OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta suunnitelmasta. Suunnitelmalla on ollut kaksi lähtökohtaa: miten laitoksen tutkintoja pitäisi kehittää vuoteen 2004 mennessä ottaen huomioon toisaalta nykyisen oikeustieteellisen koulutuksen terävöittäminen ja toisaalta ns. Bolognan prosessi. 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston julkisoikeuden laitoksen perustaminen lukuvuoden alussa oli vastaus oikeustieteellisen koulutuksen erittäin suureen kysyntään Joensuun yliopistossa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana oikeustieteen opintoja suoritettiin runsaat 4000 opintoviikkoa. Koulutuksen kysyntä on jatkuvasti kasvanut: lukuvuoden aikana laitoksen opintoja suoritettiin jo 9200 opintoviikon verran. Suurta opintoviikkomäärää selittää osin se, että huomattava osa laitoksen opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita. Oikeustieteellisellä koulutuksella onkin Joensuun yliopistossa sekä pääaineopetukseen että sivuaineopetukseen liittyvä tehtävä. Oikeustieteitä pääaineena opiskelevien määrä on lukuvuoden alussa 353. Näistä 327 opiskelijaa tavoittelee hallintotieteiden maisterin ja 26 opiskelijaa hallintotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Laitoksen nimi muutettiin oikeustieteiden laitokseksi vuoden 2002 alussa, jolloin yliopiston filosofian opettajat ja opiskelijat siirrettiin hallinnollisesti oikeustieteiden laitokselle. Hallinnollisen muutoksen taustalla oli filosofian opettajakunnan kiinnostus oikeusfilosofiaa kohtaan. Filosofian pääaineopintoja harjoittaa tällä hetkellä 48 opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella on sen lyhyen toimintakauden aikana suoritettu kolme tohtorin, neljä lisensiaatin, 43 maisterin ja 20 kandidaatin tutkintoa. Suoritetut tutkinnot eivät kuitenkaan anna koko kuvaa laitoksen opetuksen laajuudesta: laskennallisesti lukuvuoden opintoviikkomäärä merkitsisi noin 55 maisterin tutkintoa. Päätoimisia opetusvirkoja tai virkasuhteita on laitokselle perustettu yhteensä 13. Professorin virat on perustettu julkisoikeuteen (valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen), vero-oikeuteen, ympäristöoikeuteen sekä käytännölliseen filosofiaan. Lukuvuoden alusta laitokselle on lisäksi perustettu kahden professorin määräaikaiset virkasuhteet, joista toinen on suunnattu erityisesti valtiosääntöoikeuteen ja toinen hallinto- ja kunnallisoikeuteen. Lehtorin virat (2) on erilaisin painotuksin suunnattu valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen. Yliassistentin viroista yksi on suunnattu erityisesti kunnallisoikeuteen, yksi eurooppalaiseen vero-oikeuteen ja yksi kansainväliseen kauppaoikeuteen. Assistentin virkoja on kaksi: yksi ympäristöoikeudessa ja yksi filosofiassa. Dosentteja laitoksella on 18 ja pää- tai osa-aikaisia tutkijoita tai tutkimusamanuensseja on yhteensä yhdeksän. Laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökuntan kuuluu siten - ilman aktiivisesti opetusta antavia dosentteja ja tuntiopettajia - 22 henkilöä. Lisäksi taloustieteiden laitokselle on perustettu kolme oikeustaloustieteen virkaa, jotka tukevat myös oikeustieteiden laitoksen opetusta ja tutkimusta: oikeustaloustieteen professorin, lehtorin ja assistentin virat. Oikeustaloustiede tutkii oikeusjärjestelmää taloustieteen tarjoamin keinoin.

2 Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen sijainti on siinä mielessä luonteva, että oikeustiede on pohjimmiltaan osa yhteiskuntatieteitä. Sijainti korostaa myös joensuulaisen oikeustieteen yhteyksiä toisaalta muihin yhteiskuntatieteisiin ja toisaalta yliopiston muihin koulutusaloihin. Käytännöllisen filosofian luonteva kytkeytyminen oikeustieteiden opetukseen, suuri sivuaineopiskelijoiden määrä sekä monitieteiset tutkimushankkeet osoittavat, että tällainen oikeustieteiden organisointimalli on tieteellisen ongelmanasettelun ja opiskelijavalinnan suhteen avoin ja sen seurauksena opetuksellisesti ja tutkimuksellisesti ilmeisen hedelmällinen. 2 HALLINTO-/OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUS JOENSUUN YLIOPISTOSSA Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen nykyinen koulutusidea poikkeaa oikeustieteellisten tiedekuntien yleistutkintoideasta ja koulutusprofiilista useissa kohtaa. 1) Joensuun yliopistossa oikeustieteellinen koulutus perustuu pääainemalliin ja tähtää nykyisellään valtiosääntö-, hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden, oikeustaloustieteen sekä oikeusteorian ja -filosofian asiantuntijoiden koulutukseen. Lisäksi kauppaoikeudessa voi suorittaa aineopinnot. Nykyisellään tutkinto ei pätevöitä oikeudellisiin yleisammatteihin (tuomarin, syyttäjän tai asianajajan ammatteihin). 2) Oikeustieteiden laitoksen koulutus sisältää oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi enemmän valinnaisuutta ja sen myötä enemmän mahdollisuuksia omaperäisten tutkintojen muodostamiseen. 3) Laitoksen opetustarjonta on laitoksen pääaineissa oikeustieteellisiä tiedekuntia selvästi laajempaa ja syvällisempää. Kun esimerkiksi ympäristöoikeuden aineopintoja voi opiskella oikeustieteellisissä tiedekunnissa noin 15 opintoviikkoa, voi Joensuun yliopistossa suorittaa näitä opintoja yhteensä 72 opintoviikkoa. 4) Laitoksen opiskelijavalinnoissa on alusta pitäen otettu huomioon aikuisopiskelijat. Kesän pääsykokeiden (20 opiskelupaikkaa) lisäksi laitoksen pääaineopiskelijaksi voivat hakeutua avoimen yliopiston opiskelijat (20 opiskelupaikkaa) sekä yliopistollisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat (15 opiskelupaikkaa). Kesän valintakoe on luonteeltaan aineistokoe, johon osallistuminen ei edellytä pitkäaikaista ulkolukua eikä kalliiden valmennuskurssien käymistä. Valintakokeella testataan opiskelijoiden motivaatiota oikeustieteellisiin opintoihin ja kykyä analysoida oikeustieteellistä aineistoa. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella opetetaan ja tutkitaan oikeustieteitä niillä oikeustieteen aloilla, jotka tukevat yliopiston profiilia. Joensuun yliopistossa ei ole tarjolla - eikä suunnitelmissa tarjota - hallintotieteitä (julkishallinto, kunnallispolitiikka jne.) Tampereen, Vaasan ja Lapin yliopistojen tapaan. Joensuun yliopistossa opiskelijat voivat erikoistua sellaisten oikeudellisten aineiden opintoihin, jotka liittyvät yliopiston painoaloihin, palvelevat yliopiston muita koulutusaloja, ja joihin nykyiset oikeustieteelliset tiedekunnat eivät tarjoa yhtä laajaa mahdollisuutta. Viimeksi sanotusta puhuu se, että oikeustieteiden laitoksen lyhyestä toimintakaudesta huolimatta laitoksella on suorittamassa joko toista perustutkintoa tai jatkotutkintoa yli 10 OTK-tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Oikeustieteiden laitoksella ovat olemassa perusresurssit oikeustieteellistä koulutusta varten eikä oikeustieteellisten tutkintonimikkeiden käyttöönotto edellytä oleellista virkalisäystä. Oikeustieteellinen tutkimus ja jatkotutkintokoulutus on kansallisesti hyvin verkottunutta. Laitos on mukana esimerkiksi oikeustieteellisen alan valtakunnallisessa tutkijakoulussa (OMY). Sekä laitoksen jatkoopintojen tarjonta että laitoksen tutkijoiden lukumäärä on huomattava. Oikeustieteellisen koulutuksen alueellisessa saatavuudessa on suuri aukko Itä- ja Keski-Suomessa, mikä estää elinikäisen koulutuksen periaatteen toteutumista. Vaatimukset julkisten tehtävien hoidon oikeudellisesta moitteettomuudesta kasvavat ja niihin vastaaminen vaikeutuu suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, ellei oikeustieteellisen koulutuksen monipuolista ja alueellisesti tasapainoista tarjontaa turvata.

3 Työelämän ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet sekä kansainväliset esimerkit osoittavat, että tarve oikeustieteellisen erityisasiantuntemuksen lisäämiseen koulutusta eriyttämällä on suuri. Oikeustieteellisiä tutkintoja tulisi voida antaa koulutuksessa, jossa koulutus on tradition, menetelmän ja sisällön puolesta oikeustieteeseen perustuvaa koulutusta, ja jossa oikeusjärjestyksen laaja-alaisen hallinnan ohella pyritään erikoistumaan tietylle oikeudenalalle. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen järjestämän koulutuksen kehittämiseksi laajennetaan kaikille pääaineopiskelijoille pakollisia yksityisoikeuden ja rikos- ja prosessioikeuden opintoja sekä edellytetään, että pääaineopiskelijat suorittavat tietyn määrän valtiosääntöoikeuden, kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden opintoja riittävän oikeusjärjestystuntemuksen vahvistamiseksi. Lisäksi opiskelijoiden lainopillisia valmiuksia kehitetään niin, että he pystyvät työelämässä itsenäisesti ja entistä pätevämmin ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia. Näillä muutoksilla vahvistetaan opiskelijoiden työmarkkina- ja jatkokoulutuskelpoisuutta. 3 OIKEUSTIETEELLINEN KANDIDAATIN TUTKINTO Tavoiteltava oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto muodostuu pääaineittain eriytyvällä tavalla. Opintojen laajuutta kuvataan seuraavassa ECTS-järjestelmän mukaisilla opintopisteillä (op). Lähtökohtana on, että kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja että opinnot voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Liitteessä 1 on esitetty alustava luonnos Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettävästä kandidaatin tutkinnosta. Tässä tutkinnossa oikeustieteen opintoja olisi yhteensä 130 opintopisteen verran (runsaat 2/3 tutkinnosta). Opiskelijat perehdytetään koko oikeusjärjestykseen, mutta pääainemallin mukaisesti jo kandidaatin tutkinnossa erikoistuttaisiin johonkin oikeudenalaan. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin opiskelijoiden lainopillisten valmiuksien kehittämiseen. Kandidaatin koulutus perustuisi pitkälti nykyisten pääaineiden varaan: pääaineita olisivat hallintooikeus, vero-oikeus ja ympäristöoikeus. Valtiosääntöoikeudesta ei kuitenkaan muodostettaisi kandidaatin tutkintoon sisältyvää pääainetta, vaan valtiosääntöoikeus voisi olla pääaineena vain oikeustieteen maisteriopintojen tutkijalinjalla. Sen sijaan kauppaoikeudesta, josta jo nykyisin on tarjolla aineopinnot, ja oikeustaloustieteestä muodostetaan yhteistyössä taloustieteen laitoksen kanssa uusi kandidaattitutkinnon pääaine kauppaoikeus ja talous. Tällä tuettaisiin myös yliopiston kauppatieteellistä koulutusta. Laitoksen uudeksi pääaineeksi nostetaan rikos- ja prosessioikeus, mihin liittyen suunnitellaan rikosja prosessioikeuden professorin viran perustamista. Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnoissa käsiteltäisiin rikosoikeuden yleisiä oppeja, rikoslainsäädäntöä, esitutkintaa, pakkokeinoja sekä prosessioikeuden yleisiä oppeja, myös hallintolainkäyttöä. Rikos- ja prosessioikeutta kandidaatin tutkinnon pääaineena opiskelleet suorittaisivat maisteritutkinnon lähinnä oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa. Rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot olisivat toisaalta suositeltava sivuaine niille, jotka haluaisivat hankkia valmiuksia oman pääaineensa mukaisissa tuomioistuinprosesseissa toimimista varten. Eurooppaoikeudesta järjestetään omia opintojaksoja, mutta näitä kysymyksiä sisältyy myös läpäisyperiaatteella kaikkien pääaineiden opintoihin. Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeudellinen kandidaatin koulutus toteutettaisiin pääosin suomenkielisenä koulutuksena. Sen sijaan kauppaoikeuden ja oikeustalouden kandidaattitutkinnossa osa kursseista luennoidaan englanniksi, koska näiden opintojen tulee luoda pohjaa kokonaan englanninkieliselle maisteriohjelmalle International Business Law. Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden aloitusopintojen laajuus olisi noin 15 opintopistettä. Suunniteltu valinnaisuus tekee kuitenkin mahdolliseksi laajentaa kieliopinnot kominkertaisiksi. Vaikka kandidaatin tutkinto on selkeästi oikeustieteellinen, siihen voisi kuitenkin sisältyä noin 35 pisteen

4 valinnaiset sivuaineopinnot. Näin esimerkiksi vero-oikeuteen erikoistuva kandidaatti voisi sisällyttää opintoihinsa lähes aineopintoja vastaavan osuuden taloustieteen opintoja. Valinnaisilla sivuaineopinnoilla mahdollistettaisiin sekä työelämän tarpeista että opiskelijoiden omasta mielenkiinnosta lähtevien erilaisten kandidaatin tutkintojen muodostuminen. 4 OIKEUSTIETEELLINEN MAISTERIN TUTKINTO Myös oikeustieteellinen maisterin tutkinto on tarkoitus rakentaa pääainemalliin perustuvaksi ja erikoistumisen sallivaksi tutkinnoksi. Suunnitelmana on, että oikeustieteiden laitoksella on tarjolla viisi erilaista maisteriopintojen kokonaisuutta: hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopinnot, oikeustieteen tutkijan maisteriopinnot sekä kokonaan englanninkielinen International Business Law -maisteriohjelma. Kaikissa tapauksissa maisteriopintoihin pääsy edellyttäisi vähintään kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkinnon laajuus olisi 120 opintopistettä ja tutkinto tulisi voida suorittaa kahdessa vuodessa. Liitteessä 2 on luonnosteltu Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella järjestettäviä maisteriopintoja. Maisteriopinnoissa pääaineen syventävien opintojen määrä sekä pakollisten oikeusteoreettisten ja filosofisten opintojen määrä vaihtelee jonkin verran maisteriopintojen luonteesta riippuen. Edellytyksenä hallintojuristin, verojuristin ja ympäristöjuristin maisteriopintoihin olisivat riittävät oikeusjärjestysopinnot sekä ao. oppiaineen aineopinnot taikka oikeustieteellisissä tiedekunnissa suoritetut vähintään kandidaattitasoiset opinnot. Maisteriopintojen nimittäminen hallintojuristin, verojuristin tai ympäristöjuristin opinnoiksi selkeyttää annettavan koulutuksen identiteettiä tiettyjen ammatillisten kvalifikaatioiden suuntaan ja osoittaa tavoitteena olevan tietyn oikeudenalan erikoisasiantuntijoiden kouluttaminen työelämän tarpeet huomioonottavalla tavalla. Maisterikoulutus ei kuitenkaan voi perustua vain työelämän akuutteihin tarpeisiin eikä työelämän jatkuvaa muutosta edes ole mahdollista tarkoin ennakoida. Maisteriopintojen tieteellisen tason varmistamiseksi opintoihin sisällytetään muun muassa käytännöllisestä filosofiasta ja oikeusteoriasta sisältönsä ammentavat, kaikille pakolliset tieteellisen ajattelun ja tieteellisten menetelmien opintojaksot. Filosofian ja alan opettajien kuuluminen oikeustieteiden laitokseen luo tällaiseen ratkaisuun poikkeuksellisen hyvät edellytykset. Maisteriopintoihin sisältyisi nykyiseen tapaan pro gradu-tutkielma, joka tehtäisiin hallintooikeudessa, vero-oikeudessa taikka ympäristöoikeudessa. Tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää muutakin kuin lainopillista metodia; tutkimusongelma määrää metodin, ei opetussuunnitelma. Opiskelijalle voitaisiin myöntää joitakin opintopisteitä myös siitä, että hän julkaisee tutkielmansa tiivistelmän joko tieteellisellä tai ammatillisella foorumilla. Hallinto-, vero- ja ympäristöjuristin maisteriopintojen valinnaiset sivuaineopinnot voisivat koostua mistä hyvänsä vähintään aineopintotasoisista sivuaineopinnoista. Oikeustieteiden laitoksen tavoitteena on olla mukana kehittämässä sellaisia - mahdollisuuksien mukaan monitieteisiä - sivuaineopintoja, jotka vahvistavat opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuutta. Jo nyt oikeustieteiden laitos on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi monitieteisiä ympäristönsuojelun opintoja (35 ov) sekä sosiaali- ja terveysalan juridiikan koulutusohjelma (20 ov). Vastaavankaltaisia opintokokonaisuuksia on tarkoitus kehittää kaikkiin edellä mainittuihin maisteriopintoihin. Oikeustieteen tutkijan maisteriopintojen ideana on mahdollistaa tutkijauralle erikoistuminen jo yliopistollisten opintojen alkuvaiheissa. Oikeustieteen tutkijaksi koulutettavan pääaineena voisi olla valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus, ympäristöoikeus tai rikos- ja prosessioikeus. Näihin maisteriopintoihin olisi kelpoinen sellainen oikeudellisen kandidaattitutkinnon suorittanut henkilö, jonka opintoihin sisältyvät riittävät oikeusjärjestysopinnot, soveltuvat aineopinnot sekä filosofian perusopinnot. Tutkijaurasta kiinnostuvan henkilön kannattaa tällöin suorittaa vaadittavat filosofian opinnot jo kandidaatin tutkinnon sivuaineena.

5 Oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa voisi pääaineena olla myös oikeusteoria- ja filosofia. Tämä pääaine soveltuu yhtälailla oikeustieteellisen kandidaatin tutkinnon kuin filosofian kandidaattitutkinnon suorittaneiden maisteriopintojen pääaineeksi. Oikeusteorian ja filosofian maisteriopintoihin valittavalla tulisi olla riittävät oikeusjärjestysopinnot ja joko filosofian aineopinnot ja jonkin oikeudenalan perusopinnot taikka jonkin oikeudenalan aineopinnot ja filosofian perusopinnot. Oikeusteoria ja -filosofia -oppiaineesta vastaavat ympäristöoikeuden professori ja käytännöllisen filosofian professori. Erityinen huomio oikeustieteen tutkijan maisteriopinnoissa kiinnitettäisiin filosofian ja oikeusteorian opintoihin (laajuus vähintään 25 op) sekä siihen, että opinnot kehittävät valmiuksia tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. International Business Law ohjelma järjestetään kokonaan englannin kielellä: sekä opetus että oppimateriaali olisivat englanninkielistä. Sisällöllisesti opintoja voi luonnehtia niin, että oikeudellisia ongelmia ei tarkasteltaisi niinkään kotimaisen lainsäädännön valossa kuin nimenomaan kansainvälisessä oikeudellisessa kontekstissa. Tällä tavoin opetus palvelisi sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Maisteriohjelma loisi valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin yrityselämässä ja erilaisiin lakimiestehtäviin. Maisteriohjelman erityislaadusta johtuen pääaineen syventävät opinnot olisivat laajemmat kuin muissa pääaineissa, yhteensä noin 70 opintopistettä. 5 KOULUTUKSEN TOTEUTUS Kaikille kandidaattikoulutukseen otettaville tulee taata mahdollisuus jatkaa maisteriopinnoissa. Edellä esitellyt maisteriopinnot on tavoitteena mitoittaa niin, että kustakin maisteriopintojen vaihtoehdosta valmistuisi vuosittain noin 10 maisteria, yhteensä siis noin 50 oikeustieteiden maisteria. Oikeustieteiden laitoksen käsitys on, että edellä kuvatun oikeustieteellisen kandidaatin tutkintokoulutuksen toteuttaminen edellyttäisi laitoksen asiantuntemuksen vahvistamista rikos- ja prosessioikeuteen sekä yksityisoikeuteen suuntautuvilla voimavaroilla. Ensimmäisenä tulisi perustaa rikosja prosessioikeuden professorin virka. Yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa pyrittäisiin harjoittamaan erityisesti kandidaatin tutkinnossa kaikille pakollisten Yksityisoikeuden perusteet - opintojen järjestämisessä, kauppaoikeus ja talous -pääaineen kandidaattiopintojen järjestämisessä sekä englanninkielisen International Business Law -maisteriohjelman järjestämisessä. Uusimuotoinen koulutus voisi käynnistyä lukuvuoden alussa.

6 Oikeustieteellinen kandidaatin tutkinto 180 op LIITE 1 YLEISOPINNOT (15 op) - yliopisto opetus- ja tutkimuslaitoksena - atk opinnot - kieliopinnot - viestintäopinnot YHTEISET PAKOLLISET OIKEUSJÄRJESTYS- JA METODIOPINNOT (80 op) Johdatus oikeusajatteluun ja oikeusjärjestykseen (10 op) - oikeusteorian ja filosofian perusteet - oikeushistorian, -sosiologian, -talouden ja politiikan perusteet - oikeudellisen informaation hallinnan perusteet - kansainväliset oikeusjärjestelmät - Suomen oikeusjärjestyksen ominaispiirteet Yksityisoikeuden perusteet (20 op) - siviilioikeuden perusteet - kauppaoikeuden perusteet - esineoikeuden perusteet - perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (15 op) - rikosoikeuden perusteet - esitutkinta ja täytäntöönpano - prosessioikeuden perusteet Hallinto-, vero- ja ympäristöoikeuden perusteet (10 op) - yleishallinto-oikeus - vero-oikeuden perusteet - ympäristöoikeuden perusteet Valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden perusteet (15 op) - kansainvälinen oikeus - Suomen valtiosääntöoikeus - perus- ja ihmisoikeudet - eurooppaoikeus Lainopilliset metodiopinnot (10 op) - oikeudellisen sääntelyn harjoituskurssi - hallinto-oikeudellisen ratkaisutoiminnan harjoituskurssi - oikeusturvajärjestelmän harjoituskurssi PÄÄAINEITTAIN ERIYTYVÄT AINEOPINNOT (50 op) Osa aineopinnoista (10 op) sisältyy yhteisiin pakollisiin oikeusjärjestysopintoihin. Kaikkiin aineopintoihin sisältyvät lisäksi oikeustapausharjoitukset, proseminaari ja kandidaatin tutkielma. Hallinto-oikeuden aineopinnot - yleishallinto-oikeuden erityiskysymykset - kunnallisoikeus - finanssihallinto-oikeus - työ- ja virkamiesoikeus - koulutusoikeus - sosiaalioikeus - poliisi- ja pelastusoikeus Vero-oikeuden aineopinnot - henkilövero-oikeus - perintö- ja lahjavero-oikeus - elinkeinovero-oikeus - maatalousvero-oikeus - kulutusvero-oikeus - verotusmenettelyoikeus - kansainvälinen vero-oikeus VALINNAISET SIVUAINEOPINNOT (35 op) Ympäristöoikeuden aineopinnot - ympäristönsuojeluoikeus - luonnon- ja kulttuuriympäristönsuojelu - ympäristövastuu - kaavoitus ja rakentaminen - metsäoikeus ja muu luonnonvaraoikeus - EU ympäristöoikeus - kansainvälinen ympäristöoikeus - ympäristöpolitiikan ohjauskeinot - energiaoikeus Kauppaoikeuden ja talouden opinnot - yritysoikeuden ja yritystalouden perusteet - kilpailu- ja yhtiöoikeus taloudellisesta näkökulmasta - oikeustaloustieteen metodologiset perusteet - luotto- ja vakuusoikeus - konkurssi ja yrityssaneeraus - ulkomaankaupan oikeuskysymyksiä - soveltava ulkomaankauppaoikeus - immateriaalioikeus - tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus - sopimus- ja vahingonkorvausoikeus Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot - rikosoikeuden yleiset opit - rikoslainsäädäntö - esitutkinta ja pakkokeinot - prosessioikeuden yleiset opit - oikeudenkäyntimenettely, ml. hallintolainkäyttö

7 Oikeustieteellinen maisterin tutkinto 120 op LIITE 2 HALLINTOJURISTI - hallinto-oikeuden yleiset opit - eurooppalainen hallinto-oikeus - julkisoikeudellinen päätöksenteko - julkisten palvelujen tuotanto - hallinto-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot VEROJURISTI - verotuksen teoria, verotuksen yleiset opit ja veropolitiikka - kansainvälinen verotus ja eurooppavero-oikeus - yksityishenkilöiden verokysymykset - yritysten verokysymykset - vero-oikeuden erikoistumisopinnot Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot YMPÄRISTÖJURISTI - monitieteisen ympäristöoikeuden yleiset opit - ympäristöoikeus ympäristötutkimuksena ja oikeustieteenä - ympäristöoikeuden filosofinen ja eettinen perusta - ympäristöoikeuden kenttäkurssi Tieteelliset menetelmäopinnot (15 op) - oikeusteoria I - oikeustieteiden metodiseminaari - etiikka tai yhteiskuntafilosofia tai oikeudellinen argumentaatio Valinnaiset opinnot (60 op) - pääainetta tukeva harjoittelu - monitieteiset sivuaineopinnot - muut opinnot OIKEUSTIETEEN TUTKIJA (jos pääaine oikeusteoria ja filosofia:) - oikeustieteen oppihistoria ja tieteenteoria - normiteoria - laintulkinnan ja faktapremissien teoria - oikeusteorian dialogiluennot - klassikkolukupiiri Tieteelliset menetelmäopinnot (25 op) - oikeusteoria I ja II - oikeustieteen metodiseminaari - kaksi seuraavista: etiikka, yhteiskuntafilosofia, oikeudellinen argumentaatio, oikeusfilosofia tai tieteenfilosofia Valinnaiset opinnot (50 op) INTERNATIONAL BUSINESS LAW Graduate Studies In International Business Law (35 cr) - WTO Law - EC Tax Law - State Aids under EC Law - Advanced Course of Competition Law - International Labour Law - International Financial Law - International Intellectual Property Law - International Environmental and Energy Law Graduate Studies In Legal Theory (15 cr) - Comparative Law - Advanced Course of Law and Economics - Advanced Course of Organization Theory - Graduate Seminar Master s Thesis (30 cr) Optional Courses (40 cr)

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-11.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.-19.9. X X X X X X 5311304 Yleishallinto-oikeus

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty 30.6.2015/mrv lkv 2014-15 muutokset / lkv 2015-16 muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi 2015-2016 Suunnittelija Seija Tuominen, Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopisto Jokainen tarvitsee elämänsä jossain

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014. 1 Oikeustieteiden laitos

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014. 1 Oikeustieteiden laitos 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2013 2014 1 Oikeustieteiden laitos 1.1 Oikeustieteiden opiskelun yleiset periaatteet 1.1.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tuutorointi Jokainen opiskelija

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 4 B/2015

Johtokunnan kokous 4 B/2015 Pöytäkirja 4 B/2015 1 (7) Johtokunnan kokous 4 B/2015 Aika tiistai klo 10-11.15 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula,

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi

Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi Johdanto oikeustieteiden opiskeluun pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi 2015-2016 Suunnittelija Seija Tuominen, Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopisto Jokainen tarvitsee elämänsä jossain

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.3.2011 Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Oikeustieteellinen ala, psykologian ala,

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2014 2016. 1 Oikeustieteiden laitos

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2014 2016. 1 Oikeustieteiden laitos 1 OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO-OPAS 2014 2016 1 Oikeustieteiden laitos 1.1 Oikeustieteiden opiskelun yleiset periaatteet 1.1.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tuutorointi Jokainen opiskelija

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

6.3 Oikeustieteiden laitos

6.3 Oikeustieteiden laitos Sivu 1 / 48 6.3 Oikeustieteiden laitos 6.3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tuutorointi Jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa pakollisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnoistaan

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 26.6.2015 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN KOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA: TÄSMENTYNYT TOTEUTUSSUUNNITELMA JA YKSITYISOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

OIKEUSTIETEELLISEN ALAN KOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA: TÄSMENTYNYT TOTEUTUSSUUNNITELMA JA YKSITYISOIKEUDEN VAHVISTAMINEN 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 17.4.2012 OIKEUSTIETEELLISEN ALAN KOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA: TÄSMENTYNYT TOTEUTUSSUUNNITELMA JA YKSITYISOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Taustaa

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

YRITYSJURIDIIKKA Business Law

YRITYSJURIDIIKKA Business Law 234 Yritysjuridiikka YRITYSJURIDIIKKA Business Law Yritysjuridiikka oppiaineena Yritystoimintaa sääntelevät erilaiset oikeudelliset normit, joiden tuntemus on tärkeää tilintarkastajille, verokonsulteille,

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus PSYKOLOGIAN LAITOS Psykologian koulutus Psykologian koulutuksen opetussivut: http://www.helsinki.fi/psykologia/opiskelu/yleistietoa.htm 1.8.2005 voimaan tulevat tutkintovaatimukset Psykologian kandinaatin

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot