TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus

2 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Sisältörunko 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI JA OHJAUS KOULUNKÄYNNISSÄ 3.1. Esi- ja perusopetus 3.2. Lukio 4. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖ 4.1. Yhteistyön kodin kanssa Perusopetus Lukio 4.2. Lastensuojelu 5. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄT TAVAT 6. ONGELMA- JA KRIISITILANTEET SEKÄ NIIDEN EHKÄISEMINEN 6.1. Varautuminen psykososiaaliseen tukeen kriisitilanteissa 6.2. Psykososiaalisen tuen järjestäminen 6.3. Menettely turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa 6.4. Epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta 6.5. Oppilaiden tupakointi ja päihteiden käyttö 7. OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN MIELENTERVEYS 7.1. Koulujen ja lukioiden toimenpiteet 7.2. Työnjako eri toimijoiden kesken 8. KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS 9. HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUS 9.1. Vastuunjako 9.2. Fyysinen ja henkinen turvallisuus Väkivalta ja väkivallan uhka Fyysinen väkivalta Henkinen väkivalta Ilkivalta 9.3. Henkinen työsuojelu 9.4. Työpaikkahäirintä 9.5. Henkilökunnan päihteiden käyttö 9.6. Oppilaitostilojen turvallisuus 10. PALOTURVALLISUUS Turvallisuussuunnittelun tarkoitus

3 10.2. Omatoiminen varautuminen Pelastussuunnitelma Suojatilat ja ohjeistusta Turvallisuuskoulutus Toimintaohjeet eri tilanteissa Rakennusten ja laitteiden kunnossapito Päivittäinen palontorjunta Tuhopoltot ja niiden torjunta 11. KOULUTILOJEN ILTAKÄYTTÖ 12. KRIISITIEDOTTAMINEN 13. KOULUN TURVALLISUUSKANSIO

4 1. JOHDANTO Opetuslautakunta hyväksyi Turun kaupungin opetustoimen turvallisuussuunnitelman kokouksessaan Turvallisuussuunnitelma tarkistettiin vuonna Tarkistettu suunnitelma on päivätty Turvallisuussuunnitelman laaja-alaisempi uusiminen käynnistyi keväällä Tarkistamistyöryhmän perustava kokous pidettiin Kokouksessa sovittiin alustavasti tarkistamistyön periaatelinjauksista, työnjaosta ja aikataulusta. Perustavassa kokouksessa keskusteltiin tutkijalautakunnan raportin pohjalta Jokelan koulusurmien vaikutuksesta koulujen turvallisuustyöhön. Lisäksi todettiin, että oppilashuollon perusteet ovat muuttuneet, lastensuojelulaki on uudistunut, maahanmuuttajien erityisongelmat vaativat tarkastelemista, henkilöstön jaksaminen ja työilmapiiri on entistä suurempi haaste 2010-luvulla ja nettiturvallisuuden merkitys on otettava huomioon eri tavalla kuin 2000-luvun alkupuolella. Työryhmä kiinnitti huomiota myös koulujen turvallisuusvastaavien tehtäväkuvan puuttumiseen. Työryhmä otti tehtäväkseen tehtäväkuvan laatimisen. Se hyväksyttiin työryhmän kokouksessa ja opetustoimen johtoryhmässä Varsinainen tarkistamistyö käynnistyi syyskuussa Alustavaksi valmistumisajaksi asetettiin toukokuu 2010, kuitenkin viimeistään vuoden 2010 loppu. Suunnittelupäällikkö kutsui työryhmään seuraavat jäsenet: Alapaattikoski Tapio, puheenjohtaja Elomaa Ari-Pekka Hauninen Jari ( lukien) Wiren Lars Raitio Mika Mannila Crister Kauppinen Jouko Alho Anne Anttila Seija Rinne Outi Rusi Ari Salo Jarmo Kiviluoma Tea, sihteeri Työryhmä on kokoontunut pidetyn perustavan kokouksen lisäksi , , , , , ja Työryhmän työssä on otettu huomioon Turun opetustoimen valmiussuunnitelma, joka valmistui Sisäasiainministeriön työryhmän raportti Oppilaitosten turvallisuus (Sisäasiainministeriön julkaisuja 40/2009) vaikutti työryhmän tavoitteiden linjauksiin. Työryhmä päätti kokouksessaan , että raporttia hyödynnetään soveltuvin osin opetustoimen turvallisuussuunnitelmaa tarkistettaessa. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon sisäasiainministeriön koulujen turvallisuuskansioiden laatimista koskevat ehdotukset. 4

5 Varhaiskasvatus liitetään opetustoimen yhteyteen lukien. Työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen kutsuttiin varhaiskasvatuksen edustajana työryhmään Varhaiskasvatuksessa on käytössä ajanmukaiset turvallisuutta koskevat ohjeet, joten niitä ei ole ollut tässä yhteydessä erityistä syytä tarkistaa. Työryhmän kokoama kouluja koskeva ohjeistus soveltuu suurelta osin sellaisenaan myös päiväkoteihin. Turvallisuuden edistäminen kouluissa perustuu moniin säädöksiin, ohjeisiin ja määräyksiin. Oppilaitoksissa tulee olla pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma. Turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä. Kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa tulee olla määriteltynä ja kuvattuna opetustoimen oppilashuoltoa koskevat toimintamallit. Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä. Lisäksi koulujenkin toimintaa koskevat valmiussuunnittelua ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset. Vaikka kaikki säännökset ja ohjeet tähtäävät turvallisuuden lisäämiseen, terminologian heterogeenisuus voi aiheuttaa myös hämmennystä. Tässä suunnitelmassa on lähdetty siitä, että koulun turvallisuutta koskeva keskeinen aineisto on kaikkien saatavilla koulun turvallisuuskansiossa. Opetuspalvelukeskus toimittaa turvallisuuskansion kaikille kouluille samansisältöisenä. Kukin koulu voi täydentää kansiota omalla aineistollaan. Kaikille kouluille toimitettiin Varsinais-Suomen Poliisilaitoksen turvallisuusmateriaalipaketti, josta osa on salaista ja vain koulun rehtorin ja turvallisuusvastaavan käytettävissä. Heidän tehtävänään on informoida koulun henkilökuntaa myös salassa pidettävästä aineistosta. Työryhmä kuuli asiantuntijana pedagoginen suunnittelija Katja Vanhataloa, joka kertoi Opetushallituksen valtakunnallisesta koulutusprojektista Turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Noin 40 rehtoria ja opettajaa Turusta, osa heistä turvallisuusvastaavia, osallistui koulutukseen, joka päättyi huhtikuussa Koulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli koulujen turvallisuuskansioiden rakentaminen. Puheenjohtaja informoi koulutukseen osallistujia siitä, millä edellytyksillä ja raamituksilla koulutuksessa mukana olevat oppilaitokset voivat turvallisuuskansionsa rakentaa. Työryhmä kuuli ammatti-instituutin turvallisuusasioiden asiantuntijana rehtori Hannu Immosta. Työryhmän kokouksessa oli 4Ks Finland Oy:n edustaja esittelemässä yhtiön tuottamaa riskienhallintaohjelmistoa. 5

6 2. LAINSÄÄDÄNTÖ Oppilaitos kaikissa oppilaitoksissa tulee olla pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma perusopetuslaki edellyttää, että opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä Kunta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työolosuhteiden kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa tulee olla määriteltynä ja kuvattuna opetustoimen oppilashuoltoa koskevat toimintamallit kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa tilinpäätösohje velvoittaa yksiköt kertomaan tilinpäätöksessä riskienhallinnastaan ja riskeistään (Riskienhallintasuunnitelma) Lisäksi opetuksen järjestäjän on turvallisuussuunnittelussaan otettava huomioon erityisesti työturvallisuuslaki (738/2002), lastensuojelulaki (417/2007), pakkokeinolaki (450/1987), teräaselaki (108/1977), laki nuorista työntekijöistä (998/1993) ja asetus nuorten työtekijöiden suojelusta (475/2006) sekä kansanterveyslaki (628/2007). Tässä suunnitelmassa on em. säädösten ja muiden säännösten ja määräysten pohjalta täsmennetty, mitä Turun kaupunki edellyttää oppilaitoksilta. 6

7 3. OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI JA OHJAUS KOULUNKÄYNNISSÄ 3.1. Esi- ja perusopetus Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty perusopetuslaissa. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Oppilailla on lain mukaan oikeus tukiopetukseen ja erityisopetukseen niitä tarvitessaan. Kansanterveyslain (628/2007) mukaan kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä niiden oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto. Kouluterveydenhuolto toteutuu parhaiten koulun tiloissa ja pääosin koulupäivän aikana. Oppilaiden määräaikaistarkastukset ja muut käynnit kouluterveydenhuollossa ovat osa koulutyötä. Ongelmien mahdollisimman varhainen havaitseminen ja oppilaan viipymätön auttaminen, jatkotutkimusten ja hoidon järjestäminen sekä hoidon ja kuntoutuksen koordinointi ovat keskeisiä tehtäviä. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri toimivat yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa ja kuuluvat koulussa toimivaan oppilashuoltoryhmään. Lastensuojelulain ( ) 9 :n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin yhteistyön kehittämistä. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo, johon osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Oppilashuoltoa koordinoi oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano on esitelty Turun esi- ja perusopetuksen strategiassa ja käsikirjassa Lukio Opiskelijahuollolla edistetään ja ylläpidetään opiskelijan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintoohjausta. Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. 7

8 Vammaiselle tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalle lukion opiskelijalle annetaan tietoa hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Lukion opiskelijaterveydenhuollosta säädetään kansanterveyslaissa ja opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista koulukuraattori- ja psykologipalveluista lastensuojelulaissa. 8

9 4. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖ 4.1. Yhteistyö kodin kanssa Perusopetus Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu tukee käytettävissä olevin keinoin huoltajia niin, että he huoltajina voivat osaltaan vastata lapsensa tavoitteellisesta kasvatuksesta ja oppimisesta koulutyössä. Yhteistyö kodin ja koulun välillä tulee järjestää siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perhettä oppilaan koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Erityisen tärkeätä on yhteistyö vanhempien kanssa oppilaan koulunkäynnin nivelvaiheissa (koulun aloitus, siirtyminen 7. vuosiluokalle, siirtyminen jatkoopintoihin). Turun esi- ja perusopetuksen oppilashuollon strategia ja käsikirja valmistui vuonna Käsikirjassa on tarkemmat ohjeet oppilashuollon linjauksista ja menettelytavoista sekä mm. oppilashuoltoryhmän kokoonpanosta Lukio 4.2. Lastensuojelu Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta tulisi huolehtia yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opetussuunnitelman hengen mukaisesti tulee havaittuihin epäkohtiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa määritellään kodin ja lukion välisen yhteistyön periaatteet ottaen huomioon alaikäiset ja täysi-ikäiset opiskelijat. Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirja valmistui vuonna Käsikirjassa on tarkemmat ohjeet oppilashuollon linjauksista ja menettelytavoista. Lastensuojelulain 25 mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 9

10 lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai koulutoimen lastensuojeluilmoituslomaketta käyttäen. Netku Lomakkeet Aakkosellinen hakemisto Lastensuojeluilmoitus Ilmoituksessa tulee olla lapsen nimi ja syntymäaika, osoite ja huoltaja sekä hänen yhteystietonsa. Lisäksi lyhyehkö selostus, mistä koulussa ollaan huolissaan, mitä koulussa on tehty ennen ilmoituksen tekemistä sekä yhteyshenkilö koulussa. Huoltajalle tulisi kertoa etukäteen koulun tekevän lastensuojeluilmoituksen. Kirjallisesti tehdyn ilmoituksen voi lähettää tiedoksi huoltajalle. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä aina, jos lasta pahoinpidellään tai lapsiperheessä on parisuhdeväkivaltaa. Syitä huolestua lapsen hyvinvoinnista ovat esimerkiksi: vanhemmat lyövät lasta vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena lapsi pinnaa koulusta lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei ole asianmukainen lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Turun kaupungin sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät vastaavat virka-aikana klo Turussa kaikista kiireellisistä lastensuojelutarpeista, jotka vaativat välitöntä puuttumista. Yksikössä tehdään tarvittaessa myös lasten kiireellisiä sijoituksia. 10

11 Sosiaalipäivystyksessä otetaan vastaan lastensuojeluilmoituksia, tehdään kotikäyntejä ja annetaan ohjausta ja neuvontaa huolto- ja tapaamisoikeus- ynnä muissa lapsiin liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu kiireellisen sosiaalityön tarpeessa oleville lapsi- ja aikuisperheille. Yhteydenotot kiireellisiin lapsi-, perhe- ja aikuissosiaalityön asioihin tehdään puhelimitse virka-aikana puh. (02) ja virka-ajan ulkopuolella 112. Lastensuojeluilmoitus tehdään Puhelimitse: (02) Kirjeitse: Turun sosiaalipäivystys PL Turku 11

12 5. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄT TAVAT Perusopetuslaki ja lukiolaki määräävät, että opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. Lain näkökulma korostaa oppilaan oikeuksia turvalliseen opiskeluympäristöön ja opetuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää opetus siten, että se edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Valtioneuvoston asetuksessa opetuksen valtakunnallisista tavoitteista todetaan, että opetuksen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luottamukseen. Koulun on laadittava järjestyssäännöt. Niiden tehtävänä on taata viihtyisä työympäristö, koulun turvallisuus ja työrauha. Työrauha on koulutyön onnistumisen perusedellytys. Oppilaat tottuvat järjestyssääntöjä noudattamalla toimimaan yhteiskunnan vastuullisina jäseninä. Järjestyssääntöjen avulla koulu myös tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen omasta toimintakulttuuristaan, periaatteistaan, arvoistaan ja normeistaan. Järjestyssääntöjen laadinnassa ja soveltamisessa tulee ottaa huomioon oppilaiden ikä. Järjestyssääntöjen ohjeet ja määräykset voivat sisältää mm. seuraavia asioita: Koulualue ja kouluaika Siirtyminen koulupäivän aikana Hyvät tavat Käyttäytyminen koulussa Matkapuhelimen käyttö ja kuvaaminen koulussa Internetin ja sosiaalisen median käyttämiseen liittyvät ohjeet Kiusaaminen ja toisen huomioon ottaminen Ruokailu Siisteys Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus Koulutehtävien suorittaminen Poissaolot Tupakointi ja päihteet Liikuntatilojen käyttö Järjestyssääntöjen voimassaolo Järjestyssäännöistä tulee käydä ilmi tai oppilaille ja heidän huoltajilleen on muutoin ilmoitettava, mitä seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta on perusopetus- ja lukiolaissa määrätty. Koulun käytännöistä esim. jälki-istuntojen järjestämisessä ja niiden valvonnassa on myös etukäteen tiedotettava. 12

13 Koulu voi laatia myös erilliset järjestyssäännöt, jotka koskevat liikunta- tai muiden tilojen iltakäyttäjiä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että oppilaan käyttäytymistä tulee arvioida. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Turussa on laadittu oppilaan hyvälle (arvosana 8) käyttäytymiselle seuraavat kriteerit: Oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti toimii rehellisesti ja luotettavasti toimii myönteisesti kouluyhteisössä ottaa huomioon muut ihmiset ymmärtää sääntöjen ja ohjeiden merkityksen käy säännöllisesti koulua ymmärtää vastuunsa ympäristöstä 13

14 6. ONGELMA- JA KRIISITILANTEET SEKÄ NIIDEN EHKÄISEMINEN Opetussuunnitelman oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevassa luvussa kuvataan koulun toimenpiteet ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Koulun kriisisuunnitelmalla, joka sisältää ohjeistuksen psykososiaalisesta tuesta, varaudutaan em. tilanteiden hoitamiseen. Kriisisuunnitelmasta vastaa rehtori yhteistyössä oppilas-/opiskelijahuollon kanssa. Äkillinen kriisi koulussa voi olla esimerkiksi oppilaan tai opettajan äkillinen kuolema, itsemurha, väkivallan kohteeksi joutuminen tai liikenneonnettomuus. Äkilliseen kriisiin ei etukäteen voi valmistautua, mutta sen hoitamiseen voidaan varautua. Äkillinen järkyttävä tapahtuma voi kohdata koulua ja sitä ympäröivää yhteisöä, luokkaa tai pientä oppilasryhmää. Tapahtumana se vaikuttaa paitsi oppilaiden niin lisäksi koulun koko henkilökuntaan. Tämä tulee ottaa huomioon varautumis- ja toimintasuunnitelmissa. Oppilashuollon tehtävänä on varmistaa apu oppilaille ja työterveyshuollon tehtävänä apu henkilökunnalle. Kriisisuunnitelman toimintaohjeita laadittaessa voidaan hyödyntää mm. seuraavaa sisältöluetteloa: tärkeät puhelinnumerot: yleinen hätänumero, terveyskeskus, sairaala, sosiaalipäivystys, poliisi ohjeistus hätäketjusta hätäensiapuohjeet konkreettisia selkeitä toimintamalleja erilaisiin kriisitilanteisiin toimintamallit kriisitilanteissa koulun ulkopuolella annetavan opetuksen, retkien, TET-harjoittelun ja työssä oppimisen jaksojen aikana koulun johtamisjärjestelmän ottaminen huomioon toimintamalleissa psykososiaalisen tuen sisällyttäminen toimintamalleihin ja kriisitilanteiden jälkihoito yhteistyö kriisitilanteissa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa kriisitilanteiden viestintäsuunnitelma toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi 6.1. Varautuminen psykososiaaliseen tukeen kriisitilanteissa Psykososiaalisen tuen suunnitelma kriisitilanteissa on osa koulun kriisisuunnitelmaa. Psykososiaalisen tuen järjestämisessä huomioidaan sekä oppilaiden että koulun henkilöstön tuen järjestäminen. Vastaavien henkilöiden nimeäminen koululla äkillisiä kriisitilanteita varten tarkoituksenmukaista, koska heillä on perehtyneisyyttä toimia tällaisissa kriisitilanteissa. Rehtori johtaa tätä kriisiryhmää. Ryhmälle nimetään lisäksi varajohtaja. Ryhmän tehtäviä ovat: huolehtia toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta kirjata sisäinen työnjako ja vastuuketju selvittää etukäteen tärkeät paikalliset/alueelliset toimivat yhteistyötahot sekä sopia yhteistyön periaatteista ja käytännöistä perehdyttää muuta henkilökuntaa suunnitelmaan järjestämällä koulutusta ja hankkimalla kirjallisuutta 14

15 huolehtia siitä, että henkilökunta, oppilaat ja huoltajat tietävät, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja siitä, miten tilanteesta tiedotetaan kriisin eri vaiheissa organisoida toimintaa kriisitilanteessa huolehtia henkisen tuen tarpeesta ja jatkotoimista arvioida kriisitilanteessa toteutettuja toimia sekä tehdä tarvittavat muutokset kriisisuunnitelmaan pitää suunnitelma ajan tasalla ja ylläpitää kriisivalmiutta 6.2. Psykososiaalisen tuen järjestäminen Kriisisuunnitelmaan kirjataan toimintamalli, jonka mukaan koulu kriisitilanteissa toimii varmistaakseen psykososiaalisen tuen oppilaille ja henkilökunnalle. Toimintamallissa otetaan huomioon koulun sisäiset äkilliset kriisitilanteet, mutta toiminta myös silloin, kun kriisi on tapahtunut muualla kuin omassa koulussa. Kriisiryhmä voi käyttää tehtäväluetteloita ja kortteja, jotka helpottavat toimintaa äkillisissä tilanteissa. Tehtäväkorttien avulla voidaan ohjata vastuuta ja keskinäistä työnjakoa. Tehtäväluetteloita ja kortteja voidaan laatia rehtorille tai muulle tilannetta johtavalle henkilölle, psykososiaalisesta tuesta vastaavalle henkilölle, viestinnästä vastaavalle, kodin ja koulun yhteistyöstä vastaavalle, yksittäiselle opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Kriisiryhmän johtajan tai varajohtajan tehtävänä on vastata, että koulussa huolehditaan perehdyttämisestä suunnitelmiin ja niiden päivittämisestä säännöllisesti. Huoltajien tulee saada riittävästi tietoa siitä, miten koulu erilaisissa kriisitilanteissa toimii, miten tiedotetaan ja hoidetaan yhteistyö. Suunnitelmien toimivuutta harjoitellaan säännöllisten harjoitusten avulla. Kriisisuunnitelmien harjoitukset voidaan kytkeä osaksi pelastumissuunnitelmien mukaisia ja muita turvallisuusharjoituksia. Harjoitusten organisoinnista ja taitojen ylläpitämisen seurannasta vastaa koulun kriisiryhmä Menettely turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa Turvallisuutta uhkaavissa akuuteissa tilanteissa ensisijaista on henkiöiden pelastaminen ja turvaaminen. Toimintaa koulussa johtaa rehtori tai muu henkilökuntaa kuuluva siihen asti kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen saapuu ja ilmoittaa ottavansa johdon ja vastuun tilanteesta. 15

16 Koulun turvallisuuskansiossa on nimettynä koulun henkilökunnasta ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. Koulun kriisiryhmä myös kirjaa tiedot tapahtumasta ja lähettää ohjeiden mukaisesti ao. tahoille. Psykososiaalista tukea suunniteltaessa kriisisuunnitelmaan kirjataan mistä lisäapua saadaan sekä yhteystiedot näihin tahoihin. Koulun kriisiryhmä voi laatia käyttöönsä yksityiskohtaisen kriisisuunnitelman erityyppisten onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalle Epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta Kouluterveydenhuollon työntekijöillä on tärkeä rooli lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisessa, selvittämisessä ja hoidossa. Kouluterveydenhoitajien, jotka tavoittavat käytännössä koko ikäluokan, on hyvät mahdollisuudet tunnistaa lasten epäasiallinen kohtelu. Pahoinpitelyasian selvittelyyn voivat tarvittaessa osallistua myös koulukuraattori ja koulupsykologi. Opettajan, joka saa lapselta/nuorelta tietoonsa mahdollisen pahoinpitelyn (lapsi kertoo tai ulkoisia merkkejä on nähtävissä esim. liikuntatunneilla), ryhtyy selvittämään asiaa yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Lapsen kanssa puhutaan avoimesti epäilystä ja sen vaatimista toimenpiteistä. Mikäli lapsella on fyysisiä vammoja, pahoinpitelyn mahdollisuus on otettava huomioon. Lisäksi mikäli lapsella on toistuvia poikkeuksellisia selittämättömiä oireita, pyritään selvittämään mahdollisuus, aiheuttaako joku lapsen lähihenkilö niitä hänelle tahallisesti. Epäiltäessä lapseen kohdistettavan pahoinpitelyä tulee luottamus perheeseen säilyttää avoimella toiminnalla. Vanhemmille tulee kertoa epäilystä, ja heille varataan aikaa keskusteluun. Perheelle on syytä selvittää, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen on sekä kouluterveydenhuollon että koulutoimen viranomaisten velvollisuus. Ilmoituksen tekemättä jättäminen voidaan katsoa virkavirheeksi Oppilaiden tupakointi ja päihteiden käyttö Koululla tulee olla päihdeohjelma. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi /693, Järjestyslaki /612 Lähtökohtana on, että koulun tulee olla päihteetön työympäristö. 16

17 Tupakointi on kielletty oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Koulun päihdeohjelman tulee tukea koulun yleisiä kasvatustavoitteita. Opetukselliset, ohjaavat ja kasvatukselliset näkökohdat oppilaan tukemiseksi ovat etusijalla. Jokaisen koulussa työskentelevän on havaitessaan päihteiden käyttöä puututtava tilanteeseen. Oppilashuoltoryhmä on hoitoonohjauksessa keskeinen toteuttaja ja toimii opettajien tukena. Akuuteissa päihdetilanteissa terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveydentilan ja tarvittavat hoitotoimenpiteet. Mikäli terveydenhoitaja ei ole paikalla akuutissa hoitoa vaativassa tilanteessa, muun henkilökunnan on huolehdittava hoitoon saattamisesta. Turussa on toimintamalli, jonka mukaan koululaisten/opiskelijoiden huumetestaukset suoritetaan Turun kaupungin Lasten ja nuorten päihdepoliklinikalla. Päihdepoliklinikka on tarkoitettu vuotiaille satunnaiskäyttäjille ja se on koululaisten päihdekysymyksissä ensisijainen varhaisvaiheen tutkimus- ja hoitopaikka. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joten kouluilta toivotaan lähetettä. Mikäli oppilas on koulussa päihtyneenä tai tietoon tulee oppilaalta itseltään, vanhemmilta, oppilastovereilta ongelmallista päihteidenkäyttöä, tulee koulun tehdä lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 25 ). Katso luku Lastensuojelu. 17

18 7. OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN MIELENTERVEYS 7.1. Koulujen ja lukioiden toimenpiteet Ennen oppilaan/opiskelijan ohjaamista hoitaviin yksiköihin on hänen tilanteeseensa pyrittävä koulussa perehtymään mahdollisimman tarkoin. Oppilaan asioita on hyvä käsitellä koulun oppilashuoltoryhmässä ja tehdä työnjako siitä, kenen vastuulle kuuluu oppilaan tilanteeseen perehtyminen. Oppilaan huoltajia tulisi tavata koululla ja sopia heidän kanssaan jatkotoimenpiteistä mietittäessä ratkaisuja oppilaan koulussa ilmenneisiin ongelmiin. Parhaat edellytykset jatkotoimenpiteillä on, mikäli oppilas itse ja huoltaja saadaan sitoutumaan hoitoyksikköön. Lisäksi oppilaan kannalta on hyvä, mikäli koulusta pystytään nimeämään yhdyshenkilö hoitopaikan kanssa pidettävää yhteydenpitoa varten Työnjako eri toimijoiden kesken Lähettämisohjeet: Turun psykiatria, lasten ja nuorten poliklinikat Kasvatus- ja perheneuvola Koulupsykologitoiminta Turun psykiatria, lasten ja nuorten poliklinikka (0-12 v lapset, v nuoret) Lähettämisen syyt: Lapsella tai nuorella on vakava psykiatrinen sairaus tai sen perusteltu epäily, hänellä on vaikeahoitoisia, useilla elämän eri alueilla ilmeneviä toimintakykyä alentavia oireita, jotka estävät selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Esim. keskivaikea tai vaikea masennus ahdistuneisuushäiriöt syömishäiriöt psykoosiepäily käytöshäiriöt psykosomaattinen oireilu itsetuhoisuus valikoiva puhumattomuus pitkittynyt koulusta poisjäänti Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: koululääkärin lähetteellä. Lähetteessä tulisi olla: Henkilötiedot ja perhetiedot nimi, syntymäaika, koulu ja luokka/päivähoito, perheen koostumus, vanhempien nimet, ammatit ja yhteystiedot (myös puh.nrot, josta vanhemmat saa päiväaikaan kiinni), lapsen huoltajuus, vanhempien työtilanne, vanhempien ongelmat ja voimavarat, mahdolliset mielenterveyshäiriöt, sairaudet, kontaktit lastensuojeluun jne. Ulkomaalaisperheiltä kieli, mahdollinen tulkin tarve, ulkomaalaisstatus Psyykkinen häiriö oireineen 18

19 esimerkkejä tärkeimmistä oireista tai ongelmista, milloin ongelmat ovat alkaneet, arvio ongelmia aiheuttaneista tekijöistä tai siitä, mihin ne liittyvät ja miksi ongelmat ovat jatkuneet ja vaikeutuneet ongelmien aiheuttamat haitat lapselle, muille henkilöille ja ympäristölle, miten ongelmat vaikuttavat lapsen elämään ja toimintakykyyn (mm. päivähoidossa/koulussa) epäily neuropsykiatrisesta häiriöstä: Conners' opettajan ja vanhempien arviointilomake, DuPaul lapsen käyttäytymisen arviointi, Gillberg & Gillberg asseurantalomake täytettyinä. Kaavakkeita saa lasten psykiatrian poliklinikalta Elämäntilanne tilanne koulussa/päiväkodissa, viihtyvyys, koulumenestys, erityistuki koulussa/päivähoidossa, erityiskoulusiirrot, koulusta poissaolot, muut ongelmat, toverit, harrastukset, mahdollinen päihteidenkäyttö, mahdolliset seksuaalisuuteen liittyvät asiat, rikokset jne. Aikaisemmat tutkimukset tai hoidot ja niiden tulokset somaattiset sairaudet, lääkitykset, aikaisemmat psyykkiset oireet, niiden hoito selvitys perusterveydenhuollon tai muun tahon jo tekemistä tutkimuksista Lähettäjän arvio potilaan terveydentilasta esim. yleisvaikutelma, somaattinen ja neurologinen status, tiedot, taidot ja kyvyt, kielellinen ilmaisu, käyttäytyminen, mieliala ja tunteet, vuorovaikutus suhteessa vanhempiin, kontakti tutkivaan henkilöön, puheen sisältö ja leikin aiheet, ajatusten kulku, todellisuudentaju, arvio puberteetin asteesta isommilla lapsilla Kiireellisyysarvio Kuvaus siitä, miten vanhempia on informoitu lähetteestä? Lähettäjän mahdollisuudet osallistua tarvittaessa tutkimukseen ja hoitoon Kasvatus- ja perheneuvola (0-18 v): Lähettämisen syyt: Kun lapsen kasvatuksessa tai perhetilanteessa tarvitaan asiantuntija-apua sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Esim. ikäkausikriisit perheen elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne: vanhemmuuteen, varhaisen vuorovaikutuksen, avioeron tilanteeseen liittyvät ongelmat epäily lapsen viivästyneestä kehityksestä huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä: keskittymättömyys, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, pelokkuus, arkuus, univaikeudet, jännitysoireet, alavireisyys 19

20 Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: vanhemmat voivat itse varata ajan, koulu voi tehdä lähetteen. Koulupsykologitoiminta Koulupsykologi voi konsultoida koululaista koskevassa ongelmatilanteessa tai kysymyksessä, joka huolestuttaa koulun henkilökuntaa, oppilasta itseään tai perhettä. Ongelmat voivat liittyä koulu- tai kotitilanteisiin. Esim. koulussa ilmeneviin oppimisvaikeuksiin ja sopeutumishäiriöihin liittyvät tutkimukset tunne-elämän häiriöiden peruskartoitus erityisopetussiirrot Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: oppilas itse, vanhemmat, kouluterveydenhuollon kautta, opetushenkilökunnan kautta, oppilashuoltoryhmän kautta Yhteystiedot Turun psykiatria, lasten- ja nuorten poliklinikka Turun kaupungin kasvatus- ja perheneuvola Rauhankatu 14 b C Kurjenmäenkatu 6, rak Turku Turku puh: lapset.: puh puh: nuoret.: Puhelinaika joka päivä klo Puhelinaika joka päivä klo fax: fax:

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008 opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus 1 Kriisityö arjessa Yhteinen kriisin määritelmä 2 itsemurhat/itsemurhauhkaukset vakava tapaturma perhetilanteet

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi 1 Kenestä suurin huoli? Psyykkisesti oireilevat/sairaat lapset ja nuoret Perhe- ja asumiskoteihin

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot