Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011"

Transkriptio

1 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj

2 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna (10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Leskelä T., Linnanto T., Viinikainen M. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj, Vantaa , 10 s. + liitekartat, 9 s. TIIVISTELMÄ Vuoden 2011 lentokonemeluselvitys perustuu toteutuneisiin liikennemääriin ja lentoreittien sijainteihin. Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC julkaisi vuonna 2005 suosituksen lentokoneiden melun uudesta laskentamenetelmästä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO julkaisi saman sisältöisen ohjeistuksen vuonna Merkittävin menetelmämuutos koskee melun sivuttaisvaimennuksen laskentaa. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia aiemmilla menetelmillä tehtyihin selvityksiin. Finavia soveltaa tässä selvityksessä ECAC:in laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta verrattuna ennen vuotta 2005 laskettuihin melualueisiin. Vuonna 2011 melulaskennoissa käytetty lentokoneiden operaatiomäärä oli noin ja vuositasolla vuorokauden keskimääräinen operaatiomäärä oli 531. Operaatioiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 11 prosentilla, joka kuvasti vielä vuoden 2010 aikana vaikuttaneen taloudellisen taantuman taittumista. Tärkeimmät melunhallintatoimet ovat ensisijainen kiitoteiden käyttöjärjestys, kiitoteiden käyttörajoitukset öisin, lentoonlähtöreittien suunnittelu asutus huomioon ottaen ja eri lentokonetyyppejä koskevat melurajoitukset eräillä lentoonlähtöreiteillä. Helsinki-Vantaalla aloitettu lähestymisten melunhallintaprojekti jatkui, mutta tässä raportissa esitettyihin melualueisiin sen vaikutuksia ei ollut vielä tarkoituksenmukaista huomioida. Sisällysluettelo TAUSTAA MELUSELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT AIEMMAT SELVITYKSET JA ENNUSTEET... 2 LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENNE LIIKENNEMÄÄRÄN KEHITYS OPERAATIOT JA NIIDEN JAKAUTUMINEN LENTOREITIT JA LENTOMENETELMÄT MELUNHALLINTASUUNNITELMA JA -TOIMENPITEET KIITOTIET JA KIITOTEIDEN KÄYTTÖPERIAATTEET... 4 LIIKENNEAINEISTO LIIKENTEEN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMIEN LIIKENTEEN MÄÄRÄ KIITOTEITTÄIN KONETYYPPIJAKAUMA VUONNA LENTOREITIT... 6 MELULASKENNAT LASKENTAMENETELMÄ LENTOKONEMELUN TUNNUSLUVUT LASKENTATULOKSET JA MELUALUEIDEN ASUKASMÄÄRÄT... 8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 9 VIITTEET LIITEKARTAT, MITTAKAAVA 1: Lentokonemelun indikaattorina on Suomessa käytetty 1980-luvulta alkaen L den -tasoa. Se on vuorokauden keskiäänitaso, jossa lentokoneiden aiheuttamia melutasoja klo painotetaan +5 db ja klo 22 7 painotetaan +10 db. Kyseinen meluindikaattori on käytössä myös ympäristömeludirektiivin mukaisissa selvityksissä. Lisäksi on laskettu painottamaton päiväajan klo 7-22, yöajan klo 22 7 ja koko vuorokauden keskiäänitaso. Melualueen L den > 55 db asukasmäärä vuonna 2011 oli noin asukasta vuoden 2009 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 64 km 2. Asukasmäärän ja pinta-alan pieneen kasvuun (v asukasta ja 58 km 2 ) vaikutti eniten operaatiomäärien kasvaminen. Kiitotie 2 oli kunnostustöiden vuoksi kesäkuussa yhden viikon kokonaan suljettuna. Kiitotie 1 oli kokonaan suljettuna kesä-heinäkuun vaihteessa kolme viikkoa ja tämän jälkeen puolitoista viikkoa vain päiväaikaan käytössä. Kiitoteiden kunnostustöillä ei ollut merkittävää vaikutusta melualueiden muodostumiseen. Vuoden 2011 tuulensuuntajakautumat poikkesivat merkittäväsri pitkän ajan keskiarvoista. Etelän ja lännen puoleisten tuulien osuudet olivat merkittävästi pitkäaiaisia keskiarvoja suuremmat. Tämä johti 22-suuntaisten kiitoteiden normaalia suurempaan käyttöön. Vuodesta 2000 lähtien melualueen pinta-ala on pienentynyt noin neljänneksen. Finavia Oyj

3 2(10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna TAUSTAA 1.1 Meluselvityksen lähtökohdat Tämä selvitys koskee lentokoneiden melun leviämistä vuonna Selvitys perustuu toteutuneeseen tilanteeseen. Laskenta on tehty käyttäen koko vuoden liikennetietoja ja kiitoteiden käyttösuhteita. Melulaskennassa ei ole huomioitu helikoptereita eikä ilmavoimien Hornet ja Hawk koneita, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikenteestä oli noin 0,1 %. Melualueita on verrattu graafisesti vuosien 1990 ja 2010 toteutuneiden tilanteiden selvityksiin /1/, /19/ ja ympäristölupahakemuksen liitteenä olleeseen verhokäyrän ja kehitystilanteen 2025 yhdistelmäkäyrään /16/sekä numeraalisesti aiempiin selvityksiin /1/, /6/, /10/, /11/, /13/, /14/, /15/, /17, /18/ ja /19/. Melun leviämisen kannalta merkittävimpiä muuttujia peräkkäisten vuosien välillä ovat lentoasemalla tai kiitoteillä tehtävät korjaustyöt sekä sääolosuhteet (lähinnä vallitsevat tuulet), jotka vaikuttavat kiitoteiden käytettävyyteen ja kiitoteiden valintaan. Yhden kiitotien sulkeminen vähentää valintamahdollisuuksia erilaisissa liikennetilanteissa ja muuttaa lentoonlähtö- ja laskeutumissuuntia niiltä osin kun normaalitilanteessa olisi käytetty suljettuna olevaa kiitotietä. Lisäksi konekaluston ja operaatiomäärien vuorokaudenaikojen muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia melun leviämiseen. Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC julkaisi vuonna 2005 suosituksen lentokoneiden melun uudesta laskentamenetelmästä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO julkaisi saman sisältöisen ohjeistuksen vuonna Merkittävin menetelmämuutos koskee melun sivuttaisvaimennuksen laskentaa. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia aiemmilla menetelmillä tehtyihin selvityksiin. Vuonna 2008 laadittiin ympäristölupahakemuksen liitteeksi selvitys Lentokoneiden melu kehitystilanteessa Ilmailulaitos Finavia A3/2008 /16/. Selvitys pohjautuu kolmen kiitotien järjestelmän toiminnallisuudesta saatuihin kokemuksiin vuoden 2002 jälkeen. Työssä on lisäksi tehty täysin uusi liikenne- ja konekalustoennuste vuoteen 2025 saakka sekä huomioitu kysynnän tuntijakauman arvioidun muutoksen heijastuminen kiitoteiden käyttöön. Ilmailulaitos Finavia on todennut pitävänsä selvityksen A3/2008 liitekarttaa 6 parhaimpana aineistona käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. 1.2 Aiemmat selvitykset ja ennusteet Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmannelle kiitotielle annettiin sijoituslupa Sijoituslupahakemusta varten tehdyn meluselvitysraportin /1/ sisältämä ennuste vuodelle 2010 päivitettiin vuonna 1994 laskentamenetelmien lähtötietojen uudistuksen vuoksi /2/. Sijoitusluvassa edellytettiin nykyisen kiitotiejärjestelmän meluntorjuntasuunnitelman laatimista vuoden 1995 loppuun mennessä ja selvityksen ulottamista kattamaan kolmen kiitotien järjestelmä uuden kiitotien käyttöönottoon mennessä. Teoreettiseen lentoreittiaineistoon perustuva Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma /3/ valmistui helmikuussa 1994 ja yöajan operaatiotaparajoitusten toteutumista ja niiden meluvaikutuksia koskeva selvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset 1995 /4/ toukokuussa Kesäkuussa 1999 valmistui vuotta 1998 koskenut meluselvitys /5/, jonka laatimisessa ensimmäistä kertaa hyödynnettiin lentokoneiden reittien ja melun seurantajärjestelmän (GEMS) taltioimia tietoja toteutuneista lentoreiteistä. Joulukuussa 2000 julkaistiin melunhallintasuunnitelman osana vuoden 2000 melutilanteen selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2000 ilmatilaa ja vuosien vaihteen liikennemääriä /6/. Helsinki-Vantaan kolmannen kiitotien käyttöönottoprojektiin (HelKo) liittyvä melunhallintasuunnitelman raportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta /7/ valmistui joulukuussa Työ perustuu etukäteisarvioihin kolmen kiitotien käytön toiminnallisuudesta. Vuoden 2020 tilanteen laskennassa havaittua teknistä virhettä koskeva korjausmuistio /8/ jaettiin viranomaisille kesäkuussa Melunhallintasuunnitelmaraportista saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta vuoden 2020 tilannetta tarkasteltiin uudelleen, ja sitä koskeva melunhallintasuunnitelman täydennysraportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi /9/ valmistui joulukuussa 2002 ja siinä on esitetty ns. melun verhokäyrä. Vuosien toteutuneet tilanteet /11/, /13 15/ ja /17 19/ on selvitetty erikseen Finavia Oyj

4 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna (10) 2 LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENNE 2.1 Liikennemäärän kehitys Lentoaseman kokonaisoperaatiomäärä vuonna 2011 oli noin operaatiota (operaatio = lentoonlähtö tai laskeutuminen). Operaatiomäärästä noin oli liikenneilmailun, 200 yleisilmailun, sotilasilmailun ja muun ilmailun operaatioita. Helikoptereiden operaatiomäärä oli noin Melualueiden laajuuden kannalta tärkeimmän, liikenneilmailun operaatioista noin 30 % suuntautui kotimaahan ja 70 % ulkomaille. Vuoden 2010 liikenneilmailun operaatioihin verrattuna kotimaan operaatiomäärä kasvoi 11,5 % ja ulkomaan operaatiomäärä kasvoi 11,8 %, jolloin liikenneilmailun kokonaisoperaatiomäärä kasvoi kaikkiaan 11,8 %. Vuonna 2011 matkustajamäärä kasvoi 15,4 % noin 14,9 miljoonaan matkustajaan. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenneilmailun liikenteen kehitys vuosina operaatio- ja matkustajamäärän suhteen sekä muutos edelliseen vuoteen. Matkustajien määrä on lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, mutta kysyntä väheni vuoden 2001 jälkeen, mihin vaikutti merkittävästi mm. syyskuun 2001 tapahtumat. Vielä vuonna 2003 matkustajien ja operaatioiden määrä oli vähäisempi kuin vuonna Vuoden 2003 jälkeen matkustajien lukumäärä on kasvanut nopeammin kuin operaatioiden määrä, koska osin lentojen täyttöaste on ollut parempi ja osin operaattorit ovat käyttäneet aiempaa suurempia lentokoneita. Vuonna 2008 alkaneen taloustaantuman johdosta vuoden 2009 operaatioiden ja matkustajien määrät vähenivät vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2010 matkustaja- ja operaatiomäärät jäivät Islannin tulivuorenpurkauksen aiheuttamien tuhkapilvien ja syksyisen lentohenkilökunnan lakon vuoksi lähes vuoden 2009 tasolle, vaikka pahin taloustaantuman aiheuttama alentuma olikin jo ohitettu % LIIKENNEILMAILUN OPERAATIOMÄÄRÄN KEHITYS % 3 % 7 % 0 % 5 % 2 % Kuva 1. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenneilmailun operaatiomäärän kehitys ja vuosittainen muutos (%) vuosina Kansainvälisellä säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan ulkomaan reittiliikennettä. 2 % -7 % 0 % Kotimaan liikenne Kansainvälinen säännöllinen Kansainvälinen tilausliikenne 12 % % -4 % 1 % 11 % Kuva 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärien kehitys ja vuosittainen muutos (%) vuosina % 2.2 Operaatiot ja niiden jakautuminen Kuvassa 3 on esitetty laskeutumisten ja lentoonlähtöjen jakauma vuonna Lentoonlähdöissä vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 7-10 ja iltapäivällä klo välisinä aikoina. Laskeutumisissa vilkkaimmat tunnit ovat klo sekä illalla klo Iltapäivälle on tyypillistä kuljetustarjonnan logistiikasta johtuva voimakas laskeutumis- ja lentoonlähtöaaltojen peräkkäisyys. Tämä kysynnän nopeasti muuttuva painotus on hyvin vaativaa lentoaseman kokonaiskapasiteetin hallinnan kannalta. Liikenteen kysynnän ns. huipukkuus kasvanee edelleen operaattoreiden liiketoimintastrategioista johtuen :00-0:59 MATKUSTAJAMÄÄRIEN KEHITYS VUOSINA % 8 % 2 % -6 % 2 % :00-1:59 2:00-2:59 3:00-3:59 Kotimaan liikenne Kansainvälinen säännöllinen Kansainvälinen tilausliikenne 4:00-4:59 5:00-5:59 LENTOONLÄHDÖT JA LASKEUTUMISET TUNNEITTAIN :00-6:59 7:00-7:59 8:00-8:59 9:00-9:59 10:00-10:59 lentoonlähdöt 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 laskeutumiset 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 15 % 23:00-23:59 Kuva 3. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoonlähtöjen ja laskeutumisten määrä vuorokauden eri tunteina vuonna 2011 (vuosikeskiarvo, kaikki operaatiot). Finavia Oyj

5 4(10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Kuvassa 4 on esitetty Helsinki-Vantaan lentoaseman vuositasolla keskimääräisen päivän operaatioiden kokonaismäärät tunneittain. Operaatioiden määrä yöllä klo 0 6 välisenä aikana on pieni klo 1 jälkeen. Operaatioiden määrä nousee nopeasti aamulla klo 6 jälkeen noin 20 operaatioon tunnissa ja vilkkain aamujakso ajoittuu klo 8 alkavalle tunnille, jolloin on jo 34 operaatiota tunnissa. Keskipäivällä liikenne on vähäisempää klo 14 asti, jonka jälkeen alkaa iltapäivän voimakas kysyntäjakso, joka kestää aina klo 18 asti. Tämän jälkeen operaatioiden määrät vähenevät kohti vuorokauden vaihdetta lukuun ottamatta klo välillä olevaa laskeutuvien koneiden aaltoa. Nämä lennot ovat logistisesti hyvin tärkeitä. Ne ovat pääasiassa Euroopan kohteista työpäivän päätteeksi Suomeen lähteviä koneita, jotka lentoajan sekä Manner-Euroopan ja Suomen välisen aikaeron vuoksi laskeutuvat klo 22 jälkeen. Operaatioiden kokonaismäärien kannalta vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 8-9 ja iltapäivällä klo välisenä aikana. tai laskeutumissektorissa, että eri kiitoteiden turvallisen käytön suhteessa toisiinsa. Tavoitteena on, liikennetilanne ja lentoturvallisuus kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen, käyttää melunhallinnan kannalta hyviä kiitoteitä. 2. Kiitoteiden käyttökiellot. Kiitotietä 15 ei käytetä yöllä lentoonlähtöihin eikä kiitotietä 33 laskeutumisiin, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. 3. Lentoonlähtöreittien suunnittelu. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu ottaen huomioon asutus lentoaseman lähialueilla. Suunnittelun periaatteet on kuvattu melunhallintasuunnitelmassa. 4. Melurajoitukset eräillä lentoonlähtöreiteillä. Finavia on asettanut selvitystensä perusteella ohjeet melutasoista, jotka lentokoneiden on täytettävä voidakseen käyttää eräitä lentoonlähtöreittejä. 5. Lentoonlähtömelumaksu suihkukoneille yöaikana :00-0:59 1:00-1:59 2:00-2:59 3:00-3:59 4:00-4:59 5:00-5:59 6:00-6:59 7:00-7:59 OPERAATIOT TUNNEITTAIN :00-8:59 9:00-9:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23: Kiitotiet ja kiitoteiden käyttöperiaatteet Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat yhdensuuntaiset ja kiitotie 2 risteää kiitotietä 1. Kiitoteiden numerointi on esitetty kuvassa 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti lentoonlähtökiitotie on valittu ensisijaisuusjärjestyksessä 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15. Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on rinnakkaiskäytön ulkopuolella 15, 22L, 04L, 04R, 22R, 33. Lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin käytettävät kiitotiet vaikuttavat toisiinsa L 04R 15 22R 22L lentoonlähdöt laskeutumiset Kuva 4. Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioiden määrä vuorokauden eri tunteina vuonna 2011 (vuosikeskiarvo, kaikki operaatiot). Kiitotie3 Kiitotie1 Kiitotie3 Kiitotie1 Kiitotie2 Kiitotie2 2.3 Lentoreitit ja lentomenetelmät Vuoden 2010 marraskuun lopussa julkaistiin lentoonlähtöreittien (SID) määrittely, joka perustuu RNAV-navigointitekniikkaan. RNAV-reitit määritellään satelliittinavigointiin perustuvina reittipisteinä, jolloin julkaistun reitin ei tarvitse olla sidottuna maassa olevien suunnistuslaitteiden suuntasäteeseen. Tavoitteena RNAV-reittien julkaisulla on saavuttaa ilma-alusten maantieteellisesti tarkempi reitin seuranta ja edesauttaa reittisuunnittelua asutuksen suhteen. Tarkemmin RNAV-navigointitekniikkaa on selostettu lentoaseman melunhallintasuunnitelmassa /7/. Julkaistut reitit ovat nähtävissä Finavian internetsivuilla 22R 04L 22L 04R 15 Kuva 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden numerointi Melunhallintasuunnitelma ja -toimenpiteet Lentoaseman melunhallintasuunnitelmassa /7/, joka valmistui joulukuussa 2001, käsitellään laajasti lentoaseman maantieteellistä sijoittumista suhteessa pääkaupunkiseudun asutukseen sekä silloin käytössä olleita ja suunniteltuja melunhallintatoimia. Tärkeimmät melunhallintatoimet ovat seuraavat: 1. Ensisijainen kiitoteiden käyttöjärjestys. Kiitoteitä käytetään rinnakkaiskäytön ulkopuolella ensisijaisuusperiatteen mukaisesti. Rinnakkaiskäytön aikana ensisijaisuus koskee rinnakkaiskiitoteiden käyttösuuntaa. Ensisijaisuusjärjestys huomioi sekä asutuksen kunkin kiitotien lentoonlähtö Finavia Oyj

6 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna (10) 3 LIIKENNEAINEISTO Liikenteen määrä ja jakautumien Vuonna 2011 Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli kaikiaan noin lentokoneiden ja helikoptereiden operaatiota. Tässä meluselvityksessä käytetty liikenneaineisto perustuu melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmä GEMS:n tallentamaan aineistoon. Lisäksi on käytetty Finavian liikennetietokantaan (Airport2020) tallennettuja liikennepäiväkirjan tietoja. Liikennetiedoista muodostettiin melulaskentaa varten vuotta 2011 koskeva Access-tietokanta. Vuoden 2011 kesällä tehtiin kunnostustöitä kaikilla kolmella kiitotiellä. Kiitotie 2 oli kokonaan suljettuna välisen ajan. Kiitoteitä 1 ja 3 kunnostettiin viiden viikon ajan juhannuksen jälkeen. Kiitotie 1 oli kokonaan suljettuna välisen ajan välisenä aikana kiitotiet 1 ja 3 olivat suljettuina vuorotellen ruuhka-ajan (klo 14 18) ulkopuolella. Kahdesta edellisestä vuodesta poiketen etelän- ja lännenpuoleisia tuulia oli pitkäaikaisiin keskiarvoihin nähden enemmän. Tällöin myös 22-suuntaisten kiitoteiden käyttö on ollut aiempaa yleisempää. Kuvassa 6 on esitetty tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina kymmenen asteen välein koko vuoden sääaineistosta vuodelta 2011 sekä vuosien keskiarvo. Tuuliaineisto perustuu GEMSjärjestelmään tallentuneisiin METAR-sanomiin. Järjestelmän lyhyistä katkoksista johtuen aineistosta puuttuu vuosittain muutamia vuorokausia. Kiitotiesuunnan 04 vastaisten tuulien ( O ) osuus vuonna 2011 oli 35 % ja vuosien keskiarvon osuus vastaavasti 42 %. Tuulen suunnat, prosenttia kokonaisajasta ,0% ,0% ,0% 50 4,0% 60 3,0% 70 2,0% 1,0% 0,0% suunnan vastaiset tuulet ( astetta) 3.2 Liikenteen määrä kiitoteittäin Vuoden 2011 laskennassa käytetty liikenteen määrä oli noin 265 laskeutumista ja lentoonlähtöä vuorokaudessa. Taulukossa 1 on esitetty laskennassa käytetyt keskimääräiset yhden vuorokauden lentoonlähdöt ja laskeutumiset yhteensä kiitoteittäin. Kiitotietä 22R käytetään ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä ja kiitotietä 15 ensisijaisena laskeutumiskiitotienä. Vuonna 2011 kaikista lentoonlähdöistä 72 % ja yöaikaisista lentoonlähdöistä 78 % tehtiin kiitotieltä 22R ja kaikista laskeutumisista 42 % ja yöaikaisista laskeutumisista 57 % kiitotielle 15. Liikenteen vuorokaudenaikojen suurimmat muutokset vuoteen 2010 nähden olivat yöaikaan kiitotielle 22L laskeutuneiden määrän kasvu sekä ilta-aikaan kiitotielle 04L laskeutuneiden määrän väheneminen. Kiitotien 04R lentoonlähtöjen selvä väheneminen oli jakaantutunut tasaisesti vuorokauden aikojen välillä mutta kiitotie 22L lentoolähtöjen yöaikainen osuus oli merkittävästi vähentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Taulukko 1. Lentokoneiden kokonaisliikennemäärät vuoden 2011 toteutuneessa tilanteessa, erikseen lentoonlähdöt (DEP) ja laskeutumiset (ARR). keskimäärin kpl/vrk osuus DEP Päivä Ilta Yö Yht. DEP Päivä Ilta Yö Yht. 04L L 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 04R R 17.6% 15.6% 16.5% 17.2% % 2.0% 2.2% 2.9% 22L L 7.6% 6.7% 2.1% 6.9% 22R R 70.5% 75.6% 77.6% 71.8% % 0.1% 1.2% 1.0% Yht Yht % 100.0% 100.0% 100.0% keskimäärin kpl/vrk osuus ARR Päivä Ilta Yö Yht. ARR Päivä Ilta Yö Yht. 04L L 12.7% 13.4% 15.4% 13.4% 04R R 6.5% 2.7% 1.3% 4.7% % 55.6% 57.0% 42.3% 22L L 39.5% 27.0% 25.3% 34.3% 22R R 6.0% 0.5% 0.4% 3.9% % 0.8% 0.6% 1.5% Yht Yht % 100.0% 100.0% 100.0% vuosien keskiarvo 2011 Kuva 6. Tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina koko vuoden sääaineistosta vuodelta 2011 ja vuosien keskiarvo. Finavia Oyj

7 6(10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Konetyyppijakauma vuonna 2011 Vuonna 2011 Helsinki-Vantaan lentoasemalla kävi noin 160 erilaista konetyyppiä, jotka on huomioitu melulaskennassa. Vuositasolla kolme yleisintä konetyyppiä tai -sarjaa (A320-sarja, E170/190 ja ATR 72/45) edustivat noin 59 % ja 10 yleisintä konetyyppiä tai -sarjaa noin 87 % kaikista operaatioista. Laskennoissa konetyypit on meluominaisuuksiensa perusteella jaettu 64 laskennassa käytettävään konetyyppiin. Taulukossa 2 on esitetty lentokoneiden liikenteen jakautuminen konetyyppiryhmiin vuonna A320-sarjan koneiden operaatiomäärä kasvoi 10 %, joka vastaa noin operaation lisäystä vuositasolla ja noin 13 operaation lisäystä vuorokaudessa. Blue1:n käyttämän suihkumatkustajakone B712:n operaatiot kasvoivat edellisen vuoden noin operaatiosta operaatioon. Finnair Oyj:n laajarunkokoneiden yhteisoperaatiomäärä kasvoi n operaatiolla vuodessa, mutta prosentuaalinen osuus on edelleen vain n. 4 % kokonaisliikenteestä. Pääsääntöisesti Flybe Nordicin käyttämien potkuriturbiinikoneiden ATR72 ja ATR45 operaatiomäärät kasvoivat yhteensä noin 18 %. Taulukko 2. Vuoden 2011 toteutuneen tilanteen lentokonetyyppien jakauma. Helsinki-Vantaan lentoasema 2011 toteutunut Konetyypit tarkastelujaksolla Operaatioita vuodessa Oper/vrk osuus % A320 -sarja, suihkumatkustajakone % ATR72, 2-moott. potkuriturbiinikone % Embraer E190, suihkumatkustajakone % B737 -sarja, suihkumatkustajakone % Embraer E170, suihkumatkustajakone % B712 suihkumatkustajakone % AT45, 2-moott. potkuriturbiinikone % Muut suihkumatkustajakoneet % Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone % B757 -sarja, suihkumatkustajakone % A , suhkumatkustajakone % 2-moott. potkuriturbiinikoneet % A , suihkumatkustajakone % Fokker 50, 2-moott. potkuriturbiinikone % SF340, 2-moott. potkuriturbiinikone % MD80 -sarja, suihkumatkustajakone % 1-moott. potkuriturbiinikoneet % F100, suihkumatkustajakone % MD11, suihkumatkustajakone <1% 1-mäntämoott. potkurikoneet 168 <1 <1% 2-mäntämoott. potkurikoneet 162 <1 <1% Embraer E145, suihkumatkustajakone 108 <1 <1% 3+ -moott. potkuriturbiinikoneet 18 <1 <1% Muut 2 <1 <1% Yhteensä % 3.4 Lentoreitit Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueen lentokonemelun laskennassa käytetyt lentoreitit on määritelty melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän (GEMS) keräämän tiedon avulla. Koneet jaettiin laskennassa käytetyille lentoreiteille toteutuneiden lentoreittien mukaisesti. Laskennoissa lentoreittejä käytetään moninkertainen määrä ilmailukäsikirjassa (AIP) julkaistuihin reitteihin nähden, jotta reittien toteuma voitaisiin kuvata mahdollisimman kattavasti. Vuoden 2005 jälkeen käsittelyssä on hyödynnetty systemaattisesti GEMS-järjestelmän mahdollisuuksia luokitella toteutuneita lentoreittejä. Lentoonlähtevien koneiden laskentareitin luomiseen vaikuttivat käytetty kiitotie, lentoreitin suuntautuminen kentän läheisyydessä sekä useimmissa tapauksissa myös lähestymislennonjohdon alueen (TMA) ulosmenoportti. Kullekin laskentareitille on määritetty toteutuneiden lentoreittien mukaisesti hajonta ja liikenteen määrällinen jakautuminen tämän hajonnan sisällä. Lentoonlähtö- ja laskeutumisreittien hajonnat tarkistettiin vuoden 2011 toteutuneiden hajontojen mukaisiksi merkittävimmillä reiteillä. Liikenteen hajonta määritettiin edustavasta otoksesta toteutuneiden lentojen lentoratoja (noin 200) ja lentojen lukumäärän painottuminen hajonnan sisällä määritettiin maalis- toukokuun aineistosta. Hajonta kunkin laskentareitin sisällä voi vaihdella merkittävästi eri etäisyyksillä kiitotiestä. Tämän raportin ja siihen liittyvien laskentojen on tarkoitus antaa luotettava kuva siitä kuinka laajan L den 55 db melualueen Helsinki-Vantaan lentoasemalla operoivat lentokoneet aiheuttavat vuosittain. Tästä syystä lentojen määrän painottuminen laskentareitille määritetyn hajonnan sisällä on määritetty siltä maantieteelliseltä alueelta, jossa L den 55 db melutaso kokemuksen mukaan ylittyy tai vastaa muuten parhaiten reitin toteutunutta liikenteen painottumista sillä alueella jolla on merkitystä 55 db melualueen syntyyn. Laskennassa käytettyjen lentoonlähtöreittien lukumäärä erityisesti tärkeimmässä lentoonlähtösuunnassa on suuri, jotta toteutunut liikenne saadaan kuvattua tarkasti. Laskennassa käytetyt lentoonlähtöreitit on esitetty kiitoteittäin liitekartoissa 1 ja 2 ja laskeutumisreitit liitekartassa 3. Lentoreittikarttojen pohjakarttana on käytetty GEMS:n avulla tuotettua lentoreittien tiheyskarttaa. Reittitiheyskartan avulla on pyritty havainnollistamaan liikenteen maantieteellistä sijoittumista, jota laskentareiteillä ja niihin sisällytetyllä hajonnalla on pyritty kuvaamaan. Liitekartoissa reittitiheys on esitetty koko vuoden 2011 toteutuneista lennoista. 4 MELULASKENNAT 4.1 Laskentamenetelmä Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC uudisti vuonna 2005 suosituksensa lentokoneiden melun laskentamenetelmästä. Uusi suositus on ECAC Doc 29, 3rd edition Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports /12/. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO ympäristökomitea CAEP omaksui saman suosituksen vuonna Finavian vuodesta 1993 käyttämää DANSIM laskentaohjelmistoa ei ole päivitetty vastaamaan uusia laskentamenetelmiä. Tästä syystä Finavia on soveltanut vuodesta 2005 alkaen Yhdysvaltain ilmailuviraston FAA:n toimeksiannosta kehittämää INMohjelmistoa, joka sisältää uudet laskentamenetelmät. Tässä laskennassa käytetty INM-ohjelmiston versio 7.0c on virallisesti julkaistu tammikuussa Merkittävin muutos ECAC Doc 29 3rd edition laskentamenetelmässä koskee melun leviämistä lentokoneen lentoradasta sivusuuntaan. Menetelmä arvioi, että koneista, joissa moottorit on kiinnitetty siipiin, melu leviää sivusuuntaan aiempaa laajemmalle. Käytännössä melualue tämän vuoksi levenee sekä lievästi pitenee. Koneet, joissa moottorit on kiinnitetty runkoon, lasketaan kuten aiemmin. Lisäksi melun sivuttaisleviämisen arvioimisessa otetaan huomioon lentokoneen kaartamisen geometria (bank angle) suhteessa laskentapisteeseen. Laskennoista saadut tulokset on siirretty ArcGIS-ohjelmaan, jolla on analysoitu melualueilla asuvien asukkaiden lukumäärä ja tuotettu tuloskuvat. Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: Finavia Oyj

8 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna (10) 1. Tietopankkina, johon lentokoneiden melutiedot, tehoasetukset, nopeudet ja korkeudet perustuvat, on pääosin käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen FAA:n INM7.0 tietokantoja sekä Euroopan lennonvarmistuspalvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavan laitoksen Eurocontrol:n ylläpitämää Aircraft Noise and Performance (ANP) tietokantaa. 2. Keskeisimmille Helsinki-Vantaalla vuonna 2011 operoineille konetyypeille on luotu lentoonlähtöprofiilit ja tietokannan tarjoamia lähtöarvoja on muutettu ja tarkennettu perustuen GEMSjärjestelmän tuottamaan informaatioon. Koneille, joiden kuvausta ei tietokannoista löydy, on luotu substituutit lähinnä vastaavasta koneesta ja kone on sovitettu GEMS:n tuottamaan informaatioon. Tärkeimmille konetyypeille on tarkistettu toteutunut lentoonlähtömassa operaattorin toimittamiin tietoihin perustuen. Käyttämällä laadittuja tutkadata-analyysityökaluja toteutuneet lentoprofiilit on keskiarvoistettu ja profiileille on estimoitu toteutuneet tehoasetukset. Näin toimittiin laskennan koneiden A319, A320, A321, ATR72, B757, E170, E190 ja MD11 osalta. Vuonna 2011 nämä koneet kattoivat 59 % lentoonlähdöistä. 4.2 Lentokonemelun tunnusluvut Raportissa on laskettu vuoden 2011 toteutuneen tilanteen melun päivä-ilta-yö -melutaso L den, sekä yö- ja päiväajan painottamattomat keskiäänitasot, L Aeq(22 07) ja L Aeq(07 22). Lisäksi on laskettu koko vuorokauden painottamaton keskiäänitaso L Aeq24h. L den - taso on melun painotettu keskiäänitaso (den = day -evening-night), jossa ilta-ajan, klo 19 22, melutapahtumia on painotettu + 5 db ja yöajan, klo 22 07, melutapahtumia +10 db. Painotus vastaa ilta-ajan liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja yöajan liikennemäärän kertomista tekijällä Suurelle osalle lentoasemalla vierailevista koneista on laadittu lentoonlähtöprofiili perustuen GEMS-tutkadataan käyttäen lentoonlähtömassana tietokannan oletuslentoonlähtömassaa. Näin toimittiin koneiden , , , A340, ATR45, RJ85, BAE300, E145, MD82, MD83 ja SF340 osalta. Vuonna 2011 nämä koneet kattoivat 20 % lentoonlähdöistä. 4. Koneille jotka eivät olleet primäärisiä melualueiden määräytymisen kannalta, mutta joille kuitenkin löytyi INM7.0:n tietokannasta lentoonlähdöille standardiprofiilit, sovellettiin tietokannan tarjoamia profiileita ja melutietoja. Vastaavasti, jos konetta ei ollut INM7.0 tietokannassa, arvioitiin koneelle lähinnä vastaava korvaava kone ja käytettiin sitä kuvaamassa puuttuvaa konetta. Näin saatiin laskennassa operaatiomäärät ja lentoonlähtöprofiilit 120 koneelle. Vuonna 2011 nämä koneet kattoivat 21 % lentoonlähdöistä. 5. Laskeutumisissa on merkittävimmille konetyypeille määritetty Helsinki-Vantaalla toteutuneet profiilit. Profiileihin on määritetty 2000 jalan korkeudessa vaakalennossa lennettävä hidastussegmentti ennen kolmen asteen loppuliukukulmassa tehtävää kiitotien lähestymistä. Nopeusprofiili ja koneen lentoasu (esim. siipilaippojen säätö, laskeutumistelineet) voivat poiketa INMtietokannan oletuksista, joten Helsinki-Vantaalla keskimäärin toteutuneet laskeutumisprofiilit on luotu GEMS:n tuottaman profiili- ja äänitasotietojen perusteella koneille A319, A320, A321, A330, A340, ATR72, B , CRJ1, CRJ2, CRJ7, E170/190, E145, GLEX, F100, MD11 ja ATR45. Vuonna 2011 nämä koneet kattoivat 75 % laskeutumisista. Muille koneille on käytetty INM7.0 tietokannan tarjoamia standardiprofiileja. 6. Laskennassa käytettiin samoja profiili- ja meluaineistoja kuin vuoden 2010 melualuelaskennoissa. 7. Helikopterit ja ilmavoimien Hornet ja Hawk operaatiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. 8. Ilman absorptio vastaa INM-ohjelmiston käyttämässä meluaineistoissa referenssitilannetta. 9. Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu ECAC:n Doc 29 3rd edition menetelmän mukaisesti (kuvattu myös standardiksi SAE AIR-5662). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. Finavia Oyj

9 8(10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät Vuoden 2011 toteutuneen tilanteen mukaiset L den -melualueet on esitetty liitekartassa 4. Painottamaton koko vuorokauden keskiäänitaso L Aeq24h on esitetty liitekartassa 5. Päiväajan keskiäänitasot, L Aeq(07 22) on esitetty liitekartassa 6 ja yöajan keskiäänitasot, L Aeq(22 07) on esitetty liitekartassa 7. Taulukossa 3 on esitetty asukasmäärät ja melualueiden pinta-alat L den 5 db:n välein alkaen 55 db ja L night alkaen arvosta 50 db. Asukasmäärät on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2009 loppua edustavasta hehtaariruutu-aineistosta. Melualueilla asuvien määrän lisääntymiseen vaikutti vain hieman uudemman asukasmääräaineiston käyttäminen. Taulukko 3. Melualueilla asuvien lukumäärät ja pinta-alat vuonna Kunkin melualueen tulos sisältää suurempien melutasojen alueiden tulokset. Tulokset on pyöristetty. Vuoden 2011 kesällä tehtiin kunnostustöitä kaikilla kolmella kiitotiellä. Kiitotie 2 oli kokonaan suljettuna välisen ajan. Kiitoteitä 1 ja 3 kunnostettiin viiden viikon ajan juhannuksen jälkeen. Kiitotie 1 oli kokonaan suljettuna välisen ajan välisenä aikana kiitotiet 1 ja 3 olivat suljettuina vuorotellen ruuhka-ajan (klo 14 18) ulkopuolella. Vuoden 2011 tuuliolosuhteet ovat kohottaneet 22-suuntaisten kiitoteiden käyttöä suuremmiksi kuin vuonna Tämä näkyy kiitotien 22L lasketumislinjan melualueen pidentymisenä ja selvästi myös kiitotie 22R:n lentoonlähtöjen aiheuttamana melualueen laajentumisena. Vastaavasti kiitotie 04L:n laskeutumislinjan melualue on lyhentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Liitekartassa 9 on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteenä olleessa Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 /16/ karttaliitteessä 9 määritetty melun ennustekäyrän ja verhokäyrän (kts. 1.2) yhdistelmäkäyrä sekä vuosien 1990 ja 2011 melualueet. Ennusteita ja toteutuneita tilanteita verrattaessa tulee huomioida, että ennustelaskennat perustuvat useiden vuosien keskiarvoisiin tuuliolosuhteisiin L den >55 db >60 db >65 db >70 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km L night /L Aeq(22-07) >50 db >55 db >60 db >65 db >70 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km <1 Vuonna 2011 yli 55 db (L den ) melualueella asui noin asukasta joista noin asui yli 60 db ja 130 yli 65 db melualueella. Yli 70 db melualueella ei asunut yhtään asukasta. Vuonna 2011 yli 50 db L night -alueella asui yhteensä asukasta. Näistä asukkkaista 290 asui yli 55 db melualueella. Yli 60 db L night melualueella asui 8 asukasta. L den -melualueen laskennassa käytettävä ilta- ja yöliikenteen voimakas painotus (kts. 4.2) havainnollistuu tarkastelemalla liitekartassa 4 esitettyä L den -melualuetta ja liitekartassa 5 esitettyä painottamatonta L Aeq24h -melualuetta. Painotuksen vaikutus melualueeseen on yli 5 db yöaikaan ensisijaisesti käytettävän kiitotie 15:n laskeutumissuunnassa ja 55 db melualueen pinta-ala kasvaa yli kaksinkertaiseksi painotuksen johdosta. Vuoden 2011 toteuman vertaaminen kaikkiin aiempiin selvityksiin lukuun ottamatta vuosien toteumaa koskeneita selvityksiä on tehtävä muistaen, että laskentamenetelmä on uudistunut. Melualueet eivat ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia. Liitekartassa 8 on esitetty vuosien 2010 ja 2011 melualueet L den 55 db. Vuoden 2011 toteutuneessa tilanteessa melualueen L den yli 55 db laajuus on noin 64 km 2 ja se on siten pinta-alaltaan hieman laajempi kuin vuoden 2010 toteutunut melualue (58 km 2 ). Lisäksi se on noin neljänneksen pienempi kuin vastaava melualue vuonna 2000 laskentamenetelmän muutoksesta huolimatta. Tähän vaikuttaa erityisesti lentoyhtiöiden pitkään jatkunut konekaluston uudistaminen vähämeluisammaksi Finavia Oyj

10 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna (10) Taulukossa 4 on esitetty melualueiden L den >55 db pinta-alat ja asukasmäärät eri toteumatilanteissa vuosina Kuvassa 7 on esitetty melualueiden asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina. Taulukko 4. L den >55 db melualueiden asukasmäärät eri toteumatilanteissa vuosina Vuosien analyyseissä on käytetty vuoden 2003 väestötietoja, vuosien analyyseissä vuoden 2006 väestötietoja ja vuoden analyysissä vuoden 2009 väestötietoja. Aiemmat analyysit perustuvat vuoden 1999 väestötietoihin. Laskentatilanne Alue, Asukkaat, km 2 kpl Lisätiedot Deltan uusintalaskenta Deltan uusintalaskenta perustilanne DC 9 hushkitattuna Toteutunut 2003, Toteutunut 2004, , (as.aineisto 2003) 2005* Toteutunut 2005 (A3/2007), ECAC Doc29 3rd ed. Korj * Toteutunut 2006 (A4/2007), ECAC Doc29 3rd ed. Korj * Toteutunut 2007 (A2/2007), ECAC Doc29 3rd edition 2008* Toteutunut 2008 (A4/2009), ECAC Doc29 3rd edition 2009* Toteutunut 2009 (A3/2010), ECAC Doc29 3rd edition 2010* Toteutunut 2010 (A1/2011), ECAC Doc29 3rd edition 2011* Toteutunut 2011, , ECAC Doc29 3rd edition * Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3 rd edition Asukasmäärä Lden>55dB alueella YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC sekä kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat uusineet vuonna 2005 suosituksensa melualuiden laskentaa koskevista menetelmistä. Finavia soveltaa tässä selvityksessä uutta laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät yksityiskohtaisesti ole vertailukelpoisia muihin kuin vuosia koskeviin toteutuneen tilanteen selvityksiin /13, 14, 15, 17, 18 ja 19/. Melualueen L den > 55 db asukasmäärä vuonna 2011 oli noin asukasta vuoden 2009 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 64 km 2. Melualueen laajeneminen vuoteen 2010 nähden johtui kokonaisliikenteen kasvusta. Suurin melualueen muotoon vaikuttava tekijä vuoteen 2010 nähden oli selvästi yleisemmät etelän- ja lännenpuoleiset tuulet. Liikenteen vuorokaudenaikojen suurimmat melualueisiin vaikuttaneet muutokset olivat yöaikaan kiitotielle 22L laskeutuneiden määrän kasvu sekä ilta-aikaan kiitotielle 04L laskeutuneiden määrän väheneminen. Kiitotien 22L lentoolähtöjen yöaikainen osuus oli merkittävästi vähentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Lentokonekaluston kehitys vuonna 2011 jatkui siten, että A320-sarjan koneiden operaatiomäärä kasvoi 10 %, joka vastaa noin operaation lisäystä vuodessa. Blue1:n käyttämän suihkumatkustajakone B712:n operaatiot kasvoivat edellisen vuoden noin operaatiosta operaatioon. Finnair Oyj:n laajarunkokoneiden yhteisoperaatiomäärä kasvoi n operaatiolla vuodessa, mutta prosentuaalinen osuus on edelleen vain n. 4 % kokonaisliikenteestä. Pääsääntöisesti Flybe Nordicin käyttämien potkuriturbiinikoneiden ATR72 ja ATR45 operaatiomäärät kasvoivat yhteensä noin 18 %. Konekaluston kehitystä voidaan pitää hyvin positiivisena melun kannalta. Vuoden 2011 kesällä tehtiin kunnostustöitä kaikilla kolmella kiitotiellä. Kiitotie 2 oli kokonaan suljettuna välisen ajan. Kiitoteitä 1 ja 3 kunnostettiin viiden viikon ajan juhannuksen jälkeen. Kiitotie 1 oli kokonaan suljettuna välisen ajan välisenä aikana kiitotiet 1 ja 3 olivat suljettuina vuorotellen ruuhka-ajan (klo 14 18) ulkopuolella. Kiitoteiden kunnostustöiden ei voitu havaita vaikuttaneen koko vuoden liikenteestä laskettujen melualueiden muotoon koska kaikilla kiitoteillä oli ajoittaisia katkoksia vuoden aikana * 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* Kuva 7. Melualueen L den > 55 db asukasmäärät toteutuneissa laskentatilanteissa. * Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3rd edition. Finavia Oyj

11 10(10) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna VIITTEET /1/ Plovsing B, Svane S.: Helsinki-Vantaa Airport Noise Exposure from 1990 to LI 451/92. Lyngby, /2/ Helsinki-Vantaa Airport Recalculation with INM Database 10. Delta Acoustic & Vibration, May /3/ Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma, Helsinki-Vantaan lentoasema. Ilmailulaitos A4/94, Vantaa /4/ Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset Ilmailulaitos, A11/96, Vantaa /5/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Meluvaikutukset 1998 sekä arvio vuodelle Muistio , Ilmailulaitos, järjestelmien kehitys. /6/ Viinikainen M., Mäkelä K.: Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi Ilmailulaitos, A21/2000, Vantaa s. + liitteet, yht. 20 s. /7/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/2001, Vantaa s. + liitteet, 67 s. /8/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/2001) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. /9/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/2002. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. /10/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2004. Vantaa s. + liitekartat, 11 s. 7 LIITEKARTAT, MITTAKAAVA 1: Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04R ja 22R. 2. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04L, 22L, 15 ja Lähestymisreitit kiitoteille 04L, 04R, 15, 22L, 22R ja Vuosi 2011, toteutunut tilanne. L den 50, 55, 60 ja 65 db. 5. Vuosi 2011, toteutunut tilanne. L Aeq24h 50, 55, 60 ja 65 db 6. Vuosi Päivä, toteutunut tilanne, L Aeq, (07 22) 55, 60 ja 65 db. 7. Vuosi Yö, toteutunut tilanne, L Aeq, (22 07) (45), 50, 55, 60 ja 65 db. 8. L den 55 db vuosina 2010 ja L den 55 db vuonna 1990 ja 2011 sekä verhokäyrän ja kehitystilanteen 2025 yhdistelmäkäyrä. Karttaaineistojen julkaisuoikeudet: Maanmittauslaitos lupa nro 45/MML/12 Copyright Tilastokeskus (asukasmääräaineisto) Copyright Liikennevirasto/Digiroad 2010 /11/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005. Vantaa s. + liitekartat, 12 s. /12/ /13/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 3/2007. Vantaa s. + liitekartat, 9 s. + Korjaupäivitys /14/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 4/2007. Vantaa s. + liitekartat, 9 s. + Korjaupäivitys /15/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 2/2008. Vantaa s. + liitekartat, 9 s /16/ Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melu kehitystilanteessa Ilmailulaitos Finavia A3/2008. Vantaa s. + 6 liitekarttaa. /17/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 4/2009. Vantaa s. + liitekartat, 9 s /18/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 3/2010. Vantaa s. + liitekartat, 9 s /19/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 1/2011. Vantaa s. + liitekartat, 9 s Finavia Oyj

12 Kassakumpu Terrisuo Tapiola Nummenpää Mikkolanmäki Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Nummi Tuusulanjärvi Ristinummi Paipis Paippinen Brusas Helkku Sahamäki Gästerby Vihti Pyykorpi Palsi Jokipelto Lakisto Kilometriä Lepsämä Skogby Valkjärvi Lintumetsä Kuonomäki Snäckens Jukola Syrjälä Numlahti Nurmijärvi Talvisto Harjula Nummimäki Mäntysalo Klaukkalan Metsäkylä Klaukkala ToivolaToivala Toivala Reuna Riipilä Palojoki Nahkela Koivikko Metsäkylä Myllykylä Rusutjärvi Lahela Ruotsinkylä Tuusula Hyrylä Korso Savio Koivikko Tuomala Kytömaa Kerava Kaskela Ahjo Svartböle Johanneberg Blekdal Byända Tallmo Talma Sipoo Nickby Nikkilä Södra Paipis Hertsby Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Espoo Nupuri Kunnarla Kalmari Kalmar Brobacka Ketunkorpi Takkula Luukki Puotinen Bodom Bodominjärvi Oittaa Bemböle Pakankylä Kalajärvi Röylä Viherlaakso Kauniainen Simola Lahnus Askisto Vestra Keimola Vantaa Odilampi Hämeenkylä Vanhakartano Pähkinärinne Laaksolahti Karakallio Petas Vantaankoski Lintuvaara Kivistö Martinlaakso Vapaala Etelä-Kaarela Konala Kaivoksela Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Vantaanlaakso Haaga Helsinki-Vantaan Lentoasema Pakila Helsinki Pirkkola Haltiala Oulunkylä Malmi Pihlajamäki Maantiekylä Tikkurila Puistola Viikki Rekola Puistola Tapanila Hanala Koivukylä Kaskela Kuninkaanmäki Hakunila Viirilä Itä-Hakkila Sotunki Nikinmäki Nissbacka Nybygget Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Reittitiheyskartta Lentoa / 100x100 Gästerby m Hindsby < 1/ viikko < 2/ viikko Lilljofs <3/ viikko Immersby <6/ viikko <1/ päivä <4/ päivä Massby <8/ päivä <16/ Vaakkola päivä >16/päivä Pigby Västerskog Gumbostrand Rajakylä Melulaskennassa käytetyt laskentareitit Björnsö Lentoonlähdöt, Vesala kiitotiet Östersundom 04R, 22R Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan Husö avulla 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 1 Mellunkylä <4/ viikko <5/ viikko <2/ päivä

13 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Seutula Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Nupuri Kunnarla Takkula Luukki Bodominjärvi Röylä Lahnus Keimola Odilampi Hämeenkylä Vantaankoski Kivistö Martinlaakso Pakila Vantaa Malmi Tikkurila Rekola Puistola Tapanila Kuninkaanmäki Hakunila Itä-Hakkila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Melulaskennassa käytetyt laskentareitit Reittitiheyskartta Lentoa / 100x100 Gästerby m Hindsby < 1/ viikko < 2/ viikko <3/ viikko <4/ viikko <5/ viikko Immersby <6/ viikko <1/ päivä <2/ päivä <4/ päivä Massby <8/ päivä <16/ päivä >16/päivä Rajakylä Helsinki Lentoonlähdöt, kiitotiet Östersundom 04L, 22L, 15 ja 33 Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Västerskog Kauniainen Haaga Viikki 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 2

14 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Seutula Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Nupuri Kunnarla Takkula Luukki Bodominjärvi Röylä Lahnus Keimola Odilampi Hämeenkylä Vantaankoski Kivistö Martinlaakso Pakila Helsinki Vantaa Malmi Tikkurila Rekola Puistola Tapanila Kuninkaanmäki Hakunila Itä-Hakkila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Melulaskennassa käytetyt laskentareitit Reittitiheyskartta Lentoa / 100x100 Gästerby m Hindsby < 1/ viikko < 2/ viikko <3/ viikko <4/ viikko <5/ viikko Immersby <6/ viikko <1/ päivä <2/ päivä <4/ päivä Massby <8/ päivä <16/ päivä 5839 Västerskog Rajakylä Laskeutumiset, kiitotiet Östersundom 04L, 04R, 15, 22L, 22R, 33 Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Kauniainen Haaga Viikki 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 3

15 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula 50 Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki 55 Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä 60 Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Seutula 65 Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Takkula Luukki Röylä Lahnus 50 Keimola Odilampi 55 Vantaankoski Kivistö Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Asukasmäärät, Census2009 Henkilöä / 100 m x 100 Gästerby m Hindsby Immersby Itä-Hakkila Espoo Kunnarla Martinlaakso Massby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Helsinki-Vantaan Hakunila lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Vuosi 2011, toteutunut tilanne. L den (50), 55, 60 ja 65 db Helsinki Östersundom Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 4

16 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Vihti Lepsämä Nummimäki Klaukkala 50 Nahkela Tuusula Savio Kerava Tallmo Talma Sipoo Nickby Nikkilä Pyykorpi Skogby Riipilä 55 Ruotsinkylä Korso Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Kunnarla Takkula Luukki Röylä Lahnus Keimola Odilampi 50 Vantaankoski Kivistö Martinlaakso Seutula Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Itä-Hakkila Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärät, Census2009 Gästerby Hindsby Henkilöä / 100 m x 100 m Immersby Massby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Vuosi 2011, toteutunut tilanne. L Aeq24h (50), 55, 60 ja 65 db Helsinki Östersundom Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 5

17 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Pyykorpi Skogby Riipilä 55 Ruotsinkylä Korso Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Kunnarla Takkula Luukki Röylä Lahnus Keimola Odilampi Vantaankoski Kivistö 55 Martinlaakso 60 Seutula Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Itä-Hakkila Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärät, Census2009 Gästerby Henkilöä Hindsby / 100 m x 100 m Immersby Massby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Vuosi 2011, päivä, toteutunut tilanne. L Aeq (7-22) 55, 60 ja 65 db Helsinki Östersundom Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Vuosaari Finavia Liitekartta 6

18 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula 45 Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela 50 Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby 55 Ruotsinkylä Korso Seutula 60 Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Kunnarla Takkula Luukki Röylä Lahnus Keimola 45 Odilampi Vantaankoski 50 Kivistö Martinlaakso Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Itä-Hakkila Asukasmäärät, Census2009 Gästerby Henkilöä Hindsby / 100 m x 100 m Immersby Massby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Vuosi 2011, yö, toteutunut tilanne. L Aeq (22-7) (45), 50, 55 ja 60 db Helsinki Östersundom Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Finavia Oyj Vuosaari Liitekartta 7

19 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Seutula Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Espoo Nupuri Kunnarla Takkula Luukki Bodominjärvi Röylä Lahnus Keimola Vuosi 2011 Odilampi Hämeenkylä Vantaankoski Kivistö Vuosi 2010 Martinlaakso Pakila Vantaa Malmi Tikkurila Rekola Puistola Tapanila Rajakylä Kuninkaanmäki Hakunila Itä-Hakkila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Helsinki Östersundom L den 55 db vuosina 2010 ja 2011 Gästerby Hindsby Asukasmäärät, Census2009 Henkilöä / 100 m x 100 m Immersby Massby Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 8

20 Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Solvalla Nuuksio Takkula Verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmä Saarijärvi Luukki Röylä Lahnus Keimola Odilampi Vantaankoski Vuosi Kivistö 1990 Vuosi 2011 Seutula Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Gästerby Hindsby Asukasmäärät, Census2009 Henkilöä / 100 m x 100 m Immersby Espoo Kunnarla Martinlaakso Itä-Hakkila Massby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Helsinki Östersundom L den 55 db vuosina 1990 ja 2011 sekä verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmä Västerskog Kauniainen Haaga Viikki 2009 laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 9

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa 21.3.211 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 Ilmailulaitos Finavia A3/27 Vantaa 27.6.27 Ilmailulaitos Finavia,, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 (9) Ilmailulaitos

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2009 Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.2010 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010 Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia A4/2007 Vantaa 27.6.2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8. Ilmailulaitos, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Vantaa 8.8.2005 , Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Mäkelä

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 4 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 21 Lentokonemelukatsaus 4/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009 Ilmailulaitos Finavia A1/29, Vol 2 Vantaa 31.7.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 29 Lentokonemelukatsaus 2/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 217 Finavia Oyj 28.6.218 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 2 Vantaa 13.7.27 Lentokonemelukatsaus 2/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Rautateiden meluselvitys

Rautateiden meluselvitys Rautateiden meluselvitys 2007 2008 23.9.2011 1 (5) Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 8/2008 Ratahallintokeskus sai valmiiksi EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (8) 838 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Pöydälle HEL 2013-007470 T 11 00 01 Viite:

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 2016

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 2016 Finavia Oyj Vantaa 4.11.216 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 216 Lentokonemelukatsaus 3/16 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 216

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 2017

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 2017 Finavia Oyj Vantaa 4.5.217 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 217 Lentokonemelukatsaus 1/17 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 217

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 2019

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 2019 Finavia Oyj Vantaa 9.5.219 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi - maaliskuu 219 Lentokonemelukatsaus 1/19 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 219

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2018

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2018 Finavia Oyj Vantaa 7.8.218 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 218 Lentokonemelukatsaus 2/18 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 218 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 14.2.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Lentokonemelukatsaus 4/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 2012

Lisätiedot

11 / Sivu 1 / 7

11 / Sivu 1 / 7 Espoo min min min 211 Otaniemi 15 25 35 212 Otaniemi metro 213 Tapiola 15 25 35 214 Tapiontori 215 Westend 15 25 35 216 Westend bussias. 217 Keilaniemi 15 25 35 218 Keilaniementie 221 Haukilahti 15 25

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 2017

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 2017 Finavia Oyj Vantaa 7.11.217 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä - syyskuu 217 Lentokonemelukatsaus 3/17 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 217

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki.

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki. Vantaan vesistöalue 21 Alueen pinta-ala (²): pinta-ala (²): pinta-alan osuus : 1685,9 133,5 7,9 0 7,5 15 RIIHIMÄKI Silmäkeneva Päiväkivi Mustasuo Teijola Mannila Vantaan yläosa Ridasjärvi Läyliäinen Mustajoki

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 3215/11.01.04/2012 64 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi) Finavia Oyj:n hakemuksesta koskien meluun liittyviä toimintarajoituksia Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 104 / 2007 Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Toni Keskitalo Jyväskylä 2007 1. JOHDANTO Raportissa on laadittu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 423/11.01.00/2015 15 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevista valituksista Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia A2/2008 Vantaa 30.4.2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Kaavan 8335 meluselvitys

Kaavan 8335 meluselvitys Kaavan 8335 meluselvitys Hanke: 4022878 Pvm: 10.12.2010, korjattu 21.12.2010 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavamuutosta kiinteistölle VI -93-38. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Melun mittaamista koskeva ympäristölupapäätöksen määräys

Melun mittaamista koskeva ympäristölupapäätöksen määräys Mittausraportti 1 (24) Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös nro 36/7/2, 3.9.7 Lentokonemelumittaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman lähialueilla Taustaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Finavia 29.9.2009. Helsinki-Malmin lentoasema Lentokonemelun mittaus 2009

Finavia 29.9.2009. Helsinki-Malmin lentoasema Lentokonemelun mittaus 2009 Finavia Helsinki-Malmin lentoasema Lentokonemelun mittaus 2009 MITTAUSRAPORTTI 1 LENTOKONEMELUMITTAUS HELSINKI-MALMIN LENTOASEMAN LÄHIALUEILLA... 2 1 Taustaa... 2 2 Tehdyt melumittaukset... 2 2.1 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy TyöNo: 701-S-1 Päiväys: 23.11.2004 Rev 1. 30.11.2004 KP 1 Ympäristömeluselvityksen päivitys Sodankylän lentokentän kiitotien pidennys Yhteystiedot:

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013 Finavia Oyj Vantaa 2.8.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013 Lentokonemelukatsaus 2/13 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2013

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot