1. Yrityksen kuvaus : SKY Bulk Carriers Management Ltd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yrityksen kuvaus : SKY Bulk Carriers Management Ltd"

Transkriptio

1 CASE STUDY TYÖPERÄISESTÄ STRESSISTÄ JOHTUVIEN RISKIEN ARVIOINTI MERENKULKUALALLA 1. Yrityksen kuvaus : SKY Bulk Carriers Management Ltd SKY Bulk Carriers Management Ltd on perustettu Cayman saarilla. Se on perustettu vuonna 2004 ja se on avannut toimistonsa Piraeuksesssa, Kreikassa Talous- ja merenkulkuministeriön päätöksen No. 1 /3708/24046/ mukaisesti (Hallituksen tiedotuslehti, numero Kehittämistä ja sopimuksia koskeva asia). Tänään yhtiö tuottaa maailmanlaajuisesti johamispalveluita laivojen omistajille ja rahtaajille. Yhtiö on sitoutunut tuottamaan asiakkailleen pitkillä sopimuksella resurssienhallintapalveluita tehokkaasti, turvallisesti ja voittoa tuottavalla tavalla. SKY Bulk Carriers Management Ltd:n tuottamat palvelut asiakkailleen ovat kuvattuna laatujärjestelmän mukaisissa käsikirjoissa: Laivatoiminnot ja tekninen tuki Miehitys Tavaroiden ja palveluiden ostot Jokaisnen johdettu laiva purjehtii vastaavan lipun alla kuin SKY Bulk Carriers Management Ltd. Kopiot kaikista näistä asiakirjoista säilytetään toimitusjohtajan toiensta SKY Bulk Carriers Management Ltd:ssä.

2 ORGANISAATIOKARTTA JOHTAJA NIMETTY JOHDON EDUSTAJA TEKNIIKKA TOIMINNOT MERELLÄ OSTOT RAHTI VAKUUTUS TURVALLISUUS TARKASTUS MIEHITYS ALUS

3 2. STRESSITEKIJÄT JA NIIDEN VAIKUTUS Riskien arvioinnissa on tärkeää tunnistaa niiden suhteellinen tärkeys ja tuottaa tietoa niiden luonteesta ja laajuudesta. Arvioinnoin tuloksen avulla voidaan suunnitella menetelmiä erilaisia menetelmiä vaarojen vähentämiseksi ja ehkäisevien menetelmien määrittelemiseksi. Riskien kaikkien eri ulottuvuuksien tunteminen on tärkeää, jotta voitaisiin tunnistaa, missä tarvitaan eniten toimenpiteitä ehkäisemiseen ja kontrollointiin sekä kontrollimenetelmien riittävyyden arviointia. On epäkäytännöllistä laskea kaikkia riskejä, jotka liittyvät toimintaan ja toimintoihin aluksilla. Aluksen henkilöstön aktiivinen osallistuminen eri menetelmien käyttöön auttaa kehittämään yhteistä ymmärtämystä riskeistä ja parantaa turvallisuuskulttuuria laivalla. Tavoitteenamme on liittää riskien arviointi osaksi kaikkia toimintoja aluksilla lisätäksemme turvallisempia toimintatapoja ja ehkäistäksemme onnettomuuksien sattumista. Tämän näkökulman huomioiden tämä case-kuvaus selvittää riskien arvioinnin periaatteita, mukaan lukien stressitekijät. Kaikkien laivoilla työskentelevien tulee tuntea riskien kontrollointi, erityisesti laivan päällystön Riskin ymmärtäminen 2.1 Yleistä Kuvaus käsitteestä riski on kuvattu tässä kappaleessa 2.1 ja jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä, mitä se tarkoittaa. Tästä huolimatta se on yksi vähiten

4 ymmärretty käytössä oleva käsite. Jotta voitaisiin välttää eräitä käytännön ongelmia riskien arvioinnin toteuttamisessa aluksilla, on parasta aloittaa määrittelemällä, mitä käsite riski oikein tarkoittaa. Yleisimpiä tulkintoja ovat: Riski=Vaara Vaara merenkulkualan viitekehyksessä tarjoittaa vaaraa ihmisille, vaaraa omaisuudelle tai saastumista. Tulisi huomata, yleisemmässä viitekehyksessä käsite riski ei rajoitu pelkästään turvallisuuteen, vaan se liittyy mihin tahansa ei toivottavaan tai epämieluisaan lopputulokseen. Tämä määritelmä käsitteestä riski on hyvin suosittu. Esimerkiksi investoiminen laivateollisuuteen voidaan mieltää riskiksi sen sisältämän taloudellisen menetyksen vaaran vuoksi. Riski epävarmuutta sisältävissä päätöksissä Riski käsitteenä liitetään usein päätöksen tekemiseen tilanteissa, joissa ollaan epävarmoja päätöksen seurauksista. Tällöin sanonta Otan riskin tarkoittaa, että haluttu päämäärä on mahdollinen, mutta toisenlainen lopputulos ei olisi suuri yllätys. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna käsite riski sisältää kaksi seuraavaa elementtiä: Mahdollisuus (L) tai Todennäköisyys (P), että vaara toteutuu. Vaaran toteutumisen Seuraukset (C). Ja tämä voidaan esittää yhtälönä: R=L* C or R=P *C Yllä esitetyt ajatukset ovat yleisiä ja liittyvät kaiken laisiin riskeihin, ja niitä voidaan soveltaa käsiteltäessä stressistä johtuvia riskejä.

5 2.2 Käytännön esimerkkejä Ensimmäisessä tapauksessa on Stavros, noin 50-vuotias laivan kapteeni, joka on melko herkkä perheellinen teini-ikäisen lapsen isä. Lapsi on valmistutumassa yliopiston pääsykokeisiin. Tämä tarkoittaa hyvin stressaavaa ajanjaksoa ja paljon ylimääräisiä kustannuksia yksityisopettajan palkaamisesta. Nykyisessä työssään hän joutuu pysähtymään satamissa, joissa on paljon vaikeuksia: matalat vedet, huonosti merkitys reitit, huonot palvelut, jatkuvat hyökkäykset, jotka aiheuttavat vaaraa miehistön jäsenille ja rahdille, miehistön liiallinen työkuorma ja vaikeus nousta maihin. Hänen aikaisemmat kokemuksensa ovat paremmista olosuhteista. Länsi-Arikassa hänen aluksensa joutui aseistettujen kapinallisten hyökkäyksen kohteeksi muutamia tunteja ennen laivan lähtöä. Kolme miehistön jäsentä loukkaantui. Kapinalliset ryöstivät arvoesineitä, rahaa, henkilökohtaisia esineitä, laivan laitteita, maaleja, kaasupulloja ja köysiä. Pian hyökkäyksen jälkeen Stavros tunsi äkillistä rintakipua. Hän soitti Punaisen Ristin neuvontaan saadakseen ohjeita. Hän teki ensimmäisen yhteydenoton itse, mutta pian ensimmäinen perämies otti asian hoidettavakseen. Onneksi kapinalliset eivät olleet koskeneet laivan lääkevarastoon. Heti kun laiva saapui seuraavaan satamaan, hänet siirrettiin sairaalaan. Lääkärin diagnoosin mukaan kysymyksessä oli äkillinen sydänkohtaus. Johto päätti kapteenin kotiuttamisesta hoidon jälkeen.

6 2.2.2 Toinen tapaus liittyy Nikosiin, upseerioppilaaseen. Hän purjehti laivalla, joka kuljetti rahtia satamasta satamaan ja lastaus ja purkaminen tapahtuivat nopeassa tahdissa terminaalissa. Aika, jonka laiva oli satamassa, oli liian lyhyt, että miehistö olisi ehtinyt käydä maissa. Tästä johtuen Nikos oli ollut laivalla yhtä jaksoisesti 7 kuukautta. Hän tunsi itsensä koko ajan väsyneeksi. Laivan kapteeni oli erityisen vaativa. On myös huomattava, että hän oli ensimmäistä kertaa erossa perheestään. Tulevana päällystön edustajana hänen työtehtäviinsä olisi pitänyt liittyä hänen tulevaan työhönsä liittyvien tehtävien harjoittelua. Tästä huolimatta kapteeni pakotti hänet kansipalvelijan tehtäviin. Hän kuuli muiden miehistön jäsenten kuiskailevan, että kyseiset tehtävät olivat epäoikeudenmukaisia tulevalle päällystön edustajalle. Nikos murjotti, lakkasi puhumasta, menetti ruokahalunsa ja hänen käyttäytymisensä muuttui täysin erilaiseksi. Kun hän lopulta kävi lääkärissä, lääkärin diagnoosin mukaan hän kärsi psyykkisistä ongelmista ja masennuksesta. Hän suositteli Nikosin kotiuttamista lisätutkimuksia varten ja asianmukaisen hoidon varmistamiseksi.

7 Kysymyksiä: 1. Mitkä ovat keskeisimmät ongelmat kuvatuissa kahdessa esimerkissä? 2. Millaisia vaikeuksia merenkulkijat voivat kohdata ja mitten ne voivat liittyä työperäiseen stressiin? 3. Onko aina mahdollista selvitä stressistä aluksella? 4. Mikä on laivayhtiön ja sen maissaolevien palveluiden rooli työperäisen stressin ehkäisemisessä/siitä selviämisessä? 5. Onko mielestäsi eroja työperäisestä stressistä johtuvissa ongelmissa merimiesten ja perinteisissä ammateissa toimivien välillä? Millaisia?

8 3. Riskien arvioinnin menetelmät ja toteuttaminen 3.1. Konsepti Tieteellinen ja teoreettinen lähestymistapa riskien arviointiin vaikuttaa erittäin monimutkaiselta ja kalliilta prosessilta, joka vaatii osaavia henkilöitä sen suoritamiseen. Todellisuudessa se on vain niin moni mutkainen kuin ongelmat, joita sen tulisi osoittaa. Jokapäiväisissä toiminnoissa aluksilla (ja huomio kiinnitettynä nykyisiin toimintoihin) on aiheellista valita ja käyttää yksinkertaisia riskien arviointimenetelmiä, jotka voidaan tehokkaasti toteuttaa aluksen henkilöstön ja päällystön toimesta. Valtaosa harkitsevista ja ammattitaitoisista merenkulkijoista ymmärtävät ja osaavat arvioida riskejä työpisteissään hyödyntämällä koulutustaan ja kokemustaan. Todellisuudessa he suorittavat intuitiivista riskien analysointia ilman muodollista perehdytystä tai koulutusta osana merimiehen ammattimaisuuttaan. Kuitenkaan yllä mainittu prosessi ei ole systemaattinen ja jokapäiväisissä toiminnoissa aluksissa on parantamisen tarvetta. Merimiesten tietämystä tulisi lisätä, tuottaa työkaluja ja lisätä osaamista edistämään toimintojen parantamista. Sille, kuinka riskien arviointi tulisi suorittaa, ei ole olemassa laadittuja sääntöjä. Sen tulisi olla yksinkertainen, mutta merkityksellinen toimenpide, jolla toimintojen tarkan tutkimisen jälkeen tunnistetaan, mikä prosessi voi sisältää vaaroja, mitä turvatoimenpiteitä tulisi suorittaa ja mitä muuta voitaisiin tehdä vaaran välttämiseksi. Riskien arvioinnin prosessin ei tarvitse olla monimutkainen ollakseen tarkoituksenmukainen. Lähestymistapa voi olla seuraavan kuvauksen mukainen:

9 Prosessi käynnistyy yksinkertaisilla kysymyksillä. Jokaisen kysymyksen jälkeen selvitetään tekniset termit on selitetty riskien arvioinnin toiminnan kuvaamiseksi. Mikä voi mennä vikaan? Vaaran tunnistaminen Kuinka paha se voi olla? Seurausten analyysi Kuinka usein? Todennäköisyyden arviointi Mitä sitten? Riskien arvionti Mitä sille voi tehdä? Riskien hallinta Keskeiset elementit riskien arvioinnin prosessissa voidaan koota yhteen seuraavasti: Luokittele työtehtävät. Tunnista vaarat ja henkilöstöriskit. Kuvaa riski. Päätä, onko riski siedettävä. Laadi toimintasuunnitelma. Katselmoi toimintasuunnitelma säännöllisesti.

10 Prosessi on looginen ja se voidaan kuvata myös seuraavalla kaaviolla: Määritä tarkasteltava alue Tunnista vaarat Määritä todennäköisyys Määritä seuraukset Määrittele riski(t) Aseta hyväksyttävän riskin raja, riskin taso Suorita riskien vähentämisen toimenpiteitä, kontrollitoimenpiteet Arvioi tulos Seuraavassa on lyhyt esittely yllä olevasta tekniikasta: Aikaisemmat kokemukset Minkä tahansa toiminnon tai prosessin turvallisuuden suunnittelulle ja toimenpiteille on kriittistä, että prosessiin osallistuu kokenieta toimijoita ja henkilöstöä. Kokemuksen arvo on rajoittunutta ainakin kahdessa tilanteessa:

11 Ei yleinen vaara, mahdollisesti useammin seurauksin voi olla kokemusten ulkopuolelta. Vaikka vaara olisi tunnettu, ei ole takuuta siitä, että se olisi otettu huomioon. Aikaisempien kokemusten heikkouksien osoittaminen voi olla tärkeä panot riskien kvantifioinnille ja riskin vaaraa tai vammaoja aiheuttavan mekanismin ymmärtämiselle. Tätä tarkoitusta varten kaikki onnettomuudet ja läheltä piti tilanteet tulee koota systemaattisesti ja analysoida sekä aluksella että maissa. Laitteiden koodit ja standardit Nämä ovat suunniteltuja standardeja, jotka ovat tarkoin harkittuja tuottamaan turvallisia järjestelmiä. Yleensä ne ovat konsensusdokumentteja, jotka edustavat tietyn tyyppisen laitteen tai järjestelmän alhaisimman hyväksyttävän minimitason ja ne eivät erittele vaaroja, joita niiden on tarkoitus ehkäistä. Tästä syystä ne ovat riittämättömiä vaarojen tunnistamiseen ja tarvitsevat täydennykseksi muita tekniikoita. Tarkastuslista Tarkastuslista sisältää menneisiin kokemuksiin perustuvan listan mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ne voivat olla arvokkaita muutoin huomiotta jätettävien vaarojen tunnistamisessa. Ne ovat helppoja käyttää ja niiden voidaan odottaa osoittavan kaikista yleisimmät vaarat. Tosin listoja on täydennettävä menneiden tapahtuminen mukaan. Tarkastuslistan avulla ei voida ennakoita uudenlaisia vaaroja. ONNETTOMUUS Ei toivottu tapahtuma, jonka tuloksena ihmisille aiheutuu haittaa, omaisuutta vahingoittuu, ympäristölle aiheutuu haittaa ja/tai prosessissa syntyy tappiota.

12 SEURAUS Onnettomuuden tulos. TAI Menetys, joka liittyy vaaran realisoitumiseen. HAITTA Fyysinen, psyykkinen tai henkinen vamma tai vaara henkilön terveydelle. Haitta voi olla tappava, vammauttava, akuutti, krooninen, tilapäinen, lyhyt tai pitkäaikainen. VAARA Potentiaalinen uhka ihmiselämälle, terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. TAI Haitan tai menetyksen potentiaalinen syy. MENETYS Henkilöille: Vammatutuminen tai kuolema. Omaisuus/Materiaalit: Laivan tai sen laitteiden vahingoittuminen. Voi olla täydellistä tai osittaista. Prosessi: Esimerkiksi työajan menetys, hallinnolliset kustannukset jne. Ympäristö: Vahingon aiheutuminen ympäristölle. RISKI Mahdollisuus, että jotain vahingollista tapahtuu. Riskillä (R) on kaksi elementtiä: Mahdollisuus (L) tai Todennäköisyys (P), että vaara toteutuu ja vaaran toteutumisen seuraukset (C). Suhde R:n, P:n and C:n välillä on tavallisesti esitetty yhtälönä: R=L*C tai R=P*C RISKIEN ANALYSOINTI

13 Olemassa olevan informaation systemaattinen käyttäminen sellaisten vaarojen tunnisamiseen ja kuvaamiseen, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuuden menetyksiä. RISKIEN ARVIOINTI Riskien analysoinnin ja arvioinnin prosessi. Riskien ryhmittely A. Sietämätön Työtä ei pidä aloittaa tai jatkaa, ennen kuin riski on vähennetty. Jos sitä ei ole mahdollista vähentää edes rajoittamattomilla resursseilla, työn suorittaminen pitäisi olla kiellettyä. B. Merkittävä Työtä ei pitäisi aloittaa, ennen kuin riskiä on vähennetty. Riskin vähentäminen vaatii merkittäviä resursseja. Kun riski sisältyy meneillään olevan työn suorittamiseen on kiireelliset toimenpiteet sen vähentämiseksi aloitettava välittömästi. C. Hyväksyttävä Toimet riksin vähentämiseksi pita aloittaa, mutta ehkäiseminen kustannukset pitäisi miettiä tarkaan ja rajoittaa tarvittaessa. Toimenpiteet riskin vähentämiseksi pitäisi toimeenpanna määritellyllä ajanjaksolla. Kun hyväksyttävään riskiin liittyy varsin haitallisia seurauksia, on tarpeen arvioida tarkemmin vahingon todennäköisyyttä ja sen perusteella kuvata tarvittavat parannukset kontrollimenetelmiin.

14 D. Siedettävä Ei vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Huomiota voidaan kiinnittää kustannustehokkaampiin ratkaisuihin tai parannustoimenpiteisiin, jotka eivät lisää kustannuksia. Vaatii arviointia sen varmistamiseksi, että riittävää kontrollia on yllä pidetty. E. Vähäpätöinen Ei vaadi toimenpiteitä eikä dokumentoituja tallenteita tarvitse ylläpitää Käytännön esimerkkejä Stavrosin tapauksessa SKY Bulk Carriers Management Ltd arvioi, että ongelma ei ollut satunnainen, järjestelmä kärsi vahinkoa ja tarvitaan riskien arviointia sekä korjaavia toimenpiteitä. Tästä syystä turvallisuustarkastaja suorittu tapahtuman tutkimisen ja analysoinnin. Hän keskusteli Stavrosin ja muiden miehistön jäsenten kanssa sekä muiden kapteenien kanssa, jotka olivat kohdanneet samankaltaisia ongelmia Nikosin tapauksessa SKY Bulk Carriers Management Ltd:n keskustoimisto otti asian hoidettavakseen. Prosessi katselmoitiin mukaan lukien tapahtuman tutkinta ja analysointi. Tapaus näytti yksittäiseltä ja päätettiin ryhtyä kuitenkin korjaaviin toimenpiteisiin sen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi, ettei vastaavia riskejä olisi tulevaisuudessa.

15 Kysymyksiä: 1. Mitkä ovat riskien arvioinnin keskeiset vaiheet? 2. Mikä rooli on laivayhtiön johdolla? 3. Mikä rooli on kirjoitetuilla käsikirjoilla ja menetelmäkuvauksilla, jotka on laadittu ISM koodin mukaan? 4. Miksi riskien arviointiprosessin toteuttaminen on tärkeää?

16 4. Stressin ehkäiseminen ja interventiotekniikat Vaarojen tunnistamisen ja järjestykseen pistämisen jälkeen seuraava toimenpide on päättää millaisilla menetelmillä turvasllisuutta aluksilla aiotaan parantaa tarkastelujakson aikana. Jo aikasemmin suoritetut toimenpiteet ja varotoimet tulee ottaa huomioon. Riskiryhmät (A, B, C, D, or E) tulee käydä läpi ja päättää, mitä parantamismenetelmiä tarvitaan ja mikä aikaskaala toimenpiteille. Riskien arvioinnin tuloksena pitäisi syntyä lista toimenpiteistä, niiden priorisointijärjestys sekä ylläpito- tai parantamissuunnitelma toimeenpantavaksi. Menetelmät tulisi valita niiden vaikuttavuuden mukaan: Jos mahdollista eliminoi vaara tai vältä riskin lähdettä, esimerkiksi käytä turvallisia aineita vaarallisten sijasta. Jos vaaran eliminointi ei ole mahdollista, yritä vähentää riskiä, esimerkiksi jos työssä käytetään sähkölaitteita, käytä soveltuvin osin matalajännitteisiä. Missä mahdollista, muotoile työ yksilön mukaan, esimerkiksi ota huomioon yksilön henkinen ja fyysinen kapasiteetti, taidot, koulutus jne. Hyödynnä teknistä kehitystä soveltuvin osin ohjauksen parantamiseksi. Anna etusija sellaisten menetelmien kehittämiselle, jotka suojelevat jokaista. Jos tarpeellista ja soveltuvaa, käytä teknisiä ja menettelytapoihin liittyviä toimenpiteitä.

17 Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä erilaisista ohjausjärjestelmistä: MENETELMÄT FYYSISET Suojareleet ja turvaaidat ja laitteet, henkilökohtaiset suojaimet HALLINNOLLISET Työn menetelmät Laitesuunnittelu Työluvat Turvamerkinnät JOHTAMINEN Taidot Koulutus Ohjaus Tulee painottaa, että edellä kuvattuja menetelmiä tulisi käyttää siten, että toistettaessa riskien arviointiprosessi ja luokitus voitaisiin riskit alentaa alempaan riksiluokkaan esimerkiksi luokasta B (Merkittävä) luokkaan C (Hyväksyttävä) valittujen toimenpiteiden seurauksena. Prosessi tulisi toistaa uudelleen tavoitteena luokka D (Siedettävä). Lopuksi aikaisempi kysely liittyen työhön tulisi aloittaa uudelleen koskien kaikkia toimintoja, mukaan lukien valitus kontrollimenetelmät, sen katselmoimioseksi, että työ on suoritettu kunnolla ja turvallisilla työtavoilla. Katselmoinnin suorittamista voidaan auttaa, esittämällä ja keskustelemalla seuraavista kysymyksistä ja hakemalla vastauksia henkilöiltä, jotka osallistuvat arviointiin: Johtavatko katselmoidut menetelmät siedettävään (D) riskiin? Onko ilmennyt uusia vaaroja? Mitä mieltä prosessiin osallistuvat henkilöt ovat olleet valituista tai katselmoiduista menetelmistä? Aiotaanko uudistettuja menetelmiä käyttää käytännössä ja huolimatta muista tekijöistä? Esimerkiksi ajankäytöstä tai taloudellista paineista saada työ tehdyksi.

18 Kysymyksiä : 1. Ovatko miesliestäsi kuvatut fyysiset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset kontrollointimenetelmät käytännöllisiä vai ei ja miksi? 2. Mitkä ovat maissa olevan johdon, laivalla olevan päällystön ja miehistön vastuut? 3. Mikä voisi olla järkevä ajankohta arvioida toimeenpantuja interventioita?

19 5. Riskien hallinnan prosessin ja toimenpiteiden arviointi 5.1. Prosessi SKY Bulk Carriers Management Ltd:ssä riskien hallintaa ja toimenpiteistä huolehtimista on lähestytty seuraavalla tavalla: Riskien arviointiprosessi on toimeenpantu aluksilla vaarallisissa toiminnoissa ja tehtävissä. Aloitteen riskien arvioinnista aluksen toiminnoista tai tehtävistä (esimerkiksi kunnossapitotöistä) tekee laivan kapteeni ja/tai esimiesten ehdotuksesta tai noudattaen toimiston antamia ohjeita. Aiheista keskustellaan viikoittain aluksen johtajien kokouksessa ja tarvitavat merkinnät kirjataan asianmukaiseen kohtaan tehdyt päätökset. Toiminnot, jotka ovat tunnistettu päätoiminnoiksi tai vaarallisiksi tulee tähdentää ja niistä jokaisessa on suoritettava riskien arviointi Käytännön esimerkkejä Stavrosin tapauksessa myönnettiin, ettei yhtiö voi välttää liikennöimästä kyseiseen satamaan tai satamiin, joissa esiintyy samankaltaisia uhkia tai ongelmia johtuen siitä, että kauppaliikenne suuntautuu juuri näihin satamiin. Yhtiössä jouduttiin tekemään tästä syystä toisenlaisia päätöksiä. Lopulta he päättivät: Tehdä valituksen satamaviranomaisille paremman vartioinnin saamiseksi Välttää kaikkia muita työtehtäviä satamassaolon aikana ja järjestää vartioinnin, johon koko miehistö osallistuu (2 henkilöä yhdessä) Tutkia mahdollisuuksia vahvistaa miehistön määrää näissä satamissa sopimalla asiasta miehistön kanssa ja antaa heille henkistä tukea.

20 5.2.2 Nikosin tapauksessa päätettiin että korjaavana/ehkäisevänä toimenpiteetnä päätettiin suorittaa katselmus turvallisuusjärjestelmän mukaisesti (SMS = Safety Management System). Päätettiin lähettää seuraavan sisältöinen kirje kaikkien alusten kapteeneille, jotka työskentelevät yhtiön aluksilla: Upseerioppilaiden aika tulee pyhittää sellaisille työtehtäville, jotka liittyvät heidän koulutukseensa, eikä kansipalveluun sekä toteuttaa kunnioittaen lakeja ja määräyksiä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että päällystö ja miehistö käyttäytyvät heitä kohtaan sen mukaisesti, että he ovat tulevia päällystön edustajia.

21 Kysymyksiä: 1. Kuinka suoritettuja toimenpiteitä voidaan arvioida? 2. Mitä hyötyä on arvioinnista? 3. Mitkä ovat etuja ja haittoja kun toimenpiteiden johdosta laaditaan sisäisiä ohjeita?

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoturvallisuusseminaari Lentoon! Ilmailumuseo

Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoturvallisuusseminaari Lentoon! Ilmailumuseo Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoon! Ilmailumuseo 14- Erkki Pulkkinen, Petteri Tarma, Ari Vahtera Yhteistyössä 2 Sisällys Työryhmä Perusmalli Mallin vaiheet Lisäelementit 3 Työryhmä Jäsenet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Teija Mankkinen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Sähköposti: teija.mankkinen@spek.fi Puhelin: 040-161 7787 Toiminnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6

SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6 SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6 ISTOCK Inhimillisten tekijöiden jäljillä 2. työpajassa Työpaja II Trafin tiloissa 18.2.2016 13 osallistujaa yhteistyöorganisaatioista

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa? Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä kehittämispäällikkö Päivi Ahlroos Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri tapa onnistua Työturvallisuuskeskus Oulu

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon. Seppo Sallankivi FH 10

CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon. Seppo Sallankivi FH 10 CRM-Miehistöyhteistyö Crew Resource Management Laadukkaaseen ensihoitoon Seppo Sallankivi FH 10 23.05.2016 Crm Otettiin käyttöön NASA:n työpajassa 1979 NASA 1981: Inhimilliseen virheeseen myoẗa vaikuttivat

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Tausta Korkeakoulut tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä tietojärjestelmien

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS

MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS Liite 7 Terveydenhuoltosopimus 1/5 MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS Suomen Varustamot ry toiselta puolen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry toiselta puolen tekevät täten seuraavan työnantajaliittojen

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 11/02 Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satamassa purettiin 20 tonnin painoisia teräsaihioita laivasta. Teräsaihiot

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä:

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä: LAINAUSJÄRJESTELMÄ Holopaisten lukion kirjastossa on yksinkertainen kirjojen lainausjärjestelmä: henkilökunnalle laina-aika on 28 päivää, ja opiskelijoille laina-aika on 7 Alla on tätä yksinkertaista järjestelmää

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Terveysosasto Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot