Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET ALKAEN Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä ja suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa 558/2009 siihen tehtyine muutoksineen yliopistojen tutkinnossa annetussa asetuksessa (7994/2004) ja siihen tehtyine muutoksineen, Helsingin yliopiston johtosäännössä ( ) sekä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä ( ) sekä näissä pysyväismääräyksissä määrätään. Nämä pysyväismääräykset eivät koske tieteellisiä jatkotutkintoja, eivätkä psykoterapeuttikoulutusta. Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa kasvatustieteen, humanististen tieteiden ja psykologian kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen ja filosofian maisterin (120 op) sekä psykologian maisterin (150 op) tutkinnot. Tutkintojen enimmäislaajuudet Pääsääntöisesti tutkinnon minimilaajuus voidaan ylittää kandidaatin tutkinnossa enintään 10 opintopisteellä ja maisterin tutkinnossa enintään 25 opintopisteellä, mutta muodollisen virkakelpoisuuden tuottavissa koulutuksissa (opettajankoulutukset, psykologian ja logopedian koulutukset) minimilaajuuden ylitys voi olla kandidaatin tutkinnossa suurempi kuin 10 opintopistettä ja maisterin tutkinnossa suurempi kuin 25 opintopistettä. Tämä ylitys koskee vain virkakelpoisuuden tuottavia opintoja. Tutkinnot suoritetaan seuraavissa koulutuksissa ja pääaineissa: Käyttäytymistieteiden laitos Kandidaatin tutkintoon tähtäävä koulutus (suluissa pääaine) Barnträdgårdslärarutbilningen (pedagogik) Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tähtäävä koulutus (suluissa pääaine, linja) Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus (kasvatustiede) Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (pedagogik) Psykologian koulutus (psykologia) Kognitiotieteen koulutus (kognitiotiede) Fonetiikan koulutus (fonetiikka, yleinen linja) Fonetiikan koulutus (fonetiikka, puheviestinnän linja) Logopedian koulutus (logopedia)

2 Maisteriohjelmat (suluissa pääaine) Master s Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Reseach (Adult Education) Master s Degree Programme in Intercultural Encounters (Phonetics, Speech Communication) Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma (kasvatustiede) Opettajankoulutuslaitos Kandidaatin tutkintoon tähtäävä koulutus (suluissa pääaine) Lastentarhanopettajan koulutus (kasvatustiede) Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tähtäävää koulutus (suluissa pääaine) Erityispedagogiikan koulutus (erityispedagogiikka) Kotitalousopettajan koulutus (kotitaloustiede/kasvatustiede) Kotitaloustieteen koulutus (kotitaloustiede) Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede/kasvatustiede) Käsityötieteen koulutus (käsityötiede) Luokanopettajan koulutus (kasvatustiede/kasvatuspsykologia) Maisteriohjelma (suluissa pääaine) Varhaiskasvatuksen maisterinohjelma (kasvatustiede) Opettajankoulutus Tutkintoon johtavaa opettajien peruskoulutusta järjestetään lastentarhanopettajan, luokanopettajan, kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksena. Erityispedagogiikan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot (erityisopettajan suuntautumisopinnot). Muuna opettajankoulutuksena järjestetään Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijoille ja erillisopiskelijoille opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot ja erilliset perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Kasvatustieteen, psykologian ja humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineessa tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, niihin sisältyvinä kandidaatin tutkielma (6 op), kypsyysnäyte, kieliopinnot (vähintään 10 op), tieto- ja viestintätekniikan opintoja (3 5 op), jotka sisältävät kolmen opintopisteen laajuisen tvt-ajokortin, henkilökohtainen opintosuunnitelma (vähintään 1 op), asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka kehittävät työelämään orientoitumista koulutusten tutkintovaatimusten mukaisesti (vähintään 1 op). Lisäksi tutkintoa varten tulee suorittaa sivuaineopintoina vähintään yhdestä sivuaineesta vähintään perusopintokokonaisuus (25 op) koulutusten tutkintorakenteiden mukaisesti ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnolle määritelty minimilaajuus saavutetaan. Kasvatustieteen, psykologian ja filosofian maisterin tutkinnon suorittaminen Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessa syventävät opinnot, joihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma sekä kypsyysnäyte. Mikäli kandidaatin tutkinnossa ei ole suoritettu kieli- ja viestintäopintoja tai tvt-ajokorttia, tulee ne suorittaa maisterin tutkinnossa. Opiskelija tekee tutkintoaan varten henkilökohtaisen opintosuunnitelman (vähintään 1 op). Maisterin

3 tutkintoon kuuluu myös asiantuntijuutta syventävää harjoittelua, opettajankoulutuksissa opetusharjoittelua. Lisäksi tutkintoa varten tulee suorittaa sivuaineopintoja ja/tai vapaasti valittavia opintoja koulutusten tutkintorakenteiden ja -vaatimusten mukaisesti siten, että tutkinnon opintojen vähimmäismäärä 120/150 opintopistettä saavutetaan. Psykologia pääaineena suoritettavassa filosofian maisterin tutkinto (120 op) poikkeaa psykologian maisterin tutkinnosta (150 op) tutkintovaatimuksissa esitetyllä tavalla. Maisterin tutkinnon opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syventäviä opintoja voi kuitenkin poikkeustapauksessa aloittaa, kun kandidaatin tutkinnon opinnot on pääosin suoritettu. Laitokset voivat antaa tästä tarkempia määräyksiä. Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot Tutkintoihin sivuaineeksi voidaan sisällyttää Helsingin yliopiston tai muun yliopiston tutkintovaatimusten mukainen oppiaine tai oppiaineeseen rinnastettavissa oleva opintokokonaisuus tai monitieteinen opintokokonaisuus. Sivuaineen minimilaajuus on 25 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää Helsingin yliopiston tai muun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja, niin että tutkinnon minimilaajuus saavutetaan. Kieli- ja viestintäopinnot Kandidaatin tutkintoon sisältyy kieliopintoja vähintään 10 opintopistettä. Pelkän maisterin tutkinnon suorittavan opiskelijan, joka ei ole suorittanut pakollisia kieliopintoja aiemmassa korkeakoulututkinnossa, on suoritettava ne maisterin tutkinnossa. Pelkkää maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä opiskelijoilta kieliopinnot tarkistetaan ja mahdolliset täydentävät opinnot määritellään opintojen alussa. Kieliopintojen tarkistuksesta vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasiat. Suomen- tai ruotsinkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomalaisessa koulujärjestelmässä suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan, laajuus vähintään 4 opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä, laajuus 3 opintopistettä. Vieraan kielen opinnot yhdessä vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla, laajuus 3 opintopistettä. Suomen- tai ruotsinkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomen tai ruotsin kielellä muussa kuin suomalaisessa koulujärjestelmässä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan, laajuus vähintään 4 opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Vieraan kielen opinnot kahdessa vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla, laajuus 3+3 opintopistettä.

4 Suomen- tai ruotsinkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opintoja ei vaadita. Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Vieraan kielen opinnot kahdessa vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla, laajuus vähintään 3+3 opintopistettä. Englanninkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomalaisessa koulujärjestelmässä suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan, laajuus vähintään 4 opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä, laajuus 3 opintopistettä. Vieraan kielen opinnot yhdessä vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla, laajuus 3 opintopistettä. Englanninkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomen tai ruotsin kielellä muussa kuin suomalaisessa koulujärjestelmässä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan, laajuus vähintään 4 opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Vieraan kielen opinnot kahdessa vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla, laajuus 3+3 opintopistettä. Englanninkielisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opintoja ei vaadita. Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Suomen tai ruotsin kielen opintoja, laajuus 3 opintopistettä. Äidinkielen opinnot (suomi tai ruotsi) Äidinkielessä opiskelijan tulee saavuttaa sellainen kielitaito, että hän hallitsee opiskelun ja ammatin edellyttämän äidinkielen kirjallisen ja suullisen viestinnän. Äidinkielen suullisen ja kirjallisen taidon opintojen laajuudet ovat vähintään 2 opintopistettä (yhteensä vähintään 4 opintopistettä). Tutkintoon kuuluvien äidinkielen opintojen korvaavuuksista päättää käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasiat. Toisen kotimaisen kielen opinnot (suomi tai ruotsi) Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa suomen tai ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 3 opintopistettä. Toisen kotimaisen kielen opinnot voi suorittaa joko kielikokeella (suomi/ruotsi) tai kurssilla (suomi/ruotsi). Kurssin lähtötasona on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Tutkintoon kuuluvien toisen kotimaisen kielen opintojen osalta korvaavuudesta päättää Helsingin yliopiston kielikeskus.

5 Vieraan kielen opinnot Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Opiskelija voi osoittaa kielitaitonsa valinnaisesti englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän tai muussa dekaanin hyväksymässä kielessä. Vieraan kielen opintojen laajuus on 3 opintopistettä. Vieraan kielen opinnot voi suorittaa joko kielikokeella tai kurssilla. Englannin lähtötasona on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2. Espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän lähtötasona on vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Tutkintoon kuuluvien vieraan kielen opintojen osalta korvaavuudesta päättää Helsingin yliopiston kielikeskus. Kieliopintojen vanheneminen Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot eivät vanhene, mikäli ne laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia kieliopintoja. Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Helsingin yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu tieto- ja viestintätekniikan opintoja vähintään 5 opintopistettä. Näihin opintoihin sisältyy pakollisena Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen 3 opintopisteen laajuinen TVT-ajokortti. TVT-ajokorttia ei voi korvata muilla opinnoilla. Pelkän kandidaatin tutkinnon suorittavan opiskelijan on suoritettava 5 opintopistettä tieto- ja viestintätekniikan opintoja (sis. TVT-ajokortin 3 opintopistettä). Pelkän maisterin tutkinnon suorittavan opiskelijan, joka ei ole suorittanut pakollista Helsingin yliopiston TVT-ajokorttia aiemmassa korkeakoulututkinnossa, on suoritettava se maisterin tutkinnossa. Kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma Kandidaatin tutkielman laajuus on 6 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon tutkielma on yksilötyö. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai se voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin. Molemmissa tapauksissa opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Kandidaatin tutkielman arvioinnista päättää ko. opinnoista vastaava opettaja. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Pro gradu -tutkielma on yksilötyö. Pro gradu - tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai se voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin. Molemmissa tapauksissa opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Katso tiedekunnan tutkielmanteko-ohjeet. Pro gradu -tutkielmat ja kandidaatin tutkielmat ovat julkisia. Mikäli tutkielmaan sisältyy julkisuuslaissa (621/1999) mainittuja seikkoja (esim. yksityisen henkilön suojaan tai liikesalaisuuteen liittyvä syy), tulee tällainen mahdollinen ei-julkinen osuus sisällyttää pro gradu -tutkielman liitteeksi. Julkisuudesta poikkeamisesta päättää dekaani hakemuksesta tutkielman ohjaajan lausunnon perusteella. Julkisuudesta poikkeamisesta sekä määräajasta päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Opiskelijan tulee keskustella työn ohjaajan kanssa jo tutkielman teon alkuvaiheessa eri mahdollisuuksista tehdä työ siten, ettei julkisuusperiaatteesta tarvitse poiketa. Julkisuudesta

6 poikkeamista koskeva hakemus tulee tehdä ajoissa ennen tutkielman jättämistä tarkistettavaksi. Tutkielman tiivistelmä on aina julkinen. Pro gradu -tutkielman arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto. Tutkielman tekijä voi esittää huomautuksen arvosanaehdotuksesta tai keskeyttää työn käsittelyn ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä. Tiedekuntaneuvoston päättämään arvosanaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua opintosuoritusten tutkintolautakunnalta. Kypsyysnäyte Opiskelijan koulusivistyksen kieli ja korkeakoulututkinnossa suoritettavan kypsyysnäytteen kieli liittyvät toisiinsa. Suorittamalla kypsyysnäytteen koulusivistyksensä kielellä, opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon. Kypsyysnäyte tulee suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Kandidaatin tutkinnossa kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte suoritetaan osana kandidaatin tutkielmaa. Kypsyysnäytteenä tarkastetaan kandidaatin tutkielma osittain tai kokonaan. Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte suoritetaan osana pro gradu -tutkielmaa. Kypsyysnäytteenä tarkastetaan pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Kielitaitoa ei tarvitse osoittaa, mikäli se on osoitettu kandidaatin tutkinnossa. Mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä, tulee opiskelijan toimittaa osa pro gradu- tutkielmastaan kypsyysnäytteenä tarkistettavaksi (kandidaatin tutkielman ohjeistuksen mukaisesti). Mikäli kandidaatin tutkielma on kirjoitettu suomen tai ruotsin sijasta englannin kielellä, tulee suomen tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan kirjoittaa kypsyysnäytteenä erillinen suomen tai ruotsinkielinen essee tutkielman aiheesta tai tekstiote tutkielmasta (5-10 sivua) ja toimittaa se kielentarkastajalle kypsyysnäytteenä tarkistettavaksi. Englanninkielisessä maisteriohjelmassa, jossa opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäytteenä tarkastetaan englanninkielinen tiivistelmä. Opiskelija voi sopia vastuuprofessorin kanssa muun kuin koulutuksen kielen eli englanninkielisen tutkielman kirjoittamisesta ja tehdä siinä tapauksessa erillisen englanninkielisen kypsyysnäytteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta on päätetty Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä (77/2011, ) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT). Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa niiden käytäntöjen kokonaisuutta, jotka mahdollistavat opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi tutkintoa. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. Korvattujen opintojen asemasta ei vaadita lisäsuorituksia. Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta.

7 Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin voi hyväksilukea muihin tutkintoihin jo sisällytetyistä opinnoista vain sellaisia opintoja, jotka kuuluvat kyseessä olevan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon pakollisiin opintoihin lukuun ottamatta korkeakoulututkintoon sisällytettyä opinnäytetyötä. Tarvittaessa sisällytettäviä opintoja tulee täydentää ja/tai ajanmukaistaa. Muodollisessa koulutuksessa suoritettujen opintojen perusteella tapahtuva hyväksilukeminen perustuu selkeästi opintosuoritusrekistereissä ja todistuksissa oleviin tietoihin. Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta tulee opiskelijalla olla selkeät näytöt, jotka voidaan todentaa (esim. kirjalliset ja suulliset tentit, esseet). Hyväksilukemista tulee hakea pääsääntöisesti lukukausien alussa. Hyväksiluetut opinnot sisällytetään tutkintoon opintopisteineen. Tutkintoon ei hyväksilueta yli 10 vuotta vanhoja opintoja; vanhenemisrajana on päivä, jolloin todistuspyyntö vastaanotetaan tiedekunnan kanslian opintoasioissa. Täydentävät opinnot Suoraan pelkkää maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä opiskelijoilta edellytetään koulutuksen tai oppiaineen harkinnan mukaan aiempaa pohjakoulutusta täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot voivat olla enintään 60 opintopisteen laajuisia. Täydentävät opinnot sisällytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä opintopisteinä maisterin tutkintoon, poikkeuksena tutkinnon pakolliset kieliopinnot ja TVT-ajokortti -opintojakso. Jos opiskelija suorittaa pelkän maisterin tutkinnon opettajankoulutuksessa tai psykologian tai logopedian koulutuksessa, voidaan hänelle määrätä täydentävien opintojen lisäksi kelpoisuuteen vaadittuja opintoja, jotka voivat olla laajempia kuin 60 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkintoon, kun taas kelpoisuuteen vaadittavat opinnot voi sisällyttää maisterin tutkintoon. Pääaineen vaihtaminen koulutuksen sisällä Pääaineen vaihdosta saman koulutuksen sisällä päättää dekaani laitosta kuultuaan. Siirto suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa Kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytty opiskelija voi erillisestä hakemuksesta siirtyä suorittamaan suoraan pelkkää maisterin tutkintoa. Opiskelija voi hakea siirtoa siinä vaiheessa kun hän on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon (ei amk-tutkinto) sekä perus- ja aineopinnot ko. koulutuksen pääaineesta. Opiskelijalle voidaan tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Siirron hakemiselle on kolme hakuaikaa: kevään erillisvalinnan yhteydessä (helmi-maaliskuun vaihteessa), päävalinnoissa hyväksyttyjen paikan vastaanottamisen yhteydessä (heinä-elokuun vaihteessa) sekä joulukuun alussa. Opiskelijoilla, joiden opinto-oikeus on alkanut tai sen jälkeen, maisterin tutkinnon opintooikeuden opintoaika muuttuu opintoaikoja rajaavan lain mukaisesti 4 vuoteen (psykologian koulutuksessa 4,5 vuoteen). Uusi opintoaika merkitään alkamaan dekaanin päätöksen päivämäärästä.

8 Opetukseen osallistuminen Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaan ( 24) annettava opetus voidaan määritellä opetussuunnitelmassa pakolliseksi, valinnaiseksi tai vapaaehtoiseksi. Tiedekuntaneuvosto voi päättää siitä, kuinka suureen osuuteen opetussuunnitelmassa pakolliseksi määrätystä opetuksesta opiskelijan on osallistuttava. Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opetukseen osallistumisesta päättäminen delegoidaan laitoksille. Opintosuoritusten arvostelu Opintojaksot ja opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 0-5 tai poikkeustapauksissa hyväksytty/hylätty. Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Pro gradu -tutkielman arvosana ei vaikuta syventävien opintojen kokonaisarvosanaan. Hyväksytty kandidaatin tutkinnon tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Kandidaatin tutkielman arvosana ei vaikuta aineopintojen kokonaisarvosanaan. Toisen kotimaisen kielen taito arvostellaan arvosanoilla tyydyttävät tiedot ja hyvät tiedot. Erillisinä opintoina/sivuaineopintoina suoritettavissa syventävissä opinnoissa otetaan kokonaisuuden arvosanaa määrättäessä huomioon sivulaudaturtutkielman arvosana. Hyväksytty sivulaudaturtutkielma tulee arvioida asteikolla 1-5. Arvostelusta vastaa tutkielman ohjaaja/opintokokonaisuuden vastuuhenkilö. Opintosuoritusten voimassaolo Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettaviin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin ei voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Yksittäisten opintojaksojen kohdalla 10 vuotta katsotaan ko. opintojakson suorituspäivämäärästä ja opintokokonaisuuksien (esim. perusopinnot) kohdalla ko. kokonaisuuden suorituspäivämäärästä. Opintokokonaisuuksien sisällä voi olla yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja, kunhan opintokokonaisuuden suorituspäivämäärä on alle 10 vuotta vanha ja kokonaisuus vastaa sisällöllisesti nykyisiä tutkintovaatimuksia. Vanhenemissääntö ei koske tutkinnon pakollisia kieliopintoja. Vanhenemissääntö koskee tvt-ajokorttia. Pääaineen osalta opiskelija voi täydentää 10 vuotta vanhempia opintojaan koulutuksen tai oppiaineen määräämällä tavalla hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi, mikäli ko. oppiaineen vastuuhenkilö katsoo sen mahdolliseksi. Mikäli opiskelija jatkaa käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia yli kymmenen vuotta vanhoja sivuaineopintoja, on hänellä mahdollisuus ajankohtaistaa vanhentuneet opinnot ja siten jatkaa ko. oppiaineen opintojen suorittamista, mikäli ko. oppiaineen vastuuhenkilö katsoo sen mahdolliseksi. Täydentäviä lisäopintoja voidaan vaatia myös, mikäli tutkintovaatimukset ovat olennaisesti muuttuneet, vaikka suoritetut opinnot eivät olisi kymmentä vuotta vanhempia.

9 Opetus- ja tutkintokieli sekä opintosuorituksen kieli Opetus- ja tutkintokielestä sekä opintosuoritusten kielestä määrätään yliopistolaissa ja Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä. Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto: opetus- ja tutkintokielinä ovat suomi ja ruotsi. Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa poikkeuksena ovat englanninkieliset maisteriohjelmat ja englanninkieliset opettajan pedagogiset opinnot sekä muut englanninkielisiksi määritellyt opintokokonaisuudet ja -jaksot. Opintosuorituksen kieli Ellei kuulusteltavan aineen laatu tai opetuksen luonne edellytä muuta, opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä ja kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät annetaan opiskelijan ilmoittamalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Vieraskielisten tutkinto-ohjelmien opetuksessa ja opintosuorituksissa käytetään opetussuunnitelmassa määriteltyä kieltä. Opiskelijan oikeudesta käyttää opintosuorituksissa muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia muussa kuin vieraskielisessä tutkinto-ohjelmassa päättää asianomainen kuulustelija, oppiaineen vastuuhenkilö tai laitoksen johtaja. Tutkielman ohjaaja päättää siitä, voiko opiskelija kirjoittaa syventävien opintojen tutkielmansa muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Kuulustelukieli Kuulustelija voi opiskelijan pyynnöstä päättää opiskelijan oikeudesta saada kuulustelun tehtävät ja vastata tehtäviin muulla kielellä kuin suomella tai ruotsilla. Englanninkielisissä koulutuksissa kuulustelukielenä on englanti. Vilppi opinnoissa Mikäli epäillään opiskelijan syyllistyneen opinnoissaan vilppiin, on epäilijän velvollisuus ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 51 56). Pysyväismääräyksistä poikkeaminen Dekaani voi myöntää toimivaltansa puitteissa poikkeuksia pysyväismääräyksistä. Pysyväismääräysten voimaantulo Nämä pysyväismääräykset tulevat voimaan lukien, lukuun ottamatta kohtaa opetukseen osallistuminen, josta edellytetään laitosten päätöstä. Opetukseen osallistumista koskeva päätös ei voi kuitenkaan koskea niiden opintojaksojen opetusta, joka on alkaa ennen

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot