FSD3523. Kansalaispulssi 3/2021. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3523. Kansalaispulssi 3/2021. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3523 Kansalaispulssi 3/2021 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansalaispulssi 3/2021 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :54: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3523. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Tilastokeskus & Valtioneuvoston kanslia: Kansalaispulssi 3/2021 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 61 B Tutkimusseloste suomeksi 71 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kansalaispulssi 3/2021 Aineiston nimi englanniksi: Citizens Pulse 3/2021 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Lisätietoja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-sivulla. 1 Tekijät Tilastokeskus Valtioneuvoston kanslia Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Kulmala, Taina (Valtioneuvoston kanslia) Määttä, Seppo (Valtioneuvoston kanslia) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat COVID-19; koronavirukset; kriisit; luottamus; mieliala; terveys; tiedonkulku; toimeentulo; toimintaohjeet; viestintä; viranomaiset Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: Kansanterveys; Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; Sosiaaliset olot ja indikaattorit; Valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kansalaispulssi Kansalaispulssi-kyselyt ovat valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen tekemiä koronatilanteeseen (COVID-19) liittyviä tutkimuksia. Niissä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä, ohjeiden noudattamisesta, tulevaisuuden odotuksista, luottamuksesta, vastaajan omasta mielialasta sekä terveyteen, hyvinvointiin, toimeentuloon ja arkeen liittyvistä huolenaiheista. Noin kolmen viikon välein toistettava verkkokysely kerättiin ensimmäisen kerran huhtikuun 2020 alussa. Suurin osa kysymyksistä toistuu samoina. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuoden 2021 alusta. Sisällön kuvaus Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Vuoden 2021 kolmannen kierroksen kyselyssä kartoitettiin vastaajien luottamusta viranomaisten ja instituutioiden toimintaan sekä toisiin ihmisiin. Tiedusteltiin myös arvioita, kuinka hyvin viranomaiset olivat varautuneet koronan kaltaiseen tautiepidemiaan. Vastaajien mielialaa kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon koronaepidemia sekä erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin (esimerkiksi oma tai läheisten riski sairastua koronaan, terveydenhuoltojärjestelmän kestokyky, oma tai läheisten alkoholinkäytön hallinta) sekä toimeentuloon ja arkeen (oma tai läheisten toimeentulon riittävyys, riski joutua lomautetuksi tai työttömäksi, lasten koulunkäynti yms.) liittyvät asiat aiheuttavat huolta tällä hetkellä. Kysyttiin myös luottamuksesta tulevaisuuteen ja koetusta stressistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Tiedonsaantiin ja viestintään liittyen tiedusteltiin edelleen, miten tasapuolista, luotettavaa, avointa ja selkeää viranomaisten viestintä on ollut. Korona-ajan toimintaa selvitettiin kysymällä, kuinka hyvin vastaaja on noudattanut viranomaisohjeita ja koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kysyttiin myös mielipidettä rokottamisesta sekä omasta aikomuksesta ottaa koronarokote. Lopuksi kysyttiin, aikooko vastaaja äänestää kuntavaaleissa ja jos aikoo, äänestääkö ennakkoon vai vaalipäivänä. Lisäksi esitettiin väittämiä kuntavaalien järjestämisestä, aikataulusta ja turvallisuudesta koronatilanteessa. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat mannersuomalaiset Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Tilastokeskus Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2021 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 53,2 Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 81 muuttujaa ja 1510 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta Vuoden 2021 kolmannen tiedonkeruun otos muodostettiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen vastanneista mannersuomalaisista kohdehenkilöistä, joille oli ajantasainen matkapuhelinnumero. Otoksessa oli yhteensä henkilöä. Kyselyn otoksessa mukana olleet ovat ensin vastanneet työvoimatutkimukseen ja sitten suostuneet jatkotutkimukseen. Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Otokseen kuuluville lähetettiin tekstiviestillä kutsu ja henkilökohtainen suoralinkki verkkolomakkeelle. Tekstiviestissä oli myös linkki Tilastokeskuksen tiedonkeruusivulle, jolla vastaajia informoidaan mm. tietosuojaan liittyvistä asioista. Tiedonkeruusivulla on myös linkki tietosuojaselosteeseen. Muistutusviestit lähetettiin vastaamattomille kahden vuorokauden kuluttua sekä viimeisen keruupäivän aamuna. Suurin osa vastauksista saatiin ensimmäisten kolmen vuorokauden kuluessa. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Tietoarkistoon toimitettu aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Miehet vastasivat kyselyyn naisia harvemmin. Maantieteellisesti vähiten vastauksia saatiin Pohjois- Savosta ja ikäryhmittäin vuotiailta. Julkaisut Kansalaispulssi 3/2021. Tutkimusseloste [verkkodokumentti]. Helsinki: Tilastokeskus.Tietovarannot/Tiedonkeruupalvelut. kansalaispulssi/kansalaispulssi_3_2021_tutkimusseloste.pdf [viitattu ] Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tilastokeskus. Tietovarannot/Tiedonkeruupalvelut. Kansalaispulssi 3/2021. Tutkimusseloste Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto sisältää painomuuttujan, joka painottaa aineiston vastaamaan tutkimuksen perusjoukkoa (15-74-vuotiaat mannersuomalaiset). Tilastokeskus käytti painotuksessa väestötietoina joulukuun alun 2020 tietoja ( henkilöä). Vastaajille muodostettiin korottava ja vastauskatoa oikaiseva estimointipaino. Korottavuus mahdollistaa sen, että laskettaessa kokonaismääräestimaatteja tulokset ovat tarkastelussa kohdeperusjoukon tasolla. Tällöin painokerroin voidaan tulkita niin, että tutkimukseen osallistunut henkilö edustaa painonsa osoittaman määrän henkilöitä perusjoukossa. Aineiston painotuksen lähtökohtana oli peruspainot, jotka muodostettiin jakamalla perusjoukon koko vastanneiden määrällä, eli peruspainoiksi muodostui kaikille vastanneille / Painojen kalibroinnissa peruspainoja muunnettiin niin, että painojen avulla kyselyyn vastanneet edustavat perusjoukkoa käytettyjen kalibrointimuuttujien suhteen. Kalibrointimuuttujina olivat sukupuoli, alue, 10-vuotisikäryhmä ja koulutusaste. Kalibrointiin käytettiin SAS-makro-ohjelmaa (Ranskassa kehitetty CALMAR2-makro). Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1510 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1510 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1510 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [T1] Mikä on sukupuolesi? Mikä on sukupuolesi? Mies Nainen Muu [T2] Mihin näistä ikäryhmistä kuulut? Mihin näistä ikäryhmistä kuulut? Alle 20-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 T3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta tai yli [T3] Missä maakunnassa asut? Missä maakunnassa asut? Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q1_B] Yleisesti ottaen, kuinka paljon luotat toisiin ihmisiin? Kysymyksen esiteksti Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä tunteita. Yleisesti ottaen, kuinka paljon luotat toisiin ihmisiin? En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen koronan kaltaiseen tautiepidemiaan? Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen koronan kaltaiseen tautiepidemiaan? Erittäin huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q4_B1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Kuinka paljon koronaepidemia ja sen vaikutukset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä? Kuinka paljon koronaepidemia ja sen vaikutukset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä? Huolestuttavat erittäin paljon Eivät huolestuta lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_B1] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Oma riskini sairastua koronaan Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. 9

16 2. Muuttujat Oma riskini sairastua koronaan Ei mainittu Mainittu [Q4_B2] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Läheiseni riski sairastua koronaan Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Läheiseni riski sairastua koronaan Ei mainittu Mainittu [Q4_B3] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riski tartuttaa korona muihin oireettomana taudinkantajana Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Riski tartuttaa korona muihin oireettomana taudinkantajana 10

17 Q4_B5 Ei mainittu Mainittu [Q4_B4] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa sairaustapaukset Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa sairaustapaukset Ei mainittu Mainittu [Q4_B5] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riskiryhmään kuuluvien vanhempieni liian vähäinen suojautuminen koronatartunnalta Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Riskiryhmään kuuluvien vanhempieni liian vähäinen suojautuminen koronatartunnalta 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_B6] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Saanko tarvitsemani hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Saanko tarvitsemani hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan Ei mainittu Mainittu [Q4_B7] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Saavatko läheiseni tarvitsemansa hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Saavatko läheiseni tarvitsemansa hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan 12

19 Q4_B9 Ei mainittu Mainittu [Q4_B8] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Oma henkinen hyvinvointini Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Oma henkinen hyvinvointini Ei mainittu Mainittu [Q4_B9] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Oman alkoholinkäytön hallinta Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Oman alkoholinkäytön hallinta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q4_B10] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Läheisteni alkoholinkäytön hallinta Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Läheisteni alkoholinkäytön hallinta Ei mainittu Mainittu [Q4_B11] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Perheen sisäinen väkivalta tai sen uhka Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Perheen sisäinen väkivalta tai sen uhka Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q4_B13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q4_B12] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Lasteni henkinen hyvinvointi Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Lasteni henkinen hyvinvointi Ei mainittu Mainittu [Q4_B13] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Jokin muu terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä asia Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Jokin muu terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä asia Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_B14] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Ei mikään näistä Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Ei mikään näistä Ei mainittu Mainittu [Q4_B15] Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? En osaa sanoa Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. En osaa sanoa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q4_C2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_C1] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Oman toimeentuloni riittävyys Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Oman toimeentuloni riittävyys Ei mainittu Mainittu [Q4_C2] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Läheisteni toimeentulon riittävyys Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Läheisteni toimeentulon riittävyys Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_C3] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riski joutua työttömäksi Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Riski joutua työttömäksi Ei mainittu Mainittu [Q4_C4] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riski joutua lomautetuksi Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Riski joutua lomautetuksi Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q4_C6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_C5] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Yhteiskunnan ajautuminen taloudelliseen lamaan Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Yhteiskunnan ajautuminen taloudelliseen lamaan Ei mainittu Mainittu [Q4_C6] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Epävarmuus poikkeustilanteen kestosta Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Epävarmuus poikkeustilanteen kestosta 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_C7] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Rajoitustoimenpiteiden mahdollinen kiristyminen Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Rajoitustoimenpiteiden mahdollinen kiristyminen Ei mainittu Mainittu [Q4_C8] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Lasteni koulunkäynti Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Lasteni koulunkäynti Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q4_C10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_C9] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Työnteon ja lastenhoidon yhdistäminen Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Työnteon ja lastenhoidon yhdistäminen Ei mainittu Mainittu [Q4_C10] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Jokin muu toimeentuloon ja arkeen liittyvä asia Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Jokin muu toimeentuloon ja arkeen liittyvä asia 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_C11] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Ei mikään näistä Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. Ei mikään näistä Ei mainittu Mainittu [Q4_C12] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? En osaa sanoa Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa. En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q5] Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä? Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä? En lainkaan luottavaisesti Erittäin luottavaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana? Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana? Erittäin huolestunut Melko huolestunut Jonkin verran huolestunut Vain vähän huolestunut En lainkaan huolestunut (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Vain vähän En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kerro arviosi suomalaisten mielialasta tällä hetkellä Kerro arviosi suomalaisten mielialasta tällä hetkellä Kriisimieliala on pahimmillaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q11K (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kriisimielialasta ei ole tietoakaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A] Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeesi? Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeesi? Huonosti Melko huonosti En hyvin enkä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11K] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suomen hallitus Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Suomen hallitus 25

32 2. Muuttujat En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11L] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Kuntahallinto Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Kuntahallinto En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q11N [Q11M] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suomen eduskunta Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Suomen eduskunta En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11N] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Tuomioistuimet Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Tuomioistuimet 27

34 2. Muuttujat En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11O] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Poliittiset puolueet Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Poliittiset puolueet En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q11Q [Q11P] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Poliisi Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä mielipiteitä. Poliisi En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11Q] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Terveydenhuoltojärjestelmä Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Terveydenhuoltojärjestelmä 29

36 2. Muuttujat En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11R] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Koulutusjärjestelmä Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Koulutusjärjestelmä En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q11T [Q11S] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Valtionhallinto Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Valtionhallinto En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11T] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Tiedotusvälineet Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Tiedotusvälineet En luota lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11U] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Pankit Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Pankit En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q12A [Q11V] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suuryritykset Entä kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin? Suuryritykset En luota lainkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12A] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Tasapuolisuus Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? Tasapuolisuus 33

40 2. Muuttujat Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12B] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Luotettavuus Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? Luotettavuus Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12C] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Oikeellisuus Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? Oikeellisuus 34

41 Q12E Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12D] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Selkeys Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? Selkeys Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12E] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Reagoinnin nopeus Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? 35

42 2. Muuttujat Reagoinnin nopeus Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12F] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Avoimuus Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää koronakriisistä? Avoimuus Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q17A [Q13] Kuinka hyvin olet noudattanut viranomaisten antamia ohjeita koronakriisin aikana? Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin olet noudattanut viranomaisten antamia ohjeita koronakriisin aikana? Huonosti Melko huonosti En hyvin enkä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17A] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Pidän yli 2 metrin turvavälin Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? Pidän yli 2 metrin turvavälin Sopii huonosti Sopii melko huonosti Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q17B] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Pesen käteni säännöllisesti saippualla 20 sekunnin ajan Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? Pesen käteni säännöllisesti saippualla 20 sekunnin ajan Sopii huonosti Sopii melko huonosti Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17C] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Käytän kasvomaskia, kun en voi pitää turvaväliä Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? Käytän kasvomaskia, kun en voi pitää turvaväliä Sopii huonosti Sopii melko huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q17E (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17D] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Vältän silmien, nenän ja kasvojen koskettelua pesemättömillä käsillä Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? Vältän silmien, nenän ja kasvojen koskettelua pesemättömillä käsillä Sopii huonosti Sopii melko huonosti Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17E] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Käytän käsidesinfiointiainetta aina, kun sitä on tarjolla julkisilla paikoilla Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? 39

46 2. Muuttujat Käytän käsidesinfiointiainetta aina, kun sitä on tarjolla julkisilla paikoilla Sopii huonosti Sopii melko huonosti Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17F] Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Vältän muiden ihmisten tapaamista Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? Vältän muiden ihmisten tapaamista Sopii huonosti Sopii melko huonosti Ei sovi hyvin eikä huonosti Sopii melko hyvin Sopii hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q18A [Q15] Kuinka hyvin muut ihmiset ovat mielestäsi noudattaneet viranomaisten antamia ohjeita koronakriisin aikana? Kuinka hyvin muut ihmiset ovat mielestäsi noudattaneet viranomaisten antamia ohjeita koronakriisin aikana? Huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A] Kuinka samaa tai eri mieltä olet: Kun koronarokote tulee saataville ja sitä suositellaan minulle, hankkisin sen (tai olen jo hankkinut sen) Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Kun koronarokote tulee saataville ja sitä suositellaan minulle, hankkisin sen (tai olen jo hankkinut sen) Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q18B] Kuinka samaa tai eri mieltä olet: Rokottaminen on hyvä tapa suojautua tauteja vastaan Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Rokottaminen on hyvä tapa suojautua tauteja vastaan Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21A] Oletko täyttänyt 18 vuotta viimeistään ? Kysymyksen esiteksti JOS T2=1 Oletko täyttänyt 18 vuotta viimeistään ? Kyllä olen En ole tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q22A [Q21B] Aiotko äänestää tulevissa kuntavaaleissa? Aiotko äänestää tulevissa kuntavaaleissa? Kyllä, äänestän varmasti Kyllä, äänestän melko varmasti Luultavasti en äänestä Ei, olen varma etten äänestä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21C] Milloin aiot käydä äänestämässä? Milloin aiot käydä äänestämässä? Ennakkoon Vaalipäivänä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22A] Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Vaaliviranomaiset kykenevät järjestämään tulevat kuntavaalit koronasuositusten mukaan turvallisesti Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Vaaliviranomaiset kykenevät järjestämään tulevat kuntavaalit koronasuositusten mukaan turvallisesti 43

50 2. Muuttujat En osaa sanoa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22B] Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Koronatilanteesta huolimatta koen voivani äänestää turvallisesti tulevissa kuntavaaleissa Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Koronatilanteesta huolimatta koen voivani äänestää turvallisesti tulevissa kuntavaaleissa En osaa sanoa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22C] Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Kuntavaalit tulee järjestää alkuperäisen aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2021 Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? 44

51 Q22D Kuntavaalit tulee järjestää alkuperäisen aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2021 En osaa sanoa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22D] Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Koronatilanteen vuoksi kuntavaalit tulee siirtää, jotta kaikki halukkaat pääsevät äänestämään Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Koronatilanteen vuoksi kuntavaalit tulee siirtää, jotta kaikki halukkaat pääsevät äänestämään En osaa sanoa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [T4] Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? Onko se: Enintään peruskoulu tai vastaava Toinen aste (ylioppilastutkinto tai ammattitutkinto) Alempi korkeakoulututkinto (AMK tai muu) Ylempi korkeakoulututkinto Joku muu [T5] Kenen kanssa asut? Kenen kanssa asut? Asun yksin Asun perheeni kanssa Asun muiden henkilöiden kanssa tieto puuttuu (SYSMIS) [T6] Asuuko kanssasi alaikäisiä lapsia? Asuuko kanssasi alaikäisiä lapsia? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 PAINO (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [T7] Millaisena pidät kotitaloutesi taloudellista tilannetta? Millaisena pidät kotitaloutesi taloudellista tilannetta? Onko se mielestäsi: Varakas Hyvin toimeentuleva Keskituloinen Pienituloinen En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [PAINO] Painomuuttuja Painomuuttuja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1510 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

54

55 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Mikä on sukupuolesi? [T1] Mihin näistä ikäryhmistä kuulut? [T2] Missä maakunnassa asut? [T3] Yleisesti ottaen, kuinka paljon luotat toisiin ihmisiin? [Q1_B] Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen koronan kaltaiseen tautiepidemiaan? [Q2] Kuinka paljon koronaepidemia ja sen vaikutukset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä? [Q4] 9 Oma riskini sairastua koronaan [Q4_B1] Läheiseni riski sairastua koronaan [Q4_B2] Riski tartuttaa korona muihin oireettomana taudinkantajana [Q4_B3] Terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa sairaustapaukset [Q4_B4] Riskiryhmään kuuluvien vanhempieni liian vähäinen suojautuminen koronatartunnalta [Q4_B5] 11 Saanko tarvitsemani hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan [Q4_B6]

56 3. Hakemistot Saavatko läheiseni tarvitsemansa hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan [Q4_B7] Oma henkinen hyvinvointini [Q4_B8] Oman alkoholinkäytön hallinta [Q4_B9] Läheisteni alkoholinkäytön hallinta [Q4_B10] Perheen sisäinen väkivalta tai sen uhka [Q4_B11] Lasteni henkinen hyvinvointi [Q4_B12] Jokin muu terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä asia [Q4_B13] Ei mikään näistä [Q4_B14] En osaa sanoa [Q4_B15] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Oman toimeentuloni riittävyys [Q4_C1] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Läheisteni toimeentulon riittävyys [Q4_C2] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riski joutua työttömäksi [Q4_C3] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Riski joutua lomautetuksi [Q4_C4] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Yhteiskunnan ajautuminen taloudelliseen lamaan [Q4_C5] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Epävarmuus poikkeustilanteen kestosta [Q4_C6] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Rajoitustoimenpiteiden mahdollinen kiristyminen [Q4_C7] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Lasteni koulunkäynti [Q4_C8] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Työnteon ja lastenhoidon yhdistäminen [Q4_C9] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Jokin muu toimeentuloon ja arkeen liittyvä asia [Q4_C10] Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? Ei mikään näistä [Q4_C11]

57 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä hetkellä? En osaa sanoa [Q4_C12] Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä? [Q5] Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana? [Q6] Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? [Q7] Kerro arviosi suomalaisten mielialasta tällä hetkellä [Q8] Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeesi? [Q9A] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suomen hallitus [Q11K] 25 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Kuntahallinto [Q11L] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suomen eduskunta [Q11M] 27 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Tuomioistuimet [Q11N]. 27 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Poliittiset puolueet [Q11O] 28 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Poliisi [Q11P] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Terveydenhuoltojärjestelmä [Q11Q] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Koulutusjärjestelmä [Q11R] 30 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Valtionhallinto [Q11S].. 31 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Tiedotusvälineet [Q11T] 31 Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Pankit [Q11U] Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin instituutioihin: Suuryritykset [Q11V] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Tasapuolisuus [Q12A] 33 Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Luotettavuus [Q12B] 34 Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Oikeellisuus [Q12C] 34 Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Selkeys [Q12D].. 35 Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Reagoinnin nopeus [Q12E] Kuinka hyvin mielestäsi kuvaa viranomaisten viestintää koronakriisistä: Avoimuus [Q12F] 36 Kuinka hyvin olet noudattanut viranomaisten antamia ohjeita koronakriisin aikana? [Q13]. 37 Kuinka hyvin väite sopii kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana: Pidän yli 2 metrin turvavälin [Q17A]

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2987 Diakoniabarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot