OIKEUSVERTAILEVA TUTKIMUS PALVELUJEN TARJOAMISEN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄN VÄHIMMÄISPALKAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ SUOMESSA JA SAKSASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSVERTAILEVA TUTKIMUS PALVELUJEN TARJOAMISEN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄN VÄHIMMÄISPALKAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ SUOMESSA JA SAKSASSA"

Transkriptio

1 OIKEUSVERTAILEVA TUTKIMUS PALVELUJEN TARJOAMISEN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄN VÄHIMMÄISPALKAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ SUOMESSA JA SAKSASSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta OTM-tutkielma Työoikeus Toukokuu 2022 Opiskelija: Sanna Lempiäinen Ohjaaja: prof. Ulla Liukkunen

2 Tiivistelmä Tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma Opintosuunta: Työoikeus Tekijä: Sanna Lempiäinen Työn nimi: Oikeusvertaileva tutkimus palvelujen tarjoamisen yhteydessä lähetetyn rakennusalan työntekijän vähimmäispalkan määräytymisestä Suomessa ja Saksassa Työn laji: OTM-tutkielma Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2022 Sivumäärä: XX + 98 Avainsanat: Lähetetyt työntekijät, lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, 96/71/EY, 2018/957/EU, laki työntekijöiden lähettämisestä, työehtosopimus, palkka, vähimmäispalkka Ohjaaja: prof. Ulla Liukkunen Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja: Tiivistelmä: Palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella on taattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 artiklassa. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä alihankintana tai yrityksen sisäisenä siirtona toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen määräytymisestä säädetään lähetettyjen työntekijöiden direktiivillä 98/81/EY sekä sen muutosdirektiivillä 2018/957/EU. Direktiivin tarkoituksena on työntekijöiden suojelu sekä tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen palveluntarjoajille. Direktiivillä ei ole harmonisoitu sisällöllisesti jäsenvaltioiden työehtoja ja -oloja koskevia säännöksiä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisesti, että niiden vähimmäistyöehtoja sääntelevät säännökset koskevat myös niiden alueelle lähetettyjä työntekijöitä. Direktiivin 3(1) artikla edellyttää, että lähetetylle työntekijälle tulee taata työn suorittamisvaltiossa vahvistetut työehdot- ja olot, mukaan lukien työstä maksettava korvaus. Käsite korvaus määritellään isäntävaltion kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti. Rakennusala on yksi merkittävimmistä työntekijöitä lähettävistä aloista unionissa. Tässä tutkimuksessa tutkin kuinka palvelujen tarjoamisen yhteydessä alihankintana tai konsernin sisäisenä siirtona Suomeen tai Saksaan lähetetyn rakennusalan työntekijän vähimmäispalkka määräytyy. Tutkin kuinka lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on implementoitu Suomen ja Saksan kansallisiin lainsäädäntöihin sekä kuinka valtioiden väliset implementointiratkaisut eroavat toisistaan. Tämän lisäksi tutkin, kuinka Suomeen ja Saksaan lähetetyn rakennusalan työntekijän vähimmäispalkka todellisuudessa määräytyy ja mitkä siihen vaikuttavat tekijät ovat. Tutkimuksen tuloksena selviää, että sekä Suomessa että Saksassa direktiivi on implementoitu erillisiin työntekijöiden lähettämisestä annettuihin lakeihin. Lähettämisen kestosta riippumatta Suomeen lähetetylle työntekijälle maksettavan palkan tulee kattaa vähintään yleissitovan työehtosopimuksen tai lähettävää yritystä työnantajajärjestön jäsenyyden perusteella sitovan ns. normaalisitovan työehtosopimuksen mukaiset pakolliset palkan erät. Saksassa, jossa työehtosopimusten sopimustaso on pääsääntöisesti osavaltio- tai aluetaso, tulevat lähetetyn työntekijän työsuhteen vähimmäisehtoina alle kuukautta kestävissä lähettämisissä sovellettavaksi ainoastaan valtakunnalliset, koko liittovaltion kattavat yleissitovat työehtosopimukset. Lisäksi Saksaan lähetetyn työntekijän työsuhteeseen tulee vähimmäisehtoina sovellettavaksi enintään työehtosopimuksen kolme ensimmäistä palkkaryhmää. Suomessa rakennusalalla on ollut vuodesta 2011 lähtien yleissitova työehtosopimus. Suomen käytännössä automaattisesta yleissitovuusjärjestelmästä johtuen Suomen lähetetyn rakennusalan työntekijän vähimmäispalkka määräytyy yhdenvertaisesti isäntämaan työntekijöiden kanssa. Saksan monimutkainen työehtosopimusjärjestelmä, sekä sopimusosapuolien yhteiseen hakemukseen perustuva ja hyvin poikkeuksellisesti sovellettava yleissitovuusmekanismi osoittautuu kuitenkin rakennusalalla käytännössä ongelmalliseksi työntekijöiden ja palveluntarjoajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

3 II SISÄLLYS LÄHTEET... V LYHENNELUETTELO... XIX 1. JOHDANTO Tutkimuksen lähtökohtia Keskeisiä käsitteitä Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys Tutkimuksen rajaus Tutkimusmenetelmä Lähdemateriaali Tutkimuksen rakenne LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN IMPLEMENTOINTI JA RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄN VÄHIMMÄISPALKKAA KOSKEVA LAINTASOINEN SÄÄNTELY SUOMESSA JA SAKSASSA Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi Direktiivin tausta ja tarkoitus Direktiivin soveltamisala Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin implementointi Suomen ja Saksan valtiomuodoista ja lainsäädäntövallasta Direktiivin implementointi Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin korvausta eli palkkaa koskeva määräys sekä unionin oikeuskäytäntöä Direktiivin korvausta eli palkkaa ja sovellettavia työehtosopimuksia koskeva määräys Palkkaa ja sovellettavia työehtosopimuksia koskevaa EU:n oikeuskäytäntöä Lähetetyn työntekijän vähimmäispalkan määräytymiseen sovellettavat työehtosopimukset... 27

4 III Sovellettavaksi tulevat työehtosopimukset Sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta koskevan määräyksen puolesta ja vastaan Lähetetyn työntekijän vähimmäispalkkaan sovellettavat työehtosopimuksen mukaiset palkkaryhmät Sovellettavat työehtosopimuksen mukaiset palkkaryhmät Sovellettavien palkkaryhmien puolesta ja vastaan Lähetettynä olosta työntekijälle maksettavat lisät Yhteenvetoa TYÖEHTOSOPIMUS VÄHIMMÄISPALKAN MÄÄRITTÄJÄNÄ SUOMESSA JA SAKSASSA Yleistä työehtosopimusjärjestelmistä Työehtosopimusjärjestelmien taustaa Työehtosopimusjärjestelmät nykyään Työehtosopimusneuvottelujen osapuolet ja sopimuksen sitovuus Työehtosopimusten yleissitovuusjärjestelmä Yleistä yleissitovuusjärjestelmästä Yleissitovuuden vahvistaminen Yleissitovuuden edellytykset Yleissitovuuden voimassaoloaika ja työehtosopimuksen jälkivaikutus Yrityksen noudatettavaksi tulevan yleissitovan työehtosopimuksen määräytyminen Työehtosopimusten palkkamääräykset Työehtosopimusten määrä ja kattavuus Työehtosopimusten määräysten noudattamisen valvonta Yhteenvetoa... 77

5 IV 4. RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄN VÄHIMMÄISPALKAN MÄÄRÄYTYMINEN SUOMESSA JA SAKSASSA Rakennusalan työehtosopimukset ja niiden vähimmäispalkkamääräykset Rakennusalan työntekijälle maksettavaksi tulevan vähimmäispalkan vertailu Yhteenvetoa JOHTOPÄÄTÖKSET... 95

6 V LÄHTEET VIRALLISLÄHTEET Euroopan unionin lainsäädännön esityöt COM (2016) 128 Final, Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivän joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta Suomen lainsäädännön esityöt HE 157/2000 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 39/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 71/2020 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta. Saksan lainsäädännön esityöt Drucksache 19/17630 Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode, Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 2. März 2020 eingegangenen Antworten der Bundesregierung Drucksache 19/19231 Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode, Antrag der Abgeordneten Pascal Meiser, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, Sylvia Gabelmann, Dr. Achim Kessler, Katja Kipping, Jutta Krellmann, Jessica Tatti, Harald Weinberg, Sabine Zimmermann (Zwickau), Pia Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE Drucksache 19/19231 Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode, Antrag der Abgeordneten Carl-Julius Cronenberg, Michael Theurer, Johannes Vogel (Olpe), Jens Beeck, Pascal Kober, Till Mansmann, Renata Alt, Nicole Bauer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Su dpfalz), Dr. Marco Buschmann, Christian Du rr, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Fo st, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin Helling- Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, Manuel Ho ferlin, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Gyde Jensen, Dr. Christian Jung, Dr. Marcel Klinge, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Alexander Kulitz, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Oliver Luksic, Alexander Mu ller, Roman Mu ller-bo hm, Dr. Martin Neumann, Hagen Reinhold, Matthias Seestern-Pauly, Dr. Hermann Otto Solms, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie- Agnes Strack-Zimmermann, Benjamin Strasser, Katja Suding, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Dr. Florian Toncar, Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP

7 VI Drucksache 84/20 (Beschluss), Stellungnahme des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europa ischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur A nderung der Richtlinie 96/71/EG u ber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen Drucksache 19/19371, Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Umstellung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europa ischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur A nderung der Richtlinie 96/71/EG u ber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen Plenarprotokoll 19/164 Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 164. Sitzung, Berlin, Freitag den 29. Mai Drucksache 19/20145 Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Auschuss) Suomen ministeriöiden lausunnot Työ- ja elinkeinoministeriö, Lausunto VN/2983/2020 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, HE 71/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (2020a) Työ- ja elinkeinoministeriö, Lausunto VN/2983/2020 Perustuslakivaliokunnalle, HE 71/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (2020b) Työ- ja elinkeinoministeriö, Lausunto VN/2983/2020 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, HE 71/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (2020c) Suomen asiantuntijalausunnot Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lausunto HE 71/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta Liukkunen, Ulla, Lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta HE 71/2020 vp Rakennusliitto ry, Lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta HE 71/2020 vp Rakennusteollisuus RT ry, Lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta HE 71/2020 vp

8 VII STTK ry, Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta, HE 71/2020 vp Suomen Yrittäjät ry, Lausunto hallituksen esityksestä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta HE 71/2020 vp Teknologiateollisuus ry, Lausunto Työelämä- ja tasa-arvolautakunnan lausuntopyyntöön HE 71/2020 vp Saksan asiantuntijalausunnot Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v., Unaufgeforderte Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europa ischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur A nderung der Richtlinie 96/71/EG u ber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (HDB 2020) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)697 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (BDA 2020) Deutscher Gewerkschaftsbund DGB, Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)696 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (DGB 2020) Düwell, Franz Josef Prof., Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)705 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Generalzolldirektion, Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)698 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (FKS 2020)

9 VIII Franzen, Martin Prof. Dr., Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Juristische Fakultät Lehrstul für Deutsches, Europäisches, Internationales Arbeitsrecht und Bürgerliches recht. Ludwig-Maximilians-Universität München. Ausschussdrucksache 19(11)694 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s Gesamtmetall - Die Arbeitgeberverba nde der Metall- und Elektro-Industrie e. V., Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)689 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s Industriegewerkschaft Bauen-Agar-Umwelt (IG BAU), Information für den Ausschuss, Unaufgeforderte Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)700 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (IG BAU 2020) John, Dominique, Stellungnahme zur Anho rung im Ausschuss fu r Arbeit und Soziales zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europa ischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur A nderung der Richtlinie 96/71/EG u ber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen19/ Projekt Faire Mobilität. Ausschussdrucksache 19(11)695 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s Rödl, Florian Univ.-Prof. Dr. (M.A.), zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Frei Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft, Institut für Arbeitsrecht, Ausschussdrucksache 19(11)702 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s Walser, Manfred Prof. Dr., Schriftliche Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)699 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s

10 IX Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v., Information für den Ausschuss, Unaufgeforderte Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)691 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (ZDB 2020) Zentralverband des Deutschen Handwerks e.v., Information für den Ausschuss, Unaufgeforderte Stellungnahme zur o ffentlichen Anho rung von Sachversta ndigen in Berlin am 15. Juni Ausschussdrucksache 19(11)693 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales 19 Wahlperiode, Dokumentissa Ausschussdrucksache 19(11)704neu, Deutscher Bundestag, Auschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperode, , s (ZDH 2020) Saksan viranomaispäätökset Mindestlohnkomission, Beschluss der Mindestlohnkomission nach 9 MiLoG TYÖEHTOSOPIMUKSET JA NIITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Suomi Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen , voimassa (Rakennusalan TES 2020) Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen , voimassa (Rakennusalan TES 2022) Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta, Päätös Nro 26/2011, Antamispäivä , Dnro: 11017, Rakennusalan työehtosopimus. (TYV 2011) Saksa Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, Freistaat Bayern, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (Urlaubsregelung) vom 7. Mai Veröffentlicht am Freitag, 17. Mai 2019 BAnz AT B11. (Bayer Urlaubsregelung 2019) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Beugewerbe (BRTV) BAnz AT B2 vom 7. Mai (BMAS 2019)

11 X Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (TZA Bau) vom 7. Mai Veröffentlicht am Freitag, 17. Mai 2019 BAnz AT B4. (TZA Bau 2019) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (VTV) vom 1. Juni Veröffentlicht am Dienstag, 15. Juni BAnz AT B1. (VTV 2021) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (BBTV) vom 1. Juni Veröffentlicht am Dienstag, 15. Juni BAnz AT B2. (BBTV 2021) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (vermögenswirksame Leistungen Angestellte) und über die Aufhebung einer Allgemeinverbindlicherklärung vom 9. Juni Veröffentlicht am Mittwoch, 23. Juni 2021 BAnz AT B1. (VL Angestellte 2021) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (vermögenswirksame Leistungen Arbeiter) und über die Aufhebung einer Allgemeinverbindlicherklärung Vom 9. Juni Veröffentlicht am Mittwoch, 23. Juni 2021 BAnz AT B2. (VL Arbeiter 2021) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Zwölfte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe (Zwölfte Bauarbeitsbedingungenverordnung 12. BauARbbV) vom 23. April Verkündung veröffentlicht am Freitag, 30. April BAnz AT V2. (BMAS 2021) Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV) vom 28. September (BRTV 2018) Lohn- und gehaltstabelle mit Vergütung für Auszubildende für das Baugewerbe in Rheinland-Pfalz gültig ab 1. November 2021 und 1. April 2022 gemäß Tarifvertrag (TV Lohn/West) vom 5. November (TV RP 2021) Tarifvertrag vom 5. November 2021 zur Änderung des Bundesrahmentarifvertages für das Baugewerbe (BRTV) vom 18. September (BRTV 2021) Tarifvertrag zur regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestlohn) vom 29. Januar (TV Mindestlohn 2021)

12 XI Tarifvertrag zur Regelung der Löhne und Ausbildungsvergütungen im Baugewerbe im Beitrittsgebiet mit Ausnahme des Landes Berlin (TV Lohn/Ost) vom 5. November (TV Lohn/Ost 2021) Tarifvertrag zur Regelung der Löhne und Ausbildungsvergütungen im Baugewerbe im Gebiet Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der fünf neuen Länder und des Landes Berlin (TV Lohn/West) vom 5. November (TV Lohn/West 2021) Tarifvertrag zur Regelung der Lo hne und Ausbildungsvergu tungen im Baugewerbe im Gebiet des Landes Berlin vom 5. November 2021 (TV Lohn/Berlin 2021) KIRJALLISET LÄHTEET Aarnio, Aulis, Luentoja lainopillisen tutkimuksen teoriasta. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Ahtela, Jukka, Sopiminen työmarkkinoilla. Muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa. Akava Works selvitys 3/2019. Ahtiainen, Lasse, Työehtosopimusten kattavuus vuosina 2017/2018. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:62. Työ- ja elinkeinoministeriö Alankomaiden, Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Ranskan, Ruotsin ja Saksan työ- ja sosiaaliministerien, silloiselle Euroopan komission sosiaalikomissaarille Marianne Thyssenille osoitettu kirje koskien lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä Saatavilla: [ (Työ- ja sosiaaliministerien kirje 2015) Aranea, Mona Kraemer, Birgit, Working life in Germany. Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Päivitetty Saatavilla: [ (Luettu ) Arnholtz, Jens Lillie, Nathan, European integration and the reconfiguration of national industrial relations. Posted work as a driver of institutional change. Teoksessa Arnholtz, Jens Lillie, Nathan (Ed.), Posted work in the European Union. The political economy of free movement. Routhledge Research in Employment Relations 2020, s Bosch, Gerhard Schulten, Thorsten Weinkopf, Claudia, The interplay of minimum wages and collective bargaining in Germany. How and why does it vary across sectors? Teoksessa Dingeldey, Irene Grimshaw, Damian Schulten Thorsten (Ed.), Minimum Wage Regimes. Statutory regulation, collective bargaining and adequate levels. Routhledge s

13 XII Bruun, Niklas, Collective Agreements in Finland. Teoksessa Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (Ed.), Collective Bargaining in Europe. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, s Bruun, Niklas, Extension of collective agreements: The Nordic situation. Teoksessa Hayter, Susan Visser, Jelle (Ed.) Collective Agreements: Extending Labour Protection. International Labour Organisation ILO 2018, s Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. Stand: 1. April Saatavilla: [ ml] (BMAS 2022a) Detwiler, Donald S. Germany: a Short History. 3rd ed. Carbondale: Southern Illinois University Press Edström, Örjan, Collective Labour Law in the Nordic Countries: The Relationship between Individual Employment Contracts and State Legislation. Teoksessa Basedow, Jürgen Su, Chen Fornasier, Matteo Liukkunen, Ulla (Ed.) Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China, Mohr Siebeck 2016, s European Commission, Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors. Contract No VC/2015/0334 Final Report. January European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Posting of workers, Report on A1 Portable Documents issued in Publication Office of the European Union, FIEC European Construction Industry Federation, FIEC 2021 Statistic Report Finland. Saatavilla: [ (FIEC 2021 Finland) FIEC European Construction Industry Federation, FIEC 2021 Statistic Report Germany. Saatavilla: [ (FIEC 2021 Germany) FIEC European Construction Industry Federation, Key Figures 2019, Construction activity in Europe Edition Saatavilla: [ (FIEC 2020) Finkin, Matthew W, Comparative Labour Law. Teoksessa Reimann, Mathias Zimmermann, Reinhard (Ed.), The Oxford Handbook of Comparative Law (2nd ed.). Oxford University Press 2019.

14 XIII Fornasier, Matteo, Collective Bargaining in Germany and its Interaction with State Legislation and Individual Employment Contracts. Teoksessa Basedow, Jürgen Su, Chen Fornasier, Matteo Liukkunen, Ulla (Ed.) Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China, Mohr Siebeck 2016, s Furåker, Bengt Larsson, Bengt, Trade Union Cooperation in Europe Patterns. Conditions, Issues. Open Access, Palgrave Macmillan Hirvonen, Ari, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 11. Helsinki Husa, Jaakko, Oikeusvertailu. Teoria ja metodologia. Lakimiesliiton kustannus Husa, Jaakko, Tuomioistuinratkaisut oikeuslähteenä oikeuslähdeoppi ja oikeusyhteisön kulttuurinen identiteetti. Lakimies 7 8/2020, s Ibsen, Christian Lyhne Keune, Maarten, Organised Decentralisation of Collective Bargaining. Case studies of Germany, Netherlands and Denmark. OECD Social, Employment and Migration Working Papers Saatavilla: [ Jokinen Heikki, Sopimisen monta tietä. Tekijä - Teollisuusliittolaisen lehti Saatavilla: [ (Luettu ) Kauhanen, Antti Nevavuo, Jenni, Neuvottelujärjestelmät: Tutkimustuloksia ja maiden välisiä vertailuja. ETLA Raportti No 110. Saatavilla: [ Kinnunen, Amanda Firon, Rasmus Kaartinen, Maija Tönnes Lindroos, Lisa Savolainen, Anna, Living and Working in Finland. Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Päivitetty [ (Luettu ) Koskinen, Seppo Kairinen, Martti Nieminen, Kimmo Nordström, Kim Ullakonoja, Vesa Valkonen, Mika, Työoikeus, Juridiikka. Päivitettävä E-kirja. Alma Talent Koskinen, Seppo Nieminen, Kimmo Valkonen, Mika, Työhönotto ja työsopimuksen ehdot. Alma Talent Lempiäinen, Sanna, Palvelujen tarjoamisen yhteydessä Suomeen lähetetyn työntekijän palkan määräytyminen. Oikeusnotaarin koulutusohjelman opinnäytetyö. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2021.

15 XIV Lillie, Nathan Berntsen, Lisa Wagner, Ines Danaj, Sonila, A comparative analysis of union responses to posted work in four European countries. Teoksessa Arnholtz, Jens Lillie, Nathan (Ed.), Posted work in the European Union. The political economy of free movement. Routhledge Research in Employment Relations 2020, s Lindroos-Hovinheimo, Susanna, Menetelmät ja tutkimustaidot: oikeudellinen argumentaatio. Luentodiat Helsingin yliopisto Liukkunen, Ulla, Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen. Edita Publishing Oy Liukkunen, Ulla, Sopimussuhteita koskeva lainvalinta. Talentum Liukkunen, Ulla, Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta ja transnationaalista työoikeudesta. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Mattila, Heikki E. S., Viittausvertailua oikeusjärjestelmien ominaispiirteet tuomioistuinratkaisuissa. Teoksessa Turtiainen, Kari (toim.) Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja XI, Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke 2010, s Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Wesfalen, Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge in NRW. Stand 1. Januar Saatavilla: [ p] (AVE NRW 2022) Murto, Jari, Henkilökohtainen palkanosa. Tutkimus työehtosopimusten palkkausjärjestelmien henkilökohtaisesta palkanosasta ja sen määritysprosessiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Määttä, Tapio Paso, Mirjami, Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Verzeichnis der allgemeinverbindlichen Tarifverträge in Niedersachsen. Stand Saatavilla: [ gungen_in_niedersachsen/service_zu_tarifvertragen_und_fur_betriebsrate/inf oservice-zu-tarifvertraegen-sowie-anerkennung-von-bildungsveranstaltungenfuer-betriebsraete html] (AVE Verzeichnis Nds 2022) OECD, The role of collective bargaining systems for good labour market performance, in OECD Employment Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. Saatavilla: [

16 XV Paso, Mirjami Eskola, Jari, EY-tuomioistuin oikeusvertailijan intressinä: menetelmällisiä valintoja. Oikeus 2002 (31); 3: s Rakennusteollisuus RT ry, Työvoimakyselyn 2019 tulokset. Talonrakennusteollisuus alueittain Saatavilla: [ Raitio, Juha Tuominen, Tomi, Euroopan unionin oikeus. 2., uudistettu painos. E-kirja. Alma Talent Oy Rytkönen, Atte Makkula, Janne, Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet. Keskusteluasiakirja. Suomen Yrittäjät Saloheimo, Jorma, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus. 3., uudistettu painos. Alma Talent Oy Schulten, Thorsten, Zur aktualität historischer Debatten im Kontext der Tarifvertragsordnung von Teoksessa Mallmann, Luitwin Schaumburg, Stefan Schulten, Thorsten Zitzelsberger, Roman, 100 Jahre Tarifvertragsverordnung Meilenstein der Arbeitsrechtsgeschichte. HIS- Working Paper Nr. 14. Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht S Schulten, Thorsten, The role of extension in German collective bargaining. Teoksessa Hayter, Susan Visser, Jelle (Ed.) Collective Agreements: Extending Labour Protection. International Labour Organisation ILO 2018, s Schulten, Thorsten Bispinck, Reinhard Lübker, Malte, Tarifverträge und Tarifflucht in Thüringen. Study Nr. 26, September 2021, Hans-Böcklker-Stiftung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut WSI. Sippola, Markku Kall, Kairit, Locked in inferiority? The positions of Estonian construction workers in the Finnish migrant labour regime. Labour Mobility in the Enlarged Single European Market Comparative Social Research, Volume , s SOKA-BAU, Kennzahlen SOKA-BAU, Geschäftsjahr Saatavilla: [ Sosiaali- ja terveysministeriö, Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta, Yleissitovien ja sitä vailla olevien työehtosopimusten luettelo. Päivitetty Saatavilla: [ (TES-luettelo ) Työ- ja elinkeinoministeriö, Paikallisen sopimisen tila ja edistämisen edellytykset. Paikallinen sopiminen alatyöryhmän selvitys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työelämä :8, Helsinki (TEM 2020)

17 XVI Valguarnera, Filippo, Den komparativa metoden. Teoksessa Korling, Fredric Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur Visser, Jelle, Extension policies compared: How the extension of collective agreements works in the Netherlands, Switzerland, Finland and Norway. Teoksessa Hayter, Susan Visser, Jelle (Ed.) Collective Agreements: Extending Labour Protection. International Labour Organisation ILO 2018, s Virolainen, Jyrki, Oikeuskirjallisuus oikeuslähteenä ja tuomion perusteluissa. Lakimies 1/2012, s Wagner, Ines, Workers without borders. Posted work and precarity in the EU. Cornell University Walser, Manfred, Internationale Erstreckung von Tarifnormen bei Entsendung: Das reformierte Arbeitnehmerentsendegesetz. Heft 2, Recht der Arbeit 2021 s Weiss, Manfred, The Future of Comparative Labor Law as an Academic Discipline and as a Practical Tool. Comparative Labor Law & Policy Journal, vol 25, No. 1, 2003, s Wiedemann, Herbert, Tarifvertragsgesetz mit Durchführungs- und Nebenvorschriften, Kommentar. 8., neubearbeitete Auflage, C.H. Beck Wispelaere De, Frederic and Pacolet, Jozef, The Benefits of Posting. Facts and Figures on the Use and Impact of Intra-EU Posting. Teoksessa Arnholtz, Jens ja Lillie, Nathan (ed.) Posted work in the European Union. The political economy of free movement. Routhledge Research in Employment Relations s Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät EK SAK- ja EK STTK-tuottavuustyöryhmä Ahokas, Petri Hakonen, Niilo (pj.) Hänninen, Jaakko Kopra, Ville Mäkinen, Jari Neuvonen, Jaana Suokas, Jari-Pekka (toim.). Saatavilla: [ Zweigert, Konrad Kötz, Hein, Introduction to comparative law. Third revised edition. Translated from the German by Tony Weir. Oxford University Press Inc VERKKOLÄHTEET Baulinks, Schlichtung am Bau: mehr Lohn, Ost-West-Angleichung und Wegstreckenentschädigung. Päivitetty [ (Luettu ) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Allgemeinverbindliche Tarifverträge. [ ml] Päivitetty (Luettu ) (BMAS 2022b)

18 XVII Bundesministerium des Innern und für Heimat, Staatsgebiet. [ (Luettu ) (BMIH 2022) Eläketurvakeskus, Ulkomaantyön vakuuttaminen. [ (Luettu ) (Eläketurvakeskus 2021a) Eläketurvakeskus, Mikä A1-todistus on. [ (Luettu ) (Eläketurvakeskus 2021b) EUR-Lex, Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi, Sisämarkkinat. [ SUM_1_CODED%3D24] (Luettu ) (2021a) EUR-Lex, Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi, Työntekijöiden lähettämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen. [ (Luettu ) (2021b) Faire Mobilität, Über Uns. Drei-Minuten-Info. [ (Luettu ) FIEC European Construction Industry Federation, Posting of workers. [ (Luettu ) (FIEC 2022) Generalzolldirektion, Arbeitsbedingungen nach Tarifvertägen und Rechtsverordnungen. [ estlohn-aentg-lohnuntergrenze-aueg/branchen-mindestlohn- Lohnuntergrenze/uebersicht_arbeitsbedingungen.html?nn=304814] (Luettu ) (Zoll 2022) Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v., Entsandte. Entsandte Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft in Deutschland. [ (Luettu ) (HDB 2022) Statista GmbH, Anzahl der entsandten Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft in Deutschland in den Jahren 2010 bis [ (Luettu ) Tieteen termipankki, Oikeustiede: korporatismi [ (Luettu )

19 XVIII OIKEUSTAPAUKSET Euroopan unionin/yhteisöjen tuomioistuin Arblade Yhdistetyt asiat C-369/96 vastaajina Jean-Claude Arblade ja Arblade & Fils SARL ja C-376/96 vastaajina Bernard Leloup, Serge Leloup ja Sofrage SARL, tuomio Portugaia C-164/99 Portugaia Construções L da, v. Amstsgericht Construções Tauberbischofsheim, Saksa, tuomio Komissio v. Saksa C-341/02 Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta, tuomio Laval un Partneri C-341/05 Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan ja Svenska Elektrikerförbundet EU:C:2007:809. Ru ffert C-346/06 Dirk Rüffert Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n selvitysmiehenä v. Land Niedersachsen EU:C:2008:189 Isbir Asia C-522/12 Tevfik Isbir v. DB Services GmbH, tuomio EU:C:2013:711 Sähköalojen ammattiliitto C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry v. Elektrobudowa Spo łka Akcyjna EU:C:2015:86 Suomi Turun HO R 11/1042

20 XIX LYHENNELUETTELO AEntG Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) AIL Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991) AÜG Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) BAG Bundesarbeitsgericht BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BetrVG Betriebsvefassungsgesetz BGB Bürgerliche Gesetzbuch BGBI Bundesgesetzplatt Teil I BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales BRTV Bundesrahmentarifvertag für das Baugewerbe BVerfG Bundesverfassungsgericht DGB Deutscher Gewerkschaftsbund EK Elinkeinoelämän keskusliitto EU Euroopan unioni EUT Euroopan unionin tuomioistuin EUVL Euroopan unionin virallinen lehti EY Euroopan yhteisö FKS Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland HE Hallituksen esitys HO Hovioikeus IG BAU Industriegewerkschaft Bauen-Agar-Umwelt LTL Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) LTYV Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001) MiLoG Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) PL Suomen perustuslaki (731/1999) SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta TEhtoL Työehtosopimuslaki (436/1946)

21 XX TES Työehtosopimus TSL Työsopimuslaki (55/2001) TT Työtuomioistuin TVG Tarifvertragsgesetz TVVO Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten (Tarifvertragsverordnung) TYV Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ZDB Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v. ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks e.v.

22 1 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen lähtökohtia Rakennusteollisuus tuottaa muista teollisuudenaloista poiketen liikkumattomia ja kiinteitä tuotteita, kuten rakennuksia ja infrastruktuurituotteita, liikkuvien tuotantotekniikoiden avulla. Rakennusalalla liikkuvat tuotteiden sijaan työntekijät. Rakennusteollisuus on siten ala, jolle ominaista on työvoiman suuri liikkuvuus. 1 Tällaisilla työntekijäintensiivisillä aloilla, kuten rakennusteollisuudessa, on työntekijöiden lähettäminen työskentelyvaltiosta toiseen ottanut suuren osan työmarkkinoista. Euroopan unionin (EU) sisällä tapahtuvan työntekijöiden lähettämisen arvioidaankin käsittävän noin 4 5 prosenttia unionin rakennusalan työpaikoista. 2 Euroopan unioni puolestaan muodostaa kilpailulle avoimet ja palvelujen vapaan liikkuvuuden takaavat yhtenäiset sisämarkkinat 3. Palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat oikeudelliset ohjeet sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 ja 57 artikloihin 4. Sopimuksen 56 artikla kieltää kaikki rajoitukset, jotka koskevat muuhun jäsenvaltioon kuin palvelujen vastaanottajan valtioon sijoittautuneen jäsenvaltion kansalaisen vapautta tarjota palveluja unionissa. SEUT 57 artiklan 1 kohdan mukaan palveluilla tarkoitetaan puolestaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita määräykset tavaroiden, pääomien tai henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske. Toiminnan luonteen tulee olla taloudellista ja toiminnan tulee myös olla tietyssä määrin satunnaista ja väliaikaista 5. Palvelujen tarjoaminen voi käsittää mm. yrityksen ja palvelun tarjoajan välillä tehtyyn sopimukseen perustuvan työn, kuten esimerkiksi rakennustyön, jonka palvelun tarjoaja suorittaa omaan lukuunsa ja omalla johdollaan 6. Palvelujen vapaa liikkuvuus tarkoittaa myös oikeutta harjoittaa tilapäistä elinkeinoa toisen jäsenvaltion alueella samoin edellytyksin kuin jäsenvaltion kansalaisenkin 7. Palvelua tarjoavaa yritystä tulee siten kohdella yhdenvertaisesti jäsenvaltion yritysten kanssa 8. Palvelujen vapaan 1 FIEC Wispelaere Pacolet 2020, s EUR-Lex 2021a, Sisämarkkinat. 4 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL C326, , s Unionin perussopimukset ovat unionin primaarilainsäädäntöä. Raitio Tuominen 2020, s Raitio Tuominen 2020, s, Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin 96/71/EY johtolauseen kohta 4. 7 Raitio Tuominen 2020, s, Liukkunen 2012, s Jäsenvaltion yrityksiin rinnastetaan myös EU:n ulkopuolisiin ETA-maihin sijoittautuneet yritykset.

23 2 liikkuvuuden periaatteen soveltuvuus edellyttää tapauksen liittymistä kahteen tai useampaan jäsenvaltioon. Joko palvelun itsessään tulee ylittää valtioiden raja tai siihen tulee kytkeytyä jokin relevantti rajat ylittävä elementti. Palveluja tulee siten tarjota jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä palvelujen tarjoajan toiminnan pääasiallinen keskus sijaitsee. 9 Työntekijöiden lähettäminen palvelujen tarjoamisen yhteydessä kuvaa monin tavoin Euroopan yhdentymisprojektin hyötyjä ja työntekijöiden lähettäminen tarjoaa helpon ja joustavan ratkaisun Euroopan markkinoiden integraation edistämiselle. Samalla kuitenkin työntekijöiden lähettäminen myös korostaa jännitteitä ja kiistoja. Hallinnollisten vaatimusten poistaminen rajat ylittävien palvelujen kaupalta mahdollistaa myös halpaan työvoimaan perustuvat liiketoimintamallit. Tällaiset mallit perustuvat vastaanottavan maan kansallisen työsäädännön kiertämiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen matalan palkkatason maista heidän kotimaansa ehdoilla. 10 Tämän estämiseksi palvelujen vapaan liikkuvuuden piiriin liittyykin oleellisena osana lähetettyjä työntekijöitä koskeva EUoikeudellinen sääntely. Sääntely alkoi kehittyä, kun EU joutui pohtimaan suhtautumistaan erityisesti unionin ulkopuolisista maista sisämarkkinoille tulleisiin lähetettyihin työntekijöihin, sekä unionin laajennettua itään ja etelään, myös toisista jäsenvaltioista kotoisin oleviin lähetettyihin työntekijöihin. EU:n perusvapauksien nojalla köyhien ja alhaisen palkkatason Itä-Euroopan maiden työntekijöiden tulolla läntisen Euroopan työ- ja palvelumarkkinoille oli sekä taloudellisia että yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka nostivat esiin niin poliittisia kuin oikeudellisiakin ongelmia. 11 Näiden haasteiden ratkaisemiseksi unionissa onkin säädetty palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä ja heidän vähimmäistyöehtojensa määräytymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY 12 (lähetettyjen työntekijöiden direktiivi) sekä kyseisen direktiivin muutosdirektiivillä 2018/957/EU 13 (muutosdirektiivi). 9 Liukkunen 2012, s. 178, viittaa teokseen Joutsamo-Aalto-Kaila-Maunu, s Arnholtz Lillie 2020, s Raitio Tuominen 2020, s, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL N:o L 18, , s. 1 6.) 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/957, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (EUVL L 173, , s ) Tässä tutkielmassa direktiivin säännöksiin viitattaessa tarkoitetaan muutosdirektiivin voimaantulon myötä voimassa olevia säännöksiä.

24 3 Lähetettyjen työntekijöiden määrästä EU:n alueella ei löydy tarkkaa tilastotietoa. Ulkomailla työskentely voi kuitenkin vaikuttaa siihen, minkä maan sosiaaliturvaan lähetetty työntekijä kuuluu 14. Näin olleen jonkinlaista indikaatiota lähetettyjen työntekijöiden määrästä unionissa voidaan saada katsomalla jäsenvaltioiden myöntämien A1-todistusten määrää. A1-todistus osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sen haltijaan sovelletaan ja mihin maahan sosiaaliturvamaksut maksetaan. A1-todistus koskee EU/ETAmaita ja Sveitsiä. 15 Vuonna 2018 A1-todistuksia myönnettiin kaiken kaikkiaan 1,8 miljoonaa kappaletta. A1-todistuksien myöntämisen perusteella vuonna 2018 ylivoimaisesti eniten työntekijöitä vastaanottanut maa oli Saksa henkilöllä, kun toiseksi sijoittunut Ranska vastaanotti henkilöä. Suomeen työntekijän vastaanottajamaana A1- todistuksia myönnettiin kpl ja näistä ehdottomasti eniten myönsi Saksa 4636 kpl. 16 Tutkimukset kuitenkin myös osoittavat, että todellisuudessa lähettämisten ja lähetettyjen työntekijöiden määrä on suurempi kuin A1-tietojen perusteella arvioituna 17. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat erityisesti rakennusteollisuuden lähetetyt työntekijät Suomessa ja Saksassa. Tutkimuskohteen valintaan vaikutti rakennusteollisuuden suuri merkitys koko unionin alueella, sekä rakennusalalle tyypillinen työntekijöiden suurempi liikkuvuus muihin toimialoihin nähden. Koko EU:n alueella rakennusteollisuuden alalla toimii noin 3,1 miljoonaa yritystä ja 12,7 miljoonaa työntekijää, mikä vastaa 6,1 prosenttia kokonaistyöllisistä 18. Rakennusteollisuuden kokonaisinvestointi Saksassa vuonna 2020 oli 376 miljardia euroa ja Suomessa 39 miljardia euroa 19. Rakennusteollisuuden alalla toimii Saksassa noin yritystä ja Suomessa noin yritystä. Rakennusalan työpaikkoja Saksassa on yli 2,5 miljoonaa ja Suomessa noin Ulkomailta Suomeen annetuista A1-todistuksista noin puolet on myönnetty rakennusalalle. Toisen arvion mukaan Suomessa työskentelevistä lähetetyistä työntekijöistä jopa noin kaksi kolmesta työskentelee rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Tämä tarkoittaa vuositasolla lähes kymmentä tuhatta Suomeen lähetettyä rakennusalan työntekijää. Tilastot kertovat 14 Eläketurvakeskus 2021a. 15 Eläketurvakeskus 2021b. 16 European Commission 2020, s European Commission 2016, s FIEC 2020, s FIEC 2021 Germany FIEC 2021 Finland. 20 FIEC 2020, s. 3.

25 4 mistä maasta todistukset on myönnetty Suomessa työskentelyä varten, mutta eivät suoraan henkilöiden kansalaisuutta. Esimerkiksi saksalaisten yritysten lähettäminä Suomeen tulee paljon puolalaisia ja romanialaisia työntekijöitä etenkin telakoille. Viron kautta tulee mm. ukrainalaisia työntekijöitä, joiden osuus Suomen rakennustyömailla on nousussa. 21 Saksalaisilla rakennustyömailla puolestaan noin joka kymmenes työntekijä on lähetetty työntekijä 22. Saksaan lähetettyjen rakennusalan ulkomaisten työntekijöiden määrä on vuosittain noin satatuhatta henkilöä, joista vajaa työskentelee rakennusalan pääteollisuudessa 23. Ylivoimaisesti eniten rakennusalan työntekijöitä Saksaan lähetetään Puolasta, toiseksi eniten la heteta a n Ita vallasta ja kolmanneksi Tšekeista. Näistä lähetetyistä työntekijöistä suurin osa on kansallisuudeltaan puolalaisia, romanialaisia ja itävaltalaisia työntekijöitä. 24 Tämän Suomen ja Saksan rakennusalan työntekijän vähimmäispalkkaa koskeva oikeusvertaileva tutkimukseni pohjana toimii oikeustieteen notaaritutkinnon opinnäytetyöni, jossa tutkin lähetettyjen työntekijöiden direktiivin implementointia sekä palvelujen tarjoamisen yhteydessä Suomeen lähetetyn työntekijän palkan määräytymistä yleisellä tasolla 25. Olen hyödyntänyt tässä tutkimuksessa paljon vieraskielistä aineistoa, erityisesti saksan- ja englanninkielistä aineistoa. Vieraskielisen aineiston osalta kaikki tämän tutkimuksen käännökset ovat omiani, ellei ole toisin nimenomaisesti mainittu Keskeisiä käsitteitä Tässä tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden määrittelyn lähtökohtana on Suomen lainsäädännössä käytetyt määritelmät. Keskeisin tämän tutkimuksen käsitteistä on palkka. Tulee huomioida, että lähetetylle työntekijälle maksettavasta vastikkeesta on suomalaisessa lainsäädännössä, lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä ja sen muutosdirektiivissä käytetty vaihtelevia ilmaisuja palkka, vähimmäispalkka ja korvaus 26. Suomen lainsäädännössä 21 Rakennusteollisuus 2019, s. 26; Rakennusteollisuus 2020, s SOKA-BAU 2020, s. 27; HDB On hyvä huomioida, että rakennustyömailla työskentelee myös muita kuin varsinaisia rakennusalan työntekijöitä, kuten mm. rakennussiivoojia, jotka eivät kuulu Saksan rakennuspääteollisuuden alan työehtosopimusten soveltamisalan piiriin. 23 Statista SOKA-BAU 2020, s Lempiäinen Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin 3 artiklan mukaan vähimmäispalkkojen (korvauksen) käsite määritellään sen jäsenvaltion lainsäädännössä ja/tai kansallisen käytännön mukaan, jonne työntekijä on lähetetty työhön.

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 19.5.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen perusteltu

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 30.5.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Romanian edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Karoliina Kääriäinen Aiheet Yleiskuva ulkomaantyön vakuuttamisesta ETK:n ja Kelan työnjako Lähetettynä työntekijänä EU/ETA-maissa ja Sveitsissä Sosiaaliturvasopimusmaissa Työskentely

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

10425/19 eho/elv/si 1 TREE.2.A

10425/19 eho/elv/si 1 TREE.2.A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2019 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2019/0107 (COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke työpaja ETK:n kommentti. Minna Levander

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke työpaja ETK:n kommentti. Minna Levander Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke työpaja 20.6.2017 - ETK:n kommentti Minna Levander Missä tilanteissa ratkaisu sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä annetaan ETK:sta? ETK:n tehtävistä sovellettavaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/557. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/557. Tarkistus 22.3.2019 A8-0206/557 557 Otsikko 1 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 20.3.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Hallituksen esitys 39/2016 eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys 39/2016 eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys 39/2016 eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LAUSUNTO Työ- ja tasa-arvovaliokunnalle Esitän lausuntonani kunnioittavasti seuraavan.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot 23.2.2016, Helsinki Vähimmäispalkka On näyttöä siitä, että palkkajakauman alapää vuotaa. Yhä suurempi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

A8-0373/5. Perustelu

A8-0373/5. Perustelu 7.12.2016 A8-0373/5 5 Johdanto-osan 7 kappale (7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä sovellettavien julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät. Tällaisten eritelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

9949/16 team/ht/akv 1 DG B 3A

9949/16 team/ht/akv 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0070 (COD) 9949/16 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Pysyvien edustajien komitea Neuvosto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot