TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto suoritetaan laajaalaisessa kandidaattiohjelmassa ja maisterin tutkinto joko hoitotieteen tai kansanterveystieteen maisteriopinnoissa. Hoitotieteen maisteriopinnoissa opiskelija suuntautuu joko hoitotyön johtamiseen tai hoitotyön opettamiseen. Lisäksi yksikössä on mahdollista suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinto englanninkielisessä maisteriohjelmassa Master s Degree Programme in Health Sciences (Public Health/International Health). Opinnot muodostavat systemaattisesti eteneviä kokonaisuuksia, jotka mitoitetaan opintopisteinä. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrittelee alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuudet siten, että perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä, aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä ja syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Opinnot järjestetään siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan perus- ja aineopinnot sekä yhteisiä ja valinnaisia opintoja. Aineopintoihin kuuluvat kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Opetus järjestetään siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Hoitotieteen maisteriopinnoissa tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan syventävien opintojen lisäksi opintosuuntien mukaiset opinnot sekä muut pakolliset opinnot ja valinnaisia opintoja. Kansanterveystieteen maisteriopinnoissa tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan syventävien opintojen lisäksi vaihtoehtoisia kansanterveystieteen opintoja sekä valinnaisia opintoja. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte. Maisterin tutkinnon yhteydessä suoritetulla kypsyysnäytteellä osoitetaan tutkielman sisällön hallinta. Englanninkielisessä maisteriohjelmassa terveystieteiden maisterin tutkinto muodostuu yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, muista pakollisista ja valinnaisista opinnoista.

2 Tutkintojen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö sekä opintojen suorittamisjärjestys määritellään tarkemmin opetussuunnitelmissa. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä tutkintoasetuksessa (794/2004) ja kielilaissa (423/2003) on säädetty. Kieli- ja viestintätaidoista, muista yhteisistä opinnoista sekä tutkintoihin vaadittavista valinnaisista opinnoista sekä harjoittelusta annetaan määräykset opetussuunnitelmassa. 2. Henkilökohtainen sähköinen opintosuunnitelma (ehops) Opiskelijat laativat opintojensa etenemisen ja suorittamisen tueksi sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (ehops), jota käytetään opinto-ohjauksen välineenä. Kandidaatin tutkinnossa ensimmäinen opintosuunnitelma tehdään orientoivien opintojen yhteydessä. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot vähintäänkin annettavan tutkintotodistuksen mukaisella tarkkuudella ja opintojen suunniteltu aikataulu. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnasta saa lisätietoja yksiköstä. 3. Opintosuoritusten hyväksi lukeminen Kotimaassa tai ulkomailla suoritettuja korkeakoulu- tai yliopisto-opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon, mikäli ne soveltuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opinnot voidaan joko sisällyttää tutkintoon sellaisenaan valinnaisina opintoina tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia opintojaksoja. Opiskelija voi lukea hyväkseen saman opintojakson opintopisteet vain kerran saman tutkinnon vähimmäislaajuuteen, vaikka opintojakso kuuluisi useampaan opintokokonaisuuteen. Opintojakson korvaamisesta kokonaisuudessaan tai osittain päättää opintosuorituksesta vastaava opettaja ja muusta hyväksi lukemisesta yksikön johtaja tai opintoasiain päällikkö. 4. Vahvistetusta tutkintorakenteesta poikkeaminen Terveystieteiden yksikön johtaja voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa vahvistetusta tutkintorakenteesta. Hakemuksen tekemiselle ei ole määräaikaa. 5. Opintosuoritusten käyttäminen kahteen korkeakoulututkintoon Kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot. Tämän lisäksi kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun samantasoisen korkeakoulututkinnon perusteella samansisältöisiä opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintoja. Maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-,

3 viestintä- ja menetelmäopinnot, mikäli maisteritutkinnon opetussuunnitelmaan kuuluu näitä opintoja. Opinnäytteitä ei hyväksilueta. 6. Opinto-oikeuden muuttaminen ja opiskelu suoraan maisterintutkintoa varten Opiskelija, jolla on yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea tietyin edellytyksin opinto-oikeuden muutosta ja luopua kandidaatin tutkinnon opinto-oikeudesta opiskellakseen suoraan maisterin tutkinnon. Opinto-oikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Opinto-oikeuden muuttamisesta on annettu tarkemmat ohjeet erikseen. 7. Maisteriopintojen tai opintosuunnan vaihtaminen Opiskelija voi hakea yksikön tutkinto-ohjelman sisällä maisteriopinnoista toiseen vaihtoa tai maisteriopintojen opintosuunnan vaihtoa erillisvalinnassa. Lisätietoja löytyy yliopiston valintaoppaasta. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon se, etteivät tutkinto-ohjelmien opiskelijamäärät olennaisesti muutu. 8. Opintosuoritusten vanheneminen Tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet, opintojaksot, kypsyysnäyte sekä yhteisten opintojen opintojaksot eivät vanhene tutkinnon suorittamisen aikana ja ne lasketaan pääsääntöisesti alkuperäisen laajuisina hyväksi tutkintoon. Tutkintoohjelma voi kuitenkin määrätä opintokokonaisuutta täydentäviä opintoja, mikäli se on opintojen jatkamisen kannalta perusteltua. Opintojaksojen ja niiden osasuoritusten vanhenemisesta voidaan antaa määräykset opetussuunnitelmassa. Mikäli opetussuunnitelma on olennaisesti muuttunut, opiskelijan tulee ennen keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun saattamista sopia mahdollisista täydennyksistä vastaavan opettajan kanssa. 9. Hoitotiede ja kansanterveystiede valinnaisina opintoina Hoitotiede valinnaisina opintoina muodostuu perus- ja aineopinnoista sekä erikseen määritellyistä syventävistä opinnoista. Hoitotiedettä voivat opiskella terveydenhuollon perustutkinnon, joko opistoasteen erikoistutkinnon tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon, suorittaneet opiskelijat. Perusopinnot hoitotieteessä suoritetaan erikseen sovittavalla kirjatentillä. Kansanterveystiede valinnaisina opintoina muodostuu vapaasti valittavista perusja aineopinnoista sekä erikseen määritellyistä syventävistä opinnoista. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka valitsevat toisen hakukohteen oppiainetta, voivat sisällyttää opinnot tutkintoonsa valinnaisina opintoina. Molempiin hakukohteisiin kuuluvat opintojaksot voidaan lukea hyväksi vain kertaalleen.

4 10. Opintosuoritusten kirjaaminen Hyväksytyt opintosuoritukset ja kokonaismerkinnät kirjataan opintosuoritusrekisteriin Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön mukaisesti. Opintosuoritusrekisteriin kirjataan tieteenalayksikössä myös aikaisemmilla opinnoilla korvatut tai erillisellä päätöksellä tutkintoon sisällytetyt opinnot. 11. Opintosuoritusten arviointi Opintosuoritusten arvostelussa noudatetaan opintojen arviointisäännön arviointiperusteita ja -asteikkoa. Arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty, hylätty tai hyväksytystä suorituksesta viisiportaista asteikkoa 1 5 (1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen). Opintokokonaisuudet arvioidaan vastaavalla viisiportaisella asteikolla. Opintojen arvosana on opintojaksojen arvosanoista (1-5) laskettu opintopistemäärillä painotettu keskiarvo, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Hyväksytty kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan myös viisiportaisella asteikolla (1-5). Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte on arvioinnin kannalta samanlainen opintosuoritus kuin muutkin opintojaksot, ja siitä annettu arvosana otetaan aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudesta arvosanaa annettaessa huomioon samalla tavalla kuin muiden opintojaksojen arvosanat. Tutkintotodistukseen merkitään opintokokonaisuuden kokonaispistemäärä ja kokonaisarvosana sanallisena. 12. Tenttejä koskevat määräykset Tenteissä noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä sekä yksikön opetussuunnitelmissa vahvistettuja määräyksiä. 13. Etusijajärjestys Opetusryhmät mitoitetaan opetusohjelmassa siten, että opiskelijat pääsevät opinto-oikeutensa edellyttämiin opintoihin ja pystyvät etenemään opinnoissaan esteettä opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli johonkin opintojaksoon, harjoituksiin, seminaareihin, ryhmäopetukseen tai pakolliseen harjoitteluun osallistuvien opiskelijoiden määrää on tarpeen rajoittaa, ilmoitetaan tällaisten opetusryhmien koko ja lukumäärä opetusohjelmassa. Mikäli opetusryhmiin ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin kurssille mahtuu, etusijalla ovat ne opiskelijat, joille tämä opintojakso on tutkintovaatimuksissa pakollinen. Tämän jälkeen etusijalla ovat opiskelijat, jotka pyrkivät suorittamaan

5 opintojakson opetussuunnitelmassa määritellyn suositellun suorittamisajankohdan mukaan. Opetusryhmiin voidaan varata kiintiöt muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, avoimia yliopisto-opintoja suorittaville ja muille erillisiä opintoja suorittaville, mikäli opintojaksoja ei ole opetussuunnitelmassa rajoitettu vain oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Mikäli opetukseen osallistuminen edellyttää ennakkoon ilmoittautumista ja opetusryhmän koko on rajattu, opiskelija ilmoittautuu kurssille yliopiston sähköisessä järjestelmässä. Mikäli opiskelijalla ei ole yliopiston peruspalvelutunnusta, hän ilmoittautuu kirjallista opintojaksosta vastaavalle henkilölle. Erityisistä syistä yksikön johtaja voi myöntää poikkeuksia etusijajärjestyksessä. 13. Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte Terveystieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineessa kandidaatintutkielma, jonka laajuus ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa, sekä tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen kuitenkin pääsääntöisesti englannin kielellä. Kypsyysnäyte suoritetaan sähköisenä tenttinä, yleisenä tenttipäivänä tai muuna erikseen sovittavana ajankohtana. Kokeeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä opettajan antamasta aiheesta. Kirjoituksen tarkastaa sisällön kannalta aiheen antanut opettaja ja kielen kannalta äidinkielen opettaja. Kandidaatin tutkielman tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja ja hyväksyy yksikön johtaja tarkastajan lausunnon perusteella. Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei yksikön johtaja ole myöntänyt poikkeusta määräaikaan. Hyväksytty tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voida uusia.(opintojen arviointisääntö 11 ). Kandidaatin tutkielman suorittamisesta saa lisäohjeita tieteenalayksiköstä. Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä

6 ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa. Kypsyysnäytteen laatimisessa noudatetaan Tampereen yliopiston yhteisiä ohjeita. 14. Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte Pro gradu -tutkielmaan kuuluu tutkielman laatiminen pääaineessa ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan äidinkielen taitoa ei arvioida erikseen ylempää korkeakoulututkintoa varten kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä, jos hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten kirjoittamassaan kypsyysnäytteessä. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmasta annetaan opetussuunnitelmassa. Valmis pro gradu -tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaton kokoelmaa ja arkistointia varten viimeistään 14 päivää ennen kypsyysnäytteen suorittamista yksikön ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita löytyy osoitteesta ja yksikön kotisivuilta. Tutkielmaan liitetään 1 2 sivun pituinen suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä. Pro gradu -tutkielma voi olla muodoltaan myös tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu tai julkaisuharkintaan otettu tieteellinen artikkeli, jossa opiskelija on ensimmäisenä/ainoana kirjoittajana ja jonka työn ohjaaja ja tarkastajat katsovat laajuudeltaan ja tasoltaan vastaavan pro gradu -tutkielmalle asetettuja vaatimuksia. Pro gradu -tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi yksikön johtajan määräämää tarkastajaa, joiden tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita ja ainakin toisen tulee olla palvelussuhteessa Tampereen yliopistoon tai Tampereen yliopiston dosentti. Tarkastajien on toimitettava lausuntonsa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei ole erityistä syytä pidentää lausunnon antoaikaa. Tarkastajien lausunnot lähetetään opiskelijalle neljä päivää ennen tutkielman arvostelua. Samalla hänelle varataan tilaisuus mahdollisen vastineen antamiseen. Ellei opiskelija esitä vastinetta yksikön johtaja arvostelee tutkielman. Pro gradu tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada

7 arvostelun yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön, voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa. Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (opintojen arviointisääntö 11 ). Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, arvioidaan se kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voi olla yhteinen usealle tieteenalalle, jolloin kunkin tieteenalan osalta määrätään oma tarkastaja. Kypsyysnäytteen laatimisessa noudatetaan Tampereen yliopiston yhteisiä ohjeita. 15. Tutkintotodistuksen hakeminen Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta. Hakemus laaditaan tieteenalayksiköstä tai yksikön kotisivulta saatavalle lomakkeelle. Yksikön johtaja myöntää tutkintotodistuksen hakemuksesta. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että suoritusrekisteriin on tallennettu kaikki opintosuoritukset ja, että pääaineen ja muiden mahdollisten oppiaineiden kokonaisuuksista on haettu kokonaismerkintä. Terveystieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu sekä kandidaatin tutkielman arvostelu. Kokonaisarvosanaan vaikuttavat sekä perus- että aineopinnot. Terveystieteiden maisterin tutkintotodistukseen merkitään syventävien opintojen kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu sekä pro gradu tutkielman arvolause. Valinnaisina opintoina suoritetut opinnot merkitään todistukseen, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään 10 opintopisteen opinnot. Alle 10 opintopisteen opinnot merkitään kohtaan muita opintoja.

8 16. Tutkintojen kehittäminen Tutkintojen kehittämistä ja opetussuunnitelman valmistelua varten terveystieteiden yksikkö voi asettaa työryhmiä, jotka koostuvat opettajista, opiskelijoista ja tarpeen mukaan muiden yksiköiden tai sidosryhmien edustajista. 17. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Määräykset astuvat voimaan

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot