Muistio Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön suunnatusta takuuosuusannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön suunnatusta takuuosuusannista"

Transkriptio

1 Muistio Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön suunnatusta takuuosuusannista Annettavien takuuosuuksien lukumäärä Vähintään 1 ja enintään kappaletta. Yhden takuuosuuden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa. Virallinen nimike B-sarjan takuuosuus Merkintäaika klo klo Merkintäpaikka Pohjantähden pääkonttori, Keinusaarentie 2, Hämeenlinna

2 Sisällysluettelo Yleistä Pohjantähdestä ja Pohjantähden toiminnasta 3 Pohjantähden tunnuslukuja 3 Takuupääomasta 3 Antipäätös 4 Pohjantähden liiketoimintaan liittyvät riskitekijät 4 Takuuosuuksiin liittyvät riskitekijät 5 Vakuus ja etuoikeusasema 5 Tuotto ja takaisinmaksu 5 Jälkimarkkinat 5 Verotus 5 Liiketoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät 5 Sijoittajia kehotetaan erityisesti huomioimaan, että: Tämä muistio ei ole Arvopaperimarkkinalain eikä Valtiovarainministeriön asetuksen tarkoittama tarjousesite. Tätä muistiota ei ole hyväksytetty Finanssivalvonnassa. Tämän sijoitusmuistion tiedot eivät ole oikeudellisia, verotuksellisia tai muita neuvoja tai kehotuksia sijoittajille. Sijoittajan tulee aina tehdä päätöksensä itsenäisesti oman kokonaisharkintansa mukaan. 2

3 Yleistä Pohjantähdestä ja Pohjantähden toiminnasta Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö on perustettu vuonna Pohjantähti on merkitty kaupparekisteriin numerolla ja sen Y-tunnus on Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Pohjantähden pääkonttorin osoite on Keinusaarentie 2, Hämeenlinna. Pohjantähteen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pohjantähti harjoittaa Vakuutusyhtiölain mukaista vahinkovakuutustoimintaa, johon sillä on toimilupa. Pohjantähti on jäsenenä Finanssialan Keskusliitossa. Ylintä päätösvaltaa Pohjantähdessä käyttää yhtiökokous. Pohjantähdellä on hallitus, joka valitsee toimitusjohtajan. Pohjantähden toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Pohjantähti on itsenäinen ja valtakunnallinen asiakkaidensa omistama keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat. Annin alussa kaikki antiin liittyvät takuuosuudet, yhteensä kappaletta, ovat yhtiön hallussa. Pohjantähdellä on 37 palvelukonttoria ja myyntipistettä eri puolilla Suomea. Pohjantähden taseen loppusumma oli 164 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 lopussa Pohjantähden vakavaraisuuspääoma oli 37,4 prosenttia vastuuvelasta ja vastuunkantokyky oli 52,5 prosenttia. Pohjantähden toimintapääoma oli 43,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen jälkeen toimintapääomaa ovat lisänneet liiketoiminnan tulos sekä sijoitustuotot. Pohjantähti toimii sekä yksityishenkilöiden että yritysten vahinkovakuuttajana. Yrityskentässä Pohjantähti on keskittynyt tarjoamaan vakuutuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Vakuutusmaksutulosta hieman yli puolet kertyy henkilöasiakkailta. Pohjantähti välittää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Veritas Eläkevakuutuksen eläkevakuutuksia ja Aktia Henkivakuutus Oy:n henkivakuutuksia. Pohjantähden tunnuslukuja Tunnusluvut / konserni (milj. euroa) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevoitto tai 1,0 1,0 5,7 11,0 9,6-3,1 -tappio Kokonaistulos 3,0 4,6-0,9 11,3 12,7-3,0 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 2,9 4,1 0,7 8,7 10,7-0,9 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnusluvut / vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo 94,1 87,9 84,3 83,8 79,8 76,9 (milj. e) Vahinkosuhde 75,2 78,7 75,6 71,5 69,8 70,9 Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) % 73,3 76,7 73,6 69,5 68,0 69,0 Liikekulusuhde Yhdistetty kulusuhde Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) % Toimintapääoma VYL 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä (milj. e) Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta Vastuunkantokyky 22,9 22,8 22,1 23,1 21,8 22,7 98,2 101,6 97,7 94,5 91,6 93,7 96,2 96,1 95,7 92,6 89,8 91,7 43,3 38,6 33,4 37,4 29,2 20,0 15,6 14,8 13,8 13,4 12,6 12,4 1,2 2,7 7,8 10,1 8,0 5,4 44,5 41,3 41,2 47,5 37,2 25,4 37,4 36,9 39,6 45,9 37,7 26,8 52,5 51,8 53,7 62,6 51,5 36,6 Tarkemmat tiedot Pohjantähden juridisesta ja taloudellisesta asemasta ilmenevät liitteenä olevista kolmen viimeisen vuoden tilinpäätöksistä ja yhtiöjärjestyksestä. Takuupääomasta Pohjantähden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla 2,5-10 miljoonaa euroa takuupääomaa. Takuupääoma jakautuu yhtiöjärjestyksen mukaan A- ja B-sarjan takuuosuuksiin. Kaikki A-sarjan takuuosuudet on muutettu B-sarjan takuuosuuksiksi. A-sarjan takuuosuuksien antaminen edellyttäisi yhtiökokouksessa päätöksen ¾ määräenemmistöllä. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättää takuuosuudelle maksettavasta korosta. Tappiollisena vuonna takuuosuudelle ei makseta korkoa, mutta voitollisena vuotena sille on maksettava vähintään 0,5 prosenttia yli tilikautta edeltäneen tilikauden viimeisen päivän 12 kk euribor-koron oleva vähimmäiskorko. Korko erääntyy maksettavaksi viikon kuluessa vahvistamisesta. Korko maksetaan voitonjakokelpoisilla varoilla. 3

4 Yhtiökokouksessa yksi B-sarjan takuuosuus antaa 200 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan takuuosuuden omistajat voivat äänestää yhtiökokouksessa enintään yhdellä neljäsosalla vakuutuksenottajien paikalla olevista äänistä. Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää kuitenkin enintään yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetuista äänistä. Takuuosuuden omistajilla ei ole yhtiöjärjestyksen mukaan etuoikeutta uusiin B-sarjan takuuosuuksiin mahdollisissa tulevissa anneissa, jos niiden luovutus- tai merkintähinta on vähintään euroa. Antipäätös Pohjantähden varsinainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään euron suunnatusta takuuosuusannista. Annin tarkoitus on vahvistaa Pohjantähden omaa pääomaa ja siten vakavaraisuutta. Kertyvät varat käytetään Pohjantähden tavanomaisessa liiketoiminnassa. Pohjantähden hallitus on päättänyt vähintään 1 ja enintään euron suuruisesta suunnatusta annista Pohjantähden asiakkaille. Pohjantähden asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ostaa yhtiöltä kappaletta B- sarjan takuuosuuksia niiden kirjanpidollisella vasta-arvolla. Yhdelle asiakkaalle myytävä määrä on enintään 100 kappaletta. Takuuosuudet myydään numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Takuuosuusannissa takuuosuuksista on maksettava varainsiirtovero, koska ne myydään yhtiön omasta hallusta. Takuuosuuksien merkintäpaikkana toimii Pohjantähden pääkonttori Hämeenlinnassa. Merkintöjä otetaan vastaan virka-aikana klo Merkintä alkaa ja päättyy viimeistään klo Pohjantähden hallituksella on oikeus keskeyttää anti, kun tehtyjen merkintöjen määrä on vähintään kappaletta. Merkinnät otetaan vastaan yhdessä pisteessä merkintäjärjestyksessä. Merkintä tapahtuu kirjaamalla asiakkaana oleva luonnollinen tai oikeushenkilö merkintälistaan. Jos anti ylimerkitään, Pohjantähden hallitus päättää, kuinka jäljellä olevat takuuosuudet jaetaan niiden kesken, jotka eivät saaneet täyttä määrää. Takuuosuudet on maksettava merkittäessä. Maksutoimenpiteen näkymiselle voidaan varata aikaa enintään 1 vuorokausi. Takuuosuuden ostajalle ei anneta väliaikaistodistusta, vaan hän saa kuitin maksetusta takuuosuudesta. Takuuosuudet luovutetaan takuuosuusluetteloon merkitylle omistajalle heille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja paikassa. Takuuosuudelle maksetaan mahdollinen korko siitä kalenterivuodesta lukien, jona merkintähinta on tullut Pohjantähden tilille. Merkitsijä saa siten täyden tuoton merkintätilikaudelta. Merkitsijä voi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa heti takuuosuusluetteloon merkitsemisen jälkeen. Tämä edellyttää merkintähinnan lisäksi varainsiirtoveron maksamista. Pohjantähden liiketoimintaan liittyvät riskitekijät Pohjantähden toiminnalle ja vakavaraisuudelle riskitekijöitä voivat aiheuttaa muun muassa poikkeuksellisen suureksi muodostuva vahinkomeno, sijoitustoiminnan tappiot tai yhtiön mahdollisesti valitsema väärä strategia. Riskien vakava realisoituminen voi aiheuttaa Pohjantähden ajautumisen selvitystilaan. Pohjantähden riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksyttävälle tasolle ja että näitä riskejä valvotaan ja ne ovat oikeassa suhteessa yhtiön riskinkantokykyyn. Pohjantähden hallitus vahvistaa yhtiölle vuosittain riskienhallinta- ja sijoitussuunnitelman. Riskienhallinta kattaa erityisesti riskit, jotka liittyvät operatiiviseen toimintaan, saadun jälleenvakuutuksen merkitsemiseen ja hinnoitteluun, oman jälleenvakuutussuojan järjestämiseen, sijoitustoimintaan, vakavaraisuuden kehitykseen ja vastuuvelkaan sekä sen kattamiseen. Riskienhallintasuunnitelmassa kaikille toiminnoille ja niiden osa-alueille on olemassa ajan tasalla olevat, selkeät, kirjalliset toimintaperiaatteet ja valtuudet. Periaatteiden ja valtuuksien noudattamista valvotaan eri organisaatiotasoilla. Lisäksi Pohjantähdessä on operatiivisesta toiminnasta riippumaton sisäinen tarkastaja. Vakava epäonnistuminen esimerkiksi jälleenvakuuttamisessa tai sijoitustoiminnassa voi aiheuttaa yhtiön ajautumisen selvitystilaan. Pohjantähden toimintaan liittyy strategisia riskejä, jotka tarkoittavat yhtiön riskinkantokykyyn, teknisiin resursseihin ja henkilöstön ammattitaitoon nähden väärin valitusta liiketoimintastrategiasta syntyviä menetyksiä. Strategiset riskit pyritään minimoimaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat säännöllisesti. Pohjantähden toimintariskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä puutteellisuuksista järjestelmissä, prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Toimintariskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä. Sekä strategiset että toimintariskit voivat vaikuttaa Pohjantähden vakuutusliiketoiminnan kannattavuuteen negatiivisesti. Vakuutustoiminnan riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että vakuutusyhtiölle harkitusti ja perustellusti tuleva riski hinnoitellaan oikein. Lisäksi Pohjantähti suojautuu suurilta vahingoilta ja katastrofi vahinkotapahtumilta ostamalla jälleenvakuutussuojaa. Ei-suhteellisella jälleenvakuutuksella rajoitetaan oma osuus yksittäisestä vahingosta ja vahinkotapahtumasta halutulle tasolle. Hallituksen sijoitussuunnitelmassa arvioidaan sijoitettavat varat, sijoitusmarkkinoiden näkymät, erityiset riskit ja vastuuvelan luonne. Arvion perusteella määritellään sijoitustoiminnan suuntaamisen yleiset periaatteet ja turvaavuustavoitteet. Sijoitustoiminnan tuottotavoitteet sovite- 4

5 taan hyväksyttyyn riskitasoon ja hajauttamistavoitteeseen. Riskienhallintaan kuuluu myös sijoitusportfolion jatkuva sopeuttaminen oikean riski- ja tuottosuhteen ylläpitämiseksi. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa yhtiön sijoituksiin sisältyvät riskit. Kaikista riskienhallinnallisista toimista huolimatta Pohjantähden toimintaan liittyy riskejä, joiden realisoituminen voi aiheuttaa sijoittajalle tuoton tai pääoman menettämisen osittain tai kokonaan. Takuuosuuksiin liittyvät riskitekijät Vakuus ja etuoikeusasema Pohjantähden takuupääoma muodostaa rahaston, joka luetaan yhtiön sidotuksi omaksi pääomaksi. Takuuosuuksille ei ole asetettu vakuutta ja niillä on huonompi etuoikeus kuin yhtiön muilla sitoumuksilla. Jos Pohjantähti katsottaisiin maksukyvyttömäksi, merkitsisi tämä sitä, että takuuosuuksille ei annettaisi etuoikeutta, vaan niillä olisi huonompi etusija kuin yhtiön muilla sitoumuksilla. Tästä johtuen sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain, jos yhtiö ei kykenisi vastaamaan kaikista sitoumuksistaan. Tuotto ja takaisinmaksu Arvopaperisijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Takuuosuuksille maksettava korko eli voittoosuus vahvistetaan vuosittain jälkikäteen Pohjantähden varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jos yhtiö on tehnyt tappiollisen tuloksen, voitto-osuutta ei jaeta. Jos edellinen vuosi on ollut voitollinen ja yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja, vähimmäisvoitto-osuus on edellisen tilikauden viimeisen päivän 12 kk euribor-korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Takuuosuuksille maksettava voitto-osuus maksetaan takuuosuusluetteloon merkitylle omistajalle. Jälkimarkkinat Takuuosuudet ovat vapaasti luovutettavissa. Takuuosuuksia ei noteerata julkisesti eikä niitä ole suunniteltu liitettäväksi arvo-osuusjärjestelmään. Takuuosuuksilla ei ole päivittäistä jälkimarkkinaa. Pohjantähti ei voi hankkia omia takuuosuuksiaan ilman erillistä yhtiökokouksen päätöstä. Verotus Takuupääoman korko ja muut osuuspääoman korkoon verrattavat korot ovat tällä hetkellä verovapaita yksityishenkilölle yhteensä euroon asti. Tämän ylittävältä osalta pääomatulovero peritään 70 prosentista korkoa ja verovapaata on 30 prosentin osuus. Takuuosuuksien tuotto ja tuoton verotus voivat muuttua ajan myötä. Takuuosuusannin aikana annetut tiedot kertovat verotuskohtelusta sillä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaan. Mitään takeita verokohtelun säilymisestä ei ole. Pohjantähti huolehtii verojen perimisestä vain niissä tapauksissa, joissa laki siihen velvoittaa. Liiketoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Vuoden 2014 aikana Pohjantähden vakavaraisuuden ja tuloskehityksen ennakoidaan säilyvän hyvinä. Alkuvuonna suurvahinkojen määrä on ollut normaali ja sijoitustuotot olosuhteisiin nähden hyvät. Näkymissä loppuvuodelle ei ole tiedossa erityisesti normaalista poikkeavaa. Pohjantähdellä ei ole tiedossa, että vireillä tai uhkaamassa olisi hallintomenettelyjä, oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla voisi olla merkittävää vaikutusta Pohjantähden taloudelliseen asemaan. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähdellä on lain mukaan aina oikeus, mutta ei velvollisuutta maksaa takuupääoma takaisin. Takaisinmaksu tapahtuu täysinä takuuosuuksina numerojärjestyksessä suurimmasta pienempään. Hallitus Pentti Kotoaro Seija Mahlamäki-Kultanen Kari Välimäki Eija Karivaara Markku Moilanen Liitteet 3 vuoden tilinpäätökset Organisaatiokaavio 5

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006 3.000.000 Euroa Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Sivu 1. Tarjousesitteen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn ja 3.9.2013 sekä 13.11.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus 2014 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. 11.9.2014 1 Sisällys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 100.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2016 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 9/2013 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot on laadittu

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot