VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN UUSIKYLÄ m eokas.fi Y tunnus Alv.rek. VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta ASIA 1. Valtatie 12 Lahti Nykyisessä maakuntakaavassa valtatie 12 on Lahdessa merkitty yleissuunnitelman ja poliittisen tahdon mukaisena Launeen moottoritielinjauksena, mitä vastaan esiintyy voimakas vastustus. Vaihtoehdoksi on esitetty linjausta Renkomäen kautta. Päijät Hämeen liitto on valmistanut kustannustehokkaamman suunnitelman, missä tie kulkisi nykyistä suoraa reittiä mm. Lahden rautatieaseman ohi osaksi tunneliratkaisuna. 2. NA7 Valtatie 12 ja Pietarinrata Uudestakylästä itään Nykyisessä maakuntakaavassa valtatien 12 väli Uusikylä Jokue on merkitty yleissuunnitelman mukaisena moottoritienä nykyisen tien eteläpuolelle. Parhaillaan etsitään Tieokkaan suunnitelman pohjalta kustannustehokkaampaa ratkaisua, mikä hyödyntäisi enemmän nykyistä tietä, lyhentäisi uuden tielinjauksen rakentamista ja palvelisi väylän liikenteellisiä tarpeita riittävän pitkälle tulevaisuuteen. LAUSUNTO Asiantuntijayritys Tieokas kannattaa seuraavia ratkaisuja: 1. Valtatie 12 Lahti Lahdessa valtatie 12 linjataan suorinta (nykyistä) reittiä Päijät Hämeen liiton kustannustehokkaan suunnitelman mukaisesti, missä tie kulkisi mm. Lahden rautatieaseman ohi osaksi tunneliratkaisuna. 2. NA7 Valtatie 12 ja Pietarinrata Uudestakylästä itään Uudenkylän Jokuen välillä ja edelleen Kouvolaan valtatie 12 suunnitellaan Tieokkaan oheisen kustannustehokkaan suunnitelman mukaisesti, missä uudistettava tie kulkisi Pietarinradan kanssa pääpiirtein samassa maastokäytävässä. Siihen varaudutaan suunnittelemaan kasvavan tarpeen mukainen nopean liikenteen kolmas raide välille Uusikylä Kausala. Pietarinradan palvelutason parannushankkeessa rataosan Uusikylä Kausala mutkat jäivät oikaisematta, mutta uusi nopean liikenteen kolmas raide ennalleen jäävän nykyisen kaksoisraiteen rinnalle lisäisi ratakapasiteettia niin, että tarvetta rakentaa rannikkoratayhteyttä Helsinki Pietari ei olisi näköpiirissä. Maakuntakaavaan merkitty yleisuunnitelmatasoinen valtatieyhteys (Uusikylä Kouvola) suunnitellaan siis uudelleen yksityisen kansalaisen (yrityksen) tekemän muistutuksen ja laatiman suunnitelman mukaisesti ilmeisesti ensi kerran valtakunnassa. Samanlaisen muutoksen pitäisi olla mahdollinen myös maakuntakaavaan merkityn yleisuunnitelmatasoisen Lahden linjauksen kohdalla.

2 TIIVISTYS 1. Valtatie 12 Lahti Pohjaveden suojelu Launeen moottoritien eräänä pääperusteluna merkitsee sitä, että jokunen säiliörekka Lahden liikenteessä on kirjaimellisesti kuin pisara meressä siinä todellisuudessa, että joka päivä Pietarinrataa kulkee Vainikkalasta Lahden kautta Sköldvikiin useita superraskaita säiliövaunujunia, mutta Pietarinradalla ei ole metriäkään pohjaveden suojausta. Valtatien 12 linjaus rautatieaseman matkakeskuksen kautta tarkoittaa tien parantamista nykyiselle paikalleen Salpakankaalta alkaen, Mytäjäisistä Pekanmäkeen tunneliin tai katettuun kaukaloon. Kun valtatie katoaa Radiomäen alta maan alle ja tarpeeton tavararatapiha Sopenkorpeen, syntyy Mannerheiminkadun pituudelta uusi laaja rakennusalue, Asemacity, Lahden liikenteen ja kaupunkirakenteen tulevaisuuden ratkaisu. Maanmyyntituloilla katetaan rakennuskustannuksia, kuten nyt Hämeenlinnassa moottoritiekuilun kannen liikekeskuksessa. Poikittaisliikenne ei siirry kiertelemään Lahden ohi pitkin Launeen peltoja, se hakee suoran reitin. Launeen moottoritie tuhoaa, mutta Asemacity väylä parantaa ympäristöä. Esimerkiksi kohinamelu katoaa ja pohjaveden suojaus syntyy tiehen muun rakentamisen ohessa koko Salpausselän pituudelta. Päijät Hämeen liiton valmistama tiesuunnitelma maksaa vain murto osan Launeen moottoritien kustannuksista, mutta tuottaa toimivan liikenneratkaisun sekä runsaasti aineellisia ja myös ainettomia hyötyjä. 2. NA7 Valtatie 12 ja Pietarinrata Uudestakylästä itään Väyläpolitiikan muutos uuden Liikenneviraston tullen merkitsi sitä, että enää ei suunnitella eikä rakenneta esimerkiksi moottoritietä, vaan VÄYLÄ, minkä palvelutarkoitus on paljon monimuotoisempi kuin perinteisen tienrakennuksen, miltä ajalta on Lahden Kouvolan valtatiesuunnitelma. Liikenneviraston toimintaajatus on kehittää koko liikennejärjestelmää ja lisätä liikennemuotojen synergiaa. Keskeistä on liikenteen ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittavaikutusten vähentäminen, mikä tarkoittaa mm. eri maaliikennemuotojen sijoittamista yhteiseen maastokäytävään. Tämä toteutuu Tieokkaan suunnitelmassa, mutta ei esimerkiksi hylätyssä "erämaalinjauksessa" Uusikylä Jokue. Maakuntakaavaan merkitty tieyhteyden Lahti Kouvola yleissuunnitelma on nyt hylätty Tieokkaan muistutuksen mukaisesti. Esimerkiksi osuudelta Uusikylä Jokue s tarve elvitetään Tieokkaan esittämällä tavalla siltä pohjalta, että tie ja rautatie kulkevat edelleen pääpiirtein nykyisessä yhteisessä maastokäytävässä ja niitä parannetaan yhdessä todellisen tarpeen mukaisesti. Lahti Kouvola on maassamme harvinainen esimerkki yhteysvälistä, missä kerrankin rautatie on uudistettu ennen tietä. Tämä viitoittaa tulevaa väyläpolitiikkaa ja osoittaa rautatien ylivertaisuuden runkoyhteytenä, mitä maantie paikallisen tarpeen mukaan täydentää. Rautateiden menestystä kuvaa, että junamatkustajien osuus välillä Lahti Kouvola on tällä hetkellä jo yli puolet, valtakunnan kärkeä. Matkustajat ovat valinneet junan, vaikka nykyinenkään valtatie 12 Pietarinradan vieressä ei suinkaan ole kehno. Raskaampi akselipaino ja etenkin uuden turvalaitejärjestelmän ansiosta kasvanut ratakapasiteetti lisäävät rautatieliikenteen kilpailukyvyn ylivertaiseksi maantieliikenteeseen varrattuna.

3 Pietarinradan parannushanke Lahti Luumäki jäi kuitenkin pahasti puolitiehen rataosalla Uusikylä Kausala, koska sen useat rataoikaisut ja Mankalan raiteenvaihtopaikka ja jäivät rakentamatta rahanpuutteen vuoksi. Ratakapasiteetti rajoittaa Nastolalle ja Iitille tärkeän taajamajunaliikenteen lisäämistä ja vaikeuttaa tuntuvasti eri junatyyppien sujuvaa liikennöintiä toistensa lomassa. Pietarinradan jatkoparannustyönä tarvitaan ratakapasiteetin kasvattamiseksi nopean liikenteen lisäraide Uusikylä Kausala. Nykyinen kaarteinen kaksoisraide jäisi kokonaan tavanomaisen liikenteen käyttöön. Nopea kolmas raide, minkä pituus olisi vain alle 20 km, tekisi mahdolliseksi esimerkiksi kasvattaa Helsingin Pietarin nopeaa Allegro liikennettä nykyisellä reitillä kustannustehokkaasti, eikä ainakaan vuosikymmeniin tarvittaisi uutta miljardiluokan rannikkoratayhteyttä. merk. Ystävällisin tervehdyksin Tieokas Markku Sakari Meriluoto itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki. Laajempi perustelu seuraavilla sivuilla.

4 VALTATIE 12 JA PIETARINRATA Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI UUSIKYLÄ ASEMA m eokas.fi Y tunnus Alv.rek. MUISTUTUS VIITE: UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA Asiantuntijayritys Tieokas esitti muistutuksessaan 2010 (alla) ja erikseen henkilökohtaisesti liikenneministeri Merja Kyllöselle 2012 (linkki), että Päijät Hämeen maakuntakaavaan (ja nyt vielä Uudenkylän osayleiskaavaluonnokseen) merkitty valtatien 12 linjaus Uudenkylän itäpuolella hylätään (paitsi Kausalan ohitustie) ja parannustyö suunnitellaan pääpiirtein nykyisen linjauksen maastoläytävään. Nastolan kunnanhallitus totesi vastauksessaan (alla), että linjaus on merkitty maakuntakaavaan eikä sitä voida muuttaa. Syksyllä 2013 maakuntakaavaan merkitty linjaus kuitenkin hylättiin. Uudeksi linjaukseksi valittaneen vaihtoehto 4 (4A) (kartta), mikä lähes täysin vastaa Tieokkaan muistutuksessaan 2010 esittämää nykyisen tien parantamista. Maassamme ei ole ennen tapahtunut, että yksityisen kansalaisen työn perusteella hylätään maakuntakaavaan merkitty valtatielinjaus ja korvataan se kansalaisen esittämällä vaihtoehdolla. Tieokkaan muistutuksen käsittely Nastolan kunnan hallinnossa 2010 (otteita, kursivointi tekijän): Kunnanhallitus Nastolan kunnan lausunto yleissuunnitelmaan tehtyyn muistutukseen, jonka on jättänyt Tieokas, Markku Sakari Meriluoto: Muistutuksessa vaaditaan, että yleissuunnitelma hylätään osuudelta Uusikylä Jokue ja selvitetään tieyhteyttä tältä osin samaan maastokäytävään rautatien kanssa.

5 2 Valtatien 12 parantamishankkeeseen liittyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa, jonka selostus on vuodelta 2005, on käsitelty eri linjausvaihtoehtoja. Vaihtoehtoihin on sisältynyt radan kanssa soveltuvin osin saman maastokäytävän ratkaisut 0+ ja 3, joista 0+ ratkaisu oli nykyiseen linjaukseen perustuva ja 3 radan tuntumaan radan pohjoispuolelle linjattu. Jatkotoimenpiteenä Tiehallinnon keskushallinto on hyväksynyt nyt käsiteltävänä olevan linjauksen jatkosuunnitteluun. Voimassa oleva Päijät Hämeen maakuntakaava sisältää uuden linjauksen. Ehdotus: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta... toteaa osaltaan, että yleissuunnitelmaan liittyvä muistutus ei edellytä jatkotoimenpiteitä perustuen siihen, että asia on jo käsitelty hankkeen aikaisemmissa vaiheissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KH Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nastolan kunnan lausunnon yleissuunnitelmasta ja siitä tehdyistä muistutuksista esitettäväksi Kaakkois Suomen Ely keskukselle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Linjausratkaisu syksyllä 2013 LÄHDE: Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola. Linjausvaihtoehtoejn tarkastelu. Ramboll Finland Oy ja Uudenmaan ELY keskus (otteita, kursivointi tekijän): Vuonna 2010 välille Uusikylä Tillola on valmistunut yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa on esitetty, että valtatie rakennetaan kokonaan uuteen maastokäytävään. Välin Uusikylä Jokue uusi linjaus sijaitsee nykyisen valtatien eteläpuolella sekä välillä Jokue Tillola Kausalan taajaman pohjoispuolella [Kausalan ohitustie]. Valtatien 12 yhteysvälille Lahti Kouvola laadittiin vuonna 2012 liikennepoliittisen selonteon mukainen revoluutiohenkinen pilottihanke yhteysvälin kehittämisestä. Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ei ole odotettavissa rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen suunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteena on ollut löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöinen kehittämisratkaisu, joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Pilottihankkeessa merkittävänä lähtökohtana on ollut käyttäjälähtöisyys. Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ollessa heikot laadittujen yleissuunnitelmien toteuttamiseen kokonaisuudessaan, pyrittiin pilottihankkeessa löytämään vaikutukseltaan hyviä, mutta samalla kustannustehokkaampia ratkaisuja.

6 3 Pilottihankkeessa esitetyt kustannustehokkaammat ratkaisut edellyttävät maankäyttösuunnitelmien muutoksia. Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää valtatien toteuttamiskelpoiset linjausvaihtoehdot liikennepoliittisen selonteon yhteydessä tehdyn pilottihankkeen perusteella.... Jatkosuunnittelusta hylättiin vaihtoehdot 1 [ns. erämaalinjaus, harmaa]... valitaan... linjausvaihtoehto 4 (keltainen). Kommentti: Kesti kolme vuotta ja vaadittiin hallituksen liikennerevoluutio, ennen kuin Tieokkaan esittämä linjaus valittiin toteutettavaksi (näillä näkymin mitä todennäköisimmin). Nastolan kunnanjohto on koko ajan on ollut peruuntuneen moottoritiehankkeen päälobbari. TIETOAINEISTOT Tieokkaan muistutus Nastolan kunnanvirastolle (s ): Tieokkaan henkilökohtainen kirjelmä liikenneministeri Merja Kyllöselle 2012 (s )

7

8 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto

9 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE 1. ALUERAKENTEEN KEHITTÄMINEN 2. VALTATIEVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 3. VALTATIEN 12 KEHITTÄMINEN NYKYISELLÄ PAIKALLA - Liikennekysyntä - Liikenteen palvelutaso - Tekniset osaratkaisut - Kustannuksista - Ympäristö 4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LIITTEET 1. Liikennekysyntä ja palvelutaso 2. Maankäyttösuunnitelmat 3. Tutkitut vaihtoehdot 4. Pohjavesi ja melulle herkät kohteet 5. Muuttuva reitti-informaatio

10 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 3 ESIPUHE Valtatien 12 kehittämiseksi Lahden kaupunkiseudulla kehämäisenä ohikulkuyhteytenä on laadittu useita suunnitelmia aina 1960-luvulta lähtien. Valtatie sijoittuu kuitenkin yhä tänä päivänä Radiomäen etelälaitaan kaupungin keskustaa sivuten. WSP LT-Konsultit Oy sai keväällä 2004 Päijät-Hämeen liitolta ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiriltä toimeksiannon laatia idealuontoinen selvitys siitä mitä mahdollisuuksia on olemassa valtatien 12 kehittämiseksi nykyisellä paikallaan Lahden seudulla, jotta valtatien palvelutaso voisi vastata liikenteen kysyntää n vuoden aikatähtäyksellä, tilanteessa jossa kehätieratkaisua joudutaan odottamaan. Tarkastelunalainen tiejakso ulottuu Hollolan Salpakankaalta Pekanmäen liittymään. Tiejakson pituus on runsaat 10 km. Strafica Oy on toimittanut työssä tarpeelliset liikenteen kysyntätiedot. Geoteknisenä asiantuntijana on ollut Fundus Oy. Tarkasteluissa on sivuttu aiheita kansainvälisten runkoyhteyksien kehittämisestä hyvinkin paikallisiin teknisiin yksityiskohtiin. Seuturakenteen kehittäminen sekä osa-aluekohtaiset mahdolliset kehittämishankkeet ja niiden liikenteelliset edellytykset ovat myös olleet keskeisiä tarkasteluaiheita. Raportti on kirjoitettu tiivistelmän muotoon jota täydentävät tekniset aineistot erillisinä liitteinä. Konsultti sai vapaat kädet ideoida ratkaisuja. Työn sisältö painottuu liikenteellisiin ja rakentamisteknisiin ratkaisuihin. Työssä on myös käsitelty aluerakenteen kehittämisen näkökulmia maakuntakaavaluonnoksen pohjalta. Seurantaryhmä: Erkki Rope Riitta Laitinen Tero Haarajärvi Heikki Haapalahti Risto Helander Veli-Pekka Toivonen Matti Hoikkanen Konsultti: Björn Silfverberg Jouni Ikäheimo Tuomo Eloranta Jukka Pöllä Jyrki Rinta-Piirto Helsinki, tammikuu 2005 WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto, pj Päijät-Hämeen liitto Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hollolan kunta Nastolan kunta Lahden kaupunki Lahden kaupunki WSP LT-Konsultit Oy WSP LT-Konsultit Oy WSP LT-Konsultit Oy Fundus Oy Strafica Oy

11 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 4 1 ALUERAKENTEEN KEHITTÄMINEN Aluerakenteen kehitys suuntautuu maakuntakaavaluonnoksen mukaan pitkällä aikatähtäyksellä kaupunkiseudun eteläosiin nykyisen valtatien 12 ja myös kaikkien aiemmissa tutkittujen kehäyhteysvaihtoehtojen ulkopuolelle. Erityisesti logistiikkatoimintojen sijoittuminen lounaissektoriin, nykyisestä valtatieverkosta erillään, synnyttää nykyiseen liikenneverkkoon kehittämistarpeita. Lahden kaupungin maankäytön kehittämisen painopistealueet jo lyhyemmällä aikatähtäyksellä liittyvät Oikoradan liikennöinnin aloittamiseen. Erityisesti rautatieaseman seutu, sekä mahdollisesti vapautuvat ratapiha-alueet, omaavat suuren kehittämispotentiaalin. Hollolan yleiskaavan laadinnassa keskeisenä lähtökohtana tulee olemaan aluerakenteen kehittäminen pitkällä aikatähtäyksellä uuden, Salpausselän eteläpuoleisen valtatielinjauksen avaamien mahdollisuuksien mukaisesti. Maakuntakaavaluonnoksen aikatähtäys on n. 30 vuotta. Logistiikkatoimintojen kehittäminen korostuu aluerakenteen kehittämistavoitteissa. Tällaisen maankäytön kehittämisstrategian suhde valtatieverkon kehittämiseen on kiinteä sekä sijaintikysymysten että ajoituksen osalta. Voidaan todeta että logistiikkatoimintoja painottavan alueellisen kehittämisstrategian toteuttaminen nykyisen valtatien varassa, ei ole pitkällä tähtäyksellä kestävällä pohjalla. Päinvastoin olisi toivottavaa että kehätieratkaisu toteutettaisiin ajallisesti etupainotteisesti siten, että se tukee strategisten aluerakennehankkeiden toteuttamista. Myös asemanseudun ja ratapiha-alueiden kehittäminen helpottuisi kehätieratkaisun myötä. 2 VALTATIEVERKON KEHITTÄMISEN LÄH- TÖKOHTIA Valtatieverkon tärkeimpien yhteysvälien johdonmukainen kehittäminen tulee perustumaan palvelutasoltaan mahdollisimman korkeatasoisen ja yhtenäisen ns. runkoverkon ja sitä täydentävien tärkeiksi luokiteltujen tiejaksojen määrittelylle ja kehittämiselle. Valtatie 12 Itä-länsi kuljetuskäytävänä ja Salpausselän elinkeinotoiminnan logistisena runkona, on osa valtakunnallista tärkeäksi luokiteltua yhteysverkkoa. Tarkastelunäkökulma runkoverkon ja tärkeäksi luokiteltujen yhteysvälien kehittämisessä on siten yliseudullinen ja liikennekysynnässä painotetaan pitkämatkaisen kansallisen ja kansainvälisen liikenteen tarpeita. Lyhytmatkainen paikallinen liikenne pyritään ohjaamaan seutuyhteyksille ja katuverkkoon. Runkoverkolla ja sitä täydentävillä tärkeillä yhteysväleillä asetetaan liikenteen toimintavarmuudelle erityisen korkeat vaatimukset. Nopeustaso haja-asutusalueella olisi vähintään 100 km/h ja kaupunkialueella min. 80 km/h. Poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä voidaan hyväksyä myös km/h. Nopeustaso 80 km/h edellyttää suuremmilla liikennemäärillä (> ajon./vrk) että kaikki risteävä liikenne järjestetään eritasoon keskeisellä kaupunkiseudulla. Nykyinen liikennevalo-ohjattu valtatie 12 ei siis voi täyttää pitkällä tähtäyksellä tärkeäksi luokitellulle yhteysvälille asetettuja palvelutasotavoitteita.

12 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 5 3 VALTATIEN 12 KEHITTÄMINEN NYKYI- SELLÄ PAIKALLA Liikennekysyntä Valtatie palvelee tarkastelujaksolla liikennemäärien perusteella korostuneesti Lahden kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Mytäjäisten liittymän länsipuolella pitkämatkaisen liikenteen osuus on n. 7 % v Vuorokausiliikenne on suurimmillaan ko. poikkileikkauksessa ollen n ajon./vrk. Pitkämatkaisen liikenteen osuus v on laadittujen ennusteiden mukaan n ajoneuvoa/vrk. Liikenne-ennusteen mukaan aiheuttaisi valtatien liikennöitävyyden heikkeneminen osittaista pitkämatkaisen liikenteen siirtymistä maantielle 296. Liikenteen palvelutaso Nykyisen tien palvelutaso on valtatien merkitys huomioon ottaen heikko jo nykyisellään. Vuoden 2020 keskimääräisen vuorokausiliikenne-ennusteen mukaan käyttösuhde nousee laskennallisesti yli 90 % Mytäjäisten länsipuolella sekä Pekanmäen länsipuolella. Käyttösuhteen ylittäessä 90 % on liikenne häiriöherkkää ja ruuhkautumista on odotettavissa toistuvasti. Muualla tarkastelualueella käyttösuhde on %. Valtatieliikenteen (pitkämatkainen liikenne) palvelutasolle on tässä tarkastelussa asetettu lähtökohdaksi sujuva koko alueen läpiajo 70 km/h nopeudella. Tämä nopeustaso voidaan saavuttaa liikennevalo-ohjatussa järjestelmässä. Nykyisin nopeusrajoitus on n. 50 %:lla tarkastelujaksolta 70 km/h, 20 %:lla 60 km/h sekä 30 %:lla 50 km/h, eli selkeästi alle edellä todetun epävirallisen tavoitetason. Kaikissa liitteessä 3 esitetyissä vaihtoehdoissa on pitkämatkainen liikenne johdettu aseman kohdalla tunnelissa, jotta nopeustaso 70 km/h ja häiriötön kulku voidaan taata. On syytä korostaa, että kaikissa vaihtoehdoissa tulee rakentamisen aikana varautua erittäin vaativiin työnaikaisiin liikenteen ohjausjärjestelyihin liikenteen palvelutason turvaamiseksi. Palvelutaso tulee tänä aikana olemaan tästä huolimatta huomattavasti nykyistä heikompi. Muuttuvalla reittiinformaatiolla on mahdollista parantaa liikenteen sujumista rakentamisen aikana. Tekniset osaratkaisut Työssä selvitettiin yleispiirteisellä tasolla seuraavia mahdollisuuksia ja niistä koottuja yhdistelmiä: a) Mytäjäinen Salpakangas välillä valtatien palvelutason nostaminen nykyisen tien tasausta laskemalla ja rakentamalla nykyiset liittymät tiiviiksi eritasoristeyksiksi (rombinen ns. SPUI-liittymä) ks. kuva 2 / liite 3 b) harjuun rakennettava ns. Keskipitkä (1,5 km) ja Pitkä (n. 3,5 km) 1+1 kaistainen tunneli, asemanseudun ohittavana c) lyhyt ns. asematunneli (n. 1 km), 1+1 kaistaisena aseman ohi ja Vesijärvenkadun ali nykyisen tien alla katettuna kaukalona d) Mytäjäisten eritaso e) muuttuva reitti-informaatio jolla tarjotaan pitkämatkaiselle liikenteelle tietoa matka-ajasta nykyisen valtatien kautta ja vaihtoehtoisen maantie valtatie 4 reitin kautta. Tämä toimenpidepaketti on edellä mainittuja ratkaisuja tukeva, ei siis vaihtoehto sinällään Varsinaisen ohikulkutieratkaisun nopeustason tulisi olla km/h.

13 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 6 Ns. asematunnelin alustavissa luonnoksissa on tämä hanke liitetty laajempaan kokonaisuuteen eli asemanseudun ja sinne mahdollisesti sijoittuvan matkakeskuksen kehittämiseen. Luonnoksissa on mm. tutkittu miten tunnelin yläpuolelle voitaisiin sijoittaa asemanseutua palveleva pysäköintilaitos. Itse valtatieratkaisu ei siis asematunneli -optiossa ole täysin erillinen hanke, vaan sen toteuttaminen tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin mahdolliseen asemanseudun kehittämishankkeeseen kytkeytyen. Tässä työssä ei ole ollut edellytyksiä syventää ko. kehittämisideaa. Muuttuva reitti-informaatio on nähtävä lähinnä ratkaisuna, jolla pyritään erityisesti turvaamaan palvelutaso poikkeuksellisten häiriöiden aikana (esim. liikenneonnettomuuden tai työmaan aiheuttama häiriö). Nykyinen maantie 296 ei sellaisenaan sovellu valtatien pysyväksi varareitiksi, vaan sen palvelutehtävä pitää ensisijassa nähdä seudullisen liikenteen välittäjänä. Tosin on todettava, että tälle reitille hakeutuu nykytilanteessakin vähäisessä määrin valtateiden 12 ja 4 välistä liikennettä. Kustannuksista Tunnelirakentaminen harjuun (kitkamaahan) on teknisesti erittäin vaativaa. Vertailukelpoisia esimerkkejä ei ole löydetty pohjoismaista lukuunottamatta lyhyitä sisäänmenojaksoja ennen kallioperään tunkeutumista. Varsinaisen tunneloinnin kustannuksista voidaan siten antaa vain suuntaa antavia arvioita. Kustannusten suuruusluokka on arviolta 30 milj. /km (tunnelin 11 x 5 m 2 ). Ns pitkän tunnelin kustannukset olisivat runsaat 100 milj. / lyhyen tunnelin n, 45 milj.. Ratkaisu jossa tunnelointi tehdään kaukalona joka katetaan, kustannukset ovat pääkaupunkiseudulta saatujen vertailutietojen mukaan n. 20 milj. /km. Ns. asematunnelin kustannukset olisivat suuruusluokaltaan n. 20 milj.. Työnaikaisten järjestelyjen ja mahdollisten pohjaveden edellyttämien erityisratkaisujen synnyttämät kustannukset eivät ole olleet arvioitavissa vaan, edellyttäisivät teknisiä lisäselvityksiä. Mytäjäisten eritasoliittymän kustannukset ovat karkean arvion mukaan 5-6 milj.. Liittymästä on aiemmin laadittu liikenneteknisiä luonnoksia joiden pohjalta kustannuksia on arvioitu. Muuttuva reitti-informaatio voidaan toteuttaa tekniseltä laajuudeltaan varsin eritasoisena. Kustannukset ovat arviolta (0,3 0,5 milj. ). Ympäristö Ympäristön osalta on selvityksen painopiste ollut pohjavesiolosuhteiden selvittämisessä, jotta voitaisiin arvioida rakennusteknisiä mahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia. Meluntorjuntatarve on arvioitu varsin yksityiskohtaisesti ohikulkutiesuunnitelmien YVA-selvityksissä. Meluntorjunnan tarve nykyisellä valtatielinjauksella on pitkämatkaisen liikenteen järjestelyistä riippumaton ja käsittää käytännössä koko tiejakson, mutta tarve korostuu Mytäjäisistä länteen. Kehätie vähentäisi erityisesti raskasta liikennettä merkittävästi mikä myös alentaisi melutasoa tuntuvasti (mm. matalataajuisen melun osalta). Pohjaveden korkeusasema ja virtaussuunta sulkee käytännössä pois Mytäjäisistä länteen ulottuvat harjuun rakennettavat varsinaiset tunnelivaihtoehdot ympäristöriskien ja tuntuvien kustannusvaikutusten perusteella.

14 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 7 Myös ns. asematunnelin ja lyhyen harjutunnelin osalta on syytä suhtautua varauksella arvioon, jonka mukaan nämä tunnelivaihtoehdot olisivat toteutettavissa taloudellisesti kilpailukykyisinä. Tehdyissä selvityksissä on todettu, että varsinaisen pohjaveden taso jää selvästi tunnelin pohjatason alapuolelle. Ongelmaksi saattaa sensijaan muodostua orsivesi, jonka muodostumisesta ei kuitenkaan tässä selvityksessä ole voitu tehdä riittävän tarkkoja arvioita. Todennäköisesti orsiveden taso nousee tunnelin pohjatason yläpuolelle ainakin osan matkasta.

15 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 8 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Rautatieaseman kohdalla on tällä hetkellä erityisen korostunut ristiriita kaupunkirakenteen ja valtatien 12 liikenteen välillä. Valtatie 12 on vakava este Mannerheiminkadun varren kortteleiden kehittämiselle. Valtatieverkon tärkeimpien yhteysvälien kehittämiselle asetettuja liikenteellisiä tavoitteita ei tutkituilla toimenpiteillä voida keskustajaksolla täysimääräisesti saavuttaa. Varsinaiset harjun sisään sijoittuvat Mytäjäisten länsipuolelle ulottuvat tunneliratkaisut eivät tehdyn selvityksen valossa ole teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Tehdyn selvityksen valossa ns. asematunneli vaihtoehto vaikuttaa tunneliratkaisuna mielenkiintoiselta optiolta jota tulisi tutkia astetta tarkemmin, jotta rakennettavuus ja vastaavat kustannukset voidaan varmistaa. Asematunneli vaihtoehto on korostetusti asemanseudun kehittämiseen kytkeytyvä ratkaisumahdollisuus. Valtatien liikenteen palvelutason turvaaminen tyydyttävällä 70 km/h nopeustasolla edellyttää tunnelin lisäsi että Mytäjäisten nykyinen liittymä korvataan eritasoratkaisulla.. Tunneliratkaisu ei toimi valtatien 12 liikenteellisenä ratkaisuna enää n. 20 v:n kuluttua. On ilmeistä että kehätieratkaisu tulee välttämättömäksi valtatieverkon laatutasotavoitteiden toteuttamisen ja kaupunkiseudun etelä-osien kehittämisen myötä. Asematunneli jää silloin palvelemaan osana keskustan pääkatuverkkoa. Kevyemmät toimenpiteet joilla ensisijassa pyritään pidentämään valtatien liikenteen vihreätä vaihetta liikennevaloissa, eivät merkittävästi paranna liikennöitävyyttä. Nämä toimenpiteet ovat riittämättömät nopeusrajoituksen nostamiseksi niillä tieosilla joissa nykyinen rajoitus on km/h. Mytäjäisten eritasoliittymä parantaa nykyisen valtatien 12 liikenteellistä toimintavarmuutta merkittävästi poistamalla reitiltä sen pahimman pullonkaulan. Mytäjäisten eritason rakentaminen antaa mahdollisuuden nostaa nopeusrajoitus 70 km/h liittymän kohdalla ja siitä länteen (kevyempiä parannustoimenpiteitä tarvittaneen myös Mytäjäisten länsipuolisissa liittymissä). Aseman kohdalla liikenteen nopeusrajoitus säilyy kuitenkin 50 km/h:ssa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Muuttuvalla reitti-informaatiolla voidaan välttää pahimmat ruuhkat Mytäjäisten eritasoliittymän rakentamisvaiheessa.

16 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 9 LIITTEET 1. Liikennekysyntä ja palvelutaso 2. Maankäyttösuunnitelmat 3. Tutkitut vaihtoehdot 4. Pohjavesi ja melulle herkät kohteet 5. Muuttuva reitti-informaatio

17 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 10 LIITE 1 Liikennekysyntä ja palvelutaso Liikennekysyntä nykyverkolla v ja ennuste vuodelle 2020 ovat esitetty liitekuvissa 1-6. Suurimmillaan poikkileikkausliikenne on heti Mytäjäisten länsipuolella ollen v ennusteessa n ajon./vrk. Nykytilanteessa liikennemäärä on n ajon./vrk. Pitkämatkaisen liikenteen osuutta on tutkittu ns. linkkihaastattelujen avulla (Liite 1, kuvat 3, 4, 5, 6). Tämän mukaan on koko tarkastelunalaisen valtatiejakson läpiajavan liikenteen kysyntä vuonna 2020 n ajon./vrk. Kuten kuvan 7 tuloksista huomataan on vaihtoehtoinen reitti Renkomäen kautta selvästi kilpailukykyinen (osa vt 4 liikenteestä pohjoiseen/pohjoisesta) on sijoittunut Renkomäen reitille. Mytäjäisten länsipuolen poikkileikkauksessa vajaat ajon./vrk on liikennettä joka voisi sijoittua ns. lyhyeen aseman ohittavaan tunneliin vuoden 2020 ennusteen mukaan. Valtatien nykyiset nopeusrajoitukset tarkastelujaksolla ovat 50 %:lla 70 km/h, 20 %:lla 60 km/h ja 30 %:lla 50 km/h. Nopeustaso on siis selkeästi alle 70 km/h, mitä voitaneen pitää valtatieliikenteen huomioon ottaen korkeintaan tyydyttävänä tasona. Liikenteen päivittäinen ruuhkautuneisuus lisääntyy tuntuvasti kun käyttösuhde nousee yli 90 %. Ajoittaisia häiriöitä voidaan olettaa esiintyvän myös käyttösuhteen ollessa 75 % - 90 %. Kuvan 6 mukaan käyttösuhde on 75 % Mytäjäisistä länteen Kasakkamäentielle sekä Mannerheiminkadulla Asemalta Iso- Paavolankadulle ennusteen v mukaan.

18 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 11 LIITE 1, kuva 1: Liikenteen nykytilanne

19 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 12 LIITE 1, kuva 2: Liikennekysyntä ja palvelutaso v. 2020

20 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 13 LIITE 1, kuva 3: Liikenne-ennuste 2020, liikenteen määrä ja reitit, länsi

21 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 14 LIITE 1, kuva 4: Liikenne-ennuste 2020, liikenteen määrä ja reitit, Mytäjäinen

22 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 15 KUVA 12. LIIKENNE-ENNUSTE 2020, LII- KENTEEN MÄÄRÄ JA REITIT, VESIJÄR- VENKATU. LIITE 1, kuva 5: Liikenne-ennuste 2020, liikenteen määrä ja reitit, Vesijärvenkatu

23 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 16 LIITE 1, kuva 6: Liikenne-ennuste 2020, liikenteen määrä ja reitit, Pekanmäki

24 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 17 LIITE 2 Maankäyttösuunnitelmat Valtatien varren maankäyttö on pääosin sopeutettu vilkkaan liikenneväylän mukaan. Kaavoissa Hollolassa liittymiä on karsittu. Tien ja rakennusten väliin jää yleensä kapeahko suojavyöhyke. Liikenteen häiriöt ympäristöön ovat kuitenkin tuntuvat. Aseman edustalla ristiriita valtatien liikennefunktion ja kaupunkiympäristön välillä on merkittävä. Nykyiseen tiehen liittyvät maankäytön kehittämisalueet sijaitsevat aseman ympäristössä ja ulottuvat periaatteessa tavararatapihan alueelle lännessä. Myös Vesijärvenkadun itäpuolella on edellytyksiä tehostaa maankäyttöä Mannerheiminkadun varrella. Oikoradan myötä Lahteen syntyy matkakeskus ja on todennäköistä, että tämän vaikutuspiiriin syntyy runsaasti uutta maankäyttöä pidemmällä aikatähtäyksellä ( Asemacity ). Maakuntakaavaluonnoksen mukaan maankäytön merkittävät kasvusuunnat erityisesti liikennettä synnyttävien ja tilaa vaativien toimintojen osalta sijoittuvat lounaaseen oikoradan tuntumaan Nostavan alueelle. Renkomäen alue on jo nykyisellään vilkkaan kasvun aluetta. Alueelle tulee jatkossakin sijoittumaan voimakkaasti liikennettä generoivaa toimintaa. LIITE 2, kuva 1: Hollolan osayleiskaavatilannekartta Mikäli valtatie 12 pysyy nykyisellä paikallaan vielä pitkään tulee Nostavan ja Renkomäen kehittäminen tukeutumaan osittain maantien 296 varaan.

25 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 18 LIITE 2, kuva 2: Päijät- Hämeen maakuntakaavaluonnos, 2030

26 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 19 LIITE 2, kuva 3: Lahden yleiskaava 1998

27 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 20 LIITE 3: Tutkitut vaihtoehdot ja niiden ominaisuudet Työssä selvitettiin yleispiirteisellä tasolla seuraavia mahdollisuuksia ja niistä koottuja yhdistelmiä. - Mytäjäinen Salpakangas välillä valtatien palvelutason nostaminen nykyisen tien pystygeometriaa alentamalla ja rakentamalla nykyiset liittymät tiiviiksi eritasoristeyksiksi (rombinen ns. SPUI-liittymä) - Mytäjäisten eritasoliittymä - ns. Keskipitkä (1,5 km) ja Pitkä tunneli (n. 3,5 km) 1+1 kaistaisena. - lyhyt ns. asematunneli (n. 1 km), 1+1 kaistaisena aseman ohi ja Vesijärvenkadun ali. - muuttuva reitti-informaatio jolla tarjotaan pitkämatkaiselle liikenteelle tietoa matka-ajasta nykyisen valtatien kautta ja vaihtoehtoisen maantie vt 4 reitin kautta. Ns. asematunnelin kustannus olisi siten karkean arvion mukaan 20 milj., pitkän tunnelin 100 milj. ja lyhyen tunnelin n. 45 milj.. Mytäjäisten eritason kustannuksiksi on arvioitu 5-6 milj.. Tunnelin liikennemäärä v olisi sen pituudesta riippuen n ajon./vrk (pitkä tunneli) ja lyhyemmissä vaihtoehdoissa ajon./vrk. Poikkileikkaus 1+1 kaistaisena olisi kokonaisuudessaan n. 11mx5m. Kaikissa vaihtoehdoissa tulisi tunnelin suuaukko sijoittumaan 1+1 kaistaisena nykyisen tien keskelle jolloin tietä sisään/ulosmenojaksolla (n. 100m) joudutaan leventämään. Alustavan arvion mukaan tämä ei tuottaisi rakennustyön yleiseen vaativuuteen nähden merkittävää lisäongelmaa. Suuaukot tulee sijoittaa siten että ulosajosuunnassa ei synny jonoja tunnelin sisälle. (Sisäänajoa voidaan tarvittaessa säädellä liikennevaloilla). Tunnelivaihtoehdot Tunnelin rakentaminen harjuun kitkamaahan on erittäin vaativaa teknisesti. Kokemuksia vastaavista tilanteista on olemassa lähinnä lyhyistä sisäänmenojaksoista kalliotunnelien yhteydessä. Lähes kaikki kitkamaahan suunnitellut tunnelit ovat olleet lähempänä pintaa, jolloin toteutus tapahtuu tuettuna avokaivantona joka sitten katetaan ja peitetään. Tunnelin rakentamisen kustannuksista on haettu vertailutietoa pohjoismaista. Erittäin karkea arvio on että kustannustaso olisi: - avokaivanto / tunneli n. 20 milj. /km - varsinainen tunnelointi n. 30 milj. /km

28 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 21 LIITE 3, kuva 1: Pitkä tunneli

29 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 22 LIITE 3, kuva 2: Pitkä tunneli + liittymien parantaminen tiiviiksi eritasoliittymäksi

30 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 23 LIITE 3, kuva 3: Lyhyt tunneli + Mytäjäisten eritasoliittymä

31 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 24 LIITE 3, kuva 4: asematunneli

32 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 25 LIITE 3, kuva 5: asematunneli poikkileikkaus LIITE 3, kuva 6. asematunneli aseman seutu

33 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 26 LIITE 4 Pohjavesi ja melulle alttiit kohteet Pohjavesiolosuhteet on tässä selvityksessä kartoitettu LV Lahti Vesi Oy:n pohjaveden virtausmallin sekä yksittäisten poraushavaintojen pohjalta. Näiden lähteiden mukaan pohjavesi jää Mytäjäisistä itään mennessä selvästi tunnelien pohjatason alapuolelle. Urheilukeskuksen vedenottamo ja todettu pohjaveden virtaussuunta sulkee käytännössä pois sellaiset vaihtoehdot, joissa tunneli alkaisi Mytäjäisten länsipuolelta. Saatujen tietojen perusteella Aseman seudulla esiintyy ns. orsivettä, jonka taso saattaa nousta tunnelin ( asematunneli ) pohjatason yläpuolelle. Melulle herkät alueet valtatien nykyisen linjauksen varrella on Lahdessa osoitettu liitteen 4 kuvassa 4. Hollolassa melulle herkkää asutusta on lähes koko tiejakson pituudelta.

34 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 27 LIITE 4, kuva1: Pinta- ja pohjavedet (Lähde Paavo Ristola Oy)

35 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 28 LIITE 4, kuva 2: Pohjaveden korkeus ja virtaussuunta ja mittauspisteet

36 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 29 LIITE 4, kuva 3: Vesi- ja maaperänäytteet

37 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 30 LIITE 4, kuva 4: Melulle ja päästöille häiriintyvät kohteet nykyisen valtatien varressa Lahdessa (Lähde Paavo Ristola Oy)

38 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 31 LIITE 5: Muuttuva reitti-informaatio Nykyisen valtatien (reitti 10,5 km) vaihtoehtoinen reitti maantien 296 ja valtatien 4 kautta on n. 1/3 pidempi, mutta vapaissa ajo-olosuhteissa reitit ovat matka-ajoiltaan lähes tasavertaiset. Ruuhkatilanteessa nykyisen reitin matka-aika herkästi kasvaa, jos liikennevaloissa joutuu odottamaan useamman kierron ajan. Muuttuvan reitti-informaation avulla ei siis pyritä varsinaisesti ohjaamaan pitkämatkaista liikennettä vaihtoehtoiselle reitille, vaan kuljettajille tarjotaan informaatiota järjestelmän toimintaedellytyksistä molemmilla reiteillä. Normaalitilanteessa, jolloin liikennöinti nykyisen tien osalta on häiriötöntä, reitti-infoa ei tarjota. Informaatiojärjestelmän laajimman version kustannuksiksi on arvioitu n. 0,5 milj.. Järjestelmän tarkoituksena on ohjata keskustan läpiajava liikenne vaihtoehtoista reittiä ohi keskustan edellyttäen että liikennetilanne vaihtoehtoreitillä sen sallii. Suunnittelualueen liikenteelle voidaan tarvittaessa suosittaa siirtymistä vaihtoehtoreitille muuttuvan reitti-informaation avulla. Informaatiotaulut asetetaan valtatielle 12 maantien 296 liittymän länsipuolelle ja valtatien 4 liittymän itä- ja pohjoispuolille. Kuvassa 22 on esitetty informaationjärjestelmän eri komponentit järjestelmän laajuudesta riippuen. Muuttuva reitti-informaatio perustuu lähtökohdiltaan systeemikapasiteetin hyödyntämisen optimointiin. Häiriöttömissä olosuhteissa valtatien pitkämatkainen liikenne ohjautuisi nykyistä reittiä myöten. Häiriötilanteessa autoilijalle tarjotaan tietoa ennustettavista matka-ajoista eri reiteillä. Reitin valinta on siten kuljettajan oman päätöksen varassa.

39 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 32 LIITE 5, kuva 1: Nykyiset nopeusrajoitukset

40 Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 33 LIITE 5, kuva 2: Dynaaminen reitti-informaatio

41 4 Valtatie 12 ja Pietarinrata Uudestakylästä itään Johdanto kolmas raide Uusikylä Kausala Valtatien 12 linjausratkaisu em. muistutuksessa vuodelta 2010 esitetyllä tavalla on vain yksi osa tulevaisuuden väyläsuunnittelua Uudenkylän Kausalan välillä, mistä vastaavat liikenne ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto. Valtatie toteutuu Tieokkaan esityksen mukaisesti, mutta Uudenkylän osayleiskaavassa on varauduttava myös Pietarinradan osuuden Uusikylä Kausala uudistamiseen. Tällöin rakennetaan yhteysvälille, nykyisen kaksoisraiteen pohjoispuolelle yhteiseen maastokäytävään, kolmas raide, mikä on tarkoitettu nopealle liikenteelle (rakenteellinen nopeus 250 km/h). Seuraavassa on tiivistelmä yhteisestä väyläratkaisusta, missä pääosassa ei ole tie vaan rautatie, minkä merkitys uudessa liikennepolitiikassa on aivan toista luokkaa. Ensi kerran Suomen liikennehistoriassa toteutuu yhteysvälillä Lahti Kouvola se ihme, että rautatie, Pietarinrata, uudistettiin erinomaiselle tasolle ennen kuin rinnan kulkevalle maantielle ennätettiin tehdä mitään. Tämäkin todistaa moottoritielobbauksen menneen täysin pieleen, mitä Tieokas ennusti ja kauan sitten alkeellisen lobbausaineiston pohjalta. Rautatieyhteyden merkitys kasvaa hurjaa vauhtia kasvavan idänliikenteen vuoksi, mutta myös seurauksena yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä. Moottoriajoneuvoliikenteen osuus tulee supistumaan ja rautatieliikenteen kasvamaan esimerkiksi henkilöliikenteessä rautatiesuorite on tällä välillä jo nyt ylivoimainen. Arvaamattoman suuren tarpeen rakentaa kolmas raide nopeaa liikennettä varten tuo jo tämän vuosikymmenen lopulla todennäköinen viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä. Se lisää suorastaan räjähdysmäisesti nopeaa Allegro tyyppistä henkilöliikennettä ei pelkästään Helsingin Pietarin vaan myös Helsingin Moskovan välillä, millä nykyisin kulkee vain yöpikajuna. Näillä näkymin jo kymmenen vuoden sisällä käy mahdottomaksi sovittaa nimenomaan erittäin kaarteisella rataosalla Uusikylä Kausala yhteen kaikkien junalajien kulku hitaasta säiliövaunutavarajunasta taajamajuniin ja nopean 200 km/h liikenteen Allegro, Pendolino ja IC/IC2 juniin. Väliaikaisratkaisuna on kallistettu jyrkät kaarteet pääradalla ennennäkemättömään tasoon (esim. Mankalassa100 mm), mistä aiheutuu matkustusepämukavuuden lisäksi ulkokaarrekiskojen kuluminen vaihtokuntoon viimeistään 15 vuoden aikana. Rata ja liikenneteknisesti kolmannen raiteen ratkaisu rataosalla Uusikylä Kausala käy välttämättömäksi viimeistään 2020 luvulla eli vielä Uudenkylän osayleiskaavan voimassaoloaikana. Siksi siihen on varauduttava jo nyt. 100 mm:n kallistus jyrkässä R=1195 m kaarteessa Mankalan liikennepaikalla.

42 Yhteisen väyläratkaisun yleisperusteluja yhteysvälillä Uusikylä Kausala 5

43 6 HUOMAUTUS: Syksyllä 2013 rakennettiin ja otettiin käyttöön uusi Mankalan raiteenvaihtopaikka, mikä merkittävästi helpottaa liikenteenohjausta rataosalla Lahti Kouvola ja lisää Pietarinradan ratakapasiteettia. Suuri ja kallis risteyssilta eli valtatien 12 ylikulkusilta Siperianmäessä Pietarinradalla km:llä ei toteudu, vaan maakuntakaavaan merkitty "erämaalinjaus" joudutaan suunnittelemaan valtatien ja Pietarinradan nykyiseen yhteiseen maastokäytävään Tieokkaan muistutuksen vuoksi. LÄHDE: Hylätty yleissuunnitelma, näkymä pohjoissuuntaan Pentinkivien kohdalta, radan länsipuolella Sampolantie, itäpuolella taust. Nurmipolku eli entinen Rieskantie, sillan takana entinen Rieskan tasoylikäytävä.

44 Yksityiskohtaisia perusteluja 7

45 8

46 9

47 10

48 11

49 LAUSUNTO Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI NYBY UUSIKYLÄ ASEMA m Y tunnus Alv.rek. Nastolan kunta Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus Sito Oy Kaavoitus Projektipäällikkö Jaana Kalliolaakso Suunnittelukonsultti Rauno Tuominen kaavoitus(at)nastola.fi jaana.kalliolaaks(at)ely keskus.fi rauno.tuominen(at)sito.fi VIITE ASIA Uudenkylän osayleiskaavan luonnos 2014, valtatien 12 parantaminen Uusikylä Tillola (maastokävely , keskustelut) Valtatie 12 Uudessakylässä Radanvarsilinjaus Asiantuntijayritys Tieokas lähettää tämän lausunnon arvoisaan käsittelyynne huomioon otettavaksi Uudenkylän osayleiskaavan sekä tiesuunnitelman laadinnassa. Tarvittaessa annan mielihyvin lisätietoja, joita on myös linkissä: Ystävällisin tervehdyksin Tieokas Markku Sakari Meriluoto metsänhoitaja, erityisasiantuntija itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

50 Valtatie 12 Uudessakylässä Radanvarsilinjaus Tieosuuden Uusikylä Jokue valmis ja maakuntakaavaankin merkitty yleissuunnitelma on Tieokkaan vaatimuksesta hylätty (vrt. linkki). Uusi linjaus tehdään nyt Tieokkaan esittämällä tavalla sovittamalla valtatie ja Pietarinrata aina kun mahdollista yhteiseen maastokäytävään tai nykyisen valtatien pohjalle. Tämän mukaisesti valtatie tulee suunnitella myös Uudenkylän itäosassa kartan esittämällä tavalla (punainen viiva). Uusi linjaus erkanee nykyisestä Uudenkylän osayleiskaavan P palvelualueen kaakkoiskulmassa pellolla ja seuraa aiempaa metsäisen kallioalueen läpi Risalan pellolle. Valintaa puoltaa Uudenkylän taajaman itäosan asutuksen rauhoittaminen sietämättömältä, yhtämittaiselta tiemelulta, mitä uudistuksessa torjutaan vallituksin. Nykyinen valtatie voidaan liittää taajaman katuverkkoon Yhteiskouluntien itäpäässä, mikä äskettäin on kunnostettu. Näin syntyy taajaman sisään uusi kiertoyhteys myös kevyttä ja mahdollista julkista liikennettä varten. Tämän jälkeen uusi valtatielinjaus liittyy Risalan pellolla nykyiseen, jolloin peltoalueella muutosvaikutus on vähäinen. Tie nousee Ensimmäisen Salpausselän harjanteelle Pietarinradan eteläiseen viereen, mihin uuden tien profiili sovitetaan nykyvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon myös liito oravan elinympäristö (UOYK Luontoselvitys). Valtatielinjaus jatkuu Pietarinradan maastokäytävässä itään kuten nykyisinkin. Arolan asutuksen yhteyksiä palvelee nykyisestä valtatiestä muodostettava kokoojakatu. Se yhdistää Arolanraitin, Kongintien, Mallisentien ja Linniläntien Kotterontiehen, mikä liitetään alikululla Uudenkylän taajaman katuverkkoon. Selkolantien liittymään rakennetaan ylikulkusilta. Honkarouvinkallion jälkeen Kurrin suoralla saavutetaan nykyinen valtatielinjaus, mitä käytetään Sitikkalan uudelle ylikulkusillalle asti. Suunniteltu uusi tieosuus eli Radanvarsilinjaus kulkee koko matkan kovalla harjumaalla. Kaikki pengerryksiin tarvittavat irtaimet ja kiinteät (Honkatouvinkallio) rakennusmassat saadaan tielinjalta. Maa aineksia ei jouduta lainkaan kuljettamaan muualta, mikä säästää ympäristöä. Radanvarsilinjaus on tavattoman kustannustehokas ratkaisu verrattuna linjaukseen Alimmaisten peltojen poikki, mikä vaatii kalliit pengerrys ja siltatyöt. Radanvarsilinjaus turvaa Arolan ja Haarankylän asutuksen paremmin melulta sekä säilyttää tilukset kokonaan ehyinä.

51 Kuten Tieokas em. linkissä esittää, ajankohtaista on sekä Pietarinradan osan Uusikylä Kausala nopean kolmannen raiteen rakentaminen nykyisen kaksoisraiteen rinnalle geometrialla, minkä mitoitus on 300 km/h kuten oikoradalla Kerava Lahti ja samanaikaisesti valtatien 12 osuuden Uusikylä Tillola parannustyö kustannustehokkaasti niin, että kuitenkin saavutetaan tarpeelliset liikenteelliset hyödyt. Tieosuudelle Lahti Kouvola ei rakenneta moottoritieosuuksia, koska 2010 parannettu Pietarinrata on valtatien ylivoimainen vaihtoehto henkilö ja tavarakuljetuksissa. Kun rautatien ja valtatien kunnostustarve ja aikataulu osuvat yksiin, yhteisen väylärakentamisen synergiaedut kannattaa käyttää hyväksi. Sitä varten erillisistä sektorihallinnoista perustettiin yhteinen väyliä kehittävä Liikennevirasto. Yhteisellä suunnittelulla ja rakentamisella voidaan saavuttaa niin suuri säästö, että lopputuloksen laatu on selvästi parempi kuin entiseen tapaan erillään toimien. Uudenkylän alue, mihin uutta valtatietä suunnitellaan, on maisemallisesti merkittävä Ensimmäisen Salpausselän korkea ja kapea osa. Alimmaisten peltoaukea kiertää Salpausselän juurelta yhtenäisenä "pohjanmaalaisena" viljelymaisemana aina Orimattilan Kuivannon kylään asti. Salpausselän korkea etelärinne toisaalta rajaa ja myös avaa ehyen peltomaiseman. Harjun päällä kulkeva tie on luonnonarvojen kannalta paras vaihtoehto, mikä säilyttää tielinjauksen eteläpuoliset maa ja metsätalousalueet yhtenäisinä. Tällä on erityinen merkitys, sillä koko Arolan Kuivannon peltolakeus on maakunnallisesti tärkeä (MAALI) suurten muuttolintujen levähdysalue. Keväin syksyin tuhannet kurjet, hanhet ja jopa joutsenet ynnä muut harvinaisemmat lintulajit viipyvät peltoaukealla jopa viikkoja muuttomatkallaan. Lintuharrastajat seuraavat muuttotapahtumaa tarkasti, ja Päijät Hämeen lintutieteellinen yhdistys antaa tarkempia tietoja lintumääristä lajikohtaisesti. Vaikuttava luonnonilmiö on paikkakuntalaisten tuntema ja arvostama. Pohjavesi virtaa Salpausselältä kohti Alimmaisten vedenottamoa siten, että esitetty linjaus turvaa pohjavesialueen parhaiten. Kuva. Hylätty tielinjaus Arolan peltoaukean pohjoisosan maakunnallisesti tärkeän lintumuuttoalueen (MAALI) poikki. Suunnittelusta vastaavien viranomaisten ja muiden toimijoiden tulee tuoda Radanvarsilinjaus laskelmineen tasavertaisesti muiden vaihtoehtojen rinnalle ja hankkia siitä asianmukaiset lausunnot sekä vaadittava YVA selvitys, ottaen erityisesti huomioon Arolan MAALI linnustoalueen, mikä yksin tekee mahdottomaksi peltojen kautta kulkevan linjauksen. Tilaisuudessa Radanvarsilinjaus sai paikallisten maanomistajien ja muiden asukkaiden jakamattoman tuen, vaikka se ei sisältynyt järjestäjien ohjelmaan. Kannattaa ottaa huomioon, että koko tielinjaus on merkittävästi muutettu yksityisen asiantuntijatyön tuloksena alkuperäistä tavattomasti kustannustehokkaammaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja kokonaisuutena järkevämmäksi, etenkin kun ns. Hiisiön erämaalinjaus hylättiin ja tukeuduttiin nykyiseen maastokäytävään Pietarinradan kanssa. Radanvarsilinjaus Uusikylä Arola Mankala toteuttaa nykyaikaisen liikennesuunnittelun käytäntöjä parhaimmillaan paikallisen asiantuntemuksen pohjalta.

52 MAALI ALUE AROLA KUIVANTO Tuleva vielä julkaisematon Arolan Kuivannon MAALI rajaus ja valtatielinjauksia keväällä MAALI on maakunnallisesti tärkeä lintualue. MAALI yleiskuvaus ja alueelliset raportit (Päijät Häme ei vielä valmis) ks.

53 "Arolan Kuivannon MAALI alueen kriteerilajit ovat kurki syksy ja kapustarinta kevät. MAALI aluetta pitää puolustaa ja ensimmäiseksi tämä rajaus toimittaa konsultille käyttöön, toiseksi vaatia kunnolliset luontoselvitykset väylähankkeista, pesimälintujen lisäksi levähtäjälaskennat (kevät ja syksy) ja mm. lepakot, lisäksi kunnolliset vaikutusten arvioinnit, kuten hyvään suunnitteluun kuuluu."

54 12

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta www.tieokas.fi/liikenneministeri

Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta www.tieokas.fi/liikenneministeri 2 SAATE 2012 01 24 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ GSM 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. Liikenneministeri

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot