PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN 205 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 207 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 419

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-21:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Poistui klo 19.55, läsnä Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Puheenjohtajana Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Poistui klo 20.11, läsnä Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Esteellinen 203 Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Esteellinen 203, poistui klo 19.55, läsnä Niemensivu Veijo varajäsen Esteellinen 203 Niiranen Taina jäsen Runsas Pertti jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen Susanne jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen-Levula Anne varajäsen Saapui klo 20.14, läsnä Turunen Kauko varajäsen Saapui klo 19.55, läsnä Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Esteellinen 203, postui klo 20.11, läsnä , 204 Kuusiluoma Vuokko kaupunginjohtajan varahenkilö Teuho Sirpa talouspäällikkö Läsnä, 200, klo MUU Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä POISSA Ojanen Marjo jäsen Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen, Tuuli Tarukannel Jorma Lannetta, KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS-

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki, , Susanne Talonen, Jorma Lannetta, 203 Veijo Niemensivu, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupunginkansliassa Tuuli Tarukannel

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 198 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 199 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS KHALL 200 Parkanon kaupungin talouteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti hei ken ty neen talouden suhdanteet. Erityisesti tämä näkyy verotulojen heikos sa kehityksessä. Kaupunki on panostanut elinkeinopolitiikkaan ja markki noin tiin tavoitteena saada lisää työpaikkoja ja asukkaita Parkanoon. Tämän vaikutuksia odotetaan tulevien vuosien aikana. Parkanon asu kas määrä oli heinäkuun lopussa 6817, vähennystä vuodenvaihteesta 24 henkilöä. Kuluvan vuoden merkittävin talouteen ja kunnan toiminnan tulevaisuuden ra ken tee seen vaikuttava asia on sosiaali- ja terveydenhuollon ul kois ta missel vi tys ja yksityisen kumppanin kilpailuttaminen. Toteutuessaan tämä mal li voisi tulevaisuudessa turvata palvelut ja sote-työpaikat sekä tuoda kau pun gil le merkittävän säästön jo ensi vuoden aikana. Tämän vuoden toimintatuotot kertynevät talousarviota paremmin, en nusteen mukaan lähes 8 miljoonana eurona. Erityisesti perusturvan maksut, ku ten kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut olivat kertyneet hyvin. Toimin ta me not ovat toteutumassa talousarviota suurempina, noin 45,5 mil joonan suuruisina. Perusturvan osalta on 1-1,3 miljoonan euron ylityspaine, jo ka kohdistuu mm. erikoissairaanhoitoon ja vanhustyöhön. Ylitystä kat tamaan on päätetty 0,5 miljoonan säästötoimista, jotka tulee toteuttaa syksyn aikana. Verotuloja oli kaupungille tilitetty elokuun loppuun mennessä yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, mikä ennakoi talousarvion 21,3 miljoonan tavoitteen täyt ty mis tä. Huomattavaa on, että vaikka kiinteistöverotuotot kasvavat edel li ses tä vuodesta noin eurolla, kunnallisveron määrä alenee. Val tion osuu det kertyvät lähes talousarvion mukaisina, lukion oppilasmäärä hie man pienentää koko vuoden summaa. Elokuun 2014 loppuun toteutuneen talouden perusteella ennustetaan koko vuo den alijäämäksi noin euroa, joka on talousarviota enem män. Vuoden aikana tehtyjen korjaustoimien ansiosta ennuste näyttää kohtuulliselta verrattuna ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtyyn ennusteeseen, noin -1,3-1,8 miljoonan alijäämään. Kaupunki on investoinnut elokuun loppuun mennessä lähes 2 miljoonalla eu rol la, kun koko vuoden investointien netto on 3,2 miljoonaa. Mer kit tä vimmät kohteet ovat Keskustan koulun korjaus, Sinilinnun peruskorjaus ja Alas ky län-ylis ky län siirtoviemärin rakentaminen. Lainakanta on kasvanut noin 1 miljoonalla eurolla 14,6 miljoonaan. Asukasta kohti lainaa on reilut euroa. Talouden rakenteellisia uudistuksia käsittelevä seurantaryhmä arvioi ti lannet ta, ja esittää väliraportin kaupunginhallitukselle lokakuussa siten, että se otetaan huomioon talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman val mis te lussa. Oheisaineistona Talouskatsaus

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan tehdyn päätöksen mukaisesti Merkitään, että talouspäällikkö Sirpa Teuho oli paikalla asiantuntijana tämän asian kokouskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ 1255/ /2014 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Hanvanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan laadinnan osalle Alinen ja Ylinen Kirjasjärveä Parkanon kaupungin Sydänmaan kylään. Kaavan laadinnan kohteena on Karpalo- niminen tila RN:o 2:74. Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Yliseen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 10,660 hehtaaria. Hakijoiden tavoitteena on saada kaava-alueelle lomarakennustontti. Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 201 Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä numero 55 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY 1274/ /2014 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 7,461 ha:n suuruinen Saha- niminen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Luoman Oy. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan 109 k-m2 lämpökeskuksen rakentamiselle. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 202 Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että poikkeamiseen suostutaan Saha- nimisen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä, kiinteistötunnus Hyväksyttiin yksimielisesti

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS 388/ /2011 KHALL Parkanossa on selvitetty kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edellytyksiä ja suunniteltu verkon rakentaminen koko kaupungin alueelle kaupungin perustaman Lupinet Oy:n toimesta. Aloite laajakaistahankkeeseen tuli alun perin Parkanon Yrittäjät ry:ltä sekä Pro Parkano ry:ltä. Selvitystyöhön on saatu avustusta Pirkanmaan ELY-keskukselta EU:n maaseudunkehittämisohjelmasta. EU.n ns. vanhan kauden hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Nyt on ajankohtaista päättää toimintamalli tehtyjen selvitysten toteuttamiseksi ja laajakaistaverkon rakentamiseksi Parkanon alueelle. Kaupunginhallituksen päätöksen (KH ) mukaisesti Lupinet-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle Parkanolaiselle yritykselle, taloyhtiölle, vakituisesti asutulle kiinteistölle ja vapaa-ajan asunnolle nykyaikaiset ja tulevaisuuteen palvelevat tietoliikenneyhteydet. Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa jokaiseen kiinteistöön Parkanon alueella valokuitu. Alkuperäisessä päätöksessä kaupunki totesi (KH ), että nykymuotoinen yritystoiminta on erittäin riippuvaista tietoliikenteestä, tietoverkkojen palveluista ja kumppaniverkkojen toimivuudesta. Kaupunginhallitus on katsonut, että tietoliikenteen ja -järjestelmien toimivuus tulevaisuudessa on merkittävä kilpailutekijä elinkeinoelämälle ja asumiselle mm. seuraavien asioiden kannalta: pankkiliikenne, tilitoimistopalvelut, etäyhteydet, tietotekniikkapalveluiden hankinta /ulkoistus, fyysiset puitteet, kustannukset ja imagollinen arvo. Tietoliikenteen määrät tulevaisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti, ja tehokkaalle verkolle tulee lähivuosina huomattavasti suurempi merkitys. Näin ollen on välttämätöntä rakentaa valokuituun perustuvia laajakaistayhteyksiä, joissa kapasiteetin käytön rajat eivät tule vastaan, mikä mobiiliverkoissa olisi väistämätön rajoite. Tämä luo keskeisen perustan sille, että voidaan houkutella uusia yrityksiä ja asukkaita Parkanoon. Selvityshankkeiden perusteella parkanolaisten halukkuus liittyä valokuituun oli suurta ja se kattaa yli parkanolaista. Esisopimuksia oli yhteensä noin kappaletta, joka vastaa yli puolta kaikista Parkanon alueella mahdollisista liittyjistä lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja. Lähes kaikki taloyhtiöt tekivät esisopimuksen. Kuituverkon rakentamiseen on mahdollista saada EU:n kauden maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta ns. kylähankkeisiin. Sen sijaan keskustan alueelle maaseutuohjelman rahoitus ei ulotu. Aikaisemman hankkeen yhteydessä selvisi, että pelkkien kylien liittyvien kotitalouksien rahoitus ei käytännössä riitä EU-rahoituksen vastineeksi, vaan mukaan

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan muuta yksityistä rahaa sekä kaupungin rahoitusta. Lupinet Oy:n hallitus ( ) on keskustellut asiasta siten, että kaupungin oman yhtiön hartiat yksistään eivät riitä. Kyse on perusinfran rakentamisesta, ja se rakentuu julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön avulla. Kaupunginhallitus on keskustellut laajakaistaverkon rakentamismahdollisuuksista (iltakoulussa sekä hallituksen kokouksien yhteydessä ja ) ja evästänyt, että laajakaistaverkon toteuttamiseksi pitäisi neuvotella yhteistyöstä kuituverkon rakentamiseksi. Yhteistyön tarve todettiin myös Lupinet Oy:n yhtiökokouksessa Lupinet Oy:n toimitusjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia, niin että kuituverkko voisi toteutua ilman julkista tukea keskustan alueelle, ja Lupinet Oy:n toimesta rakennettaisiin kuituverkot 4-5 kylähankkeena, joihin haetaan EU:n maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta. Toteuttamisessa käytetään hyväksi käynnissä olevan Lupinet-hankkeen selvitystyön ja suunnittelun tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee yhteistyön toteuttamisen muotoa tarkemmin kokouksessaan 25.6., ja esillä on malli, jolla laajakaistaverkon rakentamisessa voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti. Samalla kaupungin oma taloudellinen riski muodostuu aikaisempaa pienemmäksi, ja asukkaille voitaisiin tarjota liittymismahdollisuus nopeaan verkkoon kohtuulliseen hintaan. Lupinet Oy:n toimintaa koskeva aiesopimus sekä esitys Lupinetin jatkosta ja yhteistyön suuntaviivoista ovat nähtävillä kokouksessa. Oheisaineistona esitys "Näkemyksiä laajakaistan tulevista tarpeista" (esitetty valtuustoseminaarissa ). Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Lupinet Oy:tä koskevan sopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Lupinet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Talonen-Levula oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan. Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Ari Lamminmäki olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 203 Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö ovat neuvotelleet yhteistyötä valokuituverkon rakentamiseksi Parkanon kaupungin alueella. Tarkoituksena on edistää verkon rakentamista ja saavutettavuutta kohtuuhintaan koko Parkanon alueelle, myös maaseutukyliin. Neuvotteluiden käymisestä solmittiin aiesopimus Tämän aiesopimuksen pohjalta on laadittu osakassopimusluonnos sekä ehdotus yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Järjestely toteutettaisiin suunnattuna osakeantina, jolloin IPP:lle suunnataan kauppakirjassa sovittava määrä Lupinet Oy:n osakkeita. IPP:n maksama merkintähinta kirjataan Lupinet Oy:n vapaaseen omaan pääomaan. Osakkaiden (Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö Oy) yhteistyöstä sovitaan liitteenä olevalla osakassopimuksella. Osakassopimuksessa on, osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallituksen yleistoimivaltaan tai yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätettäviä asioita, siirretty osakkaiden yksimielisellä päätöksellä päätettäviksi. Tällä järjestelyllä on haluttu tasata enemmistö- ja vähemmistöosakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Näin myös kaupungin vaikutusvalta turvataan tulevaisuutta ajatellen. Yhtiön osakkuudesta maksettava kauppasumma määräytyy IPP Oy:n omistusosuuden mukaan yhtiön käyvästä arvosta. Kaupungille jäisi 51 % omistusosuus. Kaupunki on aiemmin myöntänyt Lupinet Oy:lle (KV ) euron lyhytaikaisen lainan, josta muutettaisiin pääomalainaksi, joka luetaan yhtiön omaan pääomaan. Varsinainen verkon rakentaminen toteutettaisiin siten, että IPP Oy toteuttaisi taajama-alueen rakentamisen ja yhteisesti omistettu Lupinet Oy vastaisi hankealueiden toteuttamisesta lähinnä Parkanon maaseutukylissä. Järjestelyn taustalla on rakentamishankkeen tukiehtojen vaatimukset yksityisen rahan määrästä. Järjestelyn osana IPP Oy sitoutuu erikseen sovittavalla tavalla pääomittamaan tai muuten rahoittamaan kuituverkon rakentamista. Ennen päätöksentekoa vielä tarkentuvat neuvotteluissa IPP:n kanssa yksityiskohdat kauppahinnasta, valokuituverkon rakentamisen rahoittamisesta sekä osakassopimuksen lopullisesta muodosta. Kokouksessa on nähtävänä ehdotus osakassopimukseksi. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1. Lupinet Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan osakassopimuksen ja huolehtimaan sen toimeenpanosta sekä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungin aikaisemmin myönnetystä lyhytaikaisesta lainasta euron osuuden muuttamisen pääomalainaksi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti kaupunginjohtajan ehdotusta. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että tämän asian kohdalla pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Ristamäen tilalle valittiin Jorma Lannetta. Merkitään, että Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan klo Merkitään, että Hannu Laholuoma oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki, Veijo Niemensivu ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Kari Kärkkäinen, Pertti Runsas, Susanne Talonen ja Kalevi Niemenmaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että varajäsen Kauko Turunen saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Merkitään, että pidettiin kokoustauko klo Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen varapuheenjohtaja Jorma Lannetta siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja Veijo Niemensivu valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksesta poistuneen Susanne Talosen tilalle.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN KHALL 204 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Lausunnot pyydetään antamaan klo mennessä. Lausuntopyynnön mukaan sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote alueen kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote - alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Valtuuston tulee ottaa kantaa siihen, että mikäli sote alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, niin kuuluuko Parkanon kaupunki palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote -alueeseen TAYS-ervaan. Sote-lakiluonnosta on käsitelty valtuuston iltakoulussa Kuntaliiton asiantuntijan alustuksen pohjalta. Parkanon lausuntoa varten on pidetty valmistelukokous , ja siihen kutsuttiin KH:n ja perusturvalautakunnan jäseniä. Oheismateriaalina lausuntopyyntö STM090:00/2013, lakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta, lausuntopyynnössä valtuustoille osoitetut kysymykset sekä luettelo erityisvastuualueisiin kuuluvista kunnista. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esityksestä valtuustolle sote-lakiluonnoksen

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.). Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavan mukaista vastausta valtuustolle sote-lakiluonnoksen kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.): Mikäli esillä oleva lakiluonnos hyväksytään, Parkano kuuluu ns TAYS ervan mukaiseen sotealueeseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Saara Viitaharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että Anne-Talonen Levula saapui kokoukseen klo

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 1154/ /2014 PETU Sisäasiainministeriön elokuussa 2005 käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen Parkanon kaupunki on lähtenyt selvittämään useassa eri hankkeessa naapurikuntien halukkuutta kuntaliitoksiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Kuntaliitos- tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhankkeet eivät ole tuottaneet tulosta. Koska kuntayhteistyö ei ole käynnistynyt, on Parkanon kaupunki päättänyt lähteä turvaamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti kilpailuttamalla ne siten, että hankintasopimus mahdollistaa palvelujen tuottamisen tarvittaessa myös laajemmalle väestöpohjalle. Liitteenä selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta , joilla on pyritty täyttämään Paras-lain mukaiset yhteistyövelvoitteet. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Parkanon kaupunki kilpailutti yhteistyökumppania sote-palvelujen tuottamiseen. Hankinnan kohteena oli kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus, pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto, jotka rajattiin hankinnan ulkopuolelle. Kilpailutus on toteutettu neuvottelumenettelynä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on vuodessa. Sopimuskausi on kymmenvuotinen ja tavoitteena on, että se alkaa , minkä lisäksi Parkanon kaupungilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta viidellä (5) optiovuodella. Kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä tarjouspyyntö toimitettiin valituille tarjoajille Yhteistoimintamenettely kunnan ja sote-henkilöstön välillä käytiin hyvässä hengessä Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle annettiin määräajaksi klo Määräaikaan tarjouksen jättivät 1. Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Suomen Radiologipalvelu Oy, Coronaria Päivähoito Oy, Merikratos Lastensuojelu Oy,

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Merikratos Työvoimapalvelut Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Coronaria-ryhmittymä ja 2. Pihlajalinna Oy, Dextra Oy, Hoivakoti Johanna Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy, Visita Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Pihlajalinna-ryhmittymä Neuvotteluihin osallistunut MedGroup-ryhmittymä (MedGroup Oy, MedGroup Ensihoitopalvelu Oy, MedGroup Hammaslääkärit Oy, Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry ryhmittymänä) ei jättänyt tarjousta. Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti Coronaria-ryhmittymän tarjous poissuljettiin tarjouspyynnön vastaisena ja Pihlajalinnan tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tuli vain yksi kappale, ei tarjousten vertailua suoritettu. Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 18 Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Kilpailutusprosessin ohjausryhmän kokous pidettiin Ohjausryhmä suosittaa kannanottonaan yksimielisesti päätösehdotuksen hyväksymistä. Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Kalevi Niemenmaa ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo Merkitään, että Mia Kannisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. KHALL 205 Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 56 / Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kokouskeskustelun aikana Tapio Ristamäki esitti, että kilpailutus uusitaan seuraavin ehdoin: Sopimuskausi on 5 vuoden pituinen Lisäksi voidaan neuvotella viiden vuoden optio molemminpuolisella sopimuksella. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi Merkitään, että Tapio Ristamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen esityksessään mainituin perustein. Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN KHALL 207 Hallintosäännön 43 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisen vi ran omaisen on nel jän päi vän ku luessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta ilmoitettava kau pungin hal li tuk selle niis tä pää tök sis tä, jot ka voidaan kuntalain mukaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske hallintosäännössä erikseen mainittuja asiaryhmiä (henkilöstöasioita). Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjajäljennökset: Perusturvalautakunta ja Tekninen lautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginjohtajan päätös Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päättää, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päätti, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206 Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 111 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 208 112 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 209 113 TÄYTTÖLUPA

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209 Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 162 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 211 163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 212 164 SOTE-PALVELUJEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 67 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 3 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 69 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234 Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 236 123 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 237 124 PARKANON

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 28.10.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.10.2015 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN HALLINTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA

Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN HALLINTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 79 Kaupunginhallitus 09.03.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 352 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 101 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 489/20.200/2013 KAUPHALL 29.09.2014 352 Terveys-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

240 KUNNALLISVALITUKSET KIRJASTOHANKKEESTA 367 241 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN

240 KUNNALLISVALITUKSET KIRJASTOHANKKEESTA 367 241 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2015 362 Kaupunginhallitus 19.10.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 237 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 364 238 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 365 239 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2015 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.09.2015 AIKA 05.10.2015 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 8.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 8.1.2014 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.11.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot