PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN 205 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 207 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 419

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-21:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Poistui klo 19.55, läsnä Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Puheenjohtajana Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Poistui klo 20.11, läsnä Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Esteellinen 203 Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Esteellinen 203, poistui klo 19.55, läsnä Niemensivu Veijo varajäsen Esteellinen 203 Niiranen Taina jäsen Runsas Pertti jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen Susanne jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen-Levula Anne varajäsen Saapui klo 20.14, läsnä Turunen Kauko varajäsen Saapui klo 19.55, läsnä Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Esteellinen 203, postui klo 20.11, läsnä , 204 Kuusiluoma Vuokko kaupunginjohtajan varahenkilö Teuho Sirpa talouspäällikkö Läsnä, 200, klo MUU Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä POISSA Ojanen Marjo jäsen Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen, Tuuli Tarukannel Jorma Lannetta, KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS-

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki, , Susanne Talonen, Jorma Lannetta, 203 Veijo Niemensivu, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupunginkansliassa Tuuli Tarukannel

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 198 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 199 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS KHALL 200 Parkanon kaupungin talouteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti hei ken ty neen talouden suhdanteet. Erityisesti tämä näkyy verotulojen heikos sa kehityksessä. Kaupunki on panostanut elinkeinopolitiikkaan ja markki noin tiin tavoitteena saada lisää työpaikkoja ja asukkaita Parkanoon. Tämän vaikutuksia odotetaan tulevien vuosien aikana. Parkanon asu kas määrä oli heinäkuun lopussa 6817, vähennystä vuodenvaihteesta 24 henkilöä. Kuluvan vuoden merkittävin talouteen ja kunnan toiminnan tulevaisuuden ra ken tee seen vaikuttava asia on sosiaali- ja terveydenhuollon ul kois ta missel vi tys ja yksityisen kumppanin kilpailuttaminen. Toteutuessaan tämä mal li voisi tulevaisuudessa turvata palvelut ja sote-työpaikat sekä tuoda kau pun gil le merkittävän säästön jo ensi vuoden aikana. Tämän vuoden toimintatuotot kertynevät talousarviota paremmin, en nusteen mukaan lähes 8 miljoonana eurona. Erityisesti perusturvan maksut, ku ten kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut olivat kertyneet hyvin. Toimin ta me not ovat toteutumassa talousarviota suurempina, noin 45,5 mil joonan suuruisina. Perusturvan osalta on 1-1,3 miljoonan euron ylityspaine, jo ka kohdistuu mm. erikoissairaanhoitoon ja vanhustyöhön. Ylitystä kat tamaan on päätetty 0,5 miljoonan säästötoimista, jotka tulee toteuttaa syksyn aikana. Verotuloja oli kaupungille tilitetty elokuun loppuun mennessä yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, mikä ennakoi talousarvion 21,3 miljoonan tavoitteen täyt ty mis tä. Huomattavaa on, että vaikka kiinteistöverotuotot kasvavat edel li ses tä vuodesta noin eurolla, kunnallisveron määrä alenee. Val tion osuu det kertyvät lähes talousarvion mukaisina, lukion oppilasmäärä hie man pienentää koko vuoden summaa. Elokuun 2014 loppuun toteutuneen talouden perusteella ennustetaan koko vuo den alijäämäksi noin euroa, joka on talousarviota enem män. Vuoden aikana tehtyjen korjaustoimien ansiosta ennuste näyttää kohtuulliselta verrattuna ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtyyn ennusteeseen, noin -1,3-1,8 miljoonan alijäämään. Kaupunki on investoinnut elokuun loppuun mennessä lähes 2 miljoonalla eu rol la, kun koko vuoden investointien netto on 3,2 miljoonaa. Mer kit tä vimmät kohteet ovat Keskustan koulun korjaus, Sinilinnun peruskorjaus ja Alas ky län-ylis ky län siirtoviemärin rakentaminen. Lainakanta on kasvanut noin 1 miljoonalla eurolla 14,6 miljoonaan. Asukasta kohti lainaa on reilut euroa. Talouden rakenteellisia uudistuksia käsittelevä seurantaryhmä arvioi ti lannet ta, ja esittää väliraportin kaupunginhallitukselle lokakuussa siten, että se otetaan huomioon talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman val mis te lussa. Oheisaineistona Talouskatsaus

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan tehdyn päätöksen mukaisesti Merkitään, että talouspäällikkö Sirpa Teuho oli paikalla asiantuntijana tämän asian kokouskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ 1255/ /2014 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Hanvanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan laadinnan osalle Alinen ja Ylinen Kirjasjärveä Parkanon kaupungin Sydänmaan kylään. Kaavan laadinnan kohteena on Karpalo- niminen tila RN:o 2:74. Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Yliseen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 10,660 hehtaaria. Hakijoiden tavoitteena on saada kaava-alueelle lomarakennustontti. Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 201 Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä numero 55 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY 1274/ /2014 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 7,461 ha:n suuruinen Saha- niminen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Luoman Oy. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan 109 k-m2 lämpökeskuksen rakentamiselle. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 202 Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että poikkeamiseen suostutaan Saha- nimisen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä, kiinteistötunnus Hyväksyttiin yksimielisesti

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS 388/ /2011 KHALL Parkanossa on selvitetty kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edellytyksiä ja suunniteltu verkon rakentaminen koko kaupungin alueelle kaupungin perustaman Lupinet Oy:n toimesta. Aloite laajakaistahankkeeseen tuli alun perin Parkanon Yrittäjät ry:ltä sekä Pro Parkano ry:ltä. Selvitystyöhön on saatu avustusta Pirkanmaan ELY-keskukselta EU:n maaseudunkehittämisohjelmasta. EU.n ns. vanhan kauden hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Nyt on ajankohtaista päättää toimintamalli tehtyjen selvitysten toteuttamiseksi ja laajakaistaverkon rakentamiseksi Parkanon alueelle. Kaupunginhallituksen päätöksen (KH ) mukaisesti Lupinet-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle Parkanolaiselle yritykselle, taloyhtiölle, vakituisesti asutulle kiinteistölle ja vapaa-ajan asunnolle nykyaikaiset ja tulevaisuuteen palvelevat tietoliikenneyhteydet. Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa jokaiseen kiinteistöön Parkanon alueella valokuitu. Alkuperäisessä päätöksessä kaupunki totesi (KH ), että nykymuotoinen yritystoiminta on erittäin riippuvaista tietoliikenteestä, tietoverkkojen palveluista ja kumppaniverkkojen toimivuudesta. Kaupunginhallitus on katsonut, että tietoliikenteen ja -järjestelmien toimivuus tulevaisuudessa on merkittävä kilpailutekijä elinkeinoelämälle ja asumiselle mm. seuraavien asioiden kannalta: pankkiliikenne, tilitoimistopalvelut, etäyhteydet, tietotekniikkapalveluiden hankinta /ulkoistus, fyysiset puitteet, kustannukset ja imagollinen arvo. Tietoliikenteen määrät tulevaisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti, ja tehokkaalle verkolle tulee lähivuosina huomattavasti suurempi merkitys. Näin ollen on välttämätöntä rakentaa valokuituun perustuvia laajakaistayhteyksiä, joissa kapasiteetin käytön rajat eivät tule vastaan, mikä mobiiliverkoissa olisi väistämätön rajoite. Tämä luo keskeisen perustan sille, että voidaan houkutella uusia yrityksiä ja asukkaita Parkanoon. Selvityshankkeiden perusteella parkanolaisten halukkuus liittyä valokuituun oli suurta ja se kattaa yli parkanolaista. Esisopimuksia oli yhteensä noin kappaletta, joka vastaa yli puolta kaikista Parkanon alueella mahdollisista liittyjistä lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja. Lähes kaikki taloyhtiöt tekivät esisopimuksen. Kuituverkon rakentamiseen on mahdollista saada EU:n kauden maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta ns. kylähankkeisiin. Sen sijaan keskustan alueelle maaseutuohjelman rahoitus ei ulotu. Aikaisemman hankkeen yhteydessä selvisi, että pelkkien kylien liittyvien kotitalouksien rahoitus ei käytännössä riitä EU-rahoituksen vastineeksi, vaan mukaan

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan muuta yksityistä rahaa sekä kaupungin rahoitusta. Lupinet Oy:n hallitus ( ) on keskustellut asiasta siten, että kaupungin oman yhtiön hartiat yksistään eivät riitä. Kyse on perusinfran rakentamisesta, ja se rakentuu julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön avulla. Kaupunginhallitus on keskustellut laajakaistaverkon rakentamismahdollisuuksista (iltakoulussa sekä hallituksen kokouksien yhteydessä ja ) ja evästänyt, että laajakaistaverkon toteuttamiseksi pitäisi neuvotella yhteistyöstä kuituverkon rakentamiseksi. Yhteistyön tarve todettiin myös Lupinet Oy:n yhtiökokouksessa Lupinet Oy:n toimitusjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia, niin että kuituverkko voisi toteutua ilman julkista tukea keskustan alueelle, ja Lupinet Oy:n toimesta rakennettaisiin kuituverkot 4-5 kylähankkeena, joihin haetaan EU:n maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta. Toteuttamisessa käytetään hyväksi käynnissä olevan Lupinet-hankkeen selvitystyön ja suunnittelun tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee yhteistyön toteuttamisen muotoa tarkemmin kokouksessaan 25.6., ja esillä on malli, jolla laajakaistaverkon rakentamisessa voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti. Samalla kaupungin oma taloudellinen riski muodostuu aikaisempaa pienemmäksi, ja asukkaille voitaisiin tarjota liittymismahdollisuus nopeaan verkkoon kohtuulliseen hintaan. Lupinet Oy:n toimintaa koskeva aiesopimus sekä esitys Lupinetin jatkosta ja yhteistyön suuntaviivoista ovat nähtävillä kokouksessa. Oheisaineistona esitys "Näkemyksiä laajakaistan tulevista tarpeista" (esitetty valtuustoseminaarissa ). Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Lupinet Oy:tä koskevan sopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Lupinet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Talonen-Levula oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan. Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Ari Lamminmäki olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 203 Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö ovat neuvotelleet yhteistyötä valokuituverkon rakentamiseksi Parkanon kaupungin alueella. Tarkoituksena on edistää verkon rakentamista ja saavutettavuutta kohtuuhintaan koko Parkanon alueelle, myös maaseutukyliin. Neuvotteluiden käymisestä solmittiin aiesopimus Tämän aiesopimuksen pohjalta on laadittu osakassopimusluonnos sekä ehdotus yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Järjestely toteutettaisiin suunnattuna osakeantina, jolloin IPP:lle suunnataan kauppakirjassa sovittava määrä Lupinet Oy:n osakkeita. IPP:n maksama merkintähinta kirjataan Lupinet Oy:n vapaaseen omaan pääomaan. Osakkaiden (Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö Oy) yhteistyöstä sovitaan liitteenä olevalla osakassopimuksella. Osakassopimuksessa on, osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallituksen yleistoimivaltaan tai yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätettäviä asioita, siirretty osakkaiden yksimielisellä päätöksellä päätettäviksi. Tällä järjestelyllä on haluttu tasata enemmistö- ja vähemmistöosakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Näin myös kaupungin vaikutusvalta turvataan tulevaisuutta ajatellen. Yhtiön osakkuudesta maksettava kauppasumma määräytyy IPP Oy:n omistusosuuden mukaan yhtiön käyvästä arvosta. Kaupungille jäisi 51 % omistusosuus. Kaupunki on aiemmin myöntänyt Lupinet Oy:lle (KV ) euron lyhytaikaisen lainan, josta muutettaisiin pääomalainaksi, joka luetaan yhtiön omaan pääomaan. Varsinainen verkon rakentaminen toteutettaisiin siten, että IPP Oy toteuttaisi taajama-alueen rakentamisen ja yhteisesti omistettu Lupinet Oy vastaisi hankealueiden toteuttamisesta lähinnä Parkanon maaseutukylissä. Järjestelyn taustalla on rakentamishankkeen tukiehtojen vaatimukset yksityisen rahan määrästä. Järjestelyn osana IPP Oy sitoutuu erikseen sovittavalla tavalla pääomittamaan tai muuten rahoittamaan kuituverkon rakentamista. Ennen päätöksentekoa vielä tarkentuvat neuvotteluissa IPP:n kanssa yksityiskohdat kauppahinnasta, valokuituverkon rakentamisen rahoittamisesta sekä osakassopimuksen lopullisesta muodosta. Kokouksessa on nähtävänä ehdotus osakassopimukseksi. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1. Lupinet Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan osakassopimuksen ja huolehtimaan sen toimeenpanosta sekä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungin aikaisemmin myönnetystä lyhytaikaisesta lainasta euron osuuden muuttamisen pääomalainaksi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti kaupunginjohtajan ehdotusta. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että tämän asian kohdalla pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Ristamäen tilalle valittiin Jorma Lannetta. Merkitään, että Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan klo Merkitään, että Hannu Laholuoma oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki, Veijo Niemensivu ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Kari Kärkkäinen, Pertti Runsas, Susanne Talonen ja Kalevi Niemenmaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että varajäsen Kauko Turunen saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Merkitään, että pidettiin kokoustauko klo Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen varapuheenjohtaja Jorma Lannetta siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja Veijo Niemensivu valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksesta poistuneen Susanne Talosen tilalle.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN KHALL 204 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Lausunnot pyydetään antamaan klo mennessä. Lausuntopyynnön mukaan sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote alueen kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote - alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Valtuuston tulee ottaa kantaa siihen, että mikäli sote alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, niin kuuluuko Parkanon kaupunki palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote -alueeseen TAYS-ervaan. Sote-lakiluonnosta on käsitelty valtuuston iltakoulussa Kuntaliiton asiantuntijan alustuksen pohjalta. Parkanon lausuntoa varten on pidetty valmistelukokous , ja siihen kutsuttiin KH:n ja perusturvalautakunnan jäseniä. Oheismateriaalina lausuntopyyntö STM090:00/2013, lakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta, lausuntopyynnössä valtuustoille osoitetut kysymykset sekä luettelo erityisvastuualueisiin kuuluvista kunnista. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esityksestä valtuustolle sote-lakiluonnoksen

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.). Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavan mukaista vastausta valtuustolle sote-lakiluonnoksen kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.): Mikäli esillä oleva lakiluonnos hyväksytään, Parkano kuuluu ns TAYS ervan mukaiseen sotealueeseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Saara Viitaharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että Anne-Talonen Levula saapui kokoukseen klo

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 1154/ /2014 PETU Sisäasiainministeriön elokuussa 2005 käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen Parkanon kaupunki on lähtenyt selvittämään useassa eri hankkeessa naapurikuntien halukkuutta kuntaliitoksiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Kuntaliitos- tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhankkeet eivät ole tuottaneet tulosta. Koska kuntayhteistyö ei ole käynnistynyt, on Parkanon kaupunki päättänyt lähteä turvaamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti kilpailuttamalla ne siten, että hankintasopimus mahdollistaa palvelujen tuottamisen tarvittaessa myös laajemmalle väestöpohjalle. Liitteenä selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta , joilla on pyritty täyttämään Paras-lain mukaiset yhteistyövelvoitteet. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Parkanon kaupunki kilpailutti yhteistyökumppania sote-palvelujen tuottamiseen. Hankinnan kohteena oli kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus, pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto, jotka rajattiin hankinnan ulkopuolelle. Kilpailutus on toteutettu neuvottelumenettelynä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on vuodessa. Sopimuskausi on kymmenvuotinen ja tavoitteena on, että se alkaa , minkä lisäksi Parkanon kaupungilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta viidellä (5) optiovuodella. Kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä tarjouspyyntö toimitettiin valituille tarjoajille Yhteistoimintamenettely kunnan ja sote-henkilöstön välillä käytiin hyvässä hengessä Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle annettiin määräajaksi klo Määräaikaan tarjouksen jättivät 1. Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Suomen Radiologipalvelu Oy, Coronaria Päivähoito Oy, Merikratos Lastensuojelu Oy,

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Merikratos Työvoimapalvelut Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Coronaria-ryhmittymä ja 2. Pihlajalinna Oy, Dextra Oy, Hoivakoti Johanna Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy, Visita Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Pihlajalinna-ryhmittymä Neuvotteluihin osallistunut MedGroup-ryhmittymä (MedGroup Oy, MedGroup Ensihoitopalvelu Oy, MedGroup Hammaslääkärit Oy, Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry ryhmittymänä) ei jättänyt tarjousta. Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti Coronaria-ryhmittymän tarjous poissuljettiin tarjouspyynnön vastaisena ja Pihlajalinnan tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tuli vain yksi kappale, ei tarjousten vertailua suoritettu. Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 18 Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Kilpailutusprosessin ohjausryhmän kokous pidettiin Ohjausryhmä suosittaa kannanottonaan yksimielisesti päätösehdotuksen hyväksymistä. Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Kalevi Niemenmaa ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo Merkitään, että Mia Kannisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. KHALL 205 Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 56 / Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kokouskeskustelun aikana Tapio Ristamäki esitti, että kilpailutus uusitaan seuraavin ehdoin: Sopimuskausi on 5 vuoden pituinen Lisäksi voidaan neuvotella viiden vuoden optio molemminpuolisella sopimuksella. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi Merkitään, että Tapio Ristamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen esityksessään mainituin perustein. Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN KHALL 207 Hallintosäännön 43 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisen vi ran omaisen on nel jän päi vän ku luessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta ilmoitettava kau pungin hal li tuk selle niis tä pää tök sis tä, jot ka voidaan kuntalain mukaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske hallintosäännössä erikseen mainittuja asiaryhmiä (henkilöstöasioita). Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjajäljennökset: Perusturvalautakunta ja Tekninen lautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginjohtajan päätös Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päättää, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päätti, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206 Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 111 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 208 112 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 209 113 TÄYTTÖLUPA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209 Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 162 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 211 163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 212 164 SOTE-PALVELUJEN

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 277 Kaupunginhallitus 31.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 194 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 279 195 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 280 196 EROPYYNTÖ

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Vammaisneuvosto 09.06.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 13 10 PALAUTE HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 352 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 101 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 489/20.200/2013 KAUPHALL 29.09.2014 352 Terveys-

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 Vammaisneuvosto 30.09.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 11 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 12 9 TUTUSTUMINEN HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kaupunginvaltuusto 09.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 20 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 21 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 421 Kaupunginhallitus 23.11.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 262 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 423 263 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 424 264 TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 8.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 8.1.2014 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot