TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus

2 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Sisältörunko 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI JA OHJAUS KOULUNKÄYNNISSÄ 3.1. Esi- ja perusopetus 3.2. Lukio 4. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖ 4.1. Yhteistyön kodin kanssa Perusopetus Lukio 4.2. Lastensuojelu 5. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄT TAVAT 6. ONGELMA- JA KRIISITILANTEET SEKÄ NIIDEN EHKÄISEMINEN 6.1. Varautuminen psykososiaaliseen tukeen kriisitilanteissa 6.2. Psykososiaalisen tuen järjestäminen 6.3. Menettely turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa 6.4. Epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta 6.5. Oppilaiden tupakointi ja päihteiden käyttö 7. OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN MIELENTERVEYS 7.1. Koulujen ja lukioiden toimenpiteet 7.2. Työnjako eri toimijoiden kesken 8. KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS 9. HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUS 9.1. Vastuunjako 9.2. Fyysinen ja henkinen turvallisuus Väkivalta ja väkivallan uhka Fyysinen väkivalta Henkinen väkivalta Ilkivalta 9.3. Henkinen työsuojelu 9.4. Työpaikkahäirintä 9.5. Henkilökunnan päihteiden käyttö 9.6. Oppilaitostilojen turvallisuus 10. PALOTURVALLISUUS Turvallisuussuunnittelun tarkoitus

3 10.2. Omatoiminen varautuminen Pelastussuunnitelma Suojatilat ja ohjeistusta Turvallisuuskoulutus Toimintaohjeet eri tilanteissa Rakennusten ja laitteiden kunnossapito Päivittäinen palontorjunta Tuhopoltot ja niiden torjunta 11. KOULUTILOJEN ILTAKÄYTTÖ 12. KRIISITIEDOTTAMINEN 13. KOULUN TURVALLISUUSKANSIO

4 1. JOHDANTO Opetuslautakunta hyväksyi Turun kaupungin opetustoimen turvallisuussuunnitelman kokouksessaan Turvallisuussuunnitelma tarkistettiin vuonna Tarkistettu suunnitelma on päivätty Turvallisuussuunnitelman laaja-alaisempi uusiminen käynnistyi keväällä Tarkistamistyöryhmän perustava kokous pidettiin Kokouksessa sovittiin alustavasti tarkistamistyön periaatelinjauksista, työnjaosta ja aikataulusta. Perustavassa kokouksessa keskusteltiin tutkijalautakunnan raportin pohjalta Jokelan koulusurmien vaikutuksesta koulujen turvallisuustyöhön. Lisäksi todettiin, että oppilashuollon perusteet ovat muuttuneet, lastensuojelulaki on uudistunut, maahanmuuttajien erityisongelmat vaativat tarkastelemista, henkilöstön jaksaminen ja työilmapiiri on entistä suurempi haaste 2010-luvulla ja nettiturvallisuuden merkitys on otettava huomioon eri tavalla kuin 2000-luvun alkupuolella. Työryhmä kiinnitti huomiota myös koulujen turvallisuusvastaavien tehtäväkuvan puuttumiseen. Työryhmä otti tehtäväkseen tehtäväkuvan laatimisen. Se hyväksyttiin työryhmän kokouksessa ja opetustoimen johtoryhmässä Varsinainen tarkistamistyö käynnistyi syyskuussa Alustavaksi valmistumisajaksi asetettiin toukokuu 2010, kuitenkin viimeistään vuoden 2010 loppu. Suunnittelupäällikkö kutsui työryhmään seuraavat jäsenet: Alapaattikoski Tapio, puheenjohtaja Elomaa Ari-Pekka Hauninen Jari ( lukien) Wiren Lars Raitio Mika Mannila Crister Kauppinen Jouko Alho Anne Anttila Seija Rinne Outi Rusi Ari Salo Jarmo Kiviluoma Tea, sihteeri Työryhmä on kokoontunut pidetyn perustavan kokouksen lisäksi , , , , , ja Työryhmän työssä on otettu huomioon Turun opetustoimen valmiussuunnitelma, joka valmistui Sisäasiainministeriön työryhmän raportti Oppilaitosten turvallisuus (Sisäasiainministeriön julkaisuja 40/2009) vaikutti työryhmän tavoitteiden linjauksiin. Työryhmä päätti kokouksessaan , että raporttia hyödynnetään soveltuvin osin opetustoimen turvallisuussuunnitelmaa tarkistettaessa. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon sisäasiainministeriön koulujen turvallisuuskansioiden laatimista koskevat ehdotukset. 4

5 Varhaiskasvatus liitetään opetustoimen yhteyteen lukien. Työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen kutsuttiin varhaiskasvatuksen edustajana työryhmään Varhaiskasvatuksessa on käytössä ajanmukaiset turvallisuutta koskevat ohjeet, joten niitä ei ole ollut tässä yhteydessä erityistä syytä tarkistaa. Työryhmän kokoama kouluja koskeva ohjeistus soveltuu suurelta osin sellaisenaan myös päiväkoteihin. Turvallisuuden edistäminen kouluissa perustuu moniin säädöksiin, ohjeisiin ja määräyksiin. Oppilaitoksissa tulee olla pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma. Turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä. Kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa tulee olla määriteltynä ja kuvattuna opetustoimen oppilashuoltoa koskevat toimintamallit. Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä. Lisäksi koulujenkin toimintaa koskevat valmiussuunnittelua ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset. Vaikka kaikki säännökset ja ohjeet tähtäävät turvallisuuden lisäämiseen, terminologian heterogeenisuus voi aiheuttaa myös hämmennystä. Tässä suunnitelmassa on lähdetty siitä, että koulun turvallisuutta koskeva keskeinen aineisto on kaikkien saatavilla koulun turvallisuuskansiossa. Opetuspalvelukeskus toimittaa turvallisuuskansion kaikille kouluille samansisältöisenä. Kukin koulu voi täydentää kansiota omalla aineistollaan. Kaikille kouluille toimitettiin Varsinais-Suomen Poliisilaitoksen turvallisuusmateriaalipaketti, josta osa on salaista ja vain koulun rehtorin ja turvallisuusvastaavan käytettävissä. Heidän tehtävänään on informoida koulun henkilökuntaa myös salassa pidettävästä aineistosta. Työryhmä kuuli asiantuntijana pedagoginen suunnittelija Katja Vanhataloa, joka kertoi Opetushallituksen valtakunnallisesta koulutusprojektista Turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Noin 40 rehtoria ja opettajaa Turusta, osa heistä turvallisuusvastaavia, osallistui koulutukseen, joka päättyi huhtikuussa Koulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli koulujen turvallisuuskansioiden rakentaminen. Puheenjohtaja informoi koulutukseen osallistujia siitä, millä edellytyksillä ja raamituksilla koulutuksessa mukana olevat oppilaitokset voivat turvallisuuskansionsa rakentaa. Työryhmä kuuli ammatti-instituutin turvallisuusasioiden asiantuntijana rehtori Hannu Immosta. Työryhmän kokouksessa oli 4Ks Finland Oy:n edustaja esittelemässä yhtiön tuottamaa riskienhallintaohjelmistoa. 5

6 2. LAINSÄÄDÄNTÖ Oppilaitos kaikissa oppilaitoksissa tulee olla pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma perusopetuslaki edellyttää, että opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä Kunta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työolosuhteiden kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa tulee olla määriteltynä ja kuvattuna opetustoimen oppilashuoltoa koskevat toimintamallit kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa tilinpäätösohje velvoittaa yksiköt kertomaan tilinpäätöksessä riskienhallinnastaan ja riskeistään (Riskienhallintasuunnitelma) Lisäksi opetuksen järjestäjän on turvallisuussuunnittelussaan otettava huomioon erityisesti työturvallisuuslaki (738/2002), lastensuojelulaki (417/2007), pakkokeinolaki (450/1987), teräaselaki (108/1977), laki nuorista työntekijöistä (998/1993) ja asetus nuorten työtekijöiden suojelusta (475/2006) sekä kansanterveyslaki (628/2007). Tässä suunnitelmassa on em. säädösten ja muiden säännösten ja määräysten pohjalta täsmennetty, mitä Turun kaupunki edellyttää oppilaitoksilta. 6

7 3. OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI JA OHJAUS KOULUNKÄYNNISSÄ 3.1. Esi- ja perusopetus Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty perusopetuslaissa. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Oppilailla on lain mukaan oikeus tukiopetukseen ja erityisopetukseen niitä tarvitessaan. Kansanterveyslain (628/2007) mukaan kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä niiden oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto. Kouluterveydenhuolto toteutuu parhaiten koulun tiloissa ja pääosin koulupäivän aikana. Oppilaiden määräaikaistarkastukset ja muut käynnit kouluterveydenhuollossa ovat osa koulutyötä. Ongelmien mahdollisimman varhainen havaitseminen ja oppilaan viipymätön auttaminen, jatkotutkimusten ja hoidon järjestäminen sekä hoidon ja kuntoutuksen koordinointi ovat keskeisiä tehtäviä. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri toimivat yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa ja kuuluvat koulussa toimivaan oppilashuoltoryhmään. Lastensuojelulain ( ) 9 :n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin yhteistyön kehittämistä. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo, johon osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Oppilashuoltoa koordinoi oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano on esitelty Turun esi- ja perusopetuksen strategiassa ja käsikirjassa Lukio Opiskelijahuollolla edistetään ja ylläpidetään opiskelijan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintoohjausta. Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. 7

8 Vammaiselle tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalle lukion opiskelijalle annetaan tietoa hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Lukion opiskelijaterveydenhuollosta säädetään kansanterveyslaissa ja opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista koulukuraattori- ja psykologipalveluista lastensuojelulaissa. 8

9 4. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖ 4.1. Yhteistyö kodin kanssa Perusopetus Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu tukee käytettävissä olevin keinoin huoltajia niin, että he huoltajina voivat osaltaan vastata lapsensa tavoitteellisesta kasvatuksesta ja oppimisesta koulutyössä. Yhteistyö kodin ja koulun välillä tulee järjestää siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perhettä oppilaan koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Erityisen tärkeätä on yhteistyö vanhempien kanssa oppilaan koulunkäynnin nivelvaiheissa (koulun aloitus, siirtyminen 7. vuosiluokalle, siirtyminen jatkoopintoihin). Turun esi- ja perusopetuksen oppilashuollon strategia ja käsikirja valmistui vuonna Käsikirjassa on tarkemmat ohjeet oppilashuollon linjauksista ja menettelytavoista sekä mm. oppilashuoltoryhmän kokoonpanosta Lukio 4.2. Lastensuojelu Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta tulisi huolehtia yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opetussuunnitelman hengen mukaisesti tulee havaittuihin epäkohtiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa määritellään kodin ja lukion välisen yhteistyön periaatteet ottaen huomioon alaikäiset ja täysi-ikäiset opiskelijat. Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirja valmistui vuonna Käsikirjassa on tarkemmat ohjeet oppilashuollon linjauksista ja menettelytavoista. Lastensuojelulain 25 mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 9

10 lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai koulutoimen lastensuojeluilmoituslomaketta käyttäen. Netku Lomakkeet Aakkosellinen hakemisto Lastensuojeluilmoitus Ilmoituksessa tulee olla lapsen nimi ja syntymäaika, osoite ja huoltaja sekä hänen yhteystietonsa. Lisäksi lyhyehkö selostus, mistä koulussa ollaan huolissaan, mitä koulussa on tehty ennen ilmoituksen tekemistä sekä yhteyshenkilö koulussa. Huoltajalle tulisi kertoa etukäteen koulun tekevän lastensuojeluilmoituksen. Kirjallisesti tehdyn ilmoituksen voi lähettää tiedoksi huoltajalle. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä aina, jos lasta pahoinpidellään tai lapsiperheessä on parisuhdeväkivaltaa. Syitä huolestua lapsen hyvinvoinnista ovat esimerkiksi: vanhemmat lyövät lasta vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena lapsi pinnaa koulusta lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei ole asianmukainen lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Turun kaupungin sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät vastaavat virka-aikana klo Turussa kaikista kiireellisistä lastensuojelutarpeista, jotka vaativat välitöntä puuttumista. Yksikössä tehdään tarvittaessa myös lasten kiireellisiä sijoituksia. 10

11 Sosiaalipäivystyksessä otetaan vastaan lastensuojeluilmoituksia, tehdään kotikäyntejä ja annetaan ohjausta ja neuvontaa huolto- ja tapaamisoikeus- ynnä muissa lapsiin liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu kiireellisen sosiaalityön tarpeessa oleville lapsi- ja aikuisperheille. Yhteydenotot kiireellisiin lapsi-, perhe- ja aikuissosiaalityön asioihin tehdään puhelimitse virka-aikana puh. (02) ja virka-ajan ulkopuolella 112. Lastensuojeluilmoitus tehdään Puhelimitse: (02) Kirjeitse: Turun sosiaalipäivystys PL Turku 11

12 5. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄT TAVAT Perusopetuslaki ja lukiolaki määräävät, että opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. Lain näkökulma korostaa oppilaan oikeuksia turvalliseen opiskeluympäristöön ja opetuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää opetus siten, että se edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Valtioneuvoston asetuksessa opetuksen valtakunnallisista tavoitteista todetaan, että opetuksen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luottamukseen. Koulun on laadittava järjestyssäännöt. Niiden tehtävänä on taata viihtyisä työympäristö, koulun turvallisuus ja työrauha. Työrauha on koulutyön onnistumisen perusedellytys. Oppilaat tottuvat järjestyssääntöjä noudattamalla toimimaan yhteiskunnan vastuullisina jäseninä. Järjestyssääntöjen avulla koulu myös tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen omasta toimintakulttuuristaan, periaatteistaan, arvoistaan ja normeistaan. Järjestyssääntöjen laadinnassa ja soveltamisessa tulee ottaa huomioon oppilaiden ikä. Järjestyssääntöjen ohjeet ja määräykset voivat sisältää mm. seuraavia asioita: Koulualue ja kouluaika Siirtyminen koulupäivän aikana Hyvät tavat Käyttäytyminen koulussa Matkapuhelimen käyttö ja kuvaaminen koulussa Internetin ja sosiaalisen median käyttämiseen liittyvät ohjeet Kiusaaminen ja toisen huomioon ottaminen Ruokailu Siisteys Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus Koulutehtävien suorittaminen Poissaolot Tupakointi ja päihteet Liikuntatilojen käyttö Järjestyssääntöjen voimassaolo Järjestyssäännöistä tulee käydä ilmi tai oppilaille ja heidän huoltajilleen on muutoin ilmoitettava, mitä seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta on perusopetus- ja lukiolaissa määrätty. Koulun käytännöistä esim. jälki-istuntojen järjestämisessä ja niiden valvonnassa on myös etukäteen tiedotettava. 12

13 Koulu voi laatia myös erilliset järjestyssäännöt, jotka koskevat liikunta- tai muiden tilojen iltakäyttäjiä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että oppilaan käyttäytymistä tulee arvioida. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Turussa on laadittu oppilaan hyvälle (arvosana 8) käyttäytymiselle seuraavat kriteerit: Oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti toimii rehellisesti ja luotettavasti toimii myönteisesti kouluyhteisössä ottaa huomioon muut ihmiset ymmärtää sääntöjen ja ohjeiden merkityksen käy säännöllisesti koulua ymmärtää vastuunsa ympäristöstä 13

14 6. ONGELMA- JA KRIISITILANTEET SEKÄ NIIDEN EHKÄISEMINEN Opetussuunnitelman oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevassa luvussa kuvataan koulun toimenpiteet ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Koulun kriisisuunnitelmalla, joka sisältää ohjeistuksen psykososiaalisesta tuesta, varaudutaan em. tilanteiden hoitamiseen. Kriisisuunnitelmasta vastaa rehtori yhteistyössä oppilas-/opiskelijahuollon kanssa. Äkillinen kriisi koulussa voi olla esimerkiksi oppilaan tai opettajan äkillinen kuolema, itsemurha, väkivallan kohteeksi joutuminen tai liikenneonnettomuus. Äkilliseen kriisiin ei etukäteen voi valmistautua, mutta sen hoitamiseen voidaan varautua. Äkillinen järkyttävä tapahtuma voi kohdata koulua ja sitä ympäröivää yhteisöä, luokkaa tai pientä oppilasryhmää. Tapahtumana se vaikuttaa paitsi oppilaiden niin lisäksi koulun koko henkilökuntaan. Tämä tulee ottaa huomioon varautumis- ja toimintasuunnitelmissa. Oppilashuollon tehtävänä on varmistaa apu oppilaille ja työterveyshuollon tehtävänä apu henkilökunnalle. Kriisisuunnitelman toimintaohjeita laadittaessa voidaan hyödyntää mm. seuraavaa sisältöluetteloa: tärkeät puhelinnumerot: yleinen hätänumero, terveyskeskus, sairaala, sosiaalipäivystys, poliisi ohjeistus hätäketjusta hätäensiapuohjeet konkreettisia selkeitä toimintamalleja erilaisiin kriisitilanteisiin toimintamallit kriisitilanteissa koulun ulkopuolella annetavan opetuksen, retkien, TET-harjoittelun ja työssä oppimisen jaksojen aikana koulun johtamisjärjestelmän ottaminen huomioon toimintamalleissa psykososiaalisen tuen sisällyttäminen toimintamalleihin ja kriisitilanteiden jälkihoito yhteistyö kriisitilanteissa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa kriisitilanteiden viestintäsuunnitelma toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi 6.1. Varautuminen psykososiaaliseen tukeen kriisitilanteissa Psykososiaalisen tuen suunnitelma kriisitilanteissa on osa koulun kriisisuunnitelmaa. Psykososiaalisen tuen järjestämisessä huomioidaan sekä oppilaiden että koulun henkilöstön tuen järjestäminen. Vastaavien henkilöiden nimeäminen koululla äkillisiä kriisitilanteita varten tarkoituksenmukaista, koska heillä on perehtyneisyyttä toimia tällaisissa kriisitilanteissa. Rehtori johtaa tätä kriisiryhmää. Ryhmälle nimetään lisäksi varajohtaja. Ryhmän tehtäviä ovat: huolehtia toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta kirjata sisäinen työnjako ja vastuuketju selvittää etukäteen tärkeät paikalliset/alueelliset toimivat yhteistyötahot sekä sopia yhteistyön periaatteista ja käytännöistä perehdyttää muuta henkilökuntaa suunnitelmaan järjestämällä koulutusta ja hankkimalla kirjallisuutta 14

15 huolehtia siitä, että henkilökunta, oppilaat ja huoltajat tietävät, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja siitä, miten tilanteesta tiedotetaan kriisin eri vaiheissa organisoida toimintaa kriisitilanteessa huolehtia henkisen tuen tarpeesta ja jatkotoimista arvioida kriisitilanteessa toteutettuja toimia sekä tehdä tarvittavat muutokset kriisisuunnitelmaan pitää suunnitelma ajan tasalla ja ylläpitää kriisivalmiutta 6.2. Psykososiaalisen tuen järjestäminen Kriisisuunnitelmaan kirjataan toimintamalli, jonka mukaan koulu kriisitilanteissa toimii varmistaakseen psykososiaalisen tuen oppilaille ja henkilökunnalle. Toimintamallissa otetaan huomioon koulun sisäiset äkilliset kriisitilanteet, mutta toiminta myös silloin, kun kriisi on tapahtunut muualla kuin omassa koulussa. Kriisiryhmä voi käyttää tehtäväluetteloita ja kortteja, jotka helpottavat toimintaa äkillisissä tilanteissa. Tehtäväkorttien avulla voidaan ohjata vastuuta ja keskinäistä työnjakoa. Tehtäväluetteloita ja kortteja voidaan laatia rehtorille tai muulle tilannetta johtavalle henkilölle, psykososiaalisesta tuesta vastaavalle henkilölle, viestinnästä vastaavalle, kodin ja koulun yhteistyöstä vastaavalle, yksittäiselle opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Kriisiryhmän johtajan tai varajohtajan tehtävänä on vastata, että koulussa huolehditaan perehdyttämisestä suunnitelmiin ja niiden päivittämisestä säännöllisesti. Huoltajien tulee saada riittävästi tietoa siitä, miten koulu erilaisissa kriisitilanteissa toimii, miten tiedotetaan ja hoidetaan yhteistyö. Suunnitelmien toimivuutta harjoitellaan säännöllisten harjoitusten avulla. Kriisisuunnitelmien harjoitukset voidaan kytkeä osaksi pelastumissuunnitelmien mukaisia ja muita turvallisuusharjoituksia. Harjoitusten organisoinnista ja taitojen ylläpitämisen seurannasta vastaa koulun kriisiryhmä Menettely turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa Turvallisuutta uhkaavissa akuuteissa tilanteissa ensisijaista on henkiöiden pelastaminen ja turvaaminen. Toimintaa koulussa johtaa rehtori tai muu henkilökuntaa kuuluva siihen asti kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen saapuu ja ilmoittaa ottavansa johdon ja vastuun tilanteesta. 15

16 Koulun turvallisuuskansiossa on nimettynä koulun henkilökunnasta ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. Koulun kriisiryhmä myös kirjaa tiedot tapahtumasta ja lähettää ohjeiden mukaisesti ao. tahoille. Psykososiaalista tukea suunniteltaessa kriisisuunnitelmaan kirjataan mistä lisäapua saadaan sekä yhteystiedot näihin tahoihin. Koulun kriisiryhmä voi laatia käyttöönsä yksityiskohtaisen kriisisuunnitelman erityyppisten onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalle Epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta Kouluterveydenhuollon työntekijöillä on tärkeä rooli lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisessa, selvittämisessä ja hoidossa. Kouluterveydenhoitajien, jotka tavoittavat käytännössä koko ikäluokan, on hyvät mahdollisuudet tunnistaa lasten epäasiallinen kohtelu. Pahoinpitelyasian selvittelyyn voivat tarvittaessa osallistua myös koulukuraattori ja koulupsykologi. Opettajan, joka saa lapselta/nuorelta tietoonsa mahdollisen pahoinpitelyn (lapsi kertoo tai ulkoisia merkkejä on nähtävissä esim. liikuntatunneilla), ryhtyy selvittämään asiaa yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Lapsen kanssa puhutaan avoimesti epäilystä ja sen vaatimista toimenpiteistä. Mikäli lapsella on fyysisiä vammoja, pahoinpitelyn mahdollisuus on otettava huomioon. Lisäksi mikäli lapsella on toistuvia poikkeuksellisia selittämättömiä oireita, pyritään selvittämään mahdollisuus, aiheuttaako joku lapsen lähihenkilö niitä hänelle tahallisesti. Epäiltäessä lapseen kohdistettavan pahoinpitelyä tulee luottamus perheeseen säilyttää avoimella toiminnalla. Vanhemmille tulee kertoa epäilystä, ja heille varataan aikaa keskusteluun. Perheelle on syytä selvittää, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen on sekä kouluterveydenhuollon että koulutoimen viranomaisten velvollisuus. Ilmoituksen tekemättä jättäminen voidaan katsoa virkavirheeksi Oppilaiden tupakointi ja päihteiden käyttö Koululla tulee olla päihdeohjelma. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi /693, Järjestyslaki /612 Lähtökohtana on, että koulun tulee olla päihteetön työympäristö. 16

17 Tupakointi on kielletty oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Koulun päihdeohjelman tulee tukea koulun yleisiä kasvatustavoitteita. Opetukselliset, ohjaavat ja kasvatukselliset näkökohdat oppilaan tukemiseksi ovat etusijalla. Jokaisen koulussa työskentelevän on havaitessaan päihteiden käyttöä puututtava tilanteeseen. Oppilashuoltoryhmä on hoitoonohjauksessa keskeinen toteuttaja ja toimii opettajien tukena. Akuuteissa päihdetilanteissa terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveydentilan ja tarvittavat hoitotoimenpiteet. Mikäli terveydenhoitaja ei ole paikalla akuutissa hoitoa vaativassa tilanteessa, muun henkilökunnan on huolehdittava hoitoon saattamisesta. Turussa on toimintamalli, jonka mukaan koululaisten/opiskelijoiden huumetestaukset suoritetaan Turun kaupungin Lasten ja nuorten päihdepoliklinikalla. Päihdepoliklinikka on tarkoitettu vuotiaille satunnaiskäyttäjille ja se on koululaisten päihdekysymyksissä ensisijainen varhaisvaiheen tutkimus- ja hoitopaikka. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joten kouluilta toivotaan lähetettä. Mikäli oppilas on koulussa päihtyneenä tai tietoon tulee oppilaalta itseltään, vanhemmilta, oppilastovereilta ongelmallista päihteidenkäyttöä, tulee koulun tehdä lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 25 ). Katso luku Lastensuojelu. 17

18 7. OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN MIELENTERVEYS 7.1. Koulujen ja lukioiden toimenpiteet Ennen oppilaan/opiskelijan ohjaamista hoitaviin yksiköihin on hänen tilanteeseensa pyrittävä koulussa perehtymään mahdollisimman tarkoin. Oppilaan asioita on hyvä käsitellä koulun oppilashuoltoryhmässä ja tehdä työnjako siitä, kenen vastuulle kuuluu oppilaan tilanteeseen perehtyminen. Oppilaan huoltajia tulisi tavata koululla ja sopia heidän kanssaan jatkotoimenpiteistä mietittäessä ratkaisuja oppilaan koulussa ilmenneisiin ongelmiin. Parhaat edellytykset jatkotoimenpiteillä on, mikäli oppilas itse ja huoltaja saadaan sitoutumaan hoitoyksikköön. Lisäksi oppilaan kannalta on hyvä, mikäli koulusta pystytään nimeämään yhdyshenkilö hoitopaikan kanssa pidettävää yhteydenpitoa varten Työnjako eri toimijoiden kesken Lähettämisohjeet: Turun psykiatria, lasten ja nuorten poliklinikat Kasvatus- ja perheneuvola Koulupsykologitoiminta Turun psykiatria, lasten ja nuorten poliklinikka (0-12 v lapset, v nuoret) Lähettämisen syyt: Lapsella tai nuorella on vakava psykiatrinen sairaus tai sen perusteltu epäily, hänellä on vaikeahoitoisia, useilla elämän eri alueilla ilmeneviä toimintakykyä alentavia oireita, jotka estävät selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Esim. keskivaikea tai vaikea masennus ahdistuneisuushäiriöt syömishäiriöt psykoosiepäily käytöshäiriöt psykosomaattinen oireilu itsetuhoisuus valikoiva puhumattomuus pitkittynyt koulusta poisjäänti Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: koululääkärin lähetteellä. Lähetteessä tulisi olla: Henkilötiedot ja perhetiedot nimi, syntymäaika, koulu ja luokka/päivähoito, perheen koostumus, vanhempien nimet, ammatit ja yhteystiedot (myös puh.nrot, josta vanhemmat saa päiväaikaan kiinni), lapsen huoltajuus, vanhempien työtilanne, vanhempien ongelmat ja voimavarat, mahdolliset mielenterveyshäiriöt, sairaudet, kontaktit lastensuojeluun jne. Ulkomaalaisperheiltä kieli, mahdollinen tulkin tarve, ulkomaalaisstatus Psyykkinen häiriö oireineen 18

19 esimerkkejä tärkeimmistä oireista tai ongelmista, milloin ongelmat ovat alkaneet, arvio ongelmia aiheuttaneista tekijöistä tai siitä, mihin ne liittyvät ja miksi ongelmat ovat jatkuneet ja vaikeutuneet ongelmien aiheuttamat haitat lapselle, muille henkilöille ja ympäristölle, miten ongelmat vaikuttavat lapsen elämään ja toimintakykyyn (mm. päivähoidossa/koulussa) epäily neuropsykiatrisesta häiriöstä: Conners' opettajan ja vanhempien arviointilomake, DuPaul lapsen käyttäytymisen arviointi, Gillberg & Gillberg asseurantalomake täytettyinä. Kaavakkeita saa lasten psykiatrian poliklinikalta Elämäntilanne tilanne koulussa/päiväkodissa, viihtyvyys, koulumenestys, erityistuki koulussa/päivähoidossa, erityiskoulusiirrot, koulusta poissaolot, muut ongelmat, toverit, harrastukset, mahdollinen päihteidenkäyttö, mahdolliset seksuaalisuuteen liittyvät asiat, rikokset jne. Aikaisemmat tutkimukset tai hoidot ja niiden tulokset somaattiset sairaudet, lääkitykset, aikaisemmat psyykkiset oireet, niiden hoito selvitys perusterveydenhuollon tai muun tahon jo tekemistä tutkimuksista Lähettäjän arvio potilaan terveydentilasta esim. yleisvaikutelma, somaattinen ja neurologinen status, tiedot, taidot ja kyvyt, kielellinen ilmaisu, käyttäytyminen, mieliala ja tunteet, vuorovaikutus suhteessa vanhempiin, kontakti tutkivaan henkilöön, puheen sisältö ja leikin aiheet, ajatusten kulku, todellisuudentaju, arvio puberteetin asteesta isommilla lapsilla Kiireellisyysarvio Kuvaus siitä, miten vanhempia on informoitu lähetteestä? Lähettäjän mahdollisuudet osallistua tarvittaessa tutkimukseen ja hoitoon Kasvatus- ja perheneuvola (0-18 v): Lähettämisen syyt: Kun lapsen kasvatuksessa tai perhetilanteessa tarvitaan asiantuntija-apua sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Esim. ikäkausikriisit perheen elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne: vanhemmuuteen, varhaisen vuorovaikutuksen, avioeron tilanteeseen liittyvät ongelmat epäily lapsen viivästyneestä kehityksestä huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä: keskittymättömyys, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, pelokkuus, arkuus, univaikeudet, jännitysoireet, alavireisyys 19

20 Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: vanhemmat voivat itse varata ajan, koulu voi tehdä lähetteen. Koulupsykologitoiminta Koulupsykologi voi konsultoida koululaista koskevassa ongelmatilanteessa tai kysymyksessä, joka huolestuttaa koulun henkilökuntaa, oppilasta itseään tai perhettä. Ongelmat voivat liittyä koulu- tai kotitilanteisiin. Esim. koulussa ilmeneviin oppimisvaikeuksiin ja sopeutumishäiriöihin liittyvät tutkimukset tunne-elämän häiriöiden peruskartoitus erityisopetussiirrot Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen: oppilas itse, vanhemmat, kouluterveydenhuollon kautta, opetushenkilökunnan kautta, oppilashuoltoryhmän kautta Yhteystiedot Turun psykiatria, lasten- ja nuorten poliklinikka Turun kaupungin kasvatus- ja perheneuvola Rauhankatu 14 b C Kurjenmäenkatu 6, rak Turku Turku puh: lapset.: puh puh: nuoret.: Puhelinaika joka päivä klo Puhelinaika joka päivä klo fax: fax:

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot