antares 20L // microwave oven with grill // Type 7519 Capacity 20L // Fixed ceramic bottom plate // Digital clock with timer // Defrost function //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "antares 20L // microwave oven with grill // Type 7519 Capacity 20L // Fixed ceramic bottom plate // Digital clock with timer // Defrost function //"

Transkriptio

1 antares 20L // microwave oven with grill // Capacity 20L // 800 watt // Grill function // 10 preset menus // Combination microwaves/grill // Defrost function // Digital clock with timer // Fixed ceramic bottom plate // 7519_MB_0112.indd 1 Type :56:46

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-28 Bruksanvisning - svenska...sida Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page

3 OBH Nordica Mikrobølgeovn VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT OG GEM DEM TIL AT SLÅ OP I SENERE Før brug Før mikrobølgeovnen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Inden mikrobølgeovnen benyttes første gang, fjernes alt indpakningsmateriale fra ovnen, og ovnen aftørres ind- og udvendigt med en fugtig klud (bemærk, at isolationspladen (micaplade) inde i ovnrummet IKKE skal fjernes!). Undersøg ovnen for eventuelle synlige skader. Kontroller specielt, at ovndøren kan lukkes helt tæt og er ubeskadiget, samt at der ikke er utætheder i selve ovnrummet. Mikrobølgeovnen placeres fritstående på en stabil og plan overflade og skal placeres med min. 8 cm luft i hver side, min. 10 cm fra bagsiden og 20 cm foroven på mikrobølgeovnen. Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningen er beskadiget, må ovnen ikke bruges, før den er blevet repareret af en kompetent person. ADVARSEL: Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre ethvert serviceeller reparationsarbejde, som omfatter fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod mikrobølgeenergi. ADVARSEL: Giv kun børn lov til at bruge ovnen uden opsyn, hvis der er givet en passende instruktion, således at barnet er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår farerne ved forkert anvendelse. Anvend aldrig ovnen til andet end tilberedelse af madvarer og ikke til f.eks. at tørre tøj, papir eller andre non-food produkter eller til at sterilisere ting. Tænd aldrig ovnen, når den er tom, da dette kan skade ovnen. Brug ikke ovnen til at opbevare ting i, f.eks. papir, kogebøger eller lignende. Anvend ikke ovnen til syltning. Mikrobølgeovne er ikke designet til at udføre dette. Varer, der ikke er syltet korrekt, kan blive dårlige og være helbredsskadelige. Tilbered eller opvarm aldrig hele æg eller hårdkogte æg, da disse kan eksplodere, selv efter afslutningen af mikrobølgeopvarmning. Madvarer omgivet af en hinde, f.eks. æggeblommer, tomater, æbler, kartofler etc., bør punkteres flere steder før tilberedningen, da man ellers risikerer, at damp opbygges indeni, hvorved disse kan eksplodere. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes, og der må ikke stikkes noget ind i åbningerne i det ydre kabinet. Forsøg aldrig at fjerne dele fra mikrobølgeovnen såsom fødder, skruer, koblinger etc., eller at fjerne mica-pladen, der beskytter mod mikrobølgestråling. Bemærk, at keramikpladen i ovnrummet bliver varm under brug. Tilbered aldrig mad direkte i mikrobølgeovnen. Maden bør placeres på køkkenudstyr beregnet for mikrobølgeovn. Vigtigt! Sørg altid for at tildække maden med husholdningsfilm (prik et par huller i filmen) eller låg (lad låget ligge løst henover maden). Madrester inde i ovnrummet kan antændes og i værste fald forårsage brand i mikrobølgeovnen. Brug kun kogegrej og redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovn. 3

4 1. Hold øje med ovnen, når madvarer opvarmes i plastik eller papirbeholdere, idet der er risiko for antændelse. 2. Sluk for apparatet eller træk stikproppen ud, hvis der iagttages røg, og hold ovndøren lukket for at kvæle eventuelle flammer. Anvend aldrig Køkkenudstyr med metal, herunder kanter i metal, metalholdig emalje/dekorationer skruer eller pynt i metal. Poselukkere af papir med indvendig metaltråd. Melaminskåle (f.eks. Rosti-skåle, Margrethe-skåle). For at undgå, at der slås gnister med efterfølgende beskadigelse af ovnen, må aluminiumeller metalbeholdere aldrig anvendes. Såfremt der udelukkende anvendes mikrobølgefunktion i ovnen, må den medfølgende metalrist ikke anvendes. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres, før maden indtages, for at undgå forbrændinger. Sutteflasker bør altid opvarmes uden låg og sut. Efter endt tilberedning skal det tilberedte altid stå sekunder i ovnen, for at varmen kan fordele sig og for at undgå, at maden bobler op eller koger over, når en ske eller andet placeres i maden. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket udbrud af kogning; beholderen skal derfor håndteres med forsigtighed. ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er risiko for, at de eksploderer. Følg altid opskrifterne og husk, at nogle madvarer varmer særdeles hurtigt op. Vær også opmærksom på, at madvarer med stort sukkerindhold ikke bør opvarmes/tilberedes i plastikbeholdere. Køkkenudstyr kan blive meget varmt på grund af varmetilførsel fra madvarerne. Dette gælder specielt, når disse er tildækket af mikrobølgefilm eller låg. Det anbefales derfor, at man anvender grydelapper, når maden udtages fra mikrobølgeovnen. Beskadigelser, der er opstået på grund af førnævnte og lignende fejlagtig brug, er ikke omfattet af reklamationsretten. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Ved tilslutning af ovnen bør stikkontakten være let tilgængelig for afbrydelse. Det anbefales at få monteret dansk stikprop med jordben, såfremt stikkontakten er med jordtilslutning. Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 3. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 4. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 4

5 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. ADVARSEL: Kan apparatet anvendes som kombinationsovn, bør børn ved brug af denne funktion kun anvende ovnen under opsyn af en voksen på grund af de frembragte temperaturer. 11. Under brug kan ovnlågen, ydersiderne på ovnen samt ovnvinduet blive varme. Undgå derfor at disse berøres. Åbn kun ovnlågen ved hjælp af dennes håndtag. 12. FORSIGTIG: For at undgå farlige situationer som følge af utilsigtet tilkobling af afbryderen, må dette apparat ikke kunne tilsluttes ledningsnettet via en ekstern indkoblingsanordning, som f.eks. en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, som tændes og slukkes automatisk. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 15. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Rengøring og vedligeholdelse Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladerne og en betydelig formindskelse af apparatets levetid, og der er risiko for, at der opstår en farlig situation. Før rengøring slukkes mikrobølgeovnen, og stikket tages ud af kontakten. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler, ovnrens eller lign. Det kan skade de ud- og indvendige overflader. Følgende dele kan rengøres med en fugtig klud evt. med en mild sulfo: Udvendige flader og betjeningspanelet Keramikpladen Ovndør og tilstødende dele Såfremt der opstår em indeni eller omkring ovndøren, aftørres denne med en blød klud. Em kan opstå under brug, og dette er ikke en funktionsfejl. Lugte fjernes ved at stille en skål med vand tilsat citronsaft og skræl ind i mikrobølgeovnen. Tænd på højeste effekt på mikrobølgefunktionen og indstil tiden til 5 minutter. Tør efter med en blød klud. Ved rengøring af ovnvinduet må der kun anvendes vinduesrens. I forbindelse med rengøring vær specielt opmærksom på følgende: Undgå at der kommer vand ind i ventilationsåbningerne og lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Det er specielt vigtigt, at ovndøren og de tilstødende dele holdes rene Hvis grillfunktionen anvendes bør ovnrummet altid tørres af efter brug. 5

6 Køkkenudstyr Brug kun tallerkener og beholdere, der er beregnet til anvendelse i mikrobølgeovne. Hvilket udstyr må anvendes og hvornår? Køkkenudstyr Mikrobølger Grill Kombination Varmebestandigt glas Ja Ja Ja Varmebestandig keramik og porcelæn Ja Ja Nej Ikke-varmebestandigt glas Nej Nej Nej Mikrobølgebestandigt plastik Ja Nej Nej Mikrobølgebestandig husholdningsfilm Ja Nej Nej Køkkenrulle Ja Nej Nej Metalbakke Nej Ja Nej Metalrist Nej Ja Nej Køkkenudstyr af metal, stanniol Nej Ja Nej Beskrivelse 1. Sikkerhedslås 2. Ovnvindue 3. Keramikplade 4. Betjeningspanel 5. Ovngitter 6. Grill-element 6

7 Betjeningspanel (se nedenstående billede) Display Her vises tilberedningstid, effekt, symboler og klokkeslæt. POWER knap For indstilling af effekt. CLOCK knap For indstilling af uret. GRILL knap For indstilling af grill-program. COMBI.1/COMBI.2 Tilberedning med kombineret grill- og mikrobølge-effekt. TIME/MENU knap Drej på knappen for indstilling af ur, tilberedningstid, menu-program samt auto defrost (optøning). START/QUICK START Tryk på knappen for at starte et program eller for at aktivere QUICK START funktionen. STOP/CANCEL knap Hvis der trykkes på knappen én gang stopper tilberedningen midlertidigt, trykkes der to gange på knappen afsluttes tilberedningen. Tryk på knappen for at nulstille mikrobølgeovnens indstillinger samt for at aktivere børnesikringen. WEIGHT knap Efter indstilling af menu-program, vælges vægt eller antal portioner med WEIGHT knappen. Symboler i displayet 1. Vises ved valg af en af auto menuerne (1-10) 2. Mikrobølgeovns-effekt 0 % 3. Vises ved aktivering af STOP/CANCEL knappen 4. Grillfunktionen er aktiveret 5. Klokkesymbol 6. Børnesikring er slået til 7. Effekt i % 8. Vægt i gram 9. Mikrobølge-funktion 0-60 % effekt 10. Kombinationsprogram Mikrobølge-funktion % effekt 12. Kombinationsprogram 1 7

8 13. Symbol vises ved aktivering af optøningsfunktion 14. Defrostsymbol Indstilling af ur Uret kan indstilles til 12- eller 24-timers visning ved at trykke på CLOCK knappen en gang (for 12-timers visning) eller 2 gange (for 24-timers visning). Eksempel: Indstil uret til 8:30: 1. Tryk på CLOCK knappen en gang. 2. Drej TIME/MENU knappen til displayet viser Tryk på CLOCK knappen igen. 4. Drej TIME/MENU knappen for at indstille minutter til Tryk på CLOCK knappen en gang for at bekræfte valget. Sådan bruges mikrobølgeovnen Hver gang der trykkes på en knap, høres et bip for at bekræfte valget. Efter afsluttet tilberedning høres fire bip og displayet viser End. Tryk altid på STOP/CANCEL knappen efter afsluttet tilberedning for at nulstille alle indstillinger. Manuel indstilling af tilberedningstid og effekt Vælg først effekt og derefter tilberedningstid (max. 60 minutter). Eksempel: 60% effekt i 5 minutter: 1. Åbn ovndøren, stil fødevaren, der skal tilberedes, ind i mikrobølgeovnen og luk derefter ovndøren. 2. Tryk på POWER knappen tre gange for at vælge 60 % effekt. 3. Drej TIME/MENU knappen hen til 5: Tryk på START/QUICK START knappen for at starte tilberedningen. Når de 5 minutter er gået, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Effekt-guide Antal tryk på POWER knappen Display Effekt En gang % To gange % Tre gange % Fire gange % Fem gange % Seks gange 00 0 % 8

9 Grill Grillfunktionen er velegnet til f.eks. tynde skiver kød, koteletter, kebab, pølser og kyllingevinger. Grillfunktionen er endvidere velegnet til opvarmning af sandwiches og gratin. Bemærk, at det kan være nødvendigt at dreje tallerkenen med jævne mellemrum for at opnå et jævnt grillresultat, når grillfunktionen anvendes. Eksempel: Grillfunktion i 12 minutter: 1. Åbn ovndøren, stil fødevaren, der skal tilberedes, ind i mikrobølgeovnen og luk derefter ovndøren. 2. Tryk på GRILL knappen. 3. Drej TIME/MENU knappen hen til 12: Tryk på START/QUICK START knappen for at starte tilberedningen. Når de 12 minutter er gået, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Kombinationsprogram Denne mikrobølgeovn er forsynet med 2 faste kombinationsprogrammer (tilberedningstid max. 60 minutter), hvor mikrobølge- og grillfunktion kombineres. Kombinationsprogram 1 I 30 % af den indstillede tid anvendes mikrobølger og i 70 % af tiden anvendes grillfunktionen. Dette kombinationsprogram er velegnet ved f.eks. tilberedning af fisk og gratin. Eksempel: Kombinationsprogram 1 i 25 minutter: 1. Åbn ovndøren, stil fødevaren, der skal tilberedes, ind i mikrobølgeovnen og luk derefter ovndøren. 2. Tryk på COMB.1 knappen. 3. Drej TIME/MENU knappen hen til 25: Tryk på START/QUICK START knappen for at starte tilberedningen. Når de 25 minutter er gået, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Kombinationsprogram 2 I 55 % af den indstillede tid anvendes mikrobølger og i 45 % af tiden anvendes grillfunktionen. Dette kombinationsprogram er velegnet ved f.eks. tilberedning af omelet, bagte kartofler og fjerkræ. Eksempel: Kombinationsprogram 2 i 12 minutter: 1. Åbn ovndøren, stil fødevaren, der skal tilberedes, ind i mikrobølgeovnen og luk derefter ovndøren. 2. Tryk på COMB.2 knappen. 3. Drej TIME/MENU knappen hen til 12: Tryk på START/QUICK START knappen for at starte tilberedningen. Når de 12 minutter er gået, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. 9

10 Lynstart Stil fødevaren ind i mikrobølgeovnen og luk ovndøren. Tryk på START/QUICK START knappen, hvorefter tilberedningen automatisk startes på fuld effekt i 30 sekunder. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 sekunder (max. 12 minutter). Når tiden er gået, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Automatisk optøningsfunktion (efter vægt) Mikrobølgeovnen giver mulighed for optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og skaldyr m.m. Optøningstiden reguleres automatisk, når vægten på fødevaren er valgt ( g). Eksempel: Optøning af 600 g fødevarer: 1. Åbn ovndøren, stil fødevaren ind i mikrobølgeovnen og luk ovndøren. 2. Drej TIME/WEIGHT knappen hen til defrost-indstillingen ved at dreje knappen, til den har passeret program nr. 9, fortsæt derefter med at dreje knappen, indtil displayet viser 600 g. 3. Tryk på START/QUICK START knappen for at starte optøningen. Når optøningen er færdig, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Bemærk at mikrobølgeovnen vil bippe og stoppe under optøningen for at minde om, at maden skal vendes. Når dette er gjort, trykkes på START/QUICK START knappen for at fortsætte optøningen. Program 1. Denne mikrobølgeovn har 10 standardprogrammer (inkl. automatisk genopvarmning samt automatisk optøningsfunktion) hvor det ikke er nødvendigt at indstille hverken tilberedningstid eller effekt. Der skal blot vælges det program, som svarer til det, der skal tilberedes samt indstilles en anslået vægt. Bemærk, at vægten på fødevaren skal indstilles, ellers kan systemet ikke beregne tilberedningstiden.åbn ovndøren, stil fødevaren, der skal tilberedes, ind i mikrobølgeovnen og luk derefter ovndøren. 2. Drej TIME/MENU knappen for at vælge ønsket program (se nedenstående tabel). 3. Tryk på WEIGHT knappen, indtil ønsket vægt eller antal portioner (afhængig af hvilket program, der vælges) vises i displayet. 4. Tryk på START/QUICK START knappen for at starte tilberedningen. Når tilberedningen er færdig, høres fire bip og End vises i displayet. For at nulstille alle indstillinger trykkes på STOP/CANCEL knappen. Program Menu 1 Væske (200 ml = 1 portion) 2 Ris (g) 3 Spaghetti (g) 4 Kartoffel (230 g = 1 portion) 10

11 5 Automatisk opvarmning (g) 6 Fisk (g) 7 Kylling (g) 8 Kød/lam (g) (grill) 9 Grillspyd (g) (grill) 10 Automatisk optøning (g) OBS! Når vægten er indstillet, tilpasses tilberedningstiden automatisk, når der trykkes på WEIGHT knappen. Når program 7, 8 eller 9 vælges vil mikrobølgeovnen stoppe under tilberedningen for at minde om, at maden skal vendes. Når dette er gjort, trykkes på START/QUICK START knappen for at fortsætte optøningen. Børnesikring Aktivering af børnesikringen: Tryk og hold STOP/CANCEL knappen nede i 3 sekunder. Der høres nu et bip og symbolet hængelås vises i displayet, hvorefter betjeningspanelet er låst. De-aktivering af børnesikringen: Tryk og hold STOP/CANCEL knappen nede i 3 sekunder. Der høres et bip og symbolet hængelås slukker i displayet, hvorefter betjeningspanelet er låst op. Bemærk! Mikrobølgeovnen kan ikke startes, når børnesikringen er aktiveret. Bemærk! For at sikre, at maden ikke bliver tilberedt for længe, er det en god idé at kontrollere maden under tilberedningen og derfor starte med kortere tilberedningstid end angivet i opskrifterne. Det anbefales generelt, at man prøver sig frem og følger producentens anvisninger på selve produktet (hvis sådanne findes). Bemærk at produkter som popcorn let brænder på efter bare et par sekunder for længe i mikrobølgeovnen. Vigtigt! Sørg for altid at tildække maden med husholdningsfilm (prik et par huller i filmen) eller låg (lad låget ligge løst henover maden). Madrester inde i ovnrummet kan antændes og i værste fald forårsage brand i mikrobølgeovnen. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 11

12 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica liter volt 50 Hz, 1400 watt (mikrobølger), 1000 watt (grill) Mikrobølgeovnens effekt: 2450 MHz 800 watt Vægt: 12,5 kg Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 Lidt om madlavning i mikrobølgeovn Med mikrobølgeovnen er der mulighed for at tilberede spændende retter hurtigt og nemt. Vi har her samlet en række forskellige retter, som man bl.a. kan anvende, mens man bliver fortrolig med ovnen og alle dens muligheder og funktioner. Alle tider i vore opskrifter, der er baseret på 800 watt, er cirkatider, der afhænger af forskellige forhold såsom: Skålenes tykkelse Grøntsagernes beskaffenhed, herunder sæsonforskelle Madvarernes friskhed Friske eller frosne madvarer Tykkelsen på kød eller fisk I øvrigt kan vi henvise til omregningstabellen sidst i manualen, som kan anvendes til opskrifter beregnet til mikrobølgeovne med lavere eller højere effekt. Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovnen, er det altid en god idé at kontrollere maden under tilberedningen. Desuden tilrådes ligeledes altid at starte med kortere tilberedningstid end angivet i opskrifterne, for at sikre at maden ikke bliver tilberedt for længe. Man kan sagtens åbne ovnlågen under tilberedningen, ovnen stopper nemlig automatisk, når ovndøren åbnes, og startes nemt igen - læs herom i brugsanvisningen. Det anbefales generelt, at man prøver sig frem. Ved optøning er det en god idé at lade kødet hvile efter endt optøning, ligesom det også kan anbefales at vende kødet efter halv optøningstid. Skålene, der anvendes i mikrobølgeovnen, bør afstemmes med mængden af mad. Dvs. brug ikke for store skåle, men anvend gerne skåle med lidt høje sider, som f.eks. souffléforme. Grøntsager bør være ensartet i størrelse. Er nogle grøntsager væsentligt større end andre, bør tilberedningstiden for disse forventes at være en anelse længere. Hvis ovnen har grillfunktion, skal man, når grillfunktionen benyttes til at brune overfladen på maden, forvente en længere grilltid i mikrobølgeovnen end i en almindelig ovn. Dette skyldes, at grillområdet i mikrobølgeovnen er mindre end i en traditionel ovn. Husk altid at anvende grydelapper, når formene tages ud af ovnen, da varmen fra madvarerne hurtigt fordeler sig ud i skåle og fade, og de derved kan blive meget varme. Anvend altid låg eller mikrobølgefilm under tilberedningen. Det bedste resultat opnås, hvis retten får lov at hvile i op til 5 min., efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er afsluttet. Dette giver varmen lov til at brede sig ensartet i retten. 13

14 Tabel for grøntsager (Husk altid at tildække fadet/skålen med låg eller mikrobølgefilm) Grøntsag 200 gr. 400 gr. Vand Artiskok 3-4 min. 5-6 min. - Asparges 5-7 min min. 2 spsk. Blomkål 4-5 min. 7 min. ½ dl Broccoli buketter 4 min. 7 min. ¼ dl Champignons 5-6 min. 6-8 min. - Fennikel 5-6 min. 8-9 min. 2 spsk. Gulerødder i stave 5 min. 7-8 min. ½ dl Haricots verts (grønne bønner) 6 min min. ½ dl Majskolber Ca. 8 min. Ca min. - Porrer 4 min. 7 min. ¼ dl Rosenkål 4 min. 7 min. ½ dl Selleri i tern 4 min. 7 min. ½ dl Skrællede kartofler 5 min min. 1 dl Spinat, friskhakket 3 min. 5-6 min. 1 spsk. Sukkerærter 4 min. 7-8 min. ¼ dl Tomater 3-4 min. Ca. 6-8 min. - Ærter, bælgede 3-4 min. 6-8 min. 2 spsk. Østershatte 3-4 min. 6-8 min Små, nemme retter og gode tips Bacon Skivet bacon kan med fordel tilberedes i mikrobølgeovnen. 6 skiver bacon placeres på et stykke køkkenrulle på en tallerken. Dæk ligeledes baconen med et stykke køkkenrulle. Baconen tilberedes på fuld effekt i ca. 5 min. Røræg Pisk 2 æg og 2 spsk. fløde sammen med en gaffel og smag til med salt og peber. Tilsæt 5 g smør og sæt skålen i ovnen i 1 min. ved fuld effekt. Rør herefter rundt i røræggene og bag yderligere i 1 min. ved fuld effekt. Tag herefter skålen ud og lad røræggene hvile i 2 min. Is Is kan blødgøres i mikrobølgeovnen ved lav effekt i ganske kort tid (ca. ½ - 1 min.). Husk at holde øje med isen, så den ikke smelter. Smuttede mandler Læg 50 g mandler og 1 dl vand i en skål og sæt skålen i ovnen ca. 1-1¼ min ved fuld effekt. Lad mandlerne hvile 2 min. og overhæld dem med koldt vand. Mandlerne er nu meget nemme at smutte. Dej til hævning Mikrobølgeovnen fremmer hævning af en gærdej. Anvendes ca. 1 kg mel, skal dejen hæve i mikrobølgeovnen i ca sek. ved fuld effekt, hvorefter dejen hviler i 8 min. Gentag hævningen i mikrobølgeovnen i yderligere sek. med efterfølgende hviletid på 8 min.

15 Havregrød 2 dl vand og ¾ dl havregryn med en anelse salt blandes i en dyb tallerken. Havregrøden koges på fuld effekt i ca. 2½ - 3 min., hvorefter der røres rundt og grøden serveres med mælk. Smeltet chokolade Bræk chokoladen (100 gr.) i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. Smelt chokoladen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid. Paté med oliven (4 pers.) 500 g hakket kalve- eller oksekød 2 skiver franskbrød uden skorpe 3 dl fløde 13 % 1 finthakket løg 1 fed knust hvidløg 1 spsk. friskhakkede krydderurter (f.eks. oregano eller basilikum) Salt og peber 8 10 hakkede sorte oliven 20 g smør Fremgangsmåde: 1. Franskbrød og fløde blandes i en skål. 2. Rør det herefter med det hakkede kød og de øvrige ingredienser til en godt rørt fars. 3. Smør en form og kom farsen i sammen med lidt smørklatter (20 gr.) og dæk skålen med film. 4. Tilbered i mikrobølgeovnen i ca. 18. min. ved halv effekt. 5. Ved at stikke en kødnål i patéen, kan man se, om den er færdig. 6. Lad patéen hvile og sæt den herefter i køleskabet til næste dag. Retten serveres med en skål grøn salat og groft brød. Lasagne (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i fine tern 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano Salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand 6 forkogte lasagneplader 5 dl Mornay sauce 2 spsk. rasp Fremgangsmåde: 1. Bland med en gaffel det hakkede kød, løg og olivenolie i en skål. 2. Sæt låg på og damp ved fuld effekt 5 min. 3. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske og bland med gulerod, krydderi og hvidløg. 4. Tilsæt de hakkede tomater og vand. 5. Dæk bunden af et smurt firkantet fad med kødsauce. 15

16 6. Læg herefter lagvist lasagneplader, kødsauce og Mornay sauce. Afslut med Mornay sauce og drys med rasp. 7. Sæt retten i ovnen ved middeleffekt ca. 20 min. 8. Lad retten hvile i 5 min. Fyldte peberfrugter (2 pers.) 2 peberfrugter 250 g hakket oksekød 1 æg 2 spsk. mel Salt og peber 1 spsk. friskhakket basilikum 1 fed hvidløg Revet mozzarellaost Friske krydderurter til pynt Fremgangsmåde: 1. Peberfrugterne halveres og befries for kerner og stilk. 2. Sæt dem på et fad og tilbered i ovnen i 1 ½ min ved fuld effekt. 3. Farsen røres med de øvrige ingredienser. 4. Fordel farsen i peberfrugterne og sæt dem i mikrobølgeovnen i ca. 6 min. ved fuld effekt. 5. Tag herefter fadet ud og drys den revne ost henover peberfrugterne. 6. Tilbered i 2 min. ved fuld effekt, eller til osten er smeltet, og drys med de friske krydderurter. 7. Lad retten hvile i 5 minutter. Server med en stor skål grøn salat og flûtes. Svinekoteletter i karrysauce (2 pers.) 2 stk. koteletter á ca. 180 gr. Salt og peber 1. Læg koteletterne på et fad, dæk dem med film og tilbered på fuld effekt i ca. 3 min. 2. Koteletterne vendes herefter og tilberedes i yderligere 3 min. (stadig tildækket). 3. Tag dem ud og krydr med salt og peber, hvorefter de hviler tildækket, mens saucen tilberedes. Sauce: 2 dl vand 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. kødbouillonpasta Karry Maizena saucejævner Salt og peber 1 tsk. sukker Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og piskefløde samt kødbouillon i en rund skål med høje sider. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 3 min. 3. Drys herefter karry i efter smag og pisk Maizena saucejævner i. 4. Efter 2 min. ved fuld effekt kan der evt. tilsættes mere saucejævner ellers fortsættes 16

17 yderligere 2 min. ved fuld effekt. 5. Saucen smages til med salt, peber og sukker. 6. Saucen hældes over koteletterne og serveres med kogte ris eller kartofler samt mango chutney. Koteletterne drysses evt. med peanuts. Farsret med blancheret broccoli (4 pers.) 500 g hakket kalv eller oksekød 1 æg 1 tsk. salt Friskkværnet peber 4 spsk. mel 1 dl vand 50 g smør g blancheret broccoli Hakket persille til pynt Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med ægget og alle øvrige ingredienser tilsættes, undtagen smør. 2. Smør en souffléform med margarine og læg et tyndt lag fars i bunden. Læg herefter et lag blancheret broccoli henover. Afslut med endnu et lag fars. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ½ min. ved fuld effekt og hæld smørret henover retten. 4. Indstil ovnen til højeste effekt og tilbered retten i ca. 10 min. 5. Lad retten hvile i 5 min. inden servering, og drys med den hakkede persille. Retten serveres med flûtes og engelsk sauce. Chili con Carne (2 pers.) 250 g hakket oksekød 2 fed knust hvidløg 1 hakket løg 1 spsk. olivenolie 1 ds. røde kidney bønner 1 ds. hakkede flåede tomater Chilipulver eller frisk chili efter smag Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Bland det hakkede kød, løg olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Dæk til og damp ved fuld effekt i ca. 5 min. 2. Tag skålen ud og gør kødet løs med en ske. Hæld væden fra kidney bønnerne og bland dem med kødet. 3. Tilsæt de hakkede tomater og krydderier og bland godt. 4. Tildæk skålen og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i ca. 7 min. 5. Lad retten hvile i 5 min. Server med godt brød. 17

18 Farseret savoykål (2 pers.) 4 store savoykålsblade Fremgangsmåde: 1. Savoykålen skylles, lægges i et fad og dækkes med film. 2. Damp kålen ved fuld effekt i ca. 1 min., til bladene er bløde. Fars: 250 g hakket kalvekød 1 æg 3 finthakkede champignons 2 spsk. mel Salt og peber 1 tsk. kalvebouillon 2 ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med æg, champignon, mel, salt og peber og fordeles i de fire kålblade, der lukkes som små pakker. 2. Læg pakkerne i et ovalt fad. 3. Opløs kalvebouillonen i en skål i 2 ½ dl vand i mikrobølgeovnen i 2 min. ved fuld effekt. 4. Hæld væden ved kålpakkerne og sæt fadet i mikrobølgeovnen og tilbered ved fuld effekt i 8 min. 5. Lad retten hvile tildækket 5 min. Server med kogte kartofler. Frisk pasta med kødsauce (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i tern eller groftrevet 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano 1 tsk. salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Bland hakket kød, løg og olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Sæt låg på og damp 2. på fuld effekt i 5 min. 3. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske eller en gaffel og bland det godt med guleroden, krydderierne og hvidløget. 4. Tilsæt de hakkede tomater samt vand og rør godt rundt. 5. Indstil ovnen til fuld effekt i 7 8 min. Lad retten hvile i 5 min. og smag evt. til med mere krydderi efter behag. 6. Kog den friske pasta på komfuret efter pakkens anvisninger, mens retten hviler. Lakseterrine med spinat (4 pers.) 500 g fersk laks uden ben 18

19 ¼ l. piskefløde 2 æg 1 tsk. salt 1 drys cayennepeber 300 g optøet grofthakket spinat Fremgangsmåde: 1. Skær laksen i mindre stykker og kom den sammen med fløde, æg og krydderier i en food processor. 2. Kør den til en fast fars. 3. Tryk væden godt af spinaten. 4. Smør en aflang form og læg et lag laksefars, et lag spinat og endnu et lag laksefars i formen. 5. Dæk formen med mikrobølgefilm og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt ca minutter. 6. Lad lakseterrinen hvile og stil den i køleskabet til næste dag. 7. Serveres sammen med en kold dressing. Kold dressing til lakseterrine med spinat 3 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise smagt til med Dijon sennep Hvidvin Salt og hvid peber Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne og drys evt. friskhakkede krydderurter på dressingen. Server med flûtes eller italienske boller. Torskefilet med porrer og savoykål (4 pers.) 500 g torskefilet 2 porrer skåret i tynde ringe 200 g fintsnittet savoykål 5 dl Mornay Sauce Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Porreringe og savoykål blandes og halvdelen fordeles i et ovalt fad. 2. Torskefileterne skæres ud i passende stykker og lægges over grøntsagerne. 3. Drys med lidt salt og peber og læg resten af grøntsagerne over. 4. Hæld saucen over, læg låg på og sæt fadet i mikrobølgeovnen i ca. 8 min. på fuld effekt. 5. Lad retten trække 5 6 min. Server sammen med godt brød eller ris. Der kan også anvendes andre fisketyper såsom rødspætte, sej, rødtunge. Dampede fiskefileter m. grøntsagssauce (2 pers.) 4 rødspættefileter eller rødtungefileter 1 porre 19

20 2 gulerødder Salt og friskkværnet hvid peber 50 g smør 4 dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillon 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: optøede rejer, dild og citronbåde Fremgangsmåde: 1. Fold fiskefileterne en gang på midten og læg dem i et ovalt fad. 2. Rens grøntsagerne og skær dem i 5 cm lange, meget tynde strimler og kom dem over fisken. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ved fuld effekt i 1 min. Tilsæt piskefløde med 4. fiskebouillon (udrørt). 5. Smag til med salt og peber og hæld blandingen over fisken og grøntsagerne. Læg låg på og damp ved fuld effekt i 8 min., til fisken er mør. Lad retten hvile i 5 min. inden servering. Pynt med optøede rejer, dild og citronbåde og server retten med kogte ris eller flûtes. Fisk med flødeost (2 4 pers.) 400 g fiskefilet (f.eks. torsk) 3 tomater i skiver 1 bdt. persille 200 g flødeost 1 dl piskefløde 1 tsk. Maizena ½ tsk. salt Hvid peber Revet muskatnød Fremgangsmåde: 1. Læg fiskefileterne i et fad og fordel de skivede tomater over fileterne. 2. Hak persillen groft. 3. Tilsæt de øvrige ingredienser og bland massen til den er jævn. 4. Fordel osteblandingen over fisken og dæk fadet til. 5. Retten tilberedes ved fuld effekt i 5 ½ min og derefter ved ca. 600 W i 4 min. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5 min. Fiskerand med rejer og muslinger (2 pers.) 300 g torske- eller sejfilet 2 dl fløde 2 æg 3 spsk. mel 1 tsk. salt Hvid peber ¼ løg Fyld: 200 g rejer 1 ds. muslinger 20

21 200 g broccoli i små buketter Fremgangsmåde: 1. Såfremt der anvendes frosne, optøede fileter, hældes væden fra fisken. 2. Fileterne skæres i strimler og fyldes sammen med de øvrige ingredienser i en foodprocessor. 3. Findel fisken i foodprocessoren. 4. Vend fyldet i farsen med en dejskraber og fordel farsen i en smurt glasrandform. 5. Dæk fadet til og tilbered retten 6 min. ved 800W og herefter 6 min. ved ca. 400W. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5. min. Varm røget makrel (2 pers.) 1 stk. røget makrel 6 rensede champignon i skiver 2 tomater i skiver 1 mellemstort hakket løg 60 g smør Friskkværnet peber og salt Hakket frisk dild Citronsaft Fremgangsmåde: 1. Den røgede makrel befries for skind og ben. Fileterne lægges i et ovalt fad. 2. Det hakkede løg og de skivede champignon lægges over. Dryp med citronsaft efter smag og friskkværnet peber. 3. Slut af med de skivede tomater og drys godt med friskhakket dild. 4. Tilsæt smørret i små klatter. 5. Dæk fadet med film (husk at prikke hul i filmen med en gaffel). 6. Tilberedes i ca. 4 min. ved fuld effekt og lad retten hvile i 5 min. Da makrel er ret salt i sig selv, bør mængden af salt afstemmes herefter. Retten serveres med godt groft brød eller i sæsonen med nye danske kartofler. Laks med grøntsager og sauce (2 pers.) 2 stk. laksefilet uden skind og ben (ca. 300 gr.) 2 spsk. hvidvin 2 gulerødder skåret i tynde strimler på langs 1 porre skåret i tynde strimler på langs Salt og peber g smør Fremgangsmåde: 1. Laksestykkerne lægges i et ovalt fad. 2. Grøntsagerne blandes og lægges udenom fisken sammen med smørklatterne. 3. Fadet dækkes med film og sættes i mikrobølgeovnen i 4 5 min. ved fuld effekt. 4. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i 5 6 min. Fiskesauce: 1 ½ dl vand 21

22 ½ dl hvidvin 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillonpasta Maizena saucejævner Fremgangsmåde: 1. I en rund skål med høje sider blandes ingredienserne. 2. Skålen sættes i ovnen i 3 min. ved fuld effekt, hvorefter Maizena saucejævner piskes i til passende konsistens. 3. Herefter sættes skålen igen i mikrobølgeovnen i 2 min ved fuld effekt. 4. Saucen hældes over laksen med grøntsagerne og der pyntes med frisk dild. Server retten med flute eller italienske boller. Kold dampet laks med karrymayonnaise (4 pers.) 1 helt stykke laks ca. 600 g uden skind og ben 4 spsk. hvidvin Fremgangsmåde: 1. Fisken lægges i et passende fad sammen med hvidvin. 2. Tilberedes i mikrobølgeovnen i 6-7 min. ved fuld effekt. 3. Tag fisken ud og krydr med salt og friskkværnet hvid peber. Lad fisken hvile tildækket i 10 min. og sæt den i køleskabet, til den er helt kold. Karrymayonnaise 200 g mayonnaise 1 tsk. karry 1 spsk. hvidvin Fremgangsmåde: 1. Mayonnaise røres med karry og hvidvin. 2. Laksen anrettes på et serveringsfad, og mayonnaisen smøres på i et jævnt lag med en smørekniv. 3. Pynt evt. fisken med rejer, halve hårdkogte æg, aspargessnitter, kaviar, citronbåde og dild og server med godt, hvidt brød. Hel kylling med grøntsagssauté (2 pers.) 1 frisk kylling (1200 g), rengjort ¼ dl akaciehonning ¼ dl olivenolie Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Kyllingen krydres indvendigt med salt og peber. 2. Læg kyllingen i et fad, der passer til størrelsen. 3. Pensl med en blanding af olivenolie og akaciehonning. 4. Tilbered i ca. 30 min. ved almindelig fuld effekt. Start med brystsiden nedad og vend kyllingen efter 15 min. 5. Lad kyllingen trække i 15 min. under et viskestykke. 22

23 Grøntsagssauté 1 gulerod 1 porre Broccolibuketter 2-3 majroer Friskhakkede krydderurter 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær grøntsagerne i ensartede stykker og læg dem i et fad. 2. Tilsæt vand og smør i små klatter. 3. Tilbered ved fuld effekt i 6 min. Vend grøntsagerne lidt rundt, når halvdelen af tiden er gået og lad grøntsagerne hvile 5 min. tildækket og krydr med salt og peber. 4. Friskhakkede krydderurter efter smag drysses over. Server med hvidløgsflûtes eller andet godt brød. Kyllingebryst med grøntsagssauté (2 pers.) 2 stk. kyllingebryst 1 stor gulerod 1 persillerod 1 porre 3 majroer 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær gulerødder og persillerod i lige lange og ensartede størrelser. 2. Skær porren i samme længde og del i kvarte på langs. 3. Læg kyllingebrysterne i en tærteform. De krydres med salt og friskkværnet sort peber. 4. Fordel grøntsagerne i fadet rundt om kyllingestykkerne. 5. Tilsæt vand og fordel smørret i små klatter. 6. Tilberedes ved fuld effekt i 6 min. 7. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og pynt med friskhakket persille. Serveres med flûtes eller ris. Kylling i sursød sauce (4 pers.) 400 g kyllingebryst eller schnitzler skåret i strimler 2 dl ananassaft 1 ds. ananas 1 ½ dl vand ½ hønsebouillonterning 1 spsk. eddike 1 tsk. honning ½ spsk. friskrevet ingefær ½ spsk. Maizena saucejævner Salt og peber 23

24 200 g optøede ærter 100 g friske bønnespirer Fremgangsmåde: 1. Ananassaft, vand og bouillonterning kommes i en passende skål. Sæt låg på og varm i 2 min. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 2. Eddike, honning, ærter, ingefær og kødstrimlerne blandes i væsken og sættes i mikrobølgeovnen i 8 min. ved fuld effekt. 3. Tag retten ud og drys Maizena i under omrøring og smag til med salt og peber. 4. Skær ananasen i tern og bland den i skålen og sæt igen retten i ovnen i ca. 5 min. ved fuld effekt. 5. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i ca. 4 min. og vend herefter de friske bønnespirer i. Server retten med løse ris. Kartoffelret med løg og provencekrydderurter (2 pers.) Ca. 400 g kartofler 1 finthakket løg 1 tsk. provencekrydderi 25 g smør ½ dl vand 2 spsk. hvidvin Salt Friskkværnet peber Fremgangsmåde: 1. Skær de skrællede kartofler i tynde skiver og læg dem i et fad sammen med det hakkede løg. Tilsæt væde. 2. Drys med krydderier og kom smørret på i små klatter. 3. Tildæk fadet og sæt det i ovnen og tilbered ved fuld effekt i 12 min. 4. Såfremt mikrobølgeovnen har grilleffekt, kan kartoflerne herefter grilles i 2 min. eller til overfladen er let lysebrun. 5. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering. Kartoffelretten er velegnet til stegte kødretter. Gulerødder i kryddercreme (2 pers.) 400 g gulerødder 25 g smør 1 tsk. sukker 1 tsk. reven muskatnød 1 ½ dl vand 3 dl creme fraiche 38 % Salt Hvid peber Saft af ¼ citron 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: hakkede krydderurter f.eks. persille, purløg, kørvel, timian, merian eller oregano 24

25 Fremgangsmåde: 1. Rens gulerødderne og skær dem i tynde stave ca. 5 cm lange. Læg gulerødderne i en stor skål. 2. Smelt smørret i en lille, tildækket skål i ovnen ved fuld effekt i ca. ½ min. 3. Pisk vand, creme fraiche, reven muskatnød og sukker sammen og smag til med salt, peber og citronsaft. 4. Kom det smeltede smør i blandingen og hæld det over gulerødderne. Rør maizena forsigtigt i. 5. Læg låg på og damp retten ved fuld effekt i 10 min. 6. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og drys med friskhakkede krydderurter. Velegnet som tilbehør til rødt kød eller lammekød. Bagte kartofler med frisk dressing (2 pers. ) 4 store kartofler af ens størrelse Fremgangsmåde: 1. Kartoflerne vaskes og tørres. 2. Prik kartoflerne med en gaffel hele vejen rundt og læg dem på et stykke køkkenrulle på glaspladen i ovnen. 3. Bag kartoflerne i 6 min. ved fuld effekt, hvorefter de vendes og bages yderligere i 6 min. ved fuld effekt. 4. Mærk efter med en stegenål, om kartoflerne er møre og giv dem evt. yderligere et par min. Kartoflerne skal dog stadig være faste. 5. Lad dem herefter hvile tildækket under et viskestykke i 5 min. 6. Skær et kryds i midten og server med en dressing. Dressing til bagekartofler 50 g mayonnaise 50 g creme fraiche Salt og peber En anelse lys Dijon sennep 1 finthakket løg 1 tomat skåret i små tern Hakket purløg Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne purløg anvendes til pynt 2. Dressingen fyldes henover de bagte kartofler og der pyntes med purløg. Blanchering af grøntsager Grøntsager (max. 500 g) efter eget valg, rengjorte og skåret i ensartede stykker. Fremgangsmåde: 1. 3 spsk. vand (ca. ½ dl) kommes ved grøntsagerne, og de tildækkes med låg. 2. Grøntsagerne varmes ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt og varm på ny i 1 min. 3. Væden hældes fra, og grøntsagerne kommes ganske kort tid i iskoldt vand. Herved bevarer grøntsagerne den smukke farve. Grøntsagerne serveres som tilbehør eller anvendes i f.eks. farsret. 25

26 Grøntsagssuppe (4 pers.) 1 l vand 1 grøntsagsterning ½ okse- eller hønsekødsbouillonterning 1 gulerod i tern 1 porre i fine skiver 6-8 rosenkål skåret i kvarte Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og bouillonterninger i en høj skål. 2. Tilsæt gulerod, porre og rosenkål. 3. Sæt skålen i mikrobølgeovnen i 8-10 min. under fuld effekt og lad suppen hvile tildækket i 5 6 min. Server med flûtes. Dessertchokoladekage med abrikoscoulis og vanilleis (6 pers.) 100 g mørk chokolade 100 g smør 3 æg 100 g sukker 50 g hvedemel ½ dl mælk 1 tsk. bagepulver 50 g hakkede valnødder 1 spsk. vand Vanilleis Fremgangsmåde: 1. Bræk chokoladen i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid. 3. Tilsæt smørret og varm blandingen i 1 min. ved fuld effekt. 4. Tag den ud og pisk godt sammen. 5. Beklæd en rund kageform med bagepapir. 6. Pisk æg og sukker stive med en elpisker i en stor skål. 7. Tilsæt chokolade, mel, mælk, bagepulver og de hakkede valnødder. 8. Pisk godt sammen og hæld blandingen i kageformen. 9. Bag kagen i mikrobølgeovnen i 6 min. ved fuld effekt. 10. Tag kagen ud og lad den blive helt kold inden serveringen. Abrikoscoulis 1 lille dåse mandariner 1 glas abrikosmarmelade Fremgangsmåde: 1. Hæld mandarin og marmelade i en blender med saft fra mandarinerne og blend til en passende konsistens. 2. Portionsanret på tallerken: kage og vanilleis med abrikoscoulis henover. Kagen kan desuden yderligere pyntes med årstidens friske bær eller frugter. 26

27 Pære Belle Helene (4 pers.) 1 ds. syltede pærer (ca. 800 g eller 2 halve pærer pr. person) Vanilleis Fremgangsmåde: 1. 2 halve pærer på hver tallerken med en kugle vanilleis 2. Smeltet varm chokoladesauce fordeles henover. Varm chokoladesauce 100 g god kogechokolade i små stykker 1 ½ dl fløde Evt. en anelse pæresaft efter smag Fremgangsmåde: 1. Chokolade og fløde smeltes og varmes i mikrobølgeovnen i en skål med høje kanter i ca. 2 min. ved fuld effekt. Hold øje med chokoladen, da den nemt brænder på eller koger over. 2. Slut af med at røre efter endt kogetid for at sikre, at chokoladen er smeltet ensartet. Giv evt. yderligere 30 sek. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 3. Smag evt. til med lidt pæresaft, hvis chokoladesaucen er for kraftig i smagen. Dessert med banan og blodgrapefrugt (4 pers. ) 2 grapefrugter 2 spsk. smør 2 spsk. rørsukker 4 bananer Valnøddekerner ¼ l piskefløde Fremgangsmåde: 1. Saften af 1 grapefrugt blandes med smør og rørsukker i en rund glasskål. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt. 3. Skræl bananerne og skær dem midt over og læg dem i et ovalt fad. 4. Grapefrugten skæres fri for skræl, helt ind til kødet og skæres i skiver. 5. Skiverne fordeles over bananerne, og den lune saft hældes over. 6. Drys med valnøddekerner. 7. Fadet stilles i mikrobølgeovnen uden låg i ca. 1 ½ min. ved fuld effekt. 8. Lad desserten køle lidt af og server med iskoldt flødeskum. Æbledessert (4 pers.) 2 store æbler, rensede og halverede 1 spsk. smør 1 spsk. sukker 4 spsk. marcipan 4 spsk. hakkede mandler Fremgangsmåde: 1. Smør, sukker, marcipan og hakkede mandler røres sammen. 2. Fyldet kommes i æblerne og de lægges på et ovalt fad, der passer i størrelsen. 27

28 3. Æblerne stilles i mikrobølgeovnen på fuld effekt i 2 min. 4. Lad æblerne hvile i 5-6 min. Server med iskoldt flødeskum eller rørt vanilleis (husk at isen kan blødgøres i mikrobølgeovnen). Omregningstabel (angivelser i minutter) 700 W 800 W 900 W OBS! Tiderne i ovenstående tabel er vejledende. 28

29 OBH Nordica Mikrovågsugn VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING OCH SPAR DEN TILL FRAMTIDA BRUK Innan användning Ta bort allt förpackningsmaterial och torka av mikrovågsugnen invändigt och utvändigt med en fuktig trasa innan den används för första gången. Observera att täcklocket (micaplattan) i ugnsutrymmet INTE ska tas bort. Kontrollera att mikrovågsugnen inte har några synliga skador samt att det inte finns några otätheter i själva ugnsutrymmet. Placera mikrovågsugnen på en stabil och plan yta där det är minst 8 cm fritt utrymme på vardera sidan, 10 cm på baksidan och 20 cm ovanför mikrovågsugnen så att luft kan cirkulera. Generella säkerhetsanvisningar VARNING: Om dörren eller dörrpackningen är trasig ska inte ugnen användas förrän den har blivit reparerad av behörig person. VARNING: Det är farligt för andra än behörig person att utföra service- eller reparationsarbete som omfattar borttagande av hölje/lock där skydd ges mot mikrovågsenergi. VARNING: Låt inte barn använda mikrovågsugnen utan uppsyn, om inte barnet har blivit tilldelade en lämplig instruktion så att barnet är tillstånd att bruka mikrovågsugnen på ett säkert vis och förstår farorna med produkten. Använd aldrig mikrovågsugnen till annat än tillredning av matvaror o d och inte till att torka klädesplagg, papper eller andra icke ätliga produkter eller till att sterilisera saker. Starta aldrig mikrovågsugnen när den är tom då detta gör att mikrovågorna studsar tillbaka in i mikrovågshuvudet och skadar det. Använd inte mikrovågsugnen till förvaring av t ex papper, köksredskap etc. Apparaten är inte utvecklad för att användas till syltning. Varor som inte är korrekt syltade kan bli dåliga och är då en hälsorisk. Hela ägg med skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas upp i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera även efter själva mikrovågsuppvärmningen. Råvaror med skal t ex äpplen, tomater, potatis etc. bör punkteras med flera hål innan tillagning i mikrovågsugnen, annars kan ånga bildas och de kan explodera. Täck inte för ventilationshålen och stick inte in föremål i öppningarna i höljet. Försök aldrig att ta bort delar från mikrovågsugnen såsom fötter, skruvar, sladd etc., eller täckplattan (micaplattan) som skyddar mot strålning. Notera att keramikplattan i ugnsutrymmet blir varm under användning. Tillaga aldrig mat direkt i mikrovågsugnen utan placera maten på tallrik/kärl osv. avsedda för användning i mikrovågsugn. Viktigt! Täck alltid maten med lock eller mikrovågsbeständig plastfilm (stick några hål i plastfilmen). Matrester i ugnen kan antändas och i värsta fall förorsaka brand. Använd endast kärl (tallrikar, fat etc.) som tål användning i mikrovågsugn. Pga. brandrisken ska mikrovågsugnen aldrig lämnas obevakad när mat värms i plast eller pappersbehållare. Stäng av apparaten eller dra ur kontakten om mat tar eld eller rök uppstår i mikrovågsugnen och håll luckan stängd så att elden kvävs. 29

30 Använd aldrig Kärl av metall eller med metalldetaljer/dekorationer. Stekpåsar med insida av folie/metalltrådar. Melaminskålar. Använd aldrig aluminium- eller metallbehållare i mikrovågsugnen eftersom det då kan slå gnistor som medför att mikrovågsugnen skadas. Om endast mikrovågsfunktionen används i mikrovågsugnen skall metallgallret inte användas. Temperaturen på uppvärmd mat bör alltid kontrolleras för att undvika brännskador - speciellt vid uppvärmning av barnmat. Om man värmer välling i nappflaskan bör den skakas och vällingens temperatur testas på handens ovansida. Värm alltid nappflaskor utan lock och napp. Rör alltid om innehållet i barnmat och kontrollera temperaturen innan den serveras/intas. Efter uppvärmning i mikrovågsugn bör maten stå kvar i mikrovågsugnen sekunder för att värmen ska fördela sig jämnt samt att man då undviker att det bubblar över när en sked eller liknande placeras i maten. Om dryckesvaror värms i mikrovågsugnen kan det hända att kokpunkten nås utan att det uppstår synliga bubblor. Detta kan medföra att vätskan kokar först när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen. Var därför försiktig när behållaren tas ut. VARNING: Vätskor och andra matvaror bör inte värmas upp i tillslutna behållare eftersom det kan finnas risk att de exploderar. Följ alltid instruktionerna och observera att vissa råvaror värms extra snabbt. Var uppmärksam på att matvaror med mycket socker inte bör värmas i plastbehållare. Tillagningskärl kan bli mycket varma vid tillagning, speciellt när de täcks av lock eller mikrovågsbeständig plastfilm. Grytlappar bör därför användas när kärlet tas ut. Skador som uppstått p.g.a. tidigare nämnda fel och liknande felaktig användning omfattas inte av reklamationsrätten. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. 2. Apparatens stickkontakt bör vara lättillgänglig vid användning, om man snabbt behöver dra ur sladden. 3. Anslut apparaten endast till V växelström och använd den enbart till det den är avsedd för. 4. Dra alltid ur kontakten efter användning. 5. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska. 6. Apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar eller som saknar kunskap om apparaten om inte en person som är ansvarig för deras säkerhet håller uppsyn eller ger instruktioner. 7. Apparaten är ingen leksak och bör alltid placeras utom barns räckhåll. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå möjliga risker, lär barnen ansvarsfull användning av elapparater. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn 9. Se till att sladden inte hänger ner från underlaget (bordskanten). 10. OBS! När ugnen används som kombinationsugn, får barn ej använda ugnen utan vuxen pga de mycket höga temperaturerna. 11. VARNING: Tillgängliga delar kan bli mycket varma under användning. 30

Kitchen. gemini // microwave oven // Type 7542. 800W Grill 1000W. 800 watt/ grill 1000 watt // Capacity 20 L // Brushed stainless steel housing //

Kitchen. gemini // microwave oven // Type 7542. 800W Grill 1000W. 800 watt/ grill 1000 watt // Capacity 20 L // Brushed stainless steel housing // Kitchen gemini // microwave oven // 20 Capacity 20 L // 800W Grill 1000W 800 watt/ grill 1000 watt // 9 Brushed stainless steel housing // Weight defrost // 9 preset menus // Type 7542 Brugsanvisning -

Lisätiedot

capella 23L // microwave oven // Type 7512 Capacity 23L // 900 watt // 6 power levels // Pull down door opening //

capella 23L // microwave oven // Type 7512 Capacity 23L // 900 watt // 6 power levels // Pull down door opening // capella 23L // microwave oven // Capacity 23L // 900 watt // 6 power levels // 8 preset menus // Digital clock with timer // Pull down door opening // Type 7512 Brugsanvisning - dansk...side 3-27 Bruksanvisning

Lisätiedot

Lynx microwave oven. Defrost function. Capacity 20L 700 watt 5 power settings. Mechanical timer with signal

Lynx microwave oven. Defrost function. Capacity 20L 700 watt 5 power settings. Mechanical timer with signal Lynx microwave oven Capacity 20L 700 watt 5 power settings Defrost function Mechanical timer with signal Brugsanvisning - dansk...side 3-24 Bruksanvisning - svenska...sida 25-43 Bruksanvisning - norsk...side

Lisätiedot

Kitchen. pollux // Type microwave oven // Quick start // 1000 watt grill // 8 fixed menus // Digital timer // Child-lock //

Kitchen. pollux // Type microwave oven // Quick start // 1000 watt grill // 8 fixed menus // Digital timer // Child-lock // Kitchen pollux // microwave oven // Capacity 20 L // 800 watt / 1000 watt grill // Quick start // 8 fixed menus // Digital timer // Child-lock // Type 7504 Brugsanvisning - dansk...side 3-27 Bruksanvisning

Lisätiedot

Omega microwave oven Volume: 20L with grill

Omega microwave oven Volume: 20L with grill Omega microwave oven Volume: 20L with grill Grill function Defrost function Capacity 20L 700 watt 6 auto menus Combination grill/microwaves 7525_UL_UVN_230114.indd 1 1/23/2014 1:25:46 PM Bruksanvisning

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...21 [fi] Käyttöohje... 39 [no] Bruksveiledning... 57 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16

HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16 HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16 [no] Bruksveiledning... 30 [sv] Bruksanvisning... 44 Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...21 [fi] Käyttöohje... 39 [no] Bruksveiledning... 58 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 EMM17007...... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning til ovn

Brugsanvisning til ovn Type DK SV NO FI IO 60-00 TAE DK Brugsanvisning til ovn Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food Food Sealer Supreme Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer marinate Keeps food fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Roll storage

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI HUSHÅLLA FRAMTID MW3 SE DK NO FI SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Rengöring och

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. GRILJERA DK FI Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut

Lisätiedot

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 ENG2854AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 18 Bruksveiledning... 33 Bruksanvisning... 48

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 18 Bruksveiledning... 33 Bruksanvisning... 48 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 18 Bruksveiledning... 33 Bruksanvisning... 48 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR EN3480AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

EMM DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45

EMM DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45 EMM17007 DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF945AOW EUF945AOX EUF945AOY...... DA FRYSER BRUGSANVISNING FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 0 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 www.electrolux.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Kitchen. hercules // kitchen machine // Type 6682. Stainless steel bowl 5.5 L // 1200 watt // Die cast aluminium base //

Kitchen. hercules // kitchen machine // Type 6682. Stainless steel bowl 5.5 L // 1200 watt // Die cast aluminium base // Kitchen hercules // kitchen machine // 1200 watt // Stainless steel bowl 5.5 L // Die cast aluminium base // Stepless speed control // Adjustable height of attachments // Splashguard // Type 6682 Brugsanvisning

Lisätiedot

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI I 6 I MH5A/ SK I 6 I MH6A/ SK DK Dansk Brugsanvisning KOGEPLADE OG OVN Indhold Betjeningsvejledning, Advarsler, Beskrivelse af apparatetgenerel oversigt,6 Beskrivelse af apparatetbetjeningspanel,7 Installation,0

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERE38406W ERE38406X ERE38406K ERE38412W ERE38412X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 Bruksanvisning... 39 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH9..SK1.. 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.., EH...FB..., EH8..FL..., EH9..FE... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... EH...FB...

Lisätiedot

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERF4118AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Fryser Pakastin Fryser Frysskåp EUF29520W EUF29520X EUF29530W EUF29530X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 ERF3866AOW ERF3866AOX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL MODEL 70360 MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL MODEL 70360 MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70360 MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MIKROBØLGEOVN Brugsanvisning MIKROBØLGEOVN Bruksanvisning MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning MIKROAALTOUUNI Käyttöohje 2 5 8 11 Fremstillet i P.R.C. 6274

Lisätiedot

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning

Lisätiedot

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com

Lisätiedot

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 HOI630F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 EHH6540XOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF60SQ2 / WIP60SQW2 / WIF60SQW2 WIF70SQ2 / WIP70SQW2

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG... 8 5. RÅD OG TIP...

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

mini kitchen // kitchen machine // Type 6680 450 watt // Stainless steel bowl 4.0 L // 6 speed settings // Pulse function //

mini kitchen // kitchen machine // Type 6680 450 watt // Stainless steel bowl 4.0 L // 6 speed settings // Pulse function // mini kitchen // kitchen machine // 450 watt // Stainless steel bowl 4.0 L // 6 speed settings // Pulse function // Compact design / space saving // Easy to store // Type 6680 Brugsanvisning dansk... side

Lisätiedot