TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ"

Transkriptio

1 IIN KUNTA Hallintopalvelut TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ

2 TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ 1) Yleiset linjaukset Iin kunnan taloussäännön 9 :ssä, Saatavien perintä ja laskutus, todetaan: Kunnan saatavat on laskutettava nopeasti ja perittävä tehokkaasti ja taloudellisesti. Tätä periaatetta noudatetaan kunnan ja kunnan liikelaitosten laskujen ja saatavien perinnässä. Ellei toisin ole säädetty tai erikseen määrätä, tätä ohjetta noudatetaan kaikkien Iin kunnan ja sen liikelaitosten perittävien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä. Ohjeet koskevat myös soveltuvin osin sisäistä laskutusta. Kunnan tai liikelaitosten hinnoitteluun perustuvat maksut, taksat ja korvaukset on laskutettava nopeasti ja perittävä noudattaen lakia, sopimuksia, hallintosääntöä ja hyvää perimistapaa. Hallintokunnat ja liikelaitokset vastaavat talousarvioon merkittyjen tuloarvioiden toteutumisesta. Toimialan on huolehdittava syntyvien saatavien laskutuksesta. Oulunkaa ren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kuntapalvelutoimisto vastaa pääosin laskutuksesta ja reskontrista. Kuntapalvelutoimisto yhdessä hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa vastaa maksukehotusten lähettämi sestä ja tarvittaessa pakkoperintätoimista. Viivästyskorkona peritään korkolain mukainen korko, ellei laeista tai asetuksesta muuta johdu. Maksujen viivästyessä voidaan toimitukset taikka palvelukset keskeyt tää erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Erääntynyt saatava voidaan selvittää kuittaamalla vastasaatavasta. Kuittauksesta on lähetettävä velalliselle ilmoitus. 2) Laskutuksen perusteet ja hoito Laskutus tai laskutusmääräys on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun sen toimittami sen edellytykset ovat olemassa, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa laskutusperusteiden selviämisestä. Sopimuksia tehtäessä ja muutoinkin erityisesti silloin, kun laskutus perustuu kustannusten jakamiseen, on otettava huomioon mahdollisuus ja tarve ennakkolaskutuk seen Jos käytetään ennakko-, arvio- tai osaerälaskutusta, tasauslaskutus on suori tettava vähintään kerran vuodessa. Laskutuksesta tai laskutusmääräyksestä huolehtii se yksikkö, joka on suorittanut työn tai luovuttanut hyödykkeen tai jonka toiminnasta syntyy muu laskutusperuste. Laskutus suoritetaan vahvistettujen maksujen, taksojen, hinnoitteluohjeiden tai sopi musten mukaisten todellisten ja lopullisten euromäärien perusteella. Laskutuksen perusteena olevat päätökset, tilaukset, tilankäyttövaraukset, sopimuk set ja muut asiakirjat on laadittava sellaiseen muotoon, että ne sisältävät laskutuk sessa tarvittavat tiedot. Sekä yksittäiset laskut että säännölliset laskutukset tulee teh dä maksuperusteen syntymisestä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä kirjanpitoon, jotta ne kohdistuisivat kirjanpidossa oikealle kuukaudelle. Alle viiden (5) euron saatavat tulee edellä olevasta ohjeesta poiketen yhdistää asiakkaan seuraavaan laskuun. Alle viiden (5) euron saatava voidaan jättää laskuttamatta, mikäli yhdistely ei ole mahdollista. Kyseiset pienet saatavat tulee pääsääntöisesti hoi taa käteissuorituksina käytössä oleviin kassoihin (esim. kunnanviraston kassaan tai kirjastoihin)

3 3) Laskun tiedot Laskutusta varten on hankittava alla mainitut tiedot: a) myyjän (osasto tai liikelaitos) ja ostajan nimi ja osoite; täydellisenä molempien osalta, kauppa- ja Y-rekisteriin merkitty toiminimi tai verohallinnon rekisteriin merkitty yhteisön nimi. Yhdistysten, rekisteröimättömien yhtymien ja ryhmien osalta asioita hoitavan henkilön nimi, henkilötunnus ja osoite, ellei velallisella ole kiinteää toimipaik kaa b) myyjän tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne c) tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä jos palvelujen suorituspäivää ei voida täsmällisesti todet, ilmoitetaan suorituskuukausi jatkuvaluonteisten tavarantoimitusten ja palvelusuoritusten osalta toimituksen tai suorituksen katsotaan tapahtuvan jatkuvasti sen kauden kuluessa, jota laskutus koskee e) veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta on yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa f) verokanta, jokainen sovellettava erikseen g) suoritettava veron määrä euroissa h) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun i) laskuttajan yhteystiedot mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä taikka muistutuksia varten j) laskutusosoite ja maksaja, jos tämä on muu kuin velallinen. Laskut joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäveroa sovelletaan arvonlisäveron ja toimittajan tietojen osalta seuraavia ohjeita: a) myyjä toimittaa yllä olevat laskunmerkintävaatimukset täyttävän laskun, johon ei merkitä verokantaa eikä veron määrää b) laskussa tulee olla ostajan arvonlisäverotunniste eli Y-tunnus c) ostajan veronmaksuvelvollisuuden peruste taikka viittaus ALV 8 C :ään (esim. teksti Käännetty verovelvollisuus, AVL 8 c, Y-tunnus: XXXXXXXX-X) Laskussa on oltava lisäksi: laskun päiväys, numero sekä maksuaika ja eräpäivä a) maksun myöhästymisestä aiheutuvat viivästysseuraamukset b) veloituksen euromäärät ja perusteet riittävästi yksilöitynä c) pankkiyhteydet d) laskuttajan yksilöintitiedot mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä tai muistutuksia varten sekä e) määräaika muistutuksen tekemiseen. 4) Käteisperintä Vahvistetun taksan tai hinnoittelun mukainen maksu peritään ensisijaisesti käteissuorituksena silloin, kun asiakaskosketus on välitön ja suorite tai palvelu heti käytettä vissä tai tarkoin yksilöitynä tiedossa. Käteisperintää käytettävä erityisesti silloin, kun kannettavat maksut ovat pieniä.

4 5) Käteisperintäohjeet Kertyneet maksut tilitetään vähintään kuukausittain pankkitileille ja kirjanpitosiirto ja -aineisto toimitetaan Oulunkaaren kuntapalvelutoimistoon. Kuittikannat ja tilityskuitit järjestetään ja säilytetään siten, että maksujen kanto sekä niiden tilitys on vaivattomasti tarkastettavissa Kunnan toimialojen ja liikelaitosten omien kassojen osalta nimettyjen vastuuhenkilöi den on vuosittain tarpeellisin väliajoin, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain, tar kastettava alitilittäjän hallussa olevat kuittivihkot ja lipukkeet ym. perintäasiakirjat se kä rahavarat. 6) Maksuehdot Laskujen eräpäiväksi merkitään 14. päivä lähettämispäivästä lukien, ellei muuta ole sovittu tai säädetty. 7) Kirjaaminen saataviin Laskutus kirjataan saataviin ja se toteutetaan pääsääntöisesti viitteellisenä myyntireskontran kautta. Kirjanpito ja myyntireskontra on järjestettävä niin, että saatavien kertymistä ja perintätoimenpiteitä voidaan jatkuvasti seurata. Saataviin kirjatut virheelliset laskut korjataan hyvitys- tai lisälaskulla. 8) Maksun viivästyminen/viivästysseuraamukset Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, on viivästysajalta perittävä viivästyskorko. Toistuvissa laskutuksissa viivästyskorko on pyrittävä veloittamaan seuraavan laskutuksen yhteydessä. Jos maksu on velallista sitovasti ennalta määrätty ja jos se suoritetaan eräpäivän jälkeen, viivästyskorkoa on maksettava viivästyneelle määrälle eräpäivästä lukien suorituspäivään saakka korkolain mukaan, ellei vuokra- tai muussa sopimuksessa ole muusta korkokannasta sovittu. Jollei eräpäivää ole velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on maksetta va siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona velkoja lähetti velalliselle laskun tai muutoin vaati määrätyn rahamäärän suorittamista. Vähäiset lisämaksut (viivästysmaksu ja korot) voidaan jättää velkomatta, jos niillä on vähäinen merkitys. 9) Maksulykkäys ja eräpäivän siirto Maksulykkäyksestä enintään kuukaudeksi alkuperäisestä eräpäivästä laskettuna päättää laskulajin vastuuhenkilö (päätöksestä tulee tehdä kirjallinen merkintä asiakirjoihin). Maksulykkäyksestä yli kuukauden mutta enintään kolmen kuukauden ajaksi päät tää taloussihteeri/controller. Yli kolmen kuukauden maksulykkäyksistä päättää resurssijohtaja. 10) Maksukehotus Mikäli maksu viivästyy eikä lykkäystä ole myönnetty, on velalliselle lähetettävä yksi maksumuistutus, johon on lisättävä huomautusmaksua viisi (5) euroa. Maksukehotus on lähetettävä, kun eräpäivästä on kulunut vähintään 14 päivää, mut ta enintään 30 päivää. Tällöin on määrättävä uusi eräpäivä, ilmoitettava viivästymisseuraamukset sekä ilmoitus ulosottoon tai perintätoimistoon siirrosta. Iin vesiliikelaitoksen laskuista lähetetään kaksi maksumuistutusta. Ensimmäinen muistutus, kun eräpäivästä on kulunut vähintään 14 päivää, mutta enintään 30 päi vää. Tällöin on määrättävä uusi eräpäivä ja ilmoitettava veden jakelun keskeyttämi sestä ja

5 perintätoimiin ryhtymisestä. Toinen maksumuistutus lähetetään, kun ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäi västä on kulunut vähintään 14 päivää, mutta enintään 30 päivää. Maksukehotuksella määrätään uusi eräpäivä ja ilmoitetaan veden jakelun keskeyttämisestä ja perintätoimiin ryhtymisestä. Kaikista maksulykkäyksistä ja eräpäivän siirroista on ilmoitettava Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston reskontranhoitajalle tai pakkoperintää hoitavalle henkilölle, jotka huolehtivat maksujen seurannasta. Kaikista eräpäivän siirroista on tehtävä merkintä laskulle myyntireskontraohjelmaan, jolloin myös viivästyskoron perintä siirtyy vastaa valla ajalla eteenpäin. Maksulykkäystä ja eräpäivän siirtoa käytetään vain poikkeustapauksissa, jotta varmistetaan maksusuoritus. Jos suoritus ei vieläkään määräaikaan mennessä tule, on saatava toimitettava ulosottoteitse tai perintätoimiston perittäväksi 11) Maksun viivästyminen Maksun viivästyessä toimitukset tai palvelukset tulee keskeyttää, mikäli toimenpide ei aiheuta kohtuutonta vahinkoa tai vaaranna kenenkään henkeä ja terveyttä. Mikäli laskutuksesta on valitettu tai lasku on todettu virheelliseksi, on laskuttavan yksikön sekä myyntireskontraa ja perintää hoitavan yksikön tiedotettava toimenpiteistä toisilleen. Kun kysymys on veden jakelun keskeyttämisestä, noudatetaan vesihuoltolain ja erityisesti sen 26 :n määräyksiä. Katkaisuilmoituksen yhteydessä asiakkaalle on ilmoitettava, mitä maksuja vedenjakelun keskeyttämisestä ja uudelleen kytkennästä peritään. 12) Pakkoperintä/Perinnän käynnistäminen Pakkoperintä on käynnistettävä, mikäli saatavaa ei ole maksukehotuksesta huolimat ta maksettu tai sen maksamisesta ei muuta ole sovittu. Iin vesiliikelaitos käyttää pääsääntöisesti veden toimituksen keskeyttämistä ja poikkeustilanteissa haetaan tuomiota velkojen perimiseksi. Perintä on käynnistettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluttua maksukehotukseen merkityn eräpäivän jälkeen, mikäli laskun maksamisesta ei ole sovittu maksulykkäyksellä. Pakkoperinnästä vastaa pääsääntöisesti Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston perintäasioiden hoitaja. Toimialat vastaavat, että maksut tulevat perittyä sääntöjen mukai sesti. Ulkopuolisen perinnän hoitaa perintätoimisto. 13) Perintätoimenpiteet Kuntapalvelutoimisto lähettää maksukehotukset. Yhden maksukehotuksen lähettämi sen jälkeen kuntapalvelutoimisto antaa perinnän suorittamisen perintätoimiston hoidettavaksi tai ulosottoon. Iin vesiliikelaitos lähettää 2. maksukehotuksen, jossa tiedotetaan veden toimituksen keskeyttämisestä määräajan jälkeen ellei erääntynyttä laskua suoriteta. Vesiliikelai tos huolehtii mahdollisesta veden toimituksen katkaisusta. Perimättä jättämisen rajaksi määrätään ulosottoon lähetettäessä 20 euroa/lasku. Täl löin tositteeseen tai myyntireskontraan on tehtävä merkintä siitä, että perimistoimen piteistä luovutaan. Perimättä jättämisen hyväksyy resurssijohtaja.

6 Vastuu asianmukaisesta perinnästä säilyy kunnalla, vaikka perintätoimi on ulkoistet tu. Perinnässä noudatetaan hyvää perintätapaa ja saatavien perinnästä annettua la kia siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (513/1999). 14) Saatavien poisto kirjanpidosta Saatavat, jotka on annettu perintätoimiston hoidettavaksi ja jotka perintätoimisto on siirtänyt jälkiperintään, poistetaan kirjanpidosta 5000 euroon saakka resurssijohtajan ja yli 5000 euron saatavat kunnanhallituksen päätöksellä. Saatavat, jotka on annettu ulosottoon ja ulosotosta on tullut varattomuuseste perin nän jatkamiselle, poistetaan resurssijohtajan hyväksynnällä euroon saakka ja yli 1000 euron saatavat kunnanhallituksen päätöksellä. 15) Muita määräyksiä Alle 30 euron hyvitykset vähennetään toistuvaislaskutuksessa seuraavista laskuista ja yli 30 euron hyvitykset palautetaan asiakkaalle Rondo-ostolaskuohjelman kautta. Jos asiakkaalla ei ole toistuvaislaskutusta palautetaan yli 5 euron hyvityslaskut Rondo-ostolaskuohjelman kautta. Tämä laskutus- ja perintäohje tulee voimaan lukien.

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27 Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 27 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty valtuustossa 14.12.2001) YLEISPERIAATTEET 1. Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti.

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 25.2.2013, voimaantulo 1.3.2013 Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Laskutusmenetelmät

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE 1 YLEISPERIAATE Kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden saatavat on laskutettava ja perittävä lakia, hyvää laskutus- ja perintätapaa ja hyvän asiakaspalvelun periaatteita noudatetaan. Laskutuksen

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot