OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta suunnitelmasta. Suunnitelmalla on ollut kaksi lähtökohtaa: miten laitoksen tutkintoja pitäisi kehittää vuoteen 2004 mennessä ottaen huomioon toisaalta nykyisen oikeustieteellisen koulutuksen terävöittäminen ja toisaalta ns. Bolognan prosessi. 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston julkisoikeuden laitoksen perustaminen lukuvuoden alussa oli vastaus oikeustieteellisen koulutuksen erittäin suureen kysyntään Joensuun yliopistossa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana oikeustieteen opintoja suoritettiin runsaat 4000 opintoviikkoa. Koulutuksen kysyntä on jatkuvasti kasvanut: lukuvuoden aikana laitoksen opintoja suoritettiin jo 9200 opintoviikon verran. Suurta opintoviikkomäärää selittää osin se, että huomattava osa laitoksen opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita. Oikeustieteellisellä koulutuksella onkin Joensuun yliopistossa sekä pääaineopetukseen että sivuaineopetukseen liittyvä tehtävä. Oikeustieteitä pääaineena opiskelevien määrä on lukuvuoden alussa 353. Näistä 327 opiskelijaa tavoittelee hallintotieteiden maisterin ja 26 opiskelijaa hallintotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Laitoksen nimi muutettiin oikeustieteiden laitokseksi vuoden 2002 alussa, jolloin yliopiston filosofian opettajat ja opiskelijat siirrettiin hallinnollisesti oikeustieteiden laitokselle. Hallinnollisen muutoksen taustalla oli filosofian opettajakunnan kiinnostus oikeusfilosofiaa kohtaan. Filosofian pääaineopintoja harjoittaa tällä hetkellä 48 opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella on sen lyhyen toimintakauden aikana suoritettu kolme tohtorin, neljä lisensiaatin, 43 maisterin ja 20 kandidaatin tutkintoa. Suoritetut tutkinnot eivät kuitenkaan anna koko kuvaa laitoksen opetuksen laajuudesta: laskennallisesti lukuvuoden opintoviikkomäärä merkitsisi noin 55 maisterin tutkintoa. Päätoimisia opetusvirkoja tai virkasuhteita on laitokselle perustettu yhteensä 13. Professorin virat on perustettu julkisoikeuteen (valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen), vero-oikeuteen, ympäristöoikeuteen sekä käytännölliseen filosofiaan. Lukuvuoden alusta laitokselle on lisäksi perustettu kahden professorin määräaikaiset virkasuhteet, joista toinen on suunnattu erityisesti valtiosääntöoikeuteen ja toinen hallinto- ja kunnallisoikeuteen. Lehtorin virat (2) on erilaisin painotuksin suunnattu valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen. Yliassistentin viroista yksi on suunnattu erityisesti kunnallisoikeuteen, yksi eurooppalaiseen vero-oikeuteen ja yksi kansainväliseen kauppaoikeuteen. Assistentin virkoja on kaksi: yksi ympäristöoikeudessa ja yksi filosofiassa. Dosentteja laitoksella on 18 ja pää- tai osa-aikaisia tutkijoita tai tutkimusamanuensseja on yhteensä yhdeksän. Laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökuntan kuuluu siten - ilman aktiivisesti opetusta antavia dosentteja ja tuntiopettajia - 22 henkilöä. Lisäksi taloustieteiden laitokselle on perustettu kolme oikeustaloustieteen virkaa, jotka tukevat myös oikeustieteiden laitoksen opetusta ja tutkimusta: oikeustaloustieteen professorin, lehtorin ja assistentin virat. Oikeustaloustiede tutkii oikeusjärjestelmää taloustieteen tarjoamin keinoin.

2 Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen sijainti on siinä mielessä luonteva, että oikeustiede on pohjimmiltaan osa yhteiskuntatieteitä. Sijainti korostaa myös joensuulaisen oikeustieteen yhteyksiä toisaalta muihin yhteiskuntatieteisiin ja toisaalta yliopiston muihin koulutusaloihin. Käytännöllisen filosofian luonteva kytkeytyminen oikeustieteiden opetukseen, suuri sivuaineopiskelijoiden määrä sekä monitieteiset tutkimushankkeet osoittavat, että tällainen oikeustieteiden organisointimalli on tieteellisen ongelmanasettelun ja opiskelijavalinnan suhteen avoin ja sen seurauksena opetuksellisesti ja tutkimuksellisesti ilmeisen hedelmällinen. 2 HALLINTO-/OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen nykyinen koulutusidea poikkeaa oikeustieteellisten tiedekuntien yleistutkintoideasta ja koulutusprofiilista useissa kohtaa. 1) Joensuun yliopistossa oikeustieteellinen koulutus perustuu pääainemalliin ja tähtää nykyisellään valtiosääntö-, hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden, oikeustaloustieteen sekä oikeusteorian ja -filosofian asiantuntijoiden koulutukseen. Lisäksi kauppaoikeudessa voi suorittaa aineopinnot. Nykyisellään tutkinto ei pätevöitä oikeudellisiin yleisammatteihin (tuomarin, syyttäjän tai asianajajan ammatteihin). 2) Oikeustieteiden laitoksen koulutus sisältää oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi enemmän valinnaisuutta ja sen myötä enemmän mahdollisuuksia omaperäisten tutkintojen muodostamiseen. 3) Laitoksen opetustarjonta on laitoksen pääaineissa oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi laajempaa ja syvällisempää. Kun esimerkiksi ympäristöoikeuden aineopintoja voi opiskella oikeustieteellisissä tiedekunnissa noin 15 opintoviikkoa, voi Joensuun yliopistossa suorittaa näitä opintoja yhteensä 72 opintoviikkoa. 4) Laitoksen opiskelijavalinnoissa on alusta pitäen otettu huomioon aikuisopiskelijat. Kesän pääsykokeiden (20 opiskelupaikkaa) lisäksi laitoksen pääaineopiskelijaksi voivat hakeutua avoimen yliopiston opiskelijat (20 opiskelupaikkaa) sekä yliopistollisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat (15 opiskelupaikkaa). Kesän valintakoe on luonteeltaan aineistokoe, johon osallistuminen ei edellytä pitkäaikaista ulkolukua eikä kalliiden valmennuskurssien käymistä. Valintakokeella testataan opiskelijoiden motivaatiota oikeustieteellisiin opintoihin ja kykyä analysoida oikeustieteellistä aineistoa. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella opetetaan ja tutkitaan oikeustieteitä niillä oikeustieteen aloilla, jotka tukevat yliopiston profiilia. Joensuun yliopistossa ei ole tarjolla - eikä suunnitelmissa tarjota - hallintotieteitä (julkishallinto, kunnallispolitiikka jne.) Tampereen, Vaasan ja Lapin yliopistojen tapaan. Joensuun yliopistossa opiskelijat voivat erikoistua sellaisten oikeudellisten aineiden opintoihin, jotka liittyvät yliopiston painoaloihin, palvelevat yliopiston muita koulutusaloja, ja joihin nykyiset oikeustieteelliset tiedekunnat eivät tarjoa yhtä laajaa mahdollisuutta. Viimeksi sanotusta puhuu se, että oikeustieteiden laitoksen lyhyestä toimintakaudesta huolimatta laitoksella on suorittamassa joko toista perustutkintoa tai jatkotutkintoa yli 10 OTK-tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella ovat olemassa perusresurssit oikeustieteellistä koulutusta varten eikä oikeustieteellisten tutkintonimikkeiden käyttöönotto edellytä oleellista virkalisäystä. Oikeustieteellinen tutkimus ja jatkotutkintokoulutus on kansallisesti hyvin verkottunutta. Laitos on mukana esimerkiksi oikeustieteellisen alan valtakunnallisessa tutkijakoulussa (OMY). Sekä laitoksen jatkoopintojen tarjonta että laitoksen tutkijoiden lukumäärä on huomattava. Oikeustieteellisen koulutuksen alueellisessa saatavuudessa on suuri aukko Itä- ja Keski-Suomessa, mikä estää elinikäisen koulutuksen periaatteen toteutumista. Vaatimukset julkisten tehtävien hoidon oikeudellisesta moitteettomuudesta kasvavat ja niihin vastaaminen vaikeutuu suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, ellei oikeustieteellisen koulutuksen monipuolista ja alueellisesti tasapainoista tarjontaa turvata.

3 Työelämän ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet sekä kansainväliset esimerkit osoittavat, että tarve oikeustieteellisen erityisasiantuntemuksen lisäämiseen koulutusta eriyttämällä on suuri. Oikeustieteellisiä tutkintoja tulisi voida antaa koulutuksessa, jossa koulutus on tradition, menetelmän ja sisällön puolesta oikeustieteeseen perustuvaa koulutusta, ja jossa oikeusjärjestyksen laaja-alaisen hallinnan ohella pyritään erikoistumaan tietylle oikeudenalalle. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen järjestämän koulutuksen kehittämiseksi laajennetaan kaikille pääaineopiskelijoille pakollisia yksityisoikeuden ja rikos- ja prosessioikeuden opintoja sekä edellytetään, että pääaineopiskelijat suorittavat tietyn määrän valtiosääntöoikeuden, kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden opintoja riittävän oikeusjärjestystuntemuksen vahvistamiseksi. Lisäksi opiskelijoiden lainopillisia valmiuksia kehitetään niin, että he pystyvät työelämässä itsenäisesti ja entistä pätevämmin ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia. Näillä muutoksilla vahvistetaan opiskelijoiden työmarkkina- ja jatkokoulutuskelpoisuutta. 3 OIKEUSTIETEELLINEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tavoiteltava oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto muodostuu pääaineittain eriytyvällä tavalla. Opintojen laajuutta kuvataan seuraavassa ECTS-järjestelmän mukaisilla opintopisteillä (op). Lähtökohtana on, että kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja että opinnot voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Liitteessä 1 on esitetty alustava luonnos Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettävästä kandidaatin tutkinnosta. Tässä tutkinnossa oikeustieteen opintoja olisi yhteensä 130 opintopisteen verran (runsaat 2/3 tutkinnosta). Opiskelijat perehdytetään koko oikeusjärjestykseen, mutta pääainemallin mukaisesti jo kandidaatin tutkinnossa erikoistuttaisiin johonkin oikeudenalaan. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin opiskelijoiden lainopillisten valmiuksien kehittämiseen. Kandidaatin koulutus perustuisi pitkälti nykyisten pääaineiden varaan: pääaineita olisivat hallintooikeus, vero-oikeus ja ympäristöoikeus. Valtiosääntöoikeudesta ei kuitenkaan muodostettaisi kandidaatin tutkintoon sisältyvää pääainetta, vaan valtiosääntöoikeus voisi olla pääaineena vain oikeustieteen maisteriopintojen tutkijalinjalla. Sen sijaan kauppaoikeudesta, josta jo nykyisin on tarjolla aineopinnot, ja oikeustaloustieteestä muodostetaan yhteistyössä taloustieteen laitoksen kanssa uusi kandidaattitutkinnon pääaine kauppaoikeus ja talous. Tällä tuettaisiin myös yliopiston kauppatieteellistä koulutusta. Laitoksen uudeksi pääaineeksi nostetaan rikos- ja prosessioikeus, mihin liittyen suunnitellaan rikosja prosessioikeuden professorin viran perustamista. Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnoissa käsiteltäisiin rikosoikeuden yleisiä oppeja, rikoslainsäädäntöä, esitutkintaa, pakkokeinoja sekä prosessioikeuden yleisiä oppeja, myös hallintolainkäyttöä. Rikos- ja prosessioikeutta kandidaatin tutkinnon pääaineena opiskelleet suorittaisivat maisteritutkinnon lähinnä oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa. Rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot olisivat toisaalta suositeltava sivuaine niille, jotka haluaisivat hankkia valmiuksia oman pääaineensa mukaisissa tuomioistuinprosesseissa toimimista varten. Eurooppaoikeudesta järjestetään omia opintojaksoja, mutta näitä kysymyksiä sisältyy myös läpäisyperiaatteella kaikkien pääaineiden opintoihin. Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeudellinen kandidaatin koulutus toteutettaisiin pääosin suomenkielisenä koulutuksena. Sen sijaan kauppaoikeuden ja oikeustalouden kandidaattitutkinnossa osa kursseista luennoidaan englanniksi, koska näiden opintojen tulee luoda pohjaa kokonaan englanninkieliselle maisteriohjelmalle International Business Law. Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden aloitusopintojen laajuus olisi noin 15 opintopistettä. Suunniteltu valinnaisuus tekee kuitenkin mahdolliseksi laajentaa kieliopinnot kominkertaisiksi. Vaikka kandidaatin tutkinto on selkeästi oikeustieteellinen, siihen voisi kuitenkin sisältyä noin 35 pisteen

4 valinnaiset sivuaineopinnot. Näin esimerkiksi vero-oikeuteen erikoistuva kandidaatti voisi sisällyttää opintoihinsa lähes aineopintoja vastaavan osuuden taloustieteen opintoja. Valinnaisilla sivuaineopinnoilla mahdollistettaisiin sekä työelämän tarpeista että opiskelijoiden omasta mielenkiinnosta lähtevien erilaisten kandidaatin tutkintojen muodostuminen. 4 OIKEUSTIETEELLINEN MAISTERIN TUTKINTO Myös oikeustieteellinen maisterin tutkinto on tarkoitus rakentaa pääainemalliin perustuvaksi ja erikoistumisen sallivaksi tutkinnoksi. Suunnitelmana on, että oikeustieteiden laitoksella on tarjolla viisi erilaista maisteriopintojen kokonaisuutta: hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopinnot, oikeustieteen tutkijan maisteriopinnot sekä kokonaan englanninkielinen International Business Law -maisteriohjelma. Kaikissa tapauksissa maisteriopintoihin pääsy edellyttäisi vähintään kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkinnon laajuus olisi 120 opintopistettä ja tutkinto tulisi voida suorittaa kahdessa vuodessa. Liitteessä 2 on luonnosteltu Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettäviä maisteriopintoja. Maisteriopinnoissa pääaineen syventävien opintojen määrä sekä pakollisten oikeusteoreettisten ja filosofisten opintojen määrä vaihtelee jonkin verran maisteriopintojen luonteesta riippuen. Edellytyksenä hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopintoihin olisivat riittävät oikeusjärjestysopinnot sekä ao. oppiaineen aineopinnot taikka oikeustieteellisissä tiedekunnissa suoritetut vähintään kandidaattitasoiset opinnot. Maisteriopintojen nimittäminen hallintojuristin, verojuristin tai ympäristöjuristin opinnoiksi selkeyttää annettavan koulutuksen identiteettiä tiettyjen ammatillisten kvalifikaatioiden suuntaan ja osoittaa tavoitteena olevan tietyn oikeudenalan erikoisasiantuntijoiden kouluttaminen työelämän tarpeet huomioonottavalla tavalla. Maisterikoulutus ei kuitenkaan voi perustua vain työelämän akuutteihin tarpeisiin eikä työelämän jatkuvaa muutosta edes ole mahdollista tarkoin ennakoida. Maisteriopintojen tieteellisen tason varmistamiseksi opintoihin sisällytetään muun muassa käytännöllisestä filosofiasta ja oikeusteoriasta sisältönsä ammentavat, kaikille pakolliset tieteellisen ajattelun ja tieteellisten menetelmien opintojaksot. Filosofian ja alan opettajien kuuluminen oikeustieteiden laitokseen luo tällaiseen ratkaisuun poikkeuksellisen hyvät edellytykset. Maisteriopintoihin sisältyisi nykyiseen tapaan pro gradu-tutkielma, joka tehtäisiin hallintooikeudessa, vero-oikeudessa taikka ympäristöoikeudessa. Tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää muutakin kuin lainopillista metodia; tutkimusongelma määrää metodin, ei opetussuunnitelma. Opiskelijalle voitaisiin myöntää joitakin opintopisteitä myös siitä, että hän julkaisee tutkielmansa tiivistelmän joko tieteellisellä tai ammatillisella foorumilla. Hallinto-, vero- ja ympäristöjuristin maisteriopintojen valinnaiset sivuaineopinnot voisivat koostua mistä hyvänsä vähintään aineopintotasoisista sivuaineopinnoista. Oikeustieteiden laitoksen tavoitteena on olla mukana kehittämässä sellaisia - mahdollisuuksien mukaan monitieteisiä - sivuaineopintoja, jotka vahvistavat opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuutta. Jo nyt oikeustieteiden laitos on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi monitieteisiä ympäristönsuojelun opintoja (35 ov) sekä sosiaali- ja terveysalan juridiikan koulutusohjelma (20 ov). Vastaavankaltaisia opintokokonaisuuksia on tarkoitus kehittää kaikkiin edellä mainittuihin maisteriopintoihin. Oikeustieteen tutkijan maisteriopintojen ideana on mahdollistaa tutkijauralle erikoistuminen jo yliopistollisten opintojen alkuvaiheissa. Oikeustieteen tutkijaksi koulutettavan pääaineena voisi olla valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus, ympäristöoikeus tai rikos- ja prosessioikeus. Näihin maisteriopintoihin olisi kelpoinen sellainen oikeudellisen kandidaattitutkinnon suorittanut henkilö, jonka opintoihin sisältyvät riittävät oikeusjärjestysopinnot, soveltuvat aineopinnot sekä filosofian perusopinnot. Tutkijaurasta kiinnostuvan henkilön kannattaa tällöin suorittaa vaadittavat filosofian opinnot jo kandidaatin tutkinnon sivuaineena.

5 Oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa voisi pääaineena olla myös oikeusteoria- ja filosofia. Tämä pääaine soveltuu yhtälailla oikeustieteellisen kandidaatin tutkinnon kuin filosofian kandidaattitutkinnon suorittaneiden maisteriopintojen pääaineeksi. Oikeusteorian ja filosofian maisteriopintoihin valittavalla tulisi olla riittävät oikeusjärjestysopinnot ja joko filosofian aineopinnot ja jonkin oikeudenalan perusopinnot taikka jonkin oikeudenalan aineopinnot ja filosofian perusopinnot. Oikeusteoria ja -filosofia -oppiaineesta vastaavat ympäristöoikeuden professori ja käytännöllisen filosofian professori. Erityinen huomio oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa kiinnitettäisiin filosofian ja oikeusteorian opintoihin (laajuus vähintään 25 op) sekä siihen, että opinnot kehittävät valmiuksia tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. International Business Law ohjelma järjestetään kokonaan englannin kielellä: sekä opetus että oppimateriaali olisivat englanninkielistä. Sisällöllisesti opintoja voi luonnehtia niin, että oikeudellisia ongelmia ei tarkasteltaisi niinkään kotimaisen lainsäädännön valossa kuin nimenomaan kansainvälisessä oikeudellisessa kontekstissa. Tällä tavoin opetus palvelisi sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Maisteriohjelma loisi valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin yrityselämässä ja erilaisiin lakimiestehtäviin. Maisteriohjelman erityislaadusta johtuen pääaineen syventävät opinnot olisivat laajemmat kuin muissa pääaineissa, yhteensä noin 70 opintopistettä. 5 KOULUTUKSEN TOTEUTUS Kaikille kandidaattikoulutukseen otettaville tulee taata mahdollisuus jatkaa maisteriopinnoissa. Edellä esitellyt maisteriopinnot on tavoitteena mitoittaa niin, että kustakin maisteriopintojen vaihtoehdosta valmistuisi vuosittain noin 10 maisteria, yhteensä siis noin 50 oikeustieteiden maisteria. Oikeustieteiden laitoksen käsitys on, että edellä kuvatun oikeustieteellisen kandidaatin tutkintokoulutuksen toteuttaminen edellyttäisi laitoksen asiantuntemuksen vahvistamista rikos- ja prosessioikeuteen sekä yksityisoikeuteen suuntautuvilla voimavaroilla. Ensimmäisenä tulisi perustaa rikosja prosessioikeuden professorin virka. Yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa pyrittäisiin harjoittamaan erityisesti kandidaatin tutkinnossa kaikille pakollisten Yksityisoikeuden perusteet - opintojen järjestämisessä, kauppaoikeus ja talous -pääaineen kandidaattiopintojen järjestämisessä sekä englanninkielisen International Business Law -maisteriohjelman järjestämisessä. Uusimuotoinen koulutus voisi käynnistyä lukuvuoden alussa.

6 Oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto 180 op LIITE 1 YLEISOPINNOT (15 op) - yliopisto opetus- ja tutkimuslaitoksena - atk opinnot - kieliopinnot - viestintäopinnot YHTEISET PAKOLLISET OIKEUSJÄRJESTYS- JA METODIOPINNOT (80 op) Johdatus oikeusajatteluun ja oikeusjärjestykseen (10 op) - oikeusteorian ja filosofian perusteet - oikeushistorian, -sosiologian, -talouden ja politiikan perusteet - oikeudellisen informaation hallinnan perusteet - kansainväliset oikeusjärjestelmät - Suomen oikeusjärjestyksen ominaispiirteet Yksityisoikeuden perusteet (20 op) - siviilioikeuden perusteet - kauppaoikeuden perusteet - esineoikeuden perusteet - perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (15 op) - rikosoikeuden perusteet - esitutkinta ja täytäntöönpano - prosessioikeuden perusteet Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden perusteet (10 op) - yleishallinto-oikeus - vero-oikeuden perusteet - ympäristöoikeuden perusteet Valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden perusteet (15 op) - kansainvälinen oikeus - Suomen valtiosääntöoikeus - perus- ja ihmisoikeudet - eurooppaoikeus Lainopilliset metodiopinnot (10 op) - oikeudellisen sääntelyn harjoituskurssi - hallinto-oikeudellisen ratkaisutoiminnan harjoituskurssi - oikeusturvajärjestelmän harjoituskurssi PÄÄAINEITTAIN ERIYTYVÄT AINEOPINNOT (50 op) Osa aineopinnoista (10 op) sisältyy yhteisiin pakollisiin oikeusjärjestysopintoihin. Kaikkiin aineopintoihin sisältyvät lisäksi oikeustapausharjoitukset, proseminaari ja kandidaatin tutkielma. Hallinto-oikeuden aineopinnot - yleishallinto-oikeuden erityiskysymykset - kunnallisoikeus - finanssihallinto-oikeus - työ- ja virkamiesoikeus - koulutusoikeus - sosiaalioikeus - poliisi- ja pelastusoikeus Vero-oikeuden aineopinnot - henkilövero-oikeus - perintö- ja lahjavero-oikeus - elinkeinovero-oikeus - maatalousvero-oikeus - kulutusvero-oikeus - verotusmenettelyoikeus - kansainvälinen vero-oikeus VALINNAISET SIVUAINEOPINNOT (35 op) Ympäristöoikeuden aineopinnot - ympäristönsuojeluoikeus - luonnon- ja kulttuuriympäristönsuojelu - ympäristövastuu - kaavoitus ja rakentaminen - metsäoikeus ja muu luonnonvaraoikeus - EU ympäristöoikeus - kansainvälinen ympäristöoikeus - ympäristöpolitiikan ohjauskeinot - energiaoikeus Kauppaoikeuden ja talouden opinnot - yritysoikeuden ja yritystalouden perusteet - kilpailu- ja yhtiöoikeus taloudellisesta näkökulmasta - oikeustaloustieteen metodologiset perusteet - luotto- ja vakuusoikeus - konkurssi ja yrityssaneeraus - ulkomaankaupan oikeuskysymyksiä - soveltava ulkomaankauppaoikeus - immateriaalioikeus - tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus - sopimus- ja vahingonkorvausoikeus Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot - rikosoikeuden yleiset opit - rikoslainsäädäntö - esitutkinta ja pakkokeinot - prosessioikeuden yleiset opit - oikeudenkäyntimenettely, ml. hallintolainkäyttö

7 Oikeustieteellinen maisterin tutkinto 120 op LIITE 2 HALLINTOJURISTI - hallinto-oikeuden yleiset opit - eurooppalainen hallinto-oikeus - julkisoikeudellinen päätöksenteko - julkisten palvelujen tuotanto - hallinto-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot VEROJURISTI - verotuksen teoria, verotuksen yleiset opit ja veropolitiikka - kansainvälinen verotus ja eurooppavero-oikeus - yksityishenkilöiden verokysymykset - yritysten verokysymykset - vero-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot YMPÄRISTÖJURISTI - monitieteisen ympäristöoikeuden yleiset opit - ympäristöoikeus ympäristötutkimuksena ja oikeustieteenä - ympäristöoikeuden filosofinen ja eettinen perusta - ympäristöoikeuden kenttäkurssi Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot OIKEUSTIETEEN TUTKIJA (jos pääaine oikeusteoria ja filosofia:) - oikeustieteen oppihistoria ja tieteenteoria - normiteoria - laintulkinnan ja faktapremissien teoria - oikeusteorian dialogiluennot - klassikkolukupiiri Tieteelliset menetelmäopinnot (25 op) - oikeusteoria I ja II - oikeustieteen metodiseminaari - kaksi seuraavista: etiikka, yhteiskuntafilosofia, oikeudellinen argumentaatio, oikeusfilosofia tai tieteenfilosofia Valinnaiset opinnot (50 op) INTERNATIONAL BUSINESS LAW Graduate Studies In International Business Law (35 cr) - WTO Law - EC Tax Law - State Aids under EC Law - Advanced Course of Competition Law - International Labour Law - International Financial Law - International Intellectual Property Law - International Environmental and Energy Law Graduate Studies In Legal Theory (15 cr) - Comparative Law - Advanced Course of Law and Economics - Advanced Course of Organization Theory - Graduate Seminar Master s Thesis (30 cr) Optional Courses (40 cr)

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-11.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.-19.9. X X X X X X 5311304 Yleishallinto-oikeus

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 22.11.2011 OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE Nykytilanne Niin sanottuja yleisjuristitutkintoja (oikeusnotaari ja oikeustieteen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS 2014-2016 Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista ja vahvaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen osaamista ympäristöalan työtehtäviin. Nykyisin niissä arvostetaan

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014. 1 Oikeustieteiden laitos

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014. 1 Oikeustieteiden laitos 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014 1 Oikeustieteiden laitos 1.1 Oikeustieteiden opiskelun yleiset periaatteet 1.1.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tuutorointi Jokainen opiskelija

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Susanna Järvelin-Pasanen, TtM, Eur.Erg. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Ergonomia Terve Suomi 2012 -seminaari 24.5.2012

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

MatkailututkiMus pääaineena

MatkailututkiMus pääaineena YliOpistOtutkinnOt UNIVERSITY DEGREES MatkailututkiMus pääaineena 180 op / Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / Bachelor of social sciences 120 op / Yhteiskuntatieteiden maisteri / Master of social sciences

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN TENTAATTORIT (pl. filosofia) LUKUVUONNA

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN TENTAATTORIT (pl. filosofia) LUKUVUONNA Yleiset oikeusjärjestysopinnot 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (ei kuulusteluja) Niko Soininen 5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Toomas Kotkas Tapio Määttä (syyslk) 5311004

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus 1 Tampereen yliisto Johtamiskorkeakoulu Pekka Nykänen 17.4.2012 päivitetty 19.6.2012 Siirtymäsäännökset vuosien 2012 201etussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot