Espoon leikkipaikkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon leikkipaikkaohjelma"

Transkriptio

1 Espoon leikkipaikkaohjelma

2 Julkaisija: Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, ISBN: (painettu versio), (verkkoversio) Valokuvat: AF = Anna von Freymann. RP = Reeta Pellinen. Kannen kuvat: ylhäältä: Itärannan leikkipaikka, Seponkentän leikkipaikka, Juvanpuiston leikkipaikka, Alberganesplanadin leikkipaikka ja Sateentien leikkipaikka (AF) Taitto: Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...5 Tavoitteet Leikkipaikkaohjelma osana viheralueohjelmaa Espoon leikkipaikat Väestökehitys Leikkipaikkaohjelma...14 Leikkipaikkojen nimeäminen Leikkipaikkojen inventoinnit ja toimenpiteet...17 Yhteenveto leikkipaikkojen määristä...17 Poistettavat ja perusparannettavat leikkipaikat...17 Uudet suunnitellut leikkipaikat...18 Leikkipaikat, joiden hallinnollinen ja operatiivinen vastuutaho selvitetään Investoinnit ja kustannukset Ohjelman toteuttamien ja seuranta Hallinnollinen käsittely Kartat...21 Taulukot...46

4

5 1 JOHDANTO Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus (Kake) on tehnyt Espoon Viheralueohjelman osaohjelmana leikkipaikkaohjelman. Leikkipaikkaohjelma käsittää kaupunkitekniikan keskuksen hallinnassa olevat ja ylläpitämät yleiset leikkipaikat. Ohjelmassa tarkasteltiin leikkipaikkojen saavutettavuutta, olevien nykyisten leikkipaikkojen käyttäjäryhmiä ja leikkipaikkojen kuntoa. Lisäksi tarkasteltiin leikkipaikkaverkoston tiheyttä suhteessa 0-12-vuotiaiden lasten määriin ja kyseisien ikäryhmän ennustettuun väestökehitykseen alueittain sekä muuttuvaan maankäyttöön. Selvityksen laatiminen aloitettiin leikkipaikkojen inventoinneilla kesällä Kohdeselvityksiä ja inventointeja täydennettiin vuonna 2015 ja Leikkipaikoille määriteltiin toimenpiteitä ja aikataulu. Selvitystyön aikana ilmeni tarve tarkentaa Espoon kaupungin sivistystoimen, tilapalvelut-liikelaitoksen ja kaupunkitekniikan keskuksen kesken niiden leikkipaikkojen hallintavastuuta, joissa arkipäivisin pääkäyttäjänä ovat varhaiskasvatuksen päiväkoti-/perhepäiväkotiryhmät. Leikkipaikkojen tiedot ja päätetyt toimenpiteet on koottu raportiksi keväällä Leikkipaikkaohjelma antaa suuntaviivat leikkipaikkojen vuosittaiseen rakentamiseen ja kunnostamiseen seuraavan kymmenvuotiskauden ajalle. Leikkipaikkaohjelman selvitys- ja inventointivaiheessa kerättiin tiedot kaikista nykyisistä leikkipaikoista. Leikkipaikoista selvitettiin mm. asemakaavatilanne, pääkäyttäjäryhmät, leikkipaikkojen saavutettavuus, olemassa oleva TUKUSA-arvio (turvallisuus- ja kunnossapitojärjestelmä, joka antaa kokonaiskuvan omaisuuden ylläpidosta, riskienhallinnasta sekä kehittämistarpeista), väline- ja varustetaso sekä selkeät puutteet ja korjattavat epäkohdat. Lähtötietoina käytettiin kaupungin omia tietokantoja kuten Bentley ProjectWise, Tekla Webmap ja Webinfo, Espoon ryhmätyöskentelysivun tiedostoja ja vuonna 2001 laadittua leikkipaikkaselvitystä. Tietoa kerättiin myös maastoinventoinneilla ja suullisesti hallintokuntien asiantuntijoilta. Ryytimaan leikkipaikka (255) AF Espoon leikkipaikkaohjelma

6 Leikkipaikkaohjelman laatimista ohjaamaan koottiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi 10/2014 saakka kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelupäällikkö Pirjo Sirén ja tämän jälkeen viheraluepäällikkö Leena Ihalainen. Ohjausryhmän muut jäsenet olivat Sari Knuuti, Kristina Rocha ja Laura Yli-Jama (8/2014 saakka) kaupunkitekniikan keskuksen investoinnit-osastolta, Ritva Lindroos, Jarkko Hämäläinen, Merja Myyry, Merja Pöyhiä ja Tiina Peippo kaupunkitekniikan keskuksen infrapalveluista, Aino Aspiala ja Mikla Koivunen kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksesta ja Tanja Hämäläinen yleiskaavasta, Anna-Liisa Nuolivirta sivistystoimen suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja Tapio Taskinen, sivistystoimen liikunta- ja nuorisopalveluista sekä Katrin Aia ympäristökeskuksesta. Lisäksi työn aikana on käyty keskusteluja tilapalvelut -liikelaitoksen Pekka Puustisen kanssa. Projektisuunnittelija- ja sihteeritehtävistä vastasi maisema-arkkitehti Reeta Pellinen Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:sta. Leikkipaikkaohjelman tavoitteena on: määrittää leikkipaikkojen muodostama palveluverkosto luoda kokonaiskuva leikkipaikkojen tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistarpeista seuraavalle 10 vuodelle kehittää kaupunkilaisia tasapuolisesti palveleva riittävä ja monipuolinen leikkipaikkojen verkosto parantaa omaisuudenhallintaa ja saattaa eri tahoilla olevat hajanaiset tiedot yhteen auttaa kohdentamaan ylläpidon ja suunnittelun resursseja tehokkaammin täsmentää leikkipaikkojen nimeämiskäytäntöjä Auringonkehrän leikkipaikka (111) AF 6 Espoon leikkipaikkaohjelma

7 2 LEIKKIPAIKKAOHJELMA OSANA VIHERALUEOHJELMAA Edellinen Espoon Viheralueohjelma on laadittu vuosille Syksyn 2014 aikana päätettiin, että uutta Viheralueohjelmaa laaditaan aihepiireittäin ns. osaohjelmina, jotka konkreettisesti ohjaavat ja linjaavat viheralueiden palveluiden kehittämistä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Tähän mennessä valmistuneita Viheralueohjelmaa palvelevia osaohjelmia ovat: Espoon skeittipaikkaohjelma Espoon kausi-istutusten linjaus 2014 Espoon hulevesiohjelma 2011 Kotiseudun ulkoilupolut 2008 (tavoitteena päivitys 2016) Espoolainen luonnonhoidon toimintamalli 2006 (tavoitteena päivitys 2016) Viherlaakson asukaspuisto (296) RP Matinkylän asukaspuisto (205) AF Kivenlahden asukaspuisto (158) AF Espoon leikkipaikkaohjelma

8 3 ESPOON LEIKKIPAIKAT Kaupunkitekniikan keskuksen hallinnassa olevia yleisten alueiden leikkipaikkoja on vuonna 2016 yhteensä 184 kpl, joista 153 leikkipaikkaa 15 asukaspuistoa 4 uimarannan leikkipaikkaa (Oittaa, Matinkylä, Haukilahti, Westend) Näiden lisäksi kaupungin yleisillä puistoalueilla sijaitsee 12 leikkipaikkaa, joiden pääkäyttäjinä ovat arkipäivisin päiväkotiryhmät. Asukaspuistot ovat muita leikkipaikkoja monipuolisempia ja kookkaampia ja palvelevat laajempaa aluetta. Asukaspuistoissa on leikkivälineitä eri ikäryhmille ja niiden yhteydessä voi olla myös erilaisia pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai muita lähiliikuntatoimintoja. Asukaspuistojen yhteydessä on usein myös asukastalo tms. sisätiloja ja päivisin henkilökuntaa. Palveluverkkotarkastelussa leikkipaikan suositeltavana saavutettavuutena voidaan pitää m ja asukaspuiston saavutettavuutena 1,5-2 km. Asukaspuistojen saavutettavuus pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi ja ainakin osa leikkitoiminnoista toteutetaan esteettömänä ratkaisuna. Kaupunkitekniikan keskus hallinnoi ja vastaa muutamien Y-tonteille tai katu-/aukioalueille rakennettujen leikkipaikkojen ylläpidosta. Nämä on suunniteltu yleisiksi leikkipaikoiksi ja täydentävät osaltaan julkista leikkipaikkaverkostoa. Raportin karttaesityksissä ja kohdelistoissa (sivulta 22 alkaen) käyvät ilmi kyseiset kohteet ja ylläpitovastuutaho. Kaupungin hallintavastuulla olevien leikkipaikkojen rakenteiden ja välineiden tulee täyttää eurooppalaiset leikkipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä alueita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta. Päiväkotien tai koulujen pihojen leikkipaikat eivät sisälly tähän selvitykseen. Niiden hallinta kuuluu pääosin tilapalvelut-liikelaitokselle. Etenkin haja-asutusalueella päiväkotien ja koulujen pihojen leikkitoiminnot täydentävät leikkipaikkaverkostoa. Ohjelmassa on määritelty kunkin leikkipaikan osalta nykytila ja toimenpiteet sekä tarve uuden leikkipaikan rakentamiseksi seuraavan luokituksen mukaisesti: Ei toimenpiteitä Perusparannus 0-5 vuoden sisällä Perusparannus 5-10 vuoden sisällä Poistettavat leikkipaikat 0-5 vuoden sisällä Poistettavat leikkipaikat 5-10 vuoden sisällä Leikkipaikat, joiden vastuutaho tulee selvittää Rakennettavat uudet leikkipaikat, arvioitu toteutus 10 vuoden sisällä 8 Espoon leikkipaikkaohjelma

9 4 VÄESTÖKEHITYS Ohjelmaa varten tarkasteltiin Espoon nykyisiä väestömääriä sekä vuodelle 2024 tehtyjä väestöennusteita 0-6- ja 7-12-vuotiaiden ikäryhmien osalta. Tarkastelua tehtiin suuralueittain, tilastoalueittain ja pienalueittain. Pienaluekohtainen tarkastelu on leikkipaikkaohjelman kannalta hyödyllisin, mutta esimerkiksi uusien leikkipaikkojen rakentamispäätöksissä ja vanhojen purkupäätöksissä on syytä aina tarkistaa myös viereisten pienalueiden tilanne ja väestökehitys. Väestökehitykseen liittyy epävarmuutta, mikä voi vaikuttaa paljonkin leikkipaikkojen tarpeeseen. Tässä työssä ei asetettu käyttäjämääriin sidottuja yksityiskohtaisia mitoitusohjeita tai arvoja, joiden perusteella määriteltäisiin leikkipaikan uudisrakentamisen tarve. Uuden leikkipaikan rakentamisen tarvetta arvioitaessa tulee aina tarkistaa väestöennusteiden lisäksi mm. alueen kaavoitustilanne, kokonaispalvelurakenne, väestökehityksen toteutuminen suhteessa maankäytön toteutumiseen ja rakentamisen aikatauluihin sekä leikkipaikan turvallinen saavutettavuus. Espoon väestö kasvaa ja lasten määrä lisääntyy ohjelmakaudella. Väestöennusteen mukaan jaksolla vuotiaiden lasten määrä kasvaa koko kaupungissa 6-7 %. Selvintä kasvu on lasten lukumäärää tarkasteltaessa Leppävaaran, Mäkkylän, Perkkaan ja Kuninkaisten, Tapiolan, Niittykummun ja Otaniemen, Matinkylän keskuksen, Suurpellon, Saunaniemen, Hannuksen, Kirkkojärven, Suvelan ja Perusmäen alueilla. Kasvuennusteet pienalueittain on esitetty taulukoissa sivuilla 12 ja 13. (tietolähde: Tilastokeskus ja Espoon väestöennuste , Espoon kaupunki / Kaupunkitieto) Väestöennusteita ja leikkipaikkaverkostoa tulee tarkastella yhdessä, jotta voidaan arvioida palveluverkoston kehittämistä ja tavoitetilaa. Vaikka lasten lukumäärä kasvaa tietyllä alueella, se ei välttämättä suoraan aiheuta uuden leikkipaikan rakentamistarvetta. Alueella voi olla jo entuudestaan erittäin kattava ja monipuolinen leikkipaikkaverkosto, jolloin nykyisten palveluiden voidaan katsoa riittävän myös tulevassa tilanteessa. Olevaa leikkipaikkaverkostoa on viime vuosina kunnostettu ja perusparannettu. Esimerkiksi Tapiolan alueella sekä asukaspuisto että useita leikkipaikkoja on perusparannettu. Useita leikkipaikkoja on myös ohjelmoitu seuraavien vuosien perusparannusohjelmiin, jolloin niiden leikkivälinetarjontaa voidaan kehittää monipuolisemmaksi. Myös nämä nykyiseen leikkipaikkaverkostoon kohdistuvat toimenpiteet parantavat palvelun laatua ja vastaavat kasvavaan käyttäjämäärään. Suurpelto ja Saunaniemi ovat alueita, joilla kasvu on ennusteen mukaan erittäin suurta (yli 500 lasta lisää tarkastelujaksolla). Suurpeltoon on toteutettu aluerakentamisen alkuvaiheessa kolme leikkipaikkaa. Nyt palvelurakennetta täydentävät myös koulun ja päiväkodin piha-alueet kenttineen. Suurpellon rakentamisen edetessä varaudutaan myös uuden alueen leikkipaikkaverkoston täydentämiseen. Tämän osalta tulee rakentamisien kehittymistä seurata tarkemmin 5-vuotisjakson aikana ja leikkipaikkaohjelmaa päivittää, mikäli asukaslukujen kehitysennusteet pitävät paikkansa. Saunaniemen leikkipaikkaverkosto on parantunut vuonna 2015 valmistuneen uuden leikkipaikan myötä (Itäviitanpuisto). Kurttilan alueen täydennysrakentamisen toteutuessa varaudutaan rakentamaan uusi leikkipaikka Kapsäkinmäen puistoon, mikä puolestaan täydentää palvelurakennetta Saunaniemi-Kurttila alueella seuraavan 10-vuotiskauden aikana. Espoon leikkipaikkaohjelma

10 ESPOON PIENALUEET JA LEIKKIPAIKAT 10 Espoon leikkipaikkaohjelma

11 Muilla lapsiluvuiltaan kasvavilla alueilla kuten Mäkkylä-Perkkaa, Otaniemi, Kirkkojärvi, Suvela ja Kuninkainen on varauduttu uuden leikkipaikan toteuttamiseen. Suvelassa on lisäksi perusparannettu asukaspuisto Perkkaalla ja Matinkylässä asukaspuiston perusparannus on ohjelmoitu toteutettavaksi seuraavan 5-vuotiskauden aikana. Uuden leikkipaikan tarvetta arvioitaessa tulee siis lapsimäärän kehityksen lisäksi tarkastella alueen olevaa leikkipaikkatiheyttä, olevien leikkipaikkojen kunnostamistarvetta, laajentamismahdollisuuksia ja välineistön kehittämistä. Vasta tämän jälkeen on syytä miettiä tarvitaanko kokonaan uusi leikkipaikka. Korpimaan leikkipaikka (163) RP Kotiportinpuiston leikkipaikka (164) AF Vanhan-Mankkaan puiston leikkipaikka (177) AF Huvilinnanaukion leikkipaikka (131) AF Hiidenheinän leikkipaikka (125) AF Kuusikallionkentän leikkipaikka (180) AF Espoon leikkipaikkaohjelma

12 Suuralueet (7) muutos 100 Tilastoalueet (27) muutos Pienalueet (93) muutos muutos muutos muutos +100 Espoon väestö iän mukaan muutos (kpl) 0 6 v v. 0 6 v v. 0 6 v v. Espoo Suur Leppävaara Kanta Leppävaara Pohjois Leppävaara Etelä Leppävaara Mäkkylä Lintukorpi Lintulaakso Uusmäki Lintumetsä Perkkaa Kilo Karakallio Nuijala Kuninkainen Karakallio Laaksolahti Veininlaakso Lähderanta Jupperi Viherlaakso Lippajärvi Viherlaakso Lippajärvi Sepänkylä Sepänkylä Suur Tapiola Kanta Tapiola Tapiolan keskus Länsikorkee Otsolahti Niittykumpu Pohjois Tapiola Otaniemi Otaniemi Haukilahti Westend Westend Haukilahti Mankkaa Vanha Mankkaa Taavinkylä Laajalahti Ruukinranta Pohjois Laajalahti Suur Matinkylä Matinkylä Matinmetsä Tiistilä Matinlahti Matinkylän keskus Nuottaniemi Miessaari Olari Friisilä Olarinmäki Kuitinmäki Henttaa Suurpelto Henttaa Suurpelto (tietolähde: Tilastokeskus ja Espoon väestöennuste , Espoon kaupunki / Kaupunkitieto) 12 Espoon leikkipaikkaohjelma

13 Espoon väestö iän mukaan muutos (kpl) 0 6 v v. 0 6 v v. 0 6 v v. 4 Suur Espoonlahti Kanta Espoonlahti Espoonlahden keskus Soukanmäki Kivenlahti Laurinlahti Soukanniemi Saunalahti Kattilalaakso Tillinmäki Saunaniemi Nöykkiö Latokaski Latokaskenmäki Eestinmalmi Malminmäki Nöykkiönlaakso Kaitaa Iivisniemi Hannus Hannusjärvi Suvisaaristo Suvisaari Ulkosaaret Suur Kauklahti Kanta Kauklahti Kauklahti Espoonkartano Kurttila Vanttila Kurttila Vanttila Vanha Espoo Kanta Espoo Kirkkojärvi Tuomarila Suvela Kuurinniitty Kaupunginkallio Ymmersta Muurala Gumböle Muurala Gumböle Bemböle Karvasmäki Järvenperä Högnäs Karhusuo Kunnarla Nuuksio Nupuri Kolmperä Vanha Nuuksio Nupuri Siikajärvi Nuuksionpää Ämmässuo Pohjois Espoo Vanhakartano Röylä Röylä Puotinen Vanhakartano Perusmäki Niipperi Kalajärvi Lakisto Kalajärvi Luukki Lahnus Lakisto Velskola Muut Espoon leikkipaikkaohjelma

14 5 LEIKKIPAIKKAOHJELMA Kaupunkitekniikan keskuksen hallinnassa on vuonna 2016 yhteensä 169 yleistä leikkipaikkaa ja 15 asukaspuistoa. Leikkipaikkoja on Espoossa paikoin hyvinkin tiheästi. Kaupunkirakenteen tiivistymisen ja uusien alueiden rakentamisen myötä sekä kaupungin väkiluvun kasvaessa leikkipaikkojen tarve tulee yhä lisääntymään. Leikkipaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kehittämiseksi on leikkipaikkoja tarkasteltu palvelukokonaisuutena. Leikkipaikkaverkoston kehittämisessä otetaan huomioon seuraavat näkökulmat: alueen asukasmäärä ja ikäjakauma ja ennustettu väestökehitys maankäytön muutos alueella, mahdollinen uusi asuinrakentaminen leikkipaikkojen turvallinen saavutettavuus, viihtyisyys ja houkuttelevuus sijainti, koko, miljöö, ympäristötekijät leikkipaikkojen monipuolinen ja riittävän laadukas leikkivälinetarjonta leikkipaikkojen esteettömyys ja turvallisuus asukasyhteistyö, vuorovaikutus suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon resurssit Asemakaavoitetulla alueella leikkipaikan suositeltavana saavutettavuussäteenä voidaan pitää metriä turvallisia kevyenliikenteen reittejä pitkin. Verkostotiheyttä tarkasteltaessa kuten myös uusien leikkipaikkojen sijoittelussa tulee huomioida kuitenkin myös muut seikat kuin etäisyys, mm. asukasmäärä ja -tiheys, muiden viher- ja virkistysalueiden määrä ja laatu, muiden palveluiden sijoittuminen (mm. koulu- ja päiväkotiverkosto). Erityisesti haja-asutusalueella leikkipaikkojen osittainen palvelutarve voidaan ajatella tukeutuvan paikalliseen koulu- ja varhaiskasvatustoimintaan (ilta- ja viikonloppukäyttö). Haja-asutusalueilla ei ole mahdollista löytää paikkoja leikkipaikoille, sillä kunnan lunastusoikeus syntyy asemakaavoituksen kautta. Asukaspuistot palvelevat laajempaa aluetta ja niiden saavutettavuussäteenä voidaan asemakaavoitetuilla alueilla pitää 1,5-2 km. Asukaspuistoihin tulee olla hyvien kevyen liikenteen yhteyksien lisäksi myös toimivat joukkoliikenneyhteydet. Tapiolan asukaspuisto (277) RP 14 Espoon leikkipaikkaohjelma

15 Leikkipaikkaverkoston kehittämisen periaatteet Leikkipaikkojen palveluverkoston tulee olla kattava suhteessa väestömäärään ja käyttäjiin. Saavutettavuus ja etäisyydet mitataan turvallisia (esteettömiä) kevyen liikenteen yhteyksiä pitkin huomioiden isot väylät ja vaaralliset tienylitykset. Ylläpidetään ja kunnostetaan nykyisiä kohteita lakien ja standardien mukaisesti ja turvallisuusnormit huomioiden. Toteutetaan uusia leikkipaikkoja maankäytön kehittymiseen ja asukasmäärän kasvuun perustuen. Tarkastellaan kriittisesti olevaa verkostotiheyttä, selkeytetään palvelurakennetta ja ylläpitovastuita. Lähekkäin ja tiheästi sijaitsevien leikkipakkojen kohdalla mietitään toimintojen keskittämistä, kun joku alueen leikkipaikoista tulee kunnostusikään. Poistetaan leikkipaikka mikäli alueella on selvityksen perusteella ylimitoitettu leikkipaikkatarjonta. Arvioidaan leikkipaikkojen säilyttämisen tarvetta aluekohtaisesti. Mikäli alueelta voidaan poistaa leikkipaikka, tulee korvaavan palvelun löytyä kohtuuetäisyydeltä. Poisto ajoitetaan siten, että korvaava leikkipaikka on käytössä kun leikkipaikka poistuu käytöstä. Poistettavan leikkipaikan alue kunnostetaan lähtökohtaisesti viheralueeksi. Luovutaan yhden tai muutaman välineen leikkipisteistä. Tällaisia kohteita on nykyisin esimerkiksi aukioilla tai ostoskeskusten yhteydessä. Uusien leikkipaikkojen suunnittelussa tarkastellaan alueen leikkipaikkatilannetta laajemmin ja arvioidaan leikkipaikkatarve ja käyttäjäryhmät huolellisesti. Yksityiskohtaista leikkipaikkaverkoston mitoitukseen liittyvää lainsäädäntöä tai ohjeistusta ei ole, mutta esim. kuntalaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa annetaan palveluntarjonnan määrään ja laatuun liittyviä periaatteellisia velvoitteita. Leikkipaikkojen kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvät kuluttajaturvallisuuslaki ( /920) sekä turvallisuutta ohjaavat voimassa olevat Suomen Standardisoimisliitto SFS:N julkaisemat leikkipaikkastandardit. Leikkipaikkojen nimeäminen Selvitystyön myötä nousi esiin tarve yhtenäistää leikkipaikkojen nimeämistä. Leikkipaikkoja on nimetty asemakaavan mukaisen puiston, katuosoitteen tai epävirallisen paikannimen tai kutsumanimen mukaan. Nimeämisessä tulee jatkossa noudattaa asemakaavan mukaista paikannimeä. Jos asemakaavassa puistoalueella ei ole nimeä, tulee puistolle pyytää virallinen nimi, jota käytetään myös leikkipaikan nimenä. Asukaspuistot nimetään kaupunginosan mukaan. Espoon leikkipaikkaohjelma

16 Kauniainen Leikkipaikkaohjelmassa esitetyt nykyiset säilytettävät ja perusparannettavat sekä suunnitellut uudet leikkipaikat ja asukaspuistot vaikutusalueineen Leikkipaikkojen saavutettavuussäde 500 m Asukaspuistojen saavutettavuussäde 1500 m

17 6 LEIKKIPAIKKOJEN INVENTOINNIT JA TOIMENPITEET Sivulta 22 alkaen on esitetty osa-aluekartoilla ja listauksena kaikki kaupunkitekniikan keskuksen hallinnoimat leikkipaikat ja niihin määritellyt toimenpiteet ohjelmakaudelle Leikkipaikat, joiden hallintavastuu tulee selvittää, löytyvät sivulta Leikkipaikkojen ja asukaspuistojen vaikutusalueet on esitetty viereisellä sivulla. Leikkipaikkaverkoston kartta on saatavissa myös isompikokoisena tulosteena. Yhteenveto leikkipaikkojen määristä Asukaspuistot 15 - ei toimenpiteitä ohjelmakaudella 11 - perusparannus 5 vuoden sisällä 3 - perusparannus 10 vuoden sisällä 1 Leikkipaikat ei toimenpiteitä ohjelmakaudella 94 - perusparannus 5 vuoden sisällä 18 - perusparannus 10 vuoden sisällä 20 - poisto 5 vuoden sisällä 11 - poisto 10 vuoden sisällä 14 Vastuutahon selvittäminen 12 Uudet suunnitellut leikkipaikat 22 Uudet suunnitellut asukaspuistot 1 Poistettavat ja perusparannettavat leikkipaikat Puistoissa sijaitsevista poistettavista leikkipaikoista laaditaan leikkipaikan purkusuunnitelma. Suunnitteluprosessi on vuorovaikutteinen eli suunnitelmaluonnoksesta tiedotetaan, se esitellään yleisötilaisuudessa ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Vaikka leikkipaikka poistetaan, säilyy alue lähtökohtaisesti viheralueena. Mikäli myöhemmin ilmenee tarve rakentaa uusi yleinen leikkipaikka poistetun leikkipaikan alueelle, on se mahdollista toteuttaa normaalin puistosuunnitelman mukaisesti. Syynä leikkipaikan poistoon voi olla esimerkiksi leikkipaikan vähäinen käyttö, maankäytön muuttuminen tai että alueella sijaitsee nykyisin tai alueelle on tulossa korvaava leikkipaikka. Puutteet turvallisuudessa tai huono kunto eivät yksin ole riittävä peruste leikkipaikan poistamiselle, vaan poistaminen arvioidaan aina kohde- ja tapauskohtaisesti tutkimalla kaikkia edellä mainittuja lähtökohtia. Leikkipaikan poistaminen tulee olla aina tarkoituksenmukaista. Samalla puistoalueella sijaitsevia erillisiä leikkipaikkoja voidaan myös yhdistää ja kehittää toimivimmiksi kokonaisuuksiksi. Espoon leikkipaikkaohjelma

18 Leikkipaikat, jotka on ohjelmassa esitetty poistettavaksi ohjelmakauden loppupuolella eli 5-10 vuoden kuluttua, arvioidaan normaalin kunnossapidon turvin säilytettäviksi, kunnes leikkipaikan turvallisuus tai muut toiminnalliset tekijät (esim. välineiden kunto, valaistus, ilkivaltaalttius) edellyttävät toimenpiteitä. Näiden leikkipaikkojen turvallisuus- ym. näkökohtia tulee seurata erityisesti vuositasolla ja tarkastaa niiden vaikutuksia ohjelmaan. Perusparannuksen yhteydessä leikkipaikan välinevalikoimaa ja toimintoja voidaan tarvittaessa kehittää monipuolisemmaksi ja toiminta-alueen kokoa tarkastella uudelleen. Uudet suunnitellut leikkipaikat Ohjelmassa on esitetty 23 uutta suunniteltua leikkipaikkaa, joiden toteutuksen on arvioitu sijoittuvan ohjelmakaudelle Näistä kohteista osasta on olemassa hyväksytty puistosuunnitelma ja osasta on laadittu myös rakennussuunnitelmat. Osaa kohteista ei ole vielä suunniteltu. Uusien leikkipaikkojen rakentamisen tarve perustuu pääasiassa kaupungin tiivistymiseen Länsimetron varrelle sekä uusien asuinalueiden syntymiseen. Uusien leikkipaikkojen määrän ja sijainnin arvioimisessa kaupunkisuunnittelukeskuksella on ollut keskeinen rooli. Tarkastelujaksolla arvioidaan etenkin Otaniemen, Niittykummun, Finnoo-Kaitaan, Perkkaan ja Kurttilan alueiden maankäytön kehittymisen ja rakentamisen aiheuttavan uuden leikkipaikan investointitarpeen alueelle. Leikkipaikat, joiden hallinnollinen ja operatiivinen vastuutaho selvitetään Leikkipaikkaselvityksen aikana ilmeni, että kaupunkitekniikan keskuksen ylläpitämistä leikkipaikoista 12 on sellaisia kohteita, joiden pääkäyttäjät ovat arkipäivisin kunnalliset suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit, ostopalvelupäiväkodit ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat. Kohteet on esitetty sivuilla Nämä leikkipaikat ovat joko kokonaan päiväkotien tai varhaiskasvatuksen ryhmien käyttämiä kohteita tai pääkäyttäjien lisäksi leikkipaikkaa käyttävät muutkin asiakkaat. Palveluverkkotarkastelun avulla on kuitenkin varmistettu, että kyseisiä leikkipaikkoja ei ole tarvetta sisällyttää yleisten leikkipaikkojen palveluverkostoon. Ohjaustyöryhmän työskentelyn aikana ei saatu selvyyttä siitä, kenen vastuulle päiväkotien käyttämät leikkipaikat voidaan osoittaa. Tämän johdosta ohjaustyöryhmä esittää, että kyseisten leikkipaikkojen osalta selvitetään vastuutaho, joka hallinnoi leikkipaikkojen koordinointia, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Vastuun selvittämistä pyydetään tilapalvelut-liikelaitoksen, sivistystoimen ja kaupunkitekniikan keskuksen johdolta. 18 Espoon leikkipaikkaohjelma

19 7 INVESTOINNIT JA KUSTANNUKSET Olevien leikkipaikkojen perusparannukset ja poistot sekä uudiskohteiden rakentaminen esitetään vuosittaiseen investointiohjelmaan. Kohteiden toteuttamiskustannukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä. Kaupunki on investoinut viime vuosina asukaspuistojen perusparantamiseen kunnostamalla noin yhden asukaspuiston vuosittain. Asukaspuistojen kunnostustoimenpiteiden kustannukset ovat vaihdelleet 0,6 1,0 miljoonan euron välillä. Uusia leikkipaikkoja on rakennettu vuosittain 1-2 kpl, ja näiden kustannukset ovat olleet keskimäärin euroa. Leikkipaikkojen perusparannuksia on toteutettu kohteiden laajuudesta riippuen vuosittain 3-6 kpl. Perusparannuksen kustannukset riippuvat kunnostuksen tarpeesta ja toimenpiteiden laajuudesta ja ovat vaihdelleet euron välillä. Uusia asukaspuistoja tai laajempia perusparannus- ja saneerauskohteita ovat ohjelmakaudella Matinkylän asukaspuisto ja mahdollisesti Kaitaan/Finnoon uusi asukaspuisto, jonka sijaintipaikka Kaitaalla tai Finnoossa tarkentuu lähempänä toteutusajankohtaa. Matinkylän asukaspuiston kehittämisen ja kunnostamisen kustannuksiksi on arvioitu yli 2,5 milj. euroa. Ohjelman myötä on syytä varautua leikkipaikkojen ylläpitokustannusten kasvuun seuraavan 10 vuoden aikana. Poistettavia leikkipaikkoja on ohjelmakaudella 25 ja uusia rakennettavaksi esitettyjä leikkipaikkoja 22 sekä yksi asukaspuisto. Koska monet poistettavista kohteista ovat pieniä ja vaatimattomia ja uudet kohteet tulevat olemaan suurempia ja monipuolisempia, voidaan ylläpitoresurssien tarpeen olettaa kasvavan, vaikka leikkipaikkojen määrä pysyy ennallaan tai hiukan jopa vähenee. Leikkipaikat vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja säännöllisiä tarkastuksia. Ylläpitokustannuksilla on monessa kohteessa suurempi vaikutus kuin kertaluontoisella investoinnilla, ja ylläpitoon tuleekin kiinnittää huomiota myös suunnitteluratkaisuissa. Leikkivälineiden ja turva-alustojen silmämääräiset tarkastukset tehdään vähintään kahden viikon välein (joissakin kohteissa 1-2 kertaa viikossa), rakenteelliset tarkastukset tehdään kolmesti vuodessa ja vuosittain näiden lisäksi tehdään laajemmat turvatarkastukset. Leikkipaikkojen ylläpitoon vaikuttavat erityisesti myös käyttäjämääristä aiheutuva pintojen ja materiaalien kuluminen, välineiden kulumisen aiheuttamat korjaustarpeet sekä ilkivalta ja muuttuvat turvallisuusohjeet ja standardit. Leikkipaikat hoidetaan A2-hoitoluokan mukaan. Kuitinmäenkentän leikkipaikka (318) AF Keijuniityntien leikkipaikka (151) AF Espoon leikkipaikkaohjelma

20 8 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Leikkipaikkaohjelma päivitetään vähintään kerran ohjelmakauden aikana. Karttaliitteisiin ja kaupungin ylläpitoseurantaan päivitetään tiedot uusista, perusparannetuista ja poistetuista kohteista. 0-5 ja 5-10 vuoden aikana perusparannettaviksi määriteltyjen leikkipaikkojen kunnostusaikataulua tarkennetaan vuosittain ja kohteita esitetään investointiohjelmaan. Tieto kohteiden kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä ja priorisoinnista saadaan kaupunkitekniikan keskuksen infrapalveluista. Investointiyksikön viheralueiden suunnittelussa määritellään tarkempi vuosittainen leikkipaikkojen peruskorjauksen ja poistamisen määrä sovittamalla investoinnit vuosittaiseen määrärahaan ja tavoitetilaan. Ohjelmassa esitettyjen 38 leikkipaikan ja neljän asukaspuiston kunnostaminen 10-vuotiskaudella edellyttää 4-5 kohteen toteutusta vuosittain. Asukaspuistojen kunnostaminen painottuu 0-5-vuotisjaksolle, ja suurin kustannusvaikutus kohdistuu Matinkylän asukaspuiston perusparannukseen. Arvioitujen 23 uuden leikkipaikan toteuttaminen 10-vuotiskaudella edellyttää 2-3 leikkipaikan rakentamista vuosittain. Uusien kaavoitettujen voimakkaasti täydentyvien kaupunginosien (esim. Finnoo, Kaitaa, Otaniemi, Suurpelto) tilanne tulee tarkistaa viiden vuoden sisällä uudelleen, jolloin on paremmin ennustettavissa tulevan rakentamisen määrä ja aikataulu sekä asukasmäärän kehittyminen ja voidaan päivittää leikkipaikkatarve. 9 HALLINNOLLINEN KÄSITTELY Espoon leikkipaikkaohjelma esitellään syksyllä 2016 teknisessä lautakunnassa. Yksittäisestä leikkipaikan poistamisesta ja uuden leikkipaikan perustamisesta laaditaan purkutai rakennussuunnitelma pyrkien vuorovaikutteisuuteen paikallisten asukkaiden kanssa ennen suunnitelman valmistumista. Purku- tai rakennussuunnitelman perusteella tehdään katupäällikön täytäntöönpanoa koskeva päätös. Perusparannettavien leikkipaikkojen osalta suunnittelunaikaiseen hyvään käytäntöön sisältyy vuorovaikutteinen yhteistyö asukkaiden kanssa. Perusparannettavien leikkipaikkojen rakennussuunnitelmien perusteella tehdään tapauskohtaisesti katupäällikön täytäntöönpanoa koskeva päätös. 20 Espoon leikkipaikkaohjelma

21 sivu 22 sivu 24 sivu 26 sivu 28 sivu 30 sivu 32 sivu 34 sivu 36 sivu 38 sivu 40 sivu 42 Osa-aluekarttojen jako Espoon leikkipaikkaohjelma

22 22 Espoon leikkipaikkaohjelma

23 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 118 Haarssinpuiston leikkipaikka 126 Kalajärven asukaspuisto ns. Hiiripuisto 139 Juvanpuiston leikkipaikka 144 Kalliolaakson leikkipaikka 261 Saudarkrokurinpuiston leikkipaikka Perusparannus 5 vuoden sisällä 225 Odilammen leikipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake Perusparannus 10 vuoden sisällä 216 Niipperinkentän leikkipaikka Poistetaan 10 vuoden sisällä 254 Ruskaniityn leikkipaikka sijaitsee tori-/katualueella Espoon leikkipaikkaohjelma

24 24 Espoon leikkipaikkaohjelma

25 nro nimi huomioita Perusparannus 5 vuoden sisällä 161 Kolmperän leikipaikka Suunniteltu uusi 367 Nupurinkartanonpuiston leikkipaikka Espoon leikkipaikkaohjelma

26 26 Espoon leikkipaikkaohjelma

27 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 207 Miilukorvenkentän leikkipaikka 226 Oittaan ulkoilualueen leikkipaikka 238 Pihlajarinteen leikkipaikka Y-tontilla, vastuutaho Kake 253 Rusakkopuiston leikkipaikka Suunniteltu uusi 351 Pellaksenhaan leikkipaikka Espoon leikkipaikkaohjelma

28 28 Espoon leikkipaikkaohjelma

29 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 104 Aitanurmen leikkipaikka 138 Jupperin rantapuiston leikkipaikka 145 Karakallion asukaspuisto vastuutahot: Kake (puisto), Tilapalvelut-liikelaitos (YS-tontti) 173 Kulloonmäenpuiston leikkipaikka 178 Laaksonpohjan leikkipaikka 223 Nurmikuukusen leikkipaikka 249 Rastasniityn leikkipaikka 269 Soihtupuiston leikkipaikka 300 Viputien leikkipaikka sijaitsee UL-alueella, vastuutaho Kake Perusparannus 5 vuoden sisällä 152 Kilonkallion leikkipaikka matonpesupaikka 184 Lähdesilmän leikkipaikka Perusparannus 10 vuoden sisällä 190 Lehtipuiston leikkipaikka 255 Ryytimaan leikkipaikka 287 Tuohisniityn leikkipaikka sijaitsee UP-alueella, vastuutaho Kake 296 Viherlaakson asukaspuisto Poistetaan 10 vuoden sisällä 153 Kilontorin leikkipaikka sijaitsee tori-/katualueella 276 Tähtimöpuiston leikkipaikka Suunniteltu uusi 352 Karaniityn leikkipaikka 376 Laaksolahden urheilupuiston leikkipaikka sisältyy urheilupuiston kehittämiseen Espoon leikkipaikkaohjelma

30 30 Espoon leikkipaikkaohjelma

31 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 131 Huvilinnanaukion leikkipaikka 169 Krenatöörinpuiston leikkipaikka 187 Lansapuronpuiston leikkipaikka 193 Leppävaaran asukaspuisto sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Tilapalvelut-liikelaitos 224 Nurmilinnunpuiston leikkipaikka 230 Painiityn leikkipaikka 251 Rinkelipuiston leikkipaikka 267 Sikurimyllynpuiston leikkipaikka 279 Tikanpuiston leikkipaikka 286 Trillapuiston leikkipaikka 291 Muskettipuiston leikkipaikka 315 Leppävaaran urheiluaukion leikkipaikka 320 Lähetinpuiston leikkipaikka Perusparannus 5 vuoden sisällä 147 Kartanonpuiston leikkipaikka 235 Perkkaan asukaspuisto Poistetaan 5 vuoden sisällä 233 Parkvillanpihan leikkipaikka 236 Perkkaan aukion leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla 282 Topparoikanmäen leikkipaikka Poistetaan 10 vuoden sisällä 106 Alberganesplanadin leikkipaikka sijaitsee aukiolla 192 Leppälinnunkujan leikkipaikka sijaitsee aukiolla 213 Muukalaispuiston leikkipaikka Suunniteltu uusi 353 Puustellinpuiston leikkipaikka 354 Säterinkentän leikkipaikka 355 Merilän leikkipaikka Espoon leikkipaikkaohjelma

32 32 Espoon leikkipaikkaohjelma

33 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 232 Kauklahden asukaspuisto sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Tilapalvelut-liikelaitos 237 Pihlajamäenpuiston leikkipaikka 262 Saunalahdenpuiston leikkipaikka 280 Tillinmäenkentän leikkipaikka 295 Vantinlaakson leikkipaikka 319 Valkamapuiston leikkipaikka 321 Palttinapuiston leikkipaikka sijaitsee asukaspuiston vieressä 322 Itäviitanpuiston leikkipaikka Poistetaan 10 vuoden sisällä 246 Puuhkalakinpuiston leikkipaikka Suunniteltu uusi 356 Kapsäkinmäen leikkipaikka 368 Pytinginpellon leikkipaikka asemakaava vireillä Espoon leikkipaikkaohjelma

34 34 Espoon leikkipaikkaohjelma

35 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 112 Eestinaukion leikkipaikka 113 Entressen leikkipaikka K-tontti, vastuutaho Kake 117 Finnoonniityn leikkipaikka matonpesupaikka 129 Hösmärinniityn leikkipaikka 150 Kattilapohjan leikkipaikka 156 Kirkkojärvenrannan leikkipaikka 163 Korpimaan leikkipaikka 164 Kotiportinpuiston leikkipaikka 174 Kuloniityn leikkipaikka 188 Latokasken asukaspuisto 202 Martinniitynpuiston leikkipaikka 211 Mikkelänpuiston leikkipaikka 212 Mikkelänrinteen leikkipaikka 219 Nöykkiönpuiston leikkipaikka 242 Pitkänotkon leikkipaikka 245 Purotanhuan leikkipaikka 268 Sinisiimeksen leikkipaikka 275 Suvelan asukaspuisto 278 Tasakallion leikkipaikka 310 Joukinahon leikkipaikka 357 Noropuiston leikkipaikka Perusparannus 5 vuoden sisällä 298 Viiripuiston leikkipaikka 239 Pisan asukaspuisto sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Tilapalvelut-liikelaitos 241 Pitkäkorvenpuiston leikkipaikka Perusparannus 10 vuoden sisällä 136 Jalavapuiston leikkipaikka 154 Kippotien leikkipaikka 256 Saarnimäen leikkipaikka 285 Töyrylaakson leikkipaikka Poistetaan 5 vuoden sisällä 141 Kaivomestarinaukion leikkipaikka 297 Vihtatien leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake Poistetaan 10 vuoden sisällä 123 Heisipuunkujan leikkipaikka sijaitsee katualueella, vastuutaho Kake 189 Latokaskenpuiston leikkipaikka 324 Pisanpuiston leikkipaikka Uusi suunniteltu 358 Suviniityn leikkipaikka 359 Lakelanpuiston leikkipaikka 360 Espoon kaivon puiston leikkipaikka 361 Naapurinmäen leikkipaikka Keski-Espoon urheilupuisto, vastuutaho Kake 375 Latokasken urheilupuiston leikkipaikka asemakaava vireillä, vastuutaho Kake Espoon leikkipaikkaohjelma

36 36 Espoon leikkipaikkaohjelma

37 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 111 Auringonkehrän leikkipaikka sijaitsee aukiolla 119 Hans Floorin puiston leikkipaikka 127 Holmankorven leikkipaikka 137 Jukolanahteen leikkipaikka 177 Vanhan-Mankkaan puiston leikkipaikka 179 Kuurinkentän leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake 186 Landbackan leikkipaikka 196 Lillhemtinpuiston leikkipaikka asemakaava vireillä 197 Lukupuronpuiston leikkipaikka 200 Maapallopuiston leikkipaikka 204 Matinkallionpuiston leikkipaikka kunnostus Nihtimäen leikkipaikka 227 Olarin asukaspuisto ns. Kuitinmäenpuisto 231 Palokaivonkentän leikkipaikka 234 Pattistenpellon leikkipaikka 292 Mankkaan asukaspuisto sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Tilapalvelut-liikelaitos 304 Ymmerstanmäen leikkipaikka 328 Matinkylän urheilupuiston leikkipaikka sijaitsee urheilualueella, vastuutaho Kake Perusparannus 5 vuoden sisällä 217 Niittykummunpuiston leikkipaikka 243 Porttipuiston leikkipaikka 258 Sammalkallionkentän leikkipaikka 289 Tynnyripuiston leikkipaikka Perusparannus 10 vuoden sisällä 165 Tonttumaan leikkipaikka 170 Kuitinkallion leikkipaikka 181 Kuutamopuiston leikkipaikka 199 Lystimäenpuiston leikkipaikka Poistetaan 5 vuoden sisällä 120 Haukikentän leikkipaikka 124 Henttaan (Vähäniityn) leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake Uusi suunniteltu 362 Vähäniityn leikkipaikka 364 Niittypuiston leikkipaikka 365 Niittysillanpuiston leikkipaikka 373 Tontunmäenpuiston leikkipaikka Espoon leikkipaikkaohjelma

38 38 Espoon leikkipaikkaohjelma

39 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 103 Ahertajantien leikkipaikka 128 Hopealehdon leikkipaikka 148 Kaskenkaatajantien leikkipaikka 160 Koivuviidankentän leikkipaikka kunnostus Otto-Iivari Meurmanin puiston leikkipaikka 260 Sateentien leikkipaikka 277 Tapiolan asukaspuisto 301 Westendinpuiston leikkipaikka 327 Westendin uimarannan leikkipaikka Perusparannus 5 vuoden sisällä 115 Everstinpuiston leikkipaikka 135 Itärannan leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake 176 Kurkijoenpuiston leikkipaikka 288 Tuuliniityn leikkipaikka Perusparannus 10 vuoden sisällä 220 Nuotiopuiston leikkipaikka 259 Sampotorin leikkipaikka sijaitsee tori-/katualueella 265 Seponkentän leikkipaikka 283 Toppelundinportin leikkipaikka Poistetaan 5 vuoden sisällä 134 Iltaruskontien leikkipaikka puistolla ei nimeä kaavassa Poistetaan 10 vuoden sisällä 228 Otsolahdenniityn leikkipaikka puistolla ei nimeä kaavassa 284 Tornitason leikkipaikka Uusi suunniteltu 371 Hagalundinkallion leikkipaikka asemakaavoitus vireillä, sijainti likimääräinen 372 Hagalundinpuiston leikkipaikka asemakaavoitus vireillä, sijainti likimääräinen Espoon leikkipaikkaohjelma

40 40 Espoon leikkipaikkaohjelma

41 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 101 Aallonharjan leikkipaikka 105 Alakartanonkujan leikkipaikka 108 Amiraalinpuiston leikkipaikka 109 Ankkuripohjan leikkipaikka 110 Ankkuripuiston leikkipaikka 146 Yläkartanonpolun leikkipaikka 158 Kivenlahden asukaspuisto 168 Krattivuoren leikkipaikka sijaitsee Y-tontilla, vastuutaho Kake 185 Laivatorin leikkipaikka 201 Marinpuiston leikkipaikka 263 Seitsenmerenpuiston leikkipaikka 270 Soukanpuiston leikkipaikka 272 Soukan asukaspuisto Perusparannus 10 vuoden sisällä 133 Iivisniemenpuiston leikkipaikka 1 kehitetään kokonaisuudeksi kohteen 307 kanssa 203 Martinmäenpuiston leikkipaikka 307 Iivisniemenpuiston leikkipaikka 2 kehitetään kokonaisuudeksi kohteen 133 kanssa Poistetaan 5 vuoden sisällä 182 Kuuttipuiston leikkipaikka 302 Yläkartanonaukion leikkipaikka Poistetaan 10 vuoden sisällä 132 Iivisniemenpellon leikkipaikka 273 Soukatorin leikkipaikka Uusi suunniteltu 369 Marinkentän / sataman leikkipaikka 374 Kaitaan asukaspuisto Espoon leikkipaikkaohjelma

42 42 Espoon leikkipaikkaohjelma

43 nro nimi huomioita Ei toimenpiteitä 167 Koukkuniemenpuiston leikkipaikka 206 Matinmetsän leikkipaikka 221 Nuottamiehenpuiston leikkipaikka 222 Nuottaniemen leikkipaikka 274 Suinonpuiston leikkipaikka Perusparannus 5 vuoden sisällä 121 Haukiverkon leikkipaikka 205 Matinkylän asukaspuisto 325 Matinkylän uimarannan leikkipaikka 326 Haukilahden uimarannan leikkipaikka Perusparannus 10 vuoden sisällä 142 Kalapuiston leikkipaikka Poistetaan 5 vuoden sisällä 299 Vilpunpolun leikkipaikka liittyy Matikylän asukaspuiston kunnostukseen Uusi suunniteltu 370 Syvänsalmenpuiston leikkipaikka Espoon leikkipaikkaohjelma

44 44 Espoon leikkipaikkaohjelma

45 Leikkipaikat, joiden hallinnollinen ja operatiivinen vastuutaho selvitetään Kohdenumero, leikkipaikan nimi, osoitetiedot ja tiedossa olevat käyttäjäryhmät: 102 Ajurinpuiston leikkipaikka Ajurinkuja 4, Åbergin lastentalon avoin päiväkoti 125 Hiidenheinän leikkipaikka Aarnivalkea 2A, päiväkoti Satusoppi (y) 130 Huvilinnan leikkipaikka Numersinkatu, päiväkoti Albatross Alberga (y) 143 Kalevanvainion leikkipaikka Nyyrikkitie 1, Maarinniityn päiväkoti (k), Folkhälsans daghem (y) 151 Keijuniityntien leikkipaikka Keijuniitty 1, Päiväkoti Satumetsä (o) 162 Kongsberginpuiston leikkipaikka Lokirinne 2, Kongsbergs daghem (k) 171 Kuitinmäenpuiston itäreunan leikkipaikka, ns. Meteorinkadun leikkipaikka Meteorinkatu 7, useita eri päiväkoteja, myös yksityisiä 172 Kuitinmäenpuiston pohjoisreunan leikkipaikka Ellipsikuja 9, Planeetan päiväkoti (k) 180 Kuusikallionkentän leikkipaikka Kuusikallionkuja 5, Tarjalaxin päiväkoti (o), Länsiväylän kielikylpy (y), Päiväkoti Mesimarja (o) 303 Ylämäenlaidan leikkipaikka Ylämäentie 4, Kielikylpypäiväkoti Honey Monsters (y) 318 Kuitinmäenpuiston Kuitinmäenkentän leikkipaikka Kuitinkuja 3, useita ruotsinkielisiä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja 329 Viiripuiston länsiosan leikkipaikka Viirikuja 2, Kiltapuiston päiväkoti (k) (k) (y) (o) kunnallinen päiväkoti yksityinen päiväkoti ostopalvelupäiväkoti Espoon leikkipaikkaohjelma

46 ei toimenpiteitä perusparannus 5 vuoden sisällä perusparannus 10 vuoden sisällä poisto 5 vuoden sisällä ESPOON LEIKKIPAIKKAOHJELMA poisto 10 vuoden sisällä LEIKKIPAIKAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ suunniteltu uusi leikkipaikka selvitettävä NRO NIMI STATUS NAMN OSOITE N E 101 Aallonharjan leikkipaikka ei toimenpiteitä Vågkammens lekplats Tyrskykuja 5, Espoo Ajurinpuiston leikkipaikka selvitettävä Ajurinkuja 4, Espoo Ahertajantien leikkipaikka ei toimenpiteitä Flitarvägens lekplats Ahertajantie 8, Espoo Aitanurmen leikkipaikka ei toimenpiteitä Gärdeslindans lekplats Kärrynpyöräntie 3, Espoo Alakartanonkujan leikkipaikka ei toimenpiteitä Nedergårdsgrändens lekplats Alakartanonkuja 4, Espoo Alberganesplanadin leikkipaikka pois 5-10 Alberga gårdsparkens lekplats Alberganesplanadi, Espoo Amiraalinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Amiralsparkens lekplats Amiraalinpolku 4, Espoo Ankkuripohjan leikkipaikka ei toimenpiteitä Ankarbottenparkens lekplats Kourakuja 2, Espoo Ankkuripuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Ankarparkens lekplats Kipparinkatu 5 A, Espoo Auringonkehrän leikkipaikka ei toimenpiteitä Solksivans platsens lekplats Maapallonkuja 4, Espoo Eestinaukion leikkipaikka ei toimenpiteitä Estplatsens lekplats Eestinahde 1 B, Espoo Entressen leikkipaikka ei toimenpiteitä Entresses lekplats Kiltaraitti 2, Espoo Everstinpuiston leikkipaikka pp 0-5 Översteparkens lekplats Everstinkatu 3, Espoo Finnoonniityn leikkipaikka ei toimenpiteitä Finnoängens lekplats Finnoonniitty 6, Espoo Haarssinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Harsparkens lekplats Haarssintie 3, Espoo Hans Floorin puiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Hans Floors parkens lekplats Anna Bildstenin polku 1, Espoo Haukikentän leikkipaikka pois 0-5 Gäddplanens lekplats Haukitie 1, Espoo Haukilahden uimarannan leikkipaikka pp Haukiverkon leikkipaikka pp 0-5 Gäddvikstrandens lekplats Haukiverkko 13, Espoo Heisipuunkujan leikkipaikka pois 5-10 Olvongrändens lekplats Heisipuunkuja 5 A, Espoo Henttaan leikkipaikka pois 0-5 Hemtans lekplats Tikasmäentie 2, Espoo Hiidenheinän leikkipaikka selvitettävä Jättekastplanens lekplats Aarnivalkeantie 2 A, Espoo Kalajärven asukaspuisto ei toimenpiteitä Pohjoisentie 1, Espoo Holmankorven leikkipaikka ei toimenpiteitä Holmkärrens lekplats Holmankuja 2, Espoo Hopealehdon leikkipaikka ei toimenpiteitä Silverlundens lekplats Mielikinviita 12, Espoo Hösmärinniityn leikkipaikka ei toimenpiteitä Hösmärängens lekplats Hösmärinahde 3, Espoo Huvilinnan leikkipaikka selvitettävä Lustslotts lekplats Numersinkatu 5, Espoo Huvilinnanaukion leikkipaikka ei toimenpiteitä Lustlotssplatsens lekplats Huvilinnanaukio 1 A, Espoo Iivisniemenpellon leikkipaikka pois 5-10 Ivisnäsåkerns lekplats Iivisniemenaukio 2 B, Espoo Iivisniemenpuiston leikkipaikka 1 pp 5-10 Ivisnäsparkens lekplats 1 Iivisniemenaukio 2 A, Espoo Iivisniemenpuiston leikkipaikka 2 pp 5-10 Ivisnäsparkens lekplats 2 Iivisniemenaukio 2 A, Espoo Iltaruskontien leikkipaikka pois 0-5 Aftonglödsparkens lekplats Iltaruskontie 5, Espoo Itärannan leikkipaikka pp 0-5 Österstrandens lekplats Itäranta 20, Espoo Itäviitanpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Itäviitta Jalavapuiston leikkipaikka pp 5-10 Almparkens lekplats Heisipuunkuja 2 B, Espoo Joukinahon leikkipaikka ei toimenpiteitä 137 Jukolanahteen leikkipaikka ei toimenpiteitä Jukola lekplats Venlanpolku 1, Espoo Jupperin rantapuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Jupper strandparkens lekplats Rantatie 15, Espoo Juvanpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Juvaparkens lekplats Juvanpuistonkuja 1, Espoo Espoon leikkipaikkaohjelma

47 141 Kaivomestarinaukion leikkipaikka pois 0-5 Brunnsmästarplatsens lekplats Vieraskuja 6, Espoo Kalapuiston leikkipaikka pp 5-10 Fiskparkens lekplats Kala-Maija 7, Espoo Kalevanvainion leikkipaikka selvitettävä Kalevaängens lekplats Nyyrikintie 1, Espoo Kalliolaakson leikkipaikka ei toimenpiteitä Bergdalens lekplats Taimikuja 2, Espoo Karakallion asukaspuisto ei toimenpiteitä Karabacka invånarpark Kotkatie 10, Espoo Kartanonpuiston leikkipaikka pp 0-5 Gårdparkens lekplats Alberganesplanadi 12, Espoo Kaskenkaatajantien leikkipaikka ei toimenpiteitä Svedjefällarparkens lekplats Kaskenkaatajantie 11, Espoo Kattilapohjan leikkipaikka pp 0-5 Kittelbottnens lekplats Uunimestarintie 2, Espoo Kauklahden asukaspuisto ei toimenpiteitä Köklax invånarpark Tegelhagen 4, Espoo Keijuniityntien leikkipaikka selvitettävä Älvängsvägens lekplats Keijuniityntie 1, Espoo Kilonkallion leikkipaikka pp 0-5 Kilos mattvättplatsens lekplats Kuninkaistenportti 22, Espoo Kilontorin leikkipaikka pois 5-10 Kilotorgets lekplats Kilontie 8, Espoo Kippotien leikkipaikka pp 5-10 Skopvägens lekplats Kippotie 7, Espoo Kirkkojärvenrannan leikkipaikka ei toimenpiteitä Kyrkträskstrandens lekplats Kylätorintie 7, Espoo Kivenlahden asukaspuisto ei toimenpiteitä Stenvik invånarpark Merivirta 12 A, Espoo Koivuviidankentän leikkipaikka ei toimenpiteitä Björkdungeplanens lekplats Koivukeppi 4, Espoo Kolmperän leikkipaikka pp 0-5 Kolmpers lekplats Kolmperäntie 24, Espoo Kongsberginpuiston leikkipaikka selvitettävä Kongsbergsparkens lekplats Lokirinne 2 B, Espoo Korpimaan leikkipaikka ei toimenpiteitä Kärrmarkens lekplats 1 Ikimetsä 4, Espoo Kotiportinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Hemportsparkens lekplats Kurkihirrentie 6, Espoo Koukkuniemenpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Krokuddsparkens lekplats Koukkupolku 4, Espoo Krattivuoren leikkipaikka ei toimenpiteitä Skrattbergets lekplats Krattivuorentie 3, Espoo Krenaatöörinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Grenadjärsparkens lekplats Vanha Hämeenkyläntie 44, Espoo Kuitinkallion leikkipaikka pp 5-10 Kvisbergets lekplats Täysikuu 5 B, Espoo Kuitinmäenpuiston itäreunan leikkipaikka (ns. Meteorinkadun) selvitettävä Meteorinkatu 7, Espoo Kuitinmäenpuiston pohjoisreunan leikkipaikka selvitettävä Kvistbackaparkens lekplats Meteorinkatu 7, Espoo Kuitinmäenpuiston Kuitinmäenkentän leikkipaikka selvitettävä 173 Kulloonmäenpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Kullobackaparkens lekplats Isännänpiha 9 B, Espoo Kuloniityn leikkipaikka ei toimenpiteitä Brännängens lekplats Kulomäentie, Espoo Kurkijoenpuiston leikkipaikka pp 5-10 Kronoborgsparkens lekplats Kirvuntie 45 A, Espoo Kuurinkentän leikkipaikka ei toimenpiteitä Kurplanens lekplats Hopeatie 4, Espoo Kuusikallionkentän leikkipaikka selvitettävä Granbergsplanens lekplats Kuusikallionkuja 5, Espoo Kuutamopuiston leikkipaikka pp 5-10 Månskensparkens lekplats Täysikuu 7, Espoo Kuuttipuiston leikkipaikka pois 0-5 Kutparkens lekplats Arttelikuja 7, Espoo Laaksonpohjan leikkipaikka ei toimenpiteitä Laaksolahdentie 9 F, Espoo Lähdesilmän leikkipaikka pp 0-5 Källsprångets lekplats Lähderanta 9, Espoo Lähetinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä 185 Laivatorin leikkipaikka ei toimenpiteitä Skeppstorgets lekplats Espoonlahdenranta 6, Espoo Landbackan leikkipaikka ei toimenpiteitä Landbackaparkens lekplats Henttaan puistokatu 10, Espoo Lansapuronpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Lansabäcksparkens lekplats Kilonpurontie 3, Espoo Latokasken asukaspuisto pp 0-5 Ladusveds invånarpark Lehtikaskentie 7, Espoo Latokaskenpuiston leikkipaikka pois 5-10 Ladusvedsparkens lekplats Latokaski 8, Espoo Lehtipuiston leikkipaikka pp 5-10 Lövparkenn lekplats Lehtitie 5 C, Espoo Leppälinnunkujan leikkipaikka pois 5-10 Rödstjärtsgrändens lekplats Leppälinnunpolku 13, Espoo Leppävaaran asukaspuisto ei toimenpiteitä Alberga invånarpark Pikkulinnunreitti 16, Espoo Leppävaaran urheiluaukion leikkipaikka ei toimenpiteitä Veräjäpellonkatu 17, Espoo Lillhemtinpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Lillhemtparkens lekplats Vanha Lillhemtintie 6, Espoo Lukupuronpuiston leikkipaikka ei toimenpiteitä Lukubäcksparkens lekplats Lukupurontie 1, Espoo Lystimäenpuiston leikkipaikka pp 5-10 Lustikullaparkens lekplats Syyskuja 9, Espoo Espoon leikkipaikkaohjelma

Espoon leikkipaikkaohjelma

Espoon leikkipaikkaohjelma Espoon leikkipaikkaohjelma 2016 2026 PÄIVITYS 2019 Julkaisija: Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, 2019. ISBN: 978-951-857-834-8 (painettu versio), 978-951-857-833-1 (verkkoversio) Valokuvat: AF

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Muurala EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Jouppi-Kirstinsyrjä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Tuomarila

Lisätiedot

Kotikadut kuntoon tilannekatsaus Petri Vainio

Kotikadut kuntoon tilannekatsaus Petri Vainio Kotikadut kuntoon tilannekatsaus 2015 Petri Vainio Katu- ja viherpalveluiden julkaisuja 3/2015 1 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. KTP-alueiden ohjelma... 3 2.1 KTP-alueiden määritelmä... 3 2.2 KTP-alueiden

Lisätiedot

TIETOISKU 9/

TIETOISKU 9/ TIETOISKU 9/005 0.10.005 KUNNALLISVAALIT ESPOOSSA VUONNA 004 Santeri Paakko 30 5 6 5 4 1996 000 004 0 15 14 13 13 14 13 13 11 10 8 9 8 7 7 5 0 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 Kok SDP Vihr. RKP Kesk. Sit. Vas.

Lisätiedot

19.05.2015. Kyyhkysmäki 24 01.12.94 Kerrostalo 32 1-4 Porarinkatu 6 01.03.94 Kerrostalo 45 1-4 Sininärhentie 12 01.11.96 Rivitalo 10 2-5 112 Etelä-

19.05.2015. Kyyhkysmäki 24 01.12.94 Kerrostalo 32 1-4 Porarinkatu 6 01.03.94 Kerrostalo 45 1-4 Sininärhentie 12 01.11.96 Rivitalo 10 2-5 112 Etelä- ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Espoo Kaikki Suur-Leppävaara 111 Pohjois- Kyyhkysmäki 12 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.12.93 Kerrostalo 28 2-4 Leppävaara Kyyhkysmäki

Lisätiedot

KUULUTUS. Vaalipäivä. Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat Espoossa KUNTAVAALIT ESPOON KAUPUNGISSA

KUULUTUS. Vaalipäivä. Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat Espoossa KUNTAVAALIT ESPOON KAUPUNGISSA KUULUTUS KUNTAVAALIT ESPOON KAUPUNGISSA Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,

Lisätiedot

LEPPÄVAARA ITÄINEN LEPPÄVAARA LÄNTINEN. Koulun esiopetus opetustoimen järjestämänä. Koulun tiloissa esiopetus varhaiskasvatuksen järjestämänä

LEPPÄVAARA ITÄINEN LEPPÄVAARA LÄNTINEN. Koulun esiopetus opetustoimen järjestämänä. Koulun tiloissa esiopetus varhaiskasvatuksen järjestämänä LEPPÄVAARA ITÄINEN varhaiskasvatuksen 1. Roosaliina Ostopalvelu: 1. Veräjäpelto 1. Lintulaakso 2. Kepeli 1. Montessori lastentalo 2. Lintuvaara 2. Perkkaanpuisto 3. Painiitty Yksityisen hoidon tuki: 3.

Lisätiedot

Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Päiväkoti Päiväkoti Koulu

Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Päiväkoti Päiväkoti Koulu ESIOPETUSPAIKAT LUKUVUONNA 2015-2016 Perusopetukseen valmistavaan esiopetukseen liittyvät yksiköt on merkitty lihavoituina ESPOONLAHTI Esiopetuksen järjestää 1. Aallonhuippu 1. Eestinkallio X 2. Eestinmetsä

Lisätiedot

Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Päiväkoti Päiväkoti Koulu

Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Päiväkoti Päiväkoti Koulu ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISVASTUU LUKUVUODESTA 2014-2015 ALKAEN Perusopetukseen valmistavaan esiopetukseen liittyvät koulut on merkitty lihavoituina ESPOONLAHTI Esiopetuksen järjestää 1. Aallonhuippu Yksityisen

Lisätiedot

ESPOONLAHTI Kunnalliset päiväkodit Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Koulun tiloissa esiopetus varhaiskasvatuksen

ESPOONLAHTI Kunnalliset päiväkodit Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväkodit. Koulun tiloissa esiopetus varhaiskasvatuksen ESIOPETUSYKSIKÖT JA ESIOPPILAIDEN SIJOITTUMINEN LUKUVUONNA 2014-2015 Päivitetty 10.3.2014 Perusopetukseen valmistavaa esiopetusta järjestävät koulut on merkitty lihavoituina ESPOONLAHTI Kunnalliset 1.

Lisätiedot

ESIOPETUSYKSIKÖT LUKUVUONNA Ne yksiköt, joissa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta on lihavoitu. LEPPÄVAARA ITÄINEN

ESIOPETUSYKSIKÖT LUKUVUONNA Ne yksiköt, joissa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta on lihavoitu. LEPPÄVAARA ITÄINEN LEPPÄVAARA ITÄINEN Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväiväkotien esiopetus Kepelin päiväkoti 23 Lintulaakso 66 Ostopalvelut: Mäkkylän päiväkoti 20 Perkkaanpuisto 33 Montessori Lastentalo 5 Painiityn

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Espoo Kaikki Suur-Leppävaara 111 Pohjois- Kyyhkysmäki 12 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.12.93 Kerrostalo 28 2-4 Leppävaara

Lisätiedot

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2008-2017 Teija Jokiranta ESPOON KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRYHMÄ Esbo stads utvecklings och utrednings grupp City of Espoo Research and Development 2007 Espoon

Lisätiedot

LEPPÄVAARA ITÄINEN. Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväiväkotien esiopetus Päiväkoti. Koulu. tiloissa. issa

LEPPÄVAARA ITÄINEN. Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväiväkotien esiopetus Päiväkoti. Koulu. tiloissa. issa LEPPÄVAARA ITÄINEN tilo Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päiväiväkotien esiopetus Kepelin päiväkoti Lintulaakso Yksityisen hoidon tuki: Mäkkylän päiväkoti Perkkaanpuisto Englanninkielinen pk Albatrossi

Lisätiedot

20. Kalajärvi Kalajärven palvelukeskus Ruskatalo Ruskaniitty 4

20. Kalajärvi Kalajärven palvelukeskus Ruskatalo Ruskaniitty 4 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Edellisistä vaaleista muuttuneet tiedot on merkitty punaisella Änestysalueen numero ja nimi Äänestyspaikka 1. Muurala Lagstads skola Espoonkatu

Lisätiedot

TIETOISKU 6/

TIETOISKU 6/ TIETOISKU 6/2006 15..2006 TYÖTTÖMYYS LASKI ESPOOSSA VUODEN 2005 AIKANA Espoossa oli työttömänä vuodenvaihteessa 2005/ 2006 7 478 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi noin 500 hengellä. Työttömistä

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 8.2.2013

Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti valmis 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti 26.2.2013

Lisätiedot

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4. Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Asuntoyksikkö 5.8.2016 Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050 Kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio 1.304 01.30 1.304 01:30 1:304 (pe) 01:30 Yölinja 20N Katajaharju Asemaaukio Arki Lauantai Sunnuntai vuoroväli 30 30 30 30 60 kierrosaika 60 60 60 60 60 Linjapituus: Kiertelevyysindeksi: 8,9 km 1,97 Linjan

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite

Lisätiedot

25 kiinteistöä yhteensä 1 271 73 031,86

25 kiinteistöä yhteensä 1 271 73 031,86 11 Itä-Espoo Kirjanpitäjä Kaija Lindholm Maarit Lindström Petri Jyrkönen Rauno Härkänen Päivi Kanerva (09) 816 58110 (09) 816 58070 Vuokravalvoja: Arja Mäkelä 1229 Huvilinnanaukio 8/Säterinkatu 9 Ruusuvaakuna

Lisätiedot

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 2016-2021 HSL Helsingin seudun liikenne 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Alueittainen palvelutaso... 4 1.1 Helsinki... 4 1.1.1 Eteläinen suurpiiri... 4 1.1.2 Läntinen

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027 Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027 Tilaisuuden ohjelma: Tilaisuuden

Lisätiedot

TULOSTUSOHJE Valitse tulostettaessa tulosta nykyinen sivu tai Print current page. Muutoin tulostuvat kaikki pop up ikkunat.

TULOSTUSOHJE Valitse tulostettaessa tulosta nykyinen sivu tai Print current page. Muutoin tulostuvat kaikki pop up ikkunat. KILO POHJOIS-ESPOO LEPPÄVAARA ESPOON KESKUS SEPÄNKYLÄ KAUKLAHTI JA LASILAAKSO LAAJALAHTI MANKKAA KUURINNIITTY SUURPELTO OTANIEMI LILLHEMT VANTTILA PUOLARMAARI LATOKASKI TAPIOLA OLARI TILLINMÄKI NIITTYKUMPU

Lisätiedot

töennuste 2008- Rapor

töennuste 2008- Rapor Espoon väestöennus töennuste 2008-008-2017 017 Rapor aportteja Espoosta 3/200 007 RAPORTTEJA ESPOOSTA 3/2007 Espoon väestöennuste 2008-2017 Teija Jokiranta ESPOON KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRYHMÄ

Lisätiedot

Valtuuston seminaari

Valtuuston seminaari Valtuuston seminaari Koulu- ja päiväkotihankkeiden priorisointi vuosien 2016-2020 investointiohjelmassa sekä alustava investointiohjelma v. 2016-2024 Pekka Eurasto Korjausvelasta 350 000 300 000 250 000

Lisätiedot

ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 KOHDELUETTELO Huoneluku. Talotyyppi Huon. kpl. Pienalue Kohteen osoite Omistaja Yhteystiedot Valmis pvm

ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 KOHDELUETTELO Huoneluku. Talotyyppi Huon. kpl. Pienalue Kohteen osoite Omistaja Yhteystiedot Valmis pvm ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Espoo Kaikki Suur-Leppävaara 111 Pohjois- Kyyhkysmäki 12 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.12.93 Kerrostalo 28 2-4 Leppävaara Kyyhkysmäki

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut. KUMOTTAVAKSI ESITETTÄVÄt MERKINnät

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut. KUMOTTAVAKSI ESITETTÄVÄt MERKINnät Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Blominmäen jätevedenpuhdistamo KAAVAKARTTA, MERKINNÄT Selvitystyön JA MÄÄRÄYKSET, raportti KUMOTTAVAKSI ESITETTÄVÄt MERKINnät

Lisätiedot

EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALIT Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat

EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALIT Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus 2019 2 Etusivun kuva. Espoon kaupunkitekniikan keskuksen vaalimainosteline

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen päivitetty tilankäyttösuunnitelma. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus

Suomenkielisen opetuksen päivitetty tilankäyttösuunnitelma. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus Suomenkielisen opetuksen päivitetty tilankäyttösuunnitelma 2018-2027 Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Suomenkielinen opetus 6.2.2018 Päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen Kuntalaiset antoivat palautetta

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

ASUNTOKUNTIEN TALOUDELLINEN TAUSTA 2013

ASUNTOKUNTIEN TALOUDELLINEN TAUSTA 2013 ASUNTOKUNTIEN TALOUDELLINEN TAUSTA 2013 Tietoisku 4/2016 Kuvaaja: Lea Keskitalo Vuonna 2013 suomalaisen asuntokunnan keskimääräiset tulot olivat noin 48 200 euroa. Pääkaupunkiseudulla Kauniaisissa tulot

Lisätiedot

Linja 111 Teekkarikylä Pohjois-Tapiola Tapiola Westend Matinkylä Hyljelahti

Linja 111 Teekkarikylä Pohjois-Tapiola Tapiola Westend Matinkylä Hyljelahti Linja 111 Teekkarikylä Pohjois-Tapiola Tapiola Westend Matinkylä Hyljelahti vuoroväli 30 15 10 15 15 15 10 15 20 30 kierrosaika 80 85 95 85 85 85 95 85 80 75 vuoroväli 30 30 15 20 30 30 kierrosaika 75

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Suur-Espoonlahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Espoonlahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v.

Suur-Espoonlahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Espoonlahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. - 54-4 SUUR-ESPOONLAHTI 41 Kanta-Espoonlahti 42 Saunalahti 43 Nöykkiö-Latokaski 44 Kaitaa 45 Suvisaaristo Suur-Espoonlahti; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 6 5 4 3 2 1 1986 1991 1996 21 26 211* 216*

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 22.03.2017 Sivu 1 / 1 59 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 05.04.2016 Sivu 1 / 1 57 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 10.06.2015 Sivu 1 / 1 116 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi 2014 sekä vuoden 2013 indeksi Espoon osa-alueittain

Sairastavuusindeksi 2014 sekä vuoden 2013 indeksi Espoon osa-alueittain Sairastavuusindeksi 2014 sekä vuoden 2013 indeksi Espoon osa-alueittain Tietoisku 11/2015 Sisällys: Espoolaisten terveydentila parempi kuin suomalaisten ja kuusikkokuntien asukkaiden keskimäärin Keskimääräistä

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Väestöennusteet. Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4.

Toimintaympäristön tila Espoossa Väestöennusteet. Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4. Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestöennusteet Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4.2018 Väestöennusteet Sisällys: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot

Lisätiedot

ESPOO ALUEITTAIN 2011

ESPOO ALUEITTAIN 2011 ESPOO ALUEITTAIN 2011 Tietoisku 4/2012 Suurin osa espoolaisista asuu kaupungin eteläpuolella. Ikärakenteeltaan väestö on erittäin nuorta. Alueittain ikääntyneiden osuus vaihtelee 19 %:n asti. Vieraskieliset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KIRJE 1 (7) Tiina Peippo Kaupunkitekniikan keskus Luonnonhoitoyksikkö tiina.t.peippo@espoo.fi.fi MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA PVM:

INVESTOINTIOHJELMA PVM: INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: 19.8.2015 Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020

Lisätiedot

Ei Espoo niin iso paikka ole, että emme tarvitsisi toisiamme

Ei Espoo niin iso paikka ole, että emme tarvitsisi toisiamme Ei Espoo niin iso paikka ole, että emme tarvitsisi toisiamme Tutkimus seurakunnan nuorisotyönohjaajien, kaupungin nuorisotyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyöstä Espoossa Pekka Tuppurainen

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan linjauksia 2015

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan linjauksia 2015 Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan linjauksia 2015 Kerhotoiminnan toteuttaminen Kerhotoiminta on yksi varhaiskasvatuksen toimintamuoto, jota järjestetään suunnitelman mukaisesti Kerhojen

Lisätiedot

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa.

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa. Liite 1 Linjakortit on laadittu tässä suunnitelmassa käsitellyistä linjoista. Vuoroväli, min kuvaa linjan vuoroväliä. Vuoroväli on kuvattu ruuhkan, päivän/illan ja hiljaisen ajan osalta sekä lauantain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1608/2017 10.00.00 14 nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Jarmo Ikävalko, puh.

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi

Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.

Lisätiedot

Espoon skeittipaikkaohjelma ja palveluverkkotarkastelu

Espoon skeittipaikkaohjelma ja palveluverkkotarkastelu Espoon skeittipaikkaohjelma 2014 2024 ja palveluverkkotarkastelu Julkaisija: Espoon kaupunki, tekninen keskus, katu- ja viherpalvelut. 2014 Valokuvat: Espoon kaupunki ellei toisin mainittu. Kannen kuva:

Lisätiedot

Espoon skeittipaikkaohjelma ja palveluverkkotarkastelu

Espoon skeittipaikkaohjelma ja palveluverkkotarkastelu Espoon skeittipaikkaohjelma 2014 2024 ja palveluverkkotarkastelu päivitetty 7/2018 Julkaisija: Espoon kaupunki, tekninen keskus, katu- ja viherpalvelut. 2014 Valokuvat: Espoon kaupunki ellei toisin mainittu.

Lisätiedot

Suur-Leppävaara; koko väestö ja v * 2016*

Suur-Leppävaara; koko väestö ja v * 2016* - 6-1 SUUR-LEPPÄVAARA 11 Kanta-Leppävaara 13 Kilo-Karakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä Suur-Leppävaara; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 7 6 5 4 3 2 1 1986 1991 1996 21

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1693/02.02.00/2015 44 terveystoimen investointiesitys vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 81-6 VANHA-ESPOO 61 Kanta-Espoo 62 Muurala-Gumböle 63 Bemböle 64 Nuuksio-Nupuri 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Vanha-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 Yht. 16-64 v 6 5 4 3 2 1 Vanha-Espoo; ikäryhmät

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.06 Sivu / 87/06 00.0.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 89 5.5.06 06 Kaupunkisuunnittelun työohjelman 06 seuranta, pöydälle 5.5.06 Valmistelijat / lisätiedot: Jenni Puustinen,

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK

MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

R-kioski Espoo Otaniemi Lm ESPOO. Maksuvälineet: R-kioski Espoo Kuitinmäki Kuunkehrä 4. Kuunkehrä ESPOO.

R-kioski Espoo Otaniemi Lm ESPOO. Maksuvälineet: R-kioski Espoo Kuitinmäki Kuunkehrä 4. Kuunkehrä ESPOO. ESPOO R-kioski Espoo Mankkaa Mankkaantie 2-4 Mankkaantie 2-4 02180 ESPOO, Lounas/Lunch, Työmatka R-kioski Espoo Niittykumpu Lm Niittykummun Metroasema, Niittykatu 2, Lounas/Lunch, Työmatka R-kioski Espoo

Lisätiedot

Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan

Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan TAJA 22.5. / Tilapalvelut -liikelaitos, Maija Lehtinen Valmistelijat: Elina Routto, Hannu Tuominen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. päivänä huhtikuuta 2015.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. päivänä huhtikuuta 2015. KUULUTUS EDUSKUNTAVAALIT ESPOON KAUPUNGISSA Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1755/2017 12.01.00.00 66 Lukuvuoden 2017-2018 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6 Valmistelijat / lisätiedot: Merivuokko Gould, puh. 043 825 1832 Astrid Kauber, puh. 046

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ALKUPERÄINEN RAK. VUOSI LAAJENNUS / MERKITTÄVÄ PERUSPARANNUS 4. PÄIVÄKODIN TOIMIVUUS 5. TERVEELLISYYS / SISÄILMASTO 6. TURVALLISUUS YHTEENSÄ PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen

Lisätiedot

KOULUTILASELVITYS Jukka Penttinen ja Lasse Utti

KOULUTILASELVITYS Jukka Penttinen ja Lasse Utti KOULUTILASELVITYS 2.12.2016 Jukka Penttinen ja Lasse Utti SISÄLTÖ Yleistä 2 Metodit 2 Kuntaso 3 Alueittainen tarkastelu koulumuodoittain 3 Pienet alakoulut 5 Suuret alakoulut 6 Yhtenäiskoulut 18 Yläkoulut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI PALVELINKESKUKSIEN TONTTIKARTOITUS

ESPOON KAUPUNKI PALVELINKESKUKSIEN TONTTIKARTOITUS ESPOON KAUPUNKI PALVELINKESKUKSIEN TONTTIKARTOITUS Palvelinkeskusten tonttikartoituksen sisältö ja ohjeistus Selvityksessä on kartoitettu Espoon kaupungin alueella olevia kiinteistöjä, jotka teknisiltä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 24.09.2015 Sivu 1 / 1 2813/02.02.00/2015 39 nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2016- Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Jarmo

Lisätiedot

Lystimäki 22. kaupunginosa, Olari Virkistysalue Asemakaavan muutos

Lystimäki 22. kaupunginosa, Olari Virkistysalue Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 3710/10.02.03/2012 Aluenumero 321216 Lystimäki 22. kaupunginosa, Olari Virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

R-kioski Espoo Kivenlahti Merivalkama 2. Merivalkama ESPOO. Ukkohauentie ESPOO Maksuvälineet: Smartum Saldo -mobiilimaksu

R-kioski Espoo Kivenlahti Merivalkama 2. Merivalkama ESPOO. Ukkohauentie ESPOO Maksuvälineet: Smartum Saldo -mobiilimaksu ESPOO R-kioski Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja 2 Läkkisepänkuja 2 R-kioski Espoo Mankkaa Mankkaantie 2-4 Mankkaantie 2-4 02180 ESPOO R-kioski Espoo Kivenlahti Merivalkama 2 Merivalkama 2 R-kioski Espoo

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen

Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Vaalitilinpäätös Kuntavaalit Espoossa 2017 Mari Immonen, Tuula Miettinen, Petri Lintunen, Eija Österholm, Sirpa Nykänen Sisällys 1. Äänestysaktiivisuus 2. Puolueiden kannatus ja ääniharavat 3. Valtuustopaikat

Lisätiedot

Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla

Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla Espoon kaupunki/hallinto ja kehittäminen/tutkimus ja tilastot ja Juho Kiuru/Urban Analytics 15.4.2019 Indeksien

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1741/02.02.00/2013 18 nuorisolautakunnan lausunto kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitarpeista 2014-2018 ja esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 09.04.2014 Sivu 1 / 1 1598/12.01.02/2014 44 Lukuvuoden 2014-2015 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6 Valmistelijat / lisätiedot: Tero Latvala, puh. 043 826 5256 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297

Lisätiedot

TYÖSSÄKÄYNTITILASTO 2011

TYÖSSÄKÄYNTITILASTO 2011 TYÖSSÄKÄYNTITILASTO 2011 Tietoisku 1/2014 Sisällys 1 Väestön pääasiallinen toiminta 2 Koulutustaso 3 Työvoiman rakenne 4 Työpaikkarakenne 5 Työpaikkaomavaraisuus 6 Sukkulointi Kuvaaja: Vladimir Pohtokari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125 10.04.2013 Sivu 1 / 1 1640/12.01.00/2013 125 Lukuvuoden 2013-2014 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6 Valmistelijat / lisätiedot: Latvala Tero, puh. (09) 816 52045, yleisopetus, painotukset

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

I L M A N L A A D U N H U O M I O I N T I L Ä N S I V Ä Y L Ä N V A R R E N K A A V O I T U K S E S S A

I L M A N L A A D U N H U O M I O I N T I L Ä N S I V Ä Y L Ä N V A R R E N K A A V O I T U K S E S S A I L M A N L A A D U N H U O M I O I N T I L Ä N S I V Ä Y L Ä N V A R R E N K A A V O I T U K S E S S A Kuva Arkkitehtitoimisto HKP Oy HSY:N KAUPUNKISUUNNITTELULLA PAREMPAA ILMANLAATUA JA ILMASTOA -SEMINAARI

Lisätiedot