SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ"

Transkriptio

1 1 (9) Hallitus , LIITE 3 SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen (jäljempänä Sopimus ) sopijapuolina ovat: Helsingin yliopisto PL 33 (käyntiosoite Yliopistonkatu 4) HELSINGIN YLIOPISTO (jäljempänä Yliopisto ) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL HUS (jäljempänä HUS ). Jäljempänä HUS ja Helsingin yliopisto ovat yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli asiayhteydestä riippuen. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Yliopisto ja HUS tekevät tämän puitesopimuksen tarkentaakseen lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämistä ja erityisesti Sopijapuolten opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Tämä sopimus korvaa liitteessä 1 mainitut sopimukset. Osapuolilla voi olla myös muita tätä sopimusta täydentäviä sopimuksia. Mikäli sopijapuolet vuokraavat tiloja toisiltaan, vuokrasopimukset tehdään tarvittaessa erikseen. HUS:n tutkimus- ja hoitopalvelujen myynnistä Yliopiston tutkijoille tai tutkimusryhmille sovitaan niin ikään erikseen. 3. Yliopistollinen opetus- ja tutkimustoiminta 3.1. Yliopistollinen sairaala ja HUS:n yliopistollinen yksikkö Erikoissairaanhoitolain 24 :ssä tarkoitettuna yliopistollisena sairaalana toimii Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (jäljempänä HYKS ), jonka muodostavat kuntayhtymän omistuksessa tai hallinnassa HUS:n perussopimuksen 4 :n HYKS-sairaanhoitoalueella olevat sairaalat ja muut toimintayksiköt. HYKS:iin on sisällytetty myös Yliopiston hammaslääketieteen erikoistumisopetus, jota koskevat samat sopimusmääräykset kuin lääketieteellistä toimintaa.

2 2 (9) Yliopistolla on oikeus käyttää HYKS:iä sekä tämän sopimuksen nojalla myös HUSLAB:ia ja HUS-Kuvantamista terveydenhuoltolain 65 :n mukaisesti lääketieteellisen koulutusyksikön opetus- ja tutkimustoiminnan tarpeisiin. HYKS:sta, HUSLAB:sta ja HUS-Kuvantamisesta käytetään tässä sopimuksessa jatkossa termiä HUS:n yliopistollinen yksikkö. HUS:n muissa sairaaloissa kuin HYKS:ssä tapahtuvasta yliopistotasoisesta lääketieteellisestä ja hammaslääketieteellisestä opetus- ja tutkimustoiminnasta sovitaan kunkin HUS:n sairaalan ja sen yksiköiden osalta erikseen Sopijaosapuolten oikeudet ja vastuut opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisessä HUS Terveydenhuoltolain 7 luvussa säädetään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilojen käyttämisestä koulutus- ja tutkimustoimintaan. HUS:n on huolehdittava siitä, että Yliopiston lääketieteellisellä tiedekunnalla on käytettävissään sellaiset koulutus- ja tutkimustoiminnassa tarvittavat huonetilat kiinteine koneineen ja laitteineen sekä koulutus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden sosiaaliset tilat, jotka on välttämätöntä sijoittaa HUS:n toimintayksikköön. HUS:n yliopistollinen yksikkö vastaa sekä alan peruskoulutuksesta että erikoistumiskoulutuksesta. HUS:n yliopistollisessa yksikössä lääketieteellistä opetustoimintaa johtaa ja tutkimustoimintaa ohjaa HUS:n sivuvirassa toimiva asianomaisen alan professori-ylilääkäri tai ko. tehtävään määrätty koulutuksesta vastaava henkilö. HUS:n yliopistollisen yksikön terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia potilashoidon ohella osallistumaan terveydenhuollon opetus- ja tutkimustoimintaan siten kuin siitä asianomaisen henkilön ja klinikan tai vastaavan yksikön esimiehen kanssa sovitaan. HUS:n hallintosäännön mukaan lääkärien koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan tekee esityksen virkaan nimittävälle viranhaltijalle asianomaisen erikoisalan professoriylilääkäri. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi Sopijaosapuolet järjestävät jatkuvaa ammatillista ja tieteellistä koulutusta sekä osallistuvat myös kansainväliseen opetus- ja tutkimustoimintaan. Yliopisto Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa yliopistollisesta opetus- ja tutkimustoiminnasta ja sen käytännön järjestämisestä huolehtii tiedekunnan asianomainen laitos ja tutkimusohjelmayksikkö. Professoriylilääkärit ja muut opettajat osallistuvat asiantuntijoina diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen tähtääviin tutkimushankkeisiin sekä lääketieteellistä diagnostiikkaa ja hoitoa koskeviin päätöksiin Valtion varoista suoritettava korvaus opetuksen ja tutkimuksen kustannuksista Valtio korvaa HUS:lle valtion varoista kustannuksia, jotka aiheutuvat HYKS:ssä annettavasta lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta.

3 3 (9) Yliopistotasoisen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna HYKS:n erityisvastuualueen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikuntana toimii HUS:n terveyden tutkimuksen toimikunta. HUS:n hallintosäännön mukaan HUS:n hallitus valitsee toimikaudekseen tutkimustoimikuntaan 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii HUS:n tutkimusjohtaja, varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. Terveyden tutkimuksen toimikuntaan valittavista jäsenistä HUS nimeää neljä jäsentä ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta neljä jäsentä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä kumpikin yhden jäsenen. Lisäksi toimikuntaan valitaan yksi jäsen erityisvastuualueen perusterveydenhuollosta ja yksi jäsen erityisvastuualueella toimivista erikseen asetuksella säädetyistä tutkimusrahoitukseen oikeutetuista palvelun tuottajista. 4. Sopijapuolten osallistuminen toisen sopijapuolen hallintoon Erikoissairaanhoitolain mukaan Yliopistolla on oikeus nimetä kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen kaksi jäsentä kumpaiseenkin ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n perussopimuksen nojalla Yliopistolla on oikeus nimetä kuntayhtymän HYKS-sairaanhoitoalueen, vähemmistökieliseen ja psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntiin kuhunkin yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. HUS nimeää kuntayhtymän johtoryhmään, sairaanhoidon johtoryhmään, HYKS:n ja sen tulosyksiköiden sekä muiden yliopistollisten yksiköiden johtoryhmiin ao. erikoisaloilla toimivan professoriylilääkärin tai lääketieteellisen tiedekunnan ehdottaman vastaavantasoisen edustajan. Yliopisto nimeää lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmään ja tutkimusneuvostoon kuhunkin yhden HUS:n ehdottaman, vähintään dosentin pätevyyden omaavan jäsenen. Kliinisen laitoksen ja kliinisteoreettisen laitoksen laitosneuvostoon sekä tutkimusohjelmayksikön johtoryhmään nimetään kuhunkin HUS:n ehdottama, vähintään dosentin pätevyyden omaava edustaja. 5. Henkilöstö 5.1. Yliopiston henkilöstön sivuvirat HUS:n yliopistollisessa yksikössä Professorien ja muiden opettajien toimimisesta yliopistollisen sairaalan sivuviran tai toimen haltijoina säädetään erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 :ssä. Näitä määräyksiä sovelletaan HUS:n yliopistollisen yksikön ja Yliopiston välillä myös muun sivuviran haltijana toimimiseen. Yliopiston julistaessa haettavaksi palvelussuhteen, johon liittyy Yliopistollisen yksikön sivuvirka, Yliopisto ilmoittaa hakuilmoituksessaan siitä, että tehtävään valittu voi hoitaa suostumuksensa mukaisesti siihen liittyvää HUS:n yliopistollisen yksikön sivuvirkaa.

4 4 (9) 5.2. HUS:n yliopistollisen yksikön sivuviran hoito Jos yliopistoon perustetaan uusia toimia sellaisilla erikoisaloilla, joilla professori tai muu opettaja voi toimia yliopistollisen sairaalan tai muun HUS:n yliopistollisen yksikön lääkärinä tai hammaslääkärinä, voi yliopisto tehdä esityksen HUS:lle vastaavien sivuvirkojen perustamisesta. HUS ei julista haettavaksi HUS:n yliopistollisen yksikön sivuvirkaa. Sivuvirasta irtisanoutumista koskevat yleiset palvelussuhteen päättämistä koskevat ehdot. Niiden Yliopiston palveluksessa kokoaikaisesti olevien henkilöiden, jotka hoitavat HUS:n yliopistollisen yksikön sivuvirkaa, työaika HUS:n yliopistollisessa yksikössä on vähintään 12 tuntia ja enintään 19 tuntia viikossa siten, kuin kunkin kanssa erikseen sovitaan. Sivuviran ehtoihin sovelletaan kunnallisen virkaehtosopimuksen taikka muun yleissitovan virkaehtosopimuksen määräyksiä. Sivuviran hoidon vaatiman työajan osalta työnjohto-oikeutta käyttää HUS. Sivuvirkaan valittujen henkilöiden työajan tulee kohdistua pääsääntöisesti arkipäiviin klo 8-16 välille. Sivuvirassa olevan erikoistuvan lääkärin päivystysvelvoite määräytyy sen mukaan, mitä erikoisalan koulutusohjelma edellyttää. Mahdollista päivystysaikaa ei lueta normaalin sivuviran työaikaan. Sivuvirassa olevan henkilön muun elinkeinotoiminnan harjoittamisen osalta noudatetaan kunnallisesta viranhaltijoista annetun lain säännöksiä sekä HUS:n henkilöstöä koskevia määräyksiä ja ohjeita HUS:n henkilöstön osa-aikaiset tehtävät Yliopistossa HUS ja Yliopisto voivat sopia siitä, että HUS:n päävirkaan liitetään Yliopiston osa-aikainen tehtävä. Sopijapuolet noudattavat virkojen ja toimien täyttämisessä asianomaisen viran tai toimen täyttömenettelystä annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Lääketieteellinen tiedekunta ja yliopistotoimikunta määrittelevät yhdessä ne täytettäväksi tulevat ylilääkärin tai osastonylilääkärin virat, joihin on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellista liittää kutsumenettelyllä Yliopiston osa-aikainen professorin tehtävä. Tehtävät täytetään pääsääntöisesti avoimella haulla HUS:n hakukäytäntöjen mukaisesti. Hakuilmoitukseen lisätään maininta, että Yliopisto voi harkita nimetyn viranhaltijan kutsumista osa-aikaiseen professorin tehtävään. HUS:n virantäyttöesitys tuodaan tiedoksi yliopistotoimikuntaan, joka voi antaa siitä lausuntonsa. Professorin tehtävään kutsuminen tapahtuu Yliopiston johtosäännön mukaisesti. Jos Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta haluaa ottaa osa-aikaiseksi professoriksi henkilön, joka on jo HUS:n palveluksessa, tiedekunta kutsuu ao. henkilön professorin tehtävään Yliopiston johtosääntöä noudattaen. Asia käsitellään ennen kutsumenettelyn aloittamista yliopistotoimikunnassa, joka voi antaa asiasta lausuntonsa. Professorin tehtävään

5 5 (9) kutsuttavan henkilön tulee hakea sivutoimilupaa ja työ järjestetään sivutoimiluvan mukaisesti. Yliopistotoimikunta toimii valmisteluelimenä määriteltäessä niitä uusia kliinisen lääketieteen aloja, joille on tarpeellista perustaa professori -ylilääkärin sivuvirka Työsuhdekeksinnöt HUS:n henkilöstöön sovelletaan lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ja yliopiston henkilöstöön lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. HUS:n sivuvirassa olevan henkilön työsuhdekeksintöihin, patentteihin ja muihin työ- tai virkasuhteeseen liittyviin immateriaalioikeuksiin sovelletaan lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin, asetusta oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin, lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä HUS:n kulloinkin voimassaolevaa työsuhdekeksintöohjesääntöä. Mikäli yliopistossa ja HUS:ssa työskentelevä henkilö tekee keksintöilmoituksen Yliopistolle, Yliopisto toimittaa keksintöilmoituksen tiedoksi HUS:lle. 6. Opetushoitajat HUS nimeää henkilöstöstään tarvittavan määrän opetushoitajia huolehtimaan lääketieteellisen perusopetuksen kliinisen opetuksen järjestämisestä. Toiminnan kustannukset korvataan sosiaali- ja terveysministeriön opetusta varten myöntämistä varoista. Opetushoitajien sijoittumista ja toimintaa koordinoi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä opetuksen vastuuhenkilö. 7. Koulutuspaikkasopimukset Hajautetun perusopetuksen koulutuspaikkasopimuksen HUS:n ulkopuolisten terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa allekirjoitetaan Yliopiston ja HUS:n puolesta kunkin organisaation allekirjoitusta koskevien ohjeiden mukaisesti. 8. Yhteiset tutkimushankkeet Yhteisellä tutkimushankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa kumpaankin Sopijapuoleen palvelussuhteessa olevat henkilöt osallistuvat hankkeeseen. Yhteisissä tutkimushankkeissa määritellään tutkimushankkeesta vastaava Sopijapuoli. Tutkimushankkeen Sopijapuolten ulkopuolelta tuleva rahoitus ohjataan pääsääntöisesti vastuullisen Sopijapuolen kautta tai rahoittajaorganisaation rahoitusta koskevien säännösten mukaisesti. Tutkimushankkeen rahoituksen tulee kattaa hankkeen kustannukset. Kumpikin Sopijapuoli vastaa itsenäisesti siitä, että sen tutkimushankkee-

6 6 (9) seen tuomaa aineistoa (kuten näytteet, data ja tiedot) saa käyttää kyseisen hankkeen edellyttämällä tavalla. Sopijapuolet pitävät yhteisistä tutkimushankkeista hankekohtaista kirjanpitoa. Kummallakin Sopijapuolella on oikeus saada tietoja toiselta Sopijapuolelta hankkeen rahoituksesta ja kustannuksista. Yhteisissä tutkimushankkeissa syntyneiden tutkimustulosten omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeuksista sekä kaupallistavasta Sopijapuolesta sovitaan hankekohtaisesti lainsäädännön asettamissa rajoissa. Sopijapuolilla on kuitenkin aina oikeus käyttää yhteisten tutkimushankkeiden tuloksia omassa opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Yhteisenä tutkimushankkeena ei pidetä sellaista hanketta, jossa toinen Sopijapuoli toimii toisen Sopijapuolen alihankkijana. 9. Kilpaileva toiminta Yliopisto on aiemmin siirtänyt kliinisen laboratoriolääketieteen maksupalvelutoiminnat HUS:n toiminnaksi. Yliopisto sitoutuu olemaan osallistumatta lääketieteen alalla suoraan tai välillisesti toimintaan, jota voidaan pitää HUS:n harjoittamien kliinisen laboratoriolääketieteen palvelutoimintojen kannalta kilpailevana toimintana. Tällä kilpailukiellolla ei kuitenkaan tarkoiteta Yliopiston, Yliopiston rahastojen tai Yliopistoon muutoin sidoksissa olevan organisaation mahdollisesti harjoittamaa sijoitus- ja/ tai neuvontatoimintaa tai näihin liittyvän muun toiminnan toteuttamista. 10. Yliopiston HUS:lle tuottamat palvelut Yliopiston tuottamat erityispalvelut Yliopisto voi tuottaa osana Sopijapuolten välistä yhteistyötä HUS:lle erityispalveluja (kuten esimerkiksi koe-eläinkeskuksen palvelut). Tuotetuista palveluista peritään HUS:lta yhtä suuri korvaus kuin Yliopiston yksiköiltä. Mikäli hintaa ei ole määritelty, peritään palveluista omakustannushinta Tutkimusrahoituksen hakemisen asiantuntijapalvelut Sopijapuolet pyrkivät yhteistoiminnassa järjestämään tutkimusta tukevia palveluja siten, että ne ovat samoin ehdoin sopijapuolten henkilöstön käytettävissä. Tällaisia asiantuntijapalveluita voivat olla: 1) Asiantuntijapalvelut projektin valmistelu- ja hakuvaiheessa: hakemuksen ei-tieteellisten osien suunnittelun neuvonta (hakemuksen rakenne, hankkeen hallintomallit, mahdolliset relevantit hakemuksen tausta-asiakirjat) valikoidussa rahoitusmuodoissa hakemusten strateginen suunnittelu ja analysointi

7 7 (9) 2) Tiedottaminen tutkimuksen rahoittajista ja rahoituksen hakumahdollisuuksista 3) Tutkimusrahoituksen koulutustilaisuuksien ja tietoiskujen järjestäminen 4) Konsultoiminen EU:n puiteohjelmaan liittyvän ohjeistuksen ja apuvälineiden laatimisessa ja kehittämisessä

8 8 (9) 11. Meilahden kampuskirjasto Terkon tilat ja rahoitus Meilahden kampuskirjasto Terkon tilat ovat HUS:n omistuksessa. Terkko on osa Helsingin yliopiston kirjastoa. HUS luovuttaa Terkon tilat korvauksetta Yliopiston kirjastotoiminnan käyttöön. Kirjastotoimintaan kuuluvaksi katsotaan myös opetusta ja tutkimusta tukevat digitaaliset palvelut. Yliopisto huolehtii Terkon irtaimiston hankinnasta ja ylläpidosta. Sopijapuolten yhteisenä tavoitteena on, että opetukseen ja tutkimukseen osallistuvalle henkilöstölle taataan oikeus käyttää Helsingin yliopiston kirjaston aineistoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää Terkkoa oppimiskeskuksena. Sopijapuolet arvioivat Meilahden kampuskirjasto Terkon toiminnan ja sitä koskevat sopimukset vuoden 2013 loppuun mennessä. 12. Yhteistyö ja sopimuksen toteutumisen seuranta Opetuksen ja tutkimuksen yhteistyön kehittämisestä vastaa HUS:n hallintosäännön mukainen yliopistotoimikunta. HUS nimeää yliopistotoimikuntaan 6 jäsentä ja Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 6 jäsentä. Yliopistotoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosin HUS:n johtajaylilääkäri ja Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tai hänen nimeämänsä henkilö. HUS ja Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta nimeävät yliopistotoimikuntaan kumpikin kolme varajäsentä. Toimikunnan tehtävänä on 1. toimia HUS:n ja Yliopiston yhteistyöelimenä tutkimuksen ja opetuksen koordinaatiossa (yliopistotaso, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto), 2. antaa lausuntoja yhteisvirkojen (esim. osa-aikaiset professorin tehtävän täytössä ja seurata valintaprosessien kulkua, 3. osallistua valtion koulutuksesta antaman korvauksen ja valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antaman rahoituksen suunnitteluun, 4. seurata opetus- ja tutkimustilojen käyttöä ja tehdä ehdotuksia tilojen käytön parantamiseksi. 13. Sopimuksen muuttaminen Tätä sopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa molempien Sopijapuolten hyväksynnällä edellyttäen, että kaikki muutokset ja lisäykset sovitaan kirjallisesti ja liitetään alkuperäiseen Sopimukseen. 14. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi sopimuksen allekirjoitusajankohdasta lukien.

9 9 (9) Kummallakin Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomista seuraavan kuukauden alusta. Irtisanomisilmoitus on annettava toiselle Sopijapuolelle tiedoksi kirjallisesti. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen tulkintaa ja täyttämistä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä näin ratkaisemaan, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti Helsingissä Suomen lain mukaan. 16. Allekirjoitukset ja sopimuksen voimaantulo Tämä Sopimus tulee voimaan. x.x.2013, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta: yksi HUS:lle ja yksi Yliopistolle. Helsingissä. päivänä kuuta 2013 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aki Lindén toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi johtajaylilääkäri Helsingissä. päivänä kuuta 2013 Helsingin yliopisto Thomas Wilhelmsson rehtori Kira Ukkonen henkilöstöjohtaja

10 10 (9) SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTY- MÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ Sopimuksen liite 1 : Kumottavat sopimukset Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan voimaan tullut sopimus; Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan voimaan tullut yhteistoimintasopimus; Helsingin yliopiston hammaslääketieteen erikoisopetuksen kliinisen koulutuksen integraatiosta Hyksiin (HUS), allekirjoitettu Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sopimus assistentin sivuvirkojen järjestämiseen liittyvistä asioista (allekirjoitettu ); Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän voimaan tullut sopimus (allekirjoitettu ); Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian osaston maksupalvelutoiminnan siirtämisestä HUS-kuntayhtymän HYKS-laboratoriodiagnostiikan toiminnaksi voimaan tullut sopimus (allekirjoitettu ); Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin yliopiston voimaan tullut sopimus palvelujen ostamisesta (allekirjoitettu HUS) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Helsingin yliopiston (HY) voimaan tullut yhteistyösopimus (allekirjoitukset (HUS), (HY); Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Helsingin yliopiston (HY) voimaan tullut yhteistyösopimus; Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin allekirjoitettu sopimus ja Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välisestä yhteistyöstä voimaan tullut puitesopimus (allekirjoitettu HUS ja HY).

11 11 (9)

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1(18) Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty valtuustossa 12.6.2012. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 25.11.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA 1 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA 2 1 SOPIJAPUOLET 4 2 TAUSTAA 4 3 ENSIHOITOKESKUKSEN TOIMINTA 5 4 ERIKOISALAKOHTAISET PÄIVYSTYSPISTEET

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällys 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA LÄSNÄOLOILMOITUS... 4 3. KOULUTUKSEN

Lisätiedot

I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 7 I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellisten tiedekuntien yhteisesti sopimia määräyksetiä, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016 TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016 1(16) 3.5.2013 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen ERIKOISSAIRAANHOIDON

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 (15) LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenyhteisöt 3 Liikelaitoskuntayhtymän tehtävät 4 Tilaaja tuottaja -malli B. YHTYMÄKOKOUS

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot