OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa tarkistusosa

2 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Oriveden kaupunki (myöhemmin Tilaaja ) ja tuottajana Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (myöhemmin Tuottaja ). Tilaajan yhteyshenkilöt: kaupunginjohtaja Juha Kuusisto yritysneuvoja Pirjo Ellä Tuottajan yhteyshenkilöt: toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) koostuu puiteosasta ja tarkistusosasta. Palvelusopimuksen puiteosa on tämän sopimuksen runko-osa, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat. Palvelusopimuksen tarkistusosa on sopimuksen vuosittain tarkistettava osa, jossa sovitaan tuotteittain tilattavien palvelujen määristä ja hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat puiteosan kohdassa 5 esitettyjen elinkeino- ja matkailupalvelujen hankinnan ehdot. Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmansille osapuolille. Tämän sopimuksen kohteena olevaa palvelutilausta ja toimintaa ohjaavat seuraavat dokumentit - Tampereen kaupunkiseudun strategia Tredea Oy:n strategia - Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia

3 3 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on puiteosaltaan voimassa Sopimuksen tarkistusosa on voimassa aina kalenterivuoden kerrallaan. Tarkistusosan voimassaoloaika näkyy tarkistusosassa. Sopimusta voidaan olosuhteiden olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen. Tilaaja toimii pääosin tämän sopimuksen palvelutilauksen osarahoittajana. Mikäli ulkopuolisen rahoituksen osalta tapahtuu sopimuskauden aikana sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat oleellisesti tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumiseen, neuvotellaan tarvittaessa uusi sopimus. 5. Palvelujen sisältö ja laatu Tämän sopimuksen palvelutilauksen tuotteet hintoineen määritellään vuosittain sopimuksen tarkistusosassa. Tarkistusosassa esitetään lisäksi tilattavien tuotteiden palvelukuvaukset. Tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 6. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Tuottajalla on oikeus tarvittaessa käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelujen tuottamisessa. Tuottaja voi osallistua palveluja tukeviin kehittämishankkeisiin sopimuksen puitteissa. Mikäli kehittämishankkeet ovat useampivuotisia ja vaativat tilaajan rahoitusta, niistä on sovittava tilaajan kanssa Tredean ulkoisessa johtoryhmässä tai muussa yhteydessä. Tuottaja vastaa alihankkijoidensa toimista kuten omistaan. 7. Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta Tuottaja vastaa palveluprosessiin ja palvelujen laatuun liittyvästä kehittämistyöstä ja palvelujen asiakaslähtöisyydestä. Tuottajan palveluprosessien kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Tilaajan erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kesken. 8. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Tuottaja vastaa tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnan ja ylläpidon kustannuksista. Nämä on otettu huomioon palvelun hinnassa.

4 4 9. Palveluihin liittyvä tiedottaminen Tilaaja ja Tuottaja vastaavat yhteistyössä palvelujen järjestämiseen liittyvästä julkisesta tiedottamisesta kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja vastaa palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista Tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta henkilöstölleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. Tuottaja vastaa myös Internet sivustojensa ajantasaisuudesta. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 10. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupunkiseudun elinkeinojen edistämisen palvelujen suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Palvelujen käyttäjillä tulee olla halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. 11. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tuottaja raportoi kirjallisesti Tilaajalle 2 kertaa vuodessa sopimuksen toteutumasta. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuottajan omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla Tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan tarkistusosassa. Tilaajalla on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä arvioidakseen muun muassa palvelujen tuotantotapoja ja -prosesseja, tehokkuutta sekä lainmukaisuutta. Tuottajalla on oikeus toteuttaa omalla kustannuksellaan ulkopuolista auditointia ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa toiminnallista ja taloudellista tarkastustoimintaa.

5 5 12. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Alihankkijoidensa osalta Tuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Tuottaja huolehtii siitä, että toiminnan vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 14. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen 15. Salassapito Sopimusosapuolet sitoutuvat puuttumaan havaitsemiinsa sopimuspoikkeamiin välittömästi. Sopimuserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sopimukseen, asia jätetään viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tilaaja julkisyhteisönä noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevia määräyksiä. Edellä mainittu lainsäädäntö määrittelee sen, mitkä Tilaajan hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia ja mitkä salassa pidettäviä. Sopimusosapuolet toteavat, että tämän palvelutilauksen puitteissa ne joutuvat käsittelemään paljon yritysten liiketoimintaan liittyvää luottamuksellista materiaalia, minkä vuoksi salassapitosäädösten noudattamisessa ja luottamuksellisen tiedon levittämisessä tulee käyttää erityistä varovaisuutta. Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa salassa pidettävät missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on salaisiksi merkitty tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimusosapuolet sitoutuvat luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja palveluksessaan oleville henkilöille ainoastaan siinä laajuudessa kuin on katsottava välttämättömäksi osapuolten välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

6 6 Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt sekä mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Salassapitoa tai hyväksikäyttämisen kieltoa koskevat velvollisuudet eivät koske sellaisia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai ovat muuten julkisia sopimusosapuoli on saanut erikseen kolmannelta osapuolelta ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta ovat olleet vastaanottavan Sopimusosapuolen hallussa ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta jo ennen kuin samat tiedot on saatu toiselta Sopimusosapuolelta viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan ovat julkisia. Tämän kohdan määräykset ovat voimassa myös palvelusopimuksen päättymisen jälkeen koskien tämän sopimuksen aikana kertyneitä salassa pidettäviä aineistoja. 16. Tekijänoikeudet ja muut oikeudet Tilaajalla on kaikki oikeudet tämän palvelutilauksen tuloksiin ja tämän palvelutilauksen suorina ratkaisuina syntyneisiin materiaaleihin, immateriaali- ja muihin oikeuksiin sekä yhteys-, asiakas- ja muihin tietoihin. Tietojen, materiaalien, immateriaalioikeuksien ja muiden tulosten käytössä Tilaaja sitoutuu niihin salassapito- ja muihin sopimuksiin, joihin Tuottaja on sitoutunut suhteessa kolmansiin osapuoliin. Tuottajalla ja sen alihankkijoilla säilyy oikeus niiden aiemmin kehittämiin tai muussa kuin tässä sopimuksessa määritellyssä yhteistyössä syntyneisiin tuotteisiin, palvelumuotoihin ja -tapoihin. Tilaajalla on oikeudet tämän sopimuksen voimassa ollessa syntyneisiin palvelukokonaisuutta hyödyntäviin asiakkuuksiin siltä osin kuin asiakassopimukset eivät rajoita oikeuksia. Tilaajalla on oikeus saada ajantasainen tieto palvelun toteuttamisen tilanteesta. Tuottaja siirtää nämä velvoitteet alihankkijoilleen niiden kanssa laadittavissa sopimuksissa. Edellä sanotun estämättä Tuottajalla on rajoittamaton oikeus käyttää, levittää, jakaa eri alustoilla, välittää, edelleen luovuttaa ja muokata mainittuja tuloksia ja muita oikeuksia vapaasti ilman erillistä korvausta omassa liiketoiminnassaan.

7 7 TARKISTUSOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana Tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaiset elinkeino- ja matkailupalvelujen tuotteet. Elinkeino- ja matkailupalvelut Tuotteet Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue - Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja -tiedotus - Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle - Kohdennetut kotimaiset ja kansainväliset investointien houkuttelutoimenpiteet: palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä - Alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen sekä yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen - Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut - Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen - Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu - Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta - Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EUrahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa PALVELUTILAUS YHTEENSÄ Lentoyhteyksien kehittäminen* *) Maksetaan siinä tapauksessa, että kaupunkiseudun yhteiset lentoyhteyksien kehittämistoimet toteutuvat. Kokonaishinta Tuotteiden hinnat ovat kiinteinä voimassa vuonna 2015.

8 Palvelukuvaukset Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja -tiedotus Tampereen kaupunkiseudun tapahtumia ja matkailuyritysten palveluita markkinoidaan kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille suositteluihin, tapahtumiin ja sijainteihin keskittyvän visittampere.fi sivuston ja paikallisten suosituksia esille nostavan uudenlaisen kartan avulla suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Tapahtumista ja palveluista viestitään päivittäin mediatiedottein ja sosiaalisessa mediassa. Aktivoimme orivesiläisiä matkailuyrityksiä informoimaan some-yhteyshenkilöämme tapahtumista sekä näkymään visittampere.fi ja visittampere.ru -portaaleissa, jolloin tieto Oriveden matkailutarjonnasta leviää tehokkaasti kaikissa markkinointikanavissamme. Matkailuyrityksille avataan markkinointikäsikirjan avulla uusia mahdollisuuksia suunnitella omia markkinointitoimenpiteitään ja osallistua Tredean koordinoimiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteiskampanjoihin. Orivedeltä nostetaan esiin erityisesti kärkiyrityksiä, kuten Taidekeskus Purnu ja Rönni kesäteattereineen. Kotimaisia matkanjärjestäjiä kontaktoidaan useissa matkanjärjestäjätapahtumissa vuoden aikana (mm. Suoma-tuotetorit, Pohjolan Matkan myyntitapahtumat). Tuotteisiin perustuvat myynninedistämismateriaalit tapahtumiin kootaan yhteistyössä yritysten kanssa. Kansainvälistä matkanjärjestäjäyhteistyötä tehdään aktiivisesti mm. Venäjälle, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Maakunnallisesta matkailumarkkinointihankkeesta odotetaan tukea Tredean toimenpiteille sekä kotimaassa että ulkomailla. Myynninedistämiseksi tiivistetään yhteistyöstä ja suunnittelua mm. Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston kanssa. Matkailuneuvonta neuvoo ja tiedottaa Tampereen kaupunkiseudun nähtävyyksistä, kohteista, tapahtumista ja matkailuyritysten palveluista sekä henkilökohtaisesti matkailuneuvonnassa että sähköisesti. Matkailuneuvonta pyrkii tavoittamaan myös paikalliset asukkaat ja se toimii näyteikkunana Tampereen kaupunkiseudun matkailu- ja kulttuuritarjontaan. Matkailun kehittäminen: Yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Uudistuvan visittampere.fi -sivuston ammattilaisosioon kootaan ajankohtaista tutkimus- ja kävijätietoa sekä muuta yritysten liiketoiminnan kehitystä vahvistavaa materiaalia matkailuyritysten hyödynnettäväksi. Sivusto mahdollistaa tapahtumakalenterin hyödyntämisen yrityksen oman toiminnan suunnitteluun. Näin matkailuyritykset voivat käyttää hyväkseen suurten tapahtumien vetovoimaa ja asiakasvirtoja ja välttää päällekkäisyyksiä. Technical Visits - konseptin sisältöjä ja työnjakoa selvitetään yhdessä omistajakuntien kanssa.

9 9 Selvitetään Tampereen kaupunkiseudun mahdollisuuksia Keski-Euroopasta suuntautuvan charter-matkailun kohteena sekä panostetaan uusien lentoyhteyksien hankkimiseen Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Kohdennetut kotimaiset ja kansainväliset investointien houkuttelutoimenpiteet: palvelut, markkinointi, myynti ja viestintä: Houkuttelutoimenpiteet jakautuvat kolmeen kategoriaan: (i) Kansainväliset yritykset ulkomailla tai jotka tekevät lisäinvestointeja Suomessa. (ii) Tampereen kaupunkiseudun yritykset, joilla tarve laajentua/muuttaa. (iii) Muut kotimaiset yritykset, joilla tarve laajentua/muuttaa. Kansainvälisien yrityksien houkuttelutoimet painottuvat osaamiskärkiemme mukaisiin yrityksiin, joille Tampereen kaupunkiseudun liiketoimintaympäristö ja - verkostot ovat houkuttelevia, ts. valmistava teollisuus, älykkäät koneet, tietoala, terveysteknologia, luovat alat, cleantech ja energia sekä nanoteknologia. Lisäksi pyritään tunnistamaan kansainväliset kaupan ja logistiikan yritykset näiden etsiessä sijoittumispaikkoja Suomesta. Houkuttelun maantieteelliset painopisteet tarkentuvat toimenpidetasolla, mutta Itämeren alue ja mm. Pietarin lähialue nähdään edelleen potentiaalisina. Venäjällä hyödynnetään Helsinki-keskuksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Kansainvälisten yritysten houkuttelussa kehitetään sekä markkinointi- että myyntitoimia panostamalla myyntiin asiakkaille. Toimenpiteinä ovat mm. seudun yrityksille keskeisten kansainvälisten yritysklusterien tunnistaminen ja yhteistyön käynnistäminen näiden kanssa. Lisäksi vaikuttavimpien kansainvälisten sijoittumiskonsulttien tunnistaminen ja heille kaupunkiseudun tunnettuuden lisääminen esimerkiksi vierailujen avulla. Yhteistyöhön kansallisen tason toimijoiden (l. Invest in Finland) kanssa panostetaan ja pyritään lisäämään asiakasvirtaa Tampereen kaupunkiseudulle. Tampereen kaupunkiseudulla houkuttelutoimet kohdistuvat yrityksiin, joilla on tarve laajentua tai muuttaa. Yritykset tunnistetaan sekä kontaktoidaan ja heidän tarpeisiinsa tarjotaan sijoittumisvaihtoehtoja. Tavoitteena on pitää Tampereen kaupunkiseudulla toimivat yritykset ja työpaikat alueella. Houkuttelutoimet muihin kotimaisiin yrityksiin painottuvat pääkaupunkiseudun kasvuhakuisiin yrityksiin sekä Suomen laajuisesti toimivien yritysten pääkonttoreihin. Heidän tarpeisiinsa tarjotaan sijoittumisvaihtoehtoja aktiivisesti. Panostuksia kohdennetaan myyntityöhön. Sijoittumispalvelut ja jälkihoito yrityksille. Tunnistetuille kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaisia tontteja ja toimitiloja. Tuodaan mm. aktiivisesti esiin Oriveden tontti- ja toimitilatarjontaa uusilla tai laajentuvilla yritysalueilla (Oripohja, Lehdistö ja Nero). Tarjotaan tarvittaessa myös muuta neuvontaa yrityksen/yksikön perustamiseen. Tredea koordinoi ja tiedottaa kaupunkiseudun laajuisesti yhteisistä houkuttelutoimenpiteistä ja työkaluista, kuten tietokannat (seudun yritysalueet, yritysrekisteri). Jälkimarkkinointia kehitetään sijoittuneiden ja seudulla jo pidempään toimineiden yritysten tarpeiden selvittämiseksi. Yrityksiä palvellaan yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa.

10 10 Tampereen kaupunkiseudun potentiaalisia kiinteistökehityskohteita markkinoidaan sekä kotimaisille että kansainvälisille kiinteistökehittäjille (materiaalien kielinä suomi ja englanti). ). Orivedeltä huomioidaan myös asemanseutu mahdollisena kiinteistökehityskohteena. Yritysten houkuttelutoimiin liittyvien kansainvälisten markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden kehittäminen ja käyttöönotto. Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta kasvatetaan potentiaalisena sijoittumiskohteena kohdennetusti. Tämä sisältää markkinoinnin valittuihin asiakasryhmiin, markkinoinnin laajentaminen asiakasryhmille keskeisiin kanaviin ja välitoimijoihin ja markkinointiviestin rakentaminen kullekin asiakasryhmälle sekä varsinaiset markkinointitoimenpiteet. Seudullisten ja kansallisten toimijoiden, kuten IIF, yliopistot, TCB ja Tampere-talo, aktivoiminen hyödyntämään seudun markkinointimateriaaleja toiminnassaan ja kanavissaan. Alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen. Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen sekä viestintä Yrityksen perustamista harkitseville henkilöille on tarjolla laadukas ja tarpeisiin vastaava alkavan yrityksen neuvonta, jota kehitetään edelleen. Alkavien yritysten neuvonta aikaansaa uusia elinkelpoisia yrityksiä alueelle. Lisäksi panostetaan osuuskuntayrittäjyyden neuvontaan. Ylläpidetään yrityskummitoimintaa ja kehitetään sitä edelleen. Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen sekä viestintä ja seudun panostusten koordinointi yrityspalveluihin liittyen Seudun julkisia yrityspalveluita pyritään kehittämään yhteistyössä kaikkien palveluita tuottavien organisaatioiden kanssa. Alueemme julkisista yrityspalveluista pyritään tekemään selkeämpi vetovoimatekijä ja löytämään yhteiselle tekemiselle näkyvä brändi. Edistetään yrityspalveluverkoston yhteisiä toimintamalleja ja palveluita sekä yhteistyössä viestintää ja markkinointia. Käynnistetään suunnittelu liittyen mahdolliseen yhteiseen yrityspalvelupisteeseen ja kehitetään myös liikkuvan yrityspalvelupisteen mallia. Edistetään innovatiivisten hankintojen käyttöä myös yrityspalveluiden osalta. Kehitetään avointen innovaatioalustojen palveluja yrityksille. Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Alkavien yritysten neuvonnan kehittämisen lisäksi uutta yritystoimintaa syntyy strategisten ohjelmien toimenpiteiden edistämänä mm. avoimilla innovaatioalustoilla. Innovaatioalustoihin liittyvää toimenpidettä toteutetaan niin Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman kuin Avoin Tampere -ohjelman toimenpiteiden kautta. Yrityspalveluiden kehittäminen ja kiinnittäminen innovaatiotoimintaan toteutetaan 6AIKA ohjelman avulla. 6AIKA ohjelmassa koordinoidaan lisäksi kansallista Avoin Data kokonaisuutta. Horizon2020 -hankkeita aloitetaan ohjelmissa yhteistyössä Itämeriinstituutin kanssa. Tampereen kaupunkiseudulla rakennettavien innovaatioalustojen ja niihin tukeutuvan kehitettävän yrityspalveluverkoston tuloksista viestintään kansallisesti ja kansainvälisesti niitä hyödyntävien yritysten tarinoiden välityksellä.

11 Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut Innovatiiviset kaupungit -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen INKA-toiminnan Tampereen kaupunkiseudun osuus, jossa kehitetään toimintamalli alueellisen osaamisen ympärille päämääränä muodostaa kv-liiketoimintaan keskittyvä kärkiklusteri. Lisäksi rakennetaan jatkuvan viestinnän toimintamalli: mitä ja miten, kohderyhmät ja kanavat. Tampereen kaupunkiseudun yrityksille viestitään ohjelmaan osallistumisen edellytyksistä ja muodoista. Kansallisesti kerrotaan ohjelman toimenpiteistä ja hyvistä käytänteistä. Kansainvälisesti viestitään ohjelman tuloksista. Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen Rakennetaan yhteydet kansainvälisiin (etenkin eurooppalaisiin) verkostoihin, joiden avulla yritykset voivat luoda kontakteja ulkomailla. Edistetään erityisesti sellaisten kontaktien luomista, jotka voivat avata yrityksille vientimahdollisuuksia. Teollisuuden kilpailukykyä kehitetään hyödyntämällä alueen osaamisen ja työvoiman tarjonnan vahvuuksia. Tämä tarkoittaa mm. digitalisaation tuomista entistä vahvemmin osaksi koneenrakennusteollisuutta. Digitalisaation avulla mahdollistetaan tuotteiden entistä paremmat ominaisuudet, palveluliiketoiminnan kasvattaminen sekä operatiivisen toiminnan tehostaminen. Toisaalta kehitetään valmistavan teollisuuden kilpailukykyä siten, että yhä useammat yritykset voivat kasvattaa tuotteiden ja palvelujen jalostusastetta. Siten yritykset voivat kilpailla korkean vaatimustason valmistuksesta. Molempien edellä mainittujen teemojen toteuttamiseksi Tredea auttaa teollisia yrityksiä käynnistämään hankkeita etenkin Tekesin INKA ohjelmaan. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulle, Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueille muodostettavalle cleantech -elinkeinovyöhykkeelle on syntymässä Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park. Käynnistymistä halutaan vauhdittaa kaksivuotisella hankkeella. Kaupunkiseudun kuntia informoidaan ja tarvittaessa organisoidaan toimenpiteitä, jotka tukevat vientitoiminnan aloittamista valmistavan teollisuuden yritykselle uusiin kohdemaihin. Etsitään ja kutsutaan mukaan myös kulloiseenkin teemaan sopivia orivesiläisiä yrityksiä.tredea viestii toimenpiteistä ja hyvistä käytänteistä säännöllisesti Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi: Innovatiivisen osaamispääoman kanavointi yrityksiin ja alueen kv. henkilöresurssien tehokkaampi hyödyntäminen: Työvoiman kansainvälistymisen tueksi kehitettyjä palveluita ja toimintamalleja markkinoidaan ja juurrutetaan pysyville toimijoille (Kansainvälisen osaamisen palvelut ESR-hanke asti). Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä pyritään vahvistamaan kv. opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseksi mm. yritysten vientitoiminnassa. Vuoden aikana pilotoidaan esim. poluttajamallia tai muita uusia työkaluja, joilla saadaan alueella olevaa kv. osaamista ohjattua yritysten kansainvälistymistoimintaan.

12 12 Osaajanäkökulmaa vahvistetaan Tredean kv. markkinoinnissa. Uudistuksella saavutetaan laajempi lukijakunta sekä vahvistetaan Tampereen kaupunkiseudun imagoa osaajakeskittymänä Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta ja alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmä-yhteistyö ja verkostomainen toiminta Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EU-rahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa: Rakennetaan myyntiohjelma ja ryhdytään toteuttamaan sitä lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien houkuttelemiseksi alueelle. Myyntiohjelmaa organisoidaan Itämeri-instituutin kanssa. Lisäksi varaudutaan lentokentän kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Vaikutetaan uuden EU-kauden rahoitusinstrumenttien suuntaamisessa kaupunkiseudun keskeisiin hankkeisiin mm. INKA -ohjelmaan. EU-toimiston toimenpiteet alueen kansainvälisyyden vahvistamisessa. Toteutetaan toimenpiteitä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

13 LAATU Palvelujen tavoitteet Elinkeino- ja matkailupalvelujen tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoitteiden toteumaa seurataan taulukoissa esitettyjen kriteerien sekä mittarien kautta. Tuottaja toimittaa mittariston mukaisen raportin kolme kertaa vuodessa. Osa mittareista raportoidaan vuositasolla. LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta PALVELU TAVOITE MITTARI Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailukaupunki ja alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja -tiedotus Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Matkailupalveluilla tuetaan seudun elämystalouden vahvistumista. Matkailuneuvonnan asiakkaat saavat tasokasta neuvontapalvelua Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään. Seudun matkailutulo on kasvanut. Raportoidaan matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen yhteydessä (ei vuonna 2015) Markkinaosuuden kehitys (majoitusvuorokaudet, koti/ulkomaat) Visittampere.fi kanavien kävijämäärien kehitys (some + verkkosivut) Asiakastyytyväisyyden kehittyminen (esim. happy or not) Henkilökohtaisesti palvellut asiakkaat (neuvonta, puhelin ja s- posti) Yhteismarkkinointitoimenpiteisiin osallistuneet yritykset (määrä + yritysrahoituksen osuus tai %) Yrityskontaktien määrä; myyntikäynnit, myyntitapahtumat Lentoyhteyksienhoukuttelun tilanne Toimien piirissä olleiden/olevien yritysten lukumäärä Syntyneiden uusien yritysten lukumäärä Uusien työpaikkojen määrä Innovaatioalustojen yritysrajapinnan kehittäminen (6aika) Innovaatioalustoissa pilotoidut yrityspalvelut Innovaatioalustojen pilotteihin osallistuneet yritykset Alkavien yritysten neuvonnan Alkavien yritysten neuvon- Neuvonta käynnissä ja

14 14 kehittäminen ja jatkaminen sekä yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen Kohdennetut investointien kotimaiset ja kansainväliset houkuttelutoimenpiteet: palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä tapalvelut toimivat ja niitä kehitetään vastaamaan monimuotoisen yrittäjyyden tarpeet Uusyritysneuvonnassa on käyty läpi 2000 yritysideaa ja niistä on syntynyt 700 uutta yritystä 250 uutta osuustoimintaasiakasta on neuvottu ja 10 uutta osuuskuntaa on perustettu Yrityskummitoimintaa ylläpidetään Yrityspalveluiden kokonaiskuvan hallinta ja yhdessä näkyminen alueen vetovoimatekijänä Yrityspalveluverkoston yhteisten toimintamallien kehittäminen Innovatiivisten hankintojen edistäminen yrityspalveluiden tuottamisessa Investointien houkuttelun markkinointi- ja viestintätoimenpiteet Investointien houkuttelun myyntitoimenpiteet (Kansainvälinen/Muu Suomi/Kaupunkiseutu) Kaupunkiseudulle kohdistuneiden investointien trendi malli toimii Uusia palvelumalleja kehitetty Neuvonnan ja uusien yritysten määrä Neuvottujen uusien asiakkaiden ja perustettujen osuuskuntien määrä Uusien kummisuhteiden määrä ja kummiklinikoihin osallistuneiden määrä Yrittäjämyönteisyysselvitysten tulokset (EK) Yhteinen brändi kehittymässä Alueen julkiset yrityspalvelut on kuvattu ymmärrettävästi sivulla Yhteisen yrityspalvelupisteen ja liikkuvan palvelupisteen suunnittelun tilanne Yrityspalvelusetelimallin esiselvityksen tilanne Medioiden kohdeyleisö - Omat ja ostetut kanavat Laadullinen markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden tilannekuva (sisältää kanavat ja verkostot) Kiinnostus selvitetty yhteensä vähintään 300 yrityksen osalta. Yrityskohtaisia yritystapaamisia liittyen investointien houkutteluun yhteensä vähintään 100. Myyntitoimenpiteiden tilannekuva (tunnistettu/kontaktoitu/vireillä/ sijoittunut) Kaupunkiseudulle tulleet investoinnit selvitetään (yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa) ja raportoidaan vuositasolla.

15 KEHITTÄMINE N 15 Asiakastyytyväisyys Kehittämishankkeet *) L=laatu,, K=kehittäminen Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava liiketoimintaympäristö on vahvistunut Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman hallinnointi, koordinointi ja viestintä Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta Luodaan kontaktit ulkomaisiin toimintaverkostoihin ja autetaan yrityksiä etabloitumaan niihin Autetaan yrityksiä yhteistyöhän ulkomaisen verkoston ja sen yritysten kanssa. Järjestetään, seminaareja, tiedotustilaisuuksia tai pyöreän pöydän tapaamisia. Hanketoiminta laajasti käynnistynyt sekä ohjelman hallinnointi tehokkaasti organisoitu ja järkevästi resursoitu Markkinointitoimenpiteet tavoittavat valitut kohderyhmät. Yrityksissä hyödynnetään alueella olevaa kv. osaamista. Alueen lentoyhteyksien markkinointitoimenpiteet ja EU-rahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa Asiakaspalvelujärjestelmää kehitetään Markkinoinnin monimuotoisuutta lisätään Yrityskontaktien ja käyntien systematisointi strategisten painopisteiden mukaan Yhteistyö vähintään 4 ulkomaisen verkoston kanssa. Kussakin verkostossa vähintään 10 yritystä on tutustunut sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vähintään 2 yritystä on luonut yhteistyö- tai liiketoimintakontaktin Vähintään 100 yritystä osallistunut tapahtumiin. Yli 15 kansallista kehittämishanketta käynnissä, joissa mukana yli 50 yritystä ja kansallista rahoitus yli 20 M vuositasolla Markkinointiviestinnän laajuus, Talenttampere.fi-sivusto Pilotteihin osallistuvat yritykset ja osaajat Lentoyhteyksien hankintamalli toiminnassa, kotaktien määrä Rahoituksen suuntautuminen kärkiin Palaute asiakkailta ja sidosryhmiltä kerätään vuosittain (ZEF/kirjallinen) Kv-markkinoinnin kehittäminen Määrä (yrityskehitystoimenpieisiin ohjatut/osallistuneet)

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta LAATU PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-8/2014 TOTEUMA 1-12/2014 Tampere on Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti

PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet LAATU LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa Konsernihallinto OHJE 1 (3) 29.11.2006 KKA:2723/003/2006 Tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset SOPIMUSOHJAUKSEN PERIAATTEET JA SOPIMUSMALLI SISÄISESSÄ TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Kaupunki siirtyy vuoden

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot