Hajajätevesihuolto-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajajätevesihuolto-hanke 1.1.2008-31.12.2011"

Transkriptio

1 Hajajätevesihuolto-hanke Projektikoodi A30200 Loppuraportti Petri Kurki Maveplan Oy MAVEPLAN OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, OULU, puh. (08) , faksi (08) Kuopion toimisto: PL 1096, Minna Canthinkatu 25, KUOPIO, puh. (017) , fax (017)

2 Lukijalle Hajajätevesihuolto-hanke toimi Pohjois-Karjalassa neljä vuotta. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina oli kehittää haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä tutkimalla eri jätevesijärjestelmien pitkäaikaistoimivuutta ja vähentää niiden aiheuttamaa jätevesikuormitusta mm. kiinteistökohtaisen neuvonnan avulla. Hanke saavutti asetetut tavoitteensa hyvin, ainoastaan jätevesien käsittelyn tehostamisesta kiinnostuneiden kiinteistöjen määrä jäi tavoitteesta. Tähän oli oma syynsä jätevesiasetukseen kohdistuneella kiivaalla keskustelulla, joka lopulta aiheutti myös sen, että asetusta muutettiin v eduskuntavaalien alla. Hankkeella oli merkitystä ajankohtaisten jätevesiasioiden, kuten jätevesiasetuksen vaatimusten ja siihen liittyvien muutosten tiedottamisessa. Hankkeen palveluihin osallistui yhteensä 1380 henkilöä. Hankkeen puolesta haluan kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja hyvästä yhteistyöstä, jonka avulla hanke on voitu menestyksellisesti suorittaa. Petri Kurki Maveplan Oy puh

3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Hankkeen tausta, lähtökohdat ja aikataulu Hankesuunnitelma Hankeorganisaatio Sivu 4. Hankkeen toteutus Jätevesihuollon yleissuunnitelma Kiinteistökäynnit Seurantakohteet Työnäytökset Tiedottaminen Hankkeen tulokset Määrälliset tulokset Laadulliset tulokset Toteutuksen arviointi Ohjausryhmän arvio Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen arvio Maveplanin arvio Hankkeen toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi Kiinteistönomistajat Kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijat Hankkeen talous Hankkeen kokemukset, jatkotoimenpiteet ja ehdotukset Liitteet: 1. Tiivistelmä hankesuunnitelmasta 2. Hankkeen selvityslomake (selvitys jätevesijärjestelmästä) 3. Seurantapuhdistamoilta vaadittavat tulokset ja puhdistustulokset 4. Arviointilomake kuntien viranhaltijoille 5. Palautelomake kiinteistönomistajille selvityskäynnistä 6. Hankkeen rahoitussuunnitelma, kustannusarvio, toteutunut rahoitus ja toteutuneet menot 7. Hankkeen tuottamat yhteenvedot ja raportit 8. Hankkeesta julkaistut artikkelit 9. Esimerkkejä lehtileikkeistä

4 3 Tiivistelmä Hajajätevesihuolto-hanke käynnistyi ja päättyi Hankkeen tärkeimpinä rahoittajina olivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut rahoittajat ja yhteistyökumppanit hankkeessa olivat Ilomantsin kunta, Juuan kunta, Kesälahden kunta, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, Lieksan kaupunki, Nurmeksen kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta, Fann Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Jita Oy, Yara Suomi Oy, Oy KWH Pipe Ab, Pipelife Oy, Oy Raita Environment, Teoplast Oy, Uponor Suomi Oy ja Wavin-Labko Oy. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina oli kehittää haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja vähentää niiden aiheuttamaa jätevesikuormitusta. Keskeisimpinä keinoina hankkeen toteutuksessa olivat tiedottaminen, puhdistamoiden seuranta sekä hajaasutusalueen kiinteistöille suoritetut selvityskäynnit. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, ainoastaan jätevesien käsittelyn tehostamisesta kiinnostuneiden kiinteistöjen määrä jäi tavoitteesta. Laadullisia tavoitteita oli vaikea mitata, mutta hankkeella oli positiivista merkitystä jätevesikuormituksen vähentämiseen haja-asutusalueella. Toisaalta kuormituksen vähenemisen vaikutukset näkyvät vasta hankkeen päättymisen jälkeen, muutaman vuoden kuluttua. Hanke oli kuitenkin vaikutukseltaan ympäristöpositiivinen. Laadullisena tuloksena voidaan pitää myös sitä, että hanke toimi puolueettoman tiedon tuottajana ja välittäjänä eri jätevesijärjestelmien toimivuudesta ja kustannuksista mm. haja-asutusalueen asukkaille, kunnan viranhaltijoille ja suunnittelijoille. Ajankohtaisista jätevesiasioista tiedotettiin jätevesi-infotilaisuuksissa, -illoissa ja klinikoilla 735 asukkaalle, selvityskäyntejä tehtiin 331 tilalle, sakokaivolietteiden käsittelyn neuvontaa 40 tilalle, työnäytöksissä esiteltiin jätevesijärjestelmiä vähintään 274 henkilölle ja jätevesien käsittelyn tehostamisesta saatiin kiinnostumaan 117 kiinteistönomistajaa. Lisäksi hankkeessa laadittiin 5 jätevesihuollon yleissuunnitelmaa ja järjestettiin yksi koulutus jätevesineuvojille. Hankkeen palveluihin osallistui yhteensä 1380 henkilöä. Hankkeessa seurattiin 13 eri jätevesijärjestelmää, joista neljä oli eri maapuhdistamotyyppiä ja yhdeksän eri pienpuhdistamoa. Kaksitoista puhdistamoista oli asumajätevesikohteita ja yksi maitotilakohde. Puhdistamoiden fosfori- ja typpireduktioissa oli jonkin verran vaihteluja. Kahdeksan puhdistamoa kolmestatoista poisti fosforia keskimäärin asetuksen vähimmäisvaatimuksen ja noin 40 % ankaramman tason mukaisesti. Noin 70 % puhdistamoista täytti kokonaistypen suhteen sekä asetuksen vähimmäistason että ankaramman tason. Fosforireduktion suhteen kolme parhaiten toimivaa puhdistamotyyppiä olivat maasuodattamo, maasuodattamo fosforinpoistokaivolla varustettuna ja Raita-panospuhdistamo. Typpireduktion osalta kolme parhaiten toimivaa puhdistamotyyppiä olivat maasuodattamo, Raitapanospuhdistamo ja Uponor-panospuhdistamot asumajätevesille. BOD 7 -reduktioiden suhteen parhaiten toimivia puhdistamotyyppiä olivat WehoPuts 6, Uponor Milk (maitotila), maasuodattamo, maasuodattamo fosforinpoistokaivolla varustettuna ja vaakavirtausmaasuodatin fosforimassakaivolla varustettuna. Puhdistamoilta saadut puhdistustulokset vaihtelivat jonkin verran eri näytekertojen välillä. Eniten vaihtelua oli fosforin ja typen suhteen. Suurin osa puhdistamoista toimi kuitenkin keskimäärin hyvin. Hankkeen aikana laadittiin useita raportteja kuten puhdistamoiden työnäytösraportit ja seurantaraportti, jotka on tarkoitettu niin viranomaisten, neuvojien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden kuin kiinteistönomistajienkin käyttöön.

5 4 1. Hankkeen tausta, lähtökohdat ja aikataulu Hanke laitettiin Suomen Salaojakeskus Oy:n (Maveplan Oy alkaen) toimesta vireille , jolloin hakemus ja hankesuunnitelma toimitettiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen (nykyinen P-K:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) EU-rahoitusta varten. Hankkeen suunnitteluvaiheessa pidettiin tärkeänä jätevesien käsittelyn kehittämistä tutkimalla erilaisia jätevesijärjestelmiä, koska talousjätevesiasetuksessa määritellyt puhdistusvaatimustasot olivat erittäin kovat. Sen takia hankkeen toteutukseen otettiin mukaan eri jätevesijärjestelmien näytteenottoseuranta. Haja-asutusalueen kiinteistöt valittiin hankkeen kohderyhmäksi siksi, että talousjätevesiasetus koskee maaseudun kaikkia kiinteistöjä. Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin maaseutuyritykset, kuten majoitus- ja ravitsemuspalveluja tarjoavat yritykset, maatilamatkailutilat, maitotilat, juureskuorimot ja hoitokodit. Myös omakotitalojen ja loma-asuntojen omistajat kuuluivat hankkeen kohderyhmään. Hankesuunnitelmaa/hakemusta täydennettiin ja Rahoituspäätös hankkeesta tuli Hankkeen lähtökohtia pohtiva aloituspalaveri pidettiin , jolloin sovittiin mm. puhdistamoiden seurantakohteista ja ohjausryhmän kokoonpanosta. Hajajätevesihuolto hanke kuului EU:n rakennerahastojen Itä-Suomen EAKRohjelmaan ja toimintalinjaan 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Hanke oli pääosin Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen rahoittama (75 %). Hankesuunnitelman mukainen toteutusaikataulu oli Hankesuunnitelma Hankkeen tavoitteet on esitetty hankesuunnitelmassa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja edistää kiinteistöjä vähentämään niiden aiheuttamaa jätevesikuormitusta. Jätevesien käsittelyä hankkeessa kehitettiin lähinnä uusien seurantapuhdistamokohteiden suunnittelun ja toteutuksen sekä yhteensä 13 puhdistamon seurannan avulla. Jätevesikuormituksen vähentämistä hankkeessa edistettiin pääasiassa tiedotuksen ja selvityskäyntien voimin. Hankkeen määrällisinä tavoitteina oli tehdä vähintään 325 selvityskäyntiä, järjestää jätevesi-infoja, -klinikoita ja työnäytöksiä vähintään 57 tilaisuutta, seurata 13 puhdistamon toimivuutta sekä saada vähintään 200 kiinteistönomistajaa kiinnostumaan jäteveden käsittelyn tehostamisesta hankkeen aikana. Hankesuunnitelman tiivistelmä on loppuraportin liitteenä (liite 1), josta selviää hankkeen tavoitteet ja keinot tarkemmin. 3. Hankeorganisaatio Hajajätevesihuolto-hankkeen vastuullisena hakijana oli Maveplan Oy. Hankkeen vetäjänä työskenteli hankepäällikkö Petri Kurki. Hankkeen johtajana toimi toimitusjohtaja Mika Mikkola Maveplanista. Hankkeessa oli ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli hankkeen etenemisen ja laillisuuden seuranta sekä sen toiminnan kehittäminen. Ohjausryhmään kuuluivat EUkoordinaattori Anna-Liisa Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta (rakennerahastoasiantuntija Leena Leskinen P-K:n ELY-keskuksesta alkaen), vesihuoltoinsinööri Ari Heiskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, yhteyspäällikkö Jukka Nevalainen Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:sta, ympäristönsuojelutarkastaja Riitta Laatikainen Lieksan kaupungista, tarkastusinsinööri Mika Silvennoinen Kontiolahden kunnasta, tekninen johtaja Erkki Ikonen Tohmajärven kunnasta, toimitusjohtaja Mika Mikkola Maveplanista ja hankepäällikkö Petri Kurki Maveplanista.

6 5 4. Hankkeen toteutus 4.1 Jätevesihuollon yleissuunnitelmat Hankkeessa laadittiin jätevesihuollon yleissuunnitelmat viiden kunnan alueelle: Juukaan, Kesälahdelle, Lieksaan, Nurmekseen ja Tohmajärvelle. Yleissuunnitelmassa vertailtiin siirtoviemärin, kyläpuhdistamon ja kiinteistökohtaisen järjestelmän toteuttamismahdollisuuksia ja kustannuksia. Yleissuunnitelmasta on ollut hyötyä mm. kunnan viranhaltijoille yhtenä jätevesineuvonnan työkaluna, kun haja-asutuksen asukkaat ovat kyselleet neuvoja eri käsittelyvaihtojen toteutusmahdollisuuksista. 4.2 Kiinteistökäynnit Selvityskäynnit Tilausten perusteella jätevesien käsittelystä kiinnostuneille kiinteistöille tehtiin selvityskäyntejä, joilla käytiin läpi kiinteistön jätevesien käsittelyn nykytila ja tehostamistarve. Lisäksi selvityskäynnillä esiteltiin eri jätevesien käsittelyvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvityskäynnillä täytettiin tarvittaessa hankkeen oma selvityslomake (liite 2) tai kunnan selvityslomake jätevesien käsittelyn nykytilasta, jos selvitystä ei oltu vielä laadittu. Selvityskäynnin yhteydessä jaettiin laitevalmistajien esitteitä. Selvityskäyntien määrät kunnittain hankkeen aikana on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Selvityskäyntejä on tehty hankkeen aikana seuraavasti: Kunta Selvityskäynnit Selvityskäynnit Selvityskäynnit Selvityskäynnit Selvityskäynnit yhteensä kpl Ilomantsi Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Nurmes Outokumpu Tohmajärvi Valtimo Joensuu Yhteensä Konsultointikäynnit Hankkeessa suoritettiin sakokaivolietteiden käsittelyn neuvontaa haja-asutuksen kiinteistöille. Neuvontakäynnit teetettiin ostopalveluna ProAgria Pohjois-Karjala ry:llä. Kiinteistökohtaisia konsultointikäyntejä tehtiin yhteensä 40. Eniten käyntejä oli Juuassa (16) ja Lieksassa (8). Muissa kunnissa käyntejä oli seuraavasti: Ilomantsi (4), Outokumpu (4), Polvijärvi (4), Tohmajärvi (2), Kesälahti (1) ja Kitee (1).

7 6 4.3 Seurantakohteet Hanke toteutti vuosina työnäytös- ja seurantakohteina kolme puhdistamoa: V6-panospuhdistamon, Jita Kemik panospuhdistamon ja BIO PP -saneerauspuhdistamon. Lisäksi hankkeessa seurantakohteina oli kymmenen muuta puhdistamoa: IN-DRÄNvaakavirtausmaasuodatin fosforin lisäpoistolla, maasuodattamo, maasuodattamo fosforinpoistokaivolla, suodatuskasettivaakavirtausmaasuodatin fosforin lisäpoistolla, Raitapanospuhdistamo, AG1-panospuhdistamo, BioKem 6-panospuhdistamo, WehoPuts 6- panospuhdistamo ja Uponor-panospuhdistamot sekä asumajätevesille että maitohuonejätevesille. Kohteita seurattiin ajoittain, 8 näytekertaa puhdistamoa kohti. Tarkkailussa olleista puhdistamoista 12 oli asumajätevesiä ja yksi maitohuonejätevesiä käsittelevää puhdistamoa. Jätevesijärjestelmistä neljä oli maapuhdistamoita ja yhdeksän laitepuhdistamoita. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että nykyisillä jätevesijärjestelmillä on mahdollista saavuttaa talousjätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset. Kaikkien seurattujen jätevesijärjestelmien näytteiden perusteella lasketut keskimääräiset puhdistustulokset (BOD 96,1 %, P 76,4 % ja N 50,7 %) täyttivät jätevesiasetuksen vähimmäisvaatimustason (BOD 80 %, P 70 % ja N 30 %) ja orgaanisen aineen ja kokonaistypen osalta myös ankaramman vaatimustason (BOD 90 %, P 85 % ja N 40 %). Ankarampaa vaatimustasoa voidaan soveltaa haja-asutusalueella, jos kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset, joissa on määritelty tiukemmat vaatimukset ns. herkille alueille kuten pohjavesialueille ja ranta-alueille. Yksittäisten puhdistamoiden tuloksia tarkasteltaessa lähes kaikki puhdistamot poistivat orgaanista ainetta, fosforia ja typpeä asetuksen vähimmäisvaatimuksen mukaisella tavalla, mutta kokonaisfosforin osalta viisi puhdistamoa jäi keskimäärin 70 % puhdistusvaatimuksen alapuolelle (kuviot 1) ja typen osalta neljä puhdistamoa jäi alle 30 % poistovaatimuksen (kuvio 2). Kuvio 1. Hajajätevesihuolto-hankkeessa tutkittujen puhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden fosforipitoisuudet ja sallittu kuormitus asetuksen vähimmäisvaatimustason (fosforia vähennettävä vähintään 70 %) mukaisesti. Tuleva kuormitus on laskettu asumajätevesikohteilla jätevesiasetuksen kuormitusluvun ja vedenkulutusarvion mukaan ja maitotilakohteella tutkitun tulevan jäteveden mukaan.

8 7 Kuvio 2. Hajajätevesihuolto-hankkeessa tutkittujen puhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden typpipitoisuudet ja sallittu kuormitus asetuksen vähimmäisvaatimustason (typpeä vähennettävä vähintään 30 %) mukaisesti. Tuleva kuormitus on laskettu asumajätevesikohteilla jätevesiasetuksen kuormitusluvun ja vedenkulutusarvion mukaan ja maitotilakohteella tutkitun tulevan jäteveden mukaan. Yhdellä asumajätevesikohteella (MS+F) käytettiin kokonaistypen osalta tutkittujen tulevien näytteiden (2 kpl) keskiarvoa. Kuvio 3. Puhdistamoiden keskimääräiset lähtevän jäteveden BOD 7 -pitoisuudet ja sallittu kuormitus jätevesiasetuksen vähimmäisvaatimustason (orgaanista ainesta vähennettävä vähintään 80 %) mukaisesti. Tuleva kuormitus on laskettu asumajätevesikohteilla asetuksen kuormitusluvun ja vedenkulutusarvion mukaan ja maitotilakohteella tutkitun tulevan jäteveden mukaan.

9 Usean puhdistamon kohdalla mediaanina lasketut tulokset olivat huomattavasti paremmat kuin keskiarvona esitetyt tulokset. Tämä selittyy sillä, että puhdistamoista saatujen yksittäisten huonojen näytteiden tulokset heikentävät jätevesijärjestelmän keskimääräistä tulosta enemmän kuin mediaanitulosta. Näin ollen mediaanitulosta voidaankin pitää jopa luotettavampana tapana esittää järjestelmän toimivuutta kuin keskiarvotulosta. Mediaanituloksilla laskettuna puhdistamoista noin 70 % (keskiarvotuloksilla 62 %) täytti asetuksen vaatimukset kokonaisfosforin suhteen ja noin 92 % (ka 70 %) kokonaistypen suhteen. Seurannassa olleet maapuhdistamot toimivat varsinkin kokonaisfosforin (maapuhdistamoiden keskiarvopoistuma 93,0 %) osalta tasaisemmin kuin laitepuhdistamot (69,1 %). Maapuhdistamot eivät yleensä sisällä teknisiä laitteita, joten niissä ei esiinny teknisiä toimintahäiriöitä kuten laitepuhdistamossa voi ajoittain esiintyä. Maitotilakohteessa panospuhdistamo ei yltänyt fosforin osalta asetuksen käsittelyvaatimuksiin, mutta orgaanisen aineen ja kokonaistypen osalta se saavutti sekä vähimmäistason että ankaramman vaatimustason. Koholla olleet fosforipitoisuudet johtuivat todennäköisesti saostuskemikaalin riittämättömyydestä. Asumajätevesikohteiden laitepuhdistamot toimivat kohtuullisen hyvin. Osa puhdistamoista toimi sekä teknisesti että puhdistustulosten osalta erittäin hyvin, mutta osalla oli ongelmia lähinnä kokonaisfosforin ja -typen puhdistustulosten kanssa. Osalla laitteista esiintyi myös teknisiä toimintahäiriöitä mm. pumppujen rikkoutumisia. Muutamassa panospuhdistamossa (BioKem, WehoPuts, Raita) oli taipumusta myös prosessin happamoitumiseen, joka edellytti kiinteistönomistajalta säännöllisiä hoitotoimenpiteitä kuten ph:n tarkkailua ja kalkin lisäämistä prosessisäiliöön. Prosessin happamoituminen on kuitenkin aivan normaalia ja se liittyy typenpoistolle välttämättömään nitrifikaatio-prosessiin. Laitevalmistajan prosessisuunnittelulle riittävän hyvän typenpoiston aikaansaaminen ilman, että prosessi ei happamoituisi liikaa, on melko haasteellista, eikä se näyttäisi aina onnistuvan. Laitepuhdistamoiden fosforinpoistossa esiintyi tarkkailun aikana vaihtelua. Syyt heikompiin fosforituloksiin ovat liittyneet niin saostuskemikaalin annosteluun kuin sen riittävään sekoittumiseen puhdistettavan jätevesierän kanssa. Hankkeen tutkimustyö onkin tuottanut ideoita ja muutostarpeita muutaman laitteen tuotekehitykseen juuri fosforin saostuskemikaalin annostelun osalta. Jatkossa laitevalmistajien tulisi puhdistamoiden tuotekehityksessä suuntautua fosforinpoistomenetelmän edelleen kehittämiseen. Kyse ei ole kuitenkaan suuresta kehittämistarpeesta, vaan lähinnä käsittelyjärjestelmän hienosäädöstä. 13 puhdistamon lisäksi maahan imeyttämön toimivuutta seurattiin pohjaveden havaintoputkista otetuista näytteistä. Todellisia, prosentteina esitettäviä puhdistustehoja maahan imeyttämölle ei voida esittää, koska havaintoputkista otettu näyte on laimentunut pohjaveden kanssa. Pohjaveden laatua vertailemalla saadaan kuitenkin tietoa imeyttämön toimivuudesta. Kokonaisfosforin osalta maahan imeyttämön alamäen puolelta olevista havaintoputkista (1-9) otetuista näytteistä saadut tulokset (0,006-0,16 mg/l) olivat pääosin yli 10 kertaa korkeampia kuin imeyttämön yläpuolella olevasta vesikaivosta saadut tulokset (0,003 mg/l). Tosin SYKE:n seuranta-asemilta saatuihin pohjaveden keskimääräisiin tutkimustuloksiin verrattuna imeyttämön havaintoputkista otetut näytteet eivät olleet oleellisesti suurempia. Kokonaistypen pitoisuudet imeyttämön havaintoputkista (1-9) saatujen näytteiden osalta olivat pienempiä kuin talousvesikaivosta saadut arvot. Tämän tutkimuskohteen tulosten perusteella voidaan sanoa, että imeyttämöllä on mahdollista saavuttaa talousjätevesiasetuksen vaatimukset. Hyvin toimiva imeyttämö vaatii kuitenkin kaikkein huolellisimman suunnittelun maaperä- ja imeytyskoetutkimuksineen. Imeyttämön suunnittelu edellyttää siis ammattitaitoa ja maaperä- ja pohjavesiasiantuntemusta, jotta järjestelmän mahdollinen soveltuvuus kiinteistölle saadaan selvitettyä riittävällä tarkkuudella. Loppuraportin liitteessä 3 on esitetty seurattujen puhdistamoiden vaadittavat tulokset ja saavutetut puhdistustulokset. Puhdistamokohteiden seurannasta on valmistunut erillinen seurantaraportti vuonna 2011 ja siitä löytyy lisätietoa eri puhdistamoiden puhdistustuloksista ja toimivuudesta. 8

10 9 4.3 Työnäytökset Hajajätevesihuolto-hanke järjesti 12 työnäytöstä jätevesijärjestelmien rakentamisen yhteydessä ja yhden työnäytöksen saostuskaivolietteen kalkkistabiloinnista. Työnäytökseen osallistui aina laitevalmistajan edustaja, joka esitteli puhdistamon rakenteen ja toimintaperiaatteen esittelytilaisuudessa. Kalkkistabilointityönäytöksen järjesti ProAgria Pohjois- Karjala. Työnäytökset kiinnostivat haja-asutusalueilla asuvia ihmisiä kohtuullisen hyvin. Työnäytöksiin osallistui tapahtumapaikalla kerättyjen nimilistojen perusteella yhteensä 274 henkilöä (taulukko 2), mutta kaikki paikalla käyneet eivät kuitenkaan kirjoittaneet nimeään osallistumislistaan. Työnäytöskohteella tehtyjen arvioiden mukaan työnäytöksissä kävi yhteensä noin 300 henkilöä. Puhdistamoista laadittiin työnäytösraportit, joissa jätevesijärjestelmän asennuksen eri työvaiheet on esitetty valokuvin ja kuvatekstein. Taulukko 2. Hankkeen järjestämät työnäytökset puhdistamoiden rakentamisvaiheessa ja niiden osallistujamäärät. Aika Paikka Kunta Osallistujat Nimilista Osallistujat Arvio Juha ja Merja Vuorjoki Kitee Tero Hannonen ja Anna-Mari Tohmajärvi Ehrukainen Sakari Kuittinen Nurmes Eija ja Pekka Hiltunen Outokumpu Seppo Sairanen Kesälahti Merja ja Keijo Metso Lieksa Toivo Kettunen Tohmajärvi Eero Romppanen Juuka Sulo Rouvinen Kitee Ilkka Kinnunen ja Satu Lind Kontiolahti Meri Viljamaa ja Sauvo Henttonen Ilomantsi Marja-Liisa Uusimaa Juuka Villalan kyläpuhdistamo Kesälahti Yhteensä Tiedottaminen Hankkeessa tiedotettiin hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista jätevesiasioista monipuolisesti mm. puhelimitse, tiedotteilla sähköpostitse maaseutuyrityksille ja tonkkapostina maitotiloille, hankkeen omilla nettisivuilla lehdissä ja Pohjois- Karjalan radiossa. Hanke tiedotti toiminnastaan myös Karjalaisen liitteenä ilmestyneessä Maaseudun vesihuoltosanomissa ja yli taloudelle. Tiedotusta suoritettiin myös jätevesi-infoissa, jätevesi-illoissa, jätevesiklinikoilla, työnäytöksissä ja selvityskäynneillä. Hankkeen alussa järjestettiin jätevesi-infotilaisuudet yhdeksällä paikkakunnalla: Ilomantsissa, Juuassa, Kesälahdella, Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Tohmajärvellä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 323 henkilöä (taulukko 3). Hanke järjesti myös kyläkohtaisia jätevesitiedotustilaisuuksia yhdeksällä alueella ja kylätilaisuuksiin osallistui yhteensä 190 henkilöä (taulukko 4). Hankkeessa lanseeratut jätevesiklinikkatilaisuudet järjestettiin vuosittain hankkeessa mukana olevien kuntien toimipisteissä. Jätevesiklinikalla kiinteistönomistaja sai henkilökohtaista neuvontaa oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyyn liittyen.

11 Klinikalle voi varata ennakkoon vastaanottoajan tai tulla ns. drive in periaatteella. Jätevesiklinikoille osallistui yhteensä 222 henkilöä (taulukko 5). Hankkeen toiminnasta on tiedotettu alueen sanomalehdissä mm. ajankohtaisten tapahtumien aikaan. Lehtiartikkeleita on ollut muun muassa sanomalehti Karjalaisessa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja useassa paikallislehdessä (liite 8 ja 9). Hanketta koskevia lehtiartikkeleita on julkaistu yhteensä 60 (liite 8). Hankekokouksissa on tiedotettu hankkeen toiminnasta ohjausryhmän jäsenille. Sähköpostia on käytetty ajankohtaisten tapahtumien tiedotuksessa maaseutuyrityksille, kyläyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille. Hanketiedotteita on jaettu mm. työnäytösten ja jätevesi-infojen ja -klinikoiden yhteydessä. Taulukko 3. Hankkeen järjestämät jätevesi-infotilaisuudet ja osallistujamäärät. Aika Paikka Osallistujat Ilomantsi, kunnanvirasto Juuka, kunnanvirasto Kontiolahti, kunnanvirasto Kitee, kaupungintalo Lieksa, kaupungintalo Nurmes, kaupungintalo Outokumpu, kaupungintalo Tohmajärvi, kunnanvirasto Kesälahti, kunnanvirasto 28 Yhteensä 323 Taulukko 4. Hankkeen järjestämät jätevesitiedotustilaisuudet kyläilloissa ja niiden osallistujamäärät. Aika Paikka Osallistujat Kylänlahti, krist.opisto, Lieksa Villalan koulu, Kesälahti Vuonislahti, Lieksa (sakokaivolietteen 33 kalkkistabilointi) Kutsu, eräpirtti, Tohmajärvi Kuhnustan koulu, Juuka Hummovaaran kylätalo, Kesälahti Onkamon koulu, Tohmajärvi Vihtasuon koulu, Juuka Ahmovaaran koulu, Juuka 25 Yhteensä 190 Taulukko 5. Hankkeen järjestämät jätevesiklinikat ja niiden osallistujamäärät Kunta Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Osallistujat yhteensä Ilomantsi Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Nurmes Outokumpu Tohmajärvi Yhteensä

12 11 5. Hankkeen tulokset 5.1 Määrälliset tulokset Hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset on esitetty taulukossa 6. Hanke saavutti tavoitteensa hyvin, suurin osa määrällisistä tavoitteista jopa ylitettiin. Taulukko 6. Hankkeen tavoitteet ja tulokset. Mittari Tavoite Tulos Erotus Uudet tai säilytetyt työpaikat Mukana olevat yritykset Jätevesihuollon yleissuunnitelmien laadinta Konsultointikäynnit kiinteistöille sakokaivolietteen käsittelystä Selvityskäynnit kiinteistöille Työnäytöskohteiden lukumäärä Jätevesien käsittelyn tehostamisesta kiinnostuneet tilat Seurantapuhdistamoiden lukumäärä Hankkeen edistämänä jätevesien käsittelyn tehostamisesta on saatu kiinnostumaan 117 kiinteistönomistajaa (taulukot 6-7). Tästä tavoitteesta jäätiin noin 40 %, siihen oli monta syytä. Kiinteistönomistajien kiinnostus euron hintaisten jätevesijärjestelmien rakentamiseen oli arvioitua vähäisempää. Yksi syy siihen on ollut jätevesiasetuksesta vellonut kiivas mediakeskustelu, joka on aiheuttanut myös asiasta virheellisiä käsityksiä hajaasutusalueen asukkaille ja lisännyt myös epätietoisuutta. Kiinnostusta tehostamistoimiin on heikentänyt myös osittain asialla ei kiire -ajattelu eli monella kiinteistöllä odotetaan siirtymäkauden loppuun ennen kuin tehostamistoimenpiteisiin ryhdytään. Uuteen jätevesiasetukseen säädetty kahden vuoden jatkoaika kunnostamistoimille on vähentänyt tämänhetkistä kiinnostusta jätevesijärjestelmien saneerauksiin. Selvityskäynti kiinteistöllä oli konkreettisin tapa selvittää tehostamistarve ja saada kiinteistönomistaja kiinnostumaan myös jätevesien käsittelyn tehostamisesta. Jos kiinnostuneiden määrää suhteuttaa selvityskäyntien määrään, voidaan arvioida, että selvityskäynneillä noin 35 % kiinnostui jätevesien käsittelyjärjestelmien tehostamisesta. Taulukko 7. Kiinnostuneet kiinteistöt kunnittain jätevesien käsittelyjärjestelmien tehostamisesta vuosina : Kunta Kiinnostuneet Kiinnostuneet Kiinnostuneet Kiinnostuneet Kiinnostuneet yhteensä Ilomantsi Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Nurmes Outokumpu Tohmajärvi Yhteensä

13 Eniten kiinnostusta jätevesijärjestelmien tehostamiseen oli Tohmajärvellä. Kesälahdella kiinnostus oli muuten vähäistä hankkeen aikana, mutta vuonna 2011 toteutui yksi yhteishanke eli Villalan kyläpuhdistamo (18 liittyjää). Hankkeessa laadittiin Kesälahden alueelle jätevesihuollon yleissuunnitelma, jonka yhtenä suunnittelualueena oli Villalan alue. Hanke järjesti Villalan kyläläisille jätevesitiedotustilaisuuden, jossa esiteltiin mm. yleissuunnitelma ja selvitettiin alustavasti kiinnostusta kyläpuhdistamo-hankkeeseen. Villalassa järjestettiin myös esittelytilaisuus kyläpuhdistamon toteutusvaiheessa syksyllä Laadulliset tulokset Hanke on tuottanut puolueetonta tietoa eri jätevesijärjestelmien toimivuudesta puhdistamoiden rakentamisen, seurannan ja raportoinnin avulla. Hanke on tuottanut yhteenvedon jätevesien käsittelyjärjestelmien käyttökokemuksista, puhdistamoiden seurantaraportin ja työnäytösraportit, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa mm. jätevesineuvojille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, rakennus- ja ympäristöviranomaisille, kiinteistönomistajille ja laitevalmistajille (liite 7). Hanke on välittänyt puolueetonta tietoa toimintansa aikana mm. kiinteistönomistajille, jätevesineuvojille ja viranomaisille. Hankkeessa on koulutettu myös ELYkeskuksen palkkaamia jätevesineuvojia (4 henkilöä) koulutustilaisuudessa yhden päivän ajan. Hankkeen ympäristövaikutukset ovat olleet positiiviset. Ympäristön tilaa ja hygieniaolosuhteita maaseudulla on parannettu rakentamalla aiempaa tehokkaampia jätevesijärjestelmiä. Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien aiheuttama vesistökuormitus on vähentynyt hankkeen vaikutuksesta. Hankkeella saatiin 117 kiinteistöä kiinnostumaan jätevesijärjestelmän tehostamisesta, tiloista osa on toteuttanut järjestelmän hankkeen aikana. Osa puhdistamoista toteutetaan vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen ympäristövaikutuksia on ollut vaikea mitata, mutta kuormituksen vähentymistä on luvassa pidemmällä aikavälillä. Ympäristötietous on lisääntynyt maaseudulla hankkeen ansiosta. 6. Toteutuksen arviointi 6.1 Ohjausryhmän arvio Hajajätevesihuolto-hanke on ollut tarpeellinen sekä kaiken kaikkiaan hyvä ja toimiva projekti. Hankkeen toteutus onnistui mielestämme hyvin ja asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Hankkeen hyviä puolia olivat mm. monipuolisen ja puolueettoman tiedon jakaminen sekä yleensä jätevesiasioiden esillä pitäminen maakunnassa. Hyvää hankkeessa olivat myös sen tuottamat lukuisat raportit mm. puhdistamoiden seurantaraportti, jossa oli pyritty löytämään myös selitykset puhdistamoiden toiminnan puutteisiin. Jätevesineuvonnalle on hankkeen päättymisenkin jälkeen edelleen tarvetta Pohjois- Karjalassa, koska kokemustemme mukaan monilla haja-asutusalueen ihmisillä on yhä väärinkäsityksiä ja tietämättömyyttä jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tähän tärkeimpinä syinä lienevät olleet syksyllä 2010 valtakunnallisesti käyty vilkas mediakeskustelu jätevesiasetuksesta ja sen seurauksena asetukseen tehdyt muutokset eduskuntavaalien alla. Ne vaikeuttivat myös hieman hankkeen eteenpäin viemistä. Kokonaisuudessaan hanke onnistui kuitenkin hyvin. Tämän arvioinnin ovat tehneet ohjausryhmän puolesta Erkki Ikonen Mika Silvennoinen Riitta Laatikainen tekninen johtaja tarkastusinsinööri ympäristönsuojelutarkastaja Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Lieksan kaupunki

14 P-K:n ELY-keskuksen arvio Hajajätevesihuolto-hanke on ollut yksi mielenkiintoisimmista kehittämishankkeista ja pyrin esittämään tätä hyvänä esimerkkinä aluekehittämisen tiedotuksessa ja arvioinnissa. Ohjelman arviointiasioissa varmaan palaan asiaan näiden toimijoiden kanssa. Erityisesti esitän tätä esimerkkinä hyvästä ympäristöhankkeesta. Leena Leskinen rakennerahastoasiantuntija Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6.3 Maveplanin arvio Maveplan Oy on toiminut Hajajätevesihuolto-hankkeesta vastaavana organisaationa samoin kuin aikaisemmissa LokaPuts- ja LokaPuts hankkeissa. Hajajätevesihuoltohankkeessa valittiin neuvonnan painopisteet yrityspainotteisimmin kuin aiemmissa hankkeissa ja käytetyt toimintamallit olivat aiempaa monipuolisempia. Puhdistamoseurannan osalta edellä mainitut hankkeet muodostavat selkeästi yhtenäisen kokonaisuuden, joten niiden tuloksetkin ovat yhteismitallisia. Hankkeen tulokset ovat vaikutuksiltaan osittain alueellisia ja osittain valtakunnallisesti sovellettavia. Hajajätevesihuolto-hanke sijoittui ajallisesti erittäin turbulenttiseen tilanteeseen, jossa talousjätevesiasetusta pitkän prosessin jälkeen muutettiin. Tämä epävarmuus vaikutti luonnollisesti myös hankkeen toteutukseen erityisesti kahden viimeisen toimintavuoden aikana. Alalla vallinneesta käymistilasta huolimatta hanke saavutti tavoitteitaan varsin hyvin. Hankkeen toimesta laaditut jätevesihuollon yleissuunnitelmat muodostavat perustan kuntalaisten keskitetyille tai kiinteistökohtaisille jätevesiratkaisuille sekä kuntien päätöksenteolle ja budjetoinnille. Tästä toimintamallista on jo hankkeen kestoaikana kiinnostuneet eräät muutkin kunnat hankealueen ulkopuolella. Hankkeen aikana on onnistuttu aikaisempien LokaPuts-hankkeiden tavoin tuomaan kiinteistönomistajien tietoisuuteen lainsäädännön vaatimuksia ja olemassa olevia ratkaisuja jätevesien käsittelyn järjestämiseksi. Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin hyvin ja hankkeen kautta kansalaisille välitetyn informaation sekä siinä tuotetun uuden jätevesien käsittelyyn liittyvän tiedon perusteella hanketta voitaneen pitää lainsäädännöllinen murrosvaihe huomioon ottaen varsin hyvin onnistuneena. Puolueettoman neuvonnan tarve on asetusmuutoksen vuoksi kuitenkin Pohjois-Karjalan alueellakin edelleen suuri, vaikka maakunta pitkälti monivuotisen hankejatkumon ansiosta lieneekin edelläkävijä haja-asutuksen jätevesiasioiden ja nyt myös sakokaivolietteiden käsittelyn tietoisuuden osalta. Puhdistamoseurannan tulokset antavat käsityksemme mukaan arvokasta tietoa jätevesijärjestelmien suunnittelijoille, kiinteistönomistajille ja viranomaisille. Keskimäärin järjestelmät toimivat hyvin ja talousjätevesiasetuksen nykyiset vaatimukset täyttäen, mutta myös selkeitä poikkeuksia tästä ilmeni. Hankkeen ohjausryhmätyöskentely on toiminut hyvin ja edesauttanut hankkeen onnistunutta toteuttamista. Yhteistyö rahoittajaviranomaisen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kanssa on niin ikään toiminut erinomaisesti. Mika Mikkola toimitusjohtaja Maveplan Oy

15 Hankkeen toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi Kiinteistönomistajilta kerättiin selvityskäynneillä palautetta selvityskäyntiin liittyen. Selvityskäynnillä kiinteistönomistajalle jätettiin palautelomake (liite 5) valmiiksi maksetun vastauskuoren kera. Kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoille tehtiin arviointikysely joulukuussa 2011 hankkeen toteutuksesta. Arviointilomake on loppuraportin liitteenä (liite 4) Kiinteistönomistajat Palautelomakkeen palautti 32 % (107 kpl) selvityskäynnin osallistuneista kiinteistönomistajista. Tiedonsaanti hankkeesta Palautelomakkeeseen vastanneista noin 28 % oli saanut tietoa Hajajätevesihuoltohankkeesta lehdestä, noin 26 % jätevesi-infosta tai illasta ja noin 25 % kunnan rakennusvalvonnasta tai ympäristönsuojelusta. Lisäksi hankkeesta oli saatu tietoa hankkeen toteuttajan kertomana puhelimitse 18 %, jätevesiklinikalla 8 %, hankkeen nettisivuilla 7 % ja työnäytöksessä 7 %. Tyytyväisyys selvityskäyntiin Lomakkeen palauttaneista 65 % oli erittäin tyytyväisiä ja 33 % melko tyytyväisiä hankkeen selvityskäyntiin. Melko tyytymättömiä oli 1 % ja en osaa sanoa vastasi 1 % lomakkeen palauttaneista. Kuvio 3. Kiinteistönomistajien arvio hankkeen selvityskäynnistä Hajajätevesihuolto-hankkeessa.

16 15 Arvosanat selvityskäynnistä Hankkeen selvityskäyntiin liittyviä asioita pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin Selvityskäyntien sisältö sai kiinteistönomistajilta arvosanan 9,1. Selvityskäynnillä jaettu materiaali sai arvosanakseen 9,0 ja selvityksen tekijän asiantuntemus 9,4. Selvityskäynnin hinta sai arvosanakseen 9,9. Hajajätevesihuolto-hanke sai selvityskäynneistään kiinteistönomistajilta todistuksen keskiarvoksi 9,4. Selvityskäynnin hyvät puolet Palautelomakkeeseen vastanneilla oli mahdollisuus vastata vapaa sana-periaatteella mikä selvityskäynnissä oli hyvää. Tässä otteita palautteesta: - Käynnin hinta oli hyvää ja asiantuntemus sekä selkokielinen neuvonta - Hyvä selvitys eri vaihtoehdoista - Selvityksen tekijän asiantuntemus ja kokemus erilaisten puhdistusjärjestelmien toimivuudesta ja kustannuksista - Hyvää oli kun kysymyksiin sai selvän vastauksen heti - Kaikki oli hyvää, puolueetonta tietoa mahdoton saada muualta Selvityskäynnin huonot puolet Palautelomakkeeseen vastanneilla oli mahdollisuus vastata vapaa sana-periaatteella mikä selvityskäynnissä oli huonoa. Tässä otteita palautteesta: - Ei ehdotettu asiantuntijan puolesta mikä on paras ratkaisu - Ensimmäinen sovittu ajankohta ei sopinut - Kävijällä vähän liian kiire Kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijat Arviointikyselyyn vastasi 56 % (10 kpl) rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoista. Tiedonsaanti hankkeesta Arviointilomakkeeseen vastanneista noin 60 % oli saanut eniten tietoa Hajajätevesihuoltohankkeesta toteuttajan tiedottamana sähköpostitse. Lisäksi hankkeesta oli saatu tietoa hankkeen toteuttajan kertomana puhelimitse 10 % vastaajista, ELY-keskukselta 10 % ja ohjausryhmästä 10 %. Yksi ei vastannut tähän kysymykseen (10 %). Hankkeesta oli saatu muutenkin tietoa, kuten internetistä tai paikallislehden kautta, mutta arvioinnissa kysyttiin miten sait eniten tietoa hankkeesta eli piti vastata vain yhteen vaihtoehtoon. Tyytyväisyys hankkeen toteutukseen Kyselyyn vastanneista 40 % oli melko tyytyväisiä ja 40 % erittäin tyytyväisiä hankkeen toteutukseen Melko tyytymättömiä oli 10 % vastaajista. Yksi kyselyyn vastaajista vastasi en osaa sanoa (10 %). Erittäin tyytymättömiä ei ollut lainkaan.

17 16 Kuvio 4. Tyytyväisyys hankkeen toteutukseen kunnan rakennusvalvontaja ympäristönsuojeluviranhaltijoiden mielestä. Arvosanat hankkeen tehtävistä Hajajätevesihuolto-hankkeen toteutuksen eri tehtäviä pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin Hankkeen tekemät selvityskäynnit haja-asutuksen kiinteistöille saivat kunnan viranhaltijoilta arvosanan 8,44 ja puhdistamoiden seuranta ja tarkkailu 8,55. Työnäytökset saivat arvosanakseen 8,89 ja hankkeen nettisivut 8,78. Hankkeen tiedottaminen sai viranhaltijoilta arvosanan 9,00. Hajajätevesihuolto-hanke sai rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoilta todistuksen keskiarvoksi 8,73. Hankkeen vaikutus jätevesien käsittelyn kehittämisessä Vastanneista rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoista 20 % arvioi, että hanke kehitti hyvin jätevesien käsittelyä omassa kunnassaan ja 60 % oli sitä mieltä, että hanke kehitti jonkin verran jätevesien käsittelyä kunnassaan. Vastaajista 20 % mukaan hanke ei kehittänyt jätevesien käsittelyä riittävästi kunnassaan. Koko maakunnan alueella hanke kehitti jätevesien käsittelyä paremmin kuin kuntatasolla, sillä vastaajista 20 % arvioi, että hanke kehitti hyvin jätevesien käsittelyä maakunnassa ja 80 % oli sitä mieltä, että hanke kehitti jonkin verran jätevesien käsittelyä maakunnassa. Hankkeen vaikutus jätevesien käsittelyn tehostamisessa Arviointilomakkeeseen vastanneista kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoista 60 % arvioi hankkeen tehostaneen jonkin verran jätevesien käsittelyä ja 40 % arvioi, että hanke ei tehostanut jätevesien käsittelyä riittävästi oman kuntansa alueella. Koko maakunnan alueella hanke tehosti jätevesien käsittelyä hieman paremmin, koska rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranhaltijoista 10 % ilmoitti hankkeen tehostaneen hyvin jätevesien käsittelyä ja 50 % jonkin verran maakunnassa. Vastaajista 40 % arvioi, että hanke ei tehostanut jätevesien käsittelyä riittävästi maakunnassa.

18 17 Neuvonnan tarve Arviointilomakkeessa kysyttiin myös, että onko jätevesineuvonnalle jatkossa vielä tarvetta Pohjois-Karjalassa. Kaikki vastasivat, että kyllä on. Vapaa sana-osiossa tuli seuraavia kommentteja: - neuvonnalle on edelleen tarvetta. - viranhaltijoiden omat resurssit eivät riitä jätevesineuvontaan. - puolueetonta tietoa pitää olla tarjolla. - tietämys uuden asetuksen osalta on heiveröistä. - ehkä parasta olisi kouluttaa neuvojia lisää kenttää kiertämään. 7. Hankkeen talous Hankkeen menot noudattelivat hyvin projektihakemuksen ja -päätöksen rahoitussuunnitelmaa. Hankkeen kustannusarvio oli euroa. Hankkeessa muodostui tuloja 1000 euroa. Hankkeen rahoitettavat nettomenot olivat euroa. Hankkeen toteutuneet nettomenot olivat euroa, josta EU-rahoitus oli euroa (50 %), kansallinen rahoitus euroa (25 %), kunnat euroa (15,09009 %) ja yksityinen rahoitus euroa (9,9099 %). Hankkeen kustannukset ovat eriteltyinä hankekirjanpidon pääkirjassa. Raportin liitteenä on hankkeen rahoitussuunnitelma, kustannusarvio, toteutunut rahoitus ja toteutuneet menot taulukot (liite 6). 8. Hankkeen kokemukset, jatkotoimenpiteet ja ehdotukset Hajajätevesihuolto-hankkeen aikaansaannoksia ja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää usealla tavalla. Hankkeen tuottamasta aineistosta on hyötyä esimerkiksi viranomaisille, neuvojille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, laitevalmistajille ja kiinteistönomistajille. Muut samantyyppiset EU-osarahoitteiset tai muulla rahoituksella toteutettavat tutkimus- tai jätevesineuvontahankkeet Suomessa voivat saada apua tämän hankkeen kokemuksista. Samoin uudet suunnitteilla olevat hankkeet voivat saada ideoita tai apua projektisuunnitteluunsa. Hankkeessa lanseerattiin uutena palvelumuotona ns. jätevesiklinikkatilaisuus hankkeessa mukana olevien kuntien toimipisteessä, jossa annettiin haja-asutusalueen asukkaille henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyyn liittyen. Tällä hyvällä käytännöllä oli positiivisia vaikutuksia, koska asiakkaan oli helpompi tulla selvittämään kiinteistönsä jätevesiasioita henkilökohtaisesti klinikalle kuin kysellä kyseisiä asioita yleisötilaisuuksissa. Palvelulla vähennettiin myös epätietoisuutta ja virheellisten käsityksien muodostumista. Palvelun suurimmat haasteet olivat saada mainostettua ja tiedotettua asiasta niin, että klinikoille tulisi runsaasti osallistujia. Osallistujamäärät vaihtelivat toteutuksen aikana melko paljon vuosittain ja kunnittain. Jätevesiklinikka sai myös valtakunnallista huomiota, kun ympäristöministeriön kansliapäällikkö otti asiaan positiivisesti kantaa kansliapäällikön viikon mietitty-kirjoituksessaan vuonna Hankkeen kokemuksista tiedotettiin myös jätevesineuvonnan palauteseminaarissa Helsingissä syksyllä Jätevesiklinikan tyyppinen neuvonta saattaa juurtua pysyväksi toiminnaksi kunnissa joko kunnan viranhaltijoiden ja paikallisten asiantuntijoiden toteuttamana. Samoin jätevesijärjestelmien työnäytökset jatkunevat mm. kauppaliikkeiden. laitevalmistajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden järjestäminä hankkeen jälkeenkin. Myös neuvonta-avustuksia hakevat järjestöt voivat hyödyntää hankkeen ideoita jatkossa.

19 Hankkeen toteutuksen aikana jätevesiasetus joutui valtakunnallisesti jopa kohtuuttoman suuren mediakohun keskipisteeseen syksyllä Vilkas ja tunteita kuohuttanut jätevesikeskustelu eri medioissa aiheutti samalla melko paljon virheellisiä käsityksiä hajaasutusalueiden kiinteistöille. Mediakohu vaikeutti merkittävästi myös hankkeen eteenpäin viemistä noin puolen vuoden ajan, kun kukaan ei oikeasti tiennyt mikä on jätevesiasetuksen kohtalo. Asetusta muutettiin lopulta valtioneuvoston toimesta juuri ennen eduskuntavaaleja. Hankkeen neuvonnalla vähennettiin jätevesiasetuksen muutosten ja mediakohun aiheuttamaa epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. Jätevesineuvonnalle on edelleen tarvetta jatkossakin, koska haja-asutusalueen asukkailla on epätietoisuutta varsin paljon jätevesiasetuksen vaatimuksista. Hankkeen kokemusten pohjalta pelkästään jätevesiaiheiset tiedotustilaisuudet eivät välttämättä kerää enää ihmisiä paikalle riittävästi. Jatkossa jätevesineuvonta olisi ehkä tehokkainta suorittaa muiden yleisötapahtumien yhteydessä. Myös iltatilaisuudet kokoavat yleensä 4-5 kertaa enemmän ihmisiä tilaisuuksiin kuin päivätilaisuudet, joten varsinkin jätevesiteemalliset tilaisuudet olisi suositeltavinta järjestää iltaisin. Talousjätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset muuttuivat hankkeena aikana. Hankkeessa mukana olleista seurantakohteista saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yleisimmät jätevesijärjestelmät täyttävät uuden asetuksen puhdistusvaatimukset. Maaliskuussa 2011 voimaan tulleessa uudessa asetuksessa puhdistusvaatimukset on säädetty nyt oikealle tasolle. Säädösmuutoksen jälkeen suurella osalla haja-asutusaluetta myös oikeaoppiset maapuhdistamot soveltuvat ilman fosforin lisäpoistoa kiinteistön jätevesijärjestelmäksi. Maapuhdistamoiden eri fosforinpoistotavoista on noin 5-13 vuoden ajalta kokemuksia Suomessa, tässä hankkeessa saatiin kokemuksia biotiitin käytöstä vaakavirtausmaasuodattimessa, esisaostusjärjestelmän käytöstä maasuodattamossa ja fosforimassakaivon käytöstä vaakavirtausmaasuodattimessa. Hankkeen kokemusten mukaan biotiitti ei näytä soveltuvan vaakavirtausmaasuodattimessa suodatinhiekan korvikkeena sen lyhyehkön käyttöiän vuoksi. Yhdessä seurantakohteessa suodatinhiekkaa hienojakoisempi biotiitti aiheutti tukkeutumisongelman noin 6,5 vuoden käytön jälkeen. Kohteella korjaustoimenpiteenä biotiitti korvattiin suodatinhiekalla. Toimivuustarkkailussa laitepuhdistamoilla esiintyi häiriöitä enemmän kuin maapuhdistamoissa. Pääosa laitepuhdistamoista toimi erittäin hyvin sekä teknisesti että puhdistustulosten osalta, mutta osalla oli ongelmia lähinnä kokonaisfosforin ja typen puhdistustulosten suhteen. Osassa laitepuhdistamoita on edelleen kehittämisen tarvetta etenkin fosforinpoistolle välttämättömän kemiallisen saostuksen osalta. Kyse ei ole kuitenkaan suuresta kehittämistarpeesta, vaan lähinnä hienosäädöstä. Kemikaaliannostelun ja kemikaalin sekoittuminen koko jätevesierään tulisi toimia nykyistä varmemmin. Hajajätevesihuolto-hankkeessa laadittu puhdistamoiden seurantaraportti on toimitettu myös Suomen ympäristökeskukseen, joka ylläpitää internet-sivuillaan puhdistamosivustoa. Puhdistamosivustossa on tällä hetkellä lähes 50 eri tutkimusselvitystä jätevesijärjestelmien toimivuudesta. Näin ollen hankkeen tuloksilla on vaikutusta myös valtakunnallisesti. 18

20 Liite 1. Tiivistelmä hankesuunnitelmasta /esitteestä Hajajätevesihuolto-hanke Hankkeen tavoitteet kehittää maaseutuyritysten ja kiinteistöjen jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella mm. tutkimalla vähintään kymmenen erilaisen kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon toimivuutta vauhdittaa haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesiratkaisujen valintapäätöstä ja kunnostamistoimia jätevesihuollon yleis-suunnitelmien laadinnalla ja tiedotuksella selvittää kiinteistökohtaisten jätevesi- järjestelmien käyttökokemuksia edistää yhteishankkeita ja ns. kimppasaneerauksia edistää kiinteistönomistajia vähentämään niiden aiheuttamaa jätevesikuormitusta edistää eri puhdistamoiden tuotekehitystä edistää sakokaivolietteiden asianmukaista käsittelyä haja-asutusalueella tuottaa puolueetonta mitoitus-, rakenne- ja toimivuustietoa eri jätevesijärjestelmistä Mitä hanke tekee? tiedottaa ja neuvoo jätevesiasioissa hajaasutusalueen yrityksiä ja asukkaita mm. järjestämällä kuntakohtaisia jätevesi-info-tilaisuuksia ja jätevesiklinikoita laatii kuntakohtaisia jätevesihuollon yleissuunnitelmia, joissa vertaillaan siirtoviemärin, kyläpuhdistamon ja kiinteistökohtaisen puhdistamon toteutusmahdollisuuksia ja kustannuksia tekee maksuttomia selvityskäyntejä jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella sijaitseville maaseutuyrityksille ja kiinteistöille tekee kimppaselvityksiä jätevesien käsittelystä kylille tai useamman kiinteistön ryhmille tekee kiinteistö- ja yhteiskäsittelykohtaisia konsultointikäyntejä sakokaivolietteiden käsitte-lystä järjestää työnäytöksiä puhdistamoiden rakentamisvaiheessa järjestää työnäytöksiä sakokaivolietteiden kalkkistabiloinnista seuraa ja tutkii eri puhdistamoiden toimivuutta laatii yhteenvedot puhdistamoiden seurannasta ja työnäytöksistä sekä loppuraportin Kohderyhmä Pääkohderyhmänä ovat haja-asutusalueella sijaitsevat maaseutuyritykset, kuten maitotilat, maatilamatkailua harjoittavat tilat, ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat tilat, juureskuorimot ja hoitokodit. Myös hajaasutusalueen asuin- ja lomakiinteistöt kuuluvat kohderyhmään. Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit Hajajätevesihuolto-hankkeen toteuttajana on Maveplan Oy. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Hankkeen rahoittajina ovat P-K:n ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja alan yritykset. Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan maakunnan yhdeksän kuntaa: Ilomantsi, Juuka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes, Outokumpu ja Tohmajärvi. Yrityksistä hankkeessa mukana ovat Fann Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Jalotakka, Jita Oy, Oy KWH Pipe Ab, Propipe Oy, Oy Raita Environment, Teoplast Oy, Uponor Suomi Oy, Wavin-Labko Oy ja Yara Suomi Oy. Hankkeen yhteystiedot Hankepäällikkö: Petri Kurki, puh

21 Liite 2. Maveplan Oy 1 (2) Hajajätevesihuolto-hanke SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KIINTEISTÖN TIEDOT: Omistaja: Osoite: Tila: Kunta: Kylä: PERUSTIEDOT: Omakotitalo Vapaa-ajan asunto Sauna Maitotila, lypsykarjanavetta Muu, mikä: Huoneistoala, m2 Asukkaita, hlö Käymälätyyppi: Vesikäymälä, kpl Kompostikäymälä Kemiallinen käymälä Kuivakäymälä Veden hankinta ja siirto: Kunnallinen vesi Oma rengaskaivo Oma porakaivo Painevesi, kiinteä vesijohto Kantovesi Tilapäisesti asennettava vesijohto Kiinteistö sijaitsee: Pohjavesialueella Ranta-alueella (150 m) Taajaan asutulla alueella NYKYINEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ Kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta jatkokäsittelyyn Harmaat jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta jatkokäsittelyyn Saostuskaivo tai -säiliö 1-osainen, vesitilavuus m3 2-osainen, vesitilavuus m3 3-osainen, vesitilavuus m3 Saostuskaivojen materiaali Lähtöputkissa T-haarojen määrä, kpl Saostuskaivojen tyhjennys, krt/v Saostuskaivojen ikä, vuosia

22 Asumajätevedet: Sakokaivot, josta ojaan Sakokaivot, josta kivipesään Sakokaivot, josta maahan imeyttämöön Sakokaivot, josta maasuodattamoon Umpisäiliö, tilavuus m3 Muu, mikä: 2 (2) Maitohuonejätevedet: Neutralointikaivot, josta ojaan Neutralointikaivot, josta kivipesään Neutralointikaivot, josta maahan imeyttämöön Neutralointikaivot, josta maasuodattamoon Virtsa/lietesäiliö, tilavuus m3 Muu, mikä: Neutralointikaivojen määrä: Neutralointikaivojen tilavuus: Neutralointikaivojen materiaali: T-haarat, montako? JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ETÄISYYDET Etäisyys omaan tai naapurin vesikaivoon, m Etäisyys vesistöön, m Etäisyys kiinteistön rajaan, m Etäisyys ojaan, m Etäisyys tiehen, m ARVIO PUHDISTUSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ Kyllä täyttää asetuksen vaatimukset Ei täytä käsittelyvaatimuksia LISÄTIETOJA: Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje: Saostuskaivojen tyhjennys 2krt/v. Kaivojen tiiveyden tarkastus tyhjennysten yhteydessä. Viemäriin ei saa laittaa mitään biologista toimintaa haittaavaa kuten liuottimia, maalia ja ongelmajätteitä eikä mitään tukkeuttavia materiaaleja kuten paperia, siteitä, vaippoja, rasvoja ja maitoa. ALLEKIRJOITUKSET: Päiväys: Selvityksen laatijan allekirjoitus: Petri Kurki, hankepäällikkö, Maveplan Oy, puh LIITTEET: Asemapiirros Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje Muu, mikä:

23 Liite 3. 1 (2) Seurantakohteilta vaadittavat tulokset ja saavutetut puhdistustulokset IN-DRÄN-vaakavirtausmaasuodatin + biotiittiosio, 2 asukasta, 8 näytekertaa veden kulutus 80 l/asukas/d, rakennettu 2003, uusittu 2010 (ei enää biotiittiä), sijainti: Liperi Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus vähenemä sallittu kuormitus vähenemä toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD ,6 1,2 14,7 P 2,2 27,5 70 0,66 8,25 92,0 0,18 2,2 N ,8 122,5 27,7 10,1 126,6 Pipelifen suodatuskaseteilla ja fosforimassakaivolla varustettu vaakavirtausmaasuodatin, 2 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutus 110 l/asukas/d, rakennettu 2006, sijainti: Nurmes Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 98,5 0,76 6,9 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 87,7 0,27 2,46 N ,3 30 9,8 89,1 53 6,6 59,8 Raita PA 2.0-panospuhdistamo, kaksi taloutta, 7 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutus 110 l/as/d, rakennettu 2004, sijainti: Kitee Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 98,1 0,96 8,7 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 93,4 0,15 1,33 N ,3 30 9,8 89,1 76 3,36 30,5 WehoPuts 6-panospuhdistamo, 1 talous, 4 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutus 110 l/as/d, rakennettu 2005, sijainti: Kitee Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 99,3 0,35 3,2 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 68,0 0,70 6,4 N ,3 30 9,8 89,1 68,7 4,39 39,9 Goodwell AG1-panospuhdistamo, 1 talous, 2-3 asukasta, 8 näytekertaa, toteutettu 2008, Liperi Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 90,4 4,8 43,8 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 65,8 0,75 6,9 N ,3 30 9,8 89,1 46,6 7,5 67,9 JitaKemik-panospuhdistamo, 1 talous, 2 asukasta, 8 näytekertaa, toteutettu 2008, Tohmajärvi Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 97,3 1,35 12,2 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 83,2 0,37 3,4 N ,3 30 9,8 89,1 47,5 7,35 66,8

24 Liite 3. 2 (2) Wavin-Labkon BioKem6-panospuhdistamo, 1 talous, 4 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutus 110 l/as/d, rakennettu 2007, sijainti: Liperi Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 95,3 2,36 21,5 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 78,5 0,47 4,3 N ,3 30 9,8 89,1 65,4 4,9 44,1 Uponorin fosforinpoistokaivolla varustettu maasuodattamo, 4 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutusarvio 110 l/as/d, tuleva typpipitoisuus norm. suurempi, 2007, sijainti: Tohmajärvi Kuormitus (as+tutk) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 98,5 0,8 6,8 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 94,4 0,12 1,13 N , ,8 16,4 147,5 Uponor Milk-panospuhdistamo (maitotila), 2 taloutta ja 1 maitohuone, 6 asukasta, 8 näytekertaa, veden kulutusarvio 600 l/d, toteutettu 2004, sijainti: Kitee Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/d mg/l % g/d mg/l % g/d mg/l BOD7 302,5 504, ,5 100,8 98,5 4,5 7,6 P 15,8 26,3 70 4,7 7,9 63,7 5,74 9,55 N 53,1 88, , ,2 30,2 50,3 Uponor panospuhdistamot asumajätevesille, 4 näytettä 3 eri puhdistamosta Kuormitus (as+tutk.) (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset 2011 kuormitus- tuleva kuormitus vähenemä sallittu kuormitus vähenemä toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 95,7 2,2 19,3 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 80,0 0,44 3,96 N , ,7 4,2 38,5 Pipelifen V6-panospuhdistamo, 1 talous, 5 asukasta, 8 näytekertaa, joista 7 huomioitu keskiarvojen laskennassa, veden kulutus 110 l/as/d, toteutettu 2008, sijainti: Kitee Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 93,7 3,17 28,8 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 40,5 1,31 11,9 N ,3 30 9,8 89,1 26,9 10,2 93,0 Teoplastin biosuodatin vanhoihin sakokaivoihin, 1 talous, 2 asukasta, 8 näytekertaa, joista yhdellä poikkeuksellinen tulokuorma (poistettu), veden kulutus 110 l/asukas/d, Tot. 2009, Lieksa Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus reduktio sallittu kuormitus reduktio toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , , ,7 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 48,7 1,13 10,3 N ,3 30 9,8 89,1 23,3 10,7 97,6 Maasuodattamo, 8 näytekertaa kolmesta eri maasuodattamosta, veden kulutus 110 l/as/d, kaksi toteutettu v ja yksi v Kuormitus (asetus) Vaadittavat tulokset Seurantatulokset kuormitus- tuleva kuormitus vähenemä sallittu kuormitus vähenemä toteutunut kuormitus laji g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l % g/asukas/d mg/l BOD , ,9 99,0 0,5 4,4 P 2,2 20,0 70 0,66 6,0 97,8 0,05 0,45 N ,3 30 9,8 89,1 81,1 2,60 24,0

25 Liite 4. 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO-HANKKEEN ARVIONTILOMAKE KUNNAN VIRANHALTIJOILLE Vastaajan nimi Kunta 1. Miten sait yleensä eniten tietoa Hajajätevesihuolto-hankkeesta (valitse yksi vaihtoehto) Hankkeen toteuttaja kertoi puhelimitse Hankkeen toteuttaja kertoi sähköpostitse Tuttava/kollega kertoi hankkeesta Internetistä Lehdestä Muuten, miten 2. Miten tyytyväinen olit Hajajätevesihuolto-hankkeen toteutukseen : Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 3. Antakaa kouluarvosana (4-10) hankkeen toteuttajalle seuraavista asioista: Selvityskäynnit haja-asutuksen kiinteistöille Puhdistamoiden seuranta ja tarkkailu Työnäytökset Hankkeen nettisivut Tiedottaminen 4 a. Arvioi, onko Hajajätevesihuolto-hankkeella ollut vaikutusta jätevesien käsittelyn kehittämisessä kuntasi alueella Hanke kehitti hyvin jätevesien käsittelyä kunnassani Hanke kehitti jonkin verran jätevesien käsittelyä kunnassani Hanke ei kehittänyt jätevesien käsittelyä kunnassani Muuten, miten

26 Liite 4. 2 (2) 4 b. Arvioi, onko Hajajätevesihuolto-hankkeella ollut vaikutusta jätevesien käsittelyn kehittämisessä Pohjois-Karjalassa Hanke kehitti hyvin jätevesien käsittelyä maakunnassa Hanke kehitti jonkin verran jätevesien käsittelyä maakunnassa Hanke ei kehittänyt jätevesien käsittelyä maakunnassa Muuten, miten 5 a. Arvioi, onko Hajajätevesihuolto-hankkeella ollut vaikutusta jätevesien käsittelyn tehostamisessa kuntasi alueella Hanke tehosti hyvin jätevesien käsittelyä kunnassani Hanke tehosti jonkin verran jätevesien käsittelyä kunnassani Hanke ei tehostanut jätevesien käsittelyä riittävästi kunnassani Muuten, miten 5 b. Arvioi, onko Hajajätevesihuolto-hankkeella ollut vaikutusta jätevesien käsittelyn tehostamisessa Pohjois-Karjalassa Hanke tehosti hyvin jätevesien käsittelyä maakunnassa Hanke tehosti jonkin verran jätevesien käsittelyä maakunnassa Hanke ei tehostanut jätevesien käsittelyä riittävästi maakunnassa Muuten, miten 6. Onko jätevesineuvonnalle jatkossa vielä tarvetta Pohjois-Karjalassa? Kyllä (jos kyllä, perustele vapaa sana-osiossa miksi /miten se pitäisi suorittaa) Ei Vapaa sana: KIITOKSET VASTAUKSISTA JA VAIVANNÄÖSTÄNNE! ARVIONTILOMAKKEEN TIETOJA KÄYTETÄÄN VAIN HANKKEEN TOIMINNASSA. VASTAUKSISTA ON APUA HANKKEEN ARVIOINNISSA.

27 Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Liite 5. PALAUTELOMAKE HAJAJÄTEVESIHUOLTO-HANKKEEN SELVITYS- KÄYNNISTÄ Ole hyvä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Laita oma nimesi ja yhteystietosi, jos haluat että sinuun otetaan yhteyttä mm. kohdan 5. lisätietojen takia. Vastaajan nimi, osoite, puh. nro: 1. Miten sait tiedon hankkeen selvityskäynnistä Hankkeen toteuttaja kertoi puhelimitse Hankkeen toteuttaja lähetti kirjeen, jossa kertoi selvityskäynnistä Tuttava/naapuri kertoi selvityskäynnistä Kunnan rakennusvalvonnasta/ympäristönsuojelusta Lehdestä Hankkeen nettisivuilta Muuten, miten 2. Miten tyytyväinen olit Hajajätevesihuolto hankkeen suorittamaan selvityskäyntiin: erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen en osaa sanoa melko tyytymätön erittäin tyytymätön 3. Antakaa kouluarvosana (4-10) selvityskäynnin toteuttajalle seuraavista asioista: Selvityskäynnin sisältö Selvityskäynnillä jaettu/esitelty materiaali Selvityksen tekijän asiantuntemus Selvityskäynnin hinta Muu, mikä 4. Mikä selvityskäynnissä oli hyvää? Entä mikä oli huonoa? Vapaa sana: 5. Haluatko lisätietoja? Haluan lisätietoja, asia: KIITOKSET VASTAUKSISTA JA VAIVANNÄÖSTÄNNE! KYSELYLOMAKKEEN TIE- TOJA KÄYTETÄÄN VAIN HANKKEEN TOIMINNASSA. KYSELYSTÄ ON APUA HANKKEEN ARVIOINNISSA.

LokaPuts hanke 1.7.2003-30.6.2006

LokaPuts hanke 1.7.2003-30.6.2006 Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hanke 1.7.2003-30.6.2006 Hankenumero GA 431248 Loppuraportti Petri Kurki Suomen Salaojakeskus SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007 hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Puhdistamoiden seurantaraportti

Lisätiedot

LokaPuts hanke

LokaPuts hanke Suomen Salaojakeskus LokaPuts 2006-2007-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts 2006-2007 hanke 1.3.2006-31.12.2007 Hankenumero GA 4312107 Loppuraportti Petri Kurki Suomen Salaojakeskus Oy SUOMEN

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke

Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-31.12.2014 Hankkeen tulokset Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen järjestämä saostuskaivolietteen kalkkistabilointityönäytös Juuassa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen järjestämä saostuskaivolietteen kalkkistabilointityönäytös Juuassa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen järjestämä saostuskaivolietteen kalkkistabilointityönäytös Juuassa Työnäytösraportti 1 HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI SAOSTUSKAIVOLIET-

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 7. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu Jätevesiseminaari 2.11.2017 Hämeenlinna Ville Matikka Savonia ammattikorkeakoulu 1 Miksi purkuvesien laatua pitää seurata? Puolueetonta ja ajantasaista

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN MAASUODATTAMON RAKENTAMISESTA ILOMANTSISSA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Työnäytösraportti 9. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN I LIEKSA NURMES VALTIMO JUUAN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA LIPERIN KUNTA OUTOKUMMUN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN Tehty 10.03.2014 RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN 2 (5) LÄHTÖKOHDAT Tämän osallistumis-

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari 15.11.2010 Lohja Hankkeen historiaa Suunnittelu käynnistettiin jo 2008, maanrakennustöihin päästiin

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 6. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts 2006-2007 hankkeen työnäytös Nurmeksessa Työnäytösraportti SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus Hajajätevesihuolto-hankkeessa

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus Hajajätevesihuolto-hankkeessa Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus Hajajätevesihuolto-hankkeessa Puhdistamoiden seurantaraportti MAVEPLAN OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh. (013) 534 9400,

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN SUODATUSKASETTIVAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISVAIHEESSA

Lisätiedot

Kuntaraportti Ilomantsi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Ilomantsi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Ilomantsi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Kontiolahti. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Kontiolahti. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Kontiolahti Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 3. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Kuntaraportti Joensuu. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Joensuu. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Joensuu Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kuntaraportti Juuka. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Juuka. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Juuka Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Lieksa. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Lieksa. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Lieksa Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Kitee. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Kitee. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Kitee Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Liperi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Liperi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Liperi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Maaseutu- ja kaupunkialueiden väestö Pohjois-Karjalassa

Maaseutu- ja kaupunkialueiden väestö Pohjois-Karjalassa PUHTI-tilastomylly 1/2019 PUHTI Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke Maaseutu- ja kaupunkialueiden väestö Pohjois-Karjalassa Kuinka suuri osa pohjoiskarjalaisista asuu maaseudulla?

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa DT konferenssi 06, 18.8.06 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA SEN PARANTAMISEKSI; Hankkeen rahoitus Suomen Ympäristöministeriön lähialuetuki Suomen ja Liettuan kahdenvälinen ympäristöyhteistyö

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Ihmisen. kokoisia LOPPU- RAPORTTEJA. Miten teen raportin, joka kiinnostaa muitakin kuin rahoittajaa? AISAPARIn ohjeita hanketoimijoille

Ihmisen. kokoisia LOPPU- RAPORTTEJA. Miten teen raportin, joka kiinnostaa muitakin kuin rahoittajaa? AISAPARIn ohjeita hanketoimijoille Ihmisen kokoisia LOPPU- RAPORTTEJA Miten teen raportin, joka kiinnostaa muitakin kuin rahoittajaa?? AISAPARIn ohjeita hanketoimijoille 2 Ihmisen kokoisia loppuraportteja Loppuraportti on mahdollisuus Hankkeen

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Työnäytösraportti 1. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23,

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Hankinnan kohde: Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti astianpesuaineiden ja

Hankinnan kohde: Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti astianpesuaineiden ja 1/6 : Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Valtimon kunta Kiteen kaupunki Asia ja sen selvitys Hankinnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle voivat osallistua

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot