OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta suunnitelmasta. Suunnitelmalla on ollut kaksi lähtökohtaa: miten laitoksen tutkintoja pitäisi kehittää vuoteen 2004 mennessä ottaen huomioon toisaalta nykyisen oikeustieteellisen koulutuksen terävöittäminen ja toisaalta ns. Bolognan prosessi. 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston julkisoikeuden laitoksen perustaminen lukuvuoden alussa oli vastaus oikeustieteellisen koulutuksen erittäin suureen kysyntään Joensuun yliopistossa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana oikeustieteen opintoja suoritettiin runsaat 4000 opintoviikkoa. Koulutuksen kysyntä on jatkuvasti kasvanut: lukuvuoden aikana laitoksen opintoja suoritettiin jo 9200 opintoviikon verran. Suurta opintoviikkomäärää selittää osin se, että huomattava osa laitoksen opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita. Oikeustieteellisellä koulutuksella onkin Joensuun yliopistossa sekä pääaineopetukseen että sivuaineopetukseen liittyvä tehtävä. Oikeustieteitä pääaineena opiskelevien määrä on lukuvuoden alussa 353. Näistä 327 opiskelijaa tavoittelee hallintotieteiden maisterin ja 26 opiskelijaa hallintotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Laitoksen nimi muutettiin oikeustieteiden laitokseksi vuoden 2002 alussa, jolloin yliopiston filosofian opettajat ja opiskelijat siirrettiin hallinnollisesti oikeustieteiden laitokselle. Hallinnollisen muutoksen taustalla oli filosofian opettajakunnan kiinnostus oikeusfilosofiaa kohtaan. Filosofian pääaineopintoja harjoittaa tällä hetkellä 48 opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella on sen lyhyen toimintakauden aikana suoritettu kolme tohtorin, neljä lisensiaatin, 43 maisterin ja 20 kandidaatin tutkintoa. Suoritetut tutkinnot eivät kuitenkaan anna koko kuvaa laitoksen opetuksen laajuudesta: laskennallisesti lukuvuoden opintoviikkomäärä merkitsisi noin 55 maisterin tutkintoa. Päätoimisia opetusvirkoja tai virkasuhteita on laitokselle perustettu yhteensä 13. Professorin virat on perustettu julkisoikeuteen (valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen), vero-oikeuteen, ympäristöoikeuteen sekä käytännölliseen filosofiaan. Lukuvuoden alusta laitokselle on lisäksi perustettu kahden professorin määräaikaiset virkasuhteet, joista toinen on suunnattu erityisesti valtiosääntöoikeuteen ja toinen hallinto- ja kunnallisoikeuteen. Lehtorin virat (2) on erilaisin painotuksin suunnattu valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen. Yliassistentin viroista yksi on suunnattu erityisesti kunnallisoikeuteen, yksi eurooppalaiseen vero-oikeuteen ja yksi kansainväliseen kauppaoikeuteen. Assistentin virkoja on kaksi: yksi ympäristöoikeudessa ja yksi filosofiassa. Dosentteja laitoksella on 18 ja pää- tai osa-aikaisia tutkijoita tai tutkimusamanuensseja on yhteensä yhdeksän. Laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökuntan kuuluu siten - ilman aktiivisesti opetusta antavia dosentteja ja tuntiopettajia - 22 henkilöä. Lisäksi taloustieteiden laitokselle on perustettu kolme oikeustaloustieteen virkaa, jotka tukevat myös oikeustieteiden laitoksen opetusta ja tutkimusta: oikeustaloustieteen professorin, lehtorin ja assistentin virat. Oikeustaloustiede tutkii oikeusjärjestelmää taloustieteen tarjoamin keinoin.

2 Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen sijainti on siinä mielessä luonteva, että oikeustiede on pohjimmiltaan osa yhteiskuntatieteitä. Sijainti korostaa myös joensuulaisen oikeustieteen yhteyksiä toisaalta muihin yhteiskuntatieteisiin ja toisaalta yliopiston muihin koulutusaloihin. Käytännöllisen filosofian luonteva kytkeytyminen oikeustieteiden opetukseen, suuri sivuaineopiskelijoiden määrä sekä monitieteiset tutkimushankkeet osoittavat, että tällainen oikeustieteiden organisointimalli on tieteellisen ongelmanasettelun ja opiskelijavalinnan suhteen avoin ja sen seurauksena opetuksellisesti ja tutkimuksellisesti ilmeisen hedelmällinen. 2 HALLINTO-/OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen nykyinen koulutusidea poikkeaa oikeustieteellisten tiedekuntien yleistutkintoideasta ja koulutusprofiilista useissa kohtaa. 1) Joensuun yliopistossa oikeustieteellinen koulutus perustuu pääainemalliin ja tähtää nykyisellään valtiosääntö-, hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden, oikeustaloustieteen sekä oikeusteorian ja -filosofian asiantuntijoiden koulutukseen. Lisäksi kauppaoikeudessa voi suorittaa aineopinnot. Nykyisellään tutkinto ei pätevöitä oikeudellisiin yleisammatteihin (tuomarin, syyttäjän tai asianajajan ammatteihin). 2) Oikeustieteiden laitoksen koulutus sisältää oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi enemmän valinnaisuutta ja sen myötä enemmän mahdollisuuksia omaperäisten tutkintojen muodostamiseen. 3) Laitoksen opetustarjonta on laitoksen pääaineissa oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi laajempaa ja syvällisempää. Kun esimerkiksi ympäristöoikeuden aineopintoja voi opiskella oikeustieteellisissä tiedekunnissa noin 15 opintoviikkoa, voi Joensuun yliopistossa suorittaa näitä opintoja yhteensä 72 opintoviikkoa. 4) Laitoksen opiskelijavalinnoissa on alusta pitäen otettu huomioon aikuisopiskelijat. Kesän pääsykokeiden (20 opiskelupaikkaa) lisäksi laitoksen pääaineopiskelijaksi voivat hakeutua avoimen yliopiston opiskelijat (20 opiskelupaikkaa) sekä yliopistollisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat (15 opiskelupaikkaa). Kesän valintakoe on luonteeltaan aineistokoe, johon osallistuminen ei edellytä pitkäaikaista ulkolukua eikä kalliiden valmennuskurssien käymistä. Valintakokeella testataan opiskelijoiden motivaatiota oikeustieteellisiin opintoihin ja kykyä analysoida oikeustieteellistä aineistoa. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella opetetaan ja tutkitaan oikeustieteitä niillä oikeustieteen aloilla, jotka tukevat yliopiston profiilia. Joensuun yliopistossa ei ole tarjolla - eikä suunnitelmissa tarjota - hallintotieteitä (julkishallinto, kunnallispolitiikka jne.) Tampereen, Vaasan ja Lapin yliopistojen tapaan. Joensuun yliopistossa opiskelijat voivat erikoistua sellaisten oikeudellisten aineiden opintoihin, jotka liittyvät yliopiston painoaloihin, palvelevat yliopiston muita koulutusaloja, ja joihin nykyiset oikeustieteelliset tiedekunnat eivät tarjoa yhtä laajaa mahdollisuutta. Viimeksi sanotusta puhuu se, että oikeustieteiden laitoksen lyhyestä toimintakaudesta huolimatta laitoksella on suorittamassa joko toista perustutkintoa tai jatkotutkintoa yli 10 OTK-tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella ovat olemassa perusresurssit oikeustieteellistä koulutusta varten eikä oikeustieteellisten tutkintonimikkeiden käyttöönotto edellytä oleellista virkalisäystä. Oikeustieteellinen tutkimus ja jatkotutkintokoulutus on kansallisesti hyvin verkottunutta. Laitos on mukana esimerkiksi oikeustieteellisen alan valtakunnallisessa tutkijakoulussa (OMY). Sekä laitoksen jatkoopintojen tarjonta että laitoksen tutkijoiden lukumäärä on huomattava. Oikeustieteellisen koulutuksen alueellisessa saatavuudessa on suuri aukko Itä- ja Keski-Suomessa, mikä estää elinikäisen koulutuksen periaatteen toteutumista. Vaatimukset julkisten tehtävien hoidon oikeudellisesta moitteettomuudesta kasvavat ja niihin vastaaminen vaikeutuu suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, ellei oikeustieteellisen koulutuksen monipuolista ja alueellisesti tasapainoista tarjontaa turvata.

3 Työelämän ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet sekä kansainväliset esimerkit osoittavat, että tarve oikeustieteellisen erityisasiantuntemuksen lisäämiseen koulutusta eriyttämällä on suuri. Oikeustieteellisiä tutkintoja tulisi voida antaa koulutuksessa, jossa koulutus on tradition, menetelmän ja sisällön puolesta oikeustieteeseen perustuvaa koulutusta, ja jossa oikeusjärjestyksen laaja-alaisen hallinnan ohella pyritään erikoistumaan tietylle oikeudenalalle. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen järjestämän koulutuksen kehittämiseksi laajennetaan kaikille pääaineopiskelijoille pakollisia yksityisoikeuden ja rikos- ja prosessioikeuden opintoja sekä edellytetään, että pääaineopiskelijat suorittavat tietyn määrän valtiosääntöoikeuden, kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden opintoja riittävän oikeusjärjestystuntemuksen vahvistamiseksi. Lisäksi opiskelijoiden lainopillisia valmiuksia kehitetään niin, että he pystyvät työelämässä itsenäisesti ja entistä pätevämmin ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia. Näillä muutoksilla vahvistetaan opiskelijoiden työmarkkina- ja jatkokoulutuskelpoisuutta. 3 OIKEUSTIETEELLINEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tavoiteltava oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto muodostuu pääaineittain eriytyvällä tavalla. Opintojen laajuutta kuvataan seuraavassa ECTS-järjestelmän mukaisilla opintopisteillä (op). Lähtökohtana on, että kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja että opinnot voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Liitteessä 1 on esitetty alustava luonnos Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettävästä kandidaatin tutkinnosta. Tässä tutkinnossa oikeustieteen opintoja olisi yhteensä 130 opintopisteen verran (runsaat 2/3 tutkinnosta). Opiskelijat perehdytetään koko oikeusjärjestykseen, mutta pääainemallin mukaisesti jo kandidaatin tutkinnossa erikoistuttaisiin johonkin oikeudenalaan. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin opiskelijoiden lainopillisten valmiuksien kehittämiseen. Kandidaatin koulutus perustuisi pitkälti nykyisten pääaineiden varaan: pääaineita olisivat hallintooikeus, vero-oikeus ja ympäristöoikeus. Valtiosääntöoikeudesta ei kuitenkaan muodostettaisi kandidaatin tutkintoon sisältyvää pääainetta, vaan valtiosääntöoikeus voisi olla pääaineena vain oikeustieteen maisteriopintojen tutkijalinjalla. Sen sijaan kauppaoikeudesta, josta jo nykyisin on tarjolla aineopinnot, ja oikeustaloustieteestä muodostetaan yhteistyössä taloustieteen laitoksen kanssa uusi kandidaattitutkinnon pääaine kauppaoikeus ja talous. Tällä tuettaisiin myös yliopiston kauppatieteellistä koulutusta. Laitoksen uudeksi pääaineeksi nostetaan rikos- ja prosessioikeus, mihin liittyen suunnitellaan rikosja prosessioikeuden professorin viran perustamista. Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnoissa käsiteltäisiin rikosoikeuden yleisiä oppeja, rikoslainsäädäntöä, esitutkintaa, pakkokeinoja sekä prosessioikeuden yleisiä oppeja, myös hallintolainkäyttöä. Rikos- ja prosessioikeutta kandidaatin tutkinnon pääaineena opiskelleet suorittaisivat maisteritutkinnon lähinnä oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa. Rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot olisivat toisaalta suositeltava sivuaine niille, jotka haluaisivat hankkia valmiuksia oman pääaineensa mukaisissa tuomioistuinprosesseissa toimimista varten. Eurooppaoikeudesta järjestetään omia opintojaksoja, mutta näitä kysymyksiä sisältyy myös läpäisyperiaatteella kaikkien pääaineiden opintoihin. Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeudellinen kandidaatin koulutus toteutettaisiin pääosin suomenkielisenä koulutuksena. Sen sijaan kauppaoikeuden ja oikeustalouden kandidaattitutkinnossa osa kursseista luennoidaan englanniksi, koska näiden opintojen tulee luoda pohjaa kokonaan englanninkieliselle maisteriohjelmalle International Business Law. Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden aloitusopintojen laajuus olisi noin 15 opintopistettä. Suunniteltu valinnaisuus tekee kuitenkin mahdolliseksi laajentaa kieliopinnot kominkertaisiksi. Vaikka kandidaatin tutkinto on selkeästi oikeustieteellinen, siihen voisi kuitenkin sisältyä noin 35 pisteen

4 valinnaiset sivuaineopinnot. Näin esimerkiksi vero-oikeuteen erikoistuva kandidaatti voisi sisällyttää opintoihinsa lähes aineopintoja vastaavan osuuden taloustieteen opintoja. Valinnaisilla sivuaineopinnoilla mahdollistettaisiin sekä työelämän tarpeista että opiskelijoiden omasta mielenkiinnosta lähtevien erilaisten kandidaatin tutkintojen muodostuminen. 4 OIKEUSTIETEELLINEN MAISTERIN TUTKINTO Myös oikeustieteellinen maisterin tutkinto on tarkoitus rakentaa pääainemalliin perustuvaksi ja erikoistumisen sallivaksi tutkinnoksi. Suunnitelmana on, että oikeustieteiden laitoksella on tarjolla viisi erilaista maisteriopintojen kokonaisuutta: hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopinnot, oikeustieteen tutkijan maisteriopinnot sekä kokonaan englanninkielinen International Business Law -maisteriohjelma. Kaikissa tapauksissa maisteriopintoihin pääsy edellyttäisi vähintään kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkinnon laajuus olisi 120 opintopistettä ja tutkinto tulisi voida suorittaa kahdessa vuodessa. Liitteessä 2 on luonnosteltu Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettäviä maisteriopintoja. Maisteriopinnoissa pääaineen syventävien opintojen määrä sekä pakollisten oikeusteoreettisten ja filosofisten opintojen määrä vaihtelee jonkin verran maisteriopintojen luonteesta riippuen. Edellytyksenä hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopintoihin olisivat riittävät oikeusjärjestysopinnot sekä ao. oppiaineen aineopinnot taikka oikeustieteellisissä tiedekunnissa suoritetut vähintään kandidaattitasoiset opinnot. Maisteriopintojen nimittäminen hallintojuristin, verojuristin tai ympäristöjuristin opinnoiksi selkeyttää annettavan koulutuksen identiteettiä tiettyjen ammatillisten kvalifikaatioiden suuntaan ja osoittaa tavoitteena olevan tietyn oikeudenalan erikoisasiantuntijoiden kouluttaminen työelämän tarpeet huomioonottavalla tavalla. Maisterikoulutus ei kuitenkaan voi perustua vain työelämän akuutteihin tarpeisiin eikä työelämän jatkuvaa muutosta edes ole mahdollista tarkoin ennakoida. Maisteriopintojen tieteellisen tason varmistamiseksi opintoihin sisällytetään muun muassa käytännöllisestä filosofiasta ja oikeusteoriasta sisältönsä ammentavat, kaikille pakolliset tieteellisen ajattelun ja tieteellisten menetelmien opintojaksot. Filosofian ja alan opettajien kuuluminen oikeustieteiden laitokseen luo tällaiseen ratkaisuun poikkeuksellisen hyvät edellytykset. Maisteriopintoihin sisältyisi nykyiseen tapaan pro gradu-tutkielma, joka tehtäisiin hallintooikeudessa, vero-oikeudessa taikka ympäristöoikeudessa. Tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää muutakin kuin lainopillista metodia; tutkimusongelma määrää metodin, ei opetussuunnitelma. Opiskelijalle voitaisiin myöntää joitakin opintopisteitä myös siitä, että hän julkaisee tutkielmansa tiivistelmän joko tieteellisellä tai ammatillisella foorumilla. Hallinto-, vero- ja ympäristöjuristin maisteriopintojen valinnaiset sivuaineopinnot voisivat koostua mistä hyvänsä vähintään aineopintotasoisista sivuaineopinnoista. Oikeustieteiden laitoksen tavoitteena on olla mukana kehittämässä sellaisia - mahdollisuuksien mukaan monitieteisiä - sivuaineopintoja, jotka vahvistavat opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuutta. Jo nyt oikeustieteiden laitos on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi monitieteisiä ympäristönsuojelun opintoja (35 ov) sekä sosiaali- ja terveysalan juridiikan koulutusohjelma (20 ov). Vastaavankaltaisia opintokokonaisuuksia on tarkoitus kehittää kaikkiin edellä mainittuihin maisteriopintoihin. Oikeustieteen tutkijan maisteriopintojen ideana on mahdollistaa tutkijauralle erikoistuminen jo yliopistollisten opintojen alkuvaiheissa. Oikeustieteen tutkijaksi koulutettavan pääaineena voisi olla valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus, ympäristöoikeus tai rikos- ja prosessioikeus. Näihin maisteriopintoihin olisi kelpoinen sellainen oikeudellisen kandidaattitutkinnon suorittanut henkilö, jonka opintoihin sisältyvät riittävät oikeusjärjestysopinnot, soveltuvat aineopinnot sekä filosofian perusopinnot. Tutkijaurasta kiinnostuvan henkilön kannattaa tällöin suorittaa vaadittavat filosofian opinnot jo kandidaatin tutkinnon sivuaineena.

5 Oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa voisi pääaineena olla myös oikeusteoria- ja filosofia. Tämä pääaine soveltuu yhtälailla oikeustieteellisen kandidaatin tutkinnon kuin filosofian kandidaattitutkinnon suorittaneiden maisteriopintojen pääaineeksi. Oikeusteorian ja filosofian maisteriopintoihin valittavalla tulisi olla riittävät oikeusjärjestysopinnot ja joko filosofian aineopinnot ja jonkin oikeudenalan perusopinnot taikka jonkin oikeudenalan aineopinnot ja filosofian perusopinnot. Oikeusteoria ja -filosofia -oppiaineesta vastaavat ympäristöoikeuden professori ja käytännöllisen filosofian professori. Erityinen huomio oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa kiinnitettäisiin filosofian ja oikeusteorian opintoihin (laajuus vähintään 25 op) sekä siihen, että opinnot kehittävät valmiuksia tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. International Business Law ohjelma järjestetään kokonaan englannin kielellä: sekä opetus että oppimateriaali olisivat englanninkielistä. Sisällöllisesti opintoja voi luonnehtia niin, että oikeudellisia ongelmia ei tarkasteltaisi niinkään kotimaisen lainsäädännön valossa kuin nimenomaan kansainvälisessä oikeudellisessa kontekstissa. Tällä tavoin opetus palvelisi sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Maisteriohjelma loisi valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin yrityselämässä ja erilaisiin lakimiestehtäviin. Maisteriohjelman erityislaadusta johtuen pääaineen syventävät opinnot olisivat laajemmat kuin muissa pääaineissa, yhteensä noin 70 opintopistettä. 5 KOULUTUKSEN TOTEUTUS Kaikille kandidaattikoulutukseen otettaville tulee taata mahdollisuus jatkaa maisteriopinnoissa. Edellä esitellyt maisteriopinnot on tavoitteena mitoittaa niin, että kustakin maisteriopintojen vaihtoehdosta valmistuisi vuosittain noin 10 maisteria, yhteensä siis noin 50 oikeustieteiden maisteria. Oikeustieteiden laitoksen käsitys on, että edellä kuvatun oikeustieteellisen kandidaatin tutkintokoulutuksen toteuttaminen edellyttäisi laitoksen asiantuntemuksen vahvistamista rikos- ja prosessioikeuteen sekä yksityisoikeuteen suuntautuvilla voimavaroilla. Ensimmäisenä tulisi perustaa rikosja prosessioikeuden professorin virka. Yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa pyrittäisiin harjoittamaan erityisesti kandidaatin tutkinnossa kaikille pakollisten Yksityisoikeuden perusteet - opintojen järjestämisessä, kauppaoikeus ja talous -pääaineen kandidaattiopintojen järjestämisessä sekä englanninkielisen International Business Law -maisteriohjelman järjestämisessä. Uusimuotoinen koulutus voisi käynnistyä lukuvuoden alussa.

6 Oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto 180 op LIITE 1 YLEISOPINNOT (15 op) - yliopisto opetus- ja tutkimuslaitoksena - atk opinnot - kieliopinnot - viestintäopinnot YHTEISET PAKOLLISET OIKEUSJÄRJESTYS- JA METODIOPINNOT (80 op) Johdatus oikeusajatteluun ja oikeusjärjestykseen (10 op) - oikeusteorian ja filosofian perusteet - oikeushistorian, -sosiologian, -talouden ja politiikan perusteet - oikeudellisen informaation hallinnan perusteet - kansainväliset oikeusjärjestelmät - Suomen oikeusjärjestyksen ominaispiirteet Yksityisoikeuden perusteet (20 op) - siviilioikeuden perusteet - kauppaoikeuden perusteet - esineoikeuden perusteet - perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (15 op) - rikosoikeuden perusteet - esitutkinta ja täytäntöönpano - prosessioikeuden perusteet Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden perusteet (10 op) - yleishallinto-oikeus - vero-oikeuden perusteet - ympäristöoikeuden perusteet Valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden perusteet (15 op) - kansainvälinen oikeus - Suomen valtiosääntöoikeus - perus- ja ihmisoikeudet - eurooppaoikeus Lainopilliset metodiopinnot (10 op) - oikeudellisen sääntelyn harjoituskurssi - hallinto-oikeudellisen ratkaisutoiminnan harjoituskurssi - oikeusturvajärjestelmän harjoituskurssi PÄÄAINEITTAIN ERIYTYVÄT AINEOPINNOT (50 op) Osa aineopinnoista (10 op) sisältyy yhteisiin pakollisiin oikeusjärjestysopintoihin. Kaikkiin aineopintoihin sisältyvät lisäksi oikeustapausharjoitukset, proseminaari ja kandidaatin tutkielma. Hallinto-oikeuden aineopinnot - yleishallinto-oikeuden erityiskysymykset - kunnallisoikeus - finanssihallinto-oikeus - työ- ja virkamiesoikeus - koulutusoikeus - sosiaalioikeus - poliisi- ja pelastusoikeus Vero-oikeuden aineopinnot - henkilövero-oikeus - perintö- ja lahjavero-oikeus - elinkeinovero-oikeus - maatalousvero-oikeus - kulutusvero-oikeus - verotusmenettelyoikeus - kansainvälinen vero-oikeus VALINNAISET SIVUAINEOPINNOT (35 op) Ympäristöoikeuden aineopinnot - ympäristönsuojeluoikeus - luonnon- ja kulttuuriympäristönsuojelu - ympäristövastuu - kaavoitus ja rakentaminen - metsäoikeus ja muu luonnonvaraoikeus - EU ympäristöoikeus - kansainvälinen ympäristöoikeus - ympäristöpolitiikan ohjauskeinot - energiaoikeus Kauppaoikeuden ja talouden opinnot - yritysoikeuden ja yritystalouden perusteet - kilpailu- ja yhtiöoikeus taloudellisesta näkökulmasta - oikeustaloustieteen metodologiset perusteet - luotto- ja vakuusoikeus - konkurssi ja yrityssaneeraus - ulkomaankaupan oikeuskysymyksiä - soveltava ulkomaankauppaoikeus - immateriaalioikeus - tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus - sopimus- ja vahingonkorvausoikeus Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot - rikosoikeuden yleiset opit - rikoslainsäädäntö - esitutkinta ja pakkokeinot - prosessioikeuden yleiset opit - oikeudenkäyntimenettely, ml. hallintolainkäyttö

7 Oikeustieteellinen maisterin tutkinto 120 op LIITE 2 HALLINTOJURISTI - hallinto-oikeuden yleiset opit - eurooppalainen hallinto-oikeus - julkisoikeudellinen päätöksenteko - julkisten palvelujen tuotanto - hallinto-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot VEROJURISTI - verotuksen teoria, verotuksen yleiset opit ja veropolitiikka - kansainvälinen verotus ja eurooppavero-oikeus - yksityishenkilöiden verokysymykset - yritysten verokysymykset - vero-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot YMPÄRISTÖJURISTI - monitieteisen ympäristöoikeuden yleiset opit - ympäristöoikeus ympäristötutkimuksena ja oikeustieteenä - ympäristöoikeuden filosofinen ja eettinen perusta - ympäristöoikeuden kenttäkurssi Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot OIKEUSTIETEEN TUTKIJA (jos pääaine oikeusteoria ja filosofia:) - oikeustieteen oppihistoria ja tieteenteoria - normiteoria - laintulkinnan ja faktapremissien teoria - oikeusteorian dialogiluennot - klassikkolukupiiri Tieteelliset menetelmäopinnot (25 op) - oikeusteoria I ja II - oikeustieteen metodiseminaari - kaksi seuraavista: etiikka, yhteiskuntafilosofia, oikeudellinen argumentaatio, oikeusfilosofia tai tieteenfilosofia Valinnaiset opinnot (50 op) INTERNATIONAL BUSINESS LAW Graduate Studies In International Business Law (35 cr) - WTO Law - EC Tax Law - State Aids under EC Law - Advanced Course of Competition Law - International Labour Law - International Financial Law - International Intellectual Property Law - International Environmental and Energy Law Graduate Studies In Legal Theory (15 cr) - Comparative Law - Advanced Course of Law and Economics - Advanced Course of Organization Theory - Graduate Seminar Master s Thesis (30 cr) Optional Courses (40 cr)

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 9.9.-17.9.

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-11.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.-19.9. X X X X X X 5311304 Yleishallinto-oikeus

Lisätiedot

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen opintokokonaisuudet:

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op X X X X

Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op X X X X OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2017-2018 Huom! Opetusajankohtia ei päivitetä, ks. viimeisin tieto WebOodista SINISELLÄ MERKITYT TENTIT OVAT MAANANTAISIN KLO 16-20, MUUT TENTIT OVAT PERJANTAISIN

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 22.11.2011 OIKEUSTIETEELLISEN ALAN TUTKINNONANTO-OIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOLLE Nykytilanne Niin sanottuja yleisjuristitutkintoja (oikeusnotaari ja oikeustieteen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2017 2018 Oikeustieteiden laitoksella voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) sekä filosofian lisensiaatin (FL) ja

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet 5 op X X X X X Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op

Vero-oikeuden perusteet 5 op X X X X X Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2017-2018 Huom! Opetusajankohtia ei päivitetä, ks. viimeisin tieto WebOodista SINISELLÄ MERKITYT TENTIT OVAT MAANANTAISIN KLO 16-20, MUUT TENTIT OVAT PERJANTAISIN

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS 2014-2016 Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista ja vahvaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen osaamista ympäristöalan työtehtäviin. Nykyisin niissä arvostetaan

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus sl 2012 Pauli Rautiainen julkisoikeuden yliopisto-opettaja pauli.rautiainen@uta.fi JULKISOIKEUDEN OPINNOISSA

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN TENTAATTORIT (pl. filosofia) LUKUVUONNA

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN TENTAATTORIT (pl. filosofia) LUKUVUONNA Yleiset oikeusjärjestysopinnot 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (ei kuulusteluja) Niko Soininen 5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Toomas Kotkas Tapio Määttä (syyslk) 5311004

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty 30.6.2015/mrv lkv 2014-15 muutokset / lkv 2015-16 muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi 2015-2016 Suunnittelija Seija Tuominen, Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopisto Jokainen tarvitsee elämänsä jossain

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot