OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa tarkistusosa

2 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Ylöjärven kaupunki (myöhemmin Tilaaja ) ja tuottajana Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (myöhemmin Tuottaja ). Tilaajan yhteyshenkilöt: kaupunginjohtaja Pentti Sivunen toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki Tuottajan yhteyshenkilöt: toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) koostuu puiteosasta ja tarkistusosasta. Palvelusopimuksen puiteosa on tämän sopimuksen runko-osa, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat. Palvelusopimuksen tarkistusosa on sopimuksen vuosittain tarkistettava osa, jossa sovitaan tuotteittain tilattavien palvelujen määristä ja hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat puiteosan kohdassa 5 esitettyjen elinkeino- ja matkailupalvelujen hankinnan ehdot. Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmansille osapuolille. Tämän sopimuksen kohteena olevaa palvelutilausta ja toimintaa ohjaavat seuraavat dokumentit - Tampereen kaupunkiseudun strategia Tredea Oy:n strategia - Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia

3 3 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on puiteosaltaan voimassa Sopimuksen tarkistusosa on voimassa aina kalenterivuoden kerrallaan. Tarkistusosan voimassaoloaika näkyy tarkistusosassa. Sopimusta voidaan olosuhteiden olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen. Tilaaja toimii pääosin tämän sopimuksen palvelutilauksen osarahoittajana. Mikäli ulkopuolisen rahoituksen osalta tapahtuu sopimuskauden aikana sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat oleellisesti tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumiseen, neuvotellaan tarvittaessa uusi sopimus. 5. Palvelujen sisältö ja laatu Tämän sopimuksen palvelutilauksen tuotteet hintoineen määritellään vuosittain sopimuksen tarkistusosassa. Tarkistusosassa esitetään lisäksi tilattavien tuotteiden palvelukuvaukset. Tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 6. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Tuottajalla on oikeus tarvittaessa käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelujen tuottamisessa. Tuottaja voi osallistua palveluja tukeviin kehittämishankkeisiin sopimuksen puitteissa. Mikäli kehittämishankkeet ovat useampivuotisia ja vaativat tilaajan rahoitusta, niistä on sovittava tilaajan kanssa Tredean ulkoisessa johtoryhmässä tai muussa yhteydessä. Tuottaja vastaa alihankkijoidensa toimista kuten omistaan. 7. Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta Tuottaja vastaa palveluprosessiin ja palvelujen laatuun liittyvästä kehittämistyöstä ja palvelujen asiakaslähtöisyydestä. Tuottajan palveluprosessien kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Tilaajan erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kesken. 8. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Tuottaja vastaa tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnan ja ylläpidon kustannuksista. Nämä on otettu huomioon palvelun hinnassa.

4 4 9. Palveluihin liittyvä tiedottaminen Tilaaja ja Tuottaja vastaavat yhteistyössä palvelujen järjestämiseen liittyvästä julkisesta tiedottamisesta kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja vastaa palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista Tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta henkilöstölleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. Tuottaja vastaa myös Internet sivustojensa ajantasaisuudesta. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 10. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupunkiseudun elinkeinojen edistämisen palvelujen suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Palvelujen käyttäjillä tulee olla halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. 11. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tuottaja raportoi kirjallisesti Tilaajalle 2 kertaa vuodessa sopimuksen toteutumasta. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuottajan omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla Tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan tarkistusosassa. Tilaajalla on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä arvioidakseen muun muassa palvelujen tuotantotapoja ja -prosesseja, tehokkuutta sekä lainmukaisuutta. Tuottajalla on oikeus toteuttaa omalla kustannuksellaan ulkopuolista auditointia ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa toiminnallista ja taloudellista tarkastustoimintaa.

5 5 12. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Alihankkijoidensa osalta Tuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Tuottaja huolehtii siitä, että toiminnan vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 14. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen 15. Salassapito Sopimusosapuolet sitoutuvat puuttumaan havaitsemiinsa sopimuspoikkeamiin välittömästi. Sopimuserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sopimukseen, asia jätetään viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tilaaja julkisyhteisönä noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevia määräyksiä. Edellä mainittu lainsäädäntö määrittelee sen, mitkä Tilaajan hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia ja mitkä salassa pidettäviä. Sopimusosapuolet toteavat, että tämän palvelutilauksen puitteissa ne joutuvat käsittelemään paljon yritysten liiketoimintaan liittyvää luottamuksellista materiaalia, minkä vuoksi salassapitosäädösten noudattamisessa ja luottamuksellisen tiedon levittämisessä tulee käyttää erityistä varovaisuutta. Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa salassa pidettävät missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on salaisiksi merkitty tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimusosapuolet sitoutuvat luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja palveluksessaan oleville henkilöille ainoastaan siinä laajuudessa kuin on katsottava välttämättömäksi osapuolten välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

6 6 Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt sekä mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Salassapitoa tai hyväksikäyttämisen kieltoa koskevat velvollisuudet eivät koske sellaisia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai ovat muuten julkisia sopimusosapuoli on saanut erikseen kolmannelta osapuolelta ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta ovat olleet vastaanottavan Sopimusosapuolen hallussa ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa salassapitovelvollisuutta jo ennen kuin samat tiedot on saatu toiselta Sopimusosapuolelta viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan ovat julkisia. Tämän kohdan määräykset ovat voimassa myös palvelusopimuksen päättymisen jälkeen koskien tämän sopimuksen aikana kertyneitä salassa pidettäviä aineistoja. 16. Tekijänoikeudet ja muut oikeudet Tilaajalla on kaikki oikeudet tämän palvelutilauksen tuloksiin ja tämän palvelutilauksen suorina ratkaisuina syntyneisiin materiaaleihin, immateriaali- ja muihin oikeuksiin sekä yhteys-, asiakas- ja muihin tietoihin. Tietojen, materiaalien, immateriaalioikeuksien ja muiden tulosten käytössä Tilaaja sitoutuu niihin salassapito- ja muihin sopimuksiin, joihin Tuottaja on sitoutunut suhteessa kolmansiin osapuoliin. Tuottajalla ja sen alihankkijoilla säilyy oikeus niiden aiemmin kehittämiin tai muussa kuin tässä sopimuksessa määritellyssä yhteistyössä syntyneisiin tuotteisiin, palvelumuotoihin ja -tapoihin. Tilaajalla on oikeudet tämän sopimuksen voimassa ollessa syntyneisiin palvelukokonaisuutta hyödyntäviin asiakkuuksiin siltä osin kuin asiakassopimukset eivät rajoita oikeuksia. Tilaajalla on oikeus saada ajantasainen tieto palvelun toteuttamisen tilanteesta. Tuottaja siirtää nämä velvoitteet alihankkijoilleen niiden kanssa laadittavissa sopimuksissa. Edellä sanotun estämättä Tuottajalla on rajoittamaton oikeus käyttää, levittää, jakaa eri alustoilla, välittää, edelleen luovuttaa ja muokata mainittuja tuloksia ja muita oikeuksia vapaasti ilman erillistä korvausta omassa liiketoiminnassaan.

7 7 TARKISTUSOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana Tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaiset elinkeino- ja matkailupalvelujen tuotteet. Tuoteryhmä Elinkeino- ja matkailupalvelut Tuotteet Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailukaupunki ja alue - Matkailijoiden houkuttelu: seudun matkailutarjonnan markkinointi ja viestintä - Matkailuneuvonta ja tiedotus: monikanavainen neuvonta - Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonta ja tuotepaketointi Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle - Yritysten kasvua ja innovatiivisuutta tukevan toimintaympäristön kehittäminen ja siitä viestiminen - Alkavien yritysten neuvonnan toiminnan kehittäminen ja jatkaminen. - Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen ja viestintä sekä seudun panostusten koordinointi. - Kohdennetut investointien houkuttelutoimenpiteet mukaan lukien markkinointi ja viestintä o Kotimaan houkuttelutoimet o Kv. houkuttelutoimet - Sijoittumispalvelut yrityksille - Seutumarkkinoinnin apu kaupungille ja yksittäisille yrityksille Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava ekosysteemi on vahvistunut - Innovatiiviset kaupungit -ohjelman työpakettien toteutus, vuorovaikutus, ohjelman koordinointi, viestintä ja johtaminen - Investointien houkuttelutoimenpiteet perustuen seudun vahvoihin osaamiskärkiin ja teollisen tuotannon keskittymään Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu - Työnantajien neuvonta ja tuki työvoiman kansainvälistyessä sekä tuloksellista työntekoa edistävät palvelut. Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta - Toteutetaan logistiikan pyöreän pöydän sovitut toimenpiteet - EU-rahoituksen suuntaaminen ja EU-toimisto - Lentoliikenteen markkinointitoimenpiteet

8 8 Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta - Yritysten pyöreän pöydän tapaamiset eri liiketoimintateemojen ympärillä - Laaditaan ja toteutetaan seudun elinkeinopoliittisen yhteistyön periaatteet - Toimialakohtaiset verkostotapaamiset yli kuntarajojen tavoitteena seudullisen verkoston luominen - Elinkeinopainotuksella toteutetut kuntakohtaiset Venäjätoimenpiteet - Viestintä PALVELUTILAUS YHTEENSÄ Lentoyhteyksien kehittäminen* *) Maksetaan siinä tapauksessa, että kaupunkiseudun yhteiset lentoyhteyksien kehittämistoimet toteutuvat Palvelukuvaukset Tampereen kaupunki on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailukaupunki ja alue Matkailijoiden houkuttelu: seudun matkailutarjonnan markkinointi ja viestintä Tampereen kaupunkiseudun matkailuyrityksien palveluita markkinoidaan ja myydään kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille keskittyen tuotemarkkinointiin. Ylöjärveltä nostetaan esiin erityisesti kärkiyrityksiä, kuten Hiking Travel HIT, Suojärven Suklaatila, Elämyslaari, Villa Näsirinne ym. edellyttäen, että yritykset osoittavat omaa halua ja aktiivisuutta yhteistyöhön. Kaupunkiseudun kuntien tuotepaketit ym. myyntimateriaali on esillä Visit Tampere Oy:n myynninedistämistilaisuuksissa. Aktiivista matkanjärjestäjäyhteistyötä tehdään ensisijaisesti Venäjälle. Suoralentokohteisiin (UK, Saksa ja Italia) tehtävistä toimenpiteistä huolehtii Tredean yhdessä koko maakunnan kanssa rahoittama Visit Tampere Region -hanke, mikäli ELY rahoittaa sitä vuonna Matkanjärjestäjät pyritään saamaan vierailuille tutustumaan kohteisiin. Lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailujen suuntautuvat myös kaupunkiseudun kuntiin kunkin matkan teeman ja asiakkaiden mielenkiinnon mukaisesti. Tuotepohjaista myynninedistämismateriaalia tuotetaan suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja saksaksi. Matkailuyhtiö Visit Tampere Oy aloittaa toimintansa ja se palvelee myös kaupunkiseudun yrityksiä uutena myyntikanavana. Matkailuportaalia kehitetään myynnin näkökulmasta osana All Bright -portaalia. Portaalin aktiivinen sisällöntuotanto kolmella kielellä. Kansainvälistä näkyvyyttä haetaan järjestämällä seudulle suuntautuvia lehdistövierailuja Saksasta ja Venäjältä. Venäläisiä matkailijoita houkutellaan seudulle markkinoimalla uuden vuoden ja loppiaisen ajan ohjelmaa erityisesti Pietarin alueella.

9 9 Matkailuneuvonta ja tiedotus: monikanavainen neuvonta Tampereen kaupunkiseudun nähtävyyksistä, kohteista ja tapahtumista sekä matkailuyritysten palveluista tiedotetaan ja neuvotaan monikanavaisesti. Uusimpana neuvontatyökaluna on reaaliaikainen chat -palvelu. Matkailuesite tuotetaan 6 kielellä matkailijoiden houkuttelemiseksi ja neuvonnan työkaluksi. Responsiivista visittampere.fi -portaalia ylläpidetään ja siihen tuotetaan sisältöä kolmella kielellä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään aktiivisesti. Matkailuyrityksiä tiedotetaan Tampereen ja Pirkanmaan matkailun ajankohtaisista asioista ja heitä kannustetaan tuottamaan tietoa julkaistavaksi sosiaalisen median kanavissa. Henkilökunta pitää yllä ja parantaa tuotetuntemustaan aktiivisen vuoropuhelun ja yritysvierailujen kautta. Vuoden alussa jalkaudutaan kuntiin ja tiedotetaan Visit Tampereen suunnitelmista. Samalla pyydetään yrityksiä pitämään Visit Tampereen henkilökuntaa ajan tasalla tapahtumista, uudistuksista jne. Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonta ja tuotepaketointi Keskeisin kehittämistoimenpide on matkailuyhtiö Visit Tampere Oy:n toiminnan käynnistäminen (myyntijärjestelmän sisäänajo, henkilökunnan koulutus myymiseen ja uusiin järjestelmiin, tuotetarjonnan kartoitus, tuotteistaminen, sisällön syöttäminen myyntijärjestelmään, sopimusten teko tuottajien kanssa, Travel Shop toiminnan käynnistäminen). Laatuun kiinnitetään erityistä huomiota ja yrityksiä kannustetaan kriittiseen laaduntarkkailuun. Visitin tiedotteissa kerrotaan alan tapahtumista ja annetaan yrityksille impulsseja oman toimintansa kehittämiseen. Panostamme erityisesti digitaalisen matkailumarkkinoinnin, -neuvonnan ja - tiedotuksen kehittämiseen. Kehitämme -sivustoa edelleen kiinteänä osana Tampere All Bright! -portaalin toimenpiteitä. Aktivoimme ylöjärveläisiä matkailuyrityksiä täyttämään tuotekortteja ja näin näkymään visittampere.fi ja visittampere.ru -portaaleissa, jolloin tieto Ylöjärven matkailutarjonnasta leviää tehokkaasti kaikissa markkinointikanavissamme. Matkailun pyöreästä pöydästä haetaan yhteistyökumppaneiden näkemyksiä tärkeimmistä kehityskohteista. Osallistumme lentoyhteyksien kehittämiseen. Olemme mukana Pirkanmaan elämystalousstrategian mukaisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa. Pietarin alueella tehdään uusia, aktiivisia markkinointitoimenpiteitä ja kehittämisen erityisalueena on hyvinvointimatkailu. Saksan markkinoilla jatkuu Nordic Marketingin vetämä mittava tuotteistus- ja myyntihanke, johon liittyy myös mm. some-markkinointia sekä lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailu Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Yritysten kasvua ja innovatiivisuutta tukevan toimintaympäristön kehittäminen ja siitä viestiminen - Toimenpiteet keskittyvät teknologiateollisuuden pkyritysten liiketoiminnan, osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen. Lisäksi selvitetään teknologiateollisuuden pk-yritysten kehitystoimia potentiaalisesti osana Tampereen kaupunkiseudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelman kärkeä. Tässä kokonaisuudessa Ylöjärven teollisuusyrityksillä on vahva profiili.

10 10 Vuoden kuluessa selvitetään ja tarvittaessa käynnistetään muita Tampereen kaupunkiseudun yrityksiin kohdistuvia toimia (esimerkiksi hyvinvointiala). Tampereen kaupunkiseutu on kumppanina myös Oulun INKA -ohjelmassa uudistuva terveys. Seudun osaaminen tuodaan näkyväksi monikanavaisella viestinnällä nostamalla esiin seudun ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia sekä rakentamalla seutuportaaliin älykäs alueen yrityksien, tutkimuksen ja osaajien hakutoiminto. Alueen yrityspalvelut uudistetaan asiakaslähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Alkavien yritysten neuvonnan toiminnan kehittäminen ja jatkaminen - Yrityksen perustamista harkitseville henkilöille on tarjolla laadukas ja tarpeisiin vastaava alkavan yrityksen neuvonta lähtien, perusta-hankkeen päättyessä helmikuussa Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen ja viestintä sekä seudun panostusten koordinointi - Tampereen kaupunkiseudulla toimiville yrityksille on tarjolla monipuoliset ja asiakastarpeisiin vastaavat yrityspalvelut. Yritystoiminnan tukipalveluita ja verkostomaista toimintatapaa kehitetään asiakaslähtöisesti. Yrityspalvelut kootaan suomen- ja englanninkielisten nettisivuston kautta asiakkaille helposti löydettäviksi ja oikean palvelun valinta tehdään mahdollisimman helpoksi mm. kehitettävän broker -verkoston avulla. Investointien houkuttelulla toimiva ekosysteemi ja uusia yrityksiä Kohdennetut houkuttelutoimenpiteet mukaan lukien markkinointi ja viestintä jakautuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin houkuttelutoimiin. Kotimainen houkuttelu kohdistuu Suomessa Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella oleviin osaamiskärkien mukaisiin yrityksiin ja/tai kaupan/logistiikan yrityksiin. Osaamiskärjet ovat valmistava teollisuus, älykkäät koneet, tietoala, terveysteknologia, lisäksi vahvaa osaamista on luovilla aloilla, cleantech ja energia sekä Nanoteknologia aloilla. Ylöjärven uudet tai laajentuvat yritysalueet (Siltatie, Kolmenkulma, Elovainio ja Teivo II) huomioidaan sijoittumista harkitseville yrityksille tarjottavissa tonttivaihtoehdoissa. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun potentiaaliset kiinteistökehityskohteita markkinoidaan sekä kotimaisille että kansainvälisille kiinteistökehittäjille (valmistuvan materiaalien kielinä suomi ja englanti). Maantieteellisesti kansainväliset houkuttelutoimenpiteet painottuvat Itämeren alueelle ja Venäjällä Pietarin lähialueelle. Osaamiskärkikohtaisesti maantieteellinen painotus voi myös poiketa tästä, perustuen toimialalle relevanttien yrityksien maailmanlaajuiseen sijaintiin. Houkuttelua tehdään mm. infoseminaarien avulla. Tavoitteena on järjestää yhteensä 5 infoseminaaria, mm. Pietarissa ja Baltian maissa. Infoseminaarien tehoa ja kiinnostavuutta vahvistetaan lisäämällä niihin cross marketingia esim. ottamalla mukaan kulloinkin ajankohtaisia, kiinnostavia matkailun high lightejä ja yhdistämällä infoseminaareihin mahdollisuuksien mukaan myös

11 11 lehdistömatkoja joko post- tai pre-toureina. Varaamme Ylöjärven yrityksille mahdollisuuden esitellä toimintaansa ainakin kahdella lehdistövierailulla. Ylöjärveläisellä, kansainväliset kriteerit täyttävillä, matkailun kärkiyrityksillä on mahdollisuus tulla esittelemään uusia palveluitaan ainakin yhden infoseminaarin yhteydessä. Matkakustannuksista vastaa esittelijä itse. Venäjän toiminnassa hyödynnetään Pietarissa sijaitsevan Helsinki-keskuksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Autamme mm. mahdollisen Pietarissa järjestettävän Ylöjärvi-infotilaisuuden järjestelyissä, kuten tila- ja tarjoiluvaraukset ja tulkkien varaaminen. Kotimaiset ja kansainväliset markkinointitoimenpiteet - Seutumarkkinoinnin apu kaupungille ja yksittäisille yrityksille liittyy Tampereen kaupunkiseudun vetovoimatekijöitä, osaamiskärkiä ja liiketoimintaympäristön vahvuuksia korostaviin materiaaleihin, tapahtumiin, lehdistövierailuihin ja seudun markkinointiin. Osaamiskärkien markkinointimateriaalit ovat laajasti hyödynnettävissä (seudun julkiset toimijat, seudun yliopistot ja yritykset, Team Finland / kansalliset toimijat). Sijoittumispalvelut yrityksille Markkinoidaan Tampereen kaupunkiseudun yritysalueita sijoittumista harkitsevalle yritykselle. Tuodaan aktiivisesti esiin Ylöjärven tontti- ja toimitilatarjontaa uusilla tai laajentuvilla yritysalueilla (Siltatie, Kolmenkulma, Elovainio ja Teivo II). Tehostetaan viestintää paikallisissa ja kansallisissa medioissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tarjotaan neuvontaa erilaisissa käytännön asioissa, esimerkkinä ulkomaisen yrityksen näkökulmasta yrityksen perustaminen, kirjanpidon järjestäminen, jne. Kaupunkiseudun laajuisesti koordinoidaan ja tiedotetaan yhteisistä toimenpiteistä, kuten seudun yhteiset houkuttelutoimenpiteet ja työkalut kuten tietokannat (yritysalueet, yritysrekisteri). Toiminta tapahtuu läheisessä yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa. Jälkihoito - Tampereen kaupunkiseudulle yleisesti lähivuosina sijoittuneiden ja seudulla jo pidempään toimineiden yritysten tarpeiden selvittäminen ja yrityskohtaisten uusien tarpeiden tunnistaminen. Yritysten palveleminen yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien kanssa Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava ekosysteemi on vahvistunut Toteutetaan Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus) toimenpiteitä erityisesti teollisuuden uudistumisen edistämiseksi Huolehditaan Innovatiiviset kaupungit -ohjelman uudistuva teollisuus osuuden koordinoinnista, teemapakettien vuorovaikutuksesta, ohjelman työpakettien toteutuksesta ja koko ohjelman viestinnästä. Huomioidaan kunnan yritykset INKA työpaketeissa ja arvioidaan vaikuttavuutta. Uudistuva teollisuus: Toimenpiteet kohdistuvat kunnan valmistavan teollisuuden yrityksiin sekä pk-yrityksiin, joille INKAan sisältyvät työpaketit ja kärkihankkeet ovat kiinnostavia. Älykäs kaupunki: Mahdollisia mm. kaupungin keskustan kehittämisen toimenpiteet Vahva valmistavan teollisuuden keskittymä hyödyttää koko kaupunkiseutua - Osana kaupunkiseudun tarjoamaa tuodaan esille sekä kaupunkiseudun yrityksiä että yliopistoja edistäen kansainvälisen tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyön syntymistä.

12 12 Tästä mahdollisena pilottina Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa huomioidaan Ylöjärven lasiteollisuuden rooli ja erityisesti siihen liittyvä uudistumisen mahdollisuus. Konkreettiset jatkotoimenpiteet Innovatiiviset kaupungit ohjelmassa arvioidaan marraskuussa 2013 tapahtuvan lisäarvoa lasiin workshopin jälkeen. Investointien houkuttelussa huomioidaan valmistavan teollisuuden keskittymä osana seudun osaamiskärkiä, ja kohdeyrityksiä haetaan sekä Suomen rajojen sisä- että ulkopuolelta Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Työnantajien neuvonta ja tuki työvoiman kansainvälistyessä sekä tuloksellista työntekoa edistävät palvelut - Työnantajat saavat neuvontaa ja palveluita kv. työvoiman hyödyntämisessä, ml. työpaikoille räätälöityjä suomen kursseja sekä työyhteisökoulutuksia. Kv. rekrytoinnin roadshow tilaisuuksia järjestetään yhdessä viranomaisten kanssa työnantajille ja sidosryhmille. Ylöjärveläisille yrityksille työntekijöiden työpaikkasuomen kursseja tarjotaan yritysten tarpeen mukaan, ja kursseja voidaan tarvittaessa järjestää myös työpaikoilla. Ylöjärven kaupungilta osallistui kevätkaudella 2013 työntekijöitä puhtaanapitoalan suomea kurssille. Mentorointiohjelma on tarjolla koko kaupunkiseudun alueella, ja ylöjärveläisten yritysten työntekijät voivat osallistua ohjelmaan. Ulkomaisen työvoiman houkuttelu - -sivustolla markkinoidaan aluetta kv. osaajille Living and Working in Tampere Region -näkökulmasta. Sivustoa kehitetään kiinteänä osana Tampere All Bright! portaalin toimenpiteitä. Hoitoalan kv. rekrytointeja toteutetaan tarpeen mukaan (EURES-yhteistyö) Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta Toteutetaan logistiikan pyöreän pöydän sovitut toimenpiteet ja varmistetaan edustus ja tarpeiden tuominen esille elinkeinoelämää edistävien logistiikan tavoitteiden määrittämisessä. Vaikutetaan uuden EU-kauden rahoitusinstrumenttien suuntaamisessa kaupunkiseudun keskeisiin hankkeisiin. EU-toimiston toimenpiteet alueen kansainvälisyyden vahvistamisessa. Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kesken kansainvälisten lentoyhteyksien lisäämiseksi sekä Pietarin raideyhteyden ja eteläisen ohitusraiteen edistämiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan lentoliikenteen markkinointitoimenpiteet lentoliikenteen kasvattamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Kansainvälistä lentomarkkinointiyhteistyötä jatketaan.

13 Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta Yritysten pyöreän pöydän tapaamiset ajankohtaisten liiketoimintateemojen ympärillä toimivat vuorovaikutuskanavan eräänä muotona. Huomioidaan kunnan yritykset temaattisten pyöreän pöydän tapaamisten suunnittelussa ja tuodaan näkyväksi pyöreissä pöydissä tunnistetut yritysten tarpeen kunnan päätöksentekoon. Kutsutaan mukaan aina myös kulloiseenkin teemaan sopivia ylöjärveläisiä yrityksiä. Laaditaan ja toteutetaan Ylöjärven ja kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa yhteistyössä seudullisen elinkeinopoliittisen yhteistyön työnjako. Viestitään sidosryhmäyhteistyöstä aktiivisesti. Elinkeinopainotuksella toteutetut kuntakohtaiset Venäjä-toimenpiteet. Suunnitellaan yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa yhteistyön toimintamalli, ja toimitaan mallin/prosessin toteuttajana. Etsitään kunnan kanssa neuvotellen kolme tärkeintä Venäjä-toimenpidettä ja toteutetaan ne joko kuntakohtaisesti tai yhdessä useamman kunnan kanssa Palvelujen tavoitteet. Elinkeino- ja matkailupalvelujen tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoitteiden toteumaa seurataan taulukoissa esitettyjen kriteerien sekä mittarien kautta. Tuottaja toimittaa mittariston mukaisen raportin kolme kertaa vuodessa. Osa mittareista raportoidaan vuositasolla PALVELU TAVOITE MITTARI Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu matkailukaupunki ja alue Matkailijoiden houkuttelu: Seudun matkailutarjonnan markkinointi ja viestintä Matkailuneuvonta ja tiedotus: monikanavainen neuvonta Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonta ja tuotepaketointi Matkailupalveluilla tuetaan seudun elämystalouden vahvistumista. Markkinoinnin ja viestinnän tueksi selvitetään täällä matkailevien kv-asiakkaiden motiiveja ja tarpeita. Matkailuneuvonnan asiakkaat saavat tasokasta neuvontapalvelua Pirkanmaan elämystalouden liikevaihdon kasvu on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maan keskimääräinen kasvu. Matkailuyhtiön toiminta on käynnistynyt ja yhtiö on tunnettu maakunnassa. Seudun matkailutulo on kasvanut. Raportoidaan matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen yhteydessä. Luodaan metodi järjestelmälliseen tiedonkeruuseen ja tietoa on saatavilla. Tähtiluokitus ja palvelujen saatavuuden kehittyminen. Henkilökohtaisesti palveltujen asiakkaiden määrä. Elämystalouden liikevaihdon kasvu. Myynti- ja opasvarausjärjestelmän ja Travel Shopin tilanne. Liikevaihdon kehitys Tehtyjen tarjousten määrä

14 14 Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Yritysten kasvua ja innovatiivisuutta tukevan toimintaympäristön kehittäminen ja siitä viestiminen Monikanavainen viestintä Osaamisportaalia on kehitetty kokonaisuutena Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään Sähköisten kanavien vaikuttavuus ja kävijämäärien kehitys Yritysten t&k-investointien määrä Alkavien yritysten ja kasvuyritysten määrät kaupunkiseudulla Kohdennetut investointien houkuttelutoimenpiteet sekä markkinointi ja viestintä Sijoittumispalvelut yrityksille Kaupunkiseudulle tulleet investoinnit selvitetään (yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajien) selvitetään ja raportoidaan Muita potentiaalisia mitattavia - Markkinointitoimenpiteiden laajuus (medioiden kohdeyleisö) - Yritysten lkm joiden kiinnostus alueeseen selvitetty/kontaktoitu Neuvonta käynnissä ja malli toimii Neuvonnan ja uusien yritysten määrä Alkavien yritysten neuvonta, yritysten tukipalvelut ja niistä viestiminen Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava ekosysteemi on vahvistunut Innovatiiviset kaupungit (INKA) - ohjelman työpakettien toteutus, vuorovaikutus, ohjelman koordinointi ja viestintä Keskitetyn alkavien yritysten neuvontapalveluiden toiminnan käynnistäminen Uusyritysneuvonnassa on käyty läpi 2000 yritysideaa ja niistä on syntynyt 700 uutta yritystä 250 uutta osuustoiminta-asiakasta on neuvottu ja 10 uutta osuuskuntaa on perustettu Ohjelma organisoitunut ja ensimmäisen vaiheen kärkihankkeet käynnistyneet kaikissa työpaketeissa Yritykset vahvasti sitoutuneet toteutukseen (yrityslähtöiset hankkeet) Yhteiskokeilut käynnistyneet kansallisella tasolla sekä älykäs kaupunki osuuden kanssa Neuvottujen uusien asiakkaiden ja perustettujen osuuskuntien määrä Vähintään 4 Tampereen kaupunkiseutu vetoista kärkihanketta käynnissä Ulkopuolista hankerahoitusta vähintään 4 M Vähintään 2:ssa Horizon 2020 konsortiossa mukana kansallisella tasolla

15 15 Investointien houkuttelutoimenpiteet perustuen seudun vahvoihin osaamiskärkiin ja teollisen tuotannon keskittymään (INVEST) Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta. Ks. edellä kohdennettujen investointien houkuttelutoimenpiteiden tavoitteet ja mittarit. Yrityksille sopivan työvoiman saatavuutta on edistetty Työperusteista maahanmuuttoa on edistetty Tampereen kaupunkiseudun yrittäjämyönteisyys on kehittynyt Alueen politiikan, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä on säännönmukaistettu. Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus (Yritysbarometri) Työperusteisen maahanmuuton edistämistoimenpiteiden toteuttaminen Yrittäjämyönteisyysselvitysten tulokset Pyöreän pöydän tapaamiset on järjestetty ja elinkeinopoliittisen yhteistyön periaatteet laadittu. 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi 3. Laskutus 4. Muut ehdot Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2014 sisältää edellä esitettyjen taulukoiden mukaisten tavoitteiden raportoinnin. Elinkeino- ja matkailupalvelujen osalta raportoidaan lisäksi soveltuvin osin seuraavat tunnusluvut: työpaikkojen määrän kehitys elinkeinoelämän rekrytointiongelmat yritysten määrän nettomuutos matkailijoiden yöpymisten määrä suorien lentoyhteyksien ja muiden erityskohteiden (suorien lentoyhteyksien lähialueet, Pietarin alue) tulevat matkailijamäärät Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkailijamäärän kehitys Tredea Oy laskuttaa Tilaajaa ennakkoon kaksi kertaa vuodessa. Laskutus perustuu kuukausihintaan (=kokonaishinta/12). Mikäli toiminnassa jäädään suunnitelluista tavoitteista tai laajuudesta siten, että sillä on merkittäviä kustannuksia pienentäviä vaikutuksia, vaikuttaa se myös Tilaajalta laskutettavaan osuuteen. Tällöin osapuolet neuvottelevat asiasta erikseen. Tuottaja on velvollinen ottamaan asian esille sopimusseurantaryhmässä. Tämä palvelusopimus on ehdollinen. Sopimus raukeaa ilman irtisanomisia, mikäli Ylöjärven kaupunginvaltuuston tarkoitukseen myöntämät määrärahat muuttuvat kesken sopimuskauden.

16 16 Mikäli sopimus raukeaa edellä mainitusta syystä, ei osapuolilla ole raukeamisen johdosta toista osapuolta kohtaan mitään vaatimuksia. Tuottaja on velvollinen siirtämään alihankkijoilleen ja kumppaneilleen kaikki tämän sopimuksen ehdot ja velvoitteet niiden kanssa solmittavissa sopimuksissa. Sopimusta voidaan olosuhteiden olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen. Paikka, päiväys ja allekirjoitukset / 2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TREDEA OY Pentti Sivunen kaupunginjohtaja Päivi Myllykangas toimitusjohtaja

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 2015 1 (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös 24.11.2010 Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen 10.01.2011 hyväksymä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot