Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x op), 25 op

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op"

Transkriptio

1 KASVATUSTIETEEN JA HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN JA FILOSOFIANMAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkintoasetuksessa annetaan valtakunnalliset yleiset periaatteet koskien tutkintojen rakenteita, sisältöjä ja tutkintojen suorittamista. Tutkintoasetuksen lisäksi tutkintojen suorittamisesta säädetään Tampereen yliopiston hallituksen hyväksymässä Tampereen yliopiston johtosäännössä, tutkintosäännössä ja opintojen arviointisäännössä ja yksikön omissa määräyksissä. Seuraavat määräykset tarkentavat edellä mainittuja johtosääntöjä ja ne on hyväksynyt kasvatustieteiden yksikön johtokunta Määräykset astuvat voimaan Tutkintoihin vaadittavat opinnot eri hakukohteissa Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) Elinikäinen oppiminen ja kasvatus Yleisiä valmiuksia antavat opinnot, 20 op joista kieli ja viestintäopinnot 15 op Kasvatustieteiden perus ja aineopinnot, 75 op Valinnaiset opinnot, 85 op (väh. 1 x op + 2x 10 op op) Luokanopettaja Yleisiä valmiuksia antavat opinnot, 20 op joista kieli ja viestintäopinnot 15 op Kasvatustieteiden perus ja aineopinnot, 75 op sis. harjoittelu Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x op), 25 op Varhaiskasvatus Yleisiä valmiuksia antavat opinnot, 20 op joista kieli ja viestintäopinnot 15 op Kasvatustieteiden perus ja aineopinnot, 75 op sis. harjoittelu Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x op), 25 op Matematiikan aineenopettajan koulutus KK tutkinto suoritetaan siirtymäaikana vanhan tutkintorakenteen mukaisesti: Pääaineen perus ja aineopinnot, 75 op Kieli ja viestintäopinnot ja orientoivat opinnot, 20 op Sivuaineiden opinnot ( op), 88 op Vapaasti valittavat opinnot, 12 op Kasvatustieteen maisterin tutkinto/opintosuunnat (120 op) Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät opintosuunnan yhteiset syventävät opinnot, 25 op harjoittelu, 10 op Valinnaiset opinnot, 35 op Kasvatuksen pedagogiset kytkennät opintosuunnan yhteiset syventävät opinnot, 25 op harjoittelu, 10 op Valinnaiset opinnot, 35 op Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät opintosuunnan yhteiset syventävät opinnot, 25 op harjoittelu, 10 op Valinnaiset opinnot, 35 op Ammattikasvatuksen maisteriohjelma (120 op) maisteriohjelman erilliset opinnot, 20 op opinnot muista opintosuunnista, 15 op 1 2

2 Valinnaiset opinnot, 35 op (HOPS opinnot sisällytettävä edellisiin) Joint Degree Programme in Didactics of Mathematics, NORDIMA (120 op) Kasvatustieteiden syventävät opinnot, 60 op yhteiset kasvatustieteiden opinnot, 10 op tutkimusmenetelmäopinno,t 10 op valinnaiset kasvatustieteiden opinnot, 5 15 op Valinnaiset opinnot, muut yksiköt, op Toinen vuosi Agderin yliopistossa (sisältää pro gradu tutkielman,) 60 op Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Puhetekniikan ja vokologian opiskelijat voivat siirtymäaikana ( ) suorittaa aloittamansa opinnot loppuun humanistisella alalla, kasvatustieteiden yksikössä. Puhetekniikka ja vokologia Kieli ja viestintäopinnot, 13 op tieteellinen kirjoittaminen (3 op) toinen kotimainen kieli, kirjallinen ja suullinen taito (3 op) yksi vieras kieli (kirjallinen taito 3 op ja suullinen taito 2 op) valinnainen kieliopintojakso (2 op) Pääaineen opinnot, 70 op Puhetekniikan ja vokologian perus ja aineopinnot, 70 op Sivuaineiden opinnot, 95 op Suositus I: 1. sivuaine 60 op ja 2. sivuaine 25 op + muita opintoja 10 op Suositus II: 3 x 25 op + muita opintoja 20 op Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Pääaineen syventävät opinnot, 80 op Sivuaineiden opinnot, 40 op Suositus: vähintään yhdestä oppiaineesta/opintokokonaisuudesta 25 op 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Jokainen tutkinto opiskelunsa kasvatustieteiden yksikössä aloittava laatii opintojensa etenemisen ja suorittamisen tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa opinto oikeutensa mukaisen opetussuunnitelman ja tutkintorakenteen pohjalta. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot ja opintojen suunniteltu aikataulu. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa käytetään myös opinto ohjauksen ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvun tukemisen välineenä. Opintosuunnitelmaan ja ohjaukseen liittyen yksikössä on erilliset ohjeet. 3. Kieli ja viestintäopinnot Kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintojen kieli ja viestintäopintoihin sisältyvät vähintään seuraavat opinnot: tieteellinen kirjoittaminen, 3 op puheviestintätaidon perusteet, 2 op ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä taitotasolla B1 B2, 4 op vieraan kielen opintojakso taitotasolla B1 B2, 4 op valinnainen opintojakso, 2 op Valinnaiseksi opintojaksoksi voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B2 C2. Tarjonta vaihtelee vuosittain. Tutkintoasetuksen edellyttämät pakolliset kieliopinnot suoritetaan pääsääntöisesti kandidaatin tutkinnossa. Mikäli tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen maisteritutkinnon opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä, ei ole alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvissä tai vastaavissa opinnoissaan suorittanut tutkintoasetuksen vaatimia toisen kotimaisen kielen opintoja, tulee ne suorittaa maisterin tutkintoa varten. Muut maisterin tutkintojen mahdolliset pakolliset kieliopinnot määritellään erikseen tutkintojen opetussuunnitelmissa. Vieraan kielen taito osoitetaan englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai yksikön johtajan suostumuksella jossakin muussa kielessä. Kasvatustieteiden yksikön johtaja päättää sellaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Puhetekniikan ja vokologian pääaineopiskelijoiden kieli ja viestintäopinnoissa noudatetaan pääsääntöisesti vanhan tutkintorakenteen mukaisia määräyksiä (ks. kohta 1.) 3 4

3 4. Tutkintojen suorittamista koskevia rajoituksia Opintojen yksityiskohtainen rakenne, sisältö sekä opintojen mahdollinen suorittamisjärjestys määritellään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kasvatustieteen/humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon ei voi pääsääntöisesti sisällyttää syventäviä opintoja. Opiskelija, jolla on opinto oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi suorittaa maisterin tutkintoon sisältyviä opintoja jo ennen kuin kandidaatin tutkinto on suoritettu. Mahdolliset opinto oikeutta koskevat rajoitukset ilmoitetaan opetussuunnitelmassa. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen laajaksi valinnaisaineeksi ei pääsääntöisesti hyväksytä luokanopettajan tai lastentarhanopettajan koulutuksen ammatillisia opintoja. Aikuiskasvatusta ja kasvatustiedettä ei voi molempia sisällyttää sivuaineena/ valinnaisina opintoina kandidaatin tai maisterin tutkintojen vähimmäislaajuuteen. Valinnaisaineeksi tutkintoon hyväksytään oppiaine tai oppiaineeseen rinnastettava opintokokonaisuus, jossa opiskelija on suorittanut vähintään 10 opintopisteen laajuiset opinnot. Tätä suppeammat opinnot opiskelija voi lukea hyväksi tutkintonsa muihin opintoihin. 5. Vahvistetusta tutkintorakenteesta poikkeaminen Kasvatustieteiden yksikön johtaja voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa vahvistetusta tutkintorakenteesta. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan tieteenalayksikköön eikä sen jättämiselle ei ole määräaikaa. 6. Opintosuoritusten hyväksilukeminen tutkintoon Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon edellyttäen, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Opintoja voidaan hyväksilukea joko sisällyttämällä ne tutkintoon sellaisenaan tai korvaamalla niillä tiettyjä opintojaksoja tai kokonaisuuksia. Opintojen hyväksilukemisesta päättää tieteenalayksikön johtaja, opintopäällikkö tai opintosuorituksesta vastaava opettaja erikseen hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija voi lukea saman opintojakson opintopisteet hyväkseen vain kerran saman tutkinnon vähimmäislaajuuteen, vaikka opintojakso kuuluisi useampaan opintokokonaisuuteen. 7. Opintosuoritusten käyttäminen kahteen korkeakoulututkintoon Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli, viestintä ja menetelmäopinnot. Lisäksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella samansisältöisiä opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintoja. Opinnäytteitä ei hyväksilueta. 8. Tutkinto oikeuden tai koulutuksen vaihtaminen tieteenalayksikön sisällä Tieteenalayksikön johtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden opintojen kestäessä vaihtaa tutkinto ohjelmaa, koulutusohjelmaa, opintosuuntaa tai pääainetta. Tutkintonimikkeen tai koulutusalan vaihtuessa myönnetään uusi opinto oikeus Tieteenalayksikön johtokunta päättää niistä perusteista, joiden mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle ja vain siihen opiskeluoikeuden saaneelle opiskelijalle voidaan antaa oikeus jatkaa opiskelua ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Tarkemmat määräykset opinto oikeuden vaihtamisesta tehdään yksikön johtajan päätöksellä. 9. Opinto oikeuden muuttaminen ja siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon Opiskelija, joka on saanut opinto oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi erillisestä hakemuksesta siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto oikeudesta. Muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Opinto oikeuden muutos voidaan tehdä joko heti opintojen alussa tai myöhemmin opintojen aikana. Opinto oikeuden muuttamisesta on erillinen johtajan päätös. 10. Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen opintosuuntien valinta Uudessa tutkinto ohjelmassa opiskelijat hakeutuvat kasvatuksen yhteiskunnallisten, pedagogisten tai viestinnällisten kytkentöjen opintosuuntaan laskennallisesti 3. opintovuoden syksyllä mennessä. Viestinnällisten kytkentöjen opintosuuntaan järjestetään ilmoittautumisvaiheen jälkeen erillinen valintamenettely, joten opiskelijan tulee viestinnällisiin kytkentöihin ilmoittautuessaan asettaa varasijalle jompikumpi kahdesta muusta opintosuunnasta. Valintamenettelyistä annetaan erilliset ohjeet vuosittain. 5 6

4 11. Opintosuoritusten kirjaaminen Hyväksytty opintosuoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin opintojen arviointisäännön mukaisesti. Opintosuoritusrekisteriin kirjataan myös aikaisemmilla opinnoilla korvatut tai erillisellä päätöksellä tutkintoon sisällytetyt opintosuoritukset. 12. Opintojen arviointi Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä. Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa määriteltyihin oppimistavoitteisiin sekä opintojakso ja kurssikohtaisiin kriteereihin. Opintojaksojen opintosuoritukset, opintokokonaisuudet ja alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvät opinnäytteet arvioidaan hyväksytyiksi (HYV) tai hylätyiksi (HYL). Hyväksytystä suorituksesta voidaan antaa arvosana. Arviointiasteikko on viisiportainen: 1 = välttävä 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 4 = kiitettävä 5 = erinomainen Hyväksytyn arvosanan (HYV tai 1) saamiseksi opiskelijan tulee osoittaa arvioinnissa sellaista osaamista, joka mahdollistaa opintojen jatkamisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kasvatustieteiden perusopinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opettajan pedagogiset opinnot ja niihin sisältyvä opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus vastaa vähintään hyvin tiedoin suoritettua opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksien arvosana lasketaan opintojakson arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona, ellei opetussuunnitelmassa toisin ilmoiteta. Pelkästään hyväksyttynä arvioitu opintosuoritus ei vaikuta arviointiin. Opintokokonaisuuden opintosuorituksena annettua kokonaismerkintää ei pureta, ellei ilmene perusteltua syytä. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäyte on yliopistojen tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 :n ja 15 :n mukaisesti arvioinnin kannalta samanlainen opintosuoritus kuin muutkin opintojaksot, ja siitä annettu arvosana otetaan aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudesta arvosanaa annettaessa huomioon samalla tavalla kuin muiden opintosuoritusten arvosanat. Opetussuunnitelmissa voidaan antaa arviointia koskevia täydentäviä määräyksiä. 13. Opintosuoritusten vanheneminen Tutkintoa varten loppuun suoritetut opintokokonaisuudet, kieli ja viestintäopinnoista saadut merkinnät ja kypsyysnäyte eivät vanhene tutkinnon suorittamisen aikana. Ne lasketaan tutkintoon alkuperäisen laajuisena. Keskeneräisten opintokokonaisuuksien täydentämisestä siirtymäaikana on vahvistettu erilliset ohjeet. Tarvittaessa keskeneräisten opintojen täydentämisestä sovitaan tutkinto ohjelman/opintokokonaisuuden/opintojakson vastuuopettajan kanssa. 14. Kasvatustieteiden yksikön opinnot muiden yksiköiden opiskelijoille Kasvatustieteiden perusopinnot ja suurin osa aineopinnoista ovat muiden tieteenalayksiköiden opiskelijoiden vapaasti valittavissa etusijajärjestyksen antamissa rajoissa. Luokanopettajan koulutuksen valinnaisiin opintoihin voidaan ryhmämuotoisen koulutuksen vuoksi ottaa muita opiskelijoita vain rajoitetusti. Mikäli monialaisia (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) tai varhaiskasvatuksen ammatillisia (varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot) opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä opiskelijoita, asiasta ilmoitetaan kyseisen vuoden valintaoppaassa tai yksikön erillisellä päätöksellä. Opintoihin voi päästä vain hyväksytysti suoritetun soveltuvuuskokeen kautta. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin valitaan vuosittain soveltuvuuskokeiden perusteella yliopiston hallituksen hyväksymä määrä opiskelijoita. Vapautuneet paikat täytetään varasijoille hyväksytyistä. 15. Etusijajärjestys ryhmäopetuksessa Mikäli harjoitusryhmään, seminaariin tms. ryhmäopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrää on tarpeen rajoittaa, hyväksytään tällaisten opetusryhmien koko ja lukumäärä opetussuunnitelmassa tai opetusohjelmassa. Jos opintojaksoja ei ole opetussuunnitelmassa rajoitettu vain oman tutkinto ohjelman opiskelijoille, opetusryhmiin varataan paikkoja myös tutkintosäännön 17 mainituille opiskelijoille (valinnaisia opintoja suorittavat opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, muita tutkinnon osia erillisinä opintoina suorittavat opiskelijat ja tohtoriopiskelijat). Jos opetusryhmään ei voida ottaa kaikkia niitä siihen ilmoittautuneita tutkintoohjelman opiskelijoita, joille opintojakso on opinto oikeuden ja siihen liittyvän opetussuunnitelman mukaan pakollinen, otetaan opetusryhmään ensin ne opiskelijat, jotka suorittaisivat opintojakson opinto oikeuteensa liittyvässä opetussuunnitelmassa määritellyn suositellun suoritusajankohdan mukaan. 7 8

5 Opetussuunnitelmassa voidaan antaa tarkentavia määräyksiä. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee yksikön johtaja. Tutkintojen opinnäytteitä sekä kypsyysnäytettä koskevat määräykset 16. Kandidaatintutkielma Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Tutkielman tavoitteet, laajuus ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielmaa edeltävistä ja siihen liittyvistä opinnoista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielma voidaan tehdä myös parityönä. Tällaisen tutkielman edellytyksenä on, että sen laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kummankin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työtä. Tutkielma arvioidaan kummankin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia myös kahden oppiaineen alalta. Tällöin kummankin oppiaineen ja opiskelijan osalta tutkielma tarkastetaan erikseen Kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti joko suomen tai englannin kielellä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisenä tenttinä, yleisinä tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta, ellei ohjaavan opettajan kanssa ole sovittu muusta ajankohdasta. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus jostakin tutkielmaan liittyvästä aiheesta, ja se tarkastetaan sekä asiasisällön ja kieliasun kannalta. Kypsyysnäytteen kirjoittamista koskevat tarkemmat ohjeet saa tieteenalayksiköstä Kandidaatintutkielman jättämistä koskevat ohjeet Kandidaatintutkielma jätetään tieteenalayksikköön kahtena kappaleena. Tieteenalayksikkö antaa yksityiskohtaisempia ohjeita tutkielman laadinnasta ja jättämisestä Kandidaatintutkielman arvostelu Kandidaatintutkielman tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja ja hyväksyy tieteenalayksikön johtaja tai hänen määräämänsä henkilö tarkastajan lausunnon perusteella. Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei määräaikaan ole myönnetty poikkeusta. Hyväksytty tutkielma arvostellaan asteikolla 1 5. Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia Kandidaatintutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja menettely Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 27 ) Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston johtosääntö 16, tutkintosääntö 27 ) Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (YL 558/2009, 84 ). 17. Pro gradu tutkielma Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Pro gradu tutkielmaopintojen laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielma voidaan laatia seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: yhtenäinen tutkielma (monografiatutkielma) samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien kirjoitusten ja niistä laaditun selosteen muodostama kokonaisuus (artikkelitutkielma). Luokanopettajan koulutuksessa on mahdollista suorittaa ns. produktiivinen pro gradu tutkielma vaihtoehtona perinteiselle opinnäytetyölle. Produktiivinen tutkielma koostuu pedagogisen toiminnan tai tapahtuman suunnittelusta, toiminnan prosessista ja pedagogisen produktin toteuttamisesta sekä 9 10

6 loppuraportista, jossa tutkimuksellisesti relevantilla tavalla arvioidaan koko toiminnan prosessia. Tarkemmat ohjeet annetaan graduseminaarissa. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, edellytetään, että siihen tarvittava työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen. Tieteenalayksikkö hyväksyy erilliset ohjeet pro gradu tutkielman laatimisesta Pro gradu tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte Kypsyysnäyte kirjoitetaan myös maisterin tutkinnon yhteydessä. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin. Pari tai ryhmätyönä tehdyn tutkielman osalta kypsyysnäyte arvioidaan kunkin tekijän osalta erikseen. Tampereen yliopiston yhteiset kypsyysnäytteen kirjoittamista koskevat ohjeet saa tieteenalayksiköstä Pro gradu tutkielman jättämistä koskevat ohjeet Pro gradu tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten yksikön ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita löytyy kirjaston kotisivuilta. Tutkielmaan liitetään erillinen 1 2 sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista Pro gradu tutkielman arvostelu Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi tieteenalayksikön johtajan määräämää tarkastajaa, joista ainakin toisen tulee olla Tampereen yliopiston professori, dosentti tai tohtori. Toinen tarkastaja voi myös olla kyseiseen alaan erityisen hyvin perehtynyt muu asiantuntija. Pro gradu tutkielman tarkastajien on toimitettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei yksikön johtaja ole myöntänyt poikkeusta määräaikaan. Tarkastajien lausunto lähetetään opiskelijalle vähintään neljä päivää ennen tutkielman arvostelua. Samalla hänelle varataan tilaisuus jättää lausuntoa koskeva vastine annetussa määräajassa. Mahdollisen vastineen käsittelee yksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian yksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. Hyväksytty tutkielma arvostellaan viisiportaisella asteikolla 1 5. Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö 11 ). Tieteenalayksikkö on hyväksynyt erilliset pro gradu tutkielman arviointikriteerit Pro gradu tutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja menettely Pro gradu tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä kirjallisesti oikaisupyynnön tieteenalayksikön johtokunnalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 27 ). Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (YL 558/2009, 84 ). 18. Tutkintotodistuksen hakeminen Opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Kummastakin saa erillisen todistuksen, johon merkitään vain kyseiseen tutkintoon sisällytettävät opinnot. Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta. Hakemuslomakkeita saa kasvatustieteiden tieteenalayksiköstä tai yksikön verkkosivuilta. Todistuksia myönnetään yksikön johtajan päätöksellä lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran viikossa. Hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua myöntämispäivää. Loma tai ruuhka aikoina on varauduttava pidempään käsittelyaikaan. Opiskelijan tulee itse huolehtia ajoissa siitä, että todistushakemusta jätettäessä kaikki opintosuoritukset on viety opintosuoritusrekisteriin. Mahdollisista puutteista on välittömästi ilmoitettava kyseiseen koulutukseen. Tutkinto ohjelman omista opinnoista todistukseen merkitään opintokokonaisuuksien kokonaisopintopistemäärä ja arvosana. Valinnaiset opinnot merkitään todistukseen, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään

7 opintopisteen opinnot. Yksittäiset opintojaksot merkitään opintopisteinä kohtaan muut opinnot. Opiskelijan on huolehdittava ajoissa siitä, että opintosuoritusrekisteriin on merkitty opintokokonaisuudet arvosanoineen. Mikäli tutkintotodistukseen toivotaan merkittävän ulkomailla suoritettuja opintoja, niistä tulee neuvotella yksikön kansliassa viimeistään todistushakemusta jätettäessä. 19. Opetussuunnitelmien voimaantulo Opetussuunnitelmat ja tutkintoja koskevat määräykset tulevat voimaan Syyslukukauden aikana opiskelijat voivat, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä, osallistua tentteihin ja kertauskuulusteluihin edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. Viisiportainen arviointiasteikko syventävien opintojen opinnäytteiden arvioinnissa astuu voimaan

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Tutkintoihin johtavat koulutukset

Tutkintoihin johtavat koulutukset Dekaanin päätös 22.12.2010 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2010 2012 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Kasvatustieteiden yksikössä on yksi kasvatustieteellisen alan tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma.

Kasvatustieteiden yksikössä on yksi kasvatustieteellisen alan tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma. Sivu 1 / 11 Kasvatustieteiden yksikön kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2016-2018 (Syksyllä 2015 laadittuja yleisiä määräyksiä päivitetty lukuvuodelta 2016-2017

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille (SIS) 13.6.2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2012-2015 Tutkintoasetuksessa (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) määrätään tutkintojen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta alkaen

Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta alkaen Sivu 1 / 11 Kasvatustieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuodesta 2017-2018 alkaen Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 1 of 8 22.6.2015 14:37 tampereen yliopisto: kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinnot: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2015 2018 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnan kokouksessa 11.6.2015. 1 Viestinnän, median ja teatterin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Nämä määräykset astuivat voimaan 28.8.2015. Määräykset on vahvistettu terveystieteiden yksikön johtokunnassa 27.8.2015. Määräykset julkaistaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Informaatiotieteiden yksikössä on kolme luonnontieteellisen koulutusalan tutkinto-ohjelmaa

Informaatiotieteiden yksikössä on kolme luonnontieteellisen koulutusalan tutkinto-ohjelmaa Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu informaatiotieteiden yksikön johtokunnassa 10.6.2015.

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2015-2018 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta 15.12.2010 HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä?

JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä? JOHDATUS OPINTOIHIN JA OPISKELUUN Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tutkintoaan ja opiskelua koskevista säädöksistä ja määräyksistä? Opintoihin käsiksi 27.8.2015/Arja Tahvola Esityksen sisältö Miten

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 13.6.2012. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot