OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa

2 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Lempäälän kunta(myöhemmin Tilaaja ) ja tuottajana Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredea Oy (myöhemmin Tuottaja ). Tilaajan yhteyshenkilöt: kunnanjohtaja Olli Viitasaari toimitusjohtaja Kari Löytty Tuottajan yhteyshenkilöt: toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) koostuu puiteosasta ja tarkistusosasta. Palvelusopimuksen puiteosa on tämän sopimuksen runko-osa, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat. Palvelusopimuksen tarkistusosa on sopimuksen vuosittain tarkistettava osa, jossa sovitaan tuotteittain tilattavien palvelujen määristä ja hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat puiteosan kohdassa 5 esitettyjen elinkeino- ja matkailupalvelujen hankinnan ehdot. Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmansille osapuolille. Tämän sopimuksen kohteena olevaa palvelutilausta ja toimintaa ohjaavat seuraavat dokumentit - Tampereen kaupunkiseudun strategia Tredea Oy:n strategia - Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia

3 3 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on kokonaisuudessaan voimassa Sopimusta voidaan olosuhteiden olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen. Tilaaja toimii pääosin tämän sopimuksen palvelutilauksen osarahoittajana. Mikäli ulkopuolisen rahoituksen osalta tapahtuu sopimuskauden aikana sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat oleellisesti tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumiseen, neuvotellaan tarvittaessa uusi sopimus. 5. Palvelujen sisältö ja laatu Tämän sopimuksen palvelutilauksen tuotteet hintoineen määritellään vuosittain sopimuksen tarkistusosassa. Tarkistusosassa esitetään lisäksi tilattavien tuotteiden palvelukuvaukset. Tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 6. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Tuottajalla on oikeus tarvittaessa käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelujen tuottamisessa. Tuottaja voi osallistua palveluja tukeviin kehittämishankkeisiin sopimuksen puitteissa. Mikäli kehittämishankkeet ovat useampivuotisia ja vaativat tilaajan rahoitusta, niistä on sovittava tilaajan kanssa Tredean ulkoisessa johtoryhmässä tai muussa yhteydessä. Tuottaja vastaa alihankkijoidensa toimista kuten omistaan. 7. Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta Tuottaja vastaa palveluprosessiin ja palvelujen laatuun liittyvästä kehittämistyöstä ja palvelujen asiakaslähtöisyydestä. Tuottajan palveluprosessien kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Tilaajan erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kesken. 8. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Tuottaja vastaa tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnan ja ylläpidon kustannuksista. Nämä on otettu huomioon palvelun hinnassa.

4 4 9. Palveluihin liittyvä tiedottaminen Tilaaja ja Tuottaja vastaavat yhteistyössä palvelujen järjestämiseen liittyvästä julkisesta tiedottamisesta kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja vastaa palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista Tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta henkilöstölleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. Tuottaja vastaa myös Internet sivustojensa ajantasaisuudesta. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 10. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupunkiseudun elinkeinojen edistämisen palvelujen suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Palvelujen käyttäjillä tulee olla halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. 11. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tuottaja raportoi kirjallisesti Tilaajalle 2 kertaa vuodessa sopimuksen toteutumasta. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuottajan omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla Tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan tarkistusosassa. Tilaajalla on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä arvioidakseen muun muassa palvelujen tuotantotapoja ja -prosesseja, tehokkuutta sekä lainmukaisuutta. Tuottajalla on oikeus toteuttaa omalla kustannuksellaan ulkopuolista auditointia ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa toiminnallista ja taloudellista tarkastustoimintaa.

5 5 12. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Alihankkijoidensa osalta Tuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Tuottaja huolehtii siitä, että toiminnan vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 14. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen 15. Salassapito Sopimusosapuolet sitoutuvat puuttumaan havaitsemiinsa sopimuspoikkeamiin välittömästi. Sopimuserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sopimukseen, asia jätetään viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tilaaja julkisyhteisönä noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevia määräyksiä. Edellä mainittu lainsäädäntö määrittelee sen, mitkä Tilaajan hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia ja mitkä salassa pidettäviä. Sopimusosapuolet toteavat, että tämän palvelutilauksen puitteissa ne joutuvat käsittelemään paljon yritysten liiketoimintaan liittyvää luottamuksellista materiaalia, minkä vuoksi salassapitosäädösten noudattamisessa ja luottamuksellisen tiedon levittämisessä tulee käyttää erityistä varovaisuutta. Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa salassa pidettävät missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on salaisiksi merkitty tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimusosapuolet sitoutuvat luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja palveluksessaan oleville henkilöille ainoastaan siinä laajuudessa kuin on katsottava välttämättömäksi osapuolten välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

6 6 Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt sekä mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Salassapitoa tai hyväksikäyttämisen kieltoa koskevat velvollisuudet eivät koske sellaisia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai ovat muuten julkisia sopimusosapuoli on saanut erikseen kolmannelta osapuolelta ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta ovat olleet vastaanottavan Sopimusosapuolen hallussa ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta jo ennen kuin samat tiedot on saatu toiselta Sopimusosapuolelta viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan ovat julkisia. Tämän kohdan määräykset ovat voimassa myös palvelusopimuksen päättymisen jälkeen koskien tämän sopimuksen aikana kertyneitä salassa pidettäviä aineistoja. 16. Tekijänoikeudet ja muut oikeudet Tilaajalla on kaikki oikeudet tämän palvelutilauksen tuloksiin ja tämän palvelutilauksen suorina ratkaisuina syntyneisiin materiaaleihin, immateriaali- ja muihin oikeuksiin sekä yhteys-, asiakas- ja muihin tietoihin. Tietojen, materiaalien, immateriaalioikeuksien ja muiden tulosten käytössä Tilaaja sitoutuu niihin salassapito- ja muihin sopimuksiin, joihin Tuottaja on sitoutunut suhteessa kolmansiin osapuoliin. Tuottajalla ja sen alihankkijoilla säilyy oikeus niiden aiemmin kehittämiin tai muussa kuin tässä sopimuksessa määritellyssä yhteistyössä syntyneisiin tuotteisiin, palvelumuotoihin ja -tapoihin. Tilaajalla on oikeudet tämän sopimuksen voimassa ollessa syntyneisiin palvelukokonaisuutta hyödyntäviin asiakkuuksiin siltä osin kuin asiakassopimukset eivät rajoita oikeuksia. Tilaajalla on oikeus saada ajantasainen tieto palvelun toteuttamisen tilanteesta. Tuottaja siirtää nämä velvoitteet alihankkijoilleen niiden kanssa laadittavissa sopimuksissa. Edellä sanotun estämättä Tuottajalla on rajoittamaton oikeus käyttää, levittää, jakaa eri alustoilla, välittää, edelleen luovuttaa ja muokata mainittuja tuloksia ja muita oikeuksia vapaasti ilman erillistä korvausta omassa liiketoiminnassaan.

7 7 TARKISTUSOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana Tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaiset elinkeino- ja matkailupalvelujen tuotteet. Elinkeino- ja matkailupalvelut Tuotteet Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue - Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja -tiedotus - Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle - Kohdennetut kotimaiset ja kansainväliset investointien houkuttelutoimenpiteet: palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä - Alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen sekä yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen - Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut - Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen - Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu - Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta - Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EUrahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa PALVELUTILAUS YHTEENSÄ Lentoyhteyksien kehittäminen* *) Maksetaan siinä tapauksessa, että kaupunkiseudun yhteiset lentoyhteyksien kehittämistoimet toteutuvat. Kokonaishinta Tuotteiden hinnat ovat kiinteinä voimassa vuonna 2015.

8 Palvelukuvaukset Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja -tiedotus Tampereen kaupunkiseudun tapahtumia ja matkailuyritysten palveluita markkinoidaan kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille suositteluihin, tapahtumiin ja sijainteihin keskittyvän visittampere.fi sivuston ja paikallisten suosituksia esille nostavan uudenlaisen kartan avulla. Markkinointia tehdään suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Tapahtumista ja palveluista viestitään päivittäin mediatiedottein ja sosiaalisessa mediassa. Aktivoimme lempääläläisiä matkailuyrityksiä informoimaan some-yhteyshenkilöämme tapahtumista sekä näkymään visittampere.fi ja visittampere.ru -portaaleissa, jolloin tieto Lempäälän matkailutarjonnasta leviää tehokkaasti kaikissa markkinointikanavissamme. Matkailuyrityksille avataan markkinointikäsikirjan avulla uusia mahdollisuuksia suunnitella omia markkinointitoimenpiteitään ja osallistua Tredean koordinoimiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteiskampanjoihin. Lempäälästä nostetaan esiin erityisesti kärkituotteita, kuten Ideapark, Funpark, Birgitan polku, Vaihmalan Hovi, Villa Hakkari ja Koskikellujat edellyttäen, että yritykset osoittavat omaa halua ja aktiivisuutta yhteistyöhön. Kotimaisia matkanjärjestäjiä kontaktoidaan useissa matkanjärjestäjätapahtumissa vuoden aikana. Tuotteisiin perustuvat myynninedistämismateriaalit tapahtumiin kootaan yhteistyössä yritysten kanssa. Kansainvälistä matkanjärjestäjäyhteistyötä tehdään aktiivisesti mm. Venäjälle, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Maakunnallisesta matkailumarkkinointihankkeesta odotetaan tukea Tredean toimenpiteille sekä kotimaassa että ulkomailla. Myynninedistämiseksi tiivistetään yhteistyöstä ja suunnittelua mm. Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston kanssa. Matkailuneuvonta neuvoo ja tiedottaa Tampereen kaupunkiseudun nähtävyyksistä, kohteista, tapahtumista sekä matkailuyritysten palveluista. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisesti matkailuneuvonnassa ja sähköisesti visittampere.fi - sivustolla. Matkailuneuvonta pyrkii tavoittamaan myös paikalliset asukkaat ja se toimii näyteikkunana Tampereen kaupunkiseudun matkailu- ja kulttuuritarjontaan. Matkailun kehittäminen: Yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Uudistuvan visittampere.fi -sivuston ammattilaisosioon kootaan ajankohtaista tutkimus- ja kävijätietoa sekä muuta yritysten liiketoiminnan kehitystä vahvistavaa materiaalia matkailuyritysten hyödynnettäväksi. Sivusto mahdollistaa tapahtumakalenterin hyödyntämisen yrityksen oman toiminnan suunnitteluun. Näin matkailuyritykset voivat käyttää hyväkseen suurten tapahtumien vetovoimaa ja asiakasvirtoja ja välttää päällekkäisyyksiä. Technical Visits konseptin kehittäminen. Erityisesti Kiinasta, mutta muualtakin tulleiden asiantuntijavierailuiden (koulutusjärjestelmästä jätevesihuoltoon) konseptointi. Edellyttää asiantuntijoita erityisesti kunnista. Selvitetään sisällöt ja työnjako

9 9 yhdessä omistajakuntien kanssa, jotta oleellisiin pyyntöihin pystytään yhdessä vastaamaan. Liitetään vierailujen yhteyteen aina myös matkailullisia elementtejä Selvitetään Tampereen kaupunkiseudun mahdollisuuksia Keski-Euroopasta suuntautuvan charter-matkailun kohteena sekä panostetaan uusien lentoyhteyksien hankkimiseen Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Kohdennetut kotimaiset ja kansainväliset investointien houkuttelutoimenpiteet: palvelut, markkinointi, myynti ja viestintä Houkuttelutoimenpiteet jakautuvat kolmeen kategoriaan: (i) kansainväliset yritykset ulkomailla tai jotka tekevät lisäinvestointeja Suomessa, (ii) Tampereen kaupunkiseudun yritykset, joilla on tarve laajentua/muuttaa ja (iii) muut kotimaiset yritykset, joilla on tarve laajentua/muuttaa. Kansainvälisien yrityksien houkuttelutoimet painottuvat osaamiskärkien mukaisiin yrityksiin, joille Tampereen kaupunkiseudun liiketoimintaympäristö ja -verkostot ovat houkuttelevia. Osaamiskärkiä ovat valmistava teollisuus, älykkäät koneet, tietoala, terveysteknologia, luovat alat, cleantech ja energia sekä nanoteknologia. Lisäksi pyritään tunnistamaan kansainväliset kaupan ja logistiikan yritykset, jotka etsivät sijoittumispaikkoja Suomesta. Tredea hyödyntää Venäjällä Helsinkikeskuksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Kansainvälisten yritysten houkuttelussa kehitetään sekä markkinointi- että myyntitoimia. Toimenpiteinä ovat mm. keskeisten kansainvälisten yritysklusterien tunnistaminen ja yhteistyön käynnistäminen näiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimmat kansainväliset sijoittumiskonsultit ja lisätä heidän kauttaan kaupunkiseudun tunnettavuutta esimerkiksi vierailujen avulla. Kansallisen tason toimijoiden (l. Invest in Finland) kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan ja pyritään lisäämään asiakasvirtaa Tampereen kaupunkiseudulle. Tampereen kaupunkiseudulla houkuttelutoimet kohdistuvat yrityksiin, joilla on tarve laajentua tai muuttaa. Yritykset tunnistetaan sekä kontaktoidaan ja heidän tarpeisiinsa tarjotaan sijoittumisvaihtoehtoja. Tavoitteena on pitää Tampereen kaupunkiseudulla toimivat yritykset ja työpaikat alueella. Houkuttelutoimet muihin kotimaisiin yrityksiin painottuvat pääkaupunkiseudun kasvuhakuisiin yrityksiin sekä Suomen laajuisesti toimivien yritysten pääkonttoreihin. Heidän tarpeisiinsa tarjotaan sijoittumisvaihtoehtoja aktiivisesti. Panostuksia kohdennetaan myyntityöhön. Sijoittumispalvelut ja jälkihoito yrityksille. Tunnistetuille kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaisia tontteja ja toimitiloja sekä tarvittaessa myös muuta neuvontaa yrityksen/yksikön perustamiseen liittyen. Tuodaan aktiivisesti esiin Lempäälän tontti- ja toimitilatarjontaa, erityisesti vetovoimaisella Marjamäen alueella. Huomioidaan myös Lempäälän keskustan tarjonta pienyrityksille. Osaamiskärkien yrityksille tarjotaan palveluja, joilla yritykset voivat varmistua toimintansa kannalta houkuttelevan ja hyödyllisen liiketoimintaympäristön ja verkostojen olemassaolosta. Yrityksille voidaan esimerkiksi järjestää tapaami-

10 10 sia tutkijoiden, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Kaupunkiseudun laajuisesti koordinoidaan ja tiedotetaan yhteisistä toimenpiteistä, kuten seudun yhteisistä houkuttelutoimenpiteistä ja työkaluista, Jälkimarkkinointia kehitetään sijoittuneiden ja seudulla jo pidempään toimineiden yritysten tarpeiden selvittämiseksi. Yrityksiä palvellaan yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa. Tampereen ja Tampereen kaupunkiseudun potentiaalisia kiinteistökehityskohteita markkinoidaan sekä kotimaisille että kansainvälisille kiinteistökehittäjille. Yritysten houkuttelutoimiin liittyviä kansainvälisiä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä otetaan käyttöön ja niitä kehitetään. Tavoitteena on kasvattaa Tampereen kansainvälistä tunnettuutta potentiaalisena sijoittumiskohteena. Tämä sisältää markkinoinnin valittuihin asiakasryhmiin, markkinoinnin laajentamisen asiakasryhmille keskeisiin kanaviin ja välitoimijoihin, markkinointiviestin rakentamisen kullekin asiakasryhmälle sekä varsinaiset markkinointitoimenpiteet. Tavoitteena on myös aktivoida seudullisia ja kansallisia toimijoita, hyödyntämään seudun markkinointimateriaaleja. Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen sekä alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen Seudun julkisia yrityspalveluita kehitetään yhteistyössä kaikkien palveluita tuottavien organisaatioiden kanssa. Alueen julkisista yrityspalveluista pyritään tekemään selkeämpi vetovoimatekijä ja löytämään yhteiselle tekemiselle näkyvä brändi. Tavoitteena on kehittää yrityspalveluverkoston yhteisiä toimintamalleja, palveluita, viestintää ja markkinointia. Lisäksi käynnistetään suunnittelu mahdollisen yhteisen yrityspalvelupisteen perustamiseksi ja kehitetään liikkuvan yrityspalvelupisteen mallia. Tavoitteena on myös edistää innovatiivisten hankintojen käyttöä yrityspalveluissa ja kehittää avointen innovaatioalustojen palveluja yrityksille. Alkavien yritysten neuvonnassa yrityksen perustamista harkitseville henkilöille tarjotaan neuvontaa Uusyrityskeskus Ensimetrin kautta. Neuvonnan tavoitteena on aikaansaada uusia elinkelpoisia yrityksiä alueelle. Neuvontatoimintaa kehitetään edelleen ja lisäksi panostetaan osuuskuntayrittäjyyden neuvontaan sekä ylläpidetään ja kehitetään yrityskummitoimintaa. Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Alkavien yritysten neuvonnan kehittämisen lisäksi uutta yritystoimintaa syntyy strategisten ohjelmien toimenpiteiden edistämänä mm. avoimilla innovaatioalustoilla. Innovaatioalustoihin liittyvää toimenpidettä toteutetaan niin Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman kuin Avoin Tampere -ohjelman toimenpiteiden kautta. Yrityspalveluiden kehittäminen ja kiinnittäminen innovaatiotoimintaan toteutetaan 6AIKA ohjelman avulla. 6AIKA ohjelmassa koordinoidaan lisäksi kansallista Avoin Data kokonaisuutta. Horizon2020 -hankkeita aloitetaan ohjelmissa yhteistyössä Itämeriinstituutin kanssa. Tampereen kaupunkiseudulla rakennettavien innovaatioalustojen ja niihin tukeutuvan kehitettävän yrityspalveluverkoston tuloksista viestintään kansallisesti ja kansainvälisesti niitä hyödyntävien yritysten tarinoiden välityksellä.

11 Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut Innovatiiviset kaupungit -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen INKA-toiminnan Tampereen kaupunkiseudun osuus, jossa kehitetään toimintamalli alueellisen osaamisen ympärille päämääränä muodostaa kv-liiketoimintaan keskittyvä kärkiklusteri. Lisäksi rakennetaan jatkuvan viestinnän toimintamalli: mitä ja miten, kohderyhmät ja kanavat. Tampereen kaupunkiseudun yrityksille viestitään ohjelmaan osallistumisen edellytyksistä ja muodoista. Kansallisesti kerrotaan ohjelman toimenpiteistä ja hyvistä käytänteistä. Kansainvälisesti viestitään ohjelman tuloksista. Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen Rakennetaan yhteydet kansainvälisiin (etenkin eurooppalaisiin) verkostoihin, joiden avulla yritykset voivat luoda kontakteja ulkomailla. Edistetään erityisesti sellaisten kontaktien luomista, jotka voivat avata yrityksille vientimahdollisuuksia. Teollisuuden kilpailukykyä kehitetään hyödyntämällä alueen osaamisen ja työvoiman tarjonnan vahvuuksia. Tämä tarkoittaa mm. digitalisaation tuomista entistä vahvemmin osaksi koneenrakennusteollisuutta. Digitalisaation avulla mahdollistetaan tuotteiden entistä paremmat ominaisuudet, palveluliiketoiminnan kasvattaminen sekä operatiivisen toiminnan tehostaminen. Toisaalta kehitetään valmistavan teollisuuden kilpailukykyä siten, että yhä useammat yritykset voivat kasvattaa tuotteiden ja palvelujen jalostusastetta. Siten yritykset voivat kilpailla korkean vaatimustason valmistuksesta. Molempien edellä mainittujen teemojen toteuttamiseksi Tredea auttaa teollisia yrityksiä käynnistämään hankkeita etenkin Tekesin INKA ohjelmaan. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulle, Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueille muodostettavalle cleantech -elinkeinovyöhykkeelle on syntymässä Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park. Käynnistymistä halutaan vauhdittaa kaksivuotisella hankkeella. Kaupunkiseudun kuntia informoidaan ja tarvittaessa organisoidaan toimenpiteitä, jotka tukevat vientitoiminnan aloittamista valmistavan teollisuuden yritykselle uusiin kohdemaihin. Etsitään ja kutsutaan mukaan myös kulloiseenkin teemaan sopivia lempääläläisiä yrityksiä.tredea viestii toimenpiteistä ja hyvistä käytänteistä säännöllisesti Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Työvoiman kansainvälistymisen tueksi kehitettyjä palveluita ja toimintamalleja markkinoidaan ja juurrutetaan pysyville toimijoille (Kansainvälisen osaamisen palvelut ESR-hanke asti). Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta kv. opiskelijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin esimerkiksi yritysten vientitoiminnassa. Vuoden aikana pilotoidaan toimintamalleja, joilla saadaan alueella olevaa kv. osaamista ohjattua yritysten kansainvälistymistoimintaan.

12 12 Tredean koordinoiman Talent Tampere -verkostoyhteistyön avulla vahvistetaan Tampereen kaupunkiseudun tunnettuutta paikkana, joka kiinnostaa koulutettuja, innovatiivisia kv. osaajia ja jossa heitä osataan hyödyntää elinkeinoelämää vahvistavana resurssina. Viestinnän pohjan muodostavat liikkuvalle, nuorelle osaajasukupolvelle soveltuvat palvelut, joita kehitetään ja markkinoidaan Talent Tampere -verkostossa. Tavoitteena on vahvistaa osaajanäkökulmaa Tredean kv. markkinoinnissa. Uudistuksella saavutetaan laajempi lukijakunta sekä vahvistetaan Tampereen imagoa osaajakeskittymänä. Pohjoismaista Talent Attraction Management -yhteistyötä hyödynnetään uusien hankkeiden, kuten kv. lähettiläsverkostot, muotoilussa. Uusia Hankkeita käytetään systemaattisesti alueen markkinoinnissa ja vetovoimaisuuden edistämisessä Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta ja alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmä-yhteistyö ja verkostomainen toiminta Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EU-rahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa: Rakennetaan myyntiohjelma ja ryhdytään toteuttamaan sitä lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien houkuttelemiseksi alueelle. Myyntiohjelmaa organisoidaan Itämeri-instituutin kanssa. Lisäksi varaudutaan lentokentän kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Vaikutetaan uuden EU-kauden rahoitusinstrumenttien suuntaamisessa kaupunkiseudun keskeisiin hankkeisiin mm. INKA -ohjelmaan. EU-toimiston toimenpiteet alueen kansainvälisyyden vahvistamisessa. Toteutetaan toimenpiteitä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

13 LAATU Palvelujen tavoitteet LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta PALVELU TAVOITE MITTARI Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailukaupunki ja alue Matkailijoiden houkuttelu: matkailumarkkinointi ja -tiedotus Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen Matkailupalveluilla tuetaan seudun elämystalouden vahvistumista. Matkailuneuvonnan asiakkaat saavat tasokasta neuvontapalvelua Markkinoinnilla tuetaan yritysten myyntityötä. Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään. Innovaatioalustojen yritysrajapinnan kehittäminen (6aika) Alkavien yritysten neuvontapalvelut toimivat ja niitä kehitetään vastaamaan monimuotoisen yrittäjyyden tarpeisiin Uusyritysneuvonnassa on käyty läpi 2000 yri- Markkinaosuuden kehitys (majoitusvuorokaudet, koti/ulkomaat) Visittampere.fi kanavien kävijämäärien kehitys (some + verkkosivut) Henkilökohtaisesti palvellut asiakkaat (neuvonta, puhelin ja s-posti) Yhteismarkkinointitoimenpiteisiin osallistuneet yritykset (määrä + yritysrahoituksen osuus tai %) Yrityskontaktien määrä; myyntikäynnit, myyntitapahtumat Lentoyhteyksien houkuttelun tilanne Toimien piirissä olleiden/olevien yritysten lukumäärä Innovaatioalustoissa syntyneiden uusien yritysten lukumäärä Uusien työpaikkojen määrä Innovaatioalustoissa pilotoidut yrityspalvelut Innovaatioalustojen pilotteihin osallistuneet yritykset Neuvonta käynnissä ja malli toimii Uusia palvelumalleja kehitetty Neuvonnan ja uusien yritysten määrä

14 14 Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen tysideaa ja niistä on syntynyt 700 uutta yritystä 250 uutta osuustoiminta-asiakasta on neuvottu ja 10 uutta osuuskuntaa on perustettu Yrityskummitoimintaa ylläpidetään Yrityspalveluiden kokonaiskuvan hallinta ja yhdessä näkyminen alueen vetovoimatekijänä Yrityspalveluverkoston yhteisten toimintamallien kehittäminen Neuvottujen uusien asiakkaiden ja perustettujen osuuskuntien määrä Uusien kummisuhteiden määrä ja kummiklinikoihin osallistuneiden määrä Yrittäjämyönteisyysselvitysten tulokset (EK) Yhteinen brändi kehittymässä Alueen julkiset yrityspalvelut on kuvattu ymmärrettävästi sivulla Yhteisen yrityspalvelupisteen ja liikkuvan palvelupisteen suunnittelun tilanne Kohdennetut investointien kotimaiset ja kansainväliset houkuttelutoimenpiteet: palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden paran- Innovatiivisten hankintojen edistäminen yrityspalveluiden tuottamisessa Investointien houkuttelun markkinointi- ja viestintätoimenpiteet Investointien houkuttelun myyntitoimenpiteet (Kansainvälinen/Muu Suomi/Kaupunkiseutu) Kaupunkiseudulle kohdistuneiden investointien trendi Luodaan kontaktit ulkomaisiin toimintaverkostoihin ja autetaan Yrityspalvelusetelimallin esiselvityksen tilanne Medioiden kohdeyleisö - Omat ja ostetut kanavat Laadullinen markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden tilannekuva (sisältää kanavat ja verkostot) Kiinnostus selvitetty yhteensä vähintään 300 yrityksen osalta. Yrityskohtaisia yritystapaamisia liittyen investointien houkutteluun yhteensä vähintään 100. Myyntitoimenpiteiden tilannekuva (tunnistettu/kontaktoitu/vireillä/ sijoittunut) Kaupunkiseudulle tulleet investoinnit selvitetään (yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa) ja raportoidaan vuositasolla. Yhteistyö vähintään 4 ulkomaisen verkoston kanssa.

15 KEHITTÄ MINEN 15 taminen yrityksiä mukaan niihin Autetaan yrityksiä yhteistyöhön ulkomaisen verkoston ja sen yritysten kanssa. Kussakin verkostossa vähintään 10 yritystä on tutustunut sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vähintään 2 yritystä on luonut yhteistyö- tai liiketoimintakontaktin Järjestetään, seminaareja, tiedotustilaisuuksia tai pyöreän pöydän tapaamisia. Vähintään 100 yritystä osallistunut tapahtumiin. Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Hanketoiminta laajasti käynnistynyt sekä ohjelman hallinnointi tehokkaasti organisoitu ja järkevästi resursoitu Yli 15 kansallista kehittämishanketta käynnissä, joissa mukana yli 50 yritystä ja kansallista rahoitus yli 20 M vuositasolla Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Markkinointitoimenpiteet tavoittavat valitut kohderyhmät. Palvelukokonaisuuksia on täydennetty ja tuotteistettu kv. osaajien tarpeita vastaaviksi. Markkinointiviestinnän laajuus, Talenttampere.fi-sivusto Uudet ja päivitetyt palvelukokonaisuudet ja niiden piirissä olevat henkilöt Yrityksissä hyödynnetään alueella olevaa kv. osaamista. Pilotteihin osallistuvat yritykset ja osaajat Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta Alueen lentoyhteyksien markkinointitoimenpiteet ja EUrahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa Lentoyhteyksien hankintamalli toiminnassa, kontaktien määrä Rahoituksen suuntautuminen INKAkärkiin Asiakastyytyväisyys Asiakkaat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä palveluiden laatuun ja kokevat sen hyödylliseksi Yrityskontaktit ja - käynnit strategisten painopisteiden mukaan - Työtunnit, yritykset, kaikki yrityskontaktit - määrät - Laadulliset kyselyt merkittävimmille projekteille vuoden lopussa - Matkailuneuvonnan asiakastyytyväisyyden kehittyminen ( happy or not) Tavoite: vähintään 75 % asiakkaista erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Kehittämishankkeet Markkinoinnin monimuotoisuutta lisätään Kv-markkinoinnin kehittäminen

16 16 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2015 sisältää edellä esitettyjen taulukoiden mukaisten tavoitteiden raportoinnin. Elinkeino- ja matkailupalvelujen osalta raportoidaan lisäksi soveltuvin osin seuraavat tunnusluvut: elinkeinoelämän rekrytointiongelmat yritysten määrän nettomuutos matkailijoiden yöpymisten määrä suorien lentoyhteyksien ja muiden erityiskohteiden (suorien lentoyhteyksien lähialueet, Pietarin alue) tulevat matkailijamäärät Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkailijamäärän kehitys Sopimusseurantaryhmä käy kolme kertaa vuodessa kokouksissaan läpi Tuottajien toimittaman kirjallisen raportin sopimuksen toteutumasta sisältäen edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa Tilaaja. 3. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen 4. Laskutus 5. Muut ehdot Tuottaja kehittää vuoden 2015 aikana toimintaansa prosessien, tuotteistuksen ja laadun osalta. Tilaaja seuraa kehittämistyötä sopimusseurantaryhmissä. Tredea Oy laskuttaa Tilaajaa ennakkoon kaksi kertaa vuodessa. Laskutus perustuu kuukausihintaan (=kokonaishinta/12). Mikäli toiminnassa jäädään suunnitelluista tavoitteista tai laajuudesta siten, että sillä on merkittäviä kustannuksia pienentäviä vaikutuksia, vaikuttaa se myös Tilaajalta laskutettavaan osuuteen. Tällöin osapuolet neuvottelevat asiasta erikseen. Tuottaja on velvollinen ottamaan asian esille sopimusseurantaryhmässä. Tämä palvelusopimus on ehdollinen. Sopimus raukeaa ilman irtisanomisia, mikäli Lempäälän kunnanvaltuuston tarkoitukseen myöntämät määrärahat muuttuvat kesken sopimuskauden. Mikäli sopimus raukeaa edellä mainitusta syystä, ei osapuolilla ole raukeamisen johdosta toista osapuolta kohtaan mitään vaatimuksia. Tuottaja on velvollinen siirtämään alihankkijoilleen ja kumppaneilleen kaikki tämän sopimuksen ehdot ja velvoitteet niiden kanssa solmittavissa sopimuksissa. Sopimusta voidaan olosuhteiden olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen.

17 17 Paikka, päiväys ja allekirjoitukset / 2014 LEMPÄÄLÄN KUNTA TREDEA OY Olli Viitasaari kunnanjohtaja Päivi Myllykangas toimitusjohtaja

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot