VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

2 VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaavoitusmaksut Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava Erilliset selvitykset Tonttijako tai tonttijaon muutos Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Muut maastomittaustyöt Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Numeerinen paikkatietoaineisto Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut Tiedon antaminen Naapurien kuuleminen viranpuolesta Kiinteistöjen omistaja ja osoitetiedot Valmistelumaksu Työaikaveloitus Kaavoitusmittausten valvonta (pohjakartan tarkistus) Maksujen suorittaminen Yleistä Kaavoitus Tonttijako tai tonttijakomuutos Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Muut palvelut Taksan hyväksyminen ja voimaantulo... 19

3 VARKAUDEN KAUPUNKI 3 (19) 1. Yleistä Taksassa määriteltyjä maksuja sovelletaan maankäyttöön ja paikkatietopalveluihin ja niihin liittyviin tuotteisiin. Maksu määräytyy hakemuksen tai tilauksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti. Taksaan on koottu myös sellaiset maksut, jotka perustuvat kulloinkin voimassa olevaan muun viranomaisen hyväksymään taksaan. Perusteena olevan päätöksen muuttuessa tehdään muutos myös tähän taksaan ilman uutta hyväksymispäätöstä. Muilta osin taksan muutokset hyväksyy aina kaupunginhallitus. Muun viranomaisen päätökseen perustuvat maksut on esitetty vihreällä. 2. Kaavoitusmaksut Maksuluokissa määriteltyjen hintojen lisäksi voidaan periä käynnistämissopimuksen mukaisesti mm. ilmoituskuluja, pohjakartan tarkistusmaksu ja lisäselvitysten kustannuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 : Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Perittävät korvaukset on suhteutettu asemakaavan vaikuttavuuteen, työmäärään sekä suunnittelualueen laajuuteen ja vaativuuteen. Maksuluokassa esitetyt esimerkit kaavoista ovat suuntaa antavia. Useamman rakennuspaikan sisältävä tai muuten laaja-alainen suunnitelma vaatii enemmän työtä kuin yksittäisen rakennuspaikan asemakaavan muuttaminen. Myös alueen suunnittelu vaatii tarkempia selvityksiä. Uuden asemakaavan laatiminen vaatii yleensä suuremman työmäärän kuin asemakaavan muuttaminen. Mitä pienempi kaava on pinta-alaltaan, sitä vähemmän sillä on yleensä vaikutuksia ympäristöönsä. Tällöin työhön sisältyy vähemmän osallisia, selvityksiä, vaikutusten arviointia ja järjestettäviä tilaisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja tarvitaan, kun asemakaava koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Mitä vähemmän kaavalla on vaikutuksia ympäristöönsä, sitä vähäisempi on lain tarkoittamien viranomaisneuvottelujen tarve Asemakaava Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) 1. luokka ja todelliset ilmoituskulut Hinta (alv 24 %) Muuta Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa vain muutoksen kohteena olevaan tonttiin tai lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä pientalotonttia rakennusoikeutta siirretään tontin sisällä, muutetaan tontin sisäisiä kaavamerkintöjä, lisätään asuinpientalotontin rakennusoikeutta enintään 20 %, muutetaan kerroslukua enintään yhdellä kerroksella, muutetaan pientalon talotyyppiä, laajennetaan tonttia vähän yleiselle alueelle, muut em. verrattavat muutokset

4 VARKAUDEN KAUPUNKI 4 (19) 2. luokka ja todelliset ilmoituskulut 3. luokka ja todelliset ilmoituskulut 4. luokka Tuntiveloitus, min , ja todelliset ilmoituskulut ympäristö on helppo, työmäärä vähäinen, vaikutusten arvioinnin ja selvitysten tarve on vähäinen, ei tutkita vaihtoehtoisia ratkaisuja osallisten määrä on vähäinen, ei tarvita esittelytilaisuuksia eikä yleensä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa samaan kortteliin ja lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä asuinkerrostalotonttia, useampaa pientalotonttia, yhtä teollisuustonttia tai yhtä liikerakennusten tonttia siirretään rakennusoikeutta tontin sisällä, lisätään rakennusoikeutta enintään 10 % (kuitenkin enintään 1000 k-m 2 ), muutetaan ullakkotilan käyttötarkoitusta, muutetaan kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuksen korkeutta vastaavalla tavalla, muutetaan pientalon talotyyppiä, muutetaan käyttötarkoitusta vähän, laajennetaan tonttia yleiselle alueelle vähän, muut em. verrattavat muutokset ympäristö on kohtalaisen vaikea, työmäärä on kohtalainen, edellyttää vaikutusten arviointia ja selvityksiä, tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja pienellä alueella osallisten määrä on kohtalainen, edellyttää esittelytai neuvottelutilaisuuden järjestämistä, mutta ei yleensä edellytä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavan muutos tai vähäinen asemakaava-alueen laajentaminen, joka vaikuttaa ympäristöön laajemmin. koskee esimerkiksi yhtä tai useampaa korttelia tai laajaa yleistä aluetta pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu, virkistysalue supistuu ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, rakennusoikeutta nostetaan enemmän kuin 20 %, kerroslukua tai rakennuksen korkeutta nostetaan enemmän kuin yhden kerroksen verran, kaava vaikuttaa rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoihin, muut em. verrattavat muutokset kaavamuutoksella on ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suurehko, edellyttää selvitysten tekemistä ja useiden vaihtoehtojen tarkastelua sekä niiden vaikutusten arviointia osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia, saattaa edellyttää viranomaisneuvotteluja Uusi asemakaava tai vaativa asemakaavan muutos, joka vaikuttaa laajasti ympäristöön (koko kaupunkiin tai kaupunginosaan). koskee laajaa aluetta, edellyttää laajaa kokonaissuunnittelua maankäyttö muuttuu merkittävästi kaavamuutoksella on merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suuri, edellyttää erillisten selvitysten tekemistä, useiden vaihtoehtojen tarkastelua ja niiden vaikutusten arviointia

5 VARKAUDEN KAUPUNKI 5 (19) osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia ja yleensä viranomaisneuvotteluja Maksuluokkia on neljä. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä. Luokkiin 3 ja 4 kuuluvat asemakaavat ja asemakaavan muutokset, jotka ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Maksuluokkien mukaista jakoa merkittäviin ja eimerkittäviin on mahdollista käyttää määritettäessä kaavan hyväksymistä koskevan päätösvallan siirtoa kaupunginvaltuustolta kaupunginhallitukselle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on päätösvallan siirtämisen rajana käytetty termiä vaikutuksiltaan merkittävä. Hallituksen esityksessä (HE 101/1998) on vaikutuksiltaan merkittävinä pidetty laaja-alaisia kaavoja sekä sellaisia, joilla muutoin voi olla merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia. Viranomaistoimintana arvonlisäverotonta. Maksuluokan 1 mukaiset vähäiset muutokset voidaan yleensä tehdä ilman, että laatimisen yhteydessä on tarvetta tehdä erillisiä melu-, maaperä-, luonto- tms. selvityksiä. Osallisia ovat vain tontin omistaja tai -haltija sekä naapurimaanomistajat tai -haltijat. Osallisten kuuleminen voidaan hoitaa kirjeellä ja lehti-ilmoituksella eikä esittelytilaisuuksia tarvita järjestää. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 60 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 2 mukaisen kaava-alueen pinta-ala on suurempi kuin yhden pientalotontin pinta-ala ja osallisia on aina enemmän. Tästä syystä työmäärä on suurempi ja usein joudutaan tutkimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osallisten kuulemiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi on järjestettävä esittely- tai neuvottelutilaisuus. Kaavamuutos voi edellyttää myös erillisten selvitysten tekemistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 100 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 3 mukaiselle alueelle on usein tehtävä myös selvityksiä kaavoituksen pohjaksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Usein alueelle on laadittava useita vaihtoehtoja ennen ehdotuksen valintaa. Tähän kuuluvat myös asemakaava-alueen vähäiset laajentamiset, joissa alueen laajentuminen ei edellytä laajaa kokonaissuunnittelua eikä erityisiä selvityksiä. Korvaus vastaa noin tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Maksuluokkaan 4 kuuluvat uudet asemakaavat tai vaativat asemakaavan muutokset. Työn yhteydessä on yleensä tehtävä merkittäviä selvityksiä, tarkasteltava useita vaihtoehtoja ja arvioitava niiden vaikutuksia. Osallisten määrä saattaa olla suuri, jolloin valmistelun aikana on järjestettävä useita esittelytai neuvottelutilaisuuksia. Kaava edellyttää yleensä aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia viranomaisneuvotteluja. Maksuluokan mukainen vähimmäiskorvaus vastaa noin 300 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Maksuluokan mukaisissa asemakaavamuutoksissa toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto.

6 VARKAUDEN KAUPUNKI 6 (19) 2.2. Ranta-asemakaava Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla kaupungilla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Kustannukset määritellään erillisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Maanomistajan huolehtiessa ranta-asemakaavan laatimisesta maanomistajalta laskutetaan seuraavan taulukon mukaisesti: Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Taustamateriaalin etsintä ja kohta 8.5. Työaikaveloitus kopiointikulut Pohjakartta-aineiston tarkastaminen kohta 8.6 Pohjakartta-aineiston laatiminen kohta 8.5 kohta 8.5 Työaikaveloitus Omistajatietojen etsiminen kohta 8.3 kohta 8.3 Muut kartat ja paikkatietoaineisto kohdat 6 ja 7 kohdat 6 ja 7 Selvitysten tekeminen tai kohta 2.4. kohta 2.4 teettäminen Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus tilavuokra 490 +tilavuokra Matka- ja päivärahakulut kohta 8.5 kohta 8.5 Maanomistajan esittämät neuvottelut ja katselmukset 174 /kerta Teknisen lautakunnan lupajaosto Muut palvelut kohta 8.5. Työaikaveloitus Kaupunki voi laatia ranta-asemakaavan maanomistajan aloitteesta, jolloin hakijalta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset työaikaveloituksen (kohta 8.5) mukaan. Lisäksi peritään muut kustannukset edellä olevan taulukon mukaan. Maanomistajalla on mahdollisuus hoitaa itse ranta-asemakaavan valmisteluun liittyvä taustatyö kuten taustamateriaalin etsiminen ja kopiointi sekä osallisten kuuleminen, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja ilmoittaminen. Mikäli maanomistajan kanssa sovitaan, että osan näistä hoitaa kaupunki, kaupunki perii tästä työstä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Taustamateriaalin etsinnästä ja kopioinnista peritään työstä ja kopioinnista aiheutuvat kustannukset. Yleisötilaisuuden järjestämisen kustannuksiin sisältyvät työtunnit. Erikseen laskutetaan mahdolliset tilavuokrat ja ilmoituskulut. Maanomistaja voi järjestää yleisötilaisuuden itse, joten näihin kustannuksiin lisätään arvonlisävero 24 %. Mikäli maanomistaja esittää pidettäväksi neuvotteluja tai katselmuksia, jotka eivät ole tavanomaisia kaavan käsittelyyn liittyviä tilaisuuksia, näistä veloitetaan maanomistajalta keskimääräistä tuntiveloitusta vastaava korvaus. Perittävä maksu on saman suuruinen kuin rakennusvalvonnan vastaavista neuvotteluista ja katselmuksista perimä maksu (teknisen lautakunnan lupajaosto ). Tavanomainen neuvottelu on mm. teknisen toimialan johtoryhmän neuvottelu tai kaavan laatimisen edellyttämä neuvottelu. Tavanomaisesta poikkeavia ovat mm. maanomistajan pyynnöstä pidetyt neuvottelut ja katselmukset. Kaavan hyväksymiskäsittelystä lautakunnassa, hallituksessa tai valtuustossa ei veloiteta kustannuksia.

7 VARKAUDEN KAUPUNKI 7 (19) Muita palveluja voivat olla mm. asiakirjojen tarkastaminen, tiedottaminen internetsivuilla ja asiakaspalvelu Yleiskaava Yleiskaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta erillisen käynnistämissopimuksen mukaisesti. Työ tilataan konsultilta, jolloin yleiskaavamuutoksen laatimiskustannukset perii konsultti suoraan maanomistajalta/omistajilta. Tämän lisäksi kaupunki laskuttaa mm. ilmoituksista, tilaisuuksien järjestämisestä ym. kaupungille aiheutuvat kustannukset kuten ranta-asemakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan maanomistajalta voidaan periä puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista silloin, kun rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi. Tämän hetkiset yleiskaavojen muutostarpeet ovat kuitenkin yksityisen edun vaatimia ja koskevat usein rakennuspaikan siirtoa. Muutostarpeet tutkitaan erillisinä hankkeina. Mikäli yleiskaava tehdään maanomistajan aloitteesta eikä sillä ole laajempaa merkitystä, sitä ei yleensä pidetä kiireellisenä eikä sitä oteta työn alle heti. Tällöin hanketta voidaan edistää siten, että työ tilataan konsultilta tai maanomistaja huolehtii itse suunnittelijan palkkaamisesta ja muista kaavan laatimisen kustannuksista. Kustannusten perimisestä ja työnjaosta tehdään erillinen sopimus Erilliset selvitykset Mikäli kaavan valmistelu edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, niistä peritään hakijalta korvaus työaikaveloituksen mukaisesti. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi luontoselvitys, maisemaselvitys, meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Tehtävistä selvityksistä tai suunnitelmista sovitaan hakijan tai hakijoiden kanssa ennen työn aloittamista. Mikäli selvitystä voidaan hyödyntää muun kaavan valmistelussa, jaetaan selvityksen tai suunnitelman tekemisestä aiheutuneet kustannukset hakijoiden ja kaupungin kesken sen antaman hyödyn suhteessa. Selvityksen antama hyöty voidaan määritellä esimerkiksi alueen pinta-alojen tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Tarvittavat selvitykset voidaan tilata ulkopuolisella asiantuntijalla, jolloin niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiantuntijan tekemän laskutuksen mukaisesti. Ennen asemakaavan valmistelun aloittamista tehdyistä selvityksistä voidaan periä korvaus hakijalta. Asemakaavan muutokseen liittyy yleensä havainnekuva. Valmistelussa käytetään yleensä olemassa olevia selvityksiä. Suunnittelija arvioi alueen ominaisuuksia ja kaavan vaikutuksia havaintojensa pohjalta. Vaativimmissa töissä valmistelu saattaa edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, joita ovat mm. maaperä-, luonto-, maisema- tai meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Erityisiä selvityksiä ja suunnitelmia voidaan tehdä myös kaavamuutoksen hakijan esityksestä. Hakijan kanssa sovitaan selvitysten ja suunnitelmien tekemisestä sekä kustannusten jakamisesta ennen työn aloittamista. Kaupunki osallistuu kustannuksiin silloin, kun niistä on hyötyä muun kuin hakijan omistamien maa-alueiden kaavoituksessa.

8 VARKAUDEN KAUPUNKI 8 (19) Selvitykset ja suunnitelmat voivat koskea laajempaa kuin valmisteilla olevaa kaava-aluetta. Maanomistajalta laskutetaan tällöin vain hänen osuutensa kustannuksista. Osuudet määräytyvät esim. pinta-alan tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Jos samoja selvityksiä voidaan käyttää myöhemmin muun yksityisen maanomistajan asemakaavan valmistelussa, kaupunki voi laskuttaa osan kustannuksista myös häneltä. Tällöin kustannukset jakautuvat tasapuolisesti niiden kesken, joille selvityksistä ja suunnitelmista on hyötyä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattavien selvitysten ja suunnitelmien laskuttamiseen on vastaavat perusteet kuin omina töinä tehtävissä. 3. Tonttijako tai tonttijaon muutos Tonttijako laaditaan joko asemakaavan yhteydessä tai erillisenä. Kaavan yhteydessä tehtävästä sitovasta tonttijaosta peritään puolet erillisenä tehtävän tonttijaon kustannuksista. Maanomistaja voi myös valtuuttaa kaupungin hakemaan tonttijaon jälkeen kiinteistönmuodostusta. Erillisestä tonttijaosta ja kiinteistönmuodostustoimenpiteen hakemisesta peritään kustannukset seuraavan taulukon mukaisesti. Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %) 1 2 tonttia 210, tonttia ( 1 kortteli) 450,00 5 tonttia tai 2 korttelia Kohta 8.5, min. 730,00 Asianosaisten kuuleminen kohta 8.2 ja suostumukset Kiinteistötoimituksen hakeminen 47,60 59,00 Muuta Työaikaveloitus Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 79 :n mukainen erillinen tonttijako. Maankäyttö- ja rakennuslain 82 :n mukaan kaupungilla on oikeus periä tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset maanomistajalta tai haltijalta, kun tonttijako on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut. Kustannukset määräytyvät keskimäärin käytetyistä työtunneista. Lain mukaisesta asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen. Maanomistaja voi hoitaa kiinteistönmuodostus toimenpiteen hakemisen itse, joten kaupungin hoitaessa sen maanomistajan puolesta siitä voidaan periä hinta, joka vastaa keskimääräisiä hakemuksen tekemisestä ja toimittamisesta aiheutuvia työ- ym. kustannuksia. 4. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätöksen tekee joko tekninen lautakunta tai ELY-keskus. Suunnittelutarveratkaisun tekee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELYkeskuksella. Poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta peritään päätöksen valmistelumaksu sekä naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lausunnon valmistelusta ei peritä muuta maksua kuin naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lainvoimaisuustodistus tarvitaan päätöstä seuraavan rakennus- tms. lupakäsittelyä varten.

9 VARKAUDEN KAUPUNKI 9 (19) Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Myönteinen päätös 520,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Kielteinen päätös 250,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kuopion hallinto-oikeuden lainvoimaisuustodistus 22,00 Kulloinkin voimassa olevien hallintooikeuden maksujen mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osilta palautettava. Poikkeamista koskevasta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii vastaavasta päätöksestä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen laskuttaman maksun suuruus tarkistetaan vuosittain ja tarvittavat korjaukset tehdään tähän taksaan. Hakijat maksavat siten poikkeamispäätöksestä saman verran riippumatta siitä, kuka päätöksen tekee. Myös hylkäävästä (kielteisestä) päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin ELY -keskuksella. ELY-keskuksen maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista mukaisesti. Suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksestä saman suuruinen maksu kuin poikkeamispäätöksestä, koska päätösten valmistelut vastaavat työmäärältään toisiaan. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELY -keskuksella. Lupahakemusta koskevan lausunnon antaminen on viranomaistehtävää, joten lausunnon antamisesta ei voi periä maksua. Mikäli kaupunki hoitaa naapurien kuulemisen hakijan puolesta, tästä aiheutuvat kustannukset peritään edellä olevan taulukon mukaisesti. 5. Maastomittauskulut Kaupunki suorittaa rakennusluvan edellyttämiä rakennuksen sijainnin merkkauksia ja sijaintikatselmuksia sekä rajan osoituksia ja muita yleisluontoisia maastomittaustöitä. Virallinen rajamerkin asettaminen sekä rajamerkin ja rajalinjan vahvistaminen edellyttää rajankäyntitoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos huolehtii myös kiinteistötoimituksista ja niiden edellyttämistä maastotöistä yksityisten omistamilla kiinteistöillä Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Rakennusluvan edellyttämä Kultakin sijainnin merkitseminen. pisteeltä Enintään kaksi asuinhuoneistoa 84,00 käsittävä asuinra- vähintään kennus, talousrakennus tai 336,00 vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Hinta (alv 24 %) Muuta Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennusluvan edellyttämä Kultakin Teknisen lautakunnan lupajaosto

10 VARKAUDEN KAUPUNKI 10 (19) sijaintikatselmus. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Muut rakennukset Rakennuksen merkitseminen useammalla kuin neljällä pisteellä tai useamman samaan rakennuslupaan kuuluvan rakennuksen merkitseminen samalla käyntikerralla Muut sijainnin merkkaukset, katselmukset ja erilliset korkeuden viennit pisteeltä 84,00 vähintään 336,00 Em. hinta + 50 % Em. hinta 50 % kohta 8.5 +muut todelliset kustannukset. alv 24 % Teknisen lautakunnan lupajaosto Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennuslupaan liittyvistä sijainnin merkitseminen ja rakennusluvan edellyttämät sijaintikatselmukset on hinnoiteltu lupajaoston päätöksellä. Asiakkaan tilauksesta tehtävät erilliset merkkaukset laskutetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksella. Muita todellisia kustannuksia voivat olla mm. materiaali- ja matkakulut Muut maastomittaustyöt Suorittamistaan maastomittauksista kaupunki perii työaikakorvauksen ja muut kulut kohdan 8.5. mukaan. 6. Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Ajantasalla olevaa opaskarttaa ei ole painatettu, joten vuoden 2007 kartoista ei peritä maksua. Ajantasainen opaskartta voidaan tulostaa, jolloin maksu peritään värillisen paperitulosteen hintaan perustuen. Viranomaisilta kuten poliisi ja pelastuslaitos ei maksua peritä. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kartat rakennuslupaa varten 48,00 1 sarja Kunnallistekniset liitteet 33,00 1 sarja Kartat poikkeamislupaa varten 96,00 2 sarjaa Kiinteistövälittäjän paketti (paperinen) Kiinteistövälittäjän paketti (sähköinen) 24,19 30,00 24,19 25,00 Virallinen karttaote A4 5,08 6,30 A3 5,97 7,40 A2 7,18 8,90 Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen

11 VARKAUDEN KAUPUNKI 11 (19) A1 10,16 12,60 A0 12,18 15,10 Mustavalkea paperituloste A4 3,55 4,40 A3 4,68 5,80 A2 5,08 6,30 A1 8,15 10,10 A0 10,16 12,60 Värillinen paperituloste A4 6,21 7,70 A3 12,18 15,10 A2 17,26 21,40 A1 21,21 26,30 A0 25,40 31,50 Jäljennökset - mustavalkea (A4) - värikopio (A4) - oikeaksi todistettu (A4) - skannattu sähköinen Runkopisteiden pisteselityskortit 0,50 2,00 2,80 20,00 2,90 3,60 Etuosto-oikeustodistus 55,00 Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 Kiinteistörekisteriote 18,00 Lainhuutotodistus 18,00 Rasitustodistus 18,00 Pienlaskutuslisä (alle x euron tilaukset) 4,03 5,00 Lähetyskulut 4,43 5,50 Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa oleva hinnasto Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut 7. Numeerinen paikkatietoaineisto Tuote, palvelu Hinta Hinta (alv 0 %) (alv 24 %) Perusmaksu / tilaus 30,48 37,80 Käännös muihin formaatteihin kuin xcity / tiedosto 15,15 18,80 Kantakartta, vektori / ha (1-30 ha) 8,13 10,10 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 2,03 2,60 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 1,09 1,40 Yli 1000 ha erillissopimus Rajat ja rakennukset / ha 4,06 5,10 Korkeustiedot / ha 2,03 2,60 Pohjakuviot ja liikenneverkot / ha 3,13 3,90 Kantakartta, rasteri / ha 1,09 1,40 Ajantasa-asemakaava / ha 4,06 5,10

12 VARKAUDEN KAUPUNKI 12 (19) Johtokartta-aineisto / ha 4,06 5,10 Opaskartta, vektori / km 2 5,07 6,30 Opaskartta, vektori koko kaupunki 1 016, ,10 Opaskartta, rasteri (km 2 ) 1,09 1,40 Opaskartta, rasteri koko kaupunki 203,22 252,00 Käyttöoikeus kaupalliseen käyttöön Em. hinta x Em. hinta x 2 2 Julkaisulupa julkaisumäärän mukaan Em. hinta Em. hinta Alle 1000 kpl x 1,4 x 1, kpl x 1,7 x 1,7 Yli kpl x 2,0 x 2,0 Numeerisen paikkatietoaineiston tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka laskutetaan aineistoa tilaavalta taholta. Yleisimmät tuotteet ovat numeerinen kantakartta ja asemakaava, joita tarvitaan mm. rakennus- ja verkostosuunnittelussa. 8. Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut 8.1. Tiedon antaminen Kaavoitustilanteesta, kaavamerkintöjen tulkinnasta, poikkeamispäätöstarpeesta tms. voidaan antaa tieto sähköpostilla tai kirjallisella lausunnolla. Tieto voidaan antaa myös asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Tiedon hakeminen ja antaminen edellyttää yleensä erityistoimenpiteitä (selvitystyötä tai tiedon etsimistä arkistosta), josta peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti perusmaksuna 20 normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h 60 vaativa tiedonhaku, työaika 2 5 h 160 hyvin vaativa tiedonhaku, työmäärä > 5 h Perusmaksun lisäksi peritään kopiointi- ja postituskustannukset kohdan 6. mukaisesti. Kirjallisen lausunnon laatimisesta peritään perusmaksun lisäksi 150. Sähköpostilla annettavasta tiedosta peritään vain perusmaksu. Vireillä olevasta asiasta annettavasta tiedosta ei yleensä peritä maksua. Mikäli asiakas haluaa kopioita aineistosta, joissa hän ei ole asianosainen tai edusta laajempaa osallisten ryhmää, aineistosta peritään kopiointikulut kohdan 6 mukaan. Kaavoitustilanteesta, kaavojen tulkinnoista, poikkeamisen tarpeesta, voimassa olevista vuokrasopimuksista ym. pyydetään selvityksiä, jotka edellyttävät tiedon etsintää arkistosta tai erityistä tulkintaa etsittävän tiedon sisällöstä. Tietoja annetaan suullisesti, sähköpostilla tai kirjallisesti taikka asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Kirjallisia lausuntoja annetaan joskus jonkin erikseen määritellyn kiinteistön kaavoitustilanteesta perunkirjoitusta, pakkohuutokauppaa, valituksia tms. varten. Hakijalla on usein mahdollisuus tutustua aineistoon paikan päällä tai aineisto voidaan toimittaa sähköisesti. Mikäli hakijalle annetaan kirjallinen lausunto tm. selvitys postissa, tästä peri-

13 VARKAUDEN KAUPUNKI 13 (19) tään työmäärää vastaava maksu sekä kopiointi- ja postituskulut. Tiedon etsinnästä peritään maksu aina, kun tieto ei ole helposti saatavissa. Sähköpostilla toimitettavasta vastaavasta selvityksestä peritään vain perusmaksu, vaikka selvityksen tekemiseen menevä aika on sama kuin kirjallisessa lausunnossa. Vireillä olevista kaavoista ym. asioista annetaan kopioita suppeilta alueilta yleensä maanomistajan tmv. osallisen kiinteistöjen kohdalta. Mikäli asiakas haluaa kopion esim. laajasta asemakaavasta tai osayleiskaavasta eikä hän edusta esim. kunnassa toimivaa yleistä yhdistystä (asukas-, ympäristö- tms. yhdistys), häneltä peritään laajan aineiston kopiointikulut Naapurien kuuleminen viranpuolesta Naapurien kuulemisesta kirjeellä peritään maksu kirjeen laatimisesta sekä kirjeiden määrän mukaan maksu, joka sisältää kirjeen postituskulut ja kirjeen mukana toimitettavan aineiston kulut. Kirjeistä perittävä maksun suuruus riippuu kirjeen mukana toimitettavan aineiston laajuudesta. Kuulemisesta lehti-ilmoituksella peritään maksu ilmoituksen laatimisesta sekä ilmoituksen kustannukset lehden laskutuksen mukaan. Lehti-ilmoitus julkaistaan usein myös kaupungin internetsivuilla, josta ei peritä eri maksua. Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana laajahko aineisto (poikkeamiset, naapurin suostumukset ym.) Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoituksen laatiminen Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoitusmaksu 10,00 /kirje 59,00 todelliset kustannukset Naapurin kuulemista tarvitaan mm. kaavoissa sekä poikkeamista koskevissa hakemuksissa, kun naapureille on varattava mahdollisuus antaa mielipide hakemuksesta. Erillisen tonttijaon yhteydessä voidaan asianosaisia kuulla tai naapureilta pyytää suostumuksia tonttijaon hyväksymiseen. Hankkeet ovat yleensä yksityisen edun vaatimia ja hakemia, jolloin myös kuulemisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä. Useissa tapauksissa maanomistajalla/hakijalla on mahdollisuus suorittaa kuuleminen itse, mutta kaupungin suorittaessa kuulemisen laskutetaan tämän kohdan mukainen maksu. Maksu sisältää naapurien ja osoitetietojen selvittämisen, kirjeiden tai muiden kuulemiseen liittyvien asiakirjojen laatimisen ja kopioimisen sekä postittamisen. Kaavoja koskevan kirjeen mukana toimitetaan yleensä ote valmisteilla olevasta kaavasta, naapurin kuulemislomake ja palautuskuori. Poikkeamisissa kirjeen mukaan liitetään kopio hakemuksesta, asemapiirroksesta sekä muista hakemusta koskevista merkittävistä asiakirjoista. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kuuleminen kirjeellä, kirjeen 59,00 laatiminen Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana suppea aineisto (kaavat ym.) 5,50 /kirje Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) Maankäytön taksa ja perustelut VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava... 3 2.2. Ranta-asemakaava... 5 2.3. Yleiskaava...

Lisätiedot

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat Tekla 15.6.2017 38, liite 2 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Palveluhinnasto 2017/Tekninen lautakunta 15.6.2017 38 Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

1. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

1. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 1 KAAVOITUSHINNASTO 17.5.2017 Asemakaavan, yleiskaavan, ranta-asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta, tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta sekä poikkeamisluvasta, suunnittelutarveratkaisusta

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo

LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo 20.6.2018 KAAVOITUKSEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Vetovoimalautakunta 20.6.2018 96 Voimassa 1.8.2018 alkaen 1 Yleistä Kaavoitustoimen palvelut ovat asemakaavojen ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 26.5.2009 96 Voimassa 1.8.2009

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto Voimassa 1.1.2019 alkaen Tekninen lautakunta 20.11.2018 Kaavoituksen palveluhinnasto Palveluhinnastoa alla noudatetaan koskien maanomistajan anomia ja pääasiassa

Lisätiedot

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Voimaantulo 1.5.2014 www.nurmijarvi.fi Maksut ja taksat SISÄLTÖ 1. RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA SEKÄ YLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa YMPA 15.11.2005 LIITE 2 Kh 24.11.2005 LIITE 1 Kv 12.12.2005 LIITE 2 YMPA 23.11.2006 listaliite e YMPA 17.04.2007

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa YMPA 15.11.2005 LIITE 2 Kh 24.11.2005 LIITE 1 Kv 12.12.2005 LIITE 2 YMPA 23.11.2006 listaliite e YMPA 17.04.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) 231 16.12.2015 Kaupunginhallitus 10 Asianro 8405/02.05.00.00/2015 Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut Päätöshistoria 16.12.2015 231

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Muut rakennukset: rakennusluvatrakennustakohti 170,00. Tuulivoimala: Rakennuslupatuulivoimalayksikköäkohti 660,00

Muut rakennukset: rakennusluvatrakennustakohti 170,00. Tuulivoimala: Rakennuslupatuulivoimalayksikköäkohti 660,00 LIPERINKUNNANRAKENNUSLUPAMAKSUTAKSA1.1.2018ALKAEN Elinympäristölautakunnan03.10.2017hyväksymä 1 YLEISTÄ Maankäytö-jarakennuslain145 :nmukaanluvanhakijataitoimenpiteensuoritajaon velvolinensuoritamaanviranomaistehtävistäkunnalemaksun,jonkaperusteetmäärätään

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄTUNTURI / OSA-ALUE C SOUTAJAN RANNAN ALUE Pyhätunturin matkailualueella korttelissa 582 kiinteistöjen 583-403-77-1, 583-403-77-45 ja 583-403-77-46 alueilla OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS

RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 5.10.2018 1(6) RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS 5.10.2018 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa 2 Suunnittelualue Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 32/1,2,4 ja 36/2-3)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 32/1,2,4 ja 36/2-3) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 32/1,2,4 ja 36/2-3) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.1.2012 Ilmakuva suunnittelualueesta (2006)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5199 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.3.2018 ASEMAKAAVA MUSIIKKIOPISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), korttelia 21 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2019 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa itä-suomun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallituksen lupajaosto hyväksynyt 24.4.2018 Taksa tulee voimaan 1.6.2018

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1, 2. kunnanosa, Sirkka Lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Rakennussuojelun ja käyttötarkoituksen muutoksen tiekartta

Rakennussuojelun ja käyttötarkoituksen muutoksen tiekartta n ja käyttötarkoituksen muutoksen tiekartta Tiekartan tarkoituksena on kuvata prosessi, jossa valtio myy asetuksella suojellun kiinteistön. Kiinteistön käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa, jotta se palvelee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 21.1.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 208 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot