YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 6 1 momentti kohta 12 b

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 6 1 momentti kohta 12 b"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS 1(21) Nro A 1132 Dnro KAS 2007 Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta ympäristöluvan muutoshakemuksesta. Päätökseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen toiminnan aloituslupa muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA maxit Oy Ab Strömberginkuja 2 PL Helsinki LAITOS JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee maxit Oy Ab:n Kuusankosken Leca soratehdasta. Tehdas sijaitsee Kuusankosken Keltissä, Maunukselan kylässä yhtiön omistamilla tiloilla. Tehdaskiinteistön kiinteistörekisteritunnukset ovat 407:4:211, 407:5:189 ja 407:5:190. Ympäristönsuojelulainmukaisella ympäristöluvan muutoshakemuksella maxit Oy Ab hakee muutosta Kuusankosken Leca soratehtaan ympäristölupapäätöksen A 1092, Dnro KAS 2004 Y lupamääräykseen 2 koskien ilmaan johdettavien päästöjen raja arvoja. Samalla haetaan lupaa uusien poltto ja apuaineiden käyttöönotolle. Toiminnat eivät sijoitu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lähin asuinrakennus on noin 300 metrin päässä ja Mäkikylän palvelukeskus sijaitsee noin 750 metrin etäisyydellä tehtaasta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 1 momentti ja 2 momentti kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 1 momentti kohta 8 f ja 3 momentti YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 6 1 momentti kohta 12 b ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on toimitettu ympäristökeskukselle Hakemusta on täydennetty , ja TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tehtaalla on toistaiseksi voimassa oleva Kaakkois Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, A 1092/KAS 2004 Y Lisäksi tehtaalla on Kuusankosken kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä 10 vuoden maa aineslain mukainen lupa saven ottamiseen tehdasalueen lähistöltä. Kauppamiehenkatu 4, Kouvola PL 1023, Kouvola p Kauppamiehenkatu 4 PB 1023, FI Kouvola, Finland Laserkatu Lappeenranta Laserkatu 6 FI Villmanstrand, Finland

2 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Tehdasalueella toimivalle Kuusankosken Aluelämmitys Oy:n Keltin lämpökeskukselle on Kuusankosken kaupunki myöntänyt ympäristöluvan Seutukaavassa tehdasalue on merkitty teollisuusalueeksi kaavamerkinnällä T. Kuusankosken yleiskaavassa vuodelta 1992 ja valmisteilla olevassa Kuusankosken yleiskaavassa vuoteen 2020 alue on myös teollisuusaluetta. Asemakaavaa alueelle ei ole laadittu. MUUTOSESITYS Nykyiset polttoaineet Polttoaineena kevytsorauunissa käytetään kivihiiltä, petcokea eli runsasrikkistä hiiltä, maakaasua, kierrätyspolttoaine 2 eli KPA 2 ja sahanpurua. Lisäksi on lupa polttaa lihaluujauhoa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tehtaan polttoaineiden käyttö Polttoaine Yksikkö Hiili t Maakaasu m Kierrätys ja jäteöljy t Raskas polttoöljy t Sahanpuru, t kutterilastu ym. Lihaluujauho t Uudet polttoaineet maxit Oy Ab hakee lupaa liuotinpolttoaineen (ALF 4) sekä kierrätyspolttoaineen (KIPA) ja kierrätyspuun käytölle. Yhtiöllä on muun muassa liuotinpolttoaineen ja kierrätyspolttoaineen käytöstä kokemuksia muilla EU:n alueella toimivilta tehtailta. Uusien jätepolttoaineiden käyttömäärät ja niillä korvattavat polttoaineet on esitetty seuraavassa taulukossa: Polttoaine Keskim. käyttömäärä (t/a) Max. käyttömäärä (t/d) Korvattava aine ja määrä (t/a) Kierrätyspolttoaine, KIPA Hiili, t/a Liuottimet Hiili, t/a Kierrätyspuu ~3 800, m 3 ~23, 120 m 3 Osin sahapuru Liuotinpolttoaine ALF 4 hiilivetypohjaiseen polttoaineseokseen käytettävät raaka aineet kuuluvat pääasiassa luokkiin alifaattiset hiilivedyt, alkoholit, aldehydit, aromaattiset hiilivedyt, eetterit, esterit ja ketonit. ALF 4 valmistetaan yhdisteistä, joiden toimittajan ilmoittamissa alkuperätiedoissa ei ole viitteitä kloorattujen liuottimien olemassaolosta. Liuotinpolttoaineen lämpöarvo vaihtelee välillä 8 24 MJ/kg. Tarkemmat tiedot liuotinpolttoaineesta on esitetty hakemuksen liitteessä 1. ALF 4 tuotteelle on asetettu seuraavat raskasmetallipitoisuuksien tavoitearvot: Elohopea, Hg mg/kg < 5 Kupari, Cu mg/kg < 300 Nikkeli, Ni mg/kg < 300 Sinkki, Zn mg/kg < 300 Kromi, Cr mg/kg < 76 Kadmium, Cd mg/kg < 5 Lyijy, Pb mg/kg < 300 Vanadiini, V mg/kg < 30 Tuotteen rikkipitoisuus on alle 0,5 p % ja klooripitoisuus on alle 0,5 p %.

3 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Kuusankosken Leca soratehtaalla suoritettiin keväällä 2006 polttokokeita ALF 4 laatua vastaavalla liuotinseoksella. Polttokokeista on toimitettu raportti Kaakkois Suomen ympäristökeskukselle. Liuottimien käytöllä ei ollut haitallista vaikutusta itse prosessiin eikä päästöihin. Jatkuvatoimiset mittaukset osoittivat, että liuotinpolttokokeiden aikana päästöjen pitoisuudet eivät kasvaneet. Liuotinpolttoaineen kuljetus tehtaalle tapahtuu säiliöautoilla, joista se pumpataan tehtaalla varastosäiliöihin. Säiliöitä rakennetaan riittävä määrä tarve huomioiden. Käsittelyprosessi rakennetaan ottaen huomioon liuottimien käsittelystä määräävä lainsäädäntö kuten ATEX. Syöttö polttouuniin tapahtuu siirtoputkistolla pääpolttimen yläpuolelle suoraan pääliekkiin. Kuusankosken tehtaalla käyttömääräksi on hakemuksessa esitetty noin t/a ja enimmillään 12 t/d. Tällä määrällä korvataan kivihiiltä noin t/a. Laitesuunnittelussa ja liuottimien varastoinnissa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat ja lainsäädännön vaatimukset. Liuotintoimittajan liuottimien ja öljyjen seoksia on myös mahdollisuuksien mukaan tarkoitus käyttää polttoaineena. Kierrätyspolttoaine, KIPA Kierrätyspolttoaine KIPA valmistetaan puhtaasta ja kuivasta erilliskerätystä energiajakeesta. Energiajae sisältää puuta (~ 49 p %), paperia ja pahvia (~ 25 p %), muovia (~14 p %) ja kuituja (~11 %). Materiaali ei sisällä poltolle tai murskaukselle haitallisia materiaaleja, kuten pvc muoveja, metalleja, kiviaineksia tai lasia eikä elintarvikkeita tai materiaalikierrätykseen soveltuvia materiaaleja. Kierrätyspolttoaine vastaa luokitukseltaan REF 1 (SFS 5875). Kierrätyspolttoaineen kuvaus ja tuoteseloste ovat hakemuksen liitteessä 2. Materiaali varastoidaan katettuun aumaan. Rakenteet tehdään siten, että sade ja valumavesien pääsy varastoon estyy. KIPA:n syöttö polttouuniin tapahtuu ruuvisyöttimien ja painesiirron avulla pääpolttimen vierestä suoraan pääliekkiin. Annostelun säätö tapahtuu laitteiston nopeutta muuttamalla taajuusmuuttajan avulla. Syöttöarvot haetaan testaamalla. Käyttömäärä Kuusankosken tehtaalla tulee olemaan noin t/a ja enimmillään 10 t/d. Tällä määrällä korvataan kivihiiltä noin t/a. Kierrätyspuu Kierrätyspuu on biopolttoaineeksi luokiteltava puutähde tai käytöstä poistettu puu tai puutuote, johon ei sisälly muovipinnoitteita tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä eikä raskasmetalleja. Kierrätyspuun raskasmetallipitoisuudet eivät juuri poikkea luonnon puun arvoista. Ainoastaan arseeni ja kromipitoisuudet ovat jonkin verran korkeampia luonnonpuuhun verrattuna (As: luonnon puu 0,4 mg/kg, kierrätyspuu 2,4 mg/kg; Cr: luonnon puu 3 mg/kg, kierrätyspuu 10,8 mg/kg). Klooripitoisuus on alhainen. Kierrätyspuun kuvaus ja tuoteseloste on esitetty hakemuksen liitteessä 3. Hakijan esitys on, että kierrätyspuuhun sovelletaan jätteenpolttoasetuksen 1 :n kohtaa d, jonka mukaan kierrätyspuu ei kuulu jätteenpolttoasetuksen soveltamisen piiriin. Materiaali kuljetetaan tehtaalle rekka autoilla ja varastoidaan tehtaalla olemassa olevaan purun käsittelyhalliin. Kierrätyspuusta tehdyn purun syöttö prosessiin tapahtuu samoilla laitteilla kuin purun syöttö tähänkin asti. Materiaali syötetään polttouuniin pääpolttimen yläpuolelta pääliekin jatkeeksi. Kierrätyspuun käyttömääräksi on esitetty noin t/a eli m 3 /a ja enimmillään 120 m 3 /d.

4 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Uudet apuaineet Uusina apuaineina ollaan ottamassa käyttöön alla kuvattuja metalliteollisuudesta peräisin olevia sakkoja. Sakoilla korvataan saviöljyn käyttöä saven paisunta aineena. Apu aineet ovat pääosin palamattomia, jossain määrin pelkistyviä raaka aineita. Hakija esittää, ettei jätteenpolttoasetusta sovelleta apuaineiden käyttöön. Sakat muodostuvat metalliteollisuuden tuotantoprosesseissa, ja ne soveltuvat hyvin kevytsoran valmistukseen saven paisunta aineena. Sakoilla pystytään korvaamaan fossiilista raskasta polttoöljyä, jota tällä hetkellä käytetään paisuntaa edistävänä ns. saviöljynä. Uusien raaka/apuaineiden käyttömäärät ja niillä korvattavat polttoaineet on esitetty seuraavassa taulukossa: Raaka/apuaine Keskim. käyttömäärä (t/a) Max. käyttömäärä (t/d) Korvattava aine ja määrä (t/a) Rautasilikaatti POR, 400 t/a Kuparihienokuona POR, 800 t/a Rautasilikaattisakka Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelitehtaan jalostusprosessissa muodostuu rautasilikaattisakkaa, jonka pääkomponentit ovat 1) stabiilit götiitti, hematiitti, ammoniumjarosiitti ja ferriarsenaatti, 2) epästabiilit metallisulfidit (NiS, CuS) sekä 3) helppoliukoiset NiSO 4 ja CuSO 4. Sakan tarkemmat analyysit ja käyttöturvallisuustiedote on esitetty hakemuksen liitteessä 4. Rautasilikaattisakka luokitellaan ongelmajätteeksi. Rautasilikaatti kuljetetaan tehtaalle rekka autoilla ja se varastoidaan tehdasalueella katettuun aumaan. Rakenteet tehdään siten, että sade ja valumavesien pääsy varastoon estyy. Rautasilikaatin syöttö prosessiin tapahtuu lokerosyöttimien ja ruuvikuljettimien avulla. Syöttökohta on saven esikäsittelyosastolla sijaitseva sekoitin. Annostelu tapahtuu laitteiston nopeutta muuttamalla taajuusmuuttajan avulla. Syöttöarvot haetaan testaamalla. Rautasilikaatin käyttömäärä paisunta aineena on noin t/a ja enimmillään 10 t/d. Tällä määrällä korvataan noin 400 t/a raskasta polttoöljyä. Kuparihienokuona Hakemuksen täydennyksissä uutena apuaineena on esitetty kuparikuona, joka tulee Boliden Harjavalta Oy:ltä. Hienokuona sisältää suurimmaksi osaksi rautaoksideja ja silikaatteja ja jonkin verran jäännösmetalleja (sinkki, kupari ym). Hienokuonan metallipitoisuudet ovat pienemmät kuin rautasakan sisältämät pitoisuudet. Esimerkiksi nikkelipitoisuudet ovat rautasakassa 2,2 % ja hienokuonassa 0,08 %, arseenipitoisuudet rautasakassa 0,8 % ja hienokuonassa 0,13 %. Sakan tarkemmat analyysit on esitetty täydennyshakemuksen liitteessä 7. Haitta aineiden liukoisuudet on todettu pieniksi. Hienokuona luokitellaan ongelmajätteeksi. Hienokuona kuljetetaan tehtaalle rekka autoilla ja varastoidaan tehdasalueella katetussa aumassa niin, etteivät sade ja valumavedet pääse varastoon. Syöttö prosessiin tapahtuu lokerosyöttimien ja ruuvikuljettimien avulla. Syöttökohta on saven esikäsittelyosastolla sijaitseva sekoitin. Annostelu tapahtuu laitteiston nopeutta muuttamalla taajuusmuuttajan avulla. Syöttöarvot haetaan testaamalla. Kuparikuonan käyttömäärä on noin t/a ja enimmillään 20 t/d. Tällä määrällä korvataan raskasta polttoöljyä noin 800 t/a.

5 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Muiden toimittamat sakat Sakat ovat peräisin joko terästeollisuudesta, muita metalleja valmistavasta teollisuudesta tai metalleja työstävästä teollisuudesta. Sakat sisältävät pääasiassa metallihilsettä, työstööljyä ja vettä. Lietteistä on poistettu ylimääräinen vesi ennen toimittamista jatkokäsittelyyn. Käyttömäärä vuodessa on arviolta tonnia. Esimerkkinä on esitetty yhden toimittajan sakkojen tarkemmat analyysit hakemuksen liitteessä 5. ILMAAN JOHDETTAVIEN PÄÄSTÖJEN RAJA ARVOT Nykyiset raja arvot ja päästöjen taso Leca soratehtaan jatkuvatoimisten mittausten ( ) TOC, NO X, SO 2 ja CO, HCl ja HF pitoisuuksien keskiarvot sekä voimassa olevassa ympäristöluvassa määrätyt ko. päästöjen raja arvot on koottu seuraavaan taulukkoon (tulokset kuivassa kaasussa 11 %:n O 2 :ssa). Parametri Vaihteluväli (mg/nm 3 ) Suurin arvo (mg/nm 3 ) Keskiarvo (mg/nm 3 ) Nykyiset rajaarvot (mg/nm 3 ) SO 2 ~ NO x ~ * TOC ~ CO ~ HCl ~ HF ~ * nykyisessä luvassa tavoite arvo Jatkuvatoimisten mittausten tulokset on taulukoituna muutoshakemuksen liitteessä 1. Hakijan esitys uusiksi raja arvoiksi maxit Oy Ab hakee muutosta voimassa olevan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan A 1092/KAS 2004 Y lupamääräyksessä 2 esitettyihin raja ja tavoitearvoihin. Ympäristökeskukselle toimitetuissa muutoshakemuksen täydennyksissä hakija esittää myös, että luvassa annetaan päästöarvot erikseen lecasorauunille normaalikäytössä ja rinnakkaispolttolaitokselle jätepolttoaineita käytettäessä. Hakijan esitys uusiksi raja arvoiksi (11 % O 2 ) eri jätemäärille, kun C jäte ja C prosessi arvoina on käytetty seuraavalla sivulla olevan taulukon arvoja: Päästö raja arvo mg/nm 3 eri jäte/polttoainesuhteilla V jäte / V prosessi V jäte % V prosessi % SO TOC NO X HCl HF CO Raja arvojen määritys Jätteenpolttoasetuksen liitteessä II on esitetty rinnakkaispolttolaitoksen ilmaan johdettavien päästöjen raja arvojen määrittäminen. Kullekin savukaasun sisältämälle epäpuhtaudelle sekä hiilimonoksidille määritetään raja arvo seuraavasti: V jäte C V jäte jäte + V + V prosessi prosessi C prosessi = C

6 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A V jäte : pelkästään jätteen poltosta syntyvän savukaasun volyymi, joka määritetään sen jätteen perusteella, jonka lämpöarvo on pienin asetuksessa säädettyjen olosuhteiden mukaisesti muunnettuna. C jäte : polttolaitoksille jätteenpolttoasetuksen liitteen V päästöjen raja arvot asiaankuuluvien epäpuhtauksien ja hiilimonoksidin osalta. V prosessi : laitosprosessista, mukaan lukien laitoksessa tavanomaisesti käytettyjen sallittujen polttoaineiden (lukuun ottamatta jätteitä) polttaminen, syntyvän savukaasun volyymi, joka määritetään asetuksessa säädetyn happipitoisuuden perusteella. Jos säännökset puuttuvat näiden laitosten osalta, käytetään sellaisen savukaasun todellista happipitoisuutta, jota ei ole laimennettu lisäämällä siihen prosessin kannalta tarpeetonta ilmaa. Muiden olosuhteiden mukaisesti tapahtuvasta muuntamisesta säädetään asetuksessa. C prosessi : tietyille teollisuusaloille asetetut päästöjen raja arvot, tai jos tällaiset raja arvot puuttuvat, sellaisten laitosten savukaasussa esiintyvien asianomaisten epäpuhtauksien ja hiilimonoksidin päästöjen raja arvot, joista säädetään muualla laissa, kun niissä poltetaan tavanomaisesti sallittuja polttoaineita (lukuun ottamatta jätteitä). Jos tällaisia säädöksiä ei ole, käytetään luvassa asetettuja päästöjen raja arvoja. Jos tällaisia luvassa asetettuja päästöjen raja arvoja ei ole, käytetään todellisia massapitoisuuksia. C: tietyille teollisuusaloille ja tietyille epäpuhtauksille kokonaispäästöjen raja arvot ja happipitoisuus tai jos tällaiset raja arvot puuttuvat, hiilimonoksidin ja asianomaisten epäpuhtauksien kokonaispäästöjen rajaarvot, joilla korvataan asetuksen liitteissä asetetut päästöjen raja arvot. Kokonaishappipitoisuus, jolla korvataan muuntamisen perustana oleva happipitoisuus, määritetään edellä tarkoitetun pitoisuuden perusteella, jossa otetaan huomioon osavolyymit. Hakijan käyttämät C prosessi arvot ja niiden perustelut sekä V jäte arvot Raja arvojen määrityksessä on käytetty seuraavia C prosessi arvoja: Parametri Yksikkö C jäte (O 2 11 %) C prosessi (O 2 11 %) SO 2 mg/nm NO x mg/nm TOC mg/nm CO mg/nm HCl mg/nm HF mg/nm Cd + Tl mg/nm 3 0,05 0,05 Hg mg/nm 3 0,05 0,5 Ni, Mn, Co, Cr, Cu, V, Pb, As, Sb yhteensä mg/nm 3 0,5 0,5 Dioksiinit ja furaanit ng/nm 3 0,1 0,1 C jäte = jätteenpolttoasetuksen liitteessä V olevat vuorokausikeskiarvojen raja arvot C prosessi = leca soraprosessin todelliset päästöt SO 2 ja NO X : SO 2 :lle ja NO X :lle on C prosessi arvoina käytetty BREF dokumentissa esitettyjä BAT arvoja. TOC: Jatkuvatoimisten mittausten TOC pitoisuudet ovat vaihdelleet noin mg/nm 3. Ulkopuolinen mittaus oli 303 mg/nm 3. Ulkopuolisen mittauksen aikana testattiin kuparihienokuonan käyttöä saven apuaineena korvaamaan saviöljyn käyttöä. Kuparihienokuonan käyttöä raaka aineen apuaineena ei lueta jätteen polttamiseksi. Testauksen aikana saviöljyn määrä oli siis tavanomaista pienempi, jolloin mitattu TOC pitoisuus voidaan olettaa olevan normaaliolosuhteita alhaisemmalla tasolla. Tämän vuoksi C prosessi arvona on käytetty arvoa 370 mg/nm 3. CO: CO:lle on käytetty päästön todellista massapitoisuutta ja esitetään, että raja arvo olisi sama riippumatta siitä käytetäänkö polttoaineena jätemateriaaleja tai ei. Koska COpäästön muodostuminen johtuu pääasiassa kevytsoran valmistusprosessin ominaispiirteistä, eikä käytetyillä polttoaineilla ole juuri vaikutusta siihen. HCl ja HF: HCl:n ja HF:n C prosessi arvoina on käytetty aiempia mittaustuloksia ilman savukaasupesuria.

7 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Tehtaalla käytettäviä jätteenpolttoasetuksen piiriin kuuluvia jätemateriaaleja ovat lihaluujauho, KIPA kierrätyspolttoaine sekä liuottimet. Seuraavassa taulukossa on esitetty laskelmissa käytetyt jätemäärät: Poltto aine Keskim. käyttö t/a Max. käyttö t/d Max. käyttö t/a Lämpöarvo GJ/t KIPA ,2 Liuotin Yhteensä Leca soratehtaan kokonaisenergiamäärä vuonna 2007 oli noin 470 TJ. V jäte on laskettu kierrätyspolttoaineen KIPA mukaan, koska sillä on alempi lämpöarvo. Keskimääräinen jätemateriaaleista saatava energia on siten 74 TJ ja maksimikäytöllä 125 TJ eli jätteestä peräisin olevan energian osuudet vastaavasti 16 ja 27 %. Saven paisunnassa käytettävien apuaineiden (rautasilikaattisakka ja kuparihienokuona) käyttö ei ole muutoshakemuksen ja hakijan käsityksen mukaan jätteenpolttoasetuksen mukaista jätteen rinnakkaispolttoa. Esimerkiksi rautasakassa ei ole energiaa lainkaan, vaan saven paisumista edistävä vaikutus perustuu raudan pelkistysreaktioon. Jätteestä valmistettuna tuotteena sakat vähentävät neitseellisten raaka aineiden käyttöä (mm. raskas polttoöljy). Kierrätyspuuta ei ole hakemuksessa sisällytetty asetuksessa tarkoitettuihin jätteisiin. Koska lihaluujauhoa ei ole ollut saatavilla muutamaan vuoteen, ja sen saatavuus jatkossakin on epävarmaa, sitä ei ole otettu huomioon raja arvolaskelmissa. Lihaluujauhon käyttö halutaan kuitenkin pitää ympäristöluvassa mahdollisena. Hakijan yhteenveto jatkuvatoimisista päästömittauksista, raja arvojen muutostarpeista ja niiden perusteluista maxit Oy Ab:n Kuusankosken Leca soratehtaan nykyisen ympäristöluvan mukaiset ilmapäästöjen raja arvot TOC, CO, SO 2 päästöjen sekä tavoitearvo NO X päästöjen osalta eivät täyty. Raja arvot on asetettu jätteenpolttoasetuksen (362/2003) perusteella, sillä tehtaalla käytetään jätemateriaaleja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Raja arvot kuitenkin ylittyvät ilman jätteen rinnakkaispolttoakin johtuen kevytsoran valmistusprosessin ominaispiirteistä. Nykyisiin raja arvoihin pääseminen on mahdotonta, sillä valtaosa TOC, CO, SO 2, ja HF päästöistä aiheutuu raaka aineena käytettävästä luonnon savesta ja apuaineesta käytetystä saviöljystä. Lisäksi raja arvot on ympäristöluvassa ilmoitettu 6 % happipitoisuudessa, jota ei voida pitää perusteltuna. Jatkuvatoimisten mittausten tuloksista havaitaan, että TOC, NO X ja SO 2 pitoisuudet ovat kasvaneet vuoden 2006 loppupuolelta lähtien varsin paljon, mutta lokakuun 2007 lopulla ja tammikuussa 2008 päästötasot ovat jälleen laskeneet. Lihaluujauhoa ei ole ollut saatavilla polttoaineeksi tammikuun 2006 jälkeen, eli tehtaalla ei ole poltettu jätemateraaleja reiluun vuoteen (lukuun ottamatta aiemmin mainittuja liuotinpolttoainekokeita keväällä 2006). TOC Nykyisen ympäristöluvan TOC:n raja arvoa ei ole mahdollista saavuttaa Kuusankosken Leca soratehtaalla valmistusprosessin luonteesta johtuen. TOC päästöt aiheutuvat pääasiallisesti raaka aineista, kuten savesta ja siihen lisättävistä paisunta aineista, eikä polttoaineiden vaihtelulla ole merkittävää vaikutusta TOC päästöjen määrään. Tämä todettiin myös käytännössä keväällä 2006 suoritetuissa polttokokeissa. Tehtaalla on testausmielessä ajettu uunia niin, ettei saven sekaan ole lainkaan lisätty saviöljyä ( , sähköpostiliite ), jolloin ei myöskään prosessissa valmistunut kevytsoraa. Tulokset osoittavat, että myös TOC päästö pienenee viiveellä merkittävästi.

8 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Nykyisin käytössä oleva saviöljy on EkoPort Turku Oy:n toimittamaa kierrätysöljyä, joka toimitetaan tehtaalle 40 m 3 :n erissä. Tehtaalla öljystä otetaan koontinäyte prosessiin menevästä öljystä. Hakemukseen on lisätty öljystä vuoden 2008 aikana tehdyt seitsemän laatuanalyysiä. Ennen lupapäätöstä oli käytettävissä ainoastaan yksi TOC mittaustulos ( ), joka oli 16 mg/nm 3. Myöhemmät mittaustulokset ovat vaihdelleet välillä mg/nm 3 (O 2 11 %). Ero selittynee eri mittausmenetelmällä TOC pitoisuudet määritettiin yksikössä ppm (C 3 H 8 ), joka muunnettiin muotoon mg C/nm 3. Myöhemmissä mittauksissa tulokset on ilmoitettu CH 4 ekvivalenttina. Näin ollen ennen lupapäätöstä kevytsoran valmistusprosessin ilmapäästöjen luontainen TOC pitoisuus ei ollut tiedossa, ja tästä syystä raja arvoksi asetettiin arvo, jota ei pystytä saavuttamaan vaikka jätettä ei poltettaisi lainkaan. Raaka aineena käytetyn saven laatu ja orgaanisen aineksen osuus Hehkutushäviö Saven laatua seurataan hehkutushäviömittauksien avulla. Vaikka hehkutushäviö ei pelkästään kuvaa orgaanisen aineen määrää, koska mukana ovat myös karbonaatit, orgaanisen aineksen osuus on hehkutushäviötulosten mukaan jonkin verran lisääntynyt savessa. Todellisuudessa orgaanisen aineksen osuus voi olla vielä suurempi, koska analyysejä varten selvät pintamaakohdat poistetaan toisin kuin prosessia varten. Saven laatu ja prosessin ohjaus Pitoisuuden vaihtelut selittyvät raaka aineena käytetyn saven laadun vaihteluista ja sen aiheuttamista muutoksista prosessin ohjaukseen. Elimäellä sijaitsevalta uudelta savenottoalueelta otetun saven osuus raaka aineena on kasvanut. Alkuvaiheessa uudella savenottoalueella toimittaessa saven joukkoon päätyy tavallista enemmän pintamaita. Raakaaineena käytetyssä savessa on oltava tietty määrä orgaanista ainesta hyvän tuotannon takaamiseksi. Maanpinnasta 0,5 1,5 metriin asti saven humuspitoisuus on korkeimmillaan. Pintamaan humus toimii kevytsoranvalmistuksessa saven paisunta aineen tavoin. Näin ollen itse prosessiin pintamailla on positiivinen vaikutus, sillä samalla paisuntaan käytetyn saviöljyn tarve pienenee. Kevytsoran tuotantopaino on alhaisimmillaan syvältä kaivettua savea raaka aineena käytettäessä ja tuotantopaino kasvaa mitä lähempää maanpintaa savi on kaivettu. Tuotantopainoa voidaan säädellä saveen lisättävän öljyn avulla niin, että lisäämällä saven sekaan öljyä, tuotantopainon liiallinen kasvu estetään. Happipitoisuus Kuusankosken Leca soratehtaan nykyisessä ympäristölupapäätöksessä esitetyt raja arvot tulee luvan mukaan ilmoittaa 6 %:n happipitoisuudessa. Tämä ei maxit Oy Ab:n näkemyksen mukaan perustu jätteenpolttoasetuksen eikä jätteenpolttodirektiivin vaatimuksiin. Jätteenpolttoasetuksessa (362/2003) on mainittu seuraavat happipitoisuudet: polttolaitokset 11 %, sementtiuunit 10 % sekä energiantuotantolaitokset 6 %/3 % (kiinteät/nestemäiset polttoaineet). Kevytsoraa valmistavaa tehdasta ei voida pitää energiantuotantolaitoksena, vaikka savukaasupesurin yhteydessä toimii myös Kuusankosken Aluelämmitys Oy:n lämmön talteenottoyksikkö. Häkä, CO CO päästön muodostuminen johtuu pääasiassa kevytsoran valmistusprosessin ominaispiirteistä eikä käytetyillä polttoaineilla ole juuri vaikutusta siihen. Tämän johdosta esitetään, että raja arvo CO:lle olisi sama riippumatta siitä käytetäänkö polttoaineena jätemateriaaleja tai ei.

9 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Nykyisessä luvassa määrätyt raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien raja arvot tulevat suoraan jätteenpolttoasetuksesta (362/2003). Jätteenpolttoasetuksessa raja arvojen yhteydessä ei ole mainintaa, missä happipitoisuudesta raja arvot on ilmoitettu. Lupapäätöksessä ne on kuitenkin sidottu 6 %:n happipitoisuuteen. Keraamisen teollisuuden BAT Keraamisen teollisuuden parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssidokumentissa (BREF, päiväys joulukuu 2006) on esitetty kevytsoran valmistuksen tyypilliset päästötasot: Parametri Yksikkö Päästöarvo Pöly mg/nm SO 2 mg/nm NO x mg/nm HCl mg/nm 3 2,7 250 HF mg/nm 3 0,4 20 CO mg/nm TOC mg/nm Dioksiinit ng/nm 3 < 0,1 Tiedot normaalissa O 2 pitoisuudessa %, pölyä ja SO 2 :a lukuun ottamatta rajallinen määrä mittaustuloksia BREF dokumentissa on esitetty seuraavat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) vastaavat päästötasot (vuorokausikeskiarvoina): Parametri Yksikkö Päästöjen BAT taso Pöly mg/nm NO x NO 2 :na mg/nm 3 < 500 SO 2 mg/nm 3 < 500 HF mg/nm HCl mg/nm Pitoisuudet ilmoitettu 18 % O 2 Näistä arvoista pöly ja NO X pitoisuudet ovat BREF dokumentissa määritetty nimenomaan kevytsoran valmistukselle, muut pitoisuudet ovat yleisesti määritelty polttouuneille. BREF dokumentissa on mainittu, että keraamisessa teollisuudessa valtaosa kuivaus ja polttoprosessin aikana vapautuvista kaasumaisista komponenteista on peräisin raaka aineista. Tämä pätee erityisesti kevytsoran valmistukseen. SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET Pintasaven käytön päästöjä lisäävää vaikutusta pyritään vähentämään sekoittamalla eri savialueilta tulevat savet siten, että prosessiin syötettävä savi ei koostuisi pelkästään maan pintaosista kaivetusta savesta. Uusilla apuaineilla (rautasilikaattisakka ja kuparihienokuona) pystytään korvaamaan saveen sekoitettavan raskaan polttoöljyn määrää. Raskasta polttoöljyä käytetään saveen sekoitettuna noin tonnia vuodessa. Tästä määrästä arvioidaan uusilla apuaineilla pystyttävän korvaamaan noin tonnia. Saviöljynä käytettävän raskaan polttoöljyn käyttömäärän voimakas vähentyminen tulee pienentämään erityisesti TOC päästöjä.

10 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Kaakkois Suomen ympäristökeskuksen ja Kuusankosken kaupungin ilmoitustauluilla sekä julkaisemalla kuulutuksen Kouvolan Sanomat lehdessä. Hakemuksen vireilletulosta on toimitettu tieto rajanaapureille. Tarkastukset ja neuvottelut Alustava neuvottelu on pidetty Lupaneuvotteluja on käyty , , ja Lausunnot Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöpalvelut on lausunnossaan, jota laadittaessa on otettu huomioon sekä ympäristönsuojelun että terveydensuojelun näkökanta, todennut seuraavan. Laitoksen toiminnasta on tullut ympäristöpalveluihin parina viime vuonna joitakin valituksia. Kuusankosken kaupungin jäteveden puhdistamon toimistotiloihin on vesilaitoksen mukaan vuosien ajan kantautunut hienojakoista savi /hiekkapölyä, jonka on arveltu olevan peräisin maxit Oy Ab:n varastokasoista. Läheiseltä Mäkikylän asuma alueelta on tullut muutama valitus koskien öljymäistä hajua. Viimeisin ilmoitus on tämän vuoden huhtikuulta ja ilmoittajan mukaan asfaltti/piki tyyppinen haju on maxitilta tulevana ollut havaittavissa useampaan otteeseen kuluneen talven aikana. Hakijan tulee selvittää, aiheutuuko laitoksen prosesseista em. öljymäistä hajupäästöä ja jos näin on, niin tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Nyt hakemuksessa esitettyjen uusien poltto ja apuaineiden (kierrätyspolttoaine, rautasilikaatti ja kuparikuona) varastoinnissa kattaminen tulee järjestää niin, että aineet eivät pääse pölyämään lähiympäristöön. Myöskään muiden jo aiemminkin kasalla varastoitujen raaka, poltto tms aineiden varastoinnista ei saa aiheutua lähiympäristön kohtuutonta pölyyntymistä. Mahdollisista häiriötilanteista ja niistä aiheutuvista haju, pöly tai muista päästöistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle ja Kuusankosken ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisesti ottaen tulee huolehtia riittävästä tiedottamisesta. Muilta osin ympäristöluvan muutoshakemuksesta ei ole huomautettavaa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta on jätetty ympäristökeskukselle kaksi kirjallista muistutusta. Toisessa muistutuksessa todetaan, että koska ei tiedetä mitä vaikutuksia ja haittoja liuotin ja kierrätyspolttoaineiden polttaminen sekä metalliteollisuudesta peräisin olevien sakkojen polttaminen vaikuttaa alueen puhtaiden elintarvikkeiden tuotantoon, suhtautuminen lupahakemukseen on kielteistä. Myös toisessa muistutuksessa valitetaan lähistölle aiheutuvasta pölyhaitasta Hakijan kuuleminen ja vastine Yhtiö on toimittanut ympäristökeskukselle seuraavan vastineen muistutuksista. maxit Oy Ab:n Kuusankosken Leca soratehtaan ympäristöluvan muutoshakemukseen on jätetty kaksi muistutusta, joihin maxit Oy Ab haluaa esittää vastineensa. Muistutuksissa hakemukseen suhtaudutaan kielteisesti toisessa muistutuksessa pölypäästöjen vuoksi, toisessa sen vuoksi, että hakemuksessa esitettyjen kierrätys ja jätemateriaalien polton vaikutuksia ja mahdollisia haittoja kilometrin etäisyydellä tehtaasta sijaitseviin luomutuotannossa oleviin peltoihin ei tunneta.

11 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A maxit Oy Ab Kuusankosken Leca soratehtaan voimassa olevassa ympäristöluvassa on maxit velvoitettu selvittämään tehtaan toiminnasta asutusalueille aiheutuvan leijuvan pölyn tai PM10:n pitoisuustaso. Hengitettävien hiukkasten PM10 pitoisuutta on mitattu Mäkikylän palvelukeskuksen alueella huhtikuusta 2007 lähtien Kouvolan seudun ktt:n ky Ympäristöpalvelut yksikön toimesta osana Pohjois Kymenlaakson ilmanlaadun yhteistarkkailua. Kaakkois Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt mittauspisteen. Mäkikylän palvelukeskus sijaitsee Leca soratehtaasta noin 1 km pohjoiseen. PM10 mittaustuloksista ei voida havaita, että tehdas yksinään vaikuttaisi alueen hiukkaspitoisuuksiin. Tehtaan seisokin aikana ei PM10 pitoisuuksissa ole havaittavissa erityistä alenemista verrattuna muihin ajankohtiin. maxit Oy Ab on suorittanut voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 16 sallimia koeajoja Boliden Oy:n toimittamalla kuparihienokuonalla, joka on esitetty ympäristöluvan muutoshakemuksessa uutena lisäaineena. Kaakkois Suomen ympäristökeskus velvoitti koekäytön hyväksymispäätöksessään (A 1026) maxitin selvittämään mittauksin kuonan käytön vaikutuksia tehtaan savukaasujen hiukkas ja raskasmetallipäästöihin. Mittaustulosten mukaan kuparihienokuonalla ei ollut haitallisia vaikutuksia tehtaan päästöihin. Savukaasupesuri on käytössä aina kun jätemateriaaleja poltetaan, mikä takaa sen, että jätemateriaaleista ei aiheudu normaalitilannetta suurempia päästöjä ympäristöön. Ympäristöpalveluiden lausunnon johdosta maxit Oy Ab ei antanut erillistä vastinetta vaan puhelinilmoituksen mukaan viittaa aiemmin antamaansa vastineeseen. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT Kaakkois Suomen ympäristökeskus on tarkastanut ympäristöluvan muutoshakemuksen ja päättänyt hyväksyä maxit Oy Ab:n Kuusankosken leca soratehtaan ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisen ympäristöluvan muutoksen muuttamalla annetun ympäristölupapäätöksen A 1092 (Dnro KAS 2004 Y ) luvan ilmapäästöjä koskevat määräykset 1 ja 2 tässä päätöksessä määräykseksi 1, muuttamalla tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset 27, 28 ja 29, sekä antamalla uudet määräykset Lisäksi lupamääräys 3 kumotaan tarpeettomana. Muilta osin lupapäätös A 1092 (Dnro KAS 2004 Y ) on edelleen voimassa. Muutetut lupamääräykset Päästöt ilmaan 1. Leca sorauunin käyttö rinnakkaispolttolaitoksena voidaan toteuttaa vuodenaikojen mukaan vaihtuvina peräkkäisinä jaksoina siten, että laitos toimii kylmän vuodenajan rinnakkaispolttolaitoksena ja lämpimän kauden tavallisena prosessiuunina. Rinnakkaispolttolaitoksena toimivan leca sorauunin ilmaan johdettavien epäpuhtauspäästöjen raja arvot vuorokauden keskiarvoina normaaliolosuhteissa (273 o K, 101,3 kpa): Päästökomponentti Päästöraja arvo mg/nm 3 (O 2 11 %) Hiukkaset 42 Rikkidioksidi (SO 2 ) 680 Kloorivety (HCl) 42 Fluorivety (HF) 9,0 Kokonaisorgaaninen hiili (TOC) 260 Hiilimonoksidi (CO) Yksikään vuorokausikeskiarvoista ei saa ylittää asetettuja raja arvoja.

12 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Tavallisena prosessiuunina toimivan leca sorauunin ilmaan johdettavien epäpuhtauspäästöjen raja arvot vuorokauden keskiarvoina normaaliolosuhteissa (273 o K, 101,3 kpa): Päästökomponentti Päästöraja arvo mg/nm 3 (O 2 11 %) Hiukkaset 56 Rikkidioksidi (SO 2 ) 950 Kloorivety (HCl) 135 Fluorivety (HF) 50 Kokonaisorgaaninen hiili (TOC) 370 Hiilimonoksidi (CO) Vuorokausikeskiarvojen raja arvoista 95 % tulee täyttää asetetut raja arvovaatimukset. Leca sorauunin päästöraja arvot riippumatta uunin toimintatavasta: Vähintään 30 minuutin ja enintään kahdeksan tunnin näytteenottoajan kuluessa mitatut kaikki keskiarvot : Päästökomponentti Päästöraja arvo mg/nm 3 (O 2 11 %) Elohopea (Hg) 0,05 Nikkeli (Ni), Mangaani (Mn), Koboltti (Co), Kromi(Cr), Kupari(Cu), Vanadiini(V), Lyijy(Pb), Arseeni(As), Antimoni(Sb) yhteensä 0,5 Dioksiinit ja furaanit 0,1 ng/nm 3 Kloorivedyn kokonaispäästö vuositasolla saa olla enintään 20 tonnia ja fluorin kokonaispäästö enintään 10 tonnia fluorivetynä. Typpipäästön tavoitearvo typpidioksidina laskettuna vastaavissa olosuhteissa on 900 mg/nm 3. Tarkkailu ja raportointi 27. Rinnakkaispolttolaitoksena toimivan tehtaan ilmaan johdettavien päästöjen metallimääritykset tulee tehdä sekä kaasu että hiukkasfaasista metallisakkojen ja jätepolttoaineiden maksimikäytöllä. Mittaukset tulee suorittaa ensimmäisen varsinaisen käyttövuoden aikana kahdesti ja sen jälkeen, mikäli päästötasot pysyvät alhaisina eikä muutoksia sakkojen ja jätejakeiden koostumuksessa tapahdu, kerran vuodessa. Dioksiini ja furaanipäästöt tulee mitata kerran vuodessa. Edellä mainitut mittaukset tulee teettää ulkopuolisella pätevällä mittaajalla. 28. Rinnakkaispolttossa jatkuvatoimiset mittaukset (CO, hiukkasten kokonaismäärä, TOC, HCl, HF ja SO 2 ) tulee olla aina päällä. Muuna aikana ainakin savukaasujen HCl ja HFpäästöjä on pystyttävä seuraamaan vuorokausitasolla 95 % käyntiajasta. 29. Rinnakkaispolttolaitokselta muodostuvasta jätevedestä on tehtävä seuraavat mittaukset: Jatkuvatoimiset mittaukset lämmön talteenottolaitokselta poistuvasta vedestä: vesimäärä, lämpötila ja ph Päivittäisinä pistokokeina patolevyltä: kiintoaines Kerran kuukaudessa patolevyltä otetusta vuorokauden kokoomanäytteestä: kiintoaine, COD, Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn ilmoitettuna yksiköissä mg/l ja kg/d Dioksiinit ja furaanit kaksi kertaa vuodessa

13 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Uudet määräykset Päästöt ilmaan 41. Jätepolttoaineiden osuus uunin energiantuotannosta saa olla enintään 30 % vuorokautisesta energiamäärästä. Polttoon ohjattavien jäteliuottimien (ALF4) määrä saa olla maksimissaan 12 t/d ja kierrätyspolttoaineen (KIPA) määrä 10 t/d. Liha luujauhoa voidaan käyttää voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti edelleen polttoaineena 30 %:n jätekiintiön puitteissa. Orgaanista ainesta sisältävien jätemateriaalien syöttäminen saven seassa uunin kylmään päähän on kielletty. 42. Uunin syötettävän saven ja saviöljyn laatuun ja niiden keskinäiseen suhteeseen tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa niin, että uunin orgaanisen aineen (TOC) päästö on mahdollisimman alhainen. 43. Jätepolttoaineiden syöttö tulee välittömästi lopettaa, kun poltto olosuhteet eivät täyty tai päästöraja arvot jonkin parametrin osalta ylittyvät. Raja arvojen ylitystilanteessa jätteenpolttoa saa jatkaa enintään 15 minuutin ajan. Jätteet 44. Määräyksessä 41 mainittujen uusien polttoaineiden sekä apuaineina hyväksyttyjen metallisakkojen on täytettävä niille hakemuksessa esitetyt laatuvaatimukset. Niiden koostumus ja laatutiedot ja kaikki laadunvalvontaa koskevat raportit ja todistukset on tallennettava ja niiden on oltava valvontaviranomaisen käytettävissä. Mikäli ko. materiaalien toimittaja vaihtuu tai materiaalien valmistuksessa ja koostumuksessa tapahtuu muutoksia, uudet koostumus ja laatutiedot sekä laadunvarmistuksen analyysitulokset on toimitettava etukäteen Kaakkois Suomen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 45. Uusien apu ja polttoaineiden varastointi ja käsittely tehdasalueella on toteutettava niin, ettei toiminnasta aiheudu pöly eikä hajuhaittaa, roskaantumista tai muuta ympäristö tai terveyshaittaa. Rautasilikaattisakka ja kuparihienokuona tulee varastoida katetussa hallitilassa pölyämiseltä sekä sade ja sulamisvesiltä suojassa. Halleista ei saa olla yhteyttä viemäriverkkoon. Rautasilikaattisakan ja kuparihienokuonan käsittelyssä tulee ottaa huomioon aineiden vaarallisuusluokitukset ja käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeet. 46. Liuotinpolttoaineen varastointi ja käsittely on hoidettava niin, ettei liuotinta pääse maaperään, vesistöön eikä pohjaveteen ja haihtuminen ilmaan on mahdollisimman vähäistä. Varastosäiliö on sijoitettava niin, että vuototilanteissa valumat saadaan kerättyä talteen. 47. Prosessista muodostuva polttojäte/tuhka on kierrätettävä takaisin prosessiin. Mikäli polttojäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi, sen haitallisuus ympäristölle tulee selvittää kaatopaikkakelpoisuus ja liukoisuustesteillä. Polttojätteen varastointi ja käsittely tehdasalueella tulee hoitaa niin, ettei jätettä pääse esimerkiksi pölyn muodossa leviämään ympäristöön. Tarkkailu ja raportointi 48. Tiedot poltettavaksi vastaanotettavien jäte erien laadusta on kirjattava ja jätteet punnittava jäte erittäin. Jätteen paino on määritettävä mahdollisuuksien mukaan ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukaista jäteluokitusta noudattaen. Kierrätyspuun toimituserien mukana on oltava laatutodistus, josta selviävät jäte erien kloori ja raskasmetallipitoisuustiedot. Saviöljynä käytettävän kierrätysöljyn laatutodistuksen tulee eräkohtaisesti olla käytettävissä ennen öljyn prosessiin syöttöä.

14 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Jatkuvatoimisille mittalaitteistoille on kerran vuodessa tehtävä tarkistusmittaukset laitteistojen toimivuuden varmistamiseksi. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Päätös on tehty ympäristönsuojelulain 55 :n 3 momentin mukaisesti toiminnan muutoksesta. Päätöksellä on muutettu toiminnalle annetun luvan lupamääräyksiä 1 ja 2, tarkennettu luvan tarkkailua ja raportointia koskevia määräyksiä 27, 28 ja 29 sekä annettu kokonaan uusia lähinnä liuotinjätettä, kierrätyspolttoainetta sekä metallisakkoja koskevia ilmansuojelua, jätehuoltoa sekä tarkkailua ja raportointia koskevia uusia määräyksiä. Lupaviranomaiselle on jätetty luvan A 1092 määräyksen 3 mukaan mahdollisuus toiminnanharjoittajan tekemän mittauksiin pohjautuvan selvityksen perusteella ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesti muuttaa tarvittaessa luvassa annettuja päästöraja arvoja, koska mittaustuloksia varsinkin TOC:n osalta oli määräystä 2 annettaessa vähän käytettävissä ja kaikki tulokset edustivat tilannetta ennen lämmön talteenottolaitoksen rakentamista. Raja arvojen tarkistus on tarpeen, koska voimassa olevan luvan A 1092 määräys 2 perustui vääriin taustatietoihin ja annetut päästörajat eivät ole saavutettavissa normaalilla ilman jätemateriaaleja tapahtuvalla leca soratuotannolla nykyisiä saviraaka aineita käytettäessä. Lisääntyvien jätemateriaalien käytön myötä viranomaisen on tarpeen myös tarkistaa annettuja päästöraja arvoja ja suhteuttaa ne uusiin jätemateriaalien käyttömääriin. Kaakkois Suomen ympäristökeskus katsoo, että muutoshakemuksen ja sen täydennysten mukaisesta toiminnasta, päätöksen lupamääräykset huomioon ottaen, ei aiheudu sellaista haittaa ympäristölle ja terveydelle eikä myöskään naapureille kohtuutonta haittaa tai rasitusta, että muutoshakemuksen mukaista lupaa ei olisi voinut annetuin määräyksin myöntää. Kun toimintaa harjoitetaan päätöksen A 1092 ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla sekä noudatetaan lupapäätöksissä annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Kaakkois Suomen ympäristökeskus katsoo edelleen, että jätemateriaalien käyttäminen korvaamaan neitseellisiä raaka ja polttoaineita on kestävän kehityksen mukaista. Lecasorauuni ja kevytsoran valmistusprosessi sekä uunin toiminta ja palo olosuhteet soveltuvat jätemateriaalien polttamiseen, kunhan huolehditaan jätteenpolttoasetuksen mukaisesta poltto olosuhteiden valvonnasta ja haitallisten päästöjen rajoittamisesta ja tarkkailusta. Jätemateriaalien käyttö leca soraprosessissa korvaa neitseellisiä poltto ja raakaaineita. Jätteen käsittelyn kannalta leca soraprosessi on optimaalinen, sillä polttokäsittelystä ei muodostu uusia jätejakeita, koska sähkösuodattimille kertyvä hienojakoinen tuhka pystytään palauttamaan takaisin prosessiin ja käyttämään tuotteen raaka aineena. Koska jätteen polttaminen edellyttää savukaasupesurin käyttöä ja sitä ei voida käyttää kesäisin, ei jätteen poltto ole tällöin mahdollista. Lämpimän jakson aikana keväästä syksyyn, jolloin kaukolämmön tarvetta ei ole, ei myöskään lämmöntalteenottoyksikkö ja sen yhteydessä toimiva pesuri ole käytössä. Ympäristökeskus on antanut tehtaalle mahdollisuuden toimia tämän takia vuodenaikojen mukaisissa jaksoissa joko tavallisena prosessilaitoksena tai rinnakkaispolttolaitoksena. Molemmille vaihtoehtoisille toimintatavoille on siten annettu omat haitallisten päästöjen raja arvot. Vastaavia tulkintoja on tehty muuallakin Suomessa. Mikäli kuitenkin vastaavanlaisista ratkaisuista korkein hallinto oikeus ottaa toisenlaisen kannan eikä tällaista jätteenpoltto asetuksen tulkintaa voida hyväksyä, Kaakkois Suomen ympäristökeskus voi ottaa asian uudelleen harkintaan.

15 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten 1 ja 2 muuttaminen Leca sorauunia voidaan tämän päätöksen mukaan pitää valtioneuvoston jätteen polttamisesta annetun asetuksen (362/2003) eli ns. jätteenpolttoasetuksen mukaisena rinnakkaispolttolaitoksena silloin, kun tavanomaisten polttoaineiden lisäksi käytetään korvaavina polttoaineina jätemateriaaleja, tai tavallisena prosessiuunina, kun polttoaineita korvaavia jätemateriaaleja ei käytetä lainkaan. Korvaavat jätemateriaalit eivät tehtyjen selvitysten ja mittausten mukaan vaikuta merkittävästi tehtaan ilmapäästöihin. Hakemuksen liitteinä olevien mittaustulosten mukaan leca soratuotannon päästöissä, vaikka tuotannossa ei käytetä lainkaan jätemateriaaleja, lupapäätöksessä A 1092 annettuihin päästöraja arvoihin on mahdotonta päästä. Hakija on erilaisin selvityksin osoittanut, että tehtaan häkäpäästöt johtuvat suureksi osaksi kevytsoran prosessiolosuhteista ja TOC on peräisin pääosin saven sisältämästä orgaanisesta aineksesta ja paisuntaan tarvittavasta saviöljystä. Myös kloorivety ja fluorivetypäästö on pääosin peräisin saven sisältämästä kloorista ja fluorista. Tehtaalla on varauduttu jätemateriaalien hyötykäyttöön ja asennettu jätteenpolttoasetuksen mukaiset mittauslaitteet ilmapäästöjen jätteenpolttoasetuksen 17 :n mukaiseen jatkuvaan seurantaan ja prosessin ohjaukseen ja valvontaan. Tehtaan savukaasut johdetaan kahden sähkösuodatinyksikön kautta pesuriin ja pesurin käyttöä on voimassa olevassa luvassa edellytetty mahdollisuuksien mukaan aina kun jätettä poltetaan. Jätteenpolttoasetuksen mukaan rinnakkaispoltolle lasketut päästöraja arvot ovat sitä tiukemmat, mitä suurempi jätteen osuus poltossa on. Jätemateriaalilla tuotettavan energian enimmäismäärä on luvassa rajattu 30 %:iin, mikä vastaa tehtaan esittämää arvioita jätemateriaalien maksimikäytöstä. Päästöraja arvot on määritetty poltettavan jätteen maksimimäärän mukaan, vaikka jätemateriaalien osuus olisikin todellisuudessa tätä pienempi. Tämä merkitsee tehtaan päästötason todellista tiukentamista vallitsevaan tilanteeseen nähden. Rinnakkaispolttolaitosta koskevien raja arvojen käyttö on kuitenkin tarkoituksenmukaisuussyistä ja valvonnan selkeyden vuoksi rajattu käytettäväksi siten, että talvikautena laitos toimii yksinomaan rinnakkaispolttolaitoksena ja kesäkautena tavallisena prosessiuunina. Tällöin jakson vaihtuminen tapahtuu käytännössä kaksi kertaa vuodessa ja jakson vaihtumiseen pystytään etukäteen varautumaan ja reaaliajassa myös ilmoittamaan vaihtumisesta valvontaviranomaisille. Koska jätemateriaalien poltossa mahdollisesti vapautuvat raskasmetallit sitoutuvat pääosin hiukkasiin, on katsottu tarpeelliseksi suhteuttaa myös hiukkaspäästöraja arvo poltettavan jätteen määrään. Koska nykyisessä luvassa hiukkaspäästöä ei ole sidottu lainkaan happipitoisuuteen, lähtötasona on käytetty vanhaa lupaa A 1025 (annettu ). Siinä hiukkasille on annettu päästöraja arvo valtioneuvoston öljyjätehuollosta annetun päätöksen (101/87) mukaisena, koska paisuntaan käytettiin jäteöljystä valmistettua saviöljyä. Silloinen raja arvo 100 mg/nm 3 (3 % O 2 ) vastaa arvoa 56 mg/nm 3 (11 % O 2 ). Näin laskettu päästötaso 30 %:n jätemateriaaliosuudella vastaa nykyisen luvan hiukkasraja arvotasoa 42mg/nm 3 (11 %O 2 ). Päästöraja arvojen laskentaperusteena ei ole voitu kaikilta osin lähteä hakijan esittämistä mitatuista päästöarvoista, vaan lähtötasoina on käytetty lainsäädännössä asetettuja tai aiemmissa tahtaalle annetuissa luvissa määrättyjä raja arvoja (esim. jo edellä oleva hiukkasten päästöraja arvo). Rikkidioksidin C prosessi arvona on käytetty raja arvoa mg/nm 3 (3 % O 2 ), mikä tulee suoraan kevyen ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuutta koskevasta valtioneuvoston asetuksesta (766/2000). Raja arvo vastaa 11 %:n hapessa pitoisuutta 950 mg/nm 3. Ko. raja arvoa on sovellettu tehtaan aiemmissakin päätöksissä. TOC:n raja arvojen määrittelyssä on lähdetty tehtaan todellisista mitatuista päästötasoista, joka tehtyjen mittausten mukaan on keskimäärin 460 mg/nm 3 (6 % O 2 ) eli noin 310 mg/nm 3 (11 % O 2 ). Lopullisessa C prosessi arvossa, jona on käytetty arvoa 370 mg/nm 3, on

16 KAAKKOIS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös A lisäksi huomioitu mittaustuloksiin alentavasti vaikuttanut normaalia pienempi saviöljyn käyttö, sillä osa saviöljystä oli korvattu metallisakoilla. TOC:n raja arvoa määrättäessä on siten otettu huomioon raaka aineina käytettyjen saven ja saviöljyn todelliset vaikutukset TOC:n päästötasoon. Jätteenpolttoasetuksen liitteen II mukaan voi ympäristökeskus sementtiuunien TOC raja arvoja määritettäessä käyttää ympäristöluvassa muita kuin liitteessä esitettyjä raja arvoja, jos TOC ja SO 2 eivät ole peräisin jätteen poltosta. Vastaavaa on sovellettu nyt jätteenpolttoasetuksen normaalin sekoitussäännösten puitteissa myös kevytsorauunille. HCl ja HF raja arvot on aikanaan tehtaan vuoden 1997 luvassa annettu öljyjätehuollosta annetun päätöksen (101/87) mukaisina eli HCl:lle 100 mg/nm 3 ja HF:lle 5 mg/nm 3 (3 % O 2 ). Tässä päätöksessä rinnakkaispoltolle kloorivedyn raja arvoja määritettäessä C prosessi arvona on käytetty siten suoraan sitä vastaavaa raja arvoa 56 mg/nm 3 (11 % O 2 ). Fluorivedyn C prosessi arvona on puolestaan käytetty arvoa13 mg/nm 3 (11 % O 2 ), jossa on otettu huomioon raaka aineena käytettävän saven sisältämä fluori sekä hyödynnetty tehtaan päästömittauksista kertynyttä aineistoa. Tavallisena prosessiuunina toimiessa uunin HCl ja HF päästölle on asetettu mittauksiin perustuvat todellista päästötasoa vastaavat keskimääräiset päästöarvot vuorokausirajaarvoina, mutta samalla määrätty myös vuositasolla kokonaispäästön enimmäisraja. HClpäästölle se on laskettu rinnakkaispoltolle asetun vuorokausikeskiarvon mukaan ja fluoripäästöraja noudattaa ympäristökeskuksen yleisesti käyttämää vuositason päästörajaa. Vuosirajan päästöarvot ovat perustellut, koska suuret HCl ja HF päästöt ovat haitallisia ja päästöjä on syytä rajoittaa, vaikka ne ovatkin peräisin luonnollisesta saviraakaaineesta. Vuosipäästörajojen mukainen vuosipäästö on laskettava ottaen huomioon sekä prosessi että rinnakkaispolttokäyttö. NO x raja arvo on annettu edelleen tavoitearvona ja sen laskennassa on käytetty tehtaan todellisia mitattuja päästöarvoja. Lupamääräysten 27, 28 ja 29 tarkistaminen Tehtaan voimassa olevassa luvassa on tarkkailua ja raportointia koskevissa määräyksissä todettu, että ko. määräyksiä ja niiden sisältöä tarkistetaan lämmöntalteenottoyksikön käyttöönoton jälkeen toiminnan vakiinnuttua. Tarkistukset sovittiin tehtäväksi tiedossa olleiden tulevien muutosten yhteydessä. Savukaasujen raskasmetalli ja dioksiini ja furaanipäästöjen mittausvelvoite noudattaa jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia. Apuaineina käytettävät metallisakat eivät ole polttoaineita ja niiden käytöllä on tarkoitus korvata kevytsoraprosessissa käytettävää saviöljyä. Metallisakat ovat palamattomia eikä niillä siten ole energiasisältöä. Ne sitoutuvat pääosin tuotteeseen. Sitoumisen vaikutus uunin päästötasoihin on kuitenkin tarpeen varmistaa säännöllisin mittauksin. Myös liuotinjäte voi sisältää raskasmetalleja. Metallipäästöjen mittaus onkin määrätty asetuksen 17 :n kohdan 3 vaatimuksen mukaisena. Määräyksen mukaan mittaukset tulee tehdä tilanteissa, joissa myös metallisakkojen käyttö on mahdollisimman suuri. Näin voidaan olettaa, että olosuhteet ovat päästömittausten aikana ympäristövaikutusten osalta ja päästöjen osalta mahdollisimman edustava ja edustaa samalla ennustettavien päästötasojen osalta huonointa tilannetta. Tämän johdosta ei ole määräyksen 27 mukaisia mittauksia velvoitettu tekemään erikseen silloin, kun uuni toimii tavallisena prosessiuunina. Määräyksen 48 mahdollistava metallipäästöjen mittaustiheyden harventaminen tulee kysymykseen vain, mikäli metallisakkojen ja liuotinjätteen käyttö ei lisää tehtaan raskasmetallien päästötasoja niin, että tässä päätöksessä määräyksessä 1 olevat päästöraja arvot ovat vaarassa ylittyä. (määräys 27) Jatkuvatoimisten mittausten mittausvelvoite jätemateriaaleja poltettaessa noudattaa jätteenpolttoasetuksessa rinnakkaispolttolaitoksille asetettuja vaatimuksia. Leca sorauunin

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2009 ASIA Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista, Tornio HAKIJA Tornion Voima Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018

KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 Kuva: Paavo Terva 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hovinsaaren voimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Saint-Gobain Weber Oy Kuusankosken Leca-soratehdas Helsingintie KUUSANKOSKI. Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61

Saint-Gobain Weber Oy Kuusankosken Leca-soratehdas Helsingintie KUUSANKOSKI. Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 188/2012/1 Dnro ESAVI/228/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.11.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee bitumin käyttöä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY 1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

1 (7) Miikka Saarinen UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017

1 (7) Miikka Saarinen UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017 1 (7) Miikka Saarinen 23.03.2018 UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017 UPM Specialty Papers Oy Puh. 0204 16 111 Kotipaikka Helsinki Tervasaari Faksi 0204 16 2369 Y-tunnus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsinki No YS 1100

Helsinki No YS 1100 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (8) Helsinki 29.8.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 251 111 No YS 1100 ASIA Päätös Rosk'n Roll Oy Ab:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 14.04.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018 HÄMEENKYRÖN VOIMA OY Raportti 2018 23.3.2018 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 3 4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu... 4 5 Polton tarkkailu... 4 6 Savukaasujen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

ASIA Päätös Valmet Automotive Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen muuttamista.

ASIA Päätös Valmet Automotive Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen muuttamista. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 16 YLO LOS-2003-Y-1259-111 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2009 ASIA Päätös Valmet Automotive Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala

PÄÄTÖS. ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala PÄÄTÖS Nro 35/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/28/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen

Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen Pirjo Salminen 17.10.2018 1 Tuhkan käyttö lannoitevalmisteena Kansallinen lainsäädäntö Puun ja turpeen tuhka Eläinperäinen tuhka Tuleva EU-lannoitevalmistelainsäädäntö

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Asia. Toiminnanharjoittaja. Selvityksen kohde. Selvityksen peruste

Asia. Toiminnanharjoittaja. Selvityksen kohde. Selvityksen peruste Päätös PIRELY/4122/2016 14.03.2019 Julkinen Asia Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien

Lisätiedot

Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua. Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua. Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 4.6.2019 Miltä osin valvoja voi päättää laitoksen tarkkailusta? 2 YSL 62 Seuranta- ja tarkkailumääräykset

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 1 momentti kohdat 4 b ja e

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 1 momentti kohdat 4 b ja e PÄÄTÖS 1(5) Nro A 1145 Dnro KAS-2005-Y-230-111 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2005 ASIA Päätös Dynea Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (5) 415 Lausunto Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta HEL 2014-002841

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/133/

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/133/ H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y-1-111....................... Nro YLO/lup/133/04 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2004 Liite ASIA Päätös Koskisen Oy:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Suominen Joustopakkaukset Oy Tampereen tehdas Vestonkatu Tampere

Suominen Joustopakkaukset Oy Tampereen tehdas Vestonkatu Tampere Valvonta- ja ympäristölupaosasto PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Päivämäärä Diaarinumero Puh. (03) 2420 111 30.3.2004 1900Y0356-111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Yara Suomi Oy:n kaliumsulfaatin valmistusta ja kiinteän jätteen läjitysalueen R806 toimintaa

Lisätiedot

Kainuun Ympäristökeskus PL 115 Annettu julkipanon jälkeen Kajaani Dnro: 1297Y puh

Kainuun Ympäristökeskus PL 115 Annettu julkipanon jälkeen Kajaani Dnro: 1297Y puh K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun Ympäristökeskus PÄÄTÖS PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 87101 Kajaani Dnro: 1297Y0008-121 puh. 08-61631 ASIA Päätös hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteisen toiminnan jatkamisesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteisen toiminnan jatkamisesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 30.12.2004 No YS 1570 Dnro 0199Y0187 114 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteisen toiminnan jatkamisesta. ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINNAN SIJAINTI

Lisätiedot

Hakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Hakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2005 Dnro 1197Y0062 11 ASIA YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ympäristölupapäätöksen (Dnro

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen 18.1.2008 ASIA Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen HAKIJA Rauman

Lisätiedot

1(4) Päätös Dnro VARELY/586/2015. Varsinais-Suomi

1(4) Päätös Dnro VARELY/586/2015. Varsinais-Suomi 1(4) Varsinais-Suomi 4.7.2018 Päätös Dnro VARELY/586/2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus n Hanasaaren huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan yhteystiedot

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 64/2014/1 Dnro ESAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätysöljyn polttoa sementtitehtaalla, Parainen

Lisätiedot

Finnsementti Oy Paraisten sementtitehdas Parainen. Ilmoitus on tullut vireille 17.1.2011. Ympäristönsuojelulaki 30 2 momentti ja 61

Finnsementti Oy Paraisten sementtitehdas Parainen. Ilmoitus on tullut vireille 17.1.2011. Ympäristönsuojelulaki 30 2 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2011/1 Dnro ESAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kasvi- ja viljaperäisen

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

1(3) Päätös. Dnro KASELY/276/

1(3) Päätös. Dnro KASELY/276/ 1(3) Päätös Dnro KASELY/276/2016 15.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT -päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 42/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 159 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 42/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 159 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO PÄÄTÖS Nro 42/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 159 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 9.11.2007 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston myöntämän Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2008 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan prosessikuonan käyttämistä Someronlahden täyttämisessä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen 4.3.2009 ASIA Rinnakkaispoltolle Simpeleen tehtaiden kiinteän polttoaineen kattilassa 12.12.2008 myönnettyä ympäristölupaa koskeva toiminnanaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA OMG Kokkola Chemicals Oy:n ympäristöluvan (LSY-2007-Y-60) mukaiselle teknis-taloudelliselle

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Savaterra Oy Ahjotie ROVANIEMI

Savaterra Oy Ahjotie ROVANIEMI Päätös LAPELY/4165/2015 15.04.2019 Julkinen Savaterra Oy Ahjotie 23 96300 ROVANIEMI ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 :n mukaisen selvityksen perusteella tehty arvio Savaterra Oy:n Kemin Holstinharjun

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/95/

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/95/ H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y-1-111....................... Nro YLO/lup/95/05 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 ASIA Päätös Koskisen Oy:n

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

1(3) Päätös. Dnro KASELY/279/

1(3) Päätös. Dnro KASELY/279/ 1(3) Päätös Dnro KASELY/279/2016 21.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT -päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

1(3) Päätös. Dnro KASELY/1186/

1(3) Päätös. Dnro KASELY/1186/ 1(3) Päätös Dnro KASELY/1186/2017 15.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT -päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Vaskiluodon Voima Oy:n

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus Oy Alholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot