PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN 205 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 207 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 419

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-21:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Poistui klo 19.55, läsnä Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Puheenjohtajana Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Poistui klo 20.11, läsnä Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Esteellinen 203 Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Esteellinen 203, poistui klo 19.55, läsnä Niemensivu Veijo varajäsen Esteellinen 203 Niiranen Taina jäsen Runsas Pertti jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen Susanne jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen-Levula Anne varajäsen Saapui klo 20.14, läsnä Turunen Kauko varajäsen Saapui klo 19.55, läsnä Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Esteellinen 203, postui klo 20.11, läsnä , 204 Kuusiluoma Vuokko kaupunginjohtajan varahenkilö Teuho Sirpa talouspäällikkö Läsnä, 200, klo MUU Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä POISSA Ojanen Marjo jäsen Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen, Tuuli Tarukannel Jorma Lannetta, KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS-

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki, , Susanne Talonen, Jorma Lannetta, 203 Veijo Niemensivu, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupunginkansliassa Tuuli Tarukannel

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 198 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 199 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS KHALL 200 Parkanon kaupungin talouteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti hei ken ty neen talouden suhdanteet. Erityisesti tämä näkyy verotulojen heikos sa kehityksessä. Kaupunki on panostanut elinkeinopolitiikkaan ja markki noin tiin tavoitteena saada lisää työpaikkoja ja asukkaita Parkanoon. Tämän vaikutuksia odotetaan tulevien vuosien aikana. Parkanon asu kas määrä oli heinäkuun lopussa 6817, vähennystä vuodenvaihteesta 24 henkilöä. Kuluvan vuoden merkittävin talouteen ja kunnan toiminnan tulevaisuuden ra ken tee seen vaikuttava asia on sosiaali- ja terveydenhuollon ul kois ta missel vi tys ja yksityisen kumppanin kilpailuttaminen. Toteutuessaan tämä mal li voisi tulevaisuudessa turvata palvelut ja sote-työpaikat sekä tuoda kau pun gil le merkittävän säästön jo ensi vuoden aikana. Tämän vuoden toimintatuotot kertynevät talousarviota paremmin, en nusteen mukaan lähes 8 miljoonana eurona. Erityisesti perusturvan maksut, ku ten kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut olivat kertyneet hyvin. Toimin ta me not ovat toteutumassa talousarviota suurempina, noin 45,5 mil joonan suuruisina. Perusturvan osalta on 1-1,3 miljoonan euron ylityspaine, jo ka kohdistuu mm. erikoissairaanhoitoon ja vanhustyöhön. Ylitystä kat tamaan on päätetty 0,5 miljoonan säästötoimista, jotka tulee toteuttaa syksyn aikana. Verotuloja oli kaupungille tilitetty elokuun loppuun mennessä yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, mikä ennakoi talousarvion 21,3 miljoonan tavoitteen täyt ty mis tä. Huomattavaa on, että vaikka kiinteistöverotuotot kasvavat edel li ses tä vuodesta noin eurolla, kunnallisveron määrä alenee. Val tion osuu det kertyvät lähes talousarvion mukaisina, lukion oppilasmäärä hie man pienentää koko vuoden summaa. Elokuun 2014 loppuun toteutuneen talouden perusteella ennustetaan koko vuo den alijäämäksi noin euroa, joka on talousarviota enem män. Vuoden aikana tehtyjen korjaustoimien ansiosta ennuste näyttää kohtuulliselta verrattuna ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtyyn ennusteeseen, noin -1,3-1,8 miljoonan alijäämään. Kaupunki on investoinnut elokuun loppuun mennessä lähes 2 miljoonalla eu rol la, kun koko vuoden investointien netto on 3,2 miljoonaa. Mer kit tä vimmät kohteet ovat Keskustan koulun korjaus, Sinilinnun peruskorjaus ja Alas ky län-ylis ky län siirtoviemärin rakentaminen. Lainakanta on kasvanut noin 1 miljoonalla eurolla 14,6 miljoonaan. Asukasta kohti lainaa on reilut euroa. Talouden rakenteellisia uudistuksia käsittelevä seurantaryhmä arvioi ti lannet ta, ja esittää väliraportin kaupunginhallitukselle lokakuussa siten, että se otetaan huomioon talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman val mis te lussa. Oheisaineistona Talouskatsaus

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan tehdyn päätöksen mukaisesti Merkitään, että talouspäällikkö Sirpa Teuho oli paikalla asiantuntijana tämän asian kokouskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ 1255/ /2014 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Hanvanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan laadinnan osalle Alinen ja Ylinen Kirjasjärveä Parkanon kaupungin Sydänmaan kylään. Kaavan laadinnan kohteena on Karpalo- niminen tila RN:o 2:74. Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Yliseen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 10,660 hehtaaria. Hakijoiden tavoitteena on saada kaava-alueelle lomarakennustontti. Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 201 Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä numero 55 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY 1274/ /2014 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 7,461 ha:n suuruinen Saha- niminen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Luoman Oy. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan 109 k-m2 lämpökeskuksen rakentamiselle. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 202 Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että poikkeamiseen suostutaan Saha- nimisen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä, kiinteistötunnus Hyväksyttiin yksimielisesti

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS 388/ /2011 KHALL Parkanossa on selvitetty kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edellytyksiä ja suunniteltu verkon rakentaminen koko kaupungin alueelle kaupungin perustaman Lupinet Oy:n toimesta. Aloite laajakaistahankkeeseen tuli alun perin Parkanon Yrittäjät ry:ltä sekä Pro Parkano ry:ltä. Selvitystyöhön on saatu avustusta Pirkanmaan ELY-keskukselta EU:n maaseudunkehittämisohjelmasta. EU.n ns. vanhan kauden hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Nyt on ajankohtaista päättää toimintamalli tehtyjen selvitysten toteuttamiseksi ja laajakaistaverkon rakentamiseksi Parkanon alueelle. Kaupunginhallituksen päätöksen (KH ) mukaisesti Lupinet-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle Parkanolaiselle yritykselle, taloyhtiölle, vakituisesti asutulle kiinteistölle ja vapaa-ajan asunnolle nykyaikaiset ja tulevaisuuteen palvelevat tietoliikenneyhteydet. Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa jokaiseen kiinteistöön Parkanon alueella valokuitu. Alkuperäisessä päätöksessä kaupunki totesi (KH ), että nykymuotoinen yritystoiminta on erittäin riippuvaista tietoliikenteestä, tietoverkkojen palveluista ja kumppaniverkkojen toimivuudesta. Kaupunginhallitus on katsonut, että tietoliikenteen ja -järjestelmien toimivuus tulevaisuudessa on merkittävä kilpailutekijä elinkeinoelämälle ja asumiselle mm. seuraavien asioiden kannalta: pankkiliikenne, tilitoimistopalvelut, etäyhteydet, tietotekniikkapalveluiden hankinta /ulkoistus, fyysiset puitteet, kustannukset ja imagollinen arvo. Tietoliikenteen määrät tulevaisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti, ja tehokkaalle verkolle tulee lähivuosina huomattavasti suurempi merkitys. Näin ollen on välttämätöntä rakentaa valokuituun perustuvia laajakaistayhteyksiä, joissa kapasiteetin käytön rajat eivät tule vastaan, mikä mobiiliverkoissa olisi väistämätön rajoite. Tämä luo keskeisen perustan sille, että voidaan houkutella uusia yrityksiä ja asukkaita Parkanoon. Selvityshankkeiden perusteella parkanolaisten halukkuus liittyä valokuituun oli suurta ja se kattaa yli parkanolaista. Esisopimuksia oli yhteensä noin kappaletta, joka vastaa yli puolta kaikista Parkanon alueella mahdollisista liittyjistä lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja. Lähes kaikki taloyhtiöt tekivät esisopimuksen. Kuituverkon rakentamiseen on mahdollista saada EU:n kauden maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta ns. kylähankkeisiin. Sen sijaan keskustan alueelle maaseutuohjelman rahoitus ei ulotu. Aikaisemman hankkeen yhteydessä selvisi, että pelkkien kylien liittyvien kotitalouksien rahoitus ei käytännössä riitä EU-rahoituksen vastineeksi, vaan mukaan

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan muuta yksityistä rahaa sekä kaupungin rahoitusta. Lupinet Oy:n hallitus ( ) on keskustellut asiasta siten, että kaupungin oman yhtiön hartiat yksistään eivät riitä. Kyse on perusinfran rakentamisesta, ja se rakentuu julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön avulla. Kaupunginhallitus on keskustellut laajakaistaverkon rakentamismahdollisuuksista (iltakoulussa sekä hallituksen kokouksien yhteydessä ja ) ja evästänyt, että laajakaistaverkon toteuttamiseksi pitäisi neuvotella yhteistyöstä kuituverkon rakentamiseksi. Yhteistyön tarve todettiin myös Lupinet Oy:n yhtiökokouksessa Lupinet Oy:n toimitusjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia, niin että kuituverkko voisi toteutua ilman julkista tukea keskustan alueelle, ja Lupinet Oy:n toimesta rakennettaisiin kuituverkot 4-5 kylähankkeena, joihin haetaan EU:n maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta. Toteuttamisessa käytetään hyväksi käynnissä olevan Lupinet-hankkeen selvitystyön ja suunnittelun tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee yhteistyön toteuttamisen muotoa tarkemmin kokouksessaan 25.6., ja esillä on malli, jolla laajakaistaverkon rakentamisessa voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti. Samalla kaupungin oma taloudellinen riski muodostuu aikaisempaa pienemmäksi, ja asukkaille voitaisiin tarjota liittymismahdollisuus nopeaan verkkoon kohtuulliseen hintaan. Lupinet Oy:n toimintaa koskeva aiesopimus sekä esitys Lupinetin jatkosta ja yhteistyön suuntaviivoista ovat nähtävillä kokouksessa. Oheisaineistona esitys "Näkemyksiä laajakaistan tulevista tarpeista" (esitetty valtuustoseminaarissa ). Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Lupinet Oy:tä koskevan sopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Lupinet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Talonen-Levula oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan. Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Ari Lamminmäki olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 203 Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö ovat neuvotelleet yhteistyötä valokuituverkon rakentamiseksi Parkanon kaupungin alueella. Tarkoituksena on edistää verkon rakentamista ja saavutettavuutta kohtuuhintaan koko Parkanon alueelle, myös maaseutukyliin. Neuvotteluiden käymisestä solmittiin aiesopimus Tämän aiesopimuksen pohjalta on laadittu osakassopimusluonnos sekä ehdotus yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Järjestely toteutettaisiin suunnattuna osakeantina, jolloin IPP:lle suunnataan kauppakirjassa sovittava määrä Lupinet Oy:n osakkeita. IPP:n maksama merkintähinta kirjataan Lupinet Oy:n vapaaseen omaan pääomaan. Osakkaiden (Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö Oy) yhteistyöstä sovitaan liitteenä olevalla osakassopimuksella. Osakassopimuksessa on, osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallituksen yleistoimivaltaan tai yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätettäviä asioita, siirretty osakkaiden yksimielisellä päätöksellä päätettäviksi. Tällä järjestelyllä on haluttu tasata enemmistö- ja vähemmistöosakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Näin myös kaupungin vaikutusvalta turvataan tulevaisuutta ajatellen. Yhtiön osakkuudesta maksettava kauppasumma määräytyy IPP Oy:n omistusosuuden mukaan yhtiön käyvästä arvosta. Kaupungille jäisi 51 % omistusosuus. Kaupunki on aiemmin myöntänyt Lupinet Oy:lle (KV ) euron lyhytaikaisen lainan, josta muutettaisiin pääomalainaksi, joka luetaan yhtiön omaan pääomaan. Varsinainen verkon rakentaminen toteutettaisiin siten, että IPP Oy toteuttaisi taajama-alueen rakentamisen ja yhteisesti omistettu Lupinet Oy vastaisi hankealueiden toteuttamisesta lähinnä Parkanon maaseutukylissä. Järjestelyn taustalla on rakentamishankkeen tukiehtojen vaatimukset yksityisen rahan määrästä. Järjestelyn osana IPP Oy sitoutuu erikseen sovittavalla tavalla pääomittamaan tai muuten rahoittamaan kuituverkon rakentamista. Ennen päätöksentekoa vielä tarkentuvat neuvotteluissa IPP:n kanssa yksityiskohdat kauppahinnasta, valokuituverkon rakentamisen rahoittamisesta sekä osakassopimuksen lopullisesta muodosta. Kokouksessa on nähtävänä ehdotus osakassopimukseksi. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1. Lupinet Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan osakassopimuksen ja huolehtimaan sen toimeenpanosta sekä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungin aikaisemmin myönnetystä lyhytaikaisesta lainasta euron osuuden muuttamisen pääomalainaksi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti kaupunginjohtajan ehdotusta. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että tämän asian kohdalla pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Ristamäen tilalle valittiin Jorma Lannetta. Merkitään, että Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan klo Merkitään, että Hannu Laholuoma oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki, Veijo Niemensivu ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Kari Kärkkäinen, Pertti Runsas, Susanne Talonen ja Kalevi Niemenmaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että varajäsen Kauko Turunen saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Merkitään, että pidettiin kokoustauko klo Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen varapuheenjohtaja Jorma Lannetta siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja Veijo Niemensivu valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksesta poistuneen Susanne Talosen tilalle.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN KHALL 204 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Lausunnot pyydetään antamaan klo mennessä. Lausuntopyynnön mukaan sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote alueen kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote - alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Valtuuston tulee ottaa kantaa siihen, että mikäli sote alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, niin kuuluuko Parkanon kaupunki palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote -alueeseen TAYS-ervaan. Sote-lakiluonnosta on käsitelty valtuuston iltakoulussa Kuntaliiton asiantuntijan alustuksen pohjalta. Parkanon lausuntoa varten on pidetty valmistelukokous , ja siihen kutsuttiin KH:n ja perusturvalautakunnan jäseniä. Oheismateriaalina lausuntopyyntö STM090:00/2013, lakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta, lausuntopyynnössä valtuustoille osoitetut kysymykset sekä luettelo erityisvastuualueisiin kuuluvista kunnista. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esityksestä valtuustolle sote-lakiluonnoksen

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.). Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavan mukaista vastausta valtuustolle sote-lakiluonnoksen kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.): Mikäli esillä oleva lakiluonnos hyväksytään, Parkano kuuluu ns TAYS ervan mukaiseen sotealueeseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Saara Viitaharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että Anne-Talonen Levula saapui kokoukseen klo

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 1154/ /2014 PETU Sisäasiainministeriön elokuussa 2005 käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen Parkanon kaupunki on lähtenyt selvittämään useassa eri hankkeessa naapurikuntien halukkuutta kuntaliitoksiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Kuntaliitos- tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhankkeet eivät ole tuottaneet tulosta. Koska kuntayhteistyö ei ole käynnistynyt, on Parkanon kaupunki päättänyt lähteä turvaamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti kilpailuttamalla ne siten, että hankintasopimus mahdollistaa palvelujen tuottamisen tarvittaessa myös laajemmalle väestöpohjalle. Liitteenä selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta , joilla on pyritty täyttämään Paras-lain mukaiset yhteistyövelvoitteet. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Parkanon kaupunki kilpailutti yhteistyökumppania sote-palvelujen tuottamiseen. Hankinnan kohteena oli kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus, pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto, jotka rajattiin hankinnan ulkopuolelle. Kilpailutus on toteutettu neuvottelumenettelynä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on vuodessa. Sopimuskausi on kymmenvuotinen ja tavoitteena on, että se alkaa , minkä lisäksi Parkanon kaupungilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta viidellä (5) optiovuodella. Kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä tarjouspyyntö toimitettiin valituille tarjoajille Yhteistoimintamenettely kunnan ja sote-henkilöstön välillä käytiin hyvässä hengessä Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle annettiin määräajaksi klo Määräaikaan tarjouksen jättivät 1. Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Suomen Radiologipalvelu Oy, Coronaria Päivähoito Oy, Merikratos Lastensuojelu Oy,

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Merikratos Työvoimapalvelut Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Coronaria-ryhmittymä ja 2. Pihlajalinna Oy, Dextra Oy, Hoivakoti Johanna Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy, Visita Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Pihlajalinna-ryhmittymä Neuvotteluihin osallistunut MedGroup-ryhmittymä (MedGroup Oy, MedGroup Ensihoitopalvelu Oy, MedGroup Hammaslääkärit Oy, Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry ryhmittymänä) ei jättänyt tarjousta. Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti Coronaria-ryhmittymän tarjous poissuljettiin tarjouspyynnön vastaisena ja Pihlajalinnan tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tuli vain yksi kappale, ei tarjousten vertailua suoritettu. Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 18 Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Kilpailutusprosessin ohjausryhmän kokous pidettiin Ohjausryhmä suosittaa kannanottonaan yksimielisesti päätösehdotuksen hyväksymistä. Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Kalevi Niemenmaa ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo Merkitään, että Mia Kannisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. KHALL 205 Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 56 / Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kokouskeskustelun aikana Tapio Ristamäki esitti, että kilpailutus uusitaan seuraavin ehdoin: Sopimuskausi on 5 vuoden pituinen Lisäksi voidaan neuvotella viiden vuoden optio molemminpuolisella sopimuksella. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi Merkitään, että Tapio Ristamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen esityksessään mainituin perustein. Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN KHALL 207 Hallintosäännön 43 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisen vi ran omaisen on nel jän päi vän ku luessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta ilmoitettava kau pungin hal li tuk selle niis tä pää tök sis tä, jot ka voidaan kuntalain mukaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske hallintosäännössä erikseen mainittuja asiaryhmiä (henkilöstöasioita). Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjajäljennökset: Perusturvalautakunta ja Tekninen lautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginjohtajan päätös Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päättää, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päätti, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot