Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin palvelukodin sosiaalihuollon palvelujen omavalvontasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin palvelukodin sosiaalihuollon palvelujen omavalvontasuunnitelma"

Transkriptio

1 Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin palvelukodin sosiaalihuollon palvelujen omavalvontasuunnitelma

2 1. Soveltamisala ja tarkoitus Omavalvonnan toteuttaminen Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Asiakkaan ja omaisten osallistuminen Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet sekä asiakasturvallisuus Palvelun sisällön omavalvonta Henkilöstö Toimitilat Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelusopimus Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Oikeusturva Asiakastyön sisällön omavalvonta Asiakastietojen käsittely... 15

3 1. Soveltamisala ja tarkoitus Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin yksikön sosiaalihuollon palveluiden omavalvontasuunnitelma on laadittu toiminnan laadun varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman laatimista ja sen toteutumista valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (Laki Yksityisistä sosiaalipalveluista, 6 ja Laki yksityisestä terveydenhuollosta, 6 ) Omavalvonnan asiakirjoja muodostuu kaikista niistä toiminta- ja menettelyohjeista, joita laaditaan yhtenäisen käytännön toteuttamiseksi kaikissa palveluketjun vaiheissa. Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. Suunnitelmaa toteuttamalla voidaan todentaa, että palvelun tuottajalla on ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Sosiaalialan palvelua Mikkelin yksikössä on tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen. Asiakkaat ovat Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen päätöksellä tulevia kuntalaisia tai itsemaksavia asiakkaita. 2. Omavalvonnan toteuttaminen 2.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin palvelukoti Y-tunnus: Osoite: Ylännetie 3, Mikkeli, Vetrea Terveys Oy:n Mikkelin yksikön liiketoiminnasta vastaava johtaja: Toimitusjohtaja Aila Pärnänen Olavinkatu 42 A/Puikkari, Savonlinna Puh Luvanvaraisen palvelun luvan myöntämisajankohta: Muutosluvan myöntämisen ajankohta: Viranomaisten tarkastukset: Terveystarkastajan lausunto Palotarkastuspöytäkirja , ja Aluehallintoviraston ohjaus- ja hallintokäynti

4 2.2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Vetrea Terveys Oy:n missio on vaikuttavien terveys-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kehittäminen ja tarjoaminen yksilön ja yhteiskunnan parhaaksi. Vetrea Terveys Oy on valtakunnallisesti tunnettu osaamiskeskus, joka tarjoaa asiakkailleen vaikuttavuudeltaan parhaita kuntoutus- ja hoitotuloksia. Yhtiömme palveluratkaisut ja -konseptit edistävät ja ylläpitävät ihmisten terveyttä, toimintakykyä, yhteisöllisyyttä ja itsenäistä elämää. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa ja kehittää terveyttä, toiminta- ja työkykyä edistäviä ja ylläpitäviä kuntoutus-, hoito-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja erilaisiin elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin. Yrityksen arvoina ovat: Asiakkaat ja yhteistyö - Menestymisemme keskeinen perusta on asiakashyöty, jonka saavuttamiseksi rakennamme asiakassuhteissa asiantuntijuuteen, luottamukseen ja aktiivisuuteen perustuvaa kokonaisvaltaista ja kestävää kumppanuutta. Työyhteisö - Olemme avoin, tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja joustava työyhteisö, jonka jäsenet kannustavat toisiaan uuden oppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Esimiestyö ja johtaminen - Johtaminen ja esimiestyö on oikeudenmukaista ja tuloksellisesta sekä mahdollisimman läpinäkyvää ja ymmärtävää toimintaa, jolla pyritään yrityksen talouden, henkilökunnan hyvinvoinnin ja sen kaikkien sidosryhmien kannalta parhaaseen tulokseen. Talous ja tuloksellisuus - Kannattava ja kasvava liiketoiminta pohjautuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, tehokkuuteen ja kilpailukykyiseen kustannusrakenteeseen sekä voimavarojen oikeaan kohdentamiseen. Mikkelin toimintayksikön toimintaperiaatteet Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö Toimintakykyä ylläpitävällä hoitotyöllä tarkoitetaan asiakkaan olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämistä, edistämistä ja mahdollisimman monipuolista aktivointia, joka toteutuu kattavasti kaikkien asiakkaiden hoidossa. Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö on asiakkaan aktiivisuudesta huolehtimista ja se pitää sisällään kaikki ne työmuodot, joilla edistetään asiakkaan osallisuutta, itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Osana kuntouttavaa hoitoa toteutuu monipuolinen vapaa-ajan ja askartelunohjaus. Vapaa-ajanohjaus tukee asiakkaiden psykososiaalista ja fyysistä kuntoutumista ja koostuu tavoitteellisista ja toiminnallisista tuokioista mm. musiikin, luovien menetelmien, liikunnan, ulkoilun, pelien, käden taitojen, asiantuntijan vetämien keskustelujen tiimoilta. Kaikessa avustamisessa sekä hoiva- ja hoitotyössä noudatetaan hyviä hoitokäytäntöjä, kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja otetaan hänen yksilölliset tarpeensa huomioon. Asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen kohtelu on asiakasta kunnioittavaa ja arvostavaa. Tavoitteena on, että asiakas voi asua Vetreassa elämänsä loppuun saakka.

5 Laadunhallintajärjestelmä Vetrea tuottaa ja kehittää asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia vastaavia palvelutuotteita. Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja toimitusvarmuus ovat etusijalla asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Vetrea sitoutuu noudattamaan toiminnassaan lakeja, säädöksiä, asetuksia ja ohjeita sekä muita toimialan keskeisiä vaatimuksia. Vetrea edellyttää myös alihankijoilta ja yhteistyökumppaneilta laadukasta ja vaatimusten mukaista toimintaa. Henkilökunta sitoutuu laatupolitiikan ja siitä johdettujen toimintaohjeiden noudattamiseen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnassa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitoohjeita ja Käypähoitosuosituksia sekä Sairaanhoitajan käsikirjan ohjeita. Vetrea Terveys Oy:llä on ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmä, johon sisältyy koko yrityksen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, laitos- ja saattohoito, avo- ja laitoskuntoutus, terveys- ja hyvinvointipalvelut, kotihoito- ja kotisairaanhoitopalvelut tukitoimintoineen. Yrityksen laatujärjestelmän prosessit, dokumentit, laatukäsikirja, mittaaminen ja palautteet hallinnoidaan IMS-toimintajärjestelmän avulla. Vetrea Terveys Oy:n laatuorganisaatioon kuuluvat laatupäällikkö, yksikkökohtaiset laatuvastaavat ja laatuyhdyshenkilöt. Laadunvarmistus tapahtuu yrityksemme eri toimintaprosesseissa. Prosesseja arvioidaan ja poikkeamia käsitellään säännöllisesti toimintayksiköiden viikkopalavereissa, johtotiimeissä ja johdonkatselmuksissa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan eri mittarien avulla: prosessinäkökulma (lääkevirheet, infektiot, kaatumistapaturmat, väkivalta- ja uhkaavat tilanteet, karkaamiset ) asiakasnäkökulma (asiakasrakenne, asiakaspalautteet) henkilöstö ja kehittäminen (kehityskeskustelut, koulutukset, sairauspoissaolot, tapaturmat, sijaisten käyttö) Yrityksen kaikista palveluista toteutetaan systemaattisesti johdon katselmukset ja sopimuskatselmukset. Inspectan ulkoinen auditointi on kerran vuodessa ja jokaiselle palveluprosessille tehdään sisäinen auditointi kerran vuodessa. 2.3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 :n mukaan toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteuttavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilö vastaa toimintayksikön omavalvontasuunnitelmasta ja omavalvonnan seurannasta sekä omavalvontasuunnitelman päivittämisestä. Toimintayksikön omavalvonta toteutetaan osana Vetrea Terveys Oy:n laadunhallintajärjestelmää. Toimintayksikön vastuuhenkilö: Yksikönjohtaja Minna Parkkinen Ylännetie 3, Mikkeli Puh

6 Jokainen lähiesimies on vastuussa oman yksikkönsä/osastonsa omavalvonnan seurannasta ja toimenpiteistä omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi jokaisella työntekijällä on oma vastuu toimia eettisesti ja ohjeiden mukaisesti. 2.4 Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Johdolla ja henkilökunnalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot työtehtäviensä ja omavalvonnan toteuttamiseen. Tällä varmistetaan, että toiminalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Henkilökunta on mukana omavalvonnan kehittämisessä. Omavalvontaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä henkilökunnan ja johdon kanssa. Perehdytys Vetrea Terveys Oy:n henkilökunnalle on laadittu kirjallinen perehdytyssuunnitelma ja perehdytyskortit sekä ohjeet mentoroinnista. Perehdyttäminen koskee uusia työntekijöitä, pitkän poissaolon jälkeen työhön palaavia, määräaikaisia työntekijöitä, vuokratyöntekijöitä ja opiskelijoita. Organisaation perehdytyskortti sisältää - organisaation esittelyn (laadunhallintajärjestelmä/ims) - työsuhdeasiat - työsuojelu ja työturvallisuusasiat (työterveyshuolto, pelastussuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma) - tietosuoja (tietosuojaseloste, tietosuojasuunnitelma, salassapito- ja käyttäjäsitoumus, tietohallinnon käyttäjätunnukset, tietohallinnon yhteystiedot, tietosuojaohjeet) Toimipaikan oma perehdytyskortti sisältää perehdytyksen - toimitiloihin - ko.osaston/yksikön toimintaan - ammatillinen perehdytys (palvelut, hoitokäytännöt, dokumentointi, prosessimittarit, lääkehoito) - laitteisiin (hoitolaitteet, elvytyslaitteet, hälytysjärjestelmät) - atk-ohjelmiin 2.5 Asiakkaan ja omaisten osallistuminen Asiakkaat ja omaiset voivat antaa laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta. Omavalvonta sisältää säännöllisesti toteutettavan palautejärjestelmän. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti ja suunnitellusti asiakkailta, omaisilta ja tilaajilta haastattelemalla, havainnoimalla ja lomaketutkimuksilla. Osastoilla on palautelaatikot, joihin asiakkaat ja omaiset voivat myös jättää palautetta ja kehittämisideoita. Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti osastopalavereissa, viikkopalavereissa, johtotiimeissä ja johdon katselmuksissa. Asiakkailta ja omaisilta saatavaa palautteista saatua tietoa käytetään hyödyksi omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä.

7 2.6 Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet sekä asiakasturvallisuus Toiminnassa tapahtuneet poikkeamat käsitellään säännöllisesti ladunhallintajärjestelmän mukaisesti. Korjaava toimenpide voi alkaa asiakaspalautteesta, henkilökunnan palautteesta, prosessimittarissa havaitusta poikkeamasta, reklamaatiosta tai ulkoisesta auditoinnista. Korjaustoimenpiteet aloitetaan välittömästi ja Vetrean laatupäällikkö saa tiedon kaikista yrityksessä esille tulleista ongelmista ja niiden korjaavista toimenpiteistä. Riskien kartoitus ja epäkohtien tunnistaminen on suunniteltua toimintaa. Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja aina toiminnan ja toimintaympäristön muuttuessa. Ensiapu- ja pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain. Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan kulunvalvontalaitteilla ja asiakashälytysjärjestelmällä. Kaikki asiakashuoneet ovat varustettuina asiakashälytysjärjestelmällä ja tarvittaessa on mahdollisuus käyttää turvarannekkeita. Yksikössämme on kameravalvonta ja vartiointipalvelulta on ostopalveluna yksi kierros/vrk. Henkilöstöä on ohjeistettu asiakasturvallisuuteen liittyvillä työohjeilla, selvityksillä ja suunnitelmilla. Seuraavat löytyvät kirjallisena laatujärjestelmästä: Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen Toimintamalleja uhkaavien tilanteiden ennakoimiseksi muistisairaan asiakkaan hoidossa Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käyttö hoitotyössä Muistilista asiakkaiden varojen käsittelystä Hygieniaohjeistus Epidemiaohjeistus Turvallisuusselvitys Pelastussuunnitelma Riskikartoitukset Kiinteistöä tai teknisiä laitteita koskevat hälytysluonteiset asiat iltasin tai viikonloppusin Toiminta palohälytyksen tullessa Lääkehoitosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain ja/tai tarpeen mukaan Sosiaaliasiamies on Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta Kari Wainio Vetrea Terveys Oy:n turvallisuusorganisaatio: Vetrea Terveys Oy:n turvallisuusjohtaja Mikko Korhonen turvallisuuspäällikkö Mikkeli Minna Parkkinen vastaa yksikön asiakasturvallisuudesta turvallisuusvastaava Mikkeli Henna Liikanen

8 2.7 Alihankinta Mikkelin Vetrea hankkii kiinteistönhoidon alihankintana. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankintana toteutettavat palvelut vastaavat niille asetetut laatuvaatimukset. 3. Palvelun sisällön omavalvonta 3.1 Henkilöstö Vetrea on asiantuntijaorganisaatio, missä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö määrittelee kunkin ammattiryhmän pätevyyttä. Käytössä ovat yksikkökohtaisesti vuosittain laadittavat henkilöstösuunnitelmat, mitkä perustuvat toiminta- ja taloustavoitteisiin. Henkilöstökoulutusta toteutetaan sekä talon sisäisenä että ulkoisena koulutuksena. Uusia työntekijöitä varten on laadittu perehdytysohjelma, minkä toteutumista esimiehet toimialueittain valvovat. Henkilöstöpolitiikan toteutumista seurataan ja kehitetään vuosittain laadittavan henkilöstötilinpäätöksen avulla. Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan myös yksikkökohtaisen henkilöstösuunnitelman toteuttamisen yhteydessä. Tehtävänkuvaukset on laadittu ja ne löytyvät laadunhallintajärjestelmästä. Uuden henkilön pätevyys tarkistetaan tutkintotodistuksista ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (JulkiTerhikki). Henkilöstömitoitukset ovat STM:n laatusuositusten ja vähimmäisvaatimusten sekä palvelun ostajien vaatimusten että asiakkaiden tarpeiden mukaiset. Tehostetun palveluasumisen hoitohenkilökunnan mitoitus on 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, sekä keittiöhenkilökuntaa. Hoitohenkilökunnan riittävyys äkillisissä tilanteissa on varmistettu ohjeistuksella. Laadunhallintajärjestelmässä on työohje: "Työntekijän saatavuus ja sijaisten hankkiminen äkillisissä poissaoloissa". 3.2 Toimitilat Toimitilat Mikkelissä ovat noin 6000 m². Yleisissä tiloissa ja asukashuoneissa on esteetön kulku. Tiloissa on huomioitu turvallisuus, apuvälinein liikkuvat sekä allergiset asiakkaat. Matkat sisätiloissa ovat lyhyet. Ulko-ovet ovat aina lukittuina. Ulko-oven lähellä on pistokkein varustetut autopaikat. Kiinteistössä on sisäpiha, joka on aidattu. Ruokasali on valoisa ja esteetön tila. Mikkelin yksikössä on oma ravitsemuskeskus ja henkilöstö. Päiväsaleja on 3, joissa kirjasto-/lehtienlukutilat, TV / Video / DVD-tila ja piano. Myös asuinkerroksen yhteydessä on seurustelutila. Huoneet ovat yhden tai kahden hengen (esim. avioparit) huoneita. Kaikissa asiakashuoneissa on hälytysjärjestelmä. Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakashuoneiden määrä ja pinta-alat:

9 Alakerta: - Yhden hengen huoneita on yhteensä 27. Pinta-alat n. 20 m². Kaikissa huoneissa on oma WC/suihku. - Kahden hengen huoneita on yhteensä 4 kpl. Pinta-alat on n. 25 m². Kaikissa huoneissa on oma WC/suihku. - Soveltuu tehostettuun palveluasumiseen. Yläkerta: - kaksi ryhmäkotityyppistä asumisyksikköä, joita toisessa 13 huonetta (tehostettu palveluasuminen) ja toisessa 19 huonetta (palveluasuminen). - neljä kahden hengen huonetta, 28 yhden hengen huonetta, koot samat kuin alakerrassa - soveltuu tehostettuun ja kevyempään palveluasumiseen 3.3 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaavat toiminnasta vastaavat lähiesimiehet. Terveydenhuollon laitteet on luetteloitu ja huollettu ja dokumentit sijaitsevat osastoilla. 3.4 Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelusopimus Asiakkaalle nimetään omahoitaja ja tehdään tulohaastattelu ennen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen osallistuvat asiakas, omainen ja omahoitaja. Omahoitaja vastaa kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen hoivan ja hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Suunnitelma laaditaan kuukauden kuluessa asukkaan muuttamisesta Vetreaan ja sitä tarkistetaan vähintään 6 kk:n välein ja aina silloin, kun asukkaan hoitoisuus tai avuntarve muuttuvat. Suunnitelma sisältää: - asiakkaan elämänkaaritiedot, voimavara- ja tarvekartoituksen, asiakkaan toiveet - ohjeistuksen peseytymiseen, pukeutumiseen ja ruokailussa avustamiseen sekä ruokailun ja ravitsemustilan seurantaan - suunnitelman yksilöllisestä ohjauksesta, neuvonnasta, toimintakyvyn ylläpitämisestä, yksilöllisestä ja ryhmämuotoisesta fysioterapiasta ja apuvälinetarpeesta. - lääkehoidon suunnitelman - tarvittavat turvapalvelut (dementiaranneke tms.) - suunnitelman liikkumisen ohjaamiseen ja toteutukseen kuntoutumista ylläpitävän ja edistävän toimintatavan mukaisesti - asiakkaan osallistumisen arjen askareisiin ja elämysten kokemiseen sekä ulkoiluun - suunnitelma päivittäisestä/viikoittaisesta ohjatusta viriketoiminnasta - omahoitajan, lähiomaisen ja vastuulääkärinyhteystiedot

10 Päivittäisissä toiminnoissa toteutetaan toimintakykyä ja asiakkaiden omatoimisuutta edistävää toimintatapaa. Asiakas toimii itsenäisesti omien voimavarojensa puitteissa päivittäisissä toiminnoissa. Ulkoilu toteutetaan voinnin mukaan päivittäin ympäri vuoden ja ne dokumentoidaan ulkoilulistaan. Omahoitaja yhdessä hoitotyön tiimin kanssa huolehtii asiakkaan lääkityksestä, lääkkeiden antamisesta valvotusti, seurannasta, arvioinnista ja lääkkeiden tilauksesta. Reseptien uusiminen tapahtuu palvelun tilaajan julkisen terveydenhuollon kautta. Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen/avustaminen päivittäin aamu- ja iltapesuilla, huomioiden suunhygienia. Saunamahdollisuus on vähintään kerran viikossa. Asiakkaan luona käydään suunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa, yöllä vähintään kerran. Aamu-, ilta- ja yövuorossa henkilökunta on saatavilla hoitajakutsun välityksellä. Omahoitaja mahdollistaa jatkuvan yhteistyön omaisten, läheisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä sosiaalisen verkoston ylläpitämisen. Omaisille ja asiakkaille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia/retkiä tms. ja asiakkailla on mahdollisuus osallistua Vetrean ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Omahoitaja avustaa tarvittaessa raha-asioiden hoidossa. Raha-asioidensa hoidosta vastaa asiakas itse /hänen valtuuttamansa henkilö/edunvalvoja). Asiakas maksaa itse kaikki kuljetukset, mutta hoitajat huolehtivat niiden järjestämisen. Saattoavun järjestää ja kustantaa Vetrea. Asiakkaalle annetaan apuvälineiden käytössä ohjausta ja avustusta. Henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa asiakas/omainen ohjataan julkisen terveydenhuollon apuvälinelainaamoon. Pitkäaikaisen apuvälineen lainasta (yli 3 kk) on tehtävä suositus apuvälinekeskukseen. Kelan- ja sosiaaliturvaetuuksien yms. asioissa asiakasta avustetaan ja ohjataan ottamaan yhteyttä tilaajan asumispalvelujen esimieheen. Mahdollisten etuuksien tarkistaminen tehdään palvelusuunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Asiakasta avustetaan edunvalvojan hakemisessa. Vuokrasopimuksen tekemisestä asiakkaan kanssa vastaa yksikönjohtaja Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Hoito- ja palvelusuunnitelma laadinnassa otetaan aina huomioon asiakkaan omat toiveet ja tarpeet sekä hänen itsemääräämisoikeutensa ja turvallisuutensa. Rajoittavien toimenpiteiden käytöstä on tehty työohje "Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käyttö hoitotyössä". Omahoitaja vastaa kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen hoivan ja hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Vetreassa on käytössä puheeksi ottamisen toimintamalli. Sillä tuetaan ja varmistetaan, että henkilöstö on velvollinen ottamaan esille negatiivista kehitystä ennakoivat ilmiöt puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on se, että jokaisella työntekijällä työyhteisössä on vastuu ottaa esille epäkohdat.

11 3.4.3 Oikeusturva Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, voi hän tehdä AsiakasL 23 :n nojalla muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle. Jos palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutuksen voi tehdä myös järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle/tilaajalle. Kuluttajasuojalain ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain mukaisesti sopimukseen ja palveluun liittyvät erimielisyydet käsitellään kuluttajariita-asiana, josta on annettava asiakkaalle tietoa sopimuksen tekemisen yhteydessä. Yksikön vastuuhenkilö on velvollinen selvittämään asian ja vastaamaan muistutukseen. Jos ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, on henkilökunnan ja sosiaaliasiamiehen autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Yksikössä sosiaalihuollon palveluista vastaava henkilö vastaa siitä, että muistutus käsitellään asianmukaisesti. Muistutuksessa annettavassa ratkaisussa on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty ja miten asia on muuten ratkaistu. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa. Muistutusten käsittelyssä käytetään laadunhallintajärjestelmässä olevaa reklamaatiolomaketta IMS:ssä. Lomake välittyy laatupäällikölle, joka lähettää sen vastuulliselle henkilölle käsiteltäväksi. Kun reklamaatio on käsitelty, lomake palautuu täytettynä laatupäällikölle hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen lomake jää IMS:n tallenteisiin. Reklamaatio käsitellään aina yhdessä reklamaation antajan kanssa ja hyvitetään asiakkaalle asianmukaisella tavalla tilanteen vakavuus huomioon ottaen. Asiakas voi tehdä myös kantelun hoidostaan tai kohtelustaan. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. Muistutus osoitetaan palvelunostajalle (kunta/kaupunki). Se käsittelee muistutuksen oman muistutusmenettely käytäntönsä mukaisesti. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen asiakkaita koskeva, henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Kirjaamo PL 33, Mikkeli Yksityinen asiakas (itsemaksava) osoittaa muistutuksen palveluntuottajalle. Sen voi vastaanottaa toimintayksikön johtaja. Käsittely toimintayksikön oman käytännön mukaisesti. Mikkelin yksikön vastuuhenkilö: sairaanhoitaja, yksikönjohtaja Minna Parkkinen Ylännetie 3, Mikkeli Puh Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät palvelukodin ilmoitustauluilta.

12 3.5 Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Asiakkaan hoidossa noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää työotetta ja hyviä hoitokäytäntöjä. Toiminnassa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja hengelliset tarpeet. Asiakkaan fyysinen ja psyykkinen kohtelu on asiakasta kunnioittavaa ja arvostavaa. Yhteisö antaa asiakkaalle mahdollisuuden viettää hyvää ja aktiivista arkipäivää. Vetreassa toteutetaan kuntouttavaa virike- ja vapaa-ajan toimintaa ja mahdollistetaan ulkoilu. Ulkoilu suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä asiakkaan omien toiveiden pohjalta. Toiminta koostuu ohjatuista virike-, keskustelu- toiminta- ja liikuntaryhmistä, ulkoilu ja hengellisistä tuokioista. Ryhmätoiminnot suunnitellaan tavoitteelliseksi ja yhteisölliseksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaksi toiminnaksi. Viriketoiminnan toteutuksessa huomioidaan jokaisen asiakkaan henkilökohtaiset taidot, mieltymykset ja tarpeet joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Viriketoiminnan toteuttamiseen koko henkilökunta. Lisäksi viriketoimintaa toteuttavat ulkopuoliset toimijat kuten seurakunnat, opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan suunnitelma hänen päivittäisestä/viikoittaisesta ohjatusta viriketoiminnasta ja ulkoilusta. Ulkoilut tilastoidaan erilliselle lomakkeelle. Ravitsemus Vetrean Mikkelin yksikössä on oma valmistuskeittiö, jossa osaava keittiöhenkilökunta valmistaa monipuolista ja maistuvaa kotiruokaa. Ateriapalvelu huomioi asukkaan terveydentilasta tai sairaudesta johtuvat ruokavalion vaatimukset ja tarjolla on päivittäin myös erilaisia erityisruokavalioita noudattaville sopiva vaihtoehto. Ateriapalvelussa noudatetaan ravitsemussuosituksia mm. ikäihmisten ravitsemussuositusta. Hyvällä ravitsemuksella voidaan ehkäistä sairauksien puhkeamista, hidastaa niiden pahenemista ja ylläpitää toimintakykyä. Keskeistä on, että eri ikäkausina ravitsemukselliset tarpeet otetaan huomioon ja ravitsemustilannetta arvioidaan säännöllisesti osana hoitotyötä MNA-SF testin, painon seurannan ja ruokailunseurantalomakkeen avulla ja poikkeamiin puututaan. Ravitsemushoito toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Päivän aterioihin kuuluvat aamupala, tarvittaessa aamupäivän välipala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa yöpala. Asiakkaalle turvataan riittävä nesteen ja ravinnon saaminen.

13 Asiakkaiden ruokailu järjestetään ruokasalissa tai asiakkaan kunnon niin vaatiessa asiakkaan huoneessa. Tarvittaessa asiakasta avustetaan ruokailutilanteissa ja ruokailuun varataan riittävästi aikaa. Asiakkaan yksilölliset toiveet huomioidaan ja ruokailu-ajoissa joustetaan. Yöpaasto ei ylitä 11h. Ateriapalvelu turvaa asiakkaiden riittävän energian, proteiinin, ravintoaineiden, vitamiinien (erityisesti D- vitamiinin) kuidun ja nesteen saannin. Ruokavalio on monipuolinen, värikäs ja sisältää riittävästi proteiinia. Ruokavalio koostetaan käyttäen pehmeitä, hyvälaatuisia rasvoja sekä kohtuullisesti suolaa. Suun terveydestä pidetään huolta ja ruokailun psykososiaalinen sekä mielihyvää tuottava merkitys otetaan huomioon. Mahdollinen laihduttaminen tapahtuu hitaasti ja sairauksien aikana huolehditaan riittävästä ravintoaineiden saannista. Vetreassa on laadittu ateriapalvelun omavalvontasuunnitelma ja kaikilla henkilökuntaan kuuluvilta vaaditaan hygieniaosaamistodistus ja perehtymistä omavalvontasuunnitelmaan. Asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta ruoasta. Hygieniakäytännöt Vetreassa noudatetaan sairaalahygieniaan liittyviä säädöksiä ja sovelletaan sairaanhoitopiirien ohjeita. Vetreassa on laadittu omat hygieniaohjeet IMS-järjestelmään ja ne pohjautuvat MKS:n hygieniatyöryhmän ohjeisiin. Vetrean yksiköt toimivat usean sairaanhoitopiirin alueella ja tartuntatautien osalta kukin sairaanhoitopiiri antaa omia ohjeita. Epidemiatilanteisiin on jokaisessa yksikössä toimintaohje ja nimetyt vastuuhenkilöt. Epidemiatilanteissa valvonta on kunnilla ja toimimme heidän ohjeiden mukaisesti. Ravitsemiskeskuksissa noudatetaan lisäksi omavalvontaan liittyviä hygieniaohjeita. Ylilääkäri johtaa, ohjaa ja valvoo tartuntatautien torjuntaa sekä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä. Siihen kuuluu myös infektioiden rekisteröinti ja mikrobilääkkeiden käytön valvonta. Työyksiköissä esimies ohjaa ja valvoo sairaalahygienian toteutumista. Hygieniatyöryhmä antaa asiantuntija apua ja vastaa sairaalahygieniaan liittyvästä tiedottamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Palvelukodin hygieniayhdyshoitajat vastaavat hygieniaan liittyvistä vastuutehtävistä. Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan työssään hygieniaan liittyviä ohjeita. Vetrean lääkärijohtoinen hygieniatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran vuodessa marraskuussa. Hygieniatyöryhmän kokoonpano ja jäsenten eri tehtävät on määritelty. Lisäksi Vetrean yksiköiden hygieniayhdyshoitajat kokoontuvat kerran vuodessa keväisin ajankohtaisissa hygieniaan liittyvissä asioissa. Hygieniatyöryhmän kokoonpano: Pasi Tiihonen, ylilääkäri Anne Kumpulainen, sh, hygieniayhdyshoitaja, Iisalmi Jorma Kortelainen, sh, hygieniavastuuhoitaja, Iisalmi Eeva Riitta Karhunen, vastaava sh, epidemiavastaava, Iisalmi (vara Eeva Ryynänen) Merja Kuismin, vastaava sh, hygieniayhdyshoitaja, Joensuu Hannele Häkkinen, vastaava sh, hygieniavastuuhoitaja, Sunnenkoti, Kuopio Anja Niemi, lh, hygieniavastuuhoitaja, Tähtelä, Kuopio Mervi Järveläinen, hygieniavastuuhoitaja, Otsola, Kuopio Hanna Ruuth, lh, hygieniavastuuhoitaja, Mikkeli Päivi Korhonen, vastaava sh, hygieniavastuuhoitaja, Siilinjärvi Anja Mehtonen, ravitsemuspäällikkö, ravitsemuspuolen edustaja

14 Hoitoon liittyvien infektioiden rekisteröinti Hoitoon liittyvien infektioiden seurantaa toteutetaan pitämällä rekisteriä, johon kerätään jatkuvana seurantana kaikki olemassa olevat infektiot. Lääkäri määrittää tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kohdalla, onko kyseessä hoitoon liittyvä infektio. Hoitoon liittyväksi infektioksi katsotaan kolmen päivän jälkeen hoidossa tulleet infektiot. Tiedot kerätään palvelimella olevaan prosessimittarit -taulukkoon. Tulokset käydään läpi kunkin osaston osastopalavereissa osaston käytännön mukaan. Lisäksi prosessimittareita seurataan kuukausittain johtotiimissä ja tarvittaessa kerran vuodessa pidettävässä hygieniatyöryhmän kokouksessa. Käsihygieniakoulutukset Käsihygieniaan liittyvää koulutusta järjestetään vuosittain. Alueellisilta sairaalahygieniapäiviltä koulutus palaute järjestetään keväällä. Alkukesästä on kesäsijaisille koulutus käsihygieniasta. Käsihygieniaan liittyen hygieniaohjeistamme löytyy ohjeet käsihygieniasta, suojakäsineiden käytöstä ja tavanomaisista varotoimista kaikkien asiakkaiden kohdalla. Hygieniaohjeet IMS järjestelmässä olevissa hygieniaohjeissa on yksityiskohtaisempia muustakin kuin käsihygieniasta. Sieltä löytyvät työohjeet eristyskäytännöistä ja niihin liittyvistä pyykki- ja siivouskäytännöistä sekä huoltoohjeet eri tutkimus- ja hoitovälineille. Epidemiaohjeet löytyvät myös hygieniaohjeista. Jätehuolto Jätehuollon toteuttaminen, seuranta ja raportointivastuu kuuluvat ensisijaisesti työyksiköille. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu jätteiden oikeasta käsittelystä. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Vetrean ravintola-, hankinta- ja kiinteistötoimenjohtaja Mikko Korhonen hygieniatyöryhmän valvomana. Jätehuollosta on omat ohjeensa. Sairaudenhoito Asiakkaan terveydentilaa ja vointia seurantaan, arvioidaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Palveluasumisen lääkäripalvelut toteutetaan perusterveydenhuollossa. Mikkelin terveyskeskuksen kotihoidon lääkäri käy palvelukodissa kerran viikossa (tehostetun palveluasumisen asiakkaat). Tarvittaessa konsultoidaan ja tehdään yhteistyötä perusterveydenhuollon aluelääkärin ja -hoitajan sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoitohenkilökunta huolehtii tarvittavien laboratorionäytteiden ottamisen. Hoito-osastoilla on ohjeet, miten asiakkaan pitkäaikaissairauksien ja ei-kiireellinen hoito järjestetään sekä miten toimitaan kiireellisissä tapauksissa. Ohjeistuksien päivittämisestä vastaavat osastojen lähiesimiehet. Lääkehoito Vetrea Terveys Oy:n jokaisella toimipisteellä on omat lääkehoitosuunnitelmansa (IMS:ssä). Lääkehoitosuunnitelmaan kuuluvat seuraavat osa-alueet: - lääkehoidon sisältö ja toimintatavat

15 - lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen - henkilökunnan vastuut ja työnjako - lupakäytännöt - lääkehuolto: lääkkeiden tilaaminen, säilytys, käyttökuntoon saattaminen, - palauttaminen, lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta - lääkkeiden jakaminen ja antaminen - potilaan informointi ja neuvonta - lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi - dokumentointi ja tiedonkulku - seuranta- ja palautejärjestelmät Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja seuraa suunnitelman toteutumista ja vastaa sen vuosittaisesta, säännöllisestä päivityksestä. 3.7 Asiakastietojen käsittely Tietosuojasuunnitelma Vetrea Terveys Oy:llä on tietosuojasuunnitelma, joka on IMS:ssä. Tarkoituksena on, että Vetrea Terveys Oy:n asiakasrekisteriä käyttävä henkilökunta työskentelee voimassaolevia asiakasrekisterin tietosuojaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä tietoturva- ja -tietosuojapolitiikkaa noudattaen. Työskentelyä ja annettujen ohjeiden noudattamista seurataan ja väärinkäytöksistä sekä rekisteritietojen asiattomasta käytöstä aiheutuu seuraamuksia. Yksikön vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että on olemassa kirjallinen ohjeistus asiakastietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista ja menettelytavoista. Vastuu asiakasrekisterin tietojen käsittelystä ja tietoturvasta on jokaisella kyseisten asioiden parissa työskentelevällä. Tietosuojasuunnitelman ohjeissa korostetaan kansalaisten asiakas- ja potilastietojen salassapito-velvollisuutta ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on, että henkilökunta löytää tietosuojasuunnitelmasta etsimänsä tietoturvaa ja tietosuojaan liittyvän tiedon nopeasti ja että tieto on kirjattu yksinkertaisesti ja helppolukuiseen muotoon. Käsikirjan on tarkoitus olla käytännön työväline henkilökunnalle jokapäiväiseen työhön. Tietosuojasuunnitelmassa annetut ohjeet koskevat sekä sähköisiä että manuaalisia asiakirjoja. Tietosuojasuunnitelma sisältää mm. - tietosuojavastaavan tehtävät ja asema organisaatiossa - tietosuojaa koskevien vastuiden määrittelyn - henkilötietojen suojauksen, ohjeet salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta, laitteiden ja ohjelmistojen käyttötarkoituksen - viruksilta ja haittaohjelmilta turvautumisen - internetin ja sähköpostin käytön - henkilöstörekisterit - potilaan oikeudet rekisteritietoihin - potilasrekisteritietojen luovuttaminen - tietosuojaorganisaatio ja yhteystiedot

16 Sosiaalipalvelujen rekisteriseloste on asiakkaiden nähtävillä ilmoitustaululla. Asiakirjahallinnointi Vetrea Terveys Oy:llä on ohje asiakirjahallinnoinnista (IMS). Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin piiriin kuuluvat kaikki toimintayksiköt. Asiakirjahallinto käsittää manuaalisesti ja tietotekniikan avulla syntyvät asiakirjat ja tiedostot. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen piiriin kuuluvat kaikki saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä arkistossa tai työ- ja toimipisteissä. Ohje asiakirjahallinnoinnista sisältää asiakirjahallinnoinnin tavoitteet, sisällön, organisoinnin, johtamisen ja vastuut sekä ohjeet tiedonhallinasta, asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista. Terveydentilatietojen käsittely Asiakkaan palvelukokonaisuuden sisältäessä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja, tulee terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen erillisyys huomioida. Vetrea Terveys Oy:n tietosuojaorganisaatio ja yhteystiedot: Mikkeli Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö: Minna Parkkinen puh Tietosuojavastaava: Effica pääkäyttäjä: Minna Parkkinen Salme Laitinen puh puh Mikkelissä Minna Parkkinen, yksikönjohtaja

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 1. VETREA TERVEYS OY:N OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1. Soveltamisala ja tarkoitus Kun palvelujen tuottaja toimii kahdessa tai useammassa toimipaikassa, on sekä terveydenhuollon- että

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Honkalampi-säätiö HLS-Avustajapalvelut Oy SPESIO

OMAVALVONTASUUNNITELMA Honkalampi-säätiö HLS-Avustajapalvelut Oy SPESIO 1 / 6 Honkalampi-säätiö 2 / 6 PERUSTIEDOT 1. Palvelun tuottaja Organisaation nimi: (), Y-tunnus 2588684-8 Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu Liiketoiminnasta vastaava henkilö: toimitusjohtaja Jouko Liukkonen,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 4 Omavalvonnan

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt poikkeamatietokantaa hyödynnetään. Kukin yksikkö vastaa osaltaan kyselyyn ja näin pyritään varmistamaan että muualla havaittu epäkohta saadaan korjattua yksikössä omatoimisesti. Mikäli jokin havainnoista

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt

TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt TIETOSUOJASELOSTE HP/ 15.5.18 TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt Hanna Pirskanen toiminnanjohtaja 2 Sisällys 1 Tietoturvapolitiikka...3 2 Tietotilinpäätös...3 2.1 Organisaation tietovarannot,

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Ent. ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli Paula Kekola 20.8.2018 Palvelusetelin myöntämisperusteet Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Kanta toimittajayhteistyötapaaminen 24.4.2019 Antti Härkönen, yli-insinööri @AnttiHarkonen Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1 KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Kotiapu K Hänninen Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Muutokset mahdollisia 18.10.2017 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista

Lisätiedot

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa 5.11.2012Tero Tyni, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveystoimi Tero.Tyni@kuntaliitto.fi 09 771 2246 Sisältö: Tuotteistaminen Mitä

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset Kuopion kaupunki Vanhusten tehostettu asumispalvelu 1 (5) 1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset 1.1 Lait ja viranomaismääräykset Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaistenmääräysten asettamat

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

TERVETULOA KOTIKAAREEN

TERVETULOA KOTIKAAREEN TERVETULOA KOTIKAAREEN TUETTU IKÄIHMISTEN ASUMINEN Tuettu ikäihmisten asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sampoharjun ryhmäkoti

Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti sijaitsee Vaajakosken keskustassa, osoitteessa Vesmannintie 7. Kiinteistö on valmistunut joulukuussa 2018. Samassa

Lisätiedot

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi Ohjeistus: Taulukko on työväline oman työsi kehittämiseen hyvien käytäntöjen mukaiseksi. Tarkastele työtäsi oheisessa taulukossa kuvattujen toimintojen mukaan. Voit käyttää taulukkoa yksittäisen tai usean

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Robert Paul, dos. johtava ylilääkäri Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 16.-18.2.2011 Lääkkeet erityishuollossa Lähes kaikki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hämeenlinnan ateriapalvelu M&M Oy Marika Lodvonen toimisto@hameenlinnanateria.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN INFORMAATIO KUNTOUTUJILLE TOIMINTATERAPIA A KAARRETKOSKI OY

REKISTERINPITÄJÄN INFORMAATIO KUNTOUTUJILLE TOIMINTATERAPIA A KAARRETKOSKI OY REKISTERINPITÄJÄN INFORMAATIO KUNTOUTUJILLE TOIMINTATERAPIA A KAARRETKOSKI OY SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERIN PITÄJÄ 3.POTILASREKISTERIN VASTUUHENKILÖT 4.REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5.REKISTERIN

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa 1. Toimintayksikön nimi ja yhteystiedot * Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Yritys / Organisaatio 2. Toimintayksikön palveluala (Voit valita tarvittaessa useamman

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Vetrea Terveys Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1860871-9 Kunta Kunnan

Lisätiedot

Vaikeavammaisten palveluasuminen ja päivätoiminta Liite 2 TRE:2627/ /2014

Vaikeavammaisten palveluasuminen ja päivätoiminta Liite 2 TRE:2627/ /2014 Palveluasuminen tukee vaikeavammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, edistää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja tukee sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Palveluasumista järjestettäessä

Lisätiedot

Tähtelä ja Sointula. Tähtelä ja Sointula. Asukkaana ryhmäkodissa. Yhteistä elämää

Tähtelä ja Sointula. Tähtelä ja Sointula. Asukkaana ryhmäkodissa. Yhteistä elämää Jokikartano 1 2 Tähtelä ja Sointula Tähtelä ja Sointula Jokikartanon ryhmäkodit sijaitsevat osoitteessa Tahvosentie 26 Kuokkalassa, Äijälänrannan ja Äijälänjoen luonnonläheisessä ympäristössä. Etupihalla

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hoivapalvelu NILA 14. LOKAKUUTA 2015 HOIVAPALVELU NILA Lenkkipolku 16 90830 Haukipudas Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Mikkeli Kuopio Joensuu Kohderyhmä Tavoite 5.3., 26.3. ja 23.5.2012, Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli 6.3., 27.3. ja

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot