EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta PE/V/PV/03-14 PÖYTÄKIRJA kokous 30. syyskuuta 2003 klo ja ja 1. lokakuuta 2003 klo Bryssel Puheenjohtaja Christa Randzio-Plath avasi kokouksen tiistaina 30. syyskuuta 2003 klo Esityslistaluonnoksen hyväksyminen PE Esityslistaluonnos hyväksyttiin sellaisena kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. 2. Puheenjohtajan ilmoitukset: Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille seuraavaa: Komissio julkistaa syksyn talousennusteensa 29. lokakuuta. Koska mainittu päivä osuu vaalipiiriviikolle, ei ollut mahdollista järjestää tavalliseen tapaan valiokunnan ylimääräistä kokousta. Jäsenet saavat asiakirjan sähköpostitse heti, kun komissio on hyväksynyt sen ja ennen kuin se annetaan tiedotusvälineille. Puheenjohtajakokous on hylännyt valiokunnan pyynnön saada laatia mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuotuisesta kertomuksesta. Valiokunnan tulee sen sijaan hyväksyä teksti, joka välitetään suoraan asiasta vastaavalle komission jäsenelle. EKP on antanut lausuntonsa perustuslakiluonnoksesta 22. syyskuuta. Lausunnossaan EKP kehottaa erityisesti viittaamaan hintavakauteen perustuslain I. artiklan 3 kohdan 3 alakohdassa. Valiokunnan sihteeristöä on vahvistettu kahdella uudella ehdokasmaista kotoisin olevalla työntekijällä. Tarkoituksena on erityisesti parantaa tarkkailijoille annettavaa tukea. 3. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista: 8. huhtikuuta 2003 Brysselissä PE kesäkuuta 2003 Brysselissä PE PV\ doc PE

2 Pöytäkirjat hyväksyttiin. 4. Valiokunnan vuoden 2004 kokouskalenterin hyväksyminen Vuoden 2004 alkua koskeva koordinaattorien ehdotus hyväksyttiin. 5. Markkinaväärinkäytökset Esittelijä: Robert Goebbels Työasiakirjan käsittely PE Robert Goebbels, Thomas Mann, Christa Randzio-Plath ja Karl Peter Repplinger komission puolesta. 6. Alennetut arvonlisäverokannat (direktiivin 77/388/ETY muuttaminen) T08461 Esittelijä: Keskustelu CNS KOM(2003) 937 C5-0359/2003 Christa Randzio-Plath Christa Randzio-Plath, Astrid Lulling, Theresa Villiers, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Robert Goebbels, John Purvis, Ingo Friedrich, Generoso Andria, Pierre Jonckheer ja Michèl Aujean komission puolesta. 7. EU:n talouspolitiikan tämänhetkinen kehitys Keskustelu talous- ja valuutta-asioista vastaavan komission jäsenen Solbes Miran kanssa. Christa Randzio-Plath, Jonathan Evans, Robert Goebbels, Generoso Andria, Othmar Karas, Pierre Jonckheer, Hans Blokland ja Olle Schmidt käyttivät useita työjärjestyspuheenvuoroja kokouksen järjestelyistä ja komission jäsenen kanssa keskusteltavista asioista; komission jäsen Solbes Mira, Othmar Karas, Robert Goebbels, Olle Schmidt, William Abitbol, Benedetto Della Vedova, Christa Randzio- Plath, Herman Schmid, Manuel António dos Santos, Ieke van den Burg, Theresa Villiers ja Christoph Werner Konrad. Kokous keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin klo puheenjohtaja Christa Randzio-Plathin johdolla. PE /7 PV\ doc

3 8. EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikkojen kehitys Keskustelu kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen Mario Montin kanssa Kokousta jatkettiin klo varapuheenjohtaja John Purvisin johdolla. komission jäsen Mario Monti, Benedetto Della Vedova, Jonathan Evans, William Abitbol, Philippe A.R. Herzog, Alexander Radwan ja Hans Blokland. Kokous keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin keskiviikkona 1. lokakuuta 2003 klo 9.35 puheenjohtaja Christa Randzio-Plathin johdolla. 9. Julkisyhteisöt: rahoitustilejä koskeva neljännesvuositilinpito, EKT luokat I T08326 COD KOM(2003) 242 C5-0222/2003 PE Esittelijä: Astrid Lulling Mietintöluonnoksen hyväksyminen Päätös: Mietintöluonnos, johon oli tehty yksi suullinen tarkistus, hyväksyttiin äänin 24 puolesta, 1 tyhjää. 10. Valmistevero: alennetun valmisteverokannan soveltaminen tupakkatuotteisiin Korsikalla (direktiivin 92/79/ETY muuttaminen) T08293 CNS KOM(2003) 186 C5-0197/2003 PE Esittelijä: John Purvis Mietintöluonnoksen hyväksyminen Päätös: Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 25 puolesta, 2 tyhjää. Kokousta jatkettiin klo varapuheenjohtaja José Manuel García-Margallo y Marfilin johdolla. PV\ doc 3/7 PE

4 11. Polttoaineet: kaasuöljyyn sovellettava erityinen verotusjärjestelmä, bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverot T07975 CNS KOM(2002) 410 C5-0409/2002 PE /REV Esittelijä: Piia-Noora Kauppi Tarkistetun mietintöluonnoksen käsittely Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Alain Lipietz, Theresa Villiers, Hans Blokland, Astrid Lulling, Olle Schmidt, Pierre Jonckheer, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Michèl Aujean komission puolesta. Päätös: Tarkistusten jättämisen määräaika: tiistai 14. lokakuuta 2003 klo Yleishyödylliset palvelut. Vihreä kirja. T08423 INI KOM(2003) 270 C5-0376/2003 PE Esittelijä: Philippe A.R. Herzog Mietintöluonnoksen käsittely Philippe A.R. Herzog, Werner Langen, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Alain Lipietz, Ieke van den Burg, Armonia Bordes, Othmar Karas ja Marcel Haag komission puolesta. 13. Yhtiöoikeus: julkiset ostotarjoukset I T08031 COD KOM(2002) 534 C5/0481/2002 PE /REV PE /AM PE /AM2 PE /AM3 Valmistelija: Christopher Huhne Lausuntoluonnoksen jatkokäsittely Christopher Huhne, Othmar Karas, Ieke van den Burg ja Theresa Villiers. Päätös: Kompromissitarkistusten jättämisen määräaika: perjantai 3. lokakuuta Kulutusluotot: jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen (direktiivin 87/102/ETY kumoaminen) I T07989 COD KOM(2002) 443 C5-0420/2002 PE COD A5-0310/2003 Valmistelija: Pervenche Berès Keskustelu PE /7 PV\ doc

5 Pervenche Berès ja Theresa Villiers. 15. Seuraavan kokouksen ajankohta Bryssel: maanantai 6. lokakuuta 2003 klo tiistai 7. lokakuuta 2003 klo ja Kokous päättyi klo PV\ doc 5/7 PE

6 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Présents Presenti Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: () Christa Randzio-Plath (P), José Manuel García-Margallo y Marfil (VP), Philippe A.R. Herzog (VP), John Purvis (VP) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Generoso Andria (1), Pervenche Berès (2), Roberto Felice Bigliardo, Hans Blokland, Armonia Bordes, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann (1), Benedetto Della Vedova (1), Jonathan Evans, Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman (1), Brice Hortefeux (1), Christopher Huhne (2), Othmar Karas, Giorgos Katiforis (2), Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad (1), Alain Lipietz (2), Astrid Lulling, David W. Martin (2), Hans-Peter Mayer, Ioannis Patakis (2), Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay (2), Olle Schmidt, Helena Torres Marques (1), Bruno Trentin, Theresa Villiers Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: William Abitbol (1), Luis Berenguer Fuster, Georges Berthu (1), Bert Doorn (2), Manuel António dos Santos, Harald Ettl, Lutz Goepel (2), Pierre Jonckheer, Werner Langen (2), Thomas Mann(1), José Javier Pomés Ruiz (1), Herman Schmid (1), Jaime Valdivielso de Cué (2), Ieke van den Burg Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog ECON Observers: Josef Bonnici, Zygmunt Cybulski, Jacek Protasiewicz, Czeslaw Siekierski (1) (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/present le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) Tuesday, 30 September 2003 (2) Wednesday, 1 October 2003 PE /7 PV\ doc

7 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Commissioner Monti, Commissioner Solbes Mira Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: () Lippe Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ Kommissionen: () Aujean, Haag, Keinhorst Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI I II III IV V VI VII VIII Observers: Attila Gruber, Jozsef Szajer, Zoltan Szabo, Aleksander Szczyglo, Jan Tomaka Botella, Scheinert Garnier Soewarta Denkinger Pedersen, Qvast Longuet Fernandez-Hervas Patterson Neergaard Berton, Agathonos, Aguesse, Ayrer, Ganten, Puente, Puchala, Schulz Barreiros (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman PV\ doc 7/7 PE

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2002/0222(COD) 19. helmikuuta 2004 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES huolestumistani näistä tapahtumista ja tuomitsemasta niitä, kuten komissio ja neuvosto ovat jo tehneet. (Istunto avattiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) 18. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KANSANPUOLUEEN RYHMÄ (KRISTILLISDEMOKRAATIT) EUROOPAN PARLAMENTISSA SÄÄNNÖT

EUROOPAN KANSANPUOLUEEN RYHMÄ (KRISTILLISDEMOKRAATIT) EUROOPAN PARLAMENTISSA SÄÄNNÖT EUROOPAN KANSANPUOLUEEN RYHMÄ (KRISTILLISDEMOKRAATIT) EUROOPAN PARLAMENTISSA SÄÄNNÖT LOKAKUU 2013 SISÄLTÖ Sivu LUKU I 3 EPP-RYHMÄ LUKU II 8 RYHMÄN TOIMIELIMET LUKU III 13 RYHMÄN TYÖN JÄRJESTÄMINEN LUKU

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/09-04-2013 Dolce-hotelli, Redwood-sali - - - La Hulpe PV\941155.doc PE508.823/BUR/Rev

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 674-1134

TARKISTUKSET 674-1134 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 25.10.2010 2009/0196(COD) TARKISTUKSET 674-1134 Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE442.789v04-00) kuluttajan oikeuksista (KOM(2008)0614

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 73 lopullinen C7-0070/10 Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä FI FI SISÄLLYSLUETTELO Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.04.2002 SEK(2002)462 lopullinen KOMISSION KERTOMUS XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 9 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 9.5.2014 L 136/35 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC)

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0114(COD) 15. syyskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-001 MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES (Istunto avattiin klo 17.05.) 1-003 Istunnon avaaminen 1-004 Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin 7. heinäkuuta 2005

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2003 VÄLIAIKAINEN 2002/0128(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 1 6 8 KD-36-01-071-FI-C 2000 XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 113/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen.eu perustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot