RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. = = =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO"

Transkriptio

1 ZMP

2

3 Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn mahdollistn toimintahäiriöidn slvittämisksi. Tämä ilmastointilait on tarkoitttu kotitalouskäyttöön. Älä päästä R410A kylmäaintta ilmakhään: R410A on Kioton pöytäkirjassa mainittu fluorattu kasvihuonkaasu, jonka ilmaston lämpnmiskrroin (GWP) = Ilmastointilaittssasi voi olla tämä mrkki. S tarkoittaa ttä lktroniikka romua (WEEE dirktiivin 2002/ 96/EC määritlmän mukaissti) i saa skoittaa kotitalousjättsn. käytöstä poistttu ilmastointilait tul toimittaa kunnallisn onglmajättidn kirrätyspistsn. Halutssasi lisätitoja, ota yhtyttä laittn myyjään tai maahantuojaan. Tämä ilmastointilaittn paristoihin painttu mrkki on tarkoitttu loppukäyttäjäll EU dirktiivin 2006/66/EC pykälän 20 liittn II mukaissti. Tyhjiä paristoja i saa hävittää kotitalousjättn mukana. Jos kysisn symbolin alapuolll on mrkitty kmikaalin symboli, tämä symboli tarkoittaa ttä paristot sisältävät kysistä raskasmtallia mrkinnän osoittaman pitoisuudn vrran. Pitoisuus ilmoittaan suraavasti: Hg:lohopa(0.0005%), Cd:cadmium(0.002%), Pb:lyijy(0.004%). Toimita tyhjät paristot kunnallisn onglmajätpistsn. Malliston kaikkin sisä- ja ulkoyksiköidn käyntiääni on all 70 db(a). SISÄLLYS Turvaohjt... 2 Osin nimt ja toiminnot... 4 Kaukosäätimn käyttö... 6 Kaukosäätimn toimintahäiriö... 6 Käyttö ilman kaukosäädintä... 6 Kaukosäätimn painikkt ja näytön Symbolit... 7 Kllonajan asttaminn... 7 AUTO toiminto... 8 Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla... 8 Puhallusnopus... 8 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot... 9 Toimintarajat... 9 Lämmitystoiminto (HEAT)... 9 Puhallussuunnan säätäminn Uniajastin (SLEEP TIMER) OFF-AJASTUS ON-AJASTUS SLEEP TIMER + ON-AJASTUS toiminta AJASTUSOHJELMA HIGH POWER/ECONOMY toiminto ITSEPUHDISTUS toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys Vinkkjä thokkaasn käytöön Ylläpito Asntaminn Vikahaku Huomioitavaa Ota yhtyttä laittn myyjään Itsdiagnosointi toiminto

4 Turvaohjt Lu nämä Turvaohjt huolllissti nnn laittn käyttöä. Säilytä tämä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn. Jos laittn käyttäjä vaihtuu, varmista ttä uusi käyttäjä saa käyttöohjn itslln. DANGER CAUTION Voi aihuttaa vakavan laitvaurion, olosuhtista riippun. Noudata annttuja turvaohjita, n on tarkoitttu sinun turvakssi. Ohjssa siintyvät symbolit tarkoittavat: Laittn virhllinn käyttö voi aihutta hnkilövahingon tai jopa kuolman. Ehdottomasti killtty Noudata tarkoin annttuja ohjita Maadoita lait huolllissti ASENNUKSEN TURVAOHJEET Lait on tarkoitttu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laittta käyttään väärissä olosuhtissa, lait i välttämättä toimi oikin ja thokkaasti. Ilmastointilaittn saa asntaa ainoastaan TUKES-hyväksytty kylmälaitasntaja. Laittn saa asntaa ainoastaan hyväksytty kylmälaitasntaja. Väärin asnnttu lait voi aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Ei saa asntaa paikkaan jossa saattaa siintyä palavia kaasuja. Kaasuvuoto saattaa aihuttaa tulipalon. Laittn virransyöttöön tul asntaa vikavirtasuoja. Muussa tapauksssa surauksna voi olla sähköisku. Varmista kondnssiputkn toiminta. Väärin asnnttu kondnssiputki voi aihuttaa vsivahingon. Suojamaadoita lait ja tota suojajohtimn jatkuvuus mittaamalla. Maadoitusjohdinta i saa kytkä kaapusutkn, vsiputkn, ukkosnjohdattimn tai puhlinlinjan maadoitusliittimn. Väärin thty tai puuttuva suojamaadoitus saattaa aihuttaa sähköiskun. KÄYTÖN TURVAOHJEET Älä altista ihmisiä kylmäll puhalluksll pitkäksi aikaa. Tämä saattaa aihuttaa trvydllisiä onglmia. Älä työnnä viraita sinitä laittn ilmaaukkoihin. Pyörivä puhallinsiipi voi aihuttaa vammautumisn. Säilytä kaukosäädin lapsilta suojassa. Lapsi voi vahingossa nilaista kaukosäätimn pariston. Hnkilöt (lapst mukaan lukin) joidn psyykkinn tai fyysinn toimintakyky on alntunut ivät saa käyttää laittta, jolli hitä ol opastttu laittn turvallisn käyttöön. Lapsill tul opasta laittn turvallinn käyttö, skä opttaa ttä ilmastointilait i ol likkikalu. Käytä oikanlaisia sulakkita. Älä korvaa palanutta sulaktta suurmmalla sulakklla tai rautalangalla. Kutsu huoltomis korjaamaan lait. Älä käytä laittta märillä käsillä. Sähköiskun vaara. Älä roiku sisä- tai ulkoyksikössä. Yksikkö voi pudota päällsi ja aihuttaa loukkaantumisn ja laitvaurion. 2 Älä asta painpakkauksia (hyöntismyrkyt, spraymaalit) laittn ulospuhalluksn, äläkä suihkuta mitään laittn sisään. Tulipalon vaara. Älä asta polttoainlla toimivia laittita ilmastointilaittn ulospuhalluksn. Laittt ivät välttämättä toimi oikin joutussaan ilmastointilaittn ulospuhalluksn.

5 Turvaohjt Älä ps laittta vdllä. Sähköiskun vaara. Lait on suunnitltu kotitaloudn ilmastointilaittksi, ikä sitä saa käyttää lintarvikkidn, kasvin tai läimin viilntämisn, tai taidtostn säilyttämisn. Lait on suunnitltu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaiknlainn muu käyttö on killtty. Älä sijoita vsiastioita (kukkapurkki) sisäyksikön pääll. Laittn sisäll päässyt vsi saattaa aihuttaa sähköiskun tai laitvaurion. Älä suuntaa laittn ilmavirtaa suoraan kasvihin tai läimiin. Tämä voi vahingoittaa niidn trvyttä. Älä istu tai asta mitään ulkoyksikön pääll. Ulkoyksikkö voi pudota ja aihuttaa hnkilö- ja laitvaurion. Tarkasta laittn kiinnitys säännöllissti. Kiristä kiinnikkt tarvittassa, jotta lait i putoa ihmisn pääll ja aihuta tapaturmaa. Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Trävät runat voivat aihuttaa haavoja. Älä asta sähkölaittita sisä- tai ulkoyksikön all. Yksiköistä mahdollissti tippuva kondnssivsi saattaa aihuttaa sähköiskun. Älä käytä laittta ilman sisäyksikön ilmansuodatinta. Tämä voi aihuttaa sisäyksikön knnon tukkutumisn ja tätn toimintahäiriön. Älä katkais laittn virransyöttöä hti laittn pysähdyttyä. Odota vähintään 5 minuuttia, muussa tapauksssa voi surata vsivuoto tai laitvaurio. Älä ohjaa laittn käyntiä päävirtakytkimllä. Tulipalon ja vsivahingon vaara. Tämän lisäksi puhallin saattaa käynnistyä yllättän, joka voi aihuttaa hnkilövahingon. Jos samassa huonssa on polttoainlla toimiva lait, huon tul tuulttaa riittävän usin. Liian pini ilmanvaihto voi aihuttaa vaaratilantn liian alhaisn happitason ansiosta. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi laittn tupanlia tai ilmansuodatinta. Putoamisn ja hnkilövahingon vaara. Pysäytä lait ja katkais virransyöttö nnn laittn puhdistamista. Älä avaa tupanlia laittn käydssä. Älä sijoita sinitä ulkoyksikön lähisyytn tai anna lhtin krääntyä laittn ympärill. Jos ulkoyksikön lähllä on sinitä tai lhtiä, pint läimt voivat päästä yksikön sisään, joutua kosktuksiin sähköosin kanssa ja aihuttaa laitvaurion, savua tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja puhdistamaan laittn sisäosat. Väärät puhdistusaint voivat vaurioittaa laittn muovikuorta. Jos puhdistusain pääs kosktuksiin laittn sähköosin tai sähkömoottorin kanssa, s saattaa lisäksi aihuttaa tulipalon tai laitvaurion. Sammuta lait ja katkais virransyöttö ukkosn aikana. Salamanisku saattaa aihuttaa laitvaurion. HUOLLON TURVAOHJEET Älä yritä korjata laittta its. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus tai laittn rakntn muuttaminn saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus saattaa aihuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos lait tarvits siirtää toisn paikkaan, ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Virhllinn asnnus saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Jos havaitst jotain pänormaalia (palann hajua, jn.), sammuta lait, katkais virransyöttö ja kutsu kylmälaitasntaja paikall. Laittn käytön jatkaminn saattaa aihuttaa laitvaurion, sähköiskun, tulipalon, jn. Jos laittn tho on lasknut, s voi olla mrkki kylmäainvuodosta. Ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Kylmälaitasntaja korjaa vuodon ja lisää tarvittassa kylmäaintta. Iholl roiskunut kylmäain voi aihuttaa palovamman. Jos kylmäaintta hngittään runsaasti, s voi aihuttaa skavuutta ja päänsärkyä, pätasaista sydämntoimintaa tai sydämntykytystä. Jos kylmäain pääs kosktuksiin avotuln tai kuuman pinnan kanssa, s voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja. 3

6 Osin nimt ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ilmansuodatin Poistaa pölyhiukkasia sisäilmasta. Sivu 16 Puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno Etupanli Mrkkivalot Sivu 5 Lämpötila-anturi Ulospuhallusaukko Vasn/oika ilmanohjaimt Sivu 10 Ylös/alas ilmanohjaimt Sivu 10 Kondnssiputki Kylmäainputkt ja sähköjohto ULKOYKSIKKÖ Ilman imuaukko Ilman ulospuhallus Ulkoyksikön puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno 4

7 Osin nimt ja toiminnot Mrkkivalot Kaukosäätimn signaalin vastaanotto ON/OFF painik Käyttään laittn käynnistämisn ja pysäyttämisn kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Sivu 6 RUN (HOT KEEP) valo (vihrä) Päällä laittn käydssä. Vilkkuu kun ilmavirta lakkaa HOT KEEP ja CLEAN toiminnon aikana. HOT KEEP ON OFF 1.5 sc. 0.5 sc. CLEAN toiminto ON OFF 3 sc. 1 sc. Sivu 15 TIMER valo (kltainn) Päällä AJASTIN toiminnon aikana. Varustt Langaton kaukosäädin Kaukosäätimn sinätlin Paristo (2 kpl) (R03, AAA, Micro) Puuruuvi (2 kpl) (Kaukosäätimn tlinn kiinnittämisn) Kaukosäätimn mrkkiääni Kun lämpötila-astus on 24 C ja valitaan AUTO toiminto skä automaattinn puhallusnopus, kuuluu mrkkiääni (PiPi). Kun lait sammuttaan ON/OFF painikklla (paitsi CLEAN toiminnolla), kuuluu mrkkiääni (Pi). Tämä toiminto hlpottaa laittn käyttämistä pimässä ja hämärässä. Puhallusnopus Lämpötila-astus 5

8 Kaukosäätimn käyttö Paristojn vaihtaminn Paristojn tyhjntymisn huomaa suraavista mrkistä. Vaihda paristot uusiin. Sisäyksikkö i anna mrkkiääntä kun kaukosäätimn painikkita paintaan. Näyttö himmn. 1 2 Avaa paristokotlo ja poista vanhat paristot. Asnna uudt paristot. R03 (AAA, Micro) x2 Huomioi ª ja mrkit Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaissti. Poista paristot jos kaukosäädintä i käyttä yli kuukautn. Paristojn käyttöikä on käytöstä riippun noin 6-12 kuukautta. Vaihda paristot viimistään vuodn jälkn, jotta paristot ivät alkaisi vuotamaan kaukosäätimn sisään. Laittn mukana toimittaan kokäyttöparistot. Kokäyttöparistojn käyttöikä on ylnsä normaaliparistoja lyhympi, jonka vuoksi n suositllaan vaihtamaan uusiin välittömästi laittn kokäytön jälkn. 3 4 Sulj paristokotlo. Paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Kaukosäädin mn kllonajan astustilaan. Sivu 7 Jos kaukosäätimn näytössä on normaalista poikkavia symbolita, paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Sinätlinn käyttäminn Kaukosäädin voidaan asntaa sinään mukana tulvalla sinätlinllä. Varmista nnn sinätlinn asntamista ttä, kaukosäätimn signaali välittyy sisäyksiköll suunnitllusta asnnuspaikasta. Kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä tul olla suora näköyhtys, jotta signaali välittyy kaukosäätimstä sisäyksikköön. Varoitukst kaukosäätimn käytöstä EHDOTTOMASTI KIELLETTY Älä sijoita kaukosäädintä lämmityslaittidn tai lisin lähisyytn. Älä jätä kaukosäädintä auringonpaistsn tai muuhun kuumaan paikkaan. Älä pudota kaukosäädintä. Käsittl kaukosäädintä varovasti. Huolhdi ttä kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä on aina suora näköyhtys. Älä kastl kaukosäädintä. Älä astu kaukosäätimn pääll tai asta painavia sinitä sn pääll. Kaukosäätimn toimintahäiriö Onko paristot tyhjntynt? "Paristojn vaihtaminn sivun ylärunassa. Vaihda paristot tarvittassa uusiin. Jos kaukosäädin i toimi, voit käyttää laittta sisäyksikön painikkilla. Kutsu kylmälaitasntaja tarkastamaan kaukosäätimn toiminta. Suraava kohta alla Käyttö ilman kaukosäädintä Laittn ON/OFF painikklla voidaan käynnistää ja pysäyttää lait silloin kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Toimintatila TOIMINTATILA : AUTO PUHALLUSNOPEUS : AUTO PUHALLUSSUUNTA : AUTO Lait käynnistyy ja sammuu ON/OFF painikklla. ON/OFF painik Älä pidä laittn ON/OFF painiktta painttuna yli 5 skuntia. (Yli 5 skuntia kstävä painaminn käynnistää pakottun jäähdytystoiminnon jota käyttään laittn vikojn paikallistamisn.) 6

9 Kaukosäätimn painikkt ja näytön symbolit Toiminnon valinta FAN SPEED painik Puhallusnopudn säätö. Sivu 8 HI POWER/ECONO painik Vaihtaa HIGH POWER/ECONOMY toimintojn välillä. Sivu 14 TEMPERATURE painik Sisäilman lämpötilan säätö. (Käyttään myös kllonaika- ja ajastinastustn tkmisn.) OPERATION MODE painik Toimintatilan valinta. ivut 8, 9 ON/OFF (valaistu) painik Käynnistää ja sammuttaa laittn. AIR FLOW (UP/DOWN) painik uuttaa u allu sn yl s alas suuntaa. ivu 10 ON TIMER painik Käynnistää ON TIMER toiminnon. Sivu 12 SLEEP painik Käynnistää SLEEP toiminnon. Sivu 11 CLEAN painik Käynnistää CLEAN toiminnon. ivu 15 CANCEL painik P uuttaa a astu sn a astu sn s ä P to nnon Ohjaussignaalin lähtys Ohinn kuva näyttää kaikki näytön mrkit, mutta käytännössä näyttään vain tarvittavat symbolit. OFF TIMER painik Käynnistää OFF TIMER toiminnon ivu 11 ACL painik Kaukosäätimn astustn ja kllonajan tyhjnnys ivu 6 Kaukosäädin lähttää signaalin sisäyksiköll joka krta kun kaukosäätimn painikkita paintaan ja kaukosäädin on suunnattu sisäyksikköön. Sisäyksikkö vahvistaa komnnon vastaanottamisn piippaukslla. Kllonajan asttaminn Kun kaukosäätimn asnntaan paristot, säädin mn automaattissti kllonajan astustilaan. Oltusastus on klo 13:00. Asta oika kllonaika. Esimrkki: Asttaan klo 10: Paina ACL painiktta. Käytä painamisn kuulakärkikynän kärkä. Kllonaika alkaa vilkkua. Paina tai painiktta. (Kllo astttu klo 10:30) Paina ON/OFF painiktta. Kllonaika lakkaa vilkkumasta ja kllonaika on nyt astttu. Muista painaa ON/ OFF painiktta 60 sisään vaihn 2 viimisimmän painalluksn jälkn, tai uusi kllonaika i tallnnu laittn muistiin. Ajastin toimii asttun kllonajan prustlla, jotn asta kllo oikaan aikaan. Ajastimin astukst nollautuvat aina kun uusi kllonaika asttaan. 7

10 AUTO mod toiminto Valits automaattissti toimintatilan (COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus)) huonn lämpötilan prustlla. 1 Kun lait i ol AUTO mod:ssa. Paina MODE painiktta. Siirrä [ mrkki] (Auto) toiminnon kohdall. 2 Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina ON/OFF painiktta. Sammuttaakssi: Paina ON/OFF painiktta. Jos lait i puhalla ilmaa käydssään. Sivu 18 Näyttö laittn OFF tilassa Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla Lämpötilansäätö on mahdollista AUTO toiminnon aikana. Valittavissa on 6 ri lämpötila-astusta ja painikkilla. AUTO toiminnon aikana, 24 C on oltusastus skä jäähdytyksllä ttä lämmityksllä. Puhallusnoputta voidaan säätää lämmitys-, jäähdytys-, ja puhallintoiminnoilla. Puhallusnopus Lait säätää nopudn automaattissti Thokas puhallus Normaali puhallus Enrgiansäästö puhallus Kllonaika ja valittu TOIMINTATILA näyttään näytössä myös laittn ollssa sammutttuna. FAN SPEED AUTO HI MED LO 1 PUHALLUSNOPEUS Kun haluat muuttaa lämpötilaa. Jos on liian kylmää, Paina painiktta. Siirrä [ mrkki] halutun puhallusnopudn kohdall. AUTO HI MED LO 8 Jos t halua käyttää AUTO mod toimintoa, vaihda toiminto COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus) tai FAN (puhallin) toiminnoll. Puhallussuunnan säätäminn. Paina tai painikkita. Sivu 9 Sivu 10 Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun +6 on näytössä, lämpötila-astus i nous nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Jos on liian lämmintä, Paina painiktta. Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun -6 on näytössä, lämpötila-astus i lask nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Astus lämp.( C) Kaukosäätimn näyttö Paina FAN SPEED painiktta. Kun FANSPEED vaihdtaan asnnosta HI -> LO, kylmäainn virtausääni saattaa muuttua kuuluvaksi.

11 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina MODE valintapainiktta. Siirrä [ mrkki] halutun toiminnon kohdall. (COOL - Jäähdytys) (HEAT - Lämmitys) Paina ON/OFF painiktta. Paina TEMP painiktta. Paina tai säätääkssi halutun lämpötilan. Suositus (DRY - Kuivaus) (FAN - Plkkä puhallus) Puhallussuunnan säätäminn. Sivu 10 4 Paina FAN SPEED painiktta Asttaakssi halutun puhallusnopudn. Jos lait i ala puhaltamaan ilmaa lämmitystoiminnolla. Sivu18 Toimintatilaa voidaan muuttaa myös laittn ollssa sammutttuna. Sammutus: Paina ON/OFF painiktta. Toimintarajat Käytä laittta suraavin lämpötilarajojn sisällä. Laittn käyttö toimintarajojn ulkopuollla saattaa aihuttaa laittn suojatoimintojn aktivoitumisn ja laittn pysähtymisn. Jäähdytys Lämmitys Ulkolämpötila Noin -15 C - 46 C Sisälämpötila Noin C Noin C Noin C All 80% Sisäilman kostus Pitkä käyttö yli 80% ilmankostudssa voi aihuttaa kostudn tiivistymistä ilmanohjaimin pintaan ja kostudn tippumista pisaroina laittn all. Lämmitystoiminto (HEAT) Lämmitys (HEAT) toiminnon ominaisuudt Toiminta Lait ottaa lämpönrgiaa kylmästä ulkoilmasta, ja lämmittää sisäilmaa tällä lämpönrgialla. Tästä johtun laittn lämmitystho lask ulkoilman lämpötilan laskissa. Laittlla saattaa kstää jonkin aikaa nnn kuin s alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa. Kun ulkoilman lämpötila lask rittäin alhaisksi, lisälämmittimn käyttö voi olla tarpllista. Sulatus Kun ulkoilman lämpötila on pakkasn puollla, ulkoyksikön knnoon alkaa krääntymään jäätä, joka lask laittn lämmitysthoa. Kun näin tapahtuu, laittn automaattinn sulatustoiminto sulattaa knnoa 5-15 minuutin ajan, jonka aikana sisäyksikkö i puhalla lämmintä ilmaa. Molmmat yksiköt pysähtyvät ja RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk. ON, 0.5 sk. OFF) sulatusjakson aikana. Ulkoyksiköstä voi tulla höyryä sulatuksn aikana. Tämä on täysin normaalia ikä johdu laitviasta. Lämmitys (HEAT) toiminto jatkuu automaattissti sulatusjakson jälkn. 9

12 Puhallussuunnan säätäminn Puhallussuunnan säätäminn Ylös/alas puhallussuunta voidaan säätää kaukosäätimn AIRFLOW painikklla. Puhallussuunta muuttuu jokaislla painallukslla suraavasti: (Swing asnnossa ilmanohjaimt liikkuvat automaattissti ylös/alas) (Pysähdyksissä) (Swing) LÄMMITYKSESSÄ IOITAVAA Laittn käynnistyssä, ilmanohjaimt kääntyvät kskll / vaakatasoon vdon tuntn stämisksi, ja palautuvat aikaismmin säädttyyn asntoon laittn lämmttyä. Ilmanohjaimt kääntyvät vaakatasoon kun astttu lämpötila saavuttaan ja komprssori pysähtyy viimistään sulatusjakson jälkn. Ilmanohjaimia i voi säätää yllä kuvatuissa olosuhtissa. Muuta ilmanohjaimin asntoa vasta kun ilmanohjaimt ovat kääntynt aikaismmin säädttyyn asntoon. ILMANOHJAINTEN MUISTITOIMINTO Jos käyttäjä painaa AIRFLOW painiktta ilmanohjaimn liikkussa, s pysähtyy nykyisn asntoonsa. Ilmanohjaimn asnto tallntuu laittn muistiin, ja ilmanohjaimt palautuvat tähän samaan asntoon suraavan käynnistyksn yhtydssä. Älä olskl laittn puhaltamassa ilmavirrassa pitkiä aikoja. COOL (jäähdytys tai DRY (kuivaus) toiminnoilla, tul välttää ilmavirran suuntaamista suoraan alaspäin pitkäksi aikaa. Sisäilman kostus voi alkaa tiivistymään ilmanohjaintn pinnall ja tippua pisaroina laittn all. Älä yritä säätää moottorilla ohjattuja ilmanohjaimia käsin, sillä n voivat rikkoutua tai laittsn voi tulla toimintahäiriö. Suositltu ilmanohjaintn asnto. LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS (Puhallus vinosti tnpäin) (Puhallus vaakatasoon) Sivusuuntaistn ilmanohjaimin säätäminn tapahtuu käsin. Säädä ilmanohjaimia kuvan osoittamalla tavalla. Vasn/oika puhallussuunnan säätö Säätönappi Sivusuuntainn ilmanohjain Pystysuuntainn ilmanohjain Pysäytä lait sivusuuntaistn ilmanohjain säätämisn ajaksi. 10

13 UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Lait pysähtyy automaattissti asttun ajastusajan päätyttyä. Lämpötila-astus muuttuu kulunn ajan mukaan, jotta välttään liiallista lämmitystä tai jäähdytystä. 1 Paina SLEEP painiktta. Jos painiktta paintaan laittn ollssa sammuksissa SLEEP TIMER toiminto käynnistyy viimksi käyttyillä astuksilla, ja laitsammuu asttun ajastusajan päätyttyä. Jos painiktta paintaan laittn käydssa Lait sammuu ajastusajan jälkn. jokainn painikkn painallus muuttaa ajastusta näytössä suraavasti: Ei symbolia (pruutttu). (Tuntja... Sivu Esimrkki: Jos haluat ttä lait pysähtyy 7 tunnin jälkn. Asta Ajastuksn muuttaminn Asta uusi aika painamalla SLEEP painiktta. Pruuttaminn Paina CANCEL painiktta poistaakssi SLEEP ajastuksn. Kltainn ajastin (Timr) valo syttyy palamaan h Lait pysähtyy asttun ajan jälkn. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Uniajastusta i voi käyttää päällkkäin OFF-AJASTUKSEN kanssa. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Lait sammuu automaattissti astttuun kllonaikaan. Laittn ollssa sammuksissa, aloita kohdasta 1. Laittn käydssä. aloita kohdasta Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30. Paina ON/OFF painiktta. Paina OFF-TIMER painiktta. OFF TIMER symboli vilkkuu. Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin 4 Asta ajastus ajaksi klo 22:30. Paina OFF TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi OFF-ajastuksn. Lait pysähtyy astttuun kllonaikaan. Muista painaa OFF-TIMER painiktta 60 skunnin sisään kohdan 3 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä OFF-TIMER toiminnon aikana. Uniajastukssta (SLEEP TIMER) poiktn, lämpötilan automaattisäätöä i suoritta OFF-TIMER toiminnon aikana.

14 ON-AJASTUS (ON-TIMER) Lait käynnistyy 5-60 minuuttia tukätn jotta huonn lämpötila on lämpötila-astuksn mukainn ajastttuun kllonaikaan. Sivu 13 ON-TIMER ajastus voidaan asttaa laittn käydssä tai sn ollssa sammutttuna. Evry tim th 1 2 Esimrkki: Huon halutaan tityn lämpöisksi klo 8:00. Paina ON-TIMER painiktta. ON-TIMER symboli vilkkuu. button is prssd, th display is switchd in th ordr of: Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 0:10 0: :00 1:10 (10 min. välin) Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 23:50 23: :00 22:50 (10 min. välin) 3 Asta ajastus ajaksi klo 8:00. Paina ON TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Lait pysähtyy jos ON-ajastus asttaan laittn käydssä. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON-TIMER painiktta painamalla. Lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn astusaikaa. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ON-ajastuksn. Kltainn TIMER valo sammuu astttuun kllonaikaan. Muista painaa painiktta 60 skunnin sisään kohdan 2 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä ON-TIMER toiminnon aikana. SLEEP TIMER + ON-TIMER toiminta SLEEP TIMER ja ON-TIMER ajastustn yhdisttty toiminta. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa 3 tunnin jälkn ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. SLEEP TIMER ajastuksn tkminn Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastuksn tkminn Asta ON-AJASTUS (ON-TIMER) dllä kuvatulla tavalla. Asta Kltaisn TIMER valon vilkkuminn ilmoittaa ttä ajastus on otttu käyttöön. h Lait pysähtyy kun SLEEP TIMER ajastusaika on kulunut, ja käynnistyy auotmaattissti 5-60 minuuttia nnn ON-TIMER ajastusaikaa. Kltainn TIMER valo sammuu kun ON-TIMER käynnistyy. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika SLEEP tai ON-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. 12

15 AJASTUSOHJELMA Toiminto yhdistää ON ja OFF TIMER toiminnot. Kun molmmat ajastukst on astttu, lait toistaa joka päivä samat ajastukst kunns lait sammuttaan ON/OFF painikklla. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30, ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. OFF-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 12 mukaissti. Asta Kltainn TIMER valo syttyy mrkiksi ttä ajastus on otttu käyttöön. Näytössä näkyy ajastusaika. Näyttö muuttuu riippun siitä onko lait käynnissä vai sammuksissa. ON TIMER käynnistää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. ON TIMER käynnistää laittn. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON tai OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. Comfort käynnistys ON-TIMER toiminnolla, lait käynnistyy himan tukätn, jotta huonn lämpötila on haluttu ajastusaikana. Tätä toimintoa kutsutaan nimllä Comfort käynnistys. Toiminta Huonn lämpötila tarkisttaan 60 minuuttia nnn ONajastusaikaa. Huonn lämpötilasta riippun, lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn ON-ajastusaikaa. Toiminto on käytttävissä skä LÄMMITYS ja JÄÄHDYTYS toiminnoilla (mukaan lukin AUTO). Toiminto i ol käytössä KUIVAUS toiminnolla. Astuslämpötila Jäähdytykslla (Stop) Lait käynnistyy Lämpötilan tarkistus 60 min. tukätn (Toiminta) Ajastusaika UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Kun SLEEP TIMER on valittu, lait säätää lämpötila-astusta auotmaattissti, varmistan ttä huon i jäähdy liikaa jäähdytyksllä tai lämpiä liikaa lämmityksllä. Jäähdytyksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tämän jälkn lämpötila nous 1 C tunnin välin kunns huonn lämpötila on 1 C korkampi kuin astuslämpötila. Lämmityksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tunnin kuluttua lämpötila lask 3 C ja kahdn tunnin kuluttua 6 C almmaksi kuin astuslämpötila. 13

16 HIGH POWER/ECONOMY toiminto 1 2 Jos lait on sammuksissa, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti, ja Paina ON/OFF painiktta. Paina HI POWER/ECONO painiktta. Kun lait on AUTO, COOL (jäähdytys) tai HEAT (lämmitys) toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: HIGH POWER = TEHO toiminto ECONOMY = Säästö toiminto Ei symbolia (HIGH POWER) (ECONOMY) (Normaali toiminta) Kun lait on DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (ECONOMY) Ei symbolia (Normaali toiminta) Huomioitavaa HIGH POWER toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn nostaa laittn thoa ja käynnistää thosttun jäähdytys- tai lämmitystoiminnon 15 minuutiksi. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) ilmaisin katoaa täksi ajaksi näytöstä. HIGH POWER toiminnon aikana lämpötilansäätö i ol käytttävissä. Jos lämmitys- tai jäähdytystho on liian suuri, paina HI POWER/ECONO painiktta uudlln lopttaakssi HIGH POWER toiminnon. HIGH POWER toiminto i ol käytttävissä DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toimintojn aikana. Kun HIGH POWER toiminto käynnisttään ON-TIMER TIMER toiminnon jälkn, HIGH POWER toiminto käynnistyy ajastusaikana. HIGH POWER toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun laittn toimintatilaa muuttaan minuuttia HIGH POWER toiminnon käynnistyksn jälkn. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. Huomioitavaa ECONOMY toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn käynnistää matalanrgia toiminnon joka stää liiallisn lämmityksn ja jäähdytyksn. Lait toimii jäähdytyksllä 1.5 C astuslämpötilaa korkammalla lämpötilalla ja lämmityksllä 2.5 C matalammalla lämpötilalla. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) symboli katoaa näytöstä. Lait käynnistyy ECONOMY suraavissa olosuhtissa. 1 Kun lait sammuttaan ON/OFF painikksta ECONOMY toiminnon aikana. 2 Kun lait sammuttaan SLEEP tai OFF-TIMER toiminnolla ECONOMY toiminnon aikana. 3 Kun lait käynnistyy uudlln CLEAN toiminnon jälkn. ECONOMY toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO Kun HI/ECO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun toimintatila muuttaan DRY -> FAN. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. 14

17 ITSEPUHDISTUS-TOIMINTO (SELF CLEAN) CLEAN toiminto tulisi suorittaa AUTO, COOL ja DRY toimintojn jälkn kostudn poistamisksi ja biologisn kasvuston hkäismisksi sisäyksikössä. 1 Käynnistä CLEAN toiminto painamalla CLEAN painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Jokainn CLEAN painikn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (CLEAN on) Ei symbolia (CLEAN off) Lait sammuu automaattissti kahdn tunnin jälkn. Voit sammuttaa laittn välittömästi painamalla ON/OFF painiktta. CLEAN toiminto on käytttävissä vasta kun HEAT ja FAN, OFF-TIMER, tai SLEEP toiminnot ovat päättynt. Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia CLEAN toiminnon aikana. RUN valo palaa CLEAN toiminnon aikana. ON 3 sc. OFF 1 sc. SLEEP painikkn painaminn CLEAN toiminnon aikana kskyttää CLEAN toiminnon ja lait siirtyy SLEEP toiminnoll.. Tämä toiminto i poista homtta, baktrita tai likaa joka on jo htinyt krääntymään laittsn. Automaattinn uudllnkäynnistys Mikä automaattinn uudllnkäynnistys toiminto on? Automaattinn uudllnkäynnsitys toiminto käynnistää laittn automaattissti sähkökatkon jälkn. Suraavat toiminnot pruuttaan automaattisn uudllnkäynnistyksn yhtudssä: 1 Ajastinastukst 2 HIGH POWER toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys on thtaalla astttu käyttöön. Ota yhtyttä laittn myyjään jos haluat kytkä automaattisn uudllnkäynnistyksn pois käytöstä. Ajastin nollautuu sähkökatkoksn aikana. Muista säätää ajastukst uudlln sähkökatkon jälkn. Vinkkjä thokkaasn käyttöön Noudata suraavia ohjita jotta saat laittstasi parhaan mahdollisn hyödyn. Säädä huonn lämpötila sopivaksi. Liian korka tai alhainn huonn lämpötila on pätrvllistä ja nostaa lisäksi laittn nrgiankulutusta. Säädä ilman puhallussuunta oikin. Säädä puhalluksn ylös/alas ja vasn/ oika suunta sitn ttä ilma lviää huonsn tasaissti. Puhdista suodatin säännöllissti. Tukkntunut suodatin hikntää laittn thoa. Käytä laittta vain tarvittassa. Käytä ajastinta käyttääkssi laittta vain kun sill on tarvtta. Vältä suoraa auringonvaloa ja vtoa. Sulj vrhot jäähdytystoiminnon aikana. Pidä ikkunat ja ovt suljttuina. Älä käytä lämmityslaittita jäähdytystoiminnon aikana. Älä lämmitä huontta muulla laittlla jäähdytyksn aikana. 15

18 Ylläpito Ennn huoltoa Katkais laittn virransyöttö. Älä roiskuta nstttä laittn pääll. Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla. Sähköiskun vaara!!! Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi tupanlia tai suodatinta. Älä käytä suraavia tuottita: Kuumaa vttä (yli 40 C). Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Ptrolia, tinnriä, bnsiiniä tai voimakkaita kmikaalja, jn. Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Käytönaikainn ylläpito Ilmansuodattimn puhdistaminn. 1 Ilmansuodatin suositllaan puhdistttavaksi 2 viikon välin. Avaa kiinnitysnastat suodattimn sivuilta. Vdä suodatinta suoraan tnpäin. Suodatin irtoaa tupanlista. Vdä suodatin ulos suorassa ja varo päästämästä suodattimn krääntynyttä pölyä putoamaan laittn sisään.. Varo ttt myöskään karista pölyjä itssi pääll. 2 Puhdistus Imuroi irtopöly suodattimsta imurin harjasuulakklla. Jos suodatin on hyvin likainn, ps s lämpimällä vdllä (noin. 30 C), ja anna sn kuivua rauhassa. Älä käytä yli 40 C vttä. Älä kuivaa suodatinta avotullla. Käsittl suodattimia varon. 3 Asnna suodatin takaisin paikalln Pidä suodatinta molmmin käsin ja asta s tukvasti paikoilln. Laittn käyttäminn ilman suodattimia voi aihuttaa laittn rikkoutumisn. Ura (molmmin puolin) Ohjuri (molmmin puolin) Yksikön puhdistaminn Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria. Jos lait on hyvin likainn, pyyhi s kostalla rätillä. 16

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot