitset sopivan kuuntelun sivu 4 Pariston vaihto sivu 5 Kuulokojeen hoito

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot