BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus"

Transkriptio

1 BIOMEDICUM HELSINKI Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus

2 SISÄLTÖ Biomedicum Helsinki...4 Tutkimus ja opetus...10 Helsingin yliopisto HUS / HYKS Suomen molekyylilääketieteen instituutti Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Folkhälsanin tutkimuskeskus Tutkimuslaitos Minerva Sotilaslääketieteen Keskus Palvelut...20 Tutkimuspalvelut...20 Muut palvelut...22 Yritystoiminta

3 BIOMEDICUM HELSINKI Biomedicum Helsinki Tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki on merkittävä yhteisö suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä sekä niiden ja alan yritysten yhteistoiminnan tukemisessa. Ainutlaatuisen laaja yliopiston lääketieteellisen perustutkimuksen ja yliopistosairaalan kliinisen tutkimuksen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa vastaavat terveydenhuollon tulevaisuuden haasteisiin. Biomedicum Helsinki -rakennusten (1 ja 2) korkealuokkaiset tilat ja tutkimuspalvelut tarjoavat erinomaiset puitteet laitosrajat ylittävälle lääketieteelliselle tutkimukselle, lääketieteen perusopetukselle ja tutkijankoulutukselle. Keskuksessa työskentelee yli 2000 tutkijaa, tutkijankoulutettavaa sekä tutkimusta ja opetusta avustavaa että yrityksissä toimivaa henkilöä mm. Helsingin yliopistosta, Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kahden ensimmäisen vuoden perusopetus annetaan Biomedicum Helsingissä. Keskuksessa opiskelee noin 340 lääketieteen tai hammaslääketieteen perusopiskelijaa. 4 5

4 BIOMEDICUM HELSINKI Yli laitos- ja tiederajojen kantavaa yhteistyötä tapahtuu monella tasolla. Parhaiten se toteutuu useiden tutkimusryhmien muodostamissa kuudessa laajassa tutkimusohjelmassa. Kansainvälistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja näkyvyyttä lisää entisestään Helsingin yliopiston yhteyteen perustetun Suomen molekyylilääketieteen instituutin sijoittuminen Biomedicum Helsinki -yhteisöön. Onnistuneeksi osoittautunut tiivis yhteistyö on luonut Meilahteen korkeatasoisen kansainvälisen lääketieteen kampuksen, ja edellytykset toiminnan edelleen kehittämiseksi ja tutkimustulosten tuotteistamiseksi ovat erinomaiset. Biomedicum Helsingin korkeatasoinen tutkimus on keskeinen lähde alan uusille innovaatioille ja Meilahden alueelle syntyvälle uudelle yritystoiminnalle. Biomedicum Helsingin johtajana toimii Helsingin yliopiston lääketieteen professoriksi nimitetty hallinnollisesti kokenut aktiivitutkija. Opetus- ja kokoustiloja kuten luentosaleja ja seminaarihuoneita käytetään erilaisten tieteellisten tai kaupallisten koulutustilaisuuksien, seminaarien, symposiumien ja kongressien järjestämiseen. Rakennuksen Faculty Clubin tyylikkäät edustustilat tarjoavat lisäksi erinomaiset puitteet niin henkilökunnan kanssakäymiselle kuin muiden tilaisuuksien järjestämiselle. Biomedicum Helsinki 2 -rakennuksen valmistuminen on mahdollistanut kansainvälistymisen lisäksi entistä tiiviimmän yhteistyön elinkeinoelämän ja valtionhallinnon kanssa. Lähivuosina valmistuvaksi suunniteltu Biomedicum Helsinki 3 lisää edelleen merkittävästi lääketieteellisen tutkimus- ja yritystoiminnan tarvitsemia tiloja. Kaikki Biomedicum Helsinki -rakennukset on yhdistetty tunneliverkostolla keskenään ja Meilahden kampuksen muihin toimitiloihin. 6 7

5 BIOMEDICUM HELSINKI Tutkimus- ja opetuskeskuksen omistava Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki vastaa rakennushankkeiden toteuttamisesta, rakennusten kunnossapidosta ja kiinteistö huollosta. Kiinteistöosakeyhtiön pääasialliset osakkaat ovat Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt. Lisäksi osakkaina on useita säätiöitä ja muita yhteisöjä. Tutkimus- ja opetuskeskuksen taustaorganisaationa toimiva Biomedicum Helsinki -säätiö koordinoi ja kehittää keskuksen toimintoja sekä ylläpitää ja edistää alan tutkimustoimintaa mm. myöntämällä apurahoja nuorille tutkijoille. Säätiön toimintaa rahoitetaan yksityisiltä ja yrityksiltä saatavilla lahjoitusvaroilla. Säätiö omistaa HYKS-instituutti Oy:n. Biomedicum Helsinki -yhteisön keskeiset toimijat nimittävät säätiön hallituksen jäsenet. Säätiön asiamiehenä toimii tutkimus- ja opetuskeskuksen johtaja. HYKS-instituutti Oy on Biomedicum Helsinki -säätiön omistama yhtiö, joka vastaa Euroopan Unionin lääketutkimusdirektiivin mukaisista Good Clinical Practice -ohjeistusta noudattavista kaupallisista lääketutkimuksista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Kansainvälinen yhteistyö takaa suomalaisille potilaille mahdollisuuden osallistua korkeatasoisiin lääketutkimuksiin eettisesti valvotussa toimintaympäristössä. HYKS-instituutin päämääränä on tarjota suomalaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvia uusia terveyttä edistäviä tuotteita ja kehittää yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa uusia hoitomuotoja. Pisimmällä kehityksessä on instituutin osakkuusyhtiön Bonecan tuotteistama biologisesti kohdennettu sädehoito. Biomedicum Helsinki -säätiön omistamana yhtiönä HYKS-instituutti toimii tutkimus- ja opetuskeskuksen palveluyhtiönä. Yritys hallinnoi keskuksessa olevia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS:n) omistamia tutkimustiloja. Lisäksi yhtiö huolehtii mm. kokous- ja kongressipalveluista, tiedotuksesta, kiinteistön käyttäjiä palvelevista perustoiminnoista sekä säätiön kirjanpidosta. Yhtiön palvelutoimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan Meilahden kampuksen tutkijoiden muuttuvia tarpeita. 8 9

6 TUTKIMUS JA OPETUS Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto on keskittänyt lääketieteellisen tiedekunnan toiminnan Meilahden ja Ruskeasuon kampusalueelle. Biomedicum Helsinki on olennainen osa tätä kampusta, jolle on luotu puitteet huipputason lääketieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle. Meilahden lääketieteellisellä kampuksella on myös erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle sekä yliopistosairaalan että alueella toimivien sektoritutkimuslaitosten kanssa, ja tätä kautta voidaan edistää tutkimustulosten nopeaa hyödyntämistä potilashoidossa ja ongelmalähtöisessä opetuksessa. Biomedicum Helsingin nykyaikaiset kokous- ja opetustilat sekä Terveystieteiden keskuskirjaston ja Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS:n) läheisyys palvelevat erinomaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen käytännön opetuksen tarpeita. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on maamme suurin lääkäreiden, hammaslääkäreiden, erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden kouluttaja. Tiedekunta on ainoa Suomen lääketieteellisistä tiedekunnista, jossa on myös ruotsinkielinen koulutuslinja. Opiskelijoilla on jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus päästä mukaan tutkijankoulutukseen, mikä luo hyvän pohjan lääkärin ja hammaslääkärin ammattiin sekä antaa erinomaiset valmiudet tehdä korkeatasoista, kansainvälisesti arvostettua tutkimustyötä ja toimia kilpailukykyisinä asian tuntijoina yhteiskunnan tai elinkeinoelämän palveluksessa

7 TUTKIMUS JA OPETUS Lääketieteellinen tiedekunta on toiminnassaan tutkimuspainotteinen, ja Meilahden kampuksella työskentelee useita kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia tutkimuksen huippuyksiköitä, ja monet tiedekunnan tutkimusryhmistä ovat mukana Euroopan Unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa. Korkeatasoinen tutkimuksen infrastruktuuri ja tiivis vuorovaikutus kampuksen muiden toimijoiden kanssa tarjoavat tiedekunnan tutkijoille erinomaisen toimintaympäristön. Monitieteinen, innovatiivinen tutkimusilmapiiri houkuttelee enenevässä määrin Meilahden kampukselle myös kansainvälisiä tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Tiedekunnan biolääketieteen laitos ja osa kliinisen laitoksen tutkijoista toimivat Biomedicum Helsingissä. Biolääketieteen laitoksen tutkimus on suuntautunut moniin solun toiminnan perustapahtumiin ja niiden poikkeavuuksiin, hormonien toimintaan, lääkeaineiden vaikutusmekanismeihin, aivojen toimintaan ja elimistön kehitystapahtumiin. Laitoksen tutkimusryhmät myös ylläpitävät eräitä Biomedicum Helsingin yhteisiä tutkimuspalveluja. Kliinisen laitoksen tutkijat ovat paneutuneet esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien mekanismeihin, lääkeaineiden yhteisvaikutuksiin, hermoston sairauksiin, syövän biologisiin merkkiaineisiin, aineenvaihduntasairauksiin ja niiden syntymekanismeihin sekä sidekudossairauksiin. Hammaslääketieteen laitoksen laboratoriotilat ovat Biomedicum Helsinki -rakennuksessa, ja siellä tehtävä tutkimustyö tähtää kliinisen tutkimuksen edistämiseen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin. Perustutkijoiden ja kliinisten tutkijoiden välistä yhteistyötä vaalitaan erityisesti lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikössä. Tiedekunnan tutkimusohjelmat valitaan viideksi vuodeksi ulkopuolisen arvioinnin perusteella, ja kansainvälinen tieteellinen neuvosto arvioi niiden toimintaa määrävälein. Ensimmäisen viisivuotiskauden aikana ( ) ohjelmat osoittautuivat erinomaisen menestyksekkäiksi, ja niissä tehty tutkimustyö edusti suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen ehdotonta huippua usealla osa-alueella. Lääketieteellisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä kuusi tutkimusohjelmaa, ja ne on valittu kaudeksi Neljä näistä tutkimusohjelmista (genomibiologia, molekyyli- ja syöpäbiologia, molekyylilääketiede ja molekyylineurologia) toimii tutkimusohjelmayksikön tiloissa. Genomibiologia Selvitetään solun normaalia ja häiriintynyttä toimintaa ge nomin laajuisilla lähestymistavoilla, ja pyritään muuntamaan saadut tutkimustulokset diagnostisiksi testeiksi ja/tai terapeuttisiksi kohteiksi. Infektiobiologia Tutkitaan mikrobeissa ja isännässä tapahtuvia molekyyli- ja solutason ilmiöitä taudin aiheuttajien invaasion ja infektion aikana. Tavoitteena on löytää uusia taudin aiheuttajia, diagnostisia testejä ja hoitomuotoja. Molekyyli- ja syöpäbiologia Tuotetaan uutta tietoa syövän syntymekanismeista ja tunnistetaan uusia syövässä muuntuneita kohdegeenejä. Tutkimuskohteina ovat erityisesti perimän vauriovaste, syövän kantasolut sekä veri- ja imusuonten uudismuodostus. Molekyylilääketiede Analysoidaan ihmisen sairauksissa häiriintyneiden geenien ja aineenvaihduntateiden muutoksia sekä selvitetään perintötekijöistä ja elämätavoista johtuvien riskien välistä suhdetta. Tutkimuksissa hyödynnetään laajoja suomalaisia kliinisiä ja epidemiologisia aineistoja. Molekyylineurologia Selvitetään neurologisten ja neuropsykiatristen sairauksien molekyylitason tapahtumia etsimällä tauteja aiheuttavia ja niille altistavia geenejä sekä tutkimalla tautien mekanismeja. Tutkimustietoa hyödynnetään sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Nainen ja terveys Tutkimuskohteina ovat mm. naisen yleisimpien syöpämuotojen diagnoosi, ennaltaehkäisy ja hoito, raskauden ja hormonihoitojen merkitys naisen terveyteen sekä umpirauhasten toimintaan ja keinohedelmöitykseen liittyvät tapahtumat. Tutkimusohjelmissa työskentelee yhteensä yli 400 tutkijaa Helsingin yliopiston, HUS:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yksiköistä. Usea Suomen Akatemian huippuyksikkö toimii osana tutkimusohjelmia. Ohjelmien ryhmät ovat käynnistäneet ja ylläpitävät monia Biomedicum Helsingin yhteisiä tutkimuspalveluja. Tutkimus 12 13

8 TUTKIMUS JA OPETUS Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluva HYKS ja Helsingin yliopisto yhdessä vastaavat lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutuksesta pääkaupunkiseudulla. Lääketieteellinen perusopetus Biomedicum Helsingissä on antanut hyvät edellytykset uuden ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan opinto-ohjelman toteuttamiselle. Samoin erikoislääkärikoulutus ja tieteellinen jatkokoulutus ovat tehostuneet, kun sekä potilaiden hoito ja kliininen tutkimus että perustutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa. Biomedicum Helsingissä työskentelee lähes 450 HYKS:n tutkijaa ja toiminnassa avustavaa henkilöä useissa eri tieteellisissä hankkeissa, jotka HUS:n tutkimustoimikunta on kilpailutuksen perusteella valinnut. Hankkeissa tutkitaan mm. aineenvaihduntasairauksien, aivojen sairauksien, syöpien ja verenkiertosairauksien syntymekanismeja sekä kehitetään uusia diagnostisia menetelmiä

9 TUTKIMUS JA OPETUS Suomen molekyylilääketieteen instituutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM on kansainvälinen tutkimuskeskus, joka aloitti tutkimustoimintansa vuonna FIMM toimii kiinteässä yhteistyössä Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) sekä Norjan ja Ruotsin molekyylilääketieteen keskusten kanssa (Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine). FIMM tuottaa uutta tietoa sairauksien syntymekanismeista. FIMM:n kolme tutkimuslinjaa ovat ihmisen genomin tutkimus, lääketieteellinen systeemibiologia sekä diagnostinen ja terapeuttinen kehitystyö. FIMM:n teknologiakeskus kehittää molekyylilääketieteen menetelmiä kansallisella tasolla mm. DNA-sekvenoinnin, geenien toiminnan tutkimuksen, lääketieteellisen bioinformatiikan, biopankki- ja biomarkkeriteknologian sekä tehoseulontateknologian alalla. FIMM tekee yhteistyötä Biocenter Finland -organisaation kanssa kehittäen tutkimuksen vaatimaa infrastruktuuria ja ylläpitää kansallisesti keskeiseksi luokiteltuja infrastruktuureja mm. biopankkitoiminnan ja genomiteknologian alueella ja osallistuu kolmeen Euroopan infrastruktuurin kehityshankkeeseen. FIMM:n tavoitteena on myös edistää alan innovaatioita ja tutkimustulosten soveltamista sairauksien tunnistamisessa, hoitamisessa ja ehkäisyssä sekä henkilökohtaisen lääketieteen kehittämisessä. FIMM rekrytoi uusia kansainvälisiä tutkimusryhmän johtajia Suomeen EMBL:n mallin mukaisesti ja osallistuu kansainväliseen tutkijankoulutukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansantautien genetiikan yksikkö tutkii yleisiin kansantauteihin liittyviä geneettisiä, biokemiallisia ja solubiologisia muutoksia. Päämääränä on suomalaisväestön erityispiirteitä ja laitoksen keräämiä erityis aineistoja hyödyntäen selvittää perimän, ympäristön ja elintapojen yhteisvaikutuksia kansantaudeissa, tutkia tautimekanismeja sekä kehittää interventiostrategioita. Tutkimuksen tärkeimpinä painopistealueina ovat sydän- ja verisuonitaudit, metabolinen oireyhtymä ja neuropsykiatriset sairaudet. Yksikkö panostaa erityisesti DNA-aineistojen näytehallintaan ja perimän laajuisten analyysimenetelmien osaamiseen. Yksikkö osallistuu useisiin Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamiin tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään suurten eurooppalaisten aineistojen avulla kansantautien geeniprofiileja. Yhteistyössä FIMM:n kanssa yksikkö koordinoi pohjoismaista huippuyksikköä tautigeenien tutkimuksessa. Yksikössä toimii myös Suomen Akatemian kansantautien genetiikan huippuyksikkö. Biomedicum Helsingissä sijaitseva THL:n Kansantautien genetiikan yksikkö on FIMM:n strategisessa ohjauksessa. Yksikön DNA-näytehallintalaboratorio toimii Biomedicum Helsingissä palveluyksikkönä alan tutkijoille ja tutkimusryhmille. FIMM on Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja VTT:n yhteinen yksikkö, joka kokoaa Suomessa tehtävää molekyylilääketieteen tutkimusta ja infrastruktuuria merkittäväksi, kansainvälisesti näkyväksi yksiköksi. FIMM:n taustaorganisaatioiden lisäksi yhteistyötahoja ja toiminnan tukijoita ovat opetusministeriö, Helsingin kaupunki, Orion Oyj, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Orion-Farmos Tutkimussäätiö ja Suomen Lääketieteen Säätiö

10 TUTKIMUS JA OPETUS Folkhälsanin tutkimuskeskus Folkhälsanin tutkimuskeskus vastaa Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf:n ja Folkhälsanin tutkimussäätiön alaisesta tutkimustoiminnasta. Keskuksen biolääketieteellinen tutkimus on keskittynyt Biomedicum Helsinkiin, jossa toimii Folkhälsanin perinnöllisyystieteen laitos sekä ennaltaehkäisevän lääketieteen, ravinnon ja syövän instituutti. Folkhälsanin perinnöllisyystieteen laitoksen molekyyligeneettisellä osastolla tutkitaan useiden perinnöllisten sairauksien molekyylitaustaa ja syntymekanismeja. Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva Minervasäätiön ylläpitämässä tutkimuslaboratoriossa työskentelee yhteensä noin 35 tutkijaa, tutkijankoulutettavaa ja avustavaa henkilöä. Tutkimustyön pyrkimyksenä on selvittää lääketieteellisesti merkittävien sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, sokeritaudin ja hermoston tautien syntymekanismeja ja hoitomahdollisuuksia kliinisiä ja prekliinisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Sotilaslääketieteen Keskus (SOTLK) Biomedicumissa toimivat SOTLK:n Tutkimus- ja kehittämisosaston (TKOS) Ilmailulääketieteen Keskus (Aeromedical Centre, AMC) sekä CB-suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden keskus (CBYK). SOTLK:n valintakeskus AMC on kansallinen ilmailulääketieteen keskus. Päätoimintoina ovat sotilaslentäjien valinnat ja määräaikaistarkastukset sekä muun lentävän henkilökunnan ilmailulääketieteelliset tarkastukset. Tehtäviin kuuluvat myös muun erikoishenkilöstön (maa-, meri- ja ilmavoimat) valinnat, erikoislääkäritasoiset palveluskelpoisuuden arvioinnit ja niihin liittyvät tutkimukset, sotilasilmailulääketieteen asiantuntijapalvelut, ilmailulääketieteen tutkimus- ja kehittämistoiminta ja alan koulutus. AMC on ilmailuhallinnon siviiliorganisaatiossa korkein ilmailulääketieteellinen asiantuntijalaitos. AMC:n toimintaa ohjaa ilmavoimien ylilääkäri. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Ilmavoimien esikunta ja siviiliasioissa Ilmailuhallinto. CBYK vastaa puolustusvoimien biologisiin ja kemiallisiin uhkiin liittyvästä lääketieteellisestä varautumisesta sekä ympäristöterveydenhuollon ohjaamisesta. Yksikkö kuuluu vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskusverkostoon (C-OSK) ja on perustanut yhteistyössä THL:n kanssa Biologisten uhkien osaamiskeskuksen

11 PALVELUT Tutkimuspalvelut Meilahden kampuksella Biolääketieteen laitoksen kudoskäsittelylaboratorio tarjoaa monipuolisia kudoskäsittelyyn kuuluvia palveluja. Palvelut Biomedicum Genomics -palvelut kattavat geenien ilmentymisen, kopioluvun ja geneettisen variaation analysoinnin. Yksikkö tarjoaa myös uuden sukupolven sekvensointipalveluja sekä DNA:n että RNA:n sekvensointiin. Biomedicum Helsingin FACS Core -yksikkö tarjoaa virtaussytometrillä tehtäviä solujen analyysija eristyspalveluita. Biomedicum Helsingin virus core -yksikkö tarjoaa palveluita rekombinanttivirusperusteisissä geeninsiirtomenetelmissä. Biomedicum Imaging Unit (BIU) Biomedicum Imaging Unit tarjoaa laitteistoja, koulutusta ja konsultaatiopalveluja liittyen solujen, kudosten ja organismien toiminnalliseen kuvantamiseen, kuvallisen datan prosessointiin ja analyyseihin. Biomedicumin kantasolukeskus toimii tutkimus- ja yhteistoimintayksikkönä, joka keskittyy ihmisen alkiokantasolujen tutkimukseen. DNA:n eristysyksikön varustelu mahdollistaa veri- ja kudosnäytteiden automatisoidun käsittelyn. DNA:n sekvensointipalveluita on saatavilla kahdessa yksikössä: Biomedicum Sequencing Unit Kliinisteoreettisen laitoksen sekvensoinnin palveluyksikkö Keskuspalvelut FIMM:n teknologiakeskus kehittää mole kyylilääke tieteen menetelmiä kansallisella tasolla mm. DNA-sekvenoinnin, geenien toiminnan tutkimuksen, lääketieteellisen bioinformatiikan, biopankki- ja biomarkkeriteknologian sekä tehoseulontateknologian alalla. In situ -palvelut Palvelut Liuoslaboratorio tuottaa tutkijoiden tarvitsemia kasvatusliuoksia ja puskureita. Proteiinikemian palveluita on saatavilla kahdessa yksikössä: Proteiinikemian yksikkö Kliinisteoreettisen laitoksen peptidi- ja proteiinilaboratorio Keskuspalvelut Seeprakalayksikkö tarjoaa monipuolisia tutkimuspalveluita, joissa käytetään seeprakalaa malliorganismina. fish_unit.html Tehoseulontayksikkö tarjoaa nesteenkäsittelyja mittalaitteiston sekä reagensseja monipuolisiin seulontamäärityksiin ja laajamittaisten molekyylibiologisten työvaiheiden suorittamiseen. default.htm Toiminnallinen magneettikuvausyksikkö suorittaa jyrsijöiden (rotta, hiiri) elinten ja elintoimintojen nopean ja tarkan magneettikuvauksen. Kliinisen tutkimuksen yksikkö tarjoaa käyttäjille tilat tutkia, haastatella ja seurata vapaaehtoisia koehenkilöitä sekä ottaa veri- ja kudosnäytteitä. Tutkimusasiat -yksikkö tarjoaa tukea kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisessa, tutkimushankkeiden hallinnoinnissa ja tutkimustulosten hyödyntämisessä. Biomedicum Helsinki -rakennuksessa toimii lukuisia tutkimuspalveluja tuottavia yksiköitä keskuspalveluyksiköitä, joiden palvelut on tarkoitettu lähinnä Meilahden kampuksella työskenteleville tutkimusryhmille. Myös kampuksen ulkopuolella toimivat laitokset, tutkimusryhmät ja yritykset voivat käyttää palveluja tai ostaa niiden tuotteita. Palveluilla ja tuotteilla on vahvistetut hinnat, jotka määräytyvät käyttäjän taustaorganisaation perusteella

12 PALVELUT YRITYSTOIMINTA Biomedicum Helsingissä toimivat alan yritykset ovat syntyneet osin korkeatasoisen tutkimustyön tuloksena ja tutkijoiden perustamina. Yritykset parantavat yhteistoimintaa liike-elämän ja tutkimustoiminnan välillä. Helsinki Business and Science Park Oy (HBSP) tarjoaa toimitilat ja yrityshautomopalvelut biotekniikan, lääkekehityksen, terveydenhuollon tekniikan, ympäristöteknologian ja elintarviketeknologian alan yrityksille. Boneca Oy on boorineutronisädehoitoa (BNCT-hoito) antava terveydenhuollon yritys. Hoitotoiminnan lisäksi yhtiö kehittää BNCT-hoitoihin tarvittavaa teknologiaa ja tuotteita. Boneca kehittää BNCT-hoitoa pahanlaatuisiin kasvaimiin yhdessä Syöpätautien klinikan ja muiden HUS:in yksiköiden sekä VTT:n kanssa. Licentia Oy kaupallistaa julkisen tutkimuksen piirissä syntyviä keksintöjä. Licentian tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto ja HUS sekä näiden organisaatioiden tutkijat. Mobidiag Oy kehittää nopeita ja helppokäyttöisiä biosiruja yleisten infektiotautien diagnostiikkaan ja antibioottiresistenttien bakteerikantojen tunnistukseen. Mobidiagin hyödyntämä teknologia mahdollistaa biosirun sisällä tapahtuvan DNA-monistuksen. Muut palvelut City-Lab Oy palvelee reagenssien ja laboratoriotarvikkeiden hankintoihin liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä korkeatasoisten bioalan yritysten kanssa. Ravioli vastaa henkilökuntaravintolan lounastarjoilusta ja erilaisten tilaisuuksien kaikista ateria- ja kahvitarjoiluista asiakkaan toivomusten mukaisesti. Yliopistopaino tarjoaa painopalveluiden lisäksi kopiot ja väritulosteet, posterit, kopiokortit, erilaiset monisteet, sidonnat, kansiot, kalvo- ja tarratulostukset. Lisäksi Biomedicum Helsingissä toimivat seuraavat yritykset: Diktamen Oy Innomedica Oy Inveni Capital Oy MediSapiens Oy Next Biomed Technologies Oy Oncos Therapeutics Oy Varanto Oy HUSLAB 22 23

13 Mannerheimintie 3. Tukholmankatu Haartmaninkatu Paciuksenkatu 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki Biomedicum Helsinki Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 6. Syöpäklinikka 7. Meilahden tornisairaala Meilahden kolmiosairaala 9. Haartmanin sairaala 10. Silmä-korvasairaala 11. Naistenklinikka Lastenklinikka 13. Lastenlinna Valokuvat: Mauri Helenius, Jussi Tiainen, Voitto Niemelä Havainnekuvat: Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky Kartta (s.19): Jukka Valtonen Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8 Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu Helsinki Paperi: Scandia Natural / Map Suomi 2010

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus Osaamisen ytimessä Meilahden kampus 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki 2 3. Biomedicum Helsinki 3 (suunnitteilla) 4. Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 19 6. Meilahden

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi LÄHELLÄ SINUA Orion-konsernin osavuosikatsausten julkaisuaikataulu vuonna 2005 Osavuosikatsaus 1 3/2005 keskiviikkona 11.5.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus 1 6/2005 tiistaina 9.8.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

K O N S E R N I E S I T E 2 0 0 7

K O N S E R N I E S I T E 2 0 0 7 KONSERNIESITE 2007 Orion Orion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille markkinoille. Saavutuksillaan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti.

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti. Valo muotoilee kaupunkia Kantasolu on vielä salaisuus VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012 Aurinko voi hiljentyä Geenitesti paljastaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA Nro 2 huhtikuu 2012 22. vsk Henrika Pihlajaniemi

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit

Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit Sitra 2013 Sitra 2013 Kirjoittajat: Antero Vanhala ja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös Vuosikertomus 2008 Sisältö 2 6 8 10 12 14 Yhtiö ja vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Strategian toteutuminen 24 26 Vastuullisuus ja vastuullisuus Osaavat

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Kehittyvä. 6/08 Elintarvike. työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen edistäjinä. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti

Kehittyvä. 6/08 Elintarvike. työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen edistäjinä. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/08 Elintarvike työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen edistäjinä MP_KehElin_175x257_Joulu_08_CON 10.11.2008 08:24 Page 1 Kehittyvä Elintarvike 19. vuosikerta

Lisätiedot

Innovaatioita yhteistyössä

Innovaatioita yhteistyössä FIMEAN YLIJOHTAJA SIVU 6 TEOLLISUUS JA YLIOPISTO SIVU 10 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 14 VIHREÄMPÄÄ FARMASIAA SIVU 18 JUKKA RANTANEN TANSKASSA SIVU 20 TALOUSSEMINAARIN SATOA SIVU 28 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET SIVU

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot