TYÖRYHMÄN ESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011"

Transkriptio

1 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS

2 Sisällys 1. Työryhmän toimeksianto Taustaa Nykytila Yhteenveto ja vaihtoehdot Työryhmän päätösehdotukset LIITTEET Liite 1 Työryhmä asiantuntijoineen Liite 2 Kumppanuuksia ja sopimuksia Liite 3 Henkilömääriä ja henkilötyövuosia Liite 4 Kokonais-spendi Liite 5 Vaihtoehtojen 1 ja 2 riskihyötyanalyysi Liite 6 Alustavaa sisältöä varastoitavista tuoteryhmistä Liite 7 Apteekkipalveluiden siirtymää koskevat tarvittavat selvitykset Liite 8 Hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskuksen (vaihtoehto 1) palvelut, tavoitetila Liite 9 Alustava kartoitus kilpailutuksista 2

3 1. Työryhmän toimeksianto Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala on asettanut työryhmän selvittämään Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hankintayhteistyön kehittämisen edellytyksiä toimintaehdotuksineen ja mahdollisuuksia perustaa yhteinen hankintaorganisaatio vuoteen 2013 mennessä. Työryhmän tehtävänä on selvittää hankintoja koskeva nykytilanne, voimassa olevat sopimukset, kilpailuttamista, hankintoja, ostotilaamista ja laskujenkäsittelyä koskevat käytännöt, käytössä oleva tietojärjestelmät, varastotilat ja muut toimitilat, kuljetus- ja varastotoimintojen käytännöt. Työryhmän kokoonpano asiantuntijahenkilöineen on esitetty liitteessä 1. Työryhmä on täydentänyt kokoonpanoaan ja kutsunut kokouksiinsa selvitystyön kohteena olevista organisaatioista varastoinnin, logistiikan, välinehuollon, apteekkialan ja hankintastrategian asiantuntijoita. Työryhmä on kokoontunut alkuperäisessä tai asiantuntijoilla täydennetyssä kokoonpanossa yhdeksän (9) kertaa. Työryhmän tekemää nykytilanteen kartoitusta hiottiin Talent Partners Public Consulting Oy:n konsulttien vetämillä work shop - kokoontumisilla. 2. Taustaa Hankintatoimen kehittämiseen vaikuttaa kansallisessa lainsäädännössä ja EU-lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, jotka edellyttävät vahvaa osaamispohjaa. Julkisessa hankintatoimessa siirrytään entistä enemmän tavaroiden ostamisesta erilaisten palveluratkaisujen hankintaan. Uudenlaiset toiminta- ja hankintamallit edellyttävät kykyä uudenlaiseen ajatteluun ja uudenlaisia toimintatapoja, markkinoiden ja toimialojen tuntemusta ja uudenlaista suhdetta tavaroiden ja palveluiden toimittajiin. Hankinnat perustuvat entistä enemmän kumppanuuteen. Tavoitteista sovitaan yhdessä ja annetaan mahdollisuus erilaisille ja uusille palveluratkaisuille. Tarvitaan myös vahvaa etukäteissuunnittelua ja markkinoiden tuntemusta. Hankinnoille asetetaan myös entistä enemmän laatuun, ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä erilaisia vaatimuksia. Hankintatoimessa juridisen osaamisen ja kilpailutusvaiheen toteuttamisen lisäksi tarvitaan vahvempaa hankintojen suunnittelua, toimittajakentän ja toimittajasuhteiden hallintaa, toimituksen hallintaa, uusien kilpailutusmallien ja sähköisten työvälineiden käytön osaamista ja uusia innovatiivisia ratkaisuja. Oulun kaupungin hankintapoliittiset linjaukset on hyväksytty yhdistymishallituksessa ja kaupunginhallituksessa Hankintapoliittisilla linjauksilla luodaan yhtenäinen perusta hankintatoimen johtamis-, ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille sekä määritetään ne osaalueet ja toimenpiteet, joihin keskitytään. Lisäksi Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa ja omistajapoliittisissa linjauksissa on ilmaistu selvä tahtotila hankintatoimen kehittämiselle ja yhteistyömahdollisuuksien selvittämiselle sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Sairaanhoitopiirillä ja koulutuskuntayhtymällä ei ole erillistä hankintastrategiaa, ohjaus- ja toimintatavat on kirjoitettu varsinaiseen strategia-asiakirjaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä hankinta- sääntöihin ja ohjeisiin. Tätä työryhmätyötä on edeltänyt muita samansisältöisiä toimeksiantoja ja selvityksiä, joiden päätelmät eivät kuitenkaan kaikilta osin ole toteutuneet. Työryhmän työtä on esitelty neljä kertaa Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin tukipalvelujen yhteistyön ohjausryhmässä sekä Oulun kaupungin henkilöstötoimikunnassa. Oulun kaupungin johto on keskustellut asiasta kahteen eri otteeseen Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtajan kanssa. Työryhmätyöstä on kerrottu ja asiasta keskusteltu selvitystyötä koskevan henkilökunnan työpaikkakokouksissa. 3

4 3. Nykytila Hankinnat ja kilpailuttaminen Oulun kaupungin hankintatoimi on järjestetty kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti ns. kolmijaon pohjalta siten, että virastoille ja laitoksille on annettu vahva vastuu ja päätösvalta ydintoimintoihinsa liittyvistä hankinnoista. Keskushallintoon on keskitetty hankintojen strateginen ohjaus ja konsernin kokonaisedun huomioimisen velvoite, joka käytännössä on toteutettu vasta osittain. Yhdistymishallitus on hyväksynyt Oulun kaupungin strategisen hankintatoiminnan vastuuttamisen konsernipalvelujen kehittämisen palvelualueella, strategisen hankintatoiminnan tehtävät sekä kehittämispäällikön kelpoisuusehdot ja tehtävänkuvan. Oulun Konttorin yhteyteen on alkaen muodostettu hankintalain mukainen seudullinen yhteishankintayksikkö, joka vastaa pääsääntöisesti keskistetysti kilpailutetuista hankinnoista (kausija erillishankinnat) ja tarjoaa niitä koskevia palveluja hankintayhteistyösopimuksessa (Yhteistoimintasopimus) mukana oleville kunnille ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle. Liitteessä 2 on esitetty kolmen organisaation hankinnoissa, varastoinnissa tai logistiikassa mukana olevat kumppanit. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hankintaorganisaatio on matala ja hajautettu. Kokoaikaisia henkilöitä hankintatoimen asiantuntijatehtävissä on vain kaksi. Hallinnon hankintapalvelut - yksikkö koordinoi, konsultoi ja antaa asiantuntija-apua oppilaitosyksiköille, jotka toteuttavat hankinnat yksiköissä. Sairaanhoitopiirissä hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti. Hallituksen hyväksymällä yleisellä hankintaohjeella ohjataan hankintoja sairaanhoitopiirissä. Varastot ja apteekki Oulun kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä on yhteensä m 2 erilaisia varastotiloja hajasijoitettuna. Neliömäärässä ovat mukana Oulun teknisen liikelaitoksen logistiikan varasto (Riihitie), sairaanhoitopiirin Kontinkankaalla ja Oulaskankaalla sijaitsevat varastot sekä Haukiputaan varasto. Koulutuskuntayhtymällä ei ole varsinaisia varastotiloja. Yhteensä lasketut varastokustannukset ovat vuositasolla 2,1 miljoonaa euroa, josta varastotyökustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa (56 %) ja varastotilakustannukset 0,4 miljoonaa (23 %) euroa. Oulun teknisen liikelaitoksen Riihitien varastotilakustannukset vuonna 2010 olivat ja varastotyökustannukset Haukiputaan varaston tilakustannukset olivat ja työkustannukset Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin keskusvaraston tilakustannukset olivat ja työkustannukset Järjestelmäkustannukset ovat Oululla noin vuodessa ja sairaanhoitopiirillä /v. Vuonna 2010 tarvikevarastojen liikevaihto oli 65 miljoonaa euroa ja niihin sitoutuva pääoma 1,7 miljoonaa euroa. Varastoihin sitoutuvan pääoman korkokustannus (5 %) on vuositasolla noin euroa. Lääkehuollon toimipisteitä on neljä; kaksi Oulussa sijaitsevaa, yksi Oulaisissa ja yksi Haukiputaalla. Varastotilakapasiteetti on m2 ja lääkehuollossa työskentelee yhteensä 58 henkilöä, joista 17 farmaseuttia yliopistollisen sairaalan ja Oulaskankaan osastoilla. Vuonna 2010 lääkehuollon liikevaihto oli 29,9 miljoonaa euroa ja varastoihin sitoutuva pääoma keskimäärin 3,8 miljoonaa euroa. Velvoitevaraston osuus varaston arvosta on 2,2 miljoonaa euroa. Apteekkitoiminnan kustannukset ovat 2,4 miljoonaa euroa vuositasolla, josta työkustannusten osuus on 75 %. Vuonna 2010 lääkehuollon varastotilakustannukset olivat 14 % kokonaismenoista eli noin euroa. Lääkehuollon varastotilakustannuksia nostaa yliopistollisen sairaalan apteekin lääkkeenvalmistuksen puhdastilat ja viranomaisten määräykset lääkkeiden varastointitiloista. Lääkehuollon osalta on aikaisemmin tehty yhteistyöselvitys (2007), jossa on selvitetty mahdollisuutta perustaa kustannustehokas alueellinen perusterveydenhuollon lääkekeskus yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Selvityksen tuloksena on myös tällöin todettu tilainvestointitarve, ja yhteinen apteekki kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. 4

5 Kuljetuskalusto ja kuljetukset Oulun kaupungin hallintokuntien käytössä olevasta kuljetuskalustosta on tehty kartoitus. Kalusto (noin 280 ajoneuvoa, niistä 35 on hankittu leasingilla) on lähtien keskitetty Teknisen liikelaitoksen Koneyksikön hallinnoitaviksi, lukuun ottamatta Oulu Energian, Oulun Veden ja Oulu- Koillismaa pelastuslaitoksen kuljetuskalustoa. Logistiikkayksikön käytössä niistä on 27 autoa. Logistiikkayksikkö hankkii tarvitsemistaan kuljetuspalveluista noin 50 % ostopalveluna liikennöitsijöiltä, yrittäjiltä ja takseilta. Oulun kuljetusten kokonaiskysyntä kasvaa vuosittain noin 6 %. Logistiikkayksikön käytössä oleva kuljetuskalusto on 2000-luvulla hankittu omalla rahoituksella, jatkossa ollaan siirtymässä leasing-rahoitukseen. Sairaanhoitopiirin autokalusto on vähäistä ja toiminta suuntautuu pääosin OYS:n rakennuskannan sisäisiin kuljetuksiin (trukki, rullakko, vaunu) sekä lähettikuljetuksiin (posti, näytteet). Sairaanhoitopiiri on pääosin ulkoistanut omat kuljetuspalvelut ja kuljetukset suuntautuvat Oulun konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Oulun kaupungin Teknisen liikelaitoksen kuljetukset suuntautuvat konsernin sisäisille asiakkaille. Kuljetuskalustoa eikä -palveluita ei yhteisesti kilpailuteta. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat laajalla alueella, joten kuljetus- ja logistiikkatoimintoja ei ole järjestetty keskitetysti. Tehtäviä hoidetaan yleensä osana vahtimestareiden toimenkuvaa. Osa kuljetuspalveluista ostetaan ulkoa tai toteutetaan opetukseen liittyvänä opiskelijatyönä. Kuljetuskalusto on opetuskäytössä tai sitä tukevissa toiminnoista. Uuden Oulun alueella kuljetuskalustoa on noin 40 ajoneuvoa. Kuljetuskalusto kilpailutetaan keskitetysti liikenne-, ajo- ja metsäalan koulutusta lukuun ottamatta. Välinehuolto Perinteisesti terveyskeskusten suun terveydenhuoltojen välinehuoltotoiminta on järjestetty niin, että jokaisen hammashoitolan yhteydessä on ollut välinehuolto. Oulun kaupungin suun terveydenhuolto on lopettanut pienimpien hoitoloiden välinehuollot viimeisten kolmen vuoden aikana. Toiminnat on keskitetty viiteen suurempaan välinehuoltoon, joihin välineet kuljetetaan pienemmistä hoitoloista. Välinehuollot ovat terveysasemilla. Oulun kaupungin välinehuoltojen kapasiteetista suun terveydenhuollon välineet muodostavat 75 % ja avoterveydenhuollon 25 %. Suun terveydenhuollon Aapistie 3:ssa olevien palveluyksikköjen (Aapistien hammashoitola, suun erikoishoidon yksikkö ja opetusterveyskeskus) välinehuolto ostetaan Oulun yliopistollisen sairaalan Aapistie 3:ssa olevasta välinehuollosta. Oulun kaupunginsairaala on ostanut välinehuollon Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuoltokeskuksesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suurin välinehuoltoa käyttävä toiminta on leikkaussaleissa ja toimenpideyksiköissä. Sairaanhoitopiirillä on useita välinehuoltoyksiköitä, jotka kukin palvelevat eri toimintayksiköitä. Sairaanhoitopiirillä on suunnitelmissa keskittää välinehuoltoyksikköjä välinehuoltokeskukseen. Henkilöstö- ja osaaminen Selvitystyö koskee 185,5 henkilöä (liite 3). Hankintojen ja kilpailuttamisen tehtävissä työskentelee 24,5 henkilöä päätoimisesti. Edellisen lisäksi osana toimenkuvia kyseisiä tehtäviä hoidetaan henkilötyövuoden panoksella. Varastotehtävissä on 33 henkilöä ja apteekkitoiminnoissa 61. Apteekkitoimintojen henkilömäärä sisältää 20 osastofarmaseuttia (sairaanhoitopiiri 17 ja Oulun kaupunki 3). Kuljetusten henkilömäärä on 67 ja tehtävää hoitavat myös koulutuskuntayhtymän vahtimestaria osana toimenkuvaansa, josta kertyvää henkilötyöpanosta ei ole selvitetty. Edellä kerrotusta joukosta siirtyy vuosien aikana kymmenen henkilöä eläkkeelle. Hankintojen, varastoinnin ja logistiikan tehtävissä työskentelevän henkilöstön osaamiskartoitus on tehty, mutta ei vielä analysoitu. Tietojärjestelmät Toimijoiden käytössä olevat tietojärjestelmät on kartoitettu. Järjestelmien yhtenäistäminen on mahdollista pitemmän ajanjakson kuluessa. 5

6 Yhteistyö ja sopimukset Lääkehankinnoissa sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki tekevät jo yhteistyötä. Oulun kaupunki on mukana sairaanhoitopiirin lääkehankintarenkaassa. Renkaaseen kuuluvat omien yksiköiden lisäksi Oulun Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien (KPSHP, LPSHP, LSHP ja Kainuun maakunta) ja niissä sijaitsevien kuntien kaikki lääkehuollon yksiköt, yhteensä 27 lääkehuollon yksikköä. Sairaanhoitopiirien kanssa on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus, muiden lääkehankintarenkaan yksiköiden kanssa sopimus on voimassa hankintakauden ajan ( ). Lääkehankintayhteistyön lisäksi Oulun Yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekki toimittaa apteekkipalvelut Peltolassa sijaitseville Oulun kaupungin mielenterveysosastoille Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Palvelutuotannon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Lisäksi Oulun Yliopistollisen sairaalan apteekilla ja Oulaskankaan sairaalan lääkekeskuksella on sopimukset palveluiden tuottamisesta yhdeksän Oulun alueen kunnan kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen ja sairaanhoitopiirin välillä on sopimus laboratoriopalveluista. Laboratoriopalveluiden ostaminen perustuu alkaen toistaiseksi voimassa olevaan puitesopimukseen. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ja sairaanhoitopiirin välillä on sopimus röntgenpalvelujen tuottamisesta. Röntgenpalvelut ovat siirtyneet sairaanhoitopiirin tuottamaksi vuoden 2011 alusta. Apuvälinepalvelut samoin siirtyivät sairaanhoitopiirin tuottamaksi vuoden 2011 alusta. Sosiaali- ja terveystoimen tilaaja on tehnyt sopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa apuvälinepalveluista. Sairaanhoitopiiri on tuottanut Oulun kaupunginsairaalan ateriapalvelut vuonna Sopimus laajenee vuoden 2011 aikana. Lisäksi sairaanhoitopiiriin on siirtynyt Oulun Serviisin puhtaanapitopalveluhenkilöstö kaupunginsairaalasta, päihdeklinikalta ja vaativan hoidon osastolta 3 sekä akuuttiosastolta liikkeenluovutusperiaatteella. Oulun kaupungin keskitetyssä kilpailutuksessa olevista tuotteista selvityksen tekohetkellä vain diabetesliuskat sekä vaipat ja vuoteensuojat kilpailutettiin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin keskitetyt hankintapalvelut ovat aloittaneet kilpailuttamiensa tuotteiden tuoteryhmäkohtaisen selvityksen, jonka tarkoituksena on poistaa päällekkäiset kilpailutukset ja jakaa ne volyymien ja osaamisvahvuuksien mukaan. Koulutuskuntayhtymä käyttää Oulun kaupungin keskitetyn kilpailutuksen sopimuksia. Analyysia hankinnoista ja varastoista Työryhmä aloitti hankintojen kokonaismenojen tarkastelun spend-analyysin avulla, jossa tarkastellaan kolmen organisaation ulkoisten menojen jakaantumista asiakaspalveluhankintoihin, palveluhankintoihin, materiaalihankintoihin sekä muihin toimintakuluihin (maksuja, korvauksia, osuuksia). Kolmen organisaation menot olivat vuonna 2010 yhteensä 434,9 miljoonaa euroa. Em. summasta organisaatioiden ulkoa ostamien asiakaspalveluhankintojen määrä oli 69,6 miljoonaa euroa, palveluhankintoihin eli suoritetuotantoon käytettiin 150,2 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostoihin 129,3 miljoonaa euroa ja muihin toimintakuluihin 85,6 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluhankinnat eivät sisällä Oulun kaupungin asiakaspalveluostoja sairaanhoitopiiriltä, jotka olivat vuonna 2010 noin 116 miljoonaa euroa (konsernin sisäinen meno). Liitteessä 4 on esitetty kolmen ja organisaation kokonais-spendi sekä palveluhankinnat ja tarvikeostot kustannuslajeittain ryhmiteltyinä. Nämä luvut ovat suuntaa antavia. Palvelu- ja tavarahankinnat eivät sisällä investointeja eivätkä sisäisiä menoja. Suomen valtion hankinnoista tehdyn tutkimuksen (Karjalainen, Kivioja, Pellava 2008 sekä Karjalainen 2009) johtopäätöksenä keskitetty toimintamalli hankintatoimessa tuottaa valtiolle noin 20,5 % yhteenlaskettuja säästöjä hankintahinnoissa ja kilpailutusprosessikustannuksissa (ei huomioitu muita prosessikustannuksia) hajautettuun toimintamalliin verrattuna. Vuosittaiset säästöt hankintahinnoissa arvioitiin 7 23 % välille ja kilpailutuskustannuksissa % välille. Muissa aikaisemmissa tutkimuksissa keskitetyn toimintamallin säästöiksi on arvioitu noin %. Valtion hankinnoista tehty tutkimus tuki näitä arvioita hyvin. Lisäksi muiden suurten organisaatioiden kehittämisprojektien tuloksena hankintojen yhteisesti koordinointi on tuottanut maksimissaan kymmenien prosenttien kustannussäästöt. Kustannushyötyjä syntyy keskittämällä 6

7 hankintoja, päällekkäisyyksien purkamisilla ja toimintoprosessien jne. kehittämistoimilla sekä sopimusehtojen parantumisella. Työryhmätyössä käytetyn konsultin käytännön havaintojen mukaan hankintahinnoissa on mahdollista saavuttaa yksittäisissä tavararyhmissä useiden prosenttien hintahyötyjä ja kokonaiskustannuksissa arviolta muutaman prosentin (2-3 %) hintasäästöjä. Todennäköisintä on kokonaiskustannusten kohoamisen hillitseminen. Säästöt edellyttävät, että organisaatiot eivät toteuta omia kilpailutuksia yhteishankintojen piiriin kuuluvista tuotealueista, jotta saavutetaan säästöt kilpailutuksissa ja muissa hankintaprosessin kustannuksissa. Lisäksi hankinnat täytyy toteuttaa yhteisten puitesopimusten kautta. Toiseksi keskitetysti kilpailutettuja sopimuksien osalta täytyy valvoa, että hintataso säilyy edullisena suhteessa markkinahintoihin. Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja koulutuskuntayhtymän keskitetyn toimintamallin säästöjä hankintahinnoissa arvioitiin tiettyjen tavararyhmien osalta. Tarkasteltujen tavararyhmien osalta hintasäästöiksi arvioitiin yhteensä reilut 2 miljoonaa euroa (säästöt arvioitu 5 %:n mukaan). Lisäksi keskittämisellä on mahdollista saavuttaa toimintatapamuutoksista saatavia prosessihyötyjä. Näitä hyötyjä on haasteellista laskea, koska esim. uusia toimintatapoja tukevia tiloja ei ole olemassa Karkeasti arvioiden kaupunki ja sairaanhoitopiiri tekivät 41 päällekkäistä kilpailutusta vuonna 2009, kun tarkasteltiin vain Oulun kaupungin keskitetyssä kilpailutuksessa olevia tuotteita. Euromääräisesti arvioiden näiden päällekkäisyyksien purkamisessa saavutetaan säästöt kilpailutusprosessikustannuksissa. Varastoja on paljon ja niissä on toiminnallista päällekkäisyyttä. Varastojen materiaalivirrat ovat ohuita johtuen toimittajien ja toisaalta varastoasiakkaiden suurista määristä. Varastotilat ovat epäkäytännöllisiä eikä mikään nyt tarkastelluista varastotiloista ole tarvittavien lavapaikkojen ja varastohyllymetrien määrillä mitaten riittävä varastotoimintojen yhdistämistä ajatellen. Nykyisten varastotilojen epäkäytännöllisyys on myös este toimintamallien kehittämiselle ja henkilöresurssien tehokkaalle käytölle. Esimerkkejä toimintamalleista Työryhmä toteutti toimintamallivertailun varastojen ja hankinnan osalta. Varastojen ja kuljetusten osalta toimintamallivertailussa olivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turussa, Turun kaupungin keskushallinnon yhteydessä oleva Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Tampereen kaupungin liikelaitosmalli (Tampereen logistiikka). Hankintojen osalta toimintamallivertailussa olivat Tampereen kaupungin liikelaitosmalli (Tampereen Logistiikka), osakeyhtiömuotoiset Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy Nokialla sekä IS-Hankinnat Oy Kuopiossa. Sairaanhoitopiireistä toimintamallivertailussa hankintojen osalta olivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (Kuopion yliopistollinen sairaala KYS). Turussa Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa Turun kaupungin kaikki kilpailutettavat hankinnat lukuun ottamatta rakennusurakoita. Kaupungin asiakkaina on kunta-asiakkaita sekä säätiöitä. Logistiikkapalveluihin kuuluvat varastointi, kuljetus ja kalustonhallinta. Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tilaa hoitotarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, joka toimittaa tilaukset kaupungin varastoon. Varastossa hoitotarvikkeet yhdistetään muuhun tavaraan ja kaupunki hoitaa kuljetukset asiakkaille. Varasto toimittaa kaiken tavaran Turun kaupungin hallintokuntiin. Tampereen Logistiikan palvelukokonaisuuteen kuuluvat henkilöliikenne, sisäiset ja ulkoiset kuljetukset (maansiirtoa ja raskaita kuljetuksia lukuun ottamatta) sekä posti, Tampereen kaupungin yhteishankintojen (tavarat ja palvelut) kilpailuttaminen sekä kaupungin yksiköiden käyttöön tavaraja palveluhankintojen kilpailuttaminen, materiaalihuolto ja konevuokraus. Suunnitelmissa on ottaa myös pienhankinnat palvelujen piiriin. Tampereen logistiikka antaa hankintoihin liittyvää koulutusta ja konsultointia. Tampereen Logistiikka ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri eivät tee hankintoihin liittyvää yhteistyötä. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishankintayksikkö, joka toimii voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä. Yhtiön toiminta käynnistyi ja siihen siirtyi aikaisemman yhteishankintayksikön Hankintatoimisto KuHan toiminta liikkeenluovutuksella. Yhtiön tarjoama palvelupaketti sisältää yhteishankinnat, hankintakoulutuksen, toimialakohtaiset hankinnan täsmä 7

8 koulutukset ja hankintaohjeistuksen. Lisäksi omistajat voivat jatkossa valita maksullisia lisäpalveluita esimerkiksi kunnan erillishankinnan kilpailuttaminen ja projektiluontoiset hankintakonsultoinnit hankinnan tiettyyn osaan tai kokonaisuuteen liittyen. IS-Hankinta Oy on aloittanut toimintansa Yhtiö on 21 kunnallisen toimijan (kuntia, kuntayhtymiä, osakeyhtiöitä ja säätiö) omistama hankintayhtiö Kuopion seudulla (HALO-yhteisöt). Yhtiö tarjoaa asiakaslähtöisesti hankintojen ohjauspalvelun (mm. ostovolyymin keräys, yhteis- ja erillishankinnat, juridiikka) ja tilaus-toimitusprosessin ohjauspalvelun, logistiikan kokonaisuuden ohjauksen sekä materiaalitoimenjärjestelmien toiminnallisen sisällön. Kokonaisprosessi käsittää hankinnat hankintastrategiasta sopimusten hallintaan. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitos kuntayhtymä hoitaa operatiivisen kuljetuksen, varaston, laitoshuollon, ravintohuollon ja kiinteistöhuollon vuoden 2012 alusta. Toimintamallivertailussa olevista organisaatioista Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on laajin yhteistyötoiminta. Toimintamallivertailu osoitti, että mm. toimintaympäristön muutoksesta (esim. painopisteen siirtyminen tavarakilpailutuksesta palvelujen kilpailutukseen) johtuva asiakastarpeen muuttuminen asettaa muutospaineita perinteiselle hankintayhteistyölle. Lisäksi halutaan entistä kattavampia palvelukokonaisuuksia sekä asiakaskohtaisia erityspalveluja, eikä perinteinen tavarakilpailutus enää riitä. Asiakaslähtöinen toimintatapa nousi voimakkaasti esille liikelaitoksena toimivassa Tampereen Logistiikassa ja osakeyhtiö IS-Hankinta Oy:ssä. Vaikka tehtävät määritellään selkeästi ja palvelut tuotteistetaan, toiminnan oleellisin lähtökohta on käytännön asiakastarpeen täyttäminen ja palveluasenne. Kehityskaarta liikelaitos- tai isäntäkuntamallista osakeyhtiömalliin perusteltiin osakeyhtiön toiminnan joustavuudella, talouden läpinäkyvyydellä ja kustannusten oikeudenmukaisuudella verrattuna isäntäkuntamalliin. Osakeyhtiömallisen toiminnan odotettiin tukevan paremmin toiminnan kehittämistä (mm. joustavampi rekrytointi) osakkaiden tarpeiden muuttuessa. Lisäksi osakkaiden suoraa vaikutusmahdollisuutta hallitustyöskentelyn kautta pidettiin hyvänä verrattuna isäntäkuntamalliin. Kuopiossa kaupungin ja sairaanhoitopiirin apteekki toiminnot on yhdistetty niin, että sairaanhoitopiiri myy palvelut kaupungille. Aluksi kaupungin lääkekeskus jatkoi toimintaansa sairaanhoitopiirin apteekin yksikkönä vanhoissa kaupungin tiloissa. Tilat sijaitsivat noin 200 metriä KYS:n apteekin tiloista. Noin 5 vuotta sitten yksiköt yhdistettiin, myös fyysesti, ja kaikki toiminta keskitettiin KYS:n apteekin tiloihin. Apteekki on sairaanhoitopiirin taseyksikkö. Pirkanmaalla apteekkitoiminnot on keskitetty sairaanhoitopiirin apteekkiin, joka on ollut osa Apteekki- ja laboratorio liikelaitosta (organisaatio muuttumassa). Toiminnat on keskitetty niin, että toimipisteitä on tällä hetkellä 2 kappaletta. TAYS:n alueella sijaitsee ns pääapteekki ja toinen piste sijaitsee kaupungin sairaalaan rakennetuissa tiloissa (sairaanhoitopiiri vuokralla kaupungin tiloissa). TAYS:n yksikkö palvelee etupäässä erikoissairaanhoitoa ja niitä perusterveydenhuollon yksiköitä, jotka käyttävät lääkkeiden annosjakelupalvelua (annosajakelulaite TAYS:n apteekissa) ja kaupungin sairaalan yksiköstä toimitetaan lääkkeet pääasiassa perusterveydenhuoltoon. Toimintojen yhdistämisen etuina on mm. ollut henkilöstön resursointi ja joustava sijaistaminen kahden toimipisteen välillä (fyysinen etäisyys 5 km). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Turun kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä on molemmilla omat itsenäiset sairaala-apteekit. Sairaanhoitopiirin apteekki kuuluu VSSHP:n Tyks-Sapa liikelaitokseen. Sairaanhoitopiirin apteekille valmistuu vuonna 2012 uudet tilat uudisrakennukseen, jonka jälkeen sairaanhoitopiirin eri yksiköiden apteekkitoiminnot keskitetään samoihin tiloihin. Asiakastarvemäärittely Asiakastarvemäärittelyssä on ollut mukana Oulun kaupungin keskeisten toimialojen johtoa, uuden Oulun valmistelutyössä olevia ympäristökuntien edustajia sekä sairaanhoitopiirin ja koulutuskuntayhtymän edustajia. Oulun kaupungin hankintatoiminnassa on havaittavissa toimintaympäristöstä ja asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisistä ja muutoksista johtuvia haasteita, jotka näkyvät myös muualla kuntasektorilla. 8

9 Oulun kaupungin toimintamalli on hajakeskitetty, mutta toiminta on huomattavasti hajautetumpi kuin vertailussa olevilla kaupungeilla. Toimintamallivertailu ja asiakastarvemäärittely osoittivat selkeästi, että tarve toimintamallien ja organisointitapojen muutoksille on olemassa. 4. Yhteenveto ja vaihtoehdot Hankintayhteistyötä selvittänyt työryhmä toteaa, että organisaatioilla on toiminnallista päällekkäisyyttä ja keskittämisellä on saavutettavissa synergiaetuja. Hankinnoissa on selkeää päällekkäistä kilpailuttamista ja tuotteita. Yhteisen kilpailutuksen kautta saatavien volyymietujen suhteellinen suuruus riippuu siitä, miten laajasti eri tuotekategorioita tai palveluita kilpailutetaan yhdessä. Jos kolmen organisaation todellista kokonaisvolyymia hyödynnetään laaja-alaisesti (esim. asiantuntijapalvelut, vakuutukset, koulutukset jne.) hyödyt ovat suuremmat kuin yksittäisten tuoteryhmien kohdalla (esim. sairaanhoidon ja terveydenhuollon tarvikkeet). Henkilöstön osalta kustannukset voivat mahdollisesti nousta keskitetyssä mallissa. Henkilöstön osalta kustannustekijät eivät ole ensisijainen lisäarvon lähde, etenkin apteekki- ja hankintatoiminnoissa. Apteekkien osalta on jo viranomaishuomautus henkilöresurssien riittämättömyydestä. Hyödyt saavutetaan mm. keskitetyn johtamisen, ohjauksen ja valvonnan kautta, resurssien käytettävyyden parantumisessa sekä etenkin osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa. Merkittäviä lisäarvon lähteitä nämä ovat siksi, koska paineet palvelutason nostamiseen asiakkaan resurssien vapauttamiseksi ovat selkeät ja painopisteen muuttuminen tavarakilpailutuksesta palveluiden kilpailutukseen asettaa vahvan osaamishaasteen. Prosesseissa on kehittämispotentiaalia. Keskittämisellä on mahdollista saavuttaa toimintatapamuutoksista saatavia prosessihyötyjä. Näitä hyötyjä on haasteellista laskea, koska esim. uusia toimintatapoja tukevia tiloja ei ole olemassa. Hajallaan olevat epäkäytännölliset tilat ovat etenkin varaston ja apteekkitoiminnon sekä myös välinehuollon kehittämisen este. Prosessien kehittämisen ja tilojen parantamisella voidaan mahdollisesti toimia vähemmällä henkilöstöllä, mutta täydennyskoulutuksella ja palvelutarpeen kasvun vuoksi työpaikat voidaan taata. Tilakustannusten osalta tilainvestointeja joudutaan tekemään riippumatta siitä, keskitetäänkö toimintaa yhdessä vai kukin oman organisaation sisällä. Yhteiset varasto- ja apteekkitila- ja tekniikkainvestoinnit erityisesti apteekin kohdalla (kalliit puhdastilat) tehtäisiin yhden kerran ja vaikuttavuus kattaa ainakin Oulun seudun kunnat. Apteekkitiloista on saatu viranomaishuomautus. Yhteiskuljetuksista saadaan lisäarvoa ja kustannusetuja, jos apteekki sijaitsee lähekkäin hoito- ja tarvikevaraston kanssa. Tietojärjestelmissä voidaan saavuttaa synergiaetua pitkällä aikavälillä. Työryhmä on tarkastellut hankintayhteistyön kehittämisen edellytyksiä neljän vaihtoehdon kautta. Vaihtoehdoista 1 ja 2 on tehty riskihyötyanalyysi (liite 5). Vaihtoehto 1. Hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskus Vaihtoehdossa 1. yhdistetään hankinta-, varasto- ja apteekkitoiminnot. Toiminnan tehokkuuden ja apteekkien osalta myös viranomaismääräysten vuoksi tarvitaan hankinta-, varasto- ja apteekkitilat (laki velvoittaa varastoimaan lääkkeet erillisissä tiloissa). Tilat on järkevä sijoittaa Kontinkankaan alueelle. Henkilöstöä hankinta-, varasto-, apteekki- ja kuljetustoiminnoissa on yhteensä 185. Tarkemmat henkilömäärät ja henkilötyövuodet on esitetty liitteessä 3. Henkilöstöä koskee yhdistymissopimuksen mukainen muutossuoja. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä. Hankinnat Hankinnoista yhdistetään nykyinen Oulun kaupungin keskitetty kilpailutus (Oulun Konttorin hankintapalvelut) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapalvelut. Organisaatio toimii myös hankintalainmukaisena yhteishankintayksikkönä. Keskitettyjen hankintojen ja kilpailuttamisen tehtävissä työskentelee 22,5 henkilöä päätoimisesti (sairaanhoitopiiri 17 ja Oulun kaupunki 5,5). Oulun kaupunki, sairaanhoitopiiri ja koulutuskuntayhtymä vastaavat omasta strategisesta 9

10 hankintatoiminnasta. Kaikki keskitetysti kilpailutettavaksi päätetyt ja soveltuvat tuotteet ja palvelut kilpailutetaan hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskuksessa. Keskitettyyn kilpailutukseen soveltuvat tuotteet ja palvelut selvitetään laajasti. Hankinta-, varasto- ja apteekkipalvelukeskukselle on mahdollisuus antaa erillisiä toimeksiantoja, esim. Oulun kaupungin hallintokunnilla/asiakkailla on mahdollisuus antaa kilpailutustoimeksiantoja omaan ydintoimintaan liittyvistä kilpailutuksista tai kilpailuttaa ne itse, mikäli niitä ei ole päätetty keskitetysti kilpailutettavaksi. Alustava luonnos hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskuksen palvelutavoitteista on liitteessä 8. Vaihtoehdossa 1. kaikki kolme toimijaa sitoutuvat yhteiseen hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskukseen. Uuden Oulun ulkopuoliset kunnat (esimerkiksi nykyiset hankintayhteistyökunnat) sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ostavat hankinta-, varasto- ja apteekkipalvelukeskuksen tuottamia palveluita. Varasto Varastotoiminnoista yhdistetään Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen logistiikan varasto (Riihitie) ja sairaanhoitopiirin varasto. Varastotehtävissä on 32 henkilöä (sairaanhoitopiiri 17 sekä Oulun kaupunki 9 ja Haukipudas 3). Varasto sisältää sairaan- ja terveydenhoidontarvikkeet ja ns. yhteiset yleistarvikkeet (esim. puhdistusaineet ja tarvikkeet, pehmopaperit, toimistotarvikkeet). Liitteessä on alustavaa sisältöä varastoitavista tuoteryhmistä (liite 6). Varaston nimikkeet määräytyvät organisaatioiden tarpeiden mukaan. Varasto ei sisällä teknisen toimialan tuotteiden varastointia (mm. työ- ja suojavaatteet, työkengät, hiekat ja sorat, koneiden ja laitteiden varaosat jne.). Teknisen toimialan tuotteiden varastointi on selvitettävä erikseen. Selvityksessä huomioidaan yhteistyön mahdollisuuden Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Apteekki Apteekkitoiminnot ja tilat yhdistetään (apteekki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle). Apteekkitoiminnasta vastaa sairaanhoitopiiri. Oulun kaupungin apteekkitoiminta (4 henkilöä) ja Haukiputaan nykyinen henkilöstö (1 henkilö, määräaikainen) siirtyy hallinnollisesti sairaanhoitopiiriin, ja Oulun kaupunki ostaa palveluita apteekkipalveluista tehdyn sopimukseen perustuen. Lisäksi Oulun kaupungin osastofarmaseutit (3 henkilöä) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Oulun kaupunki ostaa osastofarmasiapalveluita sopimukseen perustuen. Tavoitteena on toimittaa palvelut kaikille asiakkaille sairaanhoitopiirin apteekista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista fyysisesti ennen kuin sairaanhoitopiirin apteekki saa viranomaismääräysten mukaiset toimitilat. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käynnistänyt tilasuunnitteluselvityksen Apteekkitoiminnot voidaan ennen tilojen valmistumista yhdistää sairaanhoitopiirin apteekkiin, jolloin toimipisteitä olisi Oulun alueella kolme: sairaanhoitopiirin apteekki, Kontinkangas ja Haukiputaan terveyskeskus. Ennen yhdistymistä tulee selvittää Fimean kanta Oulun kaupungin tiloihin; voidaanko niissä toimia siihen asti kunnes uudet tilat valmistuvat. Hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu vuoden 2013 alusta ja fyysinen yhdistyminen erillisen myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Yhdistymistä ja sopimusmallin valmistelua varten perustetaan työryhmä. Siirtymää koskevat tarvittavat selvitykset ovat liitteessä 7. Työryhmällä tulee olla esitys valmis kesäkuuhun loppuun 2012 mennessä. Sopimus hyväksytään viimeistään elokuussa Lääkkeiden annosjakelupalvelun laajentamista koskien Oulun laitoshuollon ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon potilaita on sovittava erikseen. Kuljetukset Kuljetusten osalta osapuolten toimintakenttä poikkesi merkittävästi toistaan, joten laajan yhteistyön mahdollisuudet ovat tällä hetkellä rajatut. Oulun kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat sisäisissä kehittämissuunnitelmissaan huomioineet kuljetuksissa päällekkäiset toiminnot ja yhteistoiminnan tarkastelua tehdään jatkuvasti. Osapuolten sisäiset kehittämissuunnitelmat ovat valmiit ja päällekkäisyydet puretaan. 10

11 Mahdollisessa yhteisessä organisaatiossa kuljetustoimintojen järjestelyn ja yhteistyön onnistuminen on olennainen edellytys hyötyjen saamiseksi, joten kuljetuslogistiikan hoitaminen on tarkoituksenmukaista vastuuttaa sille osapuolelle, joka vastaa hankinta-, varasto- ja apteekkipalveluista. Tavoitteet ja hyödyt Tavoitteena yhteiseen uuteen toimintamalliin siirtymiselle on tehostaa huomattavasti omistaja- ja asiakasorganisaatioiden keskitettyä kilpailuttamista sekä nostaa hankintaosaamisen tasoa hyödyntämällä kolmen organisaation erityisosaamista. Lisäksi päämääränä on riittävästi resursoitu palvelukeskus, joka ottaa vahvasti vastuuta omistajien strategisista päätöksistä aina käytännön toteutukseen asti. Palvelukeskuksen toiminta vastaa oikeaan loppuasiakkailta tulevaan tarpeeseen (asiakaspalvelu- ja ratkaisulähtöinen toimintatapa) ja hankinta-asioiden osaamisen keskittäminen luo edellytykset tarjota jatkossa asiakkaille räätälöityjä palveluja, mikä vapauttaa asiakkaan resursseja ydintoimintojen hoitamiseen. Vaihtoehdossa 1. saavutetaan keskittämisellä tehokkuuteen ja taloudellisuuteen liittyvät hyödyt hankinta-, varasto- ja apteekkitoimintojen osalta. Hyötyjä ovat tilojen käyttökustannusten aleneminen hajautettuun malliin verrattuna, päällekkäisen työn vähentäminen ja muu resurssien käytön tehostuminen, osaamistason nostaminen, prosessien kehittäminen laajemmin kuin erillisten organisaatioiden sisäisten prosessien osalta ja työntekijöiden motivaation lisääminen. Vaihtoehto mahdollistaa palvelutason nostamisen esimerkiksi hyllytyspalvelun kehittämisellä, jolloin esim. sairaanhoitajien työaikaa voidaan kohdentaa logistisista tehtävistä ydin tehtäviin. Kuljetuslogistiikka ja suunnitelmallisuus tehostuvat, kun samaan kuljetukseen saadaan nykyistä enemmän tavararyhmiä ja mahdollisuus integroida laboratorio/näytekuljetukset. Hiilijalanjälki pienenee sisään tulevien ja lähtevien toimitusten osalta. Apteekkitoiminnalle saada lain edellyttämät tilat ja hyödynnetään toiminnalliset edut. Investoinnit tehdään vain kerran (esim. kalliit puhdastilat). Mahdollisuus sijoittaa yhteisiin laitteisiin, esimerkiksi lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja järkevä varastoautomaatio. Yhteiskuljetuksista saadaan lisäetuja ja kustannussäästöjä, kun apteekki sijaitsee lähekkäin hoito- ja tarvikevaraston kanssa. Vaihtoehto 2. Varasto- ja apteekkikeskus sekä hankintojen järjestäminen Vaihtoehdossa 2. varasto- ja apteekkitoiminnot ja tilat yhdistetään kuten vaihtoehdossa 1. Keskitetyt hankintapalvelut säilyvät erillisinä organisaatioina. Hankinnat ja kilpailuttaminen hoidetaan lisäämällä nykyistä yhteistyötä siten, että kilpailutettavat tuoteryhmät jaetaan kunkin organisaation vahvimpien osaamisalueiden mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintaorganisaatio kilpailuttaa terveyden- ja sairaanhoidontarvikkeet ja Oulun kaupungin keskitettyä kilpailuttamista hoitava organisaatio ns. yleistarvikkeet. Tämä vaihtoehto edellyttää, että on olemassa selkeä sopimus siitä miten kilpailuttamisen rajaus tehdään. Tuoteryhmien jakamiseen löytyy selkeät kriteerit ja tahtotila. Liitteessä 9 on alustava kartoitus keskinäisestä työnjaosta. Organisaatiot sitoutuvat käyttämään toistensa tekemiä hankintasopimuksia eikä kilpailuta toisen tekemiä sopimuksia uudelleen jaettujen tuoteryhmien osalta. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ostaa ja/tai vuokraa logistiikkakeskuksen palveluja myöhemmin tarkennettavassa laajuudessa. Hankintojen ja kilpailuttamisen osalta Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, uuden Oulun ulkopuoliset kunnat (esimerkiksi nykyiset hankintayhteistyökunnat) sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat jatkavat nykyisellä toimintamallilla tai ostavat Oulun kaupungin hankintapalveluiden tai sairaanhoitopiirin hankintapalveluiden tuottamia palveluita. Kuljetukset kuten vaihtoehdossa 1. Hyödyt kuten vaihtoehto 1 lukuun ottamatta hankintapalvelujen yhdistämistä. Vaikuttavuus asiakkaiden kokemaan laatuun hankintojen osalta riippuu organisaatioiden tahtotilasta ottaa huomioon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erityispiirteet kilpailutuksissa. Molempiin organisaatioihin jää oma keskitetty hankintaorganisaatio, mutta päällekkäiset kilpailutukset poistuvat jaettujen tuoteryhmien osalta. Tämä mahdollistaa henkilötyöresurssien laajemman hyödyntämisen/vapautumisen muihin hankinnantehtäviin. 11

12 Vaihtoehto 2 ei estä yhteistyön kehittämistä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä muidenkin palvelujen ja kilpailutuksien osalta. Teknisen ja muiden toimialojen tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamisen osalta yhteistyötä voidaan syventää samalla aikataululla kuin muiden hankintojen osalta tässä mallissa. Hankintatoiminnassa pidemmän aikavälin tavoitteena on organisaatioiden vahva hankintaosaamisen keskittymä. Vaihtoehto 2 toteuttaminen mahdollistaa etenemisen vaihtoehto 1 mukaiseen yhteistoimintaan ja organisaatioon. Vaihtoehto 3. Yhteiset apteekkitoiminnot ja -tilat Vaihtoehdossa 3 apteekkitoiminnot ja -tilat yhdistetään (apteekki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle) kuten vaihtoehdossa 1 apteekin osalta. Vaihtoehto 4. Nykytila Jokainen osapuoli vaihtoehdossa 4 säilyttää omat hankinta-, varasto- ja logistiikka- sekä apteekkitoiminnot. Organisaatiot keskittyvät pääasiassa oman toimintansa kehittämiseen. Yhteistyötä Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja koulutuskuntayhtymän kanssa tehdään erikseen sovittavien yksittäisten hankkeiden osalta kuten tälläkin hetkellä. Kilpailuttaminen ja hankinnat voidaan järjestää vaihtoehto 2 mukaisesti. 5. Välinehuoltoa koskeva erillisselvitys Suuntaus terveyskeskuksissa on toimintatapojen muutoksesta johtuen yhä suurempiin hammashoitolayksiköihin ja välinehuoltoihin tavoitteena parempi tehokkuus ja tuottavuus sekä välinehuolloissa automaation kehittäminen. Sekä Oulun kaupungin että sairaanhoitopiirin välinehuollon kehittämispaineet ovat samansuuntaisia toiminnan kasvaessa. Kyse on siitä, kehittääkö kumpikin organisaatio välinehuoltoaan omissa organisaatioissaan vai ottaako sairaanhoitopiiri vastuulleen välinehuoltotoiminnan. Kuntaliitokset ja etäisyydet on välinehuoltotoiminnan kehittämisessä otettava huomioon. Suuremmissa yksiköissä välinehuollon toiminta on osoittautunut tehokkaammaksi. Keskittäminen mahdollistaa automaation ja tuotannonohjauksen kehittämisen perinteisesti työvoimavaltaisessa työssä. Täysin keskitetty toimintamalli vaatii noin kaksin-kolminkertaisen instrumenttien määrän hajautettuun välinehuoltotoimintaan verrattuna. Pitkällä aikavälillä instrumenttien lisähankinnat eivät juurikaan lisää kustannuksia. Instrumenttien käyttöikä pitenee, koska aikayksikköä kohti instrumentteja käytetään vähemmän. Käyttäjien erilaiset tarpeet, instrumentaation erilaisuus ja instrumenttien erilaiset käyttötarkoitukset ovat täysin keskitetyn toimintamallin haasteita. Välinehuoltotoiminta on tukipalvelua, jonka tulee tukea ydintoimintaa eli potilaiden hoitoa. Keskittäminen lisää välineiden kuljettamista. Kuljettamisesta aiheutuvat kulut tulee saada takaisin suurempien välinehuoltojen tehokkaammalla toiminnalla. Kuljetusjärjestelyjen onnistumisella (mm. reititys, aikataulujen pitävyys) on merkittävä vaikutus keskitetyn toimintamallin onnistumiselle. Keskittäminen vaatii terveydenhuollon toimipisteissä purku- ja lastaustilat. Nämä täytyy rakentaa. On huomattava, että hoitohenkilökunnan aikaa kuluu purkuun ja lastaukseen sekä välineiden jakeluun hoitoloissa. Tämän työ on ollut välinehuollon vastuulla, jos välinehuolto sijaitsee samassa rakennuksessa kuin hoitola. Vaihtoehto A: Sekä Oulun kaupunki että sairaanhoitopiiri kehittävät omaa välinehuoltoa Tässä vaihtoehdossa Oulun kaupunki ja sairaanhoitopiiri pitävät välinehuoltotoiminnat omina toimintoinaan ja kehittävät niitä itsenäisesti. Oulun kaupungin suun terveydenhuollon toimintojen mahdollinen keskittäminen yhä enemmän Kontinkankaan suunnalle, avaa mahdollisuuden myös uuden Oulun oman välinehuollon keskittämiselle Kontinkankaalle. Tässä vaihtoehdossa sairaanhoitopiirin nyt omistaman Aapistie 3 välinehuollon toiminta on syytä siirtää kaupungin omistukseen, koska kaupunki käyttää kokonaan ko. välinehuollon kapasiteetin. Oulun kaupunginsairaalan välinehuolto on syytä tällöin myös siirtää kaupungin omaksi toiminnaksi. Jos Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikka tulee jatkossa sijaitsemaan Aapistie 3:ssa, Oulun kaupunki myy tässä vaihtoehdossa 12

13 hammas- ja suusairauksien klinikalle sen tarvitsemat välinehuollon palvelut. Jos kaupunki keskittää välinehuollon toiminnan Kontinkankaalle, välienhuollon tarvitseman höyryn tuotanto täytyy ratkaista. Keskitetyn välinehuollon sijainti OYS:iin nähden ratkaisee sen, ostetaanko höyry sairaanhoitopiiriltä, vai hankitaanko välinehuoltoon laitteistot, jotka itse tuottavat höyryn. Oulun kaupungin välinehuollon täydellinen keskittäminen vaatii uusien tilojen rakentamista tai niiden saneerausta olemassa oleviin tiloihin. Keskittämisessä on huomioitava kuntaliitokset ja liittyvien kuntien hoitoloiden sijainti. Ratkaistavaksi tulee, mennäänkö kaikkien liittyvien kuntien osalta täydelliseen välinehuoltotoiminnan keskittämiseen vai ei. Sairaanhoitopiirin toiminta vaatii omat välinehuollon toiminnot palvelemaan leikkaussalitoimintaa ja toimenpideyksiköitä. Sairaanhoitopiirin välinehuoltoa tullaan jatkossa nykyisestä keskittämään. Näin voidaan paremmin palvella yksiköitä, ja palvelun saatavuus voidaan taata ympäri vuorokauden. Keskittäminen vaatii uusien välinehuollon tilojen rakentamisen. Sairaalalla on oma höyryn tuotanto, joka palvelisi myös uusia tiloja ilman höyryjärjestelmäinvestointeja. Sairaanhoitopiiri on tehnyt hankintapäätöksen välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmästä, jolla hallitaan instrumenttien kiertoa, dokumentointia, jäljitettävyyttä ja raportointia. Järjestelmä kattaa koko tuotannon. Vaihtoehto A huomioi toiminnan ja instrumenttien erilaisuuden (kaupungilla hampaiden ja suunhoitoinstrumentit, sairaanhoitopiirillä leikkausinstrumentit). Vaihtoehdossa A kumpikin organisaatio investoi omiin tiloihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin. Kummallakin on oma henkilöstö. Mikäli Oulun kaupungin välinehuollon koko kasvaa sisäisesti keskittämällä riittävän suureksi, voi olla tehokkainta toiminnan ja välineistön erilaisuudesta johtuen pitää välinehuollot organisaatioiden omana toimintana. Vaikka välinehuoltotoiminta jäisi Oulun kaupungin omaksi toiminnaksi, jää mahdollisuus myöhemmin yhdistää kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinehuoltotoiminta. Vaihtoehto B: Välinehuoltotoiminnan vahva keskittäminen yhteen paikkaan sairaanhoitopiirin vastuulle Vaihtoehdossa B välinehuoltotoiminta keskitetään yhteen paikkaan sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Sairaanhoitopiirin tilastrategiassa on varattu tilat välinehuollolle Kontinkankaan alueelle. Sairaanhoitopiirillä on tarve rakentaa uudet välinehuollon tilat jo pelkästään omiin tarpeisiin. Tässä yhteydessä tilat voidaan tarvittaessa suunnitella niin, että sieltä on mahdollisuus myydä palveluja myös Oulun kaupungille. Oulun kaupungin suun terveydenhuollon käyttämä resurssi välinehuoltoon on noin 10 % sairaanhoitopiirin välinehuollon resurssista. Tavoitteena keskitetyssä mallissa tulisi olemaan, että volyymituotteet (80 %) saadaan samaan huoltoprosessiin ja erikoisvälineille (20 %) selvitetään tarkoituksenmukainen käytäntö. Vaihtoehdossa B höyryn tuotanto ei edellytä erillisiä investointeja, koska nykyisestä sairaalan höyryntuotannosta voidaan päivittää linjat uusiin tiloihin. Tässä vaihtoehdossa oletetaan, että tuotannonohjausjärjestelmä soveltuu molempien organisaatioiden käyttöön. Vaihtoehdon B etuja on henkilöstöresurssien parempi hyödynnettävyys ja yhteiset investoinnit laitteisiin, automaatioon sekä ohjelmistoihin. Lisäksi yhteiset tilat esimerkiksi varastotilojen yhteyteen luo mahdollisuudet logistisille eduille. Vaihtoehdon B haasteena on asiakaslähtöisen ja ratkaisukeskeisen toiminnan toteutuminen hallinnollisesta ja toiminnan painopisteiden erilaisuudesta johtuen. Haasteen ratkaisuna voisivat olla palvelun laatutasosopimukset, jotka käytännössä määrittelevät tarvittavien palveluiden raamit. Myös vaihtoehdossa B on huomioitava kuntaliitokset ja liittyvien kuntien hoitoloiden sijainti. Jos välinehuoltotoiminta on uudessa Oulussa sairaanhoitopiirin vastuulla, ratkaistavaksi jää mentäisiinkö kaikkien liittyvien kuntien osalta täydelliseen välinehuoltotoiminnan keskittämiseen vai ei. Oulun kaupungin terveyskeskuksessa on tehty useita välinehuollon selvityksiä. Työryhmän mielestä asiasta on saatava selkeä linjaratkaisu vaihtoehtojen A ja B väillä viimeistään siinä vaiheessa, kun uuden Oulun terveydenhuollon palveluverkosta on tehty linjaukset. Työryhmän näkemys on, että kumpikin malli saadaan toimimaan. Investoinneissa ja henkilöstössä voi olla kustannuseroja, mutta näitä ei voi etukäteen täysin tarkasti määritellä. 13

14 5. Työryhmän päätösehdotukset Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hankintayhteistyön kehittämistä selvittänyt työryhmä esittää, että jatkotyön pohjaksi valitaan vaihtoehto 2 siten, että hankintatoiminnassa pidemmän aikavälin tavoitteena on organisaatioiden vahva hankintaosaamisen keskittymä. Vaihtoehto 2 toteuttaminen mahdollistaa etenemisen vaihtoehto 1 mukaiseen yhteistoimintaan ja organisaatioon. Vaihtoehtoon 2 sisältyy toimenpideehdotukset varasto- ja apteekkitoiminnan yhdistämisestä sekä keskitetyn hankintatoiminnan ja kuljetusten kehittämisestä seuraavasti: Hankinnat Keskitetyt hankintapalvelut säilyvät erillisinä organisaatioina. Hankinnat ja kilpailuttaminen hoidetaan lisäämällä nykyistä yhteistyötä siten, että kilpailutettavat tuoteryhmät jaetaan kunkin organisaation vahvimpien osaamisalueiden mukaan. Kilpailutettavien tuoteryhmien jakamisesta sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin välillä tehdään erillinen sopimus. Tuoteryhmien jakamiseen löytyy selkeät kriteerit ja tahtotila. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintaorganisaatio kilpailuttaa terveyden- ja sairaanhoidontarvikkeet ja Oulun kaupungin keskitettyä kilpailuttamista hoitava organisaatio ns. yleistarvikkeet. Liitteessä 9 on alustava kartoitus keskinäisestä työnjaosta. Organisaatiot sitoutuvat käyttämään toistensa tekemiä hankintasopimuksia eikä kilpailuta toisen tekemiä sopimuksia uudelleen jaettujen tuoteryhmien osalta. Sopimuksen valmistelusta vastaavat molempien osapuolten hankintaorganisaatiot. Sopimus on valmis allekirjoitettavaksi viimeistään mennessä. Varastotoiminnot Varastotoiminnoista yhdistetään Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen logistiikan varasto (Riihitie) ja sairaanhoitopiirin varasto. Varasto sisältää sairaan- ja terveydenhoidontarvikkeet ja ns. yhteiset yleistarvikkeet (esim. puhdistusaineet ja tarvikkeet, pehmopaperit, toimistotarvikkeet). Liitteessä 6 on alustavaa sisältöä varastoitavista tuoteryhmistä. Varastotoiminnoista vastaa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki ostaa varastopalvelut erillisen sopimuksen mukaan. Varasto ei sisällä teknisen toimialan tuotteiden varastointia (mm. työ- ja suojavaatteet, työkengät, hiekat ja sorat, koneiden ja laitteiden varaosat jne.). Teknisen toimialan tuotteiden varastointi on selvitettävä erikseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käynnistänyt tilasuunnitteluselvityksen tarvittavista tiloista ja suunnittelussa huomioidaan Oulun kaupungin tarpeet. Sairaanhoitopiiri asettaa työryhmän valmistelemaan yhdistymistä ja sopimusta. Työryhmässä on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Oulun kaupungin edustus. Työryhmällä tulee olla esitys valmis kesäkuuhun loppuun 2012 mennessä. Sopimus hyväksytään viimeistään elokuussa Henkilöstöä koskee yhdistymissopimuksen mukainen muutossuoja. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä. Apteekkitoiminnot Apteekkitoiminnot ja tilat yhdistetään (apteekki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle). Apteekkitoiminnasta vastaa sairaanhoitopiiri. Oulun kaupungin apteekkitoiminta (4 henkilöä) ja Haukiputaan nykyinen henkilöstö (1 henkilö, määräaikainen) siirtyy hallinnollisesti sairaanhoitopiiriin, ja Oulun kaupunki ostaa palveluita apteekkipalveluista tehdyn sopimukseen perustuen. Lisäksi Oulun kaupungin osastofarmaseutit (3 henkilöä) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Oulun kaupunki ostaa osastofarmasiapalveluita sopimukseen perustuen. Henkilöstöä koskee yhdistymissopimuksen mukainen muutossuoja. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä. Tavoitteena on toimittaa palvelut kaikille asiakkaille sairaanhoitopiirin apteekista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista fyysisesti ennen kuin sairaanhoitopiirin apteekki saa viranomaismääräysten mukaiset toimitilat. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käynnistänyt tilasuunnitteluselvityksen ja suunnittelussa huomioidaan Oulun kaupungin tarpeet. Apteekkitoiminnot voidaan ennen tilojen valmistumista yhdistää sairaanhoitopiirin apteekkiin, jolloin toimipisteitä olisi Oulun alueella kolme: sairaanhoitopiirin apteekki, Kontinkangas ja Haukiputaan terveyskeskus. Ennen yhdistymistä tulee selvittää Fimean kanta Oulun kaupungin tiloihin; voidaanko niissä toimia siihen asti kunnes uudet tilat valmistuvat. 14

15 Hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu vuoden 2013 alusta ja fyysinen yhdistyminen erillisen myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Sairaanhoitopiiri asettaa työryhmän valmistelemaan yhdistymistä ja sopimusta. Työryhmässä on Oulun kaupungin edustus. Siirtymää koskevat tarvittavat selvitykset ovat liitteessä 7. Työryhmällä tulee olla esitys valmis kesäkuuhun loppuun 2012 mennessä. Sopimus hyväksytään viimeistään elokuussa Lääkkeiden annosjakelupalvelun laajentamista koskien Oulun laitoshuollon ja kehitysvammahuollon potilaita on sovittava erikseen. Kuljetukset Kuljetukset säilyvät erillisinä organisaatioina. Mikäli varasto- ja apteekkipalveluista vastaa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, vastaa se myös varaston kuljetuslogistiikasta kokonaispalveluna. Oulun kaupunki voi olla yksi kuljetuspalvelun tuottaja tehtävän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuljetuksiin liittyvää yhteistoimintaa on tarkasteltu jo vuosia ja yhteistyötä tiivistetään ja päällekkäisyydet puretaan myös jatkossa vuosittaisessa tarkastelussa. Vaihtoehdossa 2 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ostaa ja/tai vuokraa varasto- ja apteekkikeskukselta palveluja myöhemmin tarkennettavassa laajuudessa. Hankintojen ja kilpailuttamisen osalta Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, uuden Oulun ulkopuoliset kunnat (esimerkiksi nykyiset hankintayhteistyökunnat) sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat jatkavat nykyisellä toimintamallilla tai ostavat Oulun kaupungin hankintapalveluiden tai sairaanhoitopiirin hankintapalveluiden tuottamia palveluita. Hankintatoiminnassa pidemmän aikavälin tavoitteena on organisaatioiden vahva hankintaosaamisen keskittymä. Vaihtoehto 2 toteuttaminen mahdollistaa etenemisen vaihtoehto 1 mukaiseen yhteistoimintaan ja organisaatioon. Vaihtoehto 2 ei estä yhteistyön kehittämistä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä muidenkin palvelujen ja kilpailutuksien osalta. Teknisen ja muiden toimialojen tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamisen osalta yhteistyötä voidaan syventää samalla aikataululla kuin muiden hankintojen osalta tässä mallissa. Välinehuolto Välinehuollon kehittämisvaihtoehdot: A) sekä Oulun kaupunki että sairaanhoitopiiri kehittävät omaa välinehuoltotoimintaa tai B) kaikki välinehuoltotoiminta siirretään sairaanhoitopiirin vastuulle. Koska Oulun kaupungin ratkaisut terveydenhuollon palveluverkosta tulevat vaikuttamaan välinehuoltotoimintaan, ja koska uusi kunta Oulu aloittaa vuoden 2013 alusta, lopullista päätöstä vaihtoehtojen välillä ehdotetaan siirrettäväksi vuoden 2012 loppupuolelle. Lisäaika antaa mahdollisuuden tarkastella paremmin täydellisen keskittämisen vaikutuksia vastaanottotoimintaan hoitohuoneissa. Lisäaika antaa mahdollisuuden myös tutustua paremmin sekä Suomessa että EU:n alueella niihin paikkakuntiin, joissa välinehuoltotoiminta on vahvasti keskitetty, ja mitä toimintoja näillä paikkakunnilla on jätetty keskittämisen ulkopuolelle. Oulun kaupunki asettaa työryhmän jatkamaan erillisen lisäselvityksen tekemistä. 15

16 LIITE 1 TYÖRYHMÄ ASIANTUNTIJOINEEN Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkalan asettama työryhmä Kehittämisjohtaja Katriina Puhakka, Keskushallinto, puheenjohtaja Palvelutuotantojohtaja Riitta Erola, Sosiaali- ja terveystoimi Logistiikkayksikön päällikkö Olavi Kallunki, Tekninen liikelaitos Hallintolakimies Jukka Lampén, Keskushallinto Palvelupäällikkö Juha Jalkanen, Oulun Konttori Hankintapäällikkö Juha Putkonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tekninen johtaja Heikki Salumäki/Pasi Keskitalo, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hallintojohtaja Timo Lehto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Aila Eteläinen, Keskushallinto Työryhmää täydennetty seuraavilla pysyvillä asiantuntijoilla Apteekkari Sirpa Ämmälä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Projektipäällikkö Anna-Maria Levy, Keskushallinto Hankintojen asiantuntijat Riitta Berg, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Varastoinnin asiantuntija Kaarina Jämsä, Tekninen liikelaitos Riihitien varasto Esko Kallio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kaisu Jokela, Haukiputaan varasto Sirkku Reili, Sosiaali- ja terveystoimi/apteekki Jaana Varanka, Haukiputaan varasto Logistiikan asiantuntijat Mika Kynsilehto, Tekninen liikelaitos, Logistiikkakeskus Kai Juliander, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mauri Rasinkangas, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Välinehuollon asiantuntijat Sakari Kärkkäinen, Sosiaali- ja terveystoimi Sirpa Pekkala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LIITE 2 KUMPPANUUKSIA JA SOPIMUKSIA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankintapalvelusopimukset Erva Kainuun maakunta kuntayhtymä Erva Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Erva Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (sis. Rovaniemen kaupunki) Erva Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Haapaveden kaupunki, Siikalatvan terveyspalvelualue Kemijärven kaupungin sosiaali- ja terveysosasto Kuusamon kaupunki, perusturvan toimiala Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi 16

17 Pyhäjärven kaupunki/terveyskeskus Raahen Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä + lisäksi joitakin yksittäisissä ryhmissä mukana olevia asiakkaita Oulun kaupunki, hankintayhteistyö Hailuodon kunta Haukiputaan kunta Iin kunta Kiimingin kunta Kuusamon kaupunki Limingan kunta Lumijoen kunta Muhoksen kunta Oulunsalon kunta Pudasjärven kaupunki Tyrnävän kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Yli-Iin kunta Iin kunta/sivistyspalvelut Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulukaaren seutukunta Sopimukset/yhteistyö Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä Hankintayhteistyö: diabetesliuskojen, vaippojen ja vuoteensuojien yhteiskilpailutus Lääkehankintarengas Sopimus laboratoriopalveluista Röntgenpalvelut sairaanhoitopiirin tuottamaksi vuoden 2011 alusta. Apuvälinepalvelut sairaanhoitopiirin tuottamaksi vuoden 2011 alusta Oulun kaupunginsairaalan ateriapalvelut sairaanhoitopiirin tuottamaksi vuonna Sopimus laajenee vuoden 2011 aikana. Oulun Serviisin puhtaanapitopalveluhenkilöstö siirtyy sairaanhoitopiiriin kaupunginsairaalasta, päihdeklinikalta ja vaativan hoidon osastolta 3 sekä akuuttiosastolta liikkeenluovutusperiaatteella. Välinehuollon yhteistyö Silmälääkäritoiminta Reumanhoito uudelleen järjestely yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Suun terveydenhoidossa opetusterveyskeskussopimus Psykiatrian virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulun seudun yhteispäivystyssopimus Contact Center toiminnan puitesopimus Sairaankuljetuksen vastaavan lääkärin palveluiden ostosopimus Yhteistyö geriatrian ja sisätautien erikoistumiskoulutuksessa Yhteistyö eri hankkeissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Varastopalvelusopimukset Haapaveden kaupunki, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pulkkila, Rantsila, Piippola, Kestilä ja Pyhäntä) Oulunkaaren kuntayhtymä (sosiaali- ja terveyspalvelut) (Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala ja Ii Kuivaniemi) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Kärsämäki ja Reisjärvi) Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveypalvelut Limingan kunta Oulunsalo kunta Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveystoimi Lumijoen terveysasema Tyrnävän kunta, perusturva 17

18 Oulaisten terveyskeskus Oulaisten kaupunki, perusturva Pudasjärven kaupunki, keskustoimisto Oulun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, terveydenhuolto, keskitetyt erikospalvelut + lisäksi joitakin pienempiä asiakkaita ja yksityisiä terveydenalalla toimijoita LIITE 3 HENKILÖMÄÄRIÄ JA HENKILÖTYÖVUOSIA 18

19 LIITE 4 KOKONAIS-SPENDI Oulu, Osekk, PPSHP ulkopuoliset ostot 2010 yhteensä milj.euroa LIITE 5 VAIHTOEHTOJEN 1 JA 2 RISKIHYÖTYANALYYSI Vaihtoehto 1. Hankinta- ja varasto- ja apteekkipalvelukeskus Näkökulmat Omistaja (esim. Oulussa konsernipalvelut) Hyöty - tehokkaampi keskitetty kilpailutus, uskottava ostaja, kustannustehokkuus - päällekkäisen työn väheneminen - omistajaohjauksen tehostuminen - hallintosääntöjen ja strategian mukainen toiminta - yhtenäisempi linjaus paremmin hallittavissa ja valvottavissa - tiedon tuottaminen ja osaamisen kasvaminen keskitetysti - toiminnanohjaus ja kehittäminen tehdään keskitetysti yhdestä paikasta Asiakas ammatillisuus kasvaa aikataulujen pitävyys: palvelujen saatavuus ajallaan varmistuu yhteiset tuotteet hankinnan työpanoksien uudelleen järjestämismahdollisuus tuoteryhmien lisäksi asiakkuuksien mukaan - mahdollistaa erilaiset palvelukonseptit ja 19

20 menettelyjen kehittämisen toiminnassa: täsmäpalvelut (räätälöinti) isomman yksikön resurssit esim. ohjeistusten tekemisessä ja koulutusten järjestämisessä saadaan kaikkien käyttöön. Ohjeistuksen ja käytäntöjen yhtenäistämisellä vaikutetaan palvelun laatuun parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen ja toisilta oppiminen - asiakkaan resurssien vapautuminen ydintoimintoihin erityisesti apteekki: mahdollisesti vapautuva farmaseuttinen työpanos voitaisiin hyödyntää esim. antibioottilaimennuspalvelun käynnistämiseen ja laajentaa ivkipuruiskujen ja kipukasettien valmistuspalvelua (käyttäjinä OYS ja OKS). Uudet palvelumallit vaativat kuitenkin isommat lääkkeenvalmistustilat ja palvelujen tarvitsema henkilöstötarve tulee määritellä tarkasti. Talous - varaston ja erityisesti apteekkitoiminnan vaatimat rakennusinvestoinnit tehdään kahden paikan sijasta yhteen paikkaan, mikä on todennäköisesti kustannustehokkaampaa - kustannusten aleneminen (volyymit, prosessikustannukset, toimintatapamuutoksista saatavat hyödyt) - säästöpotentiaali suurempi, mitä isompia kokonaisuuksia voitaisiin tarkastella yhdessä (esim. palvelukilpailutukset) - kuljetusjärjestelyjen uudelleen tarkastelu tehostaa toimintaa Henkilöstö - resurssien käytettävyys paranee: keskitetyssä toimintamallissa työpanos voidaan hyödyntää optimaalisesti: sijaisuudet, työnkierto - keskitettyä yksikköä on helpompi johtaa, ohjata ja valvoa. - osaamista on helpompi kehittää (esim. palveluhankinnat), koulutuksen ja yhdessä tekemisen kautta, osaamistuki laajempi - henkilöstöhallinto ja rekrytointi keskitetty yhteen paikkaan - isompi yksikkö voidaan kokea myös positiivisena asiana, joka lisää motivaatiota Prosessit - uudet tarkoituksenmukaiset ja keskitetysti sijaitsevat tilat, päällekkäisyyksien poistuminen mm. tilaukset, laskujen tarkistus, varastointi jne. - prosessien selkeytyminen, tehostuminen ja yhtenäistäminen - sähköistä toimintaa ja tietojärjestelmiä 20

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 203 05.05.2014. Etelä-Karjalan hankintapalvelut ja Eksote 321/05.00.04/2014 KH 203

Kaupunginhallitus 203 05.05.2014. Etelä-Karjalan hankintapalvelut ja Eksote 321/05.00.04/2014 KH 203 Kaupunginhallitus 203 05.05.2014 Etelä-Karjalan hankintapalvelut ja Eksote 321/05.00.04/2014 KH 203 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 Hankintajohtaja Aki Fihlman,

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy lyhyesti Toimintamalli Paikallisuuden, ympäristön ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen hankinnoissa Hankintaprosessi Ajankohtaista luomuun liittyen 20.11.2012

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA. Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO

KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA. Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO CASE KYS KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO www.kuh.fi KokoEko 29.10.2008 Kuopio 29.10.2008

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA 1.Johdanto Pohjois-Suomen kaupungit: Kuusamo, Oulu ja Rovaniemi (jäljempänä: eps-kaupungit) ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan hankintapalveluja koskevan maakunnallisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Etelä-Karjalan hankintapalveluja koskevan maakunnallisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus 456 03.11.2014 Etelä-Karjalan hankintapalveluja koskevan maakunnallisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 321/05.00.04/2014 KH 456 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg,

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Kuntien hankintamenot Kuntaorganisaatiot käyttävät tavaroiden, palveluiden ja käyttöomaisuuden hankintoihin tänä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015 Harri Hagman H. Hagman Laboratorionäytteidenoton, kuvantamisen (K) ja lääkehuollon (L) toimipisteitä on yhteensä 24 sivu 2 Eurajoen terveysasema + K Harjavallan sairaala

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä Raili Hilakari toimitusjohtaja

Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä Raili Hilakari toimitusjohtaja Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä 19.8.2016 Raili Hilakari toimitusjohtaja KL-Kuntahankinnat Oy Perustettu 2008 Ostojen arvo vuonna 2016 n. 370 milj. Asiantuntijat 14 + laaja asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit

Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit 1 (9) 1. Johdanto... 2 2. Palveluhankinnat osana toiminnan ja talouden suunnittelua... 3 2.1 Tavoitteet ja päämäärät... 3 22.2 Raportointi ja seuranta...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta 19.9.2014 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Hankintalainsäädännön uudistaminen Hankintalain uudistaminen - aikataulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (2/9) Sisällysluettelo Sisällys 1 Johdanto... 2 Yleistä... 2 Nykytila...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 307 19.10.2015 Kunnanhallitus 89 21.03.2016 Kunnanhallitus 252 17.10.2016 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2016 TYÖTERVEYSHUOLTO VIISARIN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PURKAMINEN 2308/01.04.02.00/2015

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TUKIPALVELUTYÖRYHMÄ

POHJOIS-SAVON SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TUKIPALVELUTYÖRYHMÄ POHJOIS-SAVON SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TUKIPALVELUTYÖRYHMÄ Väliraportti 04.05.2015 PUHEENJOHTAJA PETTERI RISTIKANGAS, TERVO SIHTEERI HANNA HELASTE, KEITELE 1 (8) Sisällysluettelo Siivous-,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta. Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta

Esityksen sisältö. Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta. Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta Hankintapäällikkö Janne Mäki 3.10.2007 Esityksen sisältö Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta 1 Hyvinkää on pohjoisen Uudenmaan

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet Dno OUKA: 3305 /305.1/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2012 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Rovaniemen kaupunginhallituksen pöytäkirja

Lisätiedot