EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Talousarvion valvontavaliokunta 2009 CONT(2005)0111_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 11. tammikuuta 2005 STRASBOURG Puheenjohtaja Szabolcs Fazakas avasi kokouksen maanantaina 11. tammikuuta 2005 klo Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Esityslistaluonnos hyväksyttiin. 2. Pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista: marraskuuta joulukuuta joulukuuta 2004 Pöytäkirjojen hyväksyminen lykättiin tammikuuta 2005 Brysselissä pidettävään kokoukseen. 3. Puheenjohtajan ilmoitukset Tulkkaus: puheenjohtaja ilmoitti, että tulkkaus oli saatavilla 11 "vanhalla" kielellä sekä tšekin, unkarin, liettuan ja puolan kielillä. Ulkoinen tutkimus: Menettely ulkoisen tutkimuksen teettämiseksi aiheesta "OLAFin vahvistaminen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisen tehostamiseksi" oli käynnistetty ja rajoitettu tarjouspyyntö lähetetty eri tutkimuslaitoksille. Kyseinen tutkimus oli määrä rahoittaa vuoden 2004 määrärahoista. Valitettavasti yhtään tarjousta ei ollut tehty. Siitä syystä olisi tehtävä uusi tarjouspyyntö vastaavasta tutkimuksesta sen jälkeen, kun sen erittelyt ja kielivaatimukset sekä osallistumaan valittujen tutkimuslaitosten luettelo olisi tarkistettu. Tutkimus rahoitettaisiin vuoden 2005 määrärahoista. Useiden jäsenten kirje puheenjohtajalle Andreasenin tapauksesta: Puheenjohtaja ilmoitti, että aiheesta keskusteltaisiin seuraavassa koordinaattoreiden PV\ doc PE Or.en

2 kokouksessa 18. tammikuuta Koordinaattoreiden suositukset annetaan sen jälkeen valiokunnan hyväksyttäväksi. 4. Keskustelu vuoden 2003 vastuuvapaudesta, mukaan luettuina: - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2003, - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 5/2004 ehdokasmaita rakennerahastojen hallinnointiin valmistelevasta Phare-tuesta, sekä - Euroopan jälleenrakennusvirasto laajentumisesta vastaavan komission jäsenen Olli Rehnin ja ulkoisista toimista vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Maarten Engwirdan läsnä ollessa Komission jäsen teki avauspuheenvuorossaan yleiskatsauksen komission pyrkimyksiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti kolmen jäsenyyttä edeltävän välineen (Phare, ISPA ja Sapard) hallinnointia. Hän selitti laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän (EDIS) merkitystä ehdokasvaltioiden valmistelemisessa jäsenyyteen. Hän viittasi myös toimiin, joita komissio oli toteuttanut parantaakseen varainhoitoa ja sen valvontaa, mikä tapahtui saman yhtenäisen lähestymistavan puitteissa kuin unionin apu ehdokasvaltioista unionin jäsenvaltioiksi siirtyville valtioille. Hän mainitsi vielä Euroopan jälleenrakennusviraston toiminnan osalta neuvoneensa komission yksiköitä varmistamaan, että Länsi-Balkanille osoitetut määrärahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuuvapaudesta vastaava yleisesittelijä Terry Wynn esitti kysymyksiä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sen Euroopan jälleenrakennusvirastolle suorittaman tilintarkastuksen tuloksista. Erillisvirastoista vastaava tuomioistuimen jäsen Ioannis Sarmas kertoi, että tuomioistuin oli löytänyt epäsäännönmukaisuuksia sopimuksista ja avustusten myöntämisestä, mutta viraston tilitapahtumien laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta hänellä oli positiivinen mielipide varauksin. Pyydettäessä kommenttia komission jäsen sanoi, että vastaukset yksityiskohtaisempiin vastuuvapautta koskeviin kysymyksiin saisi parhaiten viraston johtajalta tulevassa keskustelussa erillisvirastojen johtajien kanssa, ja ilmoitti, että komissio esittää kertomuksen Euroopan jälleenrakennusvirastosta vuoden 2005 aikana. Lisäkysymyksiä esittivät: Terry Wynn (komission riskinhallinnasta), Inés Ayala Sender ja Carl Schlyter, erillisvirastojen vastuuvapaudesta vastaavat yhteisesittelijät (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan jälleenrakennusvirastolle tekemän tilintarkastuksen tuloksista, komission suorittamasta erillisvirastojen toiminnan valvonnasta ja OLAFin suorittamista erillisvirastojen toimiin liittyvien petostapausten tutkimuksista ), Paulo Casaca ja István Pálfi. Puheenvuoron käyttivät: Szabolcs Fazakas, komission jäsen Olli Rehn, Maarten Engwirda ja Ioannis Sarmas, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet vastasivat kysymyksiin. PE /5 PV\ doc

3 5. Keskustelu vuoden 2003 vastuuvapaudesta, mukaan luettuina: - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2003, sekä - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 4/2004 Euroopan laajuisen yhteistyön ohjelmatyöstä Interreg III -yhteisöaloite aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Danuta Hübnerin läsnä ollessa Komission jäsen Danuta Hübner piti alustuspuheenvuoron. Kysymyksiä lähinnä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta 4/2004 "Euroopan laajuisen yhteistyön ohjelmatyöstä Interreg III -yhteisöaloite" tekivät: Nils Lundgren (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta vastaava esittelijä), Terry Wynn ja Constanze Krehl. Puheenvuoron käyttivät: Szabolcs Fazakas. Komission jäsen vastasi kysymyksiin. Puheenjohtaja muistutti jäseniä siitä, että he voivat antaa päätelmäehdotuksia vastuuvapaudesta vastaavalle yleisesittelijälle Terry Wynnille. 6. Muut asiat Terry Wynn ehdotti, että tämän vuoden vastuuvapauden myöntämismenettelystä saadun kokemuksen hyödyntämiseksi pitäisi jäsenille järjestää seminaari varainhoidosta. Se voitaisiin pitää ennen kuin Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittelee seuraavan vuosikertomuksensa. Hän ehdotti, että koordinaattorit käsittelevät ehdotusta. Puheenjohtaja Szabolcs Fazakas sanoi, että ehdotusta käsiteltäisiin seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa, joka on määrä pitää 18. tammikuuta Seuraavan kokouksen aika ja paikka Tiistai, 18. tammikuuta 2005 klo , Bryssel Keskiviikko, 19. tammikuuta 2005 klo , Bryssel Kokous päättyi klo * * * PV\ doc 3/5 PE

4 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) Szabolcs Fazakas (P) Nils Lundgren, Herbert Bösch, Petr Duchoň (VP) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Jeffrey Titford, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: Daniel Caspary, Ashley Mote, Bill Newton Dunn, Heide Rühle, Carl Schlyter, Ursula Stenzel, Janusz Wojciechowski Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 178,2 Art. 183,3 Constanze Angela Krehl, Jan Olbrycht, Anders Samuelsen Endv. deltog/weitere Teiln./ Συμμετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) Tuesday, 11 January 2005 PE /5 PV\ doc

5 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Olli Rehn, Danuta Hübner Cour des comptes: Maarten Engwirda, Ioannis Sarmas C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραμματεία των Πολ. Ομάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική Διεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραμματεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IND/DEM UEN NI I II III IV V VI VII VIII Woodard Luddecke Vanden Prummel Galtieri Rosbach-Jahn Conyngham De feo Rufas Quintana, Brawn, Ghiatis, Adamsen, Leonard * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman PV\ doc 5/5 PE