Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen."

Transkriptio

1 KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella. Sopimus koskee Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) toimintaan ja talouteen liittyviä järjestelyitä. Sopimus on alkanut ja on voimassa toistaiseksi yhden vuoden irtisanomisajalla (sopimus voi päätyä vain kalenterivuoden lopussa). Sopimuksen mukaan Kuopion psykiatrian keskuksen hallinnosta ja henkilöstöhallinnosta määrätään yhteisesti hyväksytyssä toimintasäännössä. Tällä toimintasäännöllä määrätään Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteisen Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) hallinnosta, organisaatiosta, tehtävistä ja esimiesasemassa olevien tehtävistä sekä ratkaisuvallasta molempien omistajayhteisöjen johtosääntömääräysten mukaisesti. 2 Kuopion psykiatrian keskuksen toiminta-ajatus ja tehtävät Kuopion psykiatrian keskuksen toiminta-ajatuksena on edistää potilaiden ja kuntoutujien mielenterveyttä tukemalla heidän kykyään selviytyä elämässä käyttämällä näyttöön perustuvia oikea-aikaisia monipuolisia työmenetelmiä ja verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa. Kuopion psykiatrian keskus palvelee myös lääketieteellisen koulutusyksikön opetus- ja tutkimustoimintaa. Kuopion psykiatrian keskus järjestää ja tuottaa vuotiaiden aikuisten avohoidon ja kuntoutuksen mielenterveyspalveluja kuopiolaisille ja osin muiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien asukkaille. 3 Organisaatio ja johtaminen Omistajayhteisöt vastaavat yhteistyössä Kuopion psykiatrian keskuksen taloudellisesta ohjauksesta. Toiminnallinen ohjaus järjestetään sairaanhoitopiirin linjaorganisaation toimesta. Kummankin omistajayhteisön toiminta Kuopion psykiatrian keskuksessa muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Yksikön toiminta jakautuu kaupungin omistamaan toimintaan ja kuntayhtymän omistamaan toimintaan sekä kummankin yhteiseen toimintaan. Omistajayhteisön toiminta Kuopion psykiatrian keskuksessa on osa omistajayhteisön talousarviota alayksikkönä. Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Kuopion psykiatrian keskus kuuluu hallinnollisesti: - kuntayhtymän toimintojen osalta Kuopion yliopistollisen sairaalan Kliinisten hoitopalvelujen Psykiatrian palveluyksikköön ja - kaupungin toimintojen osalta Terveydenhuollon palvelualueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen (vastuualueen/avainprosessin) aikuisten mielenterveydenhoidon ja kuntoutuksen palveluprosessiin.

2 Kuopion psykiatrian keskuksen esimiehenä toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan osastonylilääkäri. Palkan maksuun osallistuvat sekä KYS että kaupunki ja siten osastonylilääkärin virka on yhteinen. Virka on henkilöstöhallinnollisesti kuntayhtymän alainen. Sairaanhoitopiiri täyttää viran johtosääntönsä mukaisesti. Virantäytöstä tulee kuulla kaupunkia ennen valintapäätöksen tekemistä. Lääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämis- ja johtamisvastuista on säädetty sen lisäksi, mitä tässä toimintasäännössä on sanottu, terveydenhuoltolaissa ja määrätty Kuopion yliopistollisen sairaalan johtosäännössä. 4 Kuopion psykiatrian keskuksen esimiehen (osastonylilääkäri) tehtävät Kuopion psykiatrian keskuksen esimiehen tehtävänä on: 1. johtaa, suunnitella ja kehittää yhteistyössä Aikuisten mielenterveysyksikön palvelupäällikön/ylilääkärin ja KYSin Psykiatrian palveluyksikön ylihoitajan sekä henkilöstön kanssa yksikössään annettavaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa lain edellyttämällä tavalla ja kaikkea KPK:n toimintaa keskukselle asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. huolehtia tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, 3. tehdä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, 4. huolehtia osaltaan lääketieteellisen opetuksen ja tutkimuksen toteutumisesta, 5. huolehtia sopimusten valmistelusta ja valvoa sopimusten toteutumista, 6. huolehtia, että kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja käytetään tarkoituksenmukaisesti, 7. huolehtia yhteistyössä palvelupäällikön, ylihoitajan ja muiden toimijoiden kanssa henkilöstön työsuojelusta, koulutuksesta ja muusta työympäristön kehittämisestä, 8. huolehtia yhteistyöstä sidosryhmien kanssa, 9. suorittaa muut KYSin Psykiatrian palveluyksikön johtajan määräämät tehtävät. Kuopion psykiatrian keskuksen esimiehen sijaisena toimii kaupunginylilääkäri. Molempien yhtä aikaisen poissaolon ajaksi sijaisen määrää KYSin Psykiatrian palveluyksikön johtaja. 5 Ylihoitajan tehtävät Kuopion psykiatrian keskuksen ylihoitajan tehtävänä on: 1. ohjata yhteistyössä KYSin Kliinisten hoitopalvelujen palvelualueylihoitajan kanssa KYSin alaisena olevaa hoitohenkilöstöä, 2. kehittää hoitotyötä, 3. toimia hoitohenkilöstön ammatillisena esimiehenä, 4. vastata psykiatrisen hoitotyön kehittämisestä, koulutuksesta ja tutkimuksesta, 5. toimia alansa asiantuntijana omalla toimialueellaan. Ylihoitajan sijaisen määrää KYSin Psykiatrian palveluyksikön johtaja.

3 6 Suunnittelukokous Kuopion psykiatrian keskuksen esimiehen tukena johtamisessa ja toimintayksikön toiminnan koordinoinnissa on suunnittelukokous, joka voi kokoontua myös esimiehen nimeämänä johtotiiminä (kokoonpano suppea). Suunnittelukokoukseen (Johtoryhmään) kuuluu KPK:n osastonylilääkäri-esimies, kaupunginylilääkäri, ylilääkäri, vastaava psykologi, tutkimus- ja kehittämisprosessin vastuuhenkilöt, ylihoitaja, kliinisestä prosessista vastaavien erikoislääkäreiden edustajat ja alueiden osastonhoitajat sekä henkilöstön kaksi edustajaa, joista toisen valitsee keskuudestaan KPK:n kaupungin henkilöstö ja toisen KPK:n KYSin henkilöstö. Suunnittelukokous kokoontuu säännöllisesti päättäminään aikoina..suunnittelukokouksen puheenjohtajana toimii KPK:n esimies tai hänen määräämänsä viranhaltija. 7 Ylilääkärin (kaupungin henkilöstöä) tehtävänä on 1. valvoa ja kehittää yhteistyössä KPK:n esimiehen kanssa yksikössä annettavaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja muuta toimintaa asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. toimia kliinisenä asiantuntijana ja vastata konsultaatiotoiminnan järjestämisestä potilaita lähettäville yhteistyötahoille ja osallistua myös itse konsultaatiotoimintaan, 3. toimia KPK:n esimiehen varahenkilönä ja 4. suorittaa muut KPK:n esimiehen hänelle määräämät tehtävät. Ylilääkärin virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu vastaaminen Kuopion kaupungin johtosääntöjen mukaisista kaupungin aikuisten mielenterveysyksikön palvelupäällikön tehtävistä. 8 Vastaavan psykologin tehtävät Vastaavan psykologin (kaupungin henkilöstöä) tehtävänä on: 1. vastata KPK:n psykologien toiminnallisesta ohjauksesta yhteistyössä KYSin Psykiatrian palveluyksikön vastaavan psykologin kanssa, 2. valmistella palvelupäällikön päätettäväksi kaupungin henkilöstöön kuuluvien psykologien sijaisuudet ja KPK:n esimiehen/osastonylilääkärin päätettäväksi KYSin henkilöstöön kuuluvien psykologien alle vuoden kestävät sijaisuudet, 3. osallistua kliiniseen toimintaan, 4. osallistua tieteelliseen tutkimukseen, 5. suorittaa muut esimiehen määräämät tehtävät. 9 Erikoislääkärin tehtävät Tiimin/työryhmän erikoislääkärin tehtävänä on: 1. vastata potilaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessin toteutumisesta,

4 2. vastata hoitokäytäntöjen samankaltaisuudesta, palvelujen tasalaatuisuudesta sekä työryhmien toiminnan sujuvuudesta, 3. huolehtia yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa 4. osallistua yksikön toiminnan kehittämiseen muiden vastuuhenkilöiden kanssa, 5. toimia osastonhoitajien työparina ja osallistua erikseen sovitusti johtoryhmätyöskentelyyn, 6. toimia erikoistuvan lääkärin, lääkärin sijaisen ja amanuenssin senioriohjaajana (sopimuksen mukaan). 10 Tutkimus- ja kehittämisprosessin vastuuhenkilön tehtävät Vastuuhenkilön tehtävänä on: 1. vastata kliinisen toiminnan kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, 2. suunnitella ja järjestää sekä yksikön sisäistä että ulkopuolisille tarkoitettua yksikön kliinistä perustehtävää tukevaa koulutusta sekä olla yhtenä kouluttajista, 3. edistää yksikön tutkimustoimintaa ja tehdä siihen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden oppi- ja/tai tutkimuslaitosten kanssa, tukea henkilökunnan osallistumista tieteellisen tutkimuksen käytännön toteuttamiseen, tuoda esille kliinisen työn kannalta tärkeää tutkimustietoa työryhmissä ja tehdä itse tutkimustyötä, 4. toimia työnohjaajana ja osallistua konsultaatiotoimintaan, 5. osallistua johtoryhmätyöskentelyyn, 6. osallistua kliiniseen toimintaan. 11 Muun henkilöstön tehtävät Kuopion psykiatrian keskuksen muun henkilöstön tehtävät ja vastuut määrittelee asianomaisen yksikön esimies. 12 Henkilöstön valinta Kuopion psykiatrian keskuksen KYSin alaisen henkilöstön valitseminen: - KYSin psykiatrian palveluyksikön johtaja valitsee KPK:n esimiehenä toimivan osastonylilääkärin kuultuaan Kuopion kaupungin Terveydenhuollon palvelualuejohtajaa. - KPK:n esimies ottaa psykologin ja sosiaalityöntekijän enintään 12 kuukauden määräaikaiseen virkaan tai työsuhteeseen neuvoteltuaan ensin palveluyksikköjohtajan kanssa. - Palveluyksikön ylihoitaja ottaa virkaan tai työsuhteeseen alaisensa hoitohenkilöstön. Palveluyksikön ylihoitaja päättää alaisensa henkilöstön osalta määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottamisesta. Kuopion kaupungin aikuisten mielenterveysyksikön alaisen henkilöstön valitseminen: - Palvelualuejohtaja (kaupunki) valitsee palvelupäällikön/ylilääkärin. Valinnassa on kuultava ennen päätöstä KPK:n esimiestä. - KPK:n osastonylilääkäri-esimies valitsee esimiehet ja määräaikaisen palvelupäällikön enintään vuodeksi. - Palvelupäällikkö/ylilääkäri valitsee henkilöstön (kaupungin henkilöstöön kuuluvat) ja määräaikaiset esimiehet enintään vuodeksi.

5 13 Henkilöstön palkkaus, keskeytykset, koulutus ja matkustaminen sekä määräaikaisen henkilöstön ottaminen Kaupungin henkilöstö: Kaupungin henkilöstön osalta noudatetaan kaupungin johtosääntöä toimivallasta henkilöstöasioissa. Määräaikaisen henkilöstön ottaa enintään vuodeksi esimies. Kuntayhtymän henkilöstö: Kuntayhtymän henkilöstön osalta noudatetaan kuntayhtymän johtosääntöä. Päätöksenteossa tulee huomioida myös palveluyksikköjohtajan vuosittainen toimivallan siirto. Keskeytyksistä, koulutuspäätöksistä ja matkustamisista päätösvalta on esimiehen (osastonylilääkäri) osalta KYSin psykiatrian palveluyksikön johtajalla. KVTES:n mukaisista henkilöstön virka- ja työvapaista sekä perhevapaista päätösvalta on KPK:n esimiehellä muun henkilöstön ja ylihoitajalla hänen alaisensa henkilöstön osalta. Osastonhoitajat hankkivat sijaisen alaisensa henkilöstön äkillisiin, lyhyisiin poissaoloihin ja ylihoitaja tekee työsopimuksen KYSin KPK:n hoitajien osalta. Koulutuspäätöksistä ja matkustamisista päätösvalta on KPK:n esimiehellä muun henkilöstön ja ylihoitajalla alaisensa henkilöstön osalta. KPK:n esimiehelle koulutus- ja matkustamispäätökset tekee KYSin psykiatrian palveluyksikön johtaja. 14 Hankinnat Kuopion kaupungin toiminnan osalta toimivaltuudet hankinnoissa määräytyvät Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön mukaisesti. Kuntayhtymän toiminnan osalta noudatetaan kuntayhtymän johtosääntöä ja palveluyksikköjohtajan toimivallan siirtoa. 15 Päätöspöytäkirjat ja asiakirjojen allekirjoittaminen Päätöspöytäkirjojen pitämisessä ja asiakirjojen allekirjoittamisessa noudatetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin johto- ja toimintasääntöjä. 16 Toimintasäännön voimassaolo Tämän toimintasäännön on Kuopion perusturva- ja terveyslautakunta hyväksynyt kokouksessaan x.x.2014 x ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (hyväksyvä viranomainen kuntayhtymässä?) x.x Tällä toimintasäännöllä kumotaan aikaisemmin voimassa ollut toimintasääntö ja tämä sääntö tulee voimaan

6

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi TiIajk 19.02.2009 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimintasääntö tilajk

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt 17.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. 1 Liite 3/ Tilajk 12.3.2014 20 HAMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT - LIIKELAITOKSEN TOIMI NTASAANTÖ 5.2.2009 Tarkistettu 12.3.2014 / 1 Tehtävät ja toiminta-alue Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot