voimaantulopäivä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voimaantulopäivä: 1.1.2011"

Transkriptio

1 (17) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä myös Matkahuolto) PL Helsinki Yhteyshenkilö: Kaisa Santama Puhelin: Sähköposti: kaisa.santama(matkahuolto.fi Kunta: nimi Punkaharjun kunta osoite Kauppatie Punkaharju Yhteyshenkilö: Kari Kuuramaa Puhelin: Sähköposti: kari.kuuramaarunkahariu.fi 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Palvelun tuottaja toimittaa tämän palvelusopimuksen perusteella kunnan ja toimi valtaisen viranomaisen yhteistyösopimuksessa sekä liikennöitsijöiden siirtymäajan liikennöintisopimuksissa ja niiden lisäasiakirjassa tarkoitettuja lipputuotteita ( Lip putuotteet ) koskevan kokonaispalvelun. Kokonaispalvelun sisältö on kuvattu tä män palvelusopimuksen liitteinä olevissa palvelukuvauksissa. Tämä palvelusopimus liittyy seuraavaan kunnan ja toimivaltaisen viranomaisen yhteistyösopimukseen ja koskee seuraavaa Lipputuotetta: Yhteistyösopimus: Osapuolet: Pohjois-Savon Ely / Punkaharjun kunta voimaantulopäivä: Lipputuote: Savonlinnan seudun seutulippu

2 3.1 MATKAKORTTIEN HANKINTAPALVELU vitulla tavalla. Palvelun tuottaja vastaa 3 PALVELUN SISÄLTÖ Tämän palvelusopimuksen kohteena olevan Lipputuotteen ominaisuudet on ku (17) 3.3 LIPPUTUOTTEEN TIEDOTTAMIS- JA MARKKINOINTIPALVELU Hallinnointipalvelun palvelukuvaus on liitteessä 3. sesta ja tarpeellisesta raportoinnista; ja nastoa. kakortit. 3.2 LIPPUTUOTTEEN HALLINNOINTIPALVELU Alustan tekniset ja muut perusominaisuudet on määritelty hankintapalvelun palve jolla voi tämän palvelusopimuksen mukaisesti olla Lipputuotteen käyttöoikeus. vattu liitteessä 1. Tässä palvelusopimuksessa asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, Palvelun tuottaja hankkii Lipputuotteen alustoina käytettävät valtakunnalliset mat sa. Kunta vastaa lisäominaisuuksien kustannuksista. Ellei muusta ole sovittu, so alustan hankinnasta ja kustannuksista. Tämän palvelusopimuksen mukainen kokonaispalvelu koostuu Lipputuotteen hankintapalvelusta, hallinnointipalvelusta, markkinointipalvelusta, myyntipalvelus ta ja erikseen sovittavista lisäpalveluista. velletaan lisäominaisuuksien tilaamisessa palvelun tuottajan voimassaolevaa hin lukuvauksessa, liite 2. Palvelun tuottaja vastaa perusominaisuuksien mukaisen Kunta voi tilata alustaan lisäominaisuuksia, jotka määritellään palvelukuvaukses nuksista vastaavat kunnat ja Liikenteenharjoittajat joukkoliikennetyöryhmässä so 4 olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Tiedottamisen ja markkinoinnin kustan Palvelun tuottaja vastaa Lipputuotteen tiedottamisesta ja markkinoinnista liitteenä kenteenharjoittajille, joiden kanssa Matkahuolto on sopimussuhteessa ( Lii kenteenharjoittaja ); O Lipputuotteen perustamisesta liitteen 1 mukaisilla tiedoilla; O lipputuoteparametrien jakelusta myyntipisteisiin ja kunnan ilmoittamille lii O hallinnointipalveluun tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden hankinnasta; O lipputuotteen hallinnointiin ja selvittämiseen tarvittavien tietojen kokoami O maksuosuuksien laskutuksesta.

3 (17) 3A LIPPUTUOTTEEN MYYNTIPALVELU 3.5 LISÄPALVELUT Lipputuotteen myynnissä noudatetaan palvelun tuottajan kulloinkin voimassa ole via yleisiä matkaehtoja, määräyksiä ja taksoja. Myyntipalvelun palvelukuvaus ja siihen liittyvät ehdot, määräykset ja lomakkeet ovat liitteissä 5-7. Kunta ja palvelun tuottaja voivat sopia myös muiden kuin edellä kohdissa tarkoitettujen palveluiden tuottamisesta ( Lisäpalvelut ). Lisäpalvelusta ja sen hinnoittelusta laaditaan ennen palvelun aloittamista erillinen palvelukuvaus, joka liitetään tähän palvelusopimukseen. 4 KUNNAN TEHTÄVÄT Kunta tilaa tällä palvelusopimuksella kohdan 3 mukaisen kokonaispalvelun palve lun tuottajalta. Kunta vastaa: O O O O O matkustusta, myyntiä ja muiden kohdan 3 mukaisten palveluiden tuottamis ta varten tarvittavien tietojen toimittamisesta palvelun tuottajalle liitteessä 1 ( Lipputuotteen määrittelyliite ) tarkoitetuin tavoin; tämän palvelusopimuksen mukaisen Lipputuotteen määrittelyn yhteensopi vuudesta toimivaltaisen viranomaisen ja kunnan välisen yhteistyösopimuk sen kanssa; tähän liittyen kunta vastaa kohdassa 6.1 sovituin tavoin sel laisten yhteistyösopimuksen muutosten ilmoittamisesta Matkahuollolle, jot ka voivat vaikuttaa Lipputuotteeseen tai tämän palvelusopimuksen osa puolten muihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin; kohdan 5 mukaisen Liikenteenharjoittajien yhteisvastuullisen maksuvelvol lisuuden toteuttamisesta kuntaa ja Liikenteenharjoittajia velvoittavalla taval la; Lipputuotteen muista kuin kohdassa 3.3. tarkoitetuista markkinointi- ja tie dotuskampanjoista yksin tai yhdessä Liikenteenharjoittajien kanssa; lisäasiakirjan mukaisen Lipputuotteen korvauksen maksamisesta palvelun tuottajalle. 5 PALVELUMAKSU Palvelun tuottajalla on oikeus palvelumaksuun, jonka maksamisesta vastaavat yh teisvastuullisesti Lipputuotteen piirissä olevat Liikenteenharjoittajat. Palvelun tuot taja pidättää palvelumaksun näille Liikenteenharjoittajille tekemänsä tilityksen yh teydessä. Palvelun tuottaja vastaa kokonaispalvelun tai palvelun yksittäisten osien hinnoitte lusta ja hintojen ilmoittamisesta Lipputuotteen piirissä oleville Liikenteenharjoittajil le ja kunnalle. Palvelun tuottajalla ei ole tämän palvelusopimuksen perusteella tai

4 (17) 6 MUUT EHDOT muuten suhteessa kuntaan laajempia raportointi- tai ilmoitusvelvollisuuksia kuin mitä palvelun tuottajaa velvoittavasta lainsäädännöstä johtuu. 6.1 Sopimusmuutokset Tämän palvelusopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien osa puolten hyväksymänä. Jos kunnan ja toimivaltaisen viranomaisen väliseen yhteistyösopimukseen teh dään muutoksia, joiden johdosta tätä palvelusopimusta voi olla tarpeen muuttaa, kunta ilmoittaa siitä palvelun tuottajalle kirjallisesti. Elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi, tällaiset muutokset tulevat voimaan aikaisintaan toisen ilmoituksen te kemistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, kun ilmoitus on tehty kalen terikuukauden 15. päivään mennessä, ja muussa tapauksessa kolmannen ilmoi tuksen tekemistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Edellä tässä kohdassa 6.1 tarkoitettuina sopimusmuutoksina pidetään kaikissa tapauksissa Lipputuotteen muutoksia, mukaan lukien muutoksia jotka vaikuttavat Lipputuotteen hintaan, voimassaoloon, voimassaoloalueeseen tai muihin ominai suuksiin. Sama koskee kaikkia muita yhteistyösopimuksen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tämän palvelusopimuksen mukaisten palveluiden sisältöön. Kun kunta on ilmoittanut edellä sovitun mukaisesti palvelun tuottajalle yhteistyösopimuksen muutoksista, palvelun tuottaja ja kunta sitoutuvat neuvottelemaan tähän palvelusopimukseen mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Tätä palvelusopimusta so velletaan muuttamattomana siihen asti kuin muutoksista on sovittu osapuolten kesken edellä tässä kohdassa 6.1 tarkoitetuin tavoin. Mitä edellä on sanottu muu toksista, koske myös yhteistyösopimuksen voimassaoloa. Mitä edellä tässä kohdassa 6.1 on sovittu kunnan ja toimivaltaisen viranomaisen välisen yhteistyösopimuksesta, sovelletaan myös muihin tämän palvelusopimuk sen voimassa ollessa kunnan ja kolmannen osapuolen välillä tehtyihin sopimuk siin, jotka voivat vaikuttaa Lipputuotteen määrittelyyn tai tämän palvelusopimuk sen mukaisiin kunnan tai Matkahuollon muihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 6.2 Osapuolten vastuut Osapuolet eivät tämän palvelusopimuksen perusteella vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eivätkä mistään kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista. Palvelun tuottajan vastuu välittömistä vahin goista tämän sopimuksen perusteella on rajattu kokonaismäärään, joka vastaa palvelun tuottajan Lipputuotteen perusteella saamia palvelumaksuja 12 kuukau den ajalta ennen vahingon syntymistä. Palvelun tuottaja ei vastaa Liikenteenhar joittajien toiminnasta tai siitä, että Liikenteenharjoittajien toiminta on siirtymäajan liikennöintisopimuksen, sen lisäasiakirjan tai muiden Liikenteenharjoittajaa velvoit tavien sopimusten mukaista.

5 (17) Osapuolet toteavat erityisesti, että palvelun tuottajalla ei ole mahdollisuutta valvoa Lipputuotteen käyttöä Liikenteenharjoittajien toiminnassa tai estää Lipputuotteen väärinkäytöksiä. Jos Lipputuotetta käytetään sellaisten Liikenteenharjoittajien toi mesta joilla ei ole siihen oikeutta, tai jos Lipputuotetta käytetään muuten väärin, kunta vastaa palvelun tuottajalle tällaisista väärinkäytöksistä aiheutuvista vahin goista ja kustannuksista. Tämä vastuu on voimassa kaikissa Lipputuotetta koske vissa tapauksissa matkustusmääristä tai matkojen pituuksista riippumatta. 6.3 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voi massa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin. Irtisanomisaika lasketaan irtisa nomista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Irtisanominen on tehtävä kirjalli sesti. Lipputuotetta voidaan myydä asiakkaille palvelusopimuksen päättymiseen saak ka. Asiakas voi käyttää Lipputuotteen matkustusoikeuden loppuun saakka. Kunta vastaa Lipputuotteen mukaisen korvauksen maksamisesta palvelun tuottajalle Lipputuotteen voimassaolon loppuun saakka. Jos palvelusopimus päättyy kunnan toimesta, on palvelun tuottajalla oikeus saada hyvitys kustannuseristä, jotka on mainittu hyvitettävinä tämän palvelusopimuksen liitteenä olevissa palvelukuvauksissa. Hyvitys erääntyy maksettavaksi palveluso pimuksen päättyessä. Osapuolet toteavat, että tällaisia sopimuksen päättyessä maksettavia hyvityseriä ovat palvelukuvauksen merkinnästä riippumatta erikois painettujen matkakorttien arvo. Jos tämän palvelusopimuksen kohdassa 2 tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen ja kunnan välinen yhteistyösopimus päättyy, kummalla tahansa osapuolella on oi keus irtisanoa tämä palvelusopimus päättymään samanaikaisesti. Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, että tämän palvelusopimuksen mukaiset palvelun tuottajan velvoitteet koskevat vain Liikenteenharjoittajia, joiden kanssa palvelun tuottaja on sopimussuhteessa. 6.4 Sopimuksen siirtäminen 6.5 Salassapito Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen osapuolen kirjal lista etukäteistä suostumusta. Palvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus siirtää so pimus koko liiketoimintansa tai tämän palvelusopimuksen mukaisen liiketoimin tansa osan luovutuksen yhteydessä. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän palvelusopimuksen perusteella tietoonsa saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudetja muut luottamukselliset tiedot sa lassa kolmansilta osapuolilta ja käyttämään niitä vain tämän palvelusopimuksen

6 LIITTEET mivaltaisen viranomaisen toimipaikan käräjäoikeus. japuolelle. Paikka Paikka Kaisa Santama 7 ALLEKIRJOITUKSET semaan osapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaisee toi vaan lainsäädäntöön perustuvaa salassapito- tai tiedonantovelvollisuutta. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkai mukaisten velvollissuksiensa täyttämiseen. Tällä ei rajoiteta osapuolten pakotta Punkaharju Savonlinna Kunta (17) Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopi Punkaharjulla. Nimen selvennös Nimen selvennös 2. Palvelukuvaus matkakorttien hankintapalvelusta 3. Palvelukuvaus lipputuotteen hallinnoinnista 5. Matkapalveluiden yleiset matkaehdot 6. Matkapalveluiden tuote- ja palveluhinnasto 7. Lipputuotteen myyntitosite 4. Palvelukuvaus lipputuotteen tiedottamisesta ja markkinoinnista 1. Lipputuotteen määrittelyliite - /- /7. ; 1 / Oy Matkahuolto Ab Erimielisyydet

7 LIITE 1 LIPPUTUOTTEEN MÄÄRITTELYLIITE SAVONLINNAN SEUDUN SEUTULIPPUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1: Alueellinen ulottuvuus (lipun kelpoisuusalue) Savonlinnan seudun seutulipun kelpoisuusalue on Enonkosken, Juvan, Kerimäen, Parikkalan, Punkaharjun, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kunnat. 2: Liikenteellinen ulottuvuus Yhteistyösopimuksen kohdassa 2. on kerrottu ne liikenteet, joissa Savonlinnan seudun seutulippu käy maksuvälineenä. 3: Lippujärjestelmä 3.1 Korttityyppi Seutulippuna käytetään joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen (275/2010) 5 :n 1 mom. 3 kohdan mukaista älykorttia [tai vastaavaa digitaalista lippujärjestelmää], joka tukee elekt ronisten maksujärjestelmien avoimuutta ja yhteensopivuutta Käyttöoikeus Seutulipun käyttöoikeus on henkilökohtainen ja kuuluu sille, jonka nimiin lippu on lunastettu (kortin haltija) Matkustusoikeus ja lipun voimassaolo Seutulippuun voi ostaa matkustusoikeutta 30 vuorokauden erissä. Seutulipussa voi olla ostettuna yhteensä enintään 59 vuorokautta. Matkustusoikeus oikeuttaa seutuliikenteessä rajattomaan mää rään matkoja. Seutulippu on voimassa sen ajan kun lippuun on ostettu matkustusoikeutta. Seutulippua perustet taessa lipun voimassaoloaika on perustamispäivä lisättynä 30 vuorokaudella. Milloin lisämatkustusoikeutta ostetaan lipun voimassaoloaikana, pidennetään voimassaoloaikaa ostetun matkustusoikeuden verran. Mikäli lipun aikaisempi voimassaoloaika on päättynyt ennen lisämatkustusoikeuden ostamista, uusi voimassaoloaika alkaa lisämatkustusoikeuden ostopäivästä. 3.4 Erilliset lisät Seutulipun käyttäjiltä voidaan periä erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuoro- tai yövuorolisä tai maksu lastenvaunujen kuljettamisesta. 4: Laitteisto Liikenteenharjoittaja hankkii kustannuksellaan liikenteessä käyttämiinsä kulkuneuvoihin seutu lippujärjestelmän edellyttämät kortin lukemiseen ja lataamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Näiden tulee olla sopivat ainakin kontaktillisen kortin lukemiseen. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että hänen seutulippujärjestelmässä käyttämänsä laitteet ja oh jelmistot toimivat virheettömästi.

8 te 5: Seutulipun lunastaminen 5.1 Kortin tilaaminen ja lunastaminen Asiakas voi ostaa/tilata seutulippujärjestelmässä käytettävän älykortin myynti/tilauspisteestä. Ti laamista varten hänelle annetaan kortin ja lipun käyttöä ja säilyttämistä koskevat kirjalliset ohjeet ja lomake, johon hän merkitsee nimensä, syntymäaikansa ja kotikuntansa. Tilattu kortti toimitetaan seutulipun perustamisen jälkeen samaan myyntipisteeseen, josta ostaja lunastaa sen. Myyjä merkitsee kortin nimikenttään ostajan nimen ja syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa. Kortti on asiakkaalle maksullinen. Korttien myynnissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia seutulipun selvittäjän määräyksiä Matkustusoikeuden ostaminen Kortin lunastamisen yhteydessä seutulipun ostajan tulee ostaa seutulippuun matkustusoikeutta vähintään 30 vuorokautta. Asiakas voi ostaa seutulippuunsa lisää matkustusoikeutta tilauspisteistä tai kulkuneuvoista, joissa on latauksen mahdollistavat laitteet. 6. Seutulipun käyttö : 6.1 Kortin vaurioituminen Mikäli älykortissa ilmenee tekninen vika tai se on muutoin vioittunut, ja tämän voidaan katsoa johtuvan ostajasta riippumattomasta syystä, on asiakas oikeutettu saamaan uuden kortin kor vauksetta. Kortin teknisen iän päätyttyä asiakas lunastaa uuden kortin. Mikäli seutulipun ostaja vaihtaa vaurioituneen kortin uuteen, hänelle hyvitetään palautushetkellä seutulipussa voimassa ollut käyttämätön matkustusoikeus Seutulipun ostajan kotikunnan vaihtuminen Mikäli seutulipun ostajan kotikunta vaihtuu, hänellä on oikeus käyttää tätä ennen seutulippuun ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen kortti tulee palauttaa myyntipisteeseen Kortin kadottaminen Mikäli seutulipun ostaja kadottaa korttinsa, hänen tulee ilmoittaa siitä myyntipisteeseen. Asiakkaal le ei korvata käyttämätöntä matkustusoikeutta. 6.4 Matkan pituuden määrittäminen Autonkuljettaja rekisteröi matkan pituutta koskevan tiedon lukijalaitteelle, ellei kortille ole tallennettu perusmatkaa. 6.5 Lipun käytön valvonta Liikenteenharjoittajan tulee valvoa, ettei seutulippua käytetä vastoin tämän sopimuksen määrä yksiä. Mikäli seutulippua käytetään vastoin tämän sopimuksen määräyksiä ja lipun käyttöä kos kevia ohjeita, liikenteenharjoittajan edustajalla on oikeus ottaa kortti haltuunsa. Haltuun otettu kortti toimitetaan välittömästi selvittäjälle. Mikäli väärinkäytökseen syyllistyy henkilö, joka ei ole kortin oikea haltija, kortti toimitetaan selvit täjälle. Mikäli kortin oikea haltija syyllistyy väärinkäytökseen, hänellä ei ole oikeutta saada hyvitystä lipussa olevasta käyttämättömästä matkustusoikeudesta.

9 sesta hyvittamisesta sovitaan tilannekohtaisesti erikseen Mikäli liikennöinti estyy lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen tai yli 6.6 Lipun käytön estyminen tarvittavat tiedot seutulippujen myynnistä. rahanjakoon liittyvät tiedot. Asiakkaiden kotikunnan tarkistamiseksi selvittäjä toimittaa kunnalle voimaisen esteen johdosta, eikä seutulipun haltija voi käyttää matkustusoikeutta, tämän mahdolli Kunnalla ja ELYIIä on oikeus tutustua ja saada käyttöönsä seutulippujärjestelmän selvitykseen ja

10 Matkahuollon matkakorteille ladattava lipputuote. Matkakortit on numeroitu ja niihin on esipainettu Matkahuollon vakioteksti. Esi Matkakorttien painatus Käytettävät matkakortit (17) ton. Kunnan oman painatuksen kustannuksista vastaa kunta. tin hintaan. LIITE 2 PALVELUKUVAUS MATKAKORTTIEN HANKINTAPALVELUSTA painettu vakioteksti sisältää matkakortin käyttöön ja säilyttämiseen liittyviä ohjeita. kunnan päättämin ominaisuuksin. Numerointi ja esipainatus sisältyvät matkakor Numeroidut ja esipainetut matkakortit ovat sellaisenaan valmiita alustettaviksi tarkoitettuja Matkahuollon matkakortteja. Sopimuksen tarkoittama lipputuote on Sopimuksen tarkoittamat matkakortit ovat valtakunnalliseen joukkoliikenteeseen Matkakortteihin voidaan tehdä kunnan niin halutessa Matkahuollon vakiotekstistä kaksi kuukautta siitä, kun Matkahuolto on saanut kunnalta painokelpoisen aineis poikkeava kunnan oma painatus. Painatuksen määrittelee kunta yhdessä Matkahuollon kanssa. Uudella painatuksella varustettujen matkakorttien toimitusaika on

11 laisuuden tarkistamista varten. 4) kunnan maksuosuudet liitteen mukaisesti. LIITE 3 PALVELUKUVAUS LIPPUTUOTTEEN HALLINNOINNISTA 2) asiakastulot 1) myytyjen lippujen määrä, (17) Matkahuolto laatu tarvittavat lipputuotteen raportit. Matkahuolto toimittaa kunnalle Matkahuolto vastaa omien toimipaikkojensa ja asiamiespisteidensä lipunmyyntiin tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden kehittämisestä ja toiminnasta. Asiamiesten Matkahuolto laskuttaa lipputuotteen kokonaisarvon erotuksen kunnalta (sarjaliput ja kiinteän tuen liput). Matkahuolto vastaa lipputuoteparametrien jakelusta myyntipisteisiin ja kunnan ii Matkahuofto perustaa lipputuotteet järjestelmäänsä liitteen 1 mukaisen määrittely moittamille Liikenteenharjoittajille. tavat Matkahuollon Liikenteenharjoittajalle antamia määrityksiä. tavien matkustus- ja myyntiaineistojen toimitusaikataulu, sisältö ja muoto noudat joittajien valtuuttamana selvittäjänä ja laskuttaa korvaukset kunnalta kuukausit tain. Lipputuotteiden selvittämisessä ja muussa hallinnoinnissa otetaan huomioon Matkahuolto toimii Matkahuollon kanssa sopimussuhteessa olevien Liikenteenhar osalta noudatetaan Matkahuollon asiamiessopimuksen sopimusehtoja. muksen sekä liikennöitsijöiden siirtymäajan liikennöintisopimusten määräykset. osapuolten tiedossa olevat kunnan ja toimivaltaisen viranomaisen yhteistyösopi mään liittyvä aineisto toimitetaan suoraan Matkahuoltoon. Matkahuollolle toimitet Liikenteenharjoittajan rahastuslaitteissa oleva Matkahuollon matkakorttijärjestel kakorteista syntyviä matkustustapahtumia. Matkahuolto ei tilitä Liikenteenharjoittajalle Matkahuollon sulkulistalla olleista mat myyntitulojen erotuksen kunnalta (liukuvan tuen liput). Matkahuolto laskuttaa Liikenteenharjoittajan matkustuksen arvon ja asiakkaiden Matkahuolto toimittaa lisäksi kuukausittain kunnalle kuuluvat myyntitositteet kunta 3) tehdyt matkat ja matkojen keskipituudet Liikenteenharjoittajittain, kuukausittain korvauksen laskuttamisen yhteydessä raportin, josta ilmenee kun nan vastuulla olevien lippujen osalta:

12 iwnqedesne;e ef -snsnew eldwequea eflnefnnf ( ) [jeu ejnsej ueennsonsew eeflåi,esis oonqej essoe!b eu!fåäw -und!i E!0491 UMW!1 -Sfl4Sfl)jBW uepnenn)j!je4uee)j 8S! oonqeeijj!iwl J Ad L UO e)esn4newonq Uep!4!!I ues f UflNSB9?SBJBEW?A!ed urnjse eiiensiew ueaied ui,. sseuuew u?a!?d uepnenn ues!jo[ U8S)jfl8AJO)j uesejnw uefo4ymuäåw ef -snsnew uepieuåie Bueie upnennnnijeueien eenjsei oonqeflej (a). ueenue4in)i 1 ueesjn4nsei U8PflB)iflflN ueeenes Op8!4 eae3fln!ea

13 (17) putuotteisiin liittyvästä tiedottamisesta omissa kanavissaan, esimerkiksi kunnan internet-sivuilla. MARKKINOINNISTA taa Matkahuolto maksut osapuolille ennakkoon sovitun kustannusjaon mukaisesti. den kustannuksista joukkoliikennetyöryhmässä kunnan ja Liikenteenharjoittajien sopimalla kustannusjaolla. LIITE 4 PALVELUKUVAUS LIPPUTUOTTEEN TIEDOTTAMISESTA JA Kunta vastaa Iipputuotteisiin liittyvistä markkinointi- ja tiedotuskampanjoista, nii Matkah uolto vastaa 1 ipputuotteeseen liittyvästä tiedottamisesta omissa myyntipis dotuskampanjoita ja niiden maksuliikennettä. Matkahuolto veloittaa kampanjoihin teissään ja internet-sivuillaan lipputuotteelle varatuilla alasivuilla. Kunta vastaa Iip mukaisesti. Mikäli etukäteismaksu on suurempi kuin toteutunut kampanja, palaut Kunnan niin halutessaan Matkahuolto voi koordinoida erillisiä markkinointi- ja tie budjetoidun kustannuksen etukäteen kultakin osapuolelta sovitun kustannusjaon Mahdollisten muutosten tiedottamisesta sovitaan erikseen sopijaosapuolten kes ken hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.

14 (17) LIITE 5 MATKAPALVELUIDEN YLEISET MATKAEHDOT Matkapalvelujen yleiset matkaehdot Yleiset matkaehdot koskevat Matkahuollosta ostet tuja kotimaan bussilippuja ja metkakortille ladattavia valtakunnallista lipputuottelta. Ulkomaanhiikentees sä, metkakorteille ladattavissa alueellisissa lippu tuotteissa sekä Internetistä ostetuissa matkalipuis se noudatetaan poikkeavia matkaehtoja. BUSSILIPUT Matkahuolto myöntää seuraavat alennukset etukäteen ostetuista aikuisten kilometritaksan mukaisista koti maan matkalipuista, kun yhdensuuntaisen matkan pi tuus on vähintään 80km. Kutakin alennukseen oikeutet tua matkustajaa kohden myönnetään vain yksi seuraa vista alennuksista, Menopaluu 10% Ryhmät, vähintään 3 maksavaa matkustajaa 25% Opiskelijat joilla on esittää Matkahuollon ja Vtn yhtee nen opiskelijakortti tai opiskel4ajärjestön kortti, johon on painettu Matkahuollon liikemerkki sekä kadetit, joilla on esittää puolustusvoimien virallinen henkilökortti 50 % Eläkeläiset, joilla on esittää Matkahuollon elåkeläiskort ti, kuvallinen Kelakortti, joka on varustettu Matkahuol lon, Vttn tai Finnairin tikemerkillä, pahvinen Kelan eläk keensaajakortti tai iyöeläkeyhtiölden myöntämä työelä kekortti. 65 vuotta täyttäneet saavat alennuksen esittä mäliä henkilötodistuksen, passin tai ajokortin 30% Varusmiehet, joilla on esittää varusmieskortti 50% Sivlilipalvelusvelvolliset, joilla on esittää siviilipalvelus todetus 50% 5aumwie yhtean. Käyttämättönlien bussilippujen hyvitys Matkahuollosta ostetut käyttämättömät bussiliput voi daan lunastaa takaisin. Osittain käytettyä menopaluulip pua takaisin lunastettaessa vähennetään annettu alen nus, Käyttämättä jäänyttä paikkavarausta ei hyvitetä Takaisinlunastus on suoritettava kuukauden 11 kk) sisällä lipun voimassaolon päättymisestä Sussilippuja takaisin lunastettaessa peritään palvelu maksuse MATKA KOIflIT JA I4OR1tILLE LADATTAVAT L IPPUTUOTTEET Matkahuollon matkakorht maksavat 6,50. Matkakor tit ovat uudelleen ladattavia, Kortelila voidaan ladata lipputuotteita korttityypistä riippuen 3-5 vuoden ajan, jonka jälkeen on ostettava uusi kortti. Korttimaksua ei palauteta. Matkakorttia on säilytettävä huolellisesti mieluiten omassa kotelossaan ja aina siten, ettei se joudu alttllksi lika antumiselle, naarmuuntumiselle tai taittumiselle, Matkahuolto ei vastaa kuluista, jotka aiheutuvat matkakortin katoamisesta tai huolimatton asta käsittelystä. 44 matkan vuosilippu Alennukset myönnetåån Matkahuollon aikuisten kilo metritaksasta, Aikuiset alennus vähintään 25% Lapset 4-1)-vuotiaat, alennus 50 % Lehdistön edustajat joilla on esittää lehdistökortti, johon on painettu Matkahuollon lilkemerkki 30 % Suomen Linja-autohistoriallinen Seura ry:n jäsenet, joilla on esittää seuran jäsenkortti 30% Nuoriso, 12-l&vuotieat, ikä on todistettava pyydettä essä 30 % Lapset, 4-11-vuotiaat, ilman kilometrirajaa 50% Korkeintaan kaksi alle 4-vuotiasta lasta matkustaa ilmai seksi, kun seurueeseen kuuluu 12 vuotta täyttänyt mat kustaja. Alennukseen oikeuttava voimassaoleva kortti on esitet tävä lipunmyynnin ja autoon nuusun yhteydessä. Sussilippu vaihdon sisältäville matkoille Vähintään 80 km:n pituiselle yhden tai kaksi bussinvaih toa sisältävälle matkalle myytävä bussilippu hinnoitel laan matkan kokonaispituuden mukaan, mikäli matkan hinta tulee näin erikseen ostettuja lippuja edullisemmak si, Koska nuorisoalennuksissa on useita paikkakunta- ja liikenteenharjoittajakohtaisia ero1a, vaihdolliset nuorisoliput hinnoitellaan erillisinä matkoina kokonasmatkasta riippumatta. bussilippujen voimassaoloalka Matkahuollosta ostetut liput ovat voimassa kuukauden tl kk} ostopälvästä tai lippuun merkitystä matkustuspäi västä. Paikkavaraus on voimassa vain lippuun merkityssä vuorossa. 22 matkan vuosilippu Alennukset myönnetäån Matkahuollon aikuisten kilo metritaksasta, Aikuiset, alennus 15 % Lapset vuotiaat, alennus 50 % Vuosilippujen voimassaoloaika 44 ja 22 matkan vuosiliput ovat voimassa vuoden 11 v) ostopäivästä lukien, Käyttämättörnien vuoslilpun matkojen hyvitys Vuosiliput lunastetaan takaisin siten, että jokaisen mat kan arvoksi lasketaan alentamaton kertahinta. l4äytettyjen matkojen yhteenlaskettu summa vähennetään maksetusta lipun kokonaishinnasta. Mahdollinen erotus maksetaan takaisin asiakkaaiie. Lipun takaisinlunastus on suoritettava kuukauden (1 kk) sisällä lipputuotteen voimassaoloajan päättymisestä. Vuosilipun käyttämättömistä matkoista ei saa hyvitystä tämän jälkeen. Jos kuitenkin lipputuotteen voimassaolo aikana ostetaan matkakorttiin lisää matkustusoikeutta, jatkuu vielä mahdoilisten käyttämättömien matkojen matkustusoikeus, Vuosilipun voimassaoloaika näkyy myyntitositteesta. Lipputuotteiden voimassaoloajan voi äsäksi tarkistaa myyntipisteissä ja busseissa. Matkakortilla oievan lipputuotteen takaisinlunastuksen yhteydessä Matkahuolto perii palvelumaksun 5.

15 (17) LIITE 6 MATKAPALVELUIDEN TUOTE- JA PALVELUHINNASTO Matkakortti (sis. alv.) 6,50 Korttikotelo (sis. alv.) 0,80 - Matkakortin oston yhteydessa veloituksetta Palvelumaksu (sis. alv.) 6,00 - Esim. - kirjallinen takaisinlunastus tai todistus hinnoista/aikatauluista esim. verottajalle Toimivan kortin tutkinta (sis. alv.) 2,00 Kadonneen, varastetun tai rikotun kortin tutkinta (sis. alv.) 20,00 Matkahuoltoon palautetun kadonneen matkakortin palautus asiakkaalle ellei mat kakortista ole tehty kortin tutkintapyyntöä ja sitä ei ole asetettu sulkulistalle (sis. alv.) 20,00 Väärinkäytetyn matkakortin palautus asiakkaalle ellei matkakortista ole tehty kor tin tutkintapyyntöä ja sitä ei ole asetettu sulkulistalle (sis. alv.) 20,00 Aikataulujen selvitystyö ja kirjalliset raportit (ilman alv) Maksujärjestelmien erillistyöt (ilman alv) 90 Ih 90 /h Laskutuspalvelumaksu (sis. alv.) 6,00 Matkakorttien painatushinnasto (hinnat ilman alv) Oman designin painatus matkakortin taustapuolelle: O Vähimmäistilausmäärä 100 kpl. O Hinta sisältää taustatulostuksen, numeroinnin ja allekirjoituspaneelin. O Toimitusaika: uudet designit 4 viikkoa, lisätilaukset 3 viikkoa. 1-väri 2-väri 4-väri toimitusmaksu 0,50 /kpl 0,80 /kpl 2,20 /kpl 40,00 Oman designin painatus blancolle matkakortille: O Vähimmäistilausmäärä 500 kpl. O Hinta sisältää tulostuksen etu- ja taustapuolelle, numeroinnin ja allekirjoi O tuspaneelin. Toimitusaika: uudet designit 5 viikkoa, lisätilaukset 4 viikkoa. 4-väri toimitusmaksu 3,90 /kpl 40,00

16 OO Ofr IdN,3 09 L 0009 oo ofr OOO flsnbwsfl!wioi!j?a-t7 IdN eo)pjiia 01. 9SNflBIi?S!I EO)Pi!!A 1. I!U6!S9P pnn :ewesniiwlol uileeuedsn4 -!ofj!eiib Ef u!uu!oiewnu ejieionde4sne ef -ne uesnisoin ee4iesis e4uih BJe?WSflEI!S!ewW!qe :eues)jn8i4sepqe4 u:ä oewe sn4eu!ed uiu6isep uew (a)gi. ot

17 SAVONLINNAN SEUTULIPUN MYYNTITOSITE Korttinumero F Etäkortti Nimi Osoite Puhelinnurnero Syntymaaika. Henkilöllisyys todettu Ajokortti flhenkilöllisyystodistus Passi Muu todistus, mikä: Leima J Enonkoski Parikkala Savonlinna. Juva Punkaharju flsulkava 2 Kerimäki Rantasalmi Kortin käyttäjan tulee noudattaa seuraavia seutulipun ja matkakortin käyttöä ja säilyttamistä koskevia ohjeita. Seutulipun käyttöoikeus on henkilökohtainen. Lipun kayttäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä seutulippu ostaessaan ja käyttäessään. Seutulippuun voi ostaa matkustusoikeutta 30 vuorokauden erissa, kuitenkin siten etta kortilla on kerrallaan enintään 5 vuorokautta matkustusoikeutta jaljellä. Seutulipulla voi tehdä lipun voimassaoloaikana rajattoman määrän matkoja seutulippualueen paikallis- ja seutuliikenteessä. Lipputuotteen perustamisen yhteydessä lipun voimassaoloaika on on perustamispäivä lisättynä 30 vuorokaudella. Sen jälkeen, kun lisämatkustusoikeutta ostetaan lipun voimassaoloaikana voimassaoloaika pidentyy ostetun matkustusoikeuden verran. Seutulipun käyttäjältä voidaan periä erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuoro- tai yölisä tai maksu lastenvaunujen kuljettamisesta. Seutulipun voimassaoloajan voi tarkistaa ja lippuun voi ostaa lisämatkustusoikeutta myyntipisteissä ja busseissa. Seutulippua ei hyvitetä. Seutulipun hyvitys on mahdollinen ainoastaan seuraavissa tapauksissa: - Lakon aikana, jos lippua ei ole voitu käyttää ollenkaan. - Yli kahden viikon sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan, jos seutulippua ei ole käytetty sairausaikana. - Jos seutulippu katoaa tai varastetaan, voidaan seutulipun tapahtumat asiakkaan pyynnöstä selvittää. Asiakkaan tule todistaa henkilöllisyytensä tutkintapyynnön tehdessään. Kadonneen tai varastetun seutulipun tutkinnasta peritään kulloinkin voimassaoleva palvelumaksu tutkintalomakkeen jättöhetkellä. Matkakortilla jäljellä olevan seutulipun matkustuoikeuden arvo hyvitetään asiakkaalle. Mikäli asiakkaan kotikunta tai perusmatka muuttuu on hänellä oikeus käyttää tätä ennen ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen asiakkaan tulee käydä myyntipisteessä vaihtamassa kortin sisältötietoihin tallennetut matka kuntatiedot uuden tilanteen mukaisiksi. Mahdolliset kuntien tekemät lipun hintaa koskevat päätökset saattavat myös edellyttää myyntipisteessä lippuun tehtäviä muutoksia. Jos seutulippua käytetään vastoin edellä annettuja ohjeita, voidaan oikeus seutulippuun evätä tai ottaa kortti pois. Seutulipun väärinkäytöstä voidaan periä lainmukainen tarkastusmaksu. :O Seutulippu ladataan Matkahuollon matkakortille, joka on maksullinen. Matkakorttia voidaan käyttää enintään vuotta, jonka jälkeen asiakkaan on hankittava uusi matkakortti. Korttimaksua ei palauteta. Matkakorttia on säilytettävä huolellisesti mieluiten omassa kotelossaan ja aina siten, ettei se joudu alttiiksi likaantumiselle, naarmuuntumiselle tai taittamiselle. Mikäli matkakortissa ilmenee asiakkaasta riippumaton tekninen vika ja asiakas ostaa uuden tuotteen, hän saa tilalle uuden matkakortin. Edellä mainitusta syystä vioittuneelle kortille mahdollisesti jäänyt käyttämättömän matkustusoikeuden arvo hyvitetään. Matkakortille ladataan aina kokonainen lipputuote, myös vaihdettaessa vioittunut matkakortti uuteen. :..(. >. 0 - E Hyväksyn yllä olevat käyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä Paikka ja aika Tietojani saa käyttää joukkoliikenteestä tiedottamiseen Allekirjoitus Perusmatka on matkustajan pääsääntöisesti tekemän matkan pituus. Jos asiakkaan perusmatka sisältää vaihtoyhteyden, on pääsääntöinen vaihtopaikka ilmoitettava matkareitin yhteydessä. Perusmatkatiedoilla ei ole vaikutusta asiakashintaan. Matkareitti / yksi suunta Vaihtopaikka 0 -c 4- E 0 0 0) -J - E Perusmatka km Tallennettu km 0 0 0

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto.

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto. 25.10.2010 1(18) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Soinola Puhelin: 020 710 5413 Sähköposti:

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki PALVELUSOPIMUS LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö Puhelin:

Lisätiedot

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki. Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö. Lappeenrannan kaupunki

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki. Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö. Lappeenrannan kaupunki PALVELUSOPIMUS LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY)

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5 SIIRTYMÄAJAN LIPPUYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta:

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta: Haukiputaan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille.

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille. SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET (Muutokset sopijapuolissa) Kunnat: Euran kunta, Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Honkajoen kunta, Huittisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Liite 1. POSELY/1773/06.10.02/2013 Käyttöoikeussopimusmalli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä:

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä: Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus, Versio 1.11.2013 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja:

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja: MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 0295 022 500 Sähköposti kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Asiakaspalvelupiste ja lipunmyynti Joensuussa Kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicum Koskikatu 5, 80100 JOENSUU Avoinna ma-pe 10 16.30 WALTTI-LIPUT

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Dno VARELY/XXXX/2016 pp.kk.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite:

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 53 Asianro 6085/08.01.00/2014 Waltti-lippujärjestelmän myyntiperiaatteita Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot