Tutkintoihin johtavat koulutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkintoihin johtavat koulutukset"

Transkriptio

1 Dekaanin päätös KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkintoasetuksessa annetaan valtakunnalliset yleiset periaatteet koskien tutkintojen rakenteita, sisältöjä ja tutkintojen suorittamista. Tutkintoasetuksen lisäksi tutkintojen suorittamisesta määrätään Tampereen yliopiston hallituksen hyväksymässä Tampereen yliopiston johtosäännössä, tutkintosäännössä ja opintojen arviointisäännössä sekä tiedekunnan omissa määräyksissä. Seuraavat määräykset tarkentavat edellä mainittuja johtosääntöjä ja ne on hyväksynyt alunperin kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Määräyksiin on tehty tekniset korjaukset Määräykset astuvat voimaan Tutkintoihin johtavat koulutukset Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinto Aineenopettajan koulutus; pääaine kasvatustiede, KK tutkinnossa sivuaine matematiikka Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus; pääaine aikuiskasvatus tai kasvatustiede Luokanopettajan koulutus; pääaine kasvatustiede Varhaiskasvatuksen koulutus; pääaine kasvatustiede, varhaiskasvatus (kasvatustieteen kandidaatin tutkinto = lastentarhanopettajan koulutus) Ammattikasvatuksen maisteriohjelma; pääaine kasvatustiede, ammattikasvatus (OPM:n asetus 1665/2009) Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics; pääaine kasvatustiede Muissakin edellä mainituissa koulutuksissa on mahdollista suorittaa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Kasvatustieteiden yksikössä suoritettavien tutkintojen rakenne Kasvatustieteiden yksikön tutkintoihin voidaan pääaineen, kieli ja viestintäopintojen sekä mahdollisten kaikille yhteisten sivuaineopintojen lisäksi sisällyttää muissa 1

2 tieteenalayksiköissä ja yliopistoissa tai ulkomailla suoritettuja sivuaineopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Pää ja sivuaineet muodostuvat seuraavanlaisista kokonaisuuksista: perusopinnot, vähintään 25 opintopistettä aineopinnot, vähintään 35 opintopistettä; pääaineessa aineopintoihin sisältyy 6 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte, kandidaatintutkielma syventävät opinnot, vähintään 60 opintopistettä; syventäviin opintoihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte, pro gradu tutkielma Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto Pääaineen perus ja aineopinnot Kieli ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot Sivuaineiden opinnot (60 op + 25 op) Vapaasti valittavat opinnot 60 op 24 op 85 op 11 op yht. 180 op Pääaineen perus ja aineopinnot Sivuaineen opinnot Vapaasti valittavat opinnot 85 op 25 op 10 op yht. 120 op Ammattikasvatuksen maisteriohjelma Pääaineen syventävät opinnot Viestintäopinnot Sivuaineen opinnot Vapaasti valittavat opinnot 83 op 4 op 25 op 8 op yht. 120 op 2

3 Luokanopettajan koulutus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto Pääaineen perus ja aineopinnot Kieli ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot Sivuaineen opinnot 75 op 20 op 60 op 25 op Pääaineen syventävät opinnot Sivuaineopinnot Vapaasti valittavat opinnot yht. 180 op 80 op op 5 15 op yht. 120 op Matematiikan aineenopettajan koulutus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto Pääaineen perus ja aineopinnot 60 op Kieli ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot 20 op Sivuaineiden opinnot ( op) 88 op Vapaasti valittavat opinnot 12 op yht. 180 op Aineenopettajan koulutus Pääaineen syventävät opinnot 80op Opintojen suunnittelu 2 op Sivuaineopinnot op Vapaasti valittavat opinnot 3 13 op yht. 120 op 3

4 Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics 120 ECTS Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettajan koulutus) Pääaineen perus ja aineopinnot (sis. harjoittelun) 75 op Kieli ja viestintäopinnot ja orientoivat opinnot 20 op Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op Sivuaineopinnot 25 op yht. 180 op Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus Pääaineen syventävät opinnot Viestintäopinnot ja orientoivat opinnot Sivuaineopinnot Tieteenalayksikön muut opinnot 80 op 5 op 35 op yht. 120 op Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteellisiä opintoja, jotka painottuvat didaktisesti ja sisältävät ohjattua opetusharjoittelua. Pedagogiset opinnot voidaan suorittaa seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, englannin kieli, ranskan kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, psykologia, filosofia, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, terveystieto sekä yhteiskuntatieteelliset ja kauppa ja hallintotieteelliset aineet tai yksikön päätöksellä myös muissa aineissa. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 4

5 Erityispedagogiikassa voi Tampereen yliopistossa suorittaa perusopinnot. Opintokokonaisuudelle on saatu Jyväskylän yliopiston vastaavuus. Multicultural Study Programme in Education 25 op Tutkintoja ja opintoja koskevia määräyksiä 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Jokainen tutkinto opiskelunsa kasvatustieteiden yksikössä aloittava laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota käytetään opintoohjauksen välineenä. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot vähintäänkin annettavan tutkintotodistuksen mukaisella tarkkuudella ja opintojen suunniteltu aikataulu (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 18 ). Oppiaineet antavat erikseen tarkemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimisesta ja opintojen ohjauksesta. 2. Tutkintojen suorittamista koskevia rajoituksia Opintojen yksityiskohtainen rakenne, sisältö sekä opintojen mahdollinen suorittamisjärjestys määritellään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ei voi pääsääntöisesti sisällyttää pää tai sivuaineiden syventäviä opintoja. Opiskelija, jolla on opinto oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi suorittaa maisterin tutkintoon sisältyviä opintoja jo ennen kuin kandidaatin tutkinto on suoritettu. Mahdolliset pääaineen opinto oikeutta koskevat rajoitukset ilmoitetaan opetussuunnitelmassa. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen laajaksi sivuaineeksi ei pääsääntöisesti hyväksytä luokanopettajan tai lastentarhanopettajan koulutuksen ammatillisia opintoja. Aikuiskasvatusta ja kasvatustiedettä ei voi yhdessä sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkintojen vähimmäislaajuuteen. Sivuaineeksi tutkintoon hyväksytään oppiaine tai oppiaineeseen rinnastettava opintokokonaisuus, jossa opiskelija on suorittanut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot. Tätä suppeammat opinnot opiskelija voi lukea hyväksi tutkintonsa muihin opintoihin. 3. Kieli ja viestintäopinnot Kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintojen kieli ja viestintäopintoihin sisältyvät vähintään seuraavat opinnot: tieteellinen kirjoittaminen (suomi) 5

6 toinen kotimainen kieli (ruotsi) yhden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito suullinen viestintä Tutkintoasetuksen edellyttämät pakolliset kieliopinnot suoritetaan pääsääntöisesti kandidaatin tutkinnossa. Kieli ja viestintäopinnoista määrätään tarkemmin kunkin tutkinnon opetussuunnitelmassa. Vieraan kielen taito osoitetaan englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai yksikön johtajan suostumuksella jossakin muussa kielessä. Kasvatustieteiden yksikön johtaja päättää sellaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. 4. Vahvistetusta tutkintorakenteesta poikkeaminen Kasvatustieteiden yksikön johtaja voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa yksikön vahvistetusta tutkintorakenteesta. Vapaamuotoisen hakemuksen jättämiselle ei ole määräaikaa. 5. Opintosuoritusten hyväksilukeminen tutkintoon Tampereen yliopistossa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli, viestintä ja menetelmäopinnot. Tämän lisäksi kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi samansisältöisiä opetussuunnitelmassa määriteltyjä pakollisia pää ja sivuaineopintoja enintään 60 opintopistettä, ellei tieteenalayksikkö erikseen toisin määrää. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 20.) Tampereen yliopistossa suoritettavaan maisterin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli, viestintä ja menetelmäopinnot, ellei tieteenalayksikkö toisin määrää. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 20.) Kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon edellyttäen, että ne soveltuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opintojen hyväksilukemisesta päättää tieteenalayksikön johtaja, opintoasiain päällikkö tai opintosuorituksesta vastaava opettaja erikseen hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija voi lukea saman opintojakson hyväkseen vain kerran saman tutkinnon vähimmäislaajuuteen. Luokanopettajan koulutuksen opiskelijan oikeudesta korvata monialaisista opinnoista liikunnan ja musiikin perusopinnot muilla opinnoilla päättää tieteenalayksikön johtaja opinnoista vastaavien opettajien lausunnon perusteella. 6

7 6. Sivuaineopiskelijoita koskevat rajoitukset Kasvatustieteiden yksikön opinnot ovat muiden tieteenalayksiköiden opiskelijoiden vapaasti valittavissa seuraavin rajoituksin. Luokanopettajan koulutuksen sivuaineopintoihin voidaan ryhmämuotoisen koulutuksen vuoksi ottaa sivuaineopiskelijoita vain rajoitetusti. Mikäli monialaisia (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä opiskelijoita, asiasta ilmoitetaan kyseisen vuoden valintaoppaassa tai yksikön johtokunnan erillisellä päätöksellä. Monialaisiin opintoihin voi päästä vain hyväksytysti suoritetun soveltuvuuskokeen kautta. Varhaiskasvatuksen opintoihin voidaan ryhmämuotoisen koulutuksen vuoksi ottaa sivuaineopiskelijoita vain rajoitetusti. Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin ei oteta sivuaineopiskelijoita. Tarkempia tietoja voidaan antaa opetussuunnitelman yhteydessä. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin valitaan vuosittain soveltuvuuskokeiden perusteella yliopiston hallituksen hyväksymä määrä opiskelijoita. Vapautuneet paikat täytetään varasijoille hyväksytyistä. Ks. myös kohta Etusijajärjestys opintojaksoille osallistumisessa. 7. Tutkinto oikeuden tai pääaineen vaihtaminen tieteenalayksikön sisällä Tutkinto oikeuden vaihtaminen kasvatustieteiden yksikön sisällä tapahtuu erillisvalinnan tai kesän päävalinnan kautta. Varhaiskasvatuksen, luokanopettajan tai matematiikan aineenopettajan koulutukseen ei voi vaihtaa ilman soveltuvuuskoetta. Myöskään ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon opinto oikeuden saanut ei voi hakea erillisvalinnassa siirtoa ylempään korkeakoulututkintoon, ellei toisin ole päätetty. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen pääaineen valinnasta ja vaihdosta annetaan määräykset erikseen. Tarkempia määräyksiä opinto oikeuden vaihtamisesta voidaan antaa kasvatustieteiden yksikön valintaperusteissa. 8. Opinto oikeuden muuttaminen ja siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon Opiskelija, joka on saanut opinto oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi erillisestä hakemuksesta, tietyin edellytyksin siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto oikeudesta. Muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Opinto oikeuden muutos voidaan tehdä joko heti opintojen alussa tai myöhemmin opintojen aikana. Opinto oikeuden muuttamisesta on määrätty tarkemmin erikseen dekaanin päätöksellä. 7

8 9. Opintosuoritusten vanheneminen Tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet, kieli ja viestintäopinnoista saadut merkinnät sekä kypsyysnäyte eivät vanhene tutkinnon suorittamisen aikana ja ne lasketaan tutkintoon pääsääntöisesti alkuperäisen laajuisena. Mikäli opetussuunnitelma on olennaisesti muuttunut, tulee opiskelijan ennen keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamista sopia mahdollisista täydennyksistä opintokokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa. Opintojaksojen ja niiden osasuoritusten vanhenemista koskevia määräyksiä annetaan tarvittaessa opetussuunnitelmien yhteydessä. 10. Opintosuoritusten kirjaaminen Hyväksytty opintosuoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin yliopiston arviointisäännön edellyttämällä tarkkuudella. Opintosuoritusrekisteriin kirjataan myös aikaisemmilla opinnoilla korvatut tai erillisellä päätöksellä tutkintoon sisällytetyt opintosuoritukset. Tallennukset tehdään asianomaisessa oppiaineessa. 11. Opintojen arviointi Opintosuoritukset arvioidaan hyväksytyiksi (HYV) tai hylätyiksi (HYL). Hyväksytyistä suorituksista voidaan antaa arvosana. Opintojakson hyväksyttyjen suoritusten arviointiasteikko on viisiportainen. Arvosanat ovat: 1 = välttävä 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 4 = kiitettävä 5 = erinomainen Opintokokonaisuudet voidaan arvioida vastaavalla viisiportaisella asteikolla. Alimman hyväksytyn arvosanan (HYV, 1) saamiseksi opiskelijan tulee osoittaa arvioinnissa sellaista osaamista, joka mahdollistaa opintojen jatkamisen opetussuunnitelman mukaisesti. (Tampereen yliopiston arviointisääntö, 20.) Kasvatustieteen perusopinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennen opinnot aloittaneilla ja vähintään kolme opintojaksoa suorittaneilla on oikeus saada opintokokonaisuus arvioituna asteikolla 1 5. Opettajan pedagogiset opinnot ja niihin sisältyvä opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus vastaa vähintään hyvin tiedoin suoritettua opintokokonaisuutta. Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvostelussa käytetään latinankielisiä arvolauseita, kuten jäljempänä todetaan. 8

9 Opintokokonaisuuksien arvosana lasketaan opintojakson arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona, ellei opetussuunnitelmassa toisin ilmoiteta. Pelkästään hyväksyttynä arvioitu opintosuoritus ei vaikuta arviointiin. Syventäviin opintoihin sisältyvästä pro gradu tutkielmasta saatua arvolausetta ei lasketa mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan. Tenteissä ja muussa opintojen arvioinnissa noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä sekä tieteenalayksikön opetussuunnitelmissa vahvistettuja määräyksiä. 12. Etusijajärjestys opintojaksoille osallistumisessa Mikäli harjoitusryhmään, seminaariin tms. ryhmäopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrää on tarpeen rajoittaa, hyväksytään tällaisten opetusryhmien koko ja lukumäärä opetussuunnitelmassa tai opetusohjelmassa. Opintojen opetusryhmien koot pyritään mitoittamaan siten, että pääaineopiskelijoiden lisäksi otetaan resurssien mukaan huomioon myös ylimääräisiksi opiskelijoiksi hyväksyttyjen ja sivuaineopiskelijoiden opiskelupaikkatarve. Jos opintojaksoon liittyviin harjoituksiin, seminaareihin tai muuhun pienryhmäopetukseen ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin opintojakson vastuuhenkilö katsoo voitavan ottaa, etusijalla ovat ne, joille tämä opintojakso on Tampereen yliopistossa suoritettavassa tutkinnossa pakollinen. Tämän jälkeen etusija määräytyy oman pääaineen opintojen määrän (enimmillään opetussuunnitelman mukainen maksimimäärä), sen jälkeen ao. oppiaineessa suoritettujen opintojen määrän ja opintomenestyksen perusteella ja sen jälkeen kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella. Opetussuunnitelmassa voidaan antaa tarkentavia määräyksiä. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee yksikön johtaja. Tutkintojen opinnäytteitä sekä kypsyysnäytettä koskevat määräykset 13. Kandidaatintutkielma Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman laajuus on tutkintoasetuksen mukaan 6 10 opintopistettä. Tutkielman laajuus, tavoitteet ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielmaa edeltävistä opinnoista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielma voidaan tehdä myös parityönä. Tällaisen tutkielman edellytyksenä on, että sen laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kummankin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työtä. Tutkielma arvioidaan kummankin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia myös kahden oppiaineen alalta. Tällöin kummankin oppiaineen ja opiskelijan osalta tutkielma tarkastetaan erikseen Kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, jonka tehtävänä on osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. 9

10 Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen joko suomen tai englannin kielellä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisinä tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus jostakin tutkielmaan liittyvästä aiheesta, joka valitaan tavallisesti kolmesta opettajan antamasta vaihtoehdosta. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön ja kieliasun kannalta. Kypsyysnäytteen kirjoittamista koskevat tarkemmat ohjeet saa tieteenalayksiköstä Kandidaatintutkielman jättämistä koskevat ohjeet Kandidaatintutkielma jätetään tieteenalayksikköön kahtena kappaleena viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kypsyysnäytteen suoritustilaisuutta. Oppiaineet antavat yksityiskohtaisempia ohjeita tutkielman laadinnasta ja jättämisestä Kandidaatintutkielman arvostelu Kandidaatintutkielman tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja ja hyväksyy kasvatutieteiden yksikön johtaja tarkastajan lausunnon perusteella. Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei määräaikaan ole myönnetty poikkeusta. Hyväksytty tutkielma arvostellaan asteikolla 1 5. Hyväksytty tutkielma sisältää myös hyväksytyn kypsyysnäytteen. Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö 8 ) Kandidaatintutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja menettely Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (YL 558/2009, 82 ) Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (YL 558/2009, 84 ). 10

11 14. Pro gradu tutkielma Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Pro gradu tutkielmaopintojen laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielma voidaan laatia seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: yhtenäinen tutkielma (monografiatutkielma) samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien kirjoitusten ja niistä laaditun selosteen muodostama kokonaisuus (artikkelitutkielma). Luokanopettajan koulutuksessa on mahdollista suorittaa ns. produktiivinen pro gradu tutkielma vaihtoehtona perinteiselle opinnäytetyölle. Produktiivinen tutkielma koostuu pedagogisen toiminnan tai tapahtuman suunnittelusta, toiminnan prosessista ja pedagogisen produktin toteuttamisesta sekä loppuraportista, jossa tutkimuksellisesti relevantilla tavalla arvioidaan koko toiminnan prosessia. Tarkemmat ohjeet annetaan opetussuunnitelmassa. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan itsenäisen osuuden olla eroteltavissa ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään myös, että siihen tarvittava työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen. Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt erilliset ohjeet pro gradu tutkielman laatimisesta: Pro gradu tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa kykynsä käyttää kieltä ja tieteellisiä käsitteitä tutkintonsa edellyttämällä tavalla sekä sen, että hän on syvällisesti perehtynyt tutkielmansa alaan, aiheeseen, aineistoon, tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin. Pari tai ryhmätyönä tehdyn tutkielman osalta kypsyysnäyte arvioidaan kunkin tekijän osalta erikseen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen joko suomen tai englannin kielellä. Kypsyysnäyte suoritetaan yleisinä tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. 11

12 Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus jostakin tutkielmaan liittyvästä aiheesta, joka valitaan tavallisesti kolmesta ohjaajan antamasta vaihtoehdosta. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön ja kieliasun kannalta. Kypsyysnäytettä ei kielen osalta edellytetä maisterin tutkinnon yhteydessä opiskelijalta, joka on aiemmin suorittanut alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen; perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin osoitetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Kypsyysnäytteen kirjoittamista koskevat tarkemmat ohjeet saa tieteenalayksiköstä Pro gradu tutkielman jättämistä koskevat ohjeet Pro gradu tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten laitoksen ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita löytyy osoitteesta Tutkielmaan liitetään erillinen 1 2 sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmän laadintaohjeet saa tieteenalayksiköstä/oppiaineesta Pro gradu tutkielman arvostelu Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi yksikön johtajan määräämää tarkastajaa, joista ainakin toisen tulee olla professori, professorin tehtävää hoitava tohtori tai dosentti. Toinen tarkastaja voi myös olla kyseiseen alaan erityisen hyvin perehtynyt muu asiantuntija. Pro gradu tutkielman tarkastajien on toimitettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei yksikön johtaja ole myöntänyt poikkeusta määräaikaan. Tarkastajien lausunto lähetetään opiskelijalle vähintään neljä päivää ennen tutkielman arvostelua. Samalla hänelle varataan tilaisuus jättää lausuntoa koskeva vastine annetussa määräajassa. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. Mahdollisen vastineen käsittelee yksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian yksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Pro gradu tutkielmaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö 8 ). Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt erilliset pro gradu tutkielman arviointikriteerit : Pro gradu tutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja menettely Pro gradu tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden yksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. 12

13 Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (YL 558/2009, 82 ). Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (YL 558/2009, 84 ). 15. Tutkintotodistuksen hakeminen Opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Kummastakin saa erillisen todistuksen, johon merkitään vain kyseiseen tutkintoon sisällytettävät opinnot. Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta. Hakemuslomakkeita saa kasvatustieteiden tieteenalayksiköstä tai kotisivulta ( Todistuksia myönnetään yksikön johtajan päätöksellä lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran viikossa. Hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua myöntämispäivää. Loma aikoina on varauduttava pidempään käsittelyaikaan. Opiskelijan tulee itse huolehtia ajoissa siitä, että todistushakemusta jätettäessä kaikki opintosuoritukset on viety opintosuoritusrekisteriin. Mahdollisista puutteista on välittömästi ilmoitettava kyseiseen oppiaineeseen. Tutkinnon pääaineesta todistukseen merkitään kokonaisopintopistemäärä ja arvosana. Sivuaine merkitään todistukseen, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään 25 opintopisteen opinnot. Yksittäiset opintojaksot merkitään opintopisteinä kohtaan muut opinnot. Opiskelijan on huolehdittava ajoissa siitä, että pää ja sivuaineista on merkitty rekisteriin opintokokonaisuudet arvosanoineen. Mikäli tutkintotodistukseen toivotaan merkittävän ulkomailla suoritettuja opintoja, niistä tulee neuvotella viimeistään todistushakemusta jätettäessä. 13

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op KASVATUSTIETEEN JA HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN JA FILOSOFIANMAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012 2015 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille (SIS) 13.6.2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2012-2015 Tutkintoasetuksessa (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) määrätään tutkintojen

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden yksikössä on yksi kasvatustieteellisen alan tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma.

Kasvatustieteiden yksikössä on yksi kasvatustieteellisen alan tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma. Sivu 1 / 11 Kasvatustieteiden yksikön kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2016-2018 (Syksyllä 2015 laadittuja yleisiä määräyksiä päivitetty lukuvuodelta 2016-2017

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 1 of 8 22.6.2015 14:37 tampereen yliopisto: kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinnot: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta alkaen

Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta alkaen Sivu 1 / 11 Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta 2017-2018 alkaen Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston

Lisätiedot

VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2015 2018 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnan kokouksessa 11.6.2015. 1 Viestinnän, median ja teatterin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta 15.12.2010 HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Nämä määräykset astuivat voimaan 28.8.2015. Määräykset on vahvistettu terveystieteiden yksikön johtokunnassa 27.8.2015. Määräykset julkaistaan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Informaatiotieteiden yksikössä on kolme luonnontieteellisen koulutusalan tutkinto-ohjelmaa

Informaatiotieteiden yksikössä on kolme luonnontieteellisen koulutusalan tutkinto-ohjelmaa Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu informaatiotieteiden yksikön johtokunnassa 10.6.2015.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2015-2018 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 8 Liite 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekuntaneuvosto 11.9.2012 ja Kasvatustieteellinen tiedekunta 11.4.2017 KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 alkaen

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opinto-opas on tarkoitettu informaatiotieteiden tiede kunnas sa perus- ja jatkotutkintoja opiskeleville. Oppaasta löytyy tiede kunnan tutkintojen tutkintovaatimukset. Tutkintovaatimuksissa

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opinto-oppaan käyttäjälle

Opinto-oppaan käyttäjälle Opinto-oppaan käyttäjälle Tämä opinto-opas on tarkoitettu informaatiotieteiden tiedekunnassa perus- ja jatkotutkintoja opiskeleville. Oppaasta löytyy uuden tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisten tutkintojen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä?

JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä? JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä? Opintoihin käsiksi 27.8.2015/Arja Tahvola Esityksen sisältö Miten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot