EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta PE/V/PV/03-14 PÖYTÄKIRJA kokous 30. syyskuuta 2003 klo ja ja 1. lokakuuta 2003 klo Bryssel Puheenjohtaja Christa Randzio-Plath avasi kokouksen tiistaina 30. syyskuuta 2003 klo Esityslistaluonnoksen hyväksyminen PE Esityslistaluonnos hyväksyttiin sellaisena kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. 2. Puheenjohtajan ilmoitukset: Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille seuraavaa: Komissio julkistaa syksyn talousennusteensa 29. lokakuuta. Koska mainittu päivä osuu vaalipiiriviikolle, ei ollut mahdollista järjestää tavalliseen tapaan valiokunnan ylimääräistä kokousta. Jäsenet saavat asiakirjan sähköpostitse heti, kun komissio on hyväksynyt sen ja ennen kuin se annetaan tiedotusvälineille. Puheenjohtajakokous on hylännyt valiokunnan pyynnön saada laatia mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuotuisesta kertomuksesta. Valiokunnan tulee sen sijaan hyväksyä teksti, joka välitetään suoraan asiasta vastaavalle komission jäsenelle. EKP on antanut lausuntonsa perustuslakiluonnoksesta 22. syyskuuta. Lausunnossaan EKP kehottaa erityisesti viittaamaan hintavakauteen perustuslain I. artiklan 3 kohdan 3 alakohdassa. Valiokunnan sihteeristöä on vahvistettu kahdella uudella ehdokasmaista kotoisin olevalla työntekijällä. Tarkoituksena on erityisesti parantaa tarkkailijoille annettavaa tukea. 3. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista: 8. huhtikuuta 2003 Brysselissä PE kesäkuuta 2003 Brysselissä PE PV\ doc PE

2 Pöytäkirjat hyväksyttiin. 4. Valiokunnan vuoden 2004 kokouskalenterin hyväksyminen Vuoden 2004 alkua koskeva koordinaattorien ehdotus hyväksyttiin. 5. Markkinaväärinkäytökset Esittelijä: Robert Goebbels Työasiakirjan käsittely PE Robert Goebbels, Thomas Mann, Christa Randzio-Plath ja Karl Peter Repplinger komission puolesta. 6. Alennetut arvonlisäverokannat (direktiivin 77/388/ETY muuttaminen) T08461 Esittelijä: Keskustelu CNS KOM(2003) 937 C5-0359/2003 Christa Randzio-Plath Christa Randzio-Plath, Astrid Lulling, Theresa Villiers, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Robert Goebbels, John Purvis, Ingo Friedrich, Generoso Andria, Pierre Jonckheer ja Michèl Aujean komission puolesta. 7. EU:n talouspolitiikan tämänhetkinen kehitys Keskustelu talous- ja valuutta-asioista vastaavan komission jäsenen Solbes Miran kanssa. Christa Randzio-Plath, Jonathan Evans, Robert Goebbels, Generoso Andria, Othmar Karas, Pierre Jonckheer, Hans Blokland ja Olle Schmidt käyttivät useita työjärjestyspuheenvuoroja kokouksen järjestelyistä ja komission jäsenen kanssa keskusteltavista asioista; komission jäsen Solbes Mira, Othmar Karas, Robert Goebbels, Olle Schmidt, William Abitbol, Benedetto Della Vedova, Christa Randzio- Plath, Herman Schmid, Manuel António dos Santos, Ieke van den Burg, Theresa Villiers ja Christoph Werner Konrad. Kokous keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin klo puheenjohtaja Christa Randzio-Plathin johdolla. PE /7 PV\ doc

3 8. EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikkojen kehitys Keskustelu kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen Mario Montin kanssa Kokousta jatkettiin klo varapuheenjohtaja John Purvisin johdolla. komission jäsen Mario Monti, Benedetto Della Vedova, Jonathan Evans, William Abitbol, Philippe A.R. Herzog, Alexander Radwan ja Hans Blokland. Kokous keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin keskiviikkona 1. lokakuuta 2003 klo 9.35 puheenjohtaja Christa Randzio-Plathin johdolla. 9. Julkisyhteisöt: rahoitustilejä koskeva neljännesvuositilinpito, EKT luokat I T08326 COD KOM(2003) 242 C5-0222/2003 PE Esittelijä: Astrid Lulling Mietintöluonnoksen hyväksyminen Päätös: Mietintöluonnos, johon oli tehty yksi suullinen tarkistus, hyväksyttiin äänin 24 puolesta, 1 tyhjää. 10. Valmistevero: alennetun valmisteverokannan soveltaminen tupakkatuotteisiin Korsikalla (direktiivin 92/79/ETY muuttaminen) T08293 CNS KOM(2003) 186 C5-0197/2003 PE Esittelijä: John Purvis Mietintöluonnoksen hyväksyminen Päätös: Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 25 puolesta, 2 tyhjää. Kokousta jatkettiin klo varapuheenjohtaja José Manuel García-Margallo y Marfilin johdolla. PV\ doc 3/7 PE

4 11. Polttoaineet: kaasuöljyyn sovellettava erityinen verotusjärjestelmä, bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverot T07975 CNS KOM(2002) 410 C5-0409/2002 PE /REV Esittelijä: Piia-Noora Kauppi Tarkistetun mietintöluonnoksen käsittely Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Alain Lipietz, Theresa Villiers, Hans Blokland, Astrid Lulling, Olle Schmidt, Pierre Jonckheer, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Michèl Aujean komission puolesta. Päätös: Tarkistusten jättämisen määräaika: tiistai 14. lokakuuta 2003 klo Yleishyödylliset palvelut. Vihreä kirja. T08423 INI KOM(2003) 270 C5-0376/2003 PE Esittelijä: Philippe A.R. Herzog Mietintöluonnoksen käsittely Philippe A.R. Herzog, Werner Langen, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Alain Lipietz, Ieke van den Burg, Armonia Bordes, Othmar Karas ja Marcel Haag komission puolesta. 13. Yhtiöoikeus: julkiset ostotarjoukset I T08031 COD KOM(2002) 534 C5/0481/2002 PE /REV PE /AM PE /AM2 PE /AM3 Valmistelija: Christopher Huhne Lausuntoluonnoksen jatkokäsittely Christopher Huhne, Othmar Karas, Ieke van den Burg ja Theresa Villiers. Päätös: Kompromissitarkistusten jättämisen määräaika: perjantai 3. lokakuuta Kulutusluotot: jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen (direktiivin 87/102/ETY kumoaminen) I T07989 COD KOM(2002) 443 C5-0420/2002 PE COD A5-0310/2003 Valmistelija: Pervenche Berès Keskustelu PE /7 PV\ doc

5 Pervenche Berès ja Theresa Villiers. 15. Seuraavan kokouksen ajankohta Bryssel: maanantai 6. lokakuuta 2003 klo tiistai 7. lokakuuta 2003 klo ja Kokous päättyi klo PV\ doc 5/7 PE

6 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Présents Presenti Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: () Christa Randzio-Plath (P), José Manuel García-Margallo y Marfil (VP), Philippe A.R. Herzog (VP), John Purvis (VP) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Generoso Andria (1), Pervenche Berès (2), Roberto Felice Bigliardo, Hans Blokland, Armonia Bordes, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann (1), Benedetto Della Vedova (1), Jonathan Evans, Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman (1), Brice Hortefeux (1), Christopher Huhne (2), Othmar Karas, Giorgos Katiforis (2), Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad (1), Alain Lipietz (2), Astrid Lulling, David W. Martin (2), Hans-Peter Mayer, Ioannis Patakis (2), Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay (2), Olle Schmidt, Helena Torres Marques (1), Bruno Trentin, Theresa Villiers Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: William Abitbol (1), Luis Berenguer Fuster, Georges Berthu (1), Bert Doorn (2), Manuel António dos Santos, Harald Ettl, Lutz Goepel (2), Pierre Jonckheer, Werner Langen (2), Thomas Mann(1), José Javier Pomés Ruiz (1), Herman Schmid (1), Jaime Valdivielso de Cué (2), Ieke van den Burg Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog ECON Observers: Josef Bonnici, Zygmunt Cybulski, Jacek Protasiewicz, Czeslaw Siekierski (1) (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/present le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) Tuesday, 30 September 2003 (2) Wednesday, 1 October 2003 PE /7 PV\ doc

7 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Commissioner Monti, Commissioner Solbes Mira Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: () Lippe Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ Kommissionen: () Aujean, Haag, Keinhorst Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI I II III IV V VI VII VIII Observers: Attila Gruber, Jozsef Szajer, Zoltan Szabo, Aleksander Szczyglo, Jan Tomaka Botella, Scheinert Garnier Soewarta Denkinger Pedersen, Qvast Longuet Fernandez-Hervas Patterson Neergaard Berton, Agathonos, Aguesse, Ayrer, Ganten, Puente, Puchala, Schulz Barreiros (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman PV\ doc 7/7 PE

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 PE/VIII/PV/01-17 PÖYTÄKIRJA 23. lokakuuta 2001 klo 17.30 19.00 pidetystä ylimääräisestä kokouksesta STRASBOURG Puheenjohtaja Michel Rocard

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta PE/V/PV/03-04 PE/V/PV/03-04/ADD PÖYTÄKIRJA kokous 17. maaliskuuta 2003 klo 15.00 18.30 ja 18. maaliskuuta 2003 klo 9.30 13.00 Bryssel

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta PE/XVI/PV/01-07 PÖYTÄKIRJA Kokous 23. ja 24. huhtikuuta 2001 BRYSSEL Puheenjohtaja Maj Britt Theorin avasi kokouksen maanantaina

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta PE/V/PV/02-18 PÖYTÄKIRJA kokous 27. marraskuuta 2002 klo 15.00 18.30 ja 28. marraskuuta 2002 klo 9.30 12.30 Bryssel Puheenjohtaja Christa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talousarvion valvontavaliokunta PE/III/PV/04-10 PÖYTÄKIRJA kokouksesta 19. huhtikuuta 2004 STRASBOURG Puheenjohtaja Diemut R. Theato avasi kokouksen maanantaina 19.huhtikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTIN VALTUUSKUNTA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJAN LAATIMISESTA VASTAAVASSA ELIMESSÄ PÖYTÄKIRJA kokous 14. joulukuuta 1999 STRASBOURG PV/02/99 1. Valtuuskunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta PE/XVI/PV/01-18 PÖYTÄKIRJA kokous 26. marraskuuta 2001 klo 15.00 18.30 ja 27. marraskuuta 2001 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta PE/XIII/PV/03-12 PÖYTÄKIRJA kokous 4. marraskuuta 2003 klo 15.00 18.30. Bryssel Puheenjohtaja Michel

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kalatalousvaliokunta 2004 PE/309.209/PV/02-07 PÖYTÄKIRJA kokous 22. toukokuuta 2002 klo 16.30 18.50 ja 23. toukokuuta 2002 klo 9.10 12.30 Bryssel Puheenjohtaja Struan Stevenson

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2003/2150(INI) 24. helmikuuta 2004 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille nro 7/2003 Asia: Julkinen kuulemistilaisuus teollisuuden rakenneuudistuksesta Ohessa lähetetään yhteenveto 17. kesäkuuta 2003 pidetystä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 LOPULLINEN A5-0158/2004 17. maaliskuuta 2004 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta ottaen huomioon tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 LOPULLINEN A5-0410/2003 25. marraskuuta 2003 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI OIKEUDELLISTEN JA SISÄMARKKINA-ASIOIDEN VALIOKUNTA Kokous Keskiviikko 19. helmikuuta 2003 klo 15.00-18.30 Torstai 20. helmikuuta 2003 klo 09.00-12.30 BRYSSEL PE/VI/OJ/03-04 Keskiviikko

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI PE/VIII/OJ/04-03 TYöLLISYYS- JA SOSIAALIVALIOKUNTA Kokous Keskiviikko 17. maaliskuuta 2004 klo 15.00-18.30 Torstai 18. maaliskuuta 2004 klo 09.00-12.30 A1E-2 Bryssel ESITYSLISTALUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta PE//PV/ PÖYTÄKIRJA kokouksesta 9. joulukuuta 2002 ja 10. joulukuuta 2002 Kokoushuone ASP A1 G-2 BRYSSEL

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVI_OJ(2010)1129_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 29. marraskuuta 2010 klo 15.00 18.30 Tiistai

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 PE/VIII/PV/02-12 PÖYTÄKIRJA kokous 30. syyskuuta 2002 klo 15.00 18.30 ja 1. lokakuuta 2002 klo 9.00 12.30 Bryssel Puheenjohtaja Theodorus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE(2012)0423_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 23. huhtikuuta 2012 klo 15.00 18.30 Tiistai 24. huhtikuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 KULTTUURI-, NUORISO-, KOULUTUS-, TIEDONVÄLITYS- JA URHEILUVALIOKUNTA PE/CULT/PV/ PÖYTÄKIRJA maanantaina 25. kesäkuuta ja tiistaina 26. kesäkuuta 2001 pidetystä kokouksesta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS ENVI(2017)0621_1 Kokous Keskiviikko 21. kesäkuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta REGI(2013)0529_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 29. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 30. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta PE/XVI/PV/03-07 PÖYTÄKIRJA kokous 9. heinäkuuta 2003 klo 15.00 18.30 ja 10. heinäkuuta 2003 klo 9.00 12.30 Bryssel Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS IMCO(2017)0125_1 Kokous Keskiviikko 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 26. tammikuuta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS (2016)0711_1 Kokous Maanantai 11. heinäkuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 12.

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS JURI(2016)0420_1 Kokous Keskiviikko 20. huhtikuuta 2016 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 21. huhtikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS FEMM(2016)1010_1 Kokous Maanantai 10. lokakuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 11. lokakuuta 2016

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS INTA(2017)0710_1 Kokous Maanantai 10. heinäkuuta 2017 klo 15.00 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) Tiistai

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG(2013)0711_1 OJ\942466.rtf ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 11. heinäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 14.00 15.00 (koordinaattoreiden kokous) ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta _OJ(2007)0910_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 10. syyskuuta 2007, klo 15.00 18.30 Tiistai 11. syyskuuta 2007, klo 9.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10. huhtikuuta 2003 PE 323.138/1-52 TARKISTUKSET 1-52 Mietintöluonnos (PE 323.138) Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Euroalueen kansainvälinen

Lisätiedot

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ PE-5/BUR/PV/2002-01 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00 Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen 4 2. Puheenjohtajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta XIII_05-02 PÖYTÄKIRJA Kokous 31. tammikuuta 2005 klo 15.00 18.30 1. helmikuuta 2005 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Nikolaos

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo 9.00 12.30 Bryssel Kokoushuone:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta BUDG(2014)1104_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Tiistai 4. marraskuuta 2014 klo 9.00 12.00 ja 12.00 12.30 (koordinaattoreiden kokous) Bryssel Kokoushuone: Paul-Henri

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Ulkoasiainvaliokunta Ihmisoikeuksien alivaliokunta 2009 AFET_PV(2004)0728_3 PÖYTÄKIRJA kokous 28. heinäkuuta 2004 klo 9.00 11.00 Bryssel Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/2199(INI) 5.2.2009 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle transatlanttisten suhteiden tilasta Yhdysvaltain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0143(CNS) 18.12.2008 TARKISTUKSET 5-23 Mietintöluonnos Ieke van den Burg (PE416.275v01-00) direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta PE/VI/PV/03-09 PÖYTÄKIRJA kokous 28. huhtikuuta 2003 klo 15.00 18.30 ja 29. huhtikuuta 2003 klo 9.00 12.30 ja klo 15.00

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta PE/I/PV/01-12 PÖYTÄKIRJA Ylimääräinen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE /OJ/COR

Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE /OJ/COR Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE FI FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin

Lisätiedot

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel 31/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kehitysyhteistyövaliokunta 2009 PV/DEVE(2004)0830 PÖYTÄKIRJA Kokous 30. elokuuta 2004 klo 15.00 18.30 31. elokuuta 2004 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 sekä 1. syyskuuta 2004 klo

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/PV/03-17 PÖYTÄKIRJA kokous maanantai 3. marraskuuta 2003 klo 15.00 18.30 ja tiistai 4. marraskuuta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2016)1012_1 Kokous Keskiviikko 12. lokakuuta 2016 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

LIITE 1 ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

LIITE 1 ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE 1 ÄÄNESTYSTEN TULOKSET Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. per. (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Talousarvion valvontavaliokunta 2009 CONT(2005)0201_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 1. helmikuuta 2005 klo 15.00 18.30 2. helmikuuta 2005 klo 9.00 12.30 2. helmikuuta 2005 klo

Lisätiedot

LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 PE/XIV/PV/03-05 Maanantai 19. toukokuuta 2003 PÖYTÄKIRJA kokous 19. toukokuuta 2003 klo 15.00 18.30, 20. toukokuuta 2003 klo 9.30 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 LOPULLINEN A5-0299/2001 13. syyskuuta 2001 MIETINTÖ Komission XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (SEC(2001) 694 C5-0312/2001 2001/2130(COS)) Talous-

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0424_1 Kokous Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Bryssel

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 27. toukokuuta 2015 Bryssel 27/05/15 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2004 vp Keskiviikko 6.10.2004 kello 14.00-14.45 Läsnä nimenhuudossa pj. jäs. Jari Vilén /kok Heidi Hautala /vihr Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi /kd Marjo

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 LOPULLINEN A5-0362/2000 28. marraskuuta 2000 ***I MIETINTÖ 1. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/PV/19 PÖYTÄKIRJA kokous keskiviikkona 27. marraskuuta 2002 klo 15.30 18.30 ja torstaina 28. marraskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2006/0135(CNS) 11.9.2008 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 8.10.2012 24. TÄYSISTUNTO 27. 29. marraskuuta 2012 PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS ja TYÖOHJELMA AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/PV/02-20 PÖYTÄKIRJA kokous maanantaina 9. joulukuuta 2002 klo 15.00 18.30 1 tiistaina 10. joulukuuta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/PV/02-07 PÖYTÄKIRJA kokous 16. huhtikuuta 2002 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 ja 17. huhtikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset)

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 14. - 16. HEINÄKUUTA 2009 STRASBOURG JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) 13/7/09 PE FI Moninaisuudessaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 25. helmikuuta 2004 LOPULLINEN 2003/0232(CNS) LAUSUNTO teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA PE-5/QUEST/PV/2003-14 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA 17. joulukuuta 2003 klo 15.00 pidetystä kokouksesta Kokoussali N 3.5 Louise Weiss -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

19. ISTUNTO. 27. maaliskuuta 1. huhtikuuta 2010. Teneriffa (Espanja) ESITYSLISTALUONNOS (TARKISTETTU) ja TYÖOHJELMA

19. ISTUNTO. 27. maaliskuuta 1. huhtikuuta 2010. Teneriffa (Espanja) ESITYSLISTALUONNOS (TARKISTETTU) ja TYÖOHJELMA ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY 5. maaliskuuta 2010 19. ISTUNTO 27. maaliskuuta 1. huhtikuuta 2010 Teneriffa (Espanja) ESITYSLISTALUONNOS (TARKISTETTU) ja TYÖOHJELMA AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2007/2203(INI) 20.12.2007 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2014)0220_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 20. helmikuuta 2014 klo 9.00 13.30 Bryssel Kokoushuone: József

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/ACTA/01-07 PÖYTÄKIRJA tiistaina 10. huhtikuuta 2001 klo 15.00 18.30 ja keskiviikkona 11. huhtikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-6/QUEST/PV/2007-12 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA Kokous keskiviikkona 13. heinäkuuta 2007 klo 10.30 Kokoussali L6A100 Schuman-rakennus Luxemburg SISÄLTÖ 1. Vierailu kaikissa Luxemburgin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta PE/IX/PV/02-06 PÖYTÄKIRJA kokous tiistaina 26. maaliskuuta 2002 klo 15.00 18.30 1 ja keskiviikkona 27.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2014)1203_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 3. joulukuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0054/2017 6.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot