RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. = = =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO"

Transkriptio

1 ZMP

2

3 Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn mahdollistn toimintahäiriöidn slvittämisksi. Tämä ilmastointilait on tarkoitttu kotitalouskäyttöön. Älä päästä R410A kylmäaintta ilmakhään: R410A on Kioton pöytäkirjassa mainittu fluorattu kasvihuonkaasu, jonka ilmaston lämpnmiskrroin (GWP) = Ilmastointilaittssasi voi olla tämä mrkki. S tarkoittaa ttä lktroniikka romua (WEEE dirktiivin 2002/ 96/EC määritlmän mukaissti) i saa skoittaa kotitalousjättsn. käytöstä poistttu ilmastointilait tul toimittaa kunnallisn onglmajättidn kirrätyspistsn. Halutssasi lisätitoja, ota yhtyttä laittn myyjään tai maahantuojaan. Tämä ilmastointilaittn paristoihin painttu mrkki on tarkoitttu loppukäyttäjäll EU dirktiivin 2006/66/EC pykälän 20 liittn II mukaissti. Tyhjiä paristoja i saa hävittää kotitalousjättn mukana. Jos kysisn symbolin alapuolll on mrkitty kmikaalin symboli, tämä symboli tarkoittaa ttä paristot sisältävät kysistä raskasmtallia mrkinnän osoittaman pitoisuudn vrran. Pitoisuus ilmoittaan suraavasti: Hg:lohopa(0.0005%), Cd:cadmium(0.002%), Pb:lyijy(0.004%). Toimita tyhjät paristot kunnallisn onglmajätpistsn. Malliston kaikkin sisä- ja ulkoyksiköidn käyntiääni on all 70 db(a). SISÄLLYS Turvaohjt... 2 Osin nimt ja toiminnot... 4 Kaukosäätimn käyttö... 6 Kaukosäätimn toimintahäiriö... 6 Käyttö ilman kaukosäädintä... 6 Kaukosäätimn painikkt ja näytön Symbolit... 7 Kllonajan asttaminn... 7 AUTO toiminto... 8 Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla... 8 Puhallusnopus... 8 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot... 9 Toimintarajat... 9 Lämmitystoiminto (HEAT)... 9 Puhallussuunnan säätäminn Uniajastin (SLEEP TIMER) OFF-AJASTUS ON-AJASTUS SLEEP TIMER + ON-AJASTUS toiminta AJASTUSOHJELMA HIGH POWER/ECONOMY toiminto ITSEPUHDISTUS toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys Vinkkjä thokkaasn käytöön Ylläpito Asntaminn Vikahaku Huomioitavaa Ota yhtyttä laittn myyjään Itsdiagnosointi toiminto

4 Turvaohjt Lu nämä Turvaohjt huolllissti nnn laittn käyttöä. Säilytä tämä käyttöohj lukmisn jälkn tulvaa käyttöä vartn. Jos laittn käyttäjä vaihtuu, varmista ttä uusi käyttäjä saa käyttöohjn itslln. DANGER CAUTION Voi aihuttaa vakavan laitvaurion, olosuhtista riippun. Noudata annttuja turvaohjita, n on tarkoitttu sinun turvakssi. Ohjssa siintyvät symbolit tarkoittavat: Laittn virhllinn käyttö voi aihutta hnkilövahingon tai jopa kuolman. Ehdottomasti killtty Noudata tarkoin annttuja ohjita Maadoita lait huolllissti ASENNUKSEN TURVAOHJEET Lait on tarkoitttu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laittta käyttään väärissä olosuhtissa, lait i välttämättä toimi oikin ja thokkaasti. Ilmastointilaittn saa asntaa ainoastaan TUKES-hyväksytty kylmälaitasntaja. Laittn saa asntaa ainoastaan hyväksytty kylmälaitasntaja. Väärin asnnttu lait voi aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Ei saa asntaa paikkaan jossa saattaa siintyä palavia kaasuja. Kaasuvuoto saattaa aihuttaa tulipalon. Laittn virransyöttöön tul asntaa vikavirtasuoja. Muussa tapauksssa surauksna voi olla sähköisku. Varmista kondnssiputkn toiminta. Väärin asnnttu kondnssiputki voi aihuttaa vsivahingon. Suojamaadoita lait ja tota suojajohtimn jatkuvuus mittaamalla. Maadoitusjohdinta i saa kytkä kaapusutkn, vsiputkn, ukkosnjohdattimn tai puhlinlinjan maadoitusliittimn. Väärin thty tai puuttuva suojamaadoitus saattaa aihuttaa sähköiskun. KÄYTÖN TURVAOHJEET Älä altista ihmisiä kylmäll puhalluksll pitkäksi aikaa. Tämä saattaa aihuttaa trvydllisiä onglmia. Älä työnnä viraita sinitä laittn ilmaaukkoihin. Pyörivä puhallinsiipi voi aihuttaa vammautumisn. Säilytä kaukosäädin lapsilta suojassa. Lapsi voi vahingossa nilaista kaukosäätimn pariston. Hnkilöt (lapst mukaan lukin) joidn psyykkinn tai fyysinn toimintakyky on alntunut ivät saa käyttää laittta, jolli hitä ol opastttu laittn turvallisn käyttöön. Lapsill tul opasta laittn turvallinn käyttö, skä opttaa ttä ilmastointilait i ol likkikalu. Käytä oikanlaisia sulakkita. Älä korvaa palanutta sulaktta suurmmalla sulakklla tai rautalangalla. Kutsu huoltomis korjaamaan lait. Älä käytä laittta märillä käsillä. Sähköiskun vaara. Älä roiku sisä- tai ulkoyksikössä. Yksikkö voi pudota päällsi ja aihuttaa loukkaantumisn ja laitvaurion. 2 Älä asta painpakkauksia (hyöntismyrkyt, spraymaalit) laittn ulospuhalluksn, äläkä suihkuta mitään laittn sisään. Tulipalon vaara. Älä asta polttoainlla toimivia laittita ilmastointilaittn ulospuhalluksn. Laittt ivät välttämättä toimi oikin joutussaan ilmastointilaittn ulospuhalluksn.

5 Turvaohjt Älä ps laittta vdllä. Sähköiskun vaara. Lait on suunnitltu kotitaloudn ilmastointilaittksi, ikä sitä saa käyttää lintarvikkidn, kasvin tai läimin viilntämisn, tai taidtostn säilyttämisn. Lait on suunnitltu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaiknlainn muu käyttö on killtty. Älä sijoita vsiastioita (kukkapurkki) sisäyksikön pääll. Laittn sisäll päässyt vsi saattaa aihuttaa sähköiskun tai laitvaurion. Älä suuntaa laittn ilmavirtaa suoraan kasvihin tai läimiin. Tämä voi vahingoittaa niidn trvyttä. Älä istu tai asta mitään ulkoyksikön pääll. Ulkoyksikkö voi pudota ja aihuttaa hnkilö- ja laitvaurion. Tarkasta laittn kiinnitys säännöllissti. Kiristä kiinnikkt tarvittassa, jotta lait i putoa ihmisn pääll ja aihuta tapaturmaa. Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Trävät runat voivat aihuttaa haavoja. Älä asta sähkölaittita sisä- tai ulkoyksikön all. Yksiköistä mahdollissti tippuva kondnssivsi saattaa aihuttaa sähköiskun. Älä käytä laittta ilman sisäyksikön ilmansuodatinta. Tämä voi aihuttaa sisäyksikön knnon tukkutumisn ja tätn toimintahäiriön. Älä katkais laittn virransyöttöä hti laittn pysähdyttyä. Odota vähintään 5 minuuttia, muussa tapauksssa voi surata vsivuoto tai laitvaurio. Älä ohjaa laittn käyntiä päävirtakytkimllä. Tulipalon ja vsivahingon vaara. Tämän lisäksi puhallin saattaa käynnistyä yllättän, joka voi aihuttaa hnkilövahingon. Jos samassa huonssa on polttoainlla toimiva lait, huon tul tuulttaa riittävän usin. Liian pini ilmanvaihto voi aihuttaa vaaratilantn liian alhaisn happitason ansiosta. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi laittn tupanlia tai ilmansuodatinta. Putoamisn ja hnkilövahingon vaara. Pysäytä lait ja katkais virransyöttö nnn laittn puhdistamista. Älä avaa tupanlia laittn käydssä. Älä sijoita sinitä ulkoyksikön lähisyytn tai anna lhtin krääntyä laittn ympärill. Jos ulkoyksikön lähllä on sinitä tai lhtiä, pint läimt voivat päästä yksikön sisään, joutua kosktuksiin sähköosin kanssa ja aihuttaa laitvaurion, savua tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja puhdistamaan laittn sisäosat. Väärät puhdistusaint voivat vaurioittaa laittn muovikuorta. Jos puhdistusain pääs kosktuksiin laittn sähköosin tai sähkömoottorin kanssa, s saattaa lisäksi aihuttaa tulipalon tai laitvaurion. Sammuta lait ja katkais virransyöttö ukkosn aikana. Salamanisku saattaa aihuttaa laitvaurion. HUOLLON TURVAOHJEET Älä yritä korjata laittta its. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus tai laittn rakntn muuttaminn saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Kutsu kylmälaitasntaja korjaamaan lait. Väärin thty korjaus saattaa aihuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos lait tarvits siirtää toisn paikkaan, ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Virhllinn asnnus saattaa aihuttaa vsivahingon, sähköiskun tai tulipalon. Jos havaitst jotain pänormaalia (palann hajua, jn.), sammuta lait, katkais virransyöttö ja kutsu kylmälaitasntaja paikall. Laittn käytön jatkaminn saattaa aihuttaa laitvaurion, sähköiskun, tulipalon, jn. Jos laittn tho on lasknut, s voi olla mrkki kylmäainvuodosta. Ota yhtyttä kylmälaitasntajaan. Kylmälaitasntaja korjaa vuodon ja lisää tarvittassa kylmäaintta. Iholl roiskunut kylmäain voi aihuttaa palovamman. Jos kylmäaintta hngittään runsaasti, s voi aihuttaa skavuutta ja päänsärkyä, pätasaista sydämntoimintaa tai sydämntykytystä. Jos kylmäain pääs kosktuksiin avotuln tai kuuman pinnan kanssa, s voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja. 3

6 Osin nimt ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ilmansuodatin Poistaa pölyhiukkasia sisäilmasta. Sivu 16 Puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno Etupanli Mrkkivalot Sivu 5 Lämpötila-anturi Ulospuhallusaukko Vasn/oika ilmanohjaimt Sivu 10 Ylös/alas ilmanohjaimt Sivu 10 Kondnssiputki Kylmäainputkt ja sähköjohto ULKOYKSIKKÖ Ilman imuaukko Ilman ulospuhallus Ulkoyksikön puhallinsiipi Lämmönvaihdinknno 4

7 Osin nimt ja toiminnot Mrkkivalot Kaukosäätimn signaalin vastaanotto ON/OFF painik Käyttään laittn käynnistämisn ja pysäyttämisn kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Sivu 6 RUN (HOT KEEP) valo (vihrä) Päällä laittn käydssä. Vilkkuu kun ilmavirta lakkaa HOT KEEP ja CLEAN toiminnon aikana. HOT KEEP ON OFF 1.5 sc. 0.5 sc. CLEAN toiminto ON OFF 3 sc. 1 sc. Sivu 15 TIMER valo (kltainn) Päällä AJASTIN toiminnon aikana. Varustt Langaton kaukosäädin Kaukosäätimn sinätlin Paristo (2 kpl) (R03, AAA, Micro) Puuruuvi (2 kpl) (Kaukosäätimn tlinn kiinnittämisn) Kaukosäätimn mrkkiääni Kun lämpötila-astus on 24 C ja valitaan AUTO toiminto skä automaattinn puhallusnopus, kuuluu mrkkiääni (PiPi). Kun lait sammuttaan ON/OFF painikklla (paitsi CLEAN toiminnolla), kuuluu mrkkiääni (Pi). Tämä toiminto hlpottaa laittn käyttämistä pimässä ja hämärässä. Puhallusnopus Lämpötila-astus 5

8 Kaukosäätimn käyttö Paristojn vaihtaminn Paristojn tyhjntymisn huomaa suraavista mrkistä. Vaihda paristot uusiin. Sisäyksikkö i anna mrkkiääntä kun kaukosäätimn painikkita paintaan. Näyttö himmn. 1 2 Avaa paristokotlo ja poista vanhat paristot. Asnna uudt paristot. R03 (AAA, Micro) x2 Huomioi ª ja mrkit Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaissti. Poista paristot jos kaukosäädintä i käyttä yli kuukautn. Paristojn käyttöikä on käytöstä riippun noin 6-12 kuukautta. Vaihda paristot viimistään vuodn jälkn, jotta paristot ivät alkaisi vuotamaan kaukosäätimn sisään. Laittn mukana toimittaan kokäyttöparistot. Kokäyttöparistojn käyttöikä on ylnsä normaaliparistoja lyhympi, jonka vuoksi n suositllaan vaihtamaan uusiin välittömästi laittn kokäytön jälkn. 3 4 Sulj paristokotlo. Paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Kaukosäädin mn kllonajan astustilaan. Sivu 7 Jos kaukosäätimn näytössä on normaalista poikkavia symbolita, paina ACL painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Sinätlinn käyttäminn Kaukosäädin voidaan asntaa sinään mukana tulvalla sinätlinllä. Varmista nnn sinätlinn asntamista ttä, kaukosäätimn signaali välittyy sisäyksiköll suunnitllusta asnnuspaikasta. Kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä tul olla suora näköyhtys, jotta signaali välittyy kaukosäätimstä sisäyksikköön. Varoitukst kaukosäätimn käytöstä EHDOTTOMASTI KIELLETTY Älä sijoita kaukosäädintä lämmityslaittidn tai lisin lähisyytn. Älä jätä kaukosäädintä auringonpaistsn tai muuhun kuumaan paikkaan. Älä pudota kaukosäädintä. Käsittl kaukosäädintä varovasti. Huolhdi ttä kaukosäätimn ja sisäyksikön välillä on aina suora näköyhtys. Älä kastl kaukosäädintä. Älä astu kaukosäätimn pääll tai asta painavia sinitä sn pääll. Kaukosäätimn toimintahäiriö Onko paristot tyhjntynt? "Paristojn vaihtaminn sivun ylärunassa. Vaihda paristot tarvittassa uusiin. Jos kaukosäädin i toimi, voit käyttää laittta sisäyksikön painikkilla. Kutsu kylmälaitasntaja tarkastamaan kaukosäätimn toiminta. Suraava kohta alla Käyttö ilman kaukosäädintä Laittn ON/OFF painikklla voidaan käynnistää ja pysäyttää lait silloin kun kaukosäädin i ol käytttävissä. Toimintatila TOIMINTATILA : AUTO PUHALLUSNOPEUS : AUTO PUHALLUSSUUNTA : AUTO Lait käynnistyy ja sammuu ON/OFF painikklla. ON/OFF painik Älä pidä laittn ON/OFF painiktta painttuna yli 5 skuntia. (Yli 5 skuntia kstävä painaminn käynnistää pakottun jäähdytystoiminnon jota käyttään laittn vikojn paikallistamisn.) 6

9 Kaukosäätimn painikkt ja näytön symbolit Toiminnon valinta FAN SPEED painik Puhallusnopudn säätö. Sivu 8 HI POWER/ECONO painik Vaihtaa HIGH POWER/ECONOMY toimintojn välillä. Sivu 14 TEMPERATURE painik Sisäilman lämpötilan säätö. (Käyttään myös kllonaika- ja ajastinastustn tkmisn.) OPERATION MODE painik Toimintatilan valinta. ivut 8, 9 ON/OFF (valaistu) painik Käynnistää ja sammuttaa laittn. AIR FLOW (UP/DOWN) painik uuttaa u allu sn yl s alas suuntaa. ivu 10 ON TIMER painik Käynnistää ON TIMER toiminnon. Sivu 12 SLEEP painik Käynnistää SLEEP toiminnon. Sivu 11 CLEAN painik Käynnistää CLEAN toiminnon. ivu 15 CANCEL painik P uuttaa a astu sn a astu sn s ä P to nnon Ohjaussignaalin lähtys Ohinn kuva näyttää kaikki näytön mrkit, mutta käytännössä näyttään vain tarvittavat symbolit. OFF TIMER painik Käynnistää OFF TIMER toiminnon ivu 11 ACL painik Kaukosäätimn astustn ja kllonajan tyhjnnys ivu 6 Kaukosäädin lähttää signaalin sisäyksiköll joka krta kun kaukosäätimn painikkita paintaan ja kaukosäädin on suunnattu sisäyksikköön. Sisäyksikkö vahvistaa komnnon vastaanottamisn piippaukslla. Kllonajan asttaminn Kun kaukosäätimn asnntaan paristot, säädin mn automaattissti kllonajan astustilaan. Oltusastus on klo 13:00. Asta oika kllonaika. Esimrkki: Asttaan klo 10: Paina ACL painiktta. Käytä painamisn kuulakärkikynän kärkä. Kllonaika alkaa vilkkua. Paina tai painiktta. (Kllo astttu klo 10:30) Paina ON/OFF painiktta. Kllonaika lakkaa vilkkumasta ja kllonaika on nyt astttu. Muista painaa ON/ OFF painiktta 60 sisään vaihn 2 viimisimmän painalluksn jälkn, tai uusi kllonaika i tallnnu laittn muistiin. Ajastin toimii asttun kllonajan prustlla, jotn asta kllo oikaan aikaan. Ajastimin astukst nollautuvat aina kun uusi kllonaika asttaan. 7

10 AUTO mod toiminto Valits automaattissti toimintatilan (COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus)) huonn lämpötilan prustlla. 1 Kun lait i ol AUTO mod:ssa. Paina MODE painiktta. Siirrä [ mrkki] (Auto) toiminnon kohdall. 2 Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina ON/OFF painiktta. Sammuttaakssi: Paina ON/OFF painiktta. Jos lait i puhalla ilmaa käydssään. Sivu 18 Näyttö laittn OFF tilassa Lämpötilansäätö AUTO toiminnolla Lämpötilansäätö on mahdollista AUTO toiminnon aikana. Valittavissa on 6 ri lämpötila-astusta ja painikkilla. AUTO toiminnon aikana, 24 C on oltusastus skä jäähdytyksllä ttä lämmityksllä. Puhallusnoputta voidaan säätää lämmitys-, jäähdytys-, ja puhallintoiminnoilla. Puhallusnopus Lait säätää nopudn automaattissti Thokas puhallus Normaali puhallus Enrgiansäästö puhallus Kllonaika ja valittu TOIMINTATILA näyttään näytössä myös laittn ollssa sammutttuna. FAN SPEED AUTO HI MED LO 1 PUHALLUSNOPEUS Kun haluat muuttaa lämpötilaa. Jos on liian kylmää, Paina painiktta. Siirrä [ mrkki] halutun puhallusnopudn kohdall. AUTO HI MED LO 8 Jos t halua käyttää AUTO mod toimintoa, vaihda toiminto COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys), DRY (kuivaus) tai FAN (puhallin) toiminnoll. Puhallussuunnan säätäminn. Paina tai painikkita. Sivu 9 Sivu 10 Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun +6 on näytössä, lämpötila-astus i nous nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Jos on liian lämmintä, Paina painiktta. Jokaislla painallukslla, lämpötila-astus muuttuu suraavasti: ± Kun -6 on näytössä, lämpötila-astus i lask nmpää vaikka painiktta painttaisiinkin. Astus lämp.( C) Kaukosäätimn näyttö Paina FAN SPEED painiktta. Kun FANSPEED vaihdtaan asnnosta HI -> LO, kylmäainn virtausääni saattaa muuttua kuuluvaksi.

11 COOL/HEAT/DRY/FAN toiminnot Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköön, ja Paina MODE valintapainiktta. Siirrä [ mrkki] halutun toiminnon kohdall. (COOL - Jäähdytys) (HEAT - Lämmitys) Paina ON/OFF painiktta. Paina TEMP painiktta. Paina tai säätääkssi halutun lämpötilan. Suositus (DRY - Kuivaus) (FAN - Plkkä puhallus) Puhallussuunnan säätäminn. Sivu 10 4 Paina FAN SPEED painiktta Asttaakssi halutun puhallusnopudn. Jos lait i ala puhaltamaan ilmaa lämmitystoiminnolla. Sivu18 Toimintatilaa voidaan muuttaa myös laittn ollssa sammutttuna. Sammutus: Paina ON/OFF painiktta. Toimintarajat Käytä laittta suraavin lämpötilarajojn sisällä. Laittn käyttö toimintarajojn ulkopuollla saattaa aihuttaa laittn suojatoimintojn aktivoitumisn ja laittn pysähtymisn. Jäähdytys Lämmitys Ulkolämpötila Noin -15 C - 46 C Sisälämpötila Noin C Noin C Noin C All 80% Sisäilman kostus Pitkä käyttö yli 80% ilmankostudssa voi aihuttaa kostudn tiivistymistä ilmanohjaimin pintaan ja kostudn tippumista pisaroina laittn all. Lämmitystoiminto (HEAT) Lämmitys (HEAT) toiminnon ominaisuudt Toiminta Lait ottaa lämpönrgiaa kylmästä ulkoilmasta, ja lämmittää sisäilmaa tällä lämpönrgialla. Tästä johtun laittn lämmitystho lask ulkoilman lämpötilan laskissa. Laittlla saattaa kstää jonkin aikaa nnn kuin s alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa. Kun ulkoilman lämpötila lask rittäin alhaisksi, lisälämmittimn käyttö voi olla tarpllista. Sulatus Kun ulkoilman lämpötila on pakkasn puollla, ulkoyksikön knnoon alkaa krääntymään jäätä, joka lask laittn lämmitysthoa. Kun näin tapahtuu, laittn automaattinn sulatustoiminto sulattaa knnoa 5-15 minuutin ajan, jonka aikana sisäyksikkö i puhalla lämmintä ilmaa. Molmmat yksiköt pysähtyvät ja RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk. ON, 0.5 sk. OFF) sulatusjakson aikana. Ulkoyksiköstä voi tulla höyryä sulatuksn aikana. Tämä on täysin normaalia ikä johdu laitviasta. Lämmitys (HEAT) toiminto jatkuu automaattissti sulatusjakson jälkn. 9

12 Puhallussuunnan säätäminn Puhallussuunnan säätäminn Ylös/alas puhallussuunta voidaan säätää kaukosäätimn AIRFLOW painikklla. Puhallussuunta muuttuu jokaislla painallukslla suraavasti: (Swing asnnossa ilmanohjaimt liikkuvat automaattissti ylös/alas) (Pysähdyksissä) (Swing) LÄMMITYKSESSÄ IOITAVAA Laittn käynnistyssä, ilmanohjaimt kääntyvät kskll / vaakatasoon vdon tuntn stämisksi, ja palautuvat aikaismmin säädttyyn asntoon laittn lämmttyä. Ilmanohjaimt kääntyvät vaakatasoon kun astttu lämpötila saavuttaan ja komprssori pysähtyy viimistään sulatusjakson jälkn. Ilmanohjaimia i voi säätää yllä kuvatuissa olosuhtissa. Muuta ilmanohjaimin asntoa vasta kun ilmanohjaimt ovat kääntynt aikaismmin säädttyyn asntoon. ILMANOHJAINTEN MUISTITOIMINTO Jos käyttäjä painaa AIRFLOW painiktta ilmanohjaimn liikkussa, s pysähtyy nykyisn asntoonsa. Ilmanohjaimn asnto tallntuu laittn muistiin, ja ilmanohjaimt palautuvat tähän samaan asntoon suraavan käynnistyksn yhtydssä. Älä olskl laittn puhaltamassa ilmavirrassa pitkiä aikoja. COOL (jäähdytys tai DRY (kuivaus) toiminnoilla, tul välttää ilmavirran suuntaamista suoraan alaspäin pitkäksi aikaa. Sisäilman kostus voi alkaa tiivistymään ilmanohjaintn pinnall ja tippua pisaroina laittn all. Älä yritä säätää moottorilla ohjattuja ilmanohjaimia käsin, sillä n voivat rikkoutua tai laittsn voi tulla toimintahäiriö. Suositltu ilmanohjaintn asnto. LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS (Puhallus vinosti tnpäin) (Puhallus vaakatasoon) Sivusuuntaistn ilmanohjaimin säätäminn tapahtuu käsin. Säädä ilmanohjaimia kuvan osoittamalla tavalla. Vasn/oika puhallussuunnan säätö Säätönappi Sivusuuntainn ilmanohjain Pystysuuntainn ilmanohjain Pysäytä lait sivusuuntaistn ilmanohjain säätämisn ajaksi. 10

13 UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Lait pysähtyy automaattissti asttun ajastusajan päätyttyä. Lämpötila-astus muuttuu kulunn ajan mukaan, jotta välttään liiallista lämmitystä tai jäähdytystä. 1 Paina SLEEP painiktta. Jos painiktta paintaan laittn ollssa sammuksissa SLEEP TIMER toiminto käynnistyy viimksi käyttyillä astuksilla, ja laitsammuu asttun ajastusajan päätyttyä. Jos painiktta paintaan laittn käydssa Lait sammuu ajastusajan jälkn. jokainn painikkn painallus muuttaa ajastusta näytössä suraavasti: Ei symbolia (pruutttu). (Tuntja... Sivu Esimrkki: Jos haluat ttä lait pysähtyy 7 tunnin jälkn. Asta Ajastuksn muuttaminn Asta uusi aika painamalla SLEEP painiktta. Pruuttaminn Paina CANCEL painiktta poistaakssi SLEEP ajastuksn. Kltainn ajastin (Timr) valo syttyy palamaan h Lait pysähtyy asttun ajan jälkn. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Uniajastusta i voi käyttää päällkkäin OFF-AJASTUKSEN kanssa. OFF-AJASTUS (OFF-TIMER) Lait sammuu automaattissti astttuun kllonaikaan. Laittn ollssa sammuksissa, aloita kohdasta 1. Laittn käydssä. aloita kohdasta Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30. Paina ON/OFF painiktta. Paina OFF-TIMER painiktta. OFF TIMER symboli vilkkuu. Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: min. välin 4 Asta ajastus ajaksi klo 22:30. Paina OFF TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi OFF-ajastuksn. Lait pysähtyy astttuun kllonaikaan. Muista painaa OFF-TIMER painiktta 60 skunnin sisään kohdan 3 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä OFF-TIMER toiminnon aikana. Uniajastukssta (SLEEP TIMER) poiktn, lämpötilan automaattisäätöä i suoritta OFF-TIMER toiminnon aikana.

14 ON-AJASTUS (ON-TIMER) Lait käynnistyy 5-60 minuuttia tukätn jotta huonn lämpötila on lämpötila-astuksn mukainn ajastttuun kllonaikaan. Sivu 13 ON-TIMER ajastus voidaan asttaa laittn käydssä tai sn ollssa sammutttuna. Evry tim th 1 2 Esimrkki: Huon halutaan tityn lämpöisksi klo 8:00. Paina ON-TIMER painiktta. ON-TIMER symboli vilkkuu. button is prssd, th display is switchd in th ordr of: Paina tai painiktta. Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 0:10 0: :00 1:10 (10 min. välin) Jokaislla painikkn painallukslla, näyttö muuttuu suraavasti: 0:00 23:50 23: :00 22:50 (10 min. välin) 3 Asta ajastus ajaksi klo 8:00. Paina ON TIMER painiktta. Näyttö lakkaa vilkkumasta mrkiksi ttä ajastusaika on astttu. Kltainn TIMER valo syttyy palamaan. Lait pysähtyy jos ON-ajastus asttaan laittn käydssä. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON-TIMER painiktta painamalla. Lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn astusaikaa. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ON-ajastuksn. Kltainn TIMER valo sammuu astttuun kllonaikaan. Muista painaa painiktta 60 skunnin sisään kohdan 2 jälkn, jotta ajastus tul voimaan. Kllonaika i ol näkyvissä ON-TIMER toiminnon aikana. SLEEP TIMER + ON-TIMER toiminta SLEEP TIMER ja ON-TIMER ajastustn yhdisttty toiminta. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa 3 tunnin jälkn ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. SLEEP TIMER ajastuksn tkminn Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastuksn tkminn Asta ON-AJASTUS (ON-TIMER) dllä kuvatulla tavalla. Asta Kltaisn TIMER valon vilkkuminn ilmoittaa ttä ajastus on otttu käyttöön. h Lait pysähtyy kun SLEEP TIMER ajastusaika on kulunut, ja käynnistyy auotmaattissti 5-60 minuuttia nnn ON-TIMER ajastusaikaa. Kltainn TIMER valo sammuu kun ON-TIMER käynnistyy. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika SLEEP tai ON-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. 12

15 AJASTUSOHJELMA Toiminto yhdistää ON ja OFF TIMER toiminnot. Kun molmmat ajastukst on astttu, lait toistaa joka päivä samat ajastukst kunns lait sammuttaan ON/OFF painikklla. Esimrkki: Lait halutaan sammuttaa klo 22:30, ja käynnistää uudlln klo 8:00, halutulla huonn lämpötilalla. OFF-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 11 mukaissti. Asta ON-TIMER ajastus Asta ajastus sivun 12 mukaissti. Asta Kltainn TIMER valo syttyy mrkiksi ttä ajastus on otttu käyttöön. Näytössä näkyy ajastusaika. Näyttö muuttuu riippun siitä onko lait käynnissä vai sammuksissa. ON TIMER käynnistää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. OFF TIMER pysäyttää laittn. ON TIMER käynnistää laittn. Ajastuksn muuttaminn Asta uusi ajastusaika ON tai OFF-TIMER painiktta painamalla. Ajastuksn pruuttaminn Paina CANCEL painiktta pruuttaakssi ajastukst. Comfort käynnistys ON-TIMER toiminnolla, lait käynnistyy himan tukätn, jotta huonn lämpötila on haluttu ajastusaikana. Tätä toimintoa kutsutaan nimllä Comfort käynnistys. Toiminta Huonn lämpötila tarkisttaan 60 minuuttia nnn ONajastusaikaa. Huonn lämpötilasta riippun, lait käynnistyy 5-60 minuuttia nnn ON-ajastusaikaa. Toiminto on käytttävissä skä LÄMMITYS ja JÄÄHDYTYS toiminnoilla (mukaan lukin AUTO). Toiminto i ol käytössä KUIVAUS toiminnolla. Astuslämpötila Jäähdytykslla (Stop) Lait käynnistyy Lämpötilan tarkistus 60 min. tukätn (Toiminta) Ajastusaika UNIAJASTIN (SLEEP TIMER) Kun SLEEP TIMER on valittu, lait säätää lämpötila-astusta auotmaattissti, varmistan ttä huon i jäähdy liikaa jäähdytyksllä tai lämpiä liikaa lämmityksllä. Jäähdytyksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tämän jälkn lämpötila nous 1 C tunnin välin kunns huonn lämpötila on 1 C korkampi kuin astuslämpötila. Lämmityksllä: Lämpötilaa lasktaan 1 C SLEEP toiminnon alkassa. Tunnin kuluttua lämpötila lask 3 C ja kahdn tunnin kuluttua 6 C almmaksi kuin astuslämpötila. 13

16 HIGH POWER/ECONOMY toiminto 1 2 Jos lait on sammuksissa, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti, ja Paina ON/OFF painiktta. Paina HI POWER/ECONO painiktta. Kun lait on AUTO, COOL (jäähdytys) tai HEAT (lämmitys) toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: HIGH POWER = TEHO toiminto ECONOMY = Säästö toiminto Ei symbolia (HIGH POWER) (ECONOMY) (Normaali toiminta) Kun lait on DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toiminnolla Jokainn HI POWER/ECONO painikkn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (ECONOMY) Ei symbolia (Normaali toiminta) Huomioitavaa HIGH POWER toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn nostaa laittn thoa ja käynnistää thosttun jäähdytys- tai lämmitystoiminnon 15 minuutiksi. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) ilmaisin katoaa täksi ajaksi näytöstä. HIGH POWER toiminnon aikana lämpötilansäätö i ol käytttävissä. Jos lämmitys- tai jäähdytystho on liian suuri, paina HI POWER/ECONO painiktta uudlln lopttaakssi HIGH POWER toiminnon. HIGH POWER toiminto i ol käytttävissä DRY (kuivaus) tai ON-TIMER + OFF-TIMER toimintojn aikana. Kun HIGH POWER toiminto käynnisttään ON-TIMER TIMER toiminnon jälkn, HIGH POWER toiminto käynnistyy ajastusaikana. HIGH POWER toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun laittn toimintatilaa muuttaan minuuttia HIGH POWER toiminnon käynnistyksn jälkn. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. Huomioitavaa ECONOMY toiminnossa HI POWER/ECONO painikkn painaminn käynnistää matalanrgia toiminnon joka stää liiallisn lämmityksn ja jäähdytyksn. Lait toimii jäähdytyksllä 1.5 C astuslämpötilaa korkammalla lämpötilalla ja lämmityksllä 2.5 C matalammalla lämpötilalla. Kaukosäätimn näytössä on symboli ja FAN SPEED (puhallusnopus) symboli katoaa näytöstä. Lait käynnistyy ECONOMY suraavissa olosuhtissa. 1 Kun lait sammuttaan ON/OFF painikksta ECONOMY toiminnon aikana. 2 Kun lait sammuttaan SLEEP tai OFF-TIMER toiminnolla ECONOMY toiminnon aikana. 3 Kun lait käynnistyy uudlln CLEAN toiminnon jälkn. ECONOMY toiminto sammuu suraavissa olosuhtissa. 1 Kun HI POWER/ECONO Kun HI/ECO painiktta paintaan uudlln. 2 Kun toimintatila muuttaan DRY -> FAN. Toiminto i ol käytttävissä laittn ollssa sammuksissa. 14

17 ITSEPUHDISTUS-TOIMINTO (SELF CLEAN) CLEAN toiminto tulisi suorittaa AUTO, COOL ja DRY toimintojn jälkn kostudn poistamisksi ja biologisn kasvuston hkäismisksi sisäyksikössä. 1 Käynnistä CLEAN toiminto painamalla CLEAN painiktta kuulakärkikynän kärjllä. Jokainn CLEAN painikn painallus muuttaa toimintoa suraavasti: (CLEAN on) Ei symbolia (CLEAN off) Lait sammuu automaattissti kahdn tunnin jälkn. Voit sammuttaa laittn välittömästi painamalla ON/OFF painiktta. CLEAN toiminto on käytttävissä vasta kun HEAT ja FAN, OFF-TIMER, tai SLEEP toiminnot ovat päättynt. Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia CLEAN toiminnon aikana. RUN valo palaa CLEAN toiminnon aikana. ON 3 sc. OFF 1 sc. SLEEP painikkn painaminn CLEAN toiminnon aikana kskyttää CLEAN toiminnon ja lait siirtyy SLEEP toiminnoll.. Tämä toiminto i poista homtta, baktrita tai likaa joka on jo htinyt krääntymään laittsn. Automaattinn uudllnkäynnistys Mikä automaattinn uudllnkäynnistys toiminto on? Automaattinn uudllnkäynnsitys toiminto käynnistää laittn automaattissti sähkökatkon jälkn. Suraavat toiminnot pruuttaan automaattisn uudllnkäynnistyksn yhtudssä: 1 Ajastinastukst 2 HIGH POWER toiminto Automaattinn uudllnkäynnistys on thtaalla astttu käyttöön. Ota yhtyttä laittn myyjään jos haluat kytkä automaattisn uudllnkäynnistyksn pois käytöstä. Ajastin nollautuu sähkökatkoksn aikana. Muista säätää ajastukst uudlln sähkökatkon jälkn. Vinkkjä thokkaasn käyttöön Noudata suraavia ohjita jotta saat laittstasi parhaan mahdollisn hyödyn. Säädä huonn lämpötila sopivaksi. Liian korka tai alhainn huonn lämpötila on pätrvllistä ja nostaa lisäksi laittn nrgiankulutusta. Säädä ilman puhallussuunta oikin. Säädä puhalluksn ylös/alas ja vasn/ oika suunta sitn ttä ilma lviää huonsn tasaissti. Puhdista suodatin säännöllissti. Tukkntunut suodatin hikntää laittn thoa. Käytä laittta vain tarvittassa. Käytä ajastinta käyttääkssi laittta vain kun sill on tarvtta. Vältä suoraa auringonvaloa ja vtoa. Sulj vrhot jäähdytystoiminnon aikana. Pidä ikkunat ja ovt suljttuina. Älä käytä lämmityslaittita jäähdytystoiminnon aikana. Älä lämmitä huontta muulla laittlla jäähdytyksn aikana. 15

18 Ylläpito Ennn huoltoa Katkais laittn virransyöttö. Älä roiskuta nstttä laittn pääll. Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla. Sähköiskun vaara!!! Älä kosk lämmönvaihtimn alumiinisiin lamllihin. Käytä tukvia tikkaita irrottassasi tupanlia tai suodatinta. Älä käytä suraavia tuottita: Kuumaa vttä (yli 40 C). Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Ptrolia, tinnriä, bnsiiniä tai voimakkaita kmikaalja, jn. Laittn kuori voi muuttaa muotoaan/väriään. Käytönaikainn ylläpito Ilmansuodattimn puhdistaminn. 1 Ilmansuodatin suositllaan puhdistttavaksi 2 viikon välin. Avaa kiinnitysnastat suodattimn sivuilta. Vdä suodatinta suoraan tnpäin. Suodatin irtoaa tupanlista. Vdä suodatin ulos suorassa ja varo päästämästä suodattimn krääntynyttä pölyä putoamaan laittn sisään.. Varo ttt myöskään karista pölyjä itssi pääll. 2 Puhdistus Imuroi irtopöly suodattimsta imurin harjasuulakklla. Jos suodatin on hyvin likainn, ps s lämpimällä vdllä (noin. 30 C), ja anna sn kuivua rauhassa. Älä käytä yli 40 C vttä. Älä kuivaa suodatinta avotullla. Käsittl suodattimia varon. 3 Asnna suodatin takaisin paikalln Pidä suodatinta molmmin käsin ja asta s tukvasti paikoilln. Laittn käyttäminn ilman suodattimia voi aihuttaa laittn rikkoutumisn. Ura (molmmin puolin) Ohjuri (molmmin puolin) Yksikön puhdistaminn Pyyhi lait puhtaalla, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria. Jos lait on hyvin likainn, pyyhi s kostalla rätillä. 16

19 Tukkutunut suodatin lask laittn thoa ja lisää käyntiääntä. S voi myös lisätä sähkönkulutusta. Puhdista suodatin säännöllisin väliajoin. Ennn pitkää käyttökatkoa Pitkän käyttökatkon jälkn Käytä plkkää puhallusta noin 4-6 tuntia. Tämä kuivaa laittn sisäosat. Sammuta lait ja katkais virransyöttö. Lait kuluttaa noin 2W sähköä valmiustilassa. Virransyötön katkaisu minimoi laittn virrankulutuksn. Puhdista suodattimt. Puhdista skä sisä- ttä ulkoyksikkö. Poista kaukosäätimn paristot Varmista ttä molmpin yksiköidn ilmaaukoissa i ol ilmanvirtausta haittaavia roskia tai sinitä. Tarkista ttä ulkoyksikössä tai sn tlinssä i ol ruosttta. Varmista ttä laittn suojamaajohdin on hjä ja kytktty. Varmista ttä ilmansuodatin on puhdas. Kytk virransyöttö pääll. Asnna kaukosäätimn uudt paristot. Asntaminn Sopiva asnnuspaikka Älä sijoita mitään ilmanvirtausta stäviä stitä sisäyksikön tn. Älä asnna laittta suraaviin paikkoihin: Paikkaan jossa on palavin kaasujn vuotoriski. Paikkaan jossa siintyy palavia ainita. Laittn asntaminn rikkipitoisn ympäristöön (kylpylät), tai suolaisn mri-ilmastoon saattaa aihuttaa korroosiota ja laittn rikkoutumisn. Ota yhtyttä laittn myyjään. Sisäyksikkö ja kaukosäädin tul sijoittaa vähintään 1m täisyydll tlvisiosta ja radiosta. Johda sisäyksikön kondnssivsi paikkaan missä s imytyy hlposti maahan. Tarkkail laittn käyntiääntä! Asntassasi laittta, varmista ttä asnnuspaikka kantaa laittn painon ikä johda laittn värinöitä kiintistön rakntisiin. Asnna ulkoyksikön all aina värinänvaimnnuskumit. Asnna ulkoyksikkö paikkaan jossa laittn puhaltama kuuma ja kylmä ilma, tai käyntiääni i häirits naapurita. Puhdista ulkoyksikön ilma-aukot roskista ja stistä. Estynyt ilmanvirtaus hikntää laittn thoa skä nostaa käyntiääntä ja sähkönkulutusta. Jos lait pitää rikoistaääntä käydssään, ota yhtyttä laittn myyjään. Tarkastukst ja ylläpito Käyttöympäristöstä riippun, laittn sisäosat saattavat likaantua muutaman vuodn käytön jälkn, joka hikntää laittn thoa. On suositltavaa kutsua kylmälaitasntaja tarkastamaan laittn kunto muutaman vuodn välin. (Tämä pidntää laittn käyttöikää). Kutsu kylmälaitasntaja tarkastamaan laittn toiminta muutaman vuodn välin. (Eriksn vloitttava palvlu). On suositltavaa tarkastuttaa lait nnn lämmityskaudn alkua. Jos laittn virtakaapli on vaurioitunut, sn saa vaihtaa ainoastaan sähkötöihin hyväksytty asntaja. 17

20 Vikahaku Tarkasta suraavat asiat nnn kuin soitat huoltoliikksn: Lait i toimi laisinkaan. Onko virransyöttö katkaistu? Onko ajastin ON tilassa? Tarkasta ajastukst. Onko sähköt poikki tai sulak palanut? Onko lämpötila-astus oikin? Onko sähköt poikki tai sulak palanut? Onko suodatin muistttu puhdistaa? Onko ovi tai ikkuna auki? Pääskö auringonvalo lämmittämään huontta? Hikko jäähdytystho Onko huonssa jokin lämmönlähd? Onko huonssa liikaa ihmisiä? Jos lait i toimi oikin vaikka olt tarkastanut yllä krrotut asiat, jos päilt laittn toimintaa katsottuasi sivun 18 ohjt tai tapahtuu sivulla 19 kuvailtuja asioita Katkais välittömästi laittn virransyöttö ja ota yhtyttä asnnusliikksn tai laittn myyjään. Laittssa käyttään R410A kylmäaintta. Käytä aina R410A kylmäainll tarkoitttuja työkaluja. Huomioitavaa Lait i käynnisty välittömästi sammuttamisn jälkn. Lait i ala puhaltaa ilmaa kun lait kynnisttään LÄMMITYS (HEAT) toiminnolla. (RUN valo palaa) RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk ON, 0.5 sk OFF) Lait i puhalla ilmaa 5-10 min. tai i puhalla lämmintä ilmaa LÄMMITYS (HEAT) toiminnon aikana. RUN valo vilkkuu hitaasti (1.5 sk ON, 0.5 sk OFF) Lait i puhalla ilmaa kun lait käynnisttään KUIVAUS (DRY) toiminnolla. (RUN valo palaa) Sisäyksiköstä saattaa tulla höyryä JÄÄHDYTYS (COOL) toiminnon aikana. Laittsta tul mitoa hajua. Laittsta kuuluu hiljaista kurluttavaa ääntä. Laittsta kuuluu naksahtlvia ääniä. Laittsta kuuluu sihinää tai naksuntaa. Laittn uudllnkäynnistyminn on sttty 3 minuutin ajaksi sammuttamisn jälkn laittn suojaamisksi. Lait käynnistyy 3 minuutin kuluttua. Sisäyksikön puhallin on alussa pysähdyksissä jotta lait i puhalla kylmää ilmaa. (2-5 min.) (HOT KEEP ohjlma) Tämä on normaalia ulkoyksikön sulatusjakson aikana. Odota ttä ulkoyksikön sulatusjakso päättyy. Sulatusjakson aikana ulkoyksiköstä saattaa nousta höyryä, joka skin on normaalia. Sisäyksikkö stää tivistynn kostudn uudlln höyrystymistä ja säästää samalla nrgiaa. Tämä johtuu siitä ttä sisäilman lämpötila ja kostus on hyvin korka. Ilmiö lakkaa kun sisäilman lämpötila ja kostus lask matalammaksi. Ulospuhallusilma saattaa tuoksua midosti. Tämä johtuu ylnsä tupakansavusta tai kosktiikkatuottidn hajuista. Tämä ääni johtuu kylmäainn liikkumissta laittn sisällä. Tämä johtuu laittn kuorn lämpölaajnmissta. Äänt johtuvat kylmäainpiirin vnttiilin ja sähkökomponnttin toiminnasta. 18

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Pika-asennusopas EJLR Tärkeitä tietoja NEXA EJLR YHTEENSOPIVUUS Tämä vastaanotin toimii kaikkien Nexa-lähettimien kanssa.

Pika-asennusopas EJLR Tärkeitä tietoja NEXA EJLR YHTEENSOPIVUUS Tämä vastaanotin toimii kaikkien Nexa-lähettimien kanssa. Pika-asnnusopas EJLR-1000 NEXA EJLR-1000 Lu Tärkitä titoja -kirjann nnn tämän laittn asnnusta. Turvallisuusohjidn noudattamatta jättäminn saattaa olla vaarallista ja virhllisn asnnuksn surauksna tuottn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX - KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Sisäyksikkö Ulkoyksikkö S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C R V 94E HDX S A P -C R V 124E HDX Toiminnot Tämä

Lisätiedot

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje.

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. Kaukosäätimen käyttöohje. Tämän käyttöohjeen oikeudet omistaa Nordcel Climate, kaikki kopioiminen ja lainaaminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleiseen julkiseen käyttöön. Sisäyksikkö RAS-(B) 10, 13, 18UFV Series

KÄYTTÖOHJEET. ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleiseen julkiseen käyttöön. Sisäyksikkö RAS-(B) 10, 13, 18UFV Series KÄYTTÖOHJEET ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleiseen julkiseen käyttöön Sisäyksikkö RAS-(B) 10, 13, 18UFV Series 1112150107 VAROTOIMENPITEET Säilytä tätä käyttöopasta paikassa, josta se tarvittaessa on helposti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 LEK Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1637-2 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Käyttöohjeet

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Käyttöohjeet DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Käyttöohjeet FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B SISÄLTÖ LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Varotoimet...2 Osien nimet... 4 HOITO Hoito ja puhdistus... 7 VIANETSINTÄ Vianetsintä...9

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot