Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05."

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/ /2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Päijät-Hämeen liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi SULOIN - Sustainable logistics solutions through international networking Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 5 : Suuralueet-toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Hakijatyyppi Ammattikorkeakoulu Y-tunnus Lähiosoite Pääskysentie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kotka Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Teija Meuronen Asema organisaatiossa johtaja, North European Logistics Institute (NELI) Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Antti Paloneva Asema organisaatiossa talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP1: International network of sustainable logistics clusters" sekä "WP0: Coordination, Dissemination and Project management" Osaprojektissa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi.osaprojekti jakaantuu Tietoa ja kokemuksia vaihdetaan eritysesti: - logistiikkaklustereiden kehittämismalleihin (minkälaiset toimintamallit ja rakenteet toimivat, kun kehitetään logistiikkaklustereita) - klusteritoimijoiden yhteistyöstä satamasidonnaisten turvallisuuskysymyksiin liityen (erityisesti alan toimijaverkostojen kautta nostaa esiin satamaterminaali / laiva rajapinnan ongelmat ja hakea yhteisiä kansainvälisiä toimintatapoja kansallisten tai jopa paikallisten toimintamallien rinnalle) - klustereiden ekotehokkuuden kehittämiseen (erityisesti intermodaalikuljetuksiin ja päätöksentekoprosesseihin liittyen) Osatoteuttajan nimi Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lahden ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking" Osaprojektin tavoitteena on tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta ja sen seurauksena saada kaikkien toimitusketjussa toimivien yritysten toiminta tehokkaammaksi, kannattavammaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Osaprojektissa ratkaistaan case yrityksen määrittelemiä, metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvä ongelma kansainvälisen benchmarkauksen avulla. Osaprojekti hyödyntää jo olemassa olevia eri logistiikkakehittäjien kansainvälisiä verkostoja (WP1) ja rakentaa uusia verkostoja. Jakaa hankittu benchmarking tieto ja muodostetut ongelmanratkaisuehdotukset case -yritysten lisäksi projektin WP1 osiossa muodostetun kansainvälisen verkoston keskuudessa ja näin ollen tehostaa myös eri logistiikkakehittäjien tietotaitoa esimerkkitapausten osalta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 Osatoteuttajan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Laurea ammattikorkeakolu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojekista WP3: Developing distribution systems. Osaprojektissa luodaan elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus. Osaprojektissa hyödynnetään samoja logistiikkaklusteri verkostoja kuin WP1, ja benchmarkingin avulla saada vertailutietoa niiden alueilla olevien toimijoiden käyttämistä jakelustrategioista ja toteutuksista. Osaprojektin tulokset auttavat Etelä-Suomen elintarvikeyrityksiä kansainvälisen jakelulogistiikan polulle ja kehittää heidän nykyisiä toimintamallejaan. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? SULOIN hankkeen taustalla on päätoteuttajan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI) kansainvälinen logistiikkaklusterien benchmarking toiminta keväältä NELI kävi ohjausryhmän jäsenten (mm. Kari Savolainen, Steveco Oy:n toimitusjohtaja, Hannu Karavirta Cursor Oy:n toimitusjohtaja sekä Tapio Välinoro, Kymenlaakson maakuntajohtaja) kanssa benchmarking matkalla Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Matkan tarkoituksena oli tutustua paikallisten logistiikaklustereiden sekä klustereiden kehittäjäorganisaatioiden toimintaan ja saada uusia, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Benchmarking toiminta syventyi kesäkuussä uusintamatkalla Belgiaan, sekä (Triesteen) Italiaan, jossa kosiskeltiin logistiikkatoimijoita kehittämään Eurooppalaisten logistiikkaklustereiden verkostoa. Aiheesta järjestettiin myös kansainvälinen seminaari yhteistyössä Triesten yliopiston kanssa otsikolla "Developing port and logistics clusters- Learning from a European Experience." Seminaarissa vaihdettiin kokemuksia Lisätietoa ja matkaraportit osoitteessa: Kansainväliselle yhteistyölle haetaan SULOIN hankkeessa syvyyttä ja pysyvyyttä. LAMK:n ja LAUREA:n mukaantulo konkretisoi verkostotoimintaa, tuomalla mukaan kansainvälisten toimitusketjujen "case" tutkimusta. Hanketta on valmisteltu yhteisessä työpajassa Lahdessa Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmä tulee muodustumaan toteuttajaorganisaatioiden edustajista (KyAMK, Lahden AMK, Laurea), rahoittajien edustajista (Steveco, VR, myöhemmin täsmentyvät rahoittajatahot) sekä päärahoittajan edustajasta. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit SULOIN liittyy myös "ELLO - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen" hankkeeseen sekä ESLogC - Etelä Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen" hankkeeseen. EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? SULOIN hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Hankkeen päätoteuttajan (NELI; North European Logistics Institute) kokemukset eurooppalaisten logistiikkaklustereiden benchmarkkaamisesta (kevät 2009) osoitti, parhaita käytäntöjä ja tietoa vaihtamalla voidaan Etelä-Suomen logistiikkaklusterista saada vielä suurempi hyöty aluekehitykselle. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen osaprojektien kautta vastataan toisaalta tarpeeseen verkostoitua kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken (WP1), toisaalta suomalaisen metsäteollisuuden toimitusketjujen (WP2) ja elintarvikeollisuuden jakelujärjestelmiin (WP3) liittyen. Kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta tuodaan osaamista ja kokemusta Etelä-Suomeen, sekä edesautetaan yritysten kansainvälisiä liiketoimintaedellytyksiä. Erityisesti tarkastellaan vertailukohteita kansainvälisesti liittyen logistiikkaklustereiden ekologisiin ratkaisuihin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? NELI (päätoteuttaja) toteutti keväällä 2009 benchmarking matkoja eurooppalaisiin logistiikkaklustereihin (Ranska, Italia, Belgia). Benchmarking toiminta toimii pohjana tälle hankeidealle (WP1); ts. luotuja verkostoja hyödynnetään ja kehitetään edelleen toimintamalleiksi hankevaiheessa. Osaprojektit WP2 ja WP3 pohjautuvat asiantuntijaselvityksiin, ja -artikkeleihin (esiteltynä tarkemmin osaprojektikuvauksissa). 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Uusimaa Kymenlaakso Seutukunnat Helsingin Kouvolan Päijät-Häme Lahden Kotkan-Haminan EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Kunnat Hamina Kotka Lahti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? SULOIN hankkeen ensijaisia kohderyhmiä ovat: Kerava Kouvola Logistiikka-alan kehittäjäorganisaatiot (ml. aluekehitys-, T&K&I- sekä koulutusorganisaatiot), viranomaiset, logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset, metsäteollisuusyritykset sekä elintarviketeollisuuden yritykset. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Hankkeessa luodaan kansainvälistä verkostoa, joten välillisinä kohderyhminä ovat ainakin seuraavat tahot (hakemusvaiheessa tiedossa): - klusteri, Le Havre Ranska - University of Trieste, Italia - Gentin satama ja kaupunki, Belgia Hankkeen osaprojektien tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevaa verkostopohjaa sekä laajentaa kansainvälistä verkostoa case tutkimusten kautta. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR ohjelman painopistealueeksi on ko. hakukierroksella mainittu: "Kansainvälisten verkostojen luonti ja/tai toiminnan vakiinnuttaminen em. Teemoissa, ml. Jo toimintalinjalla 5 rahoitusta saavat hankkeet" SULOIN hankkeessa tähdätään nimenomaan kansainvälisten verkostojen luomiseen ja verkostojen hyödyntämiseen. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke edistää toteuttajaorganisaatioiden (KyAMK, LAMK, LAUREA) kansainvälistymisstrategioita sekä Etelä-Suomen alueella kansainvälistymiseen tähtäävien aluekehitysstrategioiden ja ohjelmien tavoitteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: - kehittää ja luoda kansainvälinen verkosto sekä uusia toimintamalleja logistiikkalustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. - tunnistaa parhaita käytäntöjä logistiikkaklustereiden kehittämiseksi kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden näkökulmasta. - tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta - luoda elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus Tuloksena syntyy: - Aktiivinen verkosto kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jolla on yhteistyömuotoja - Vertaileva tutkimusraportti ja toimenpide-ehdotukset logistiikkaklustereiden ekotehokkuuden kehittämiseksi - Uusia toimintatapoja eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen tehostamiseksi. - Työkaluja jakelustrategian kehittämiseen ja logistiikan toteutukseen sekä yritysten kansainvälistymisen tehostamiseen niiden avulla Tuloksia hyödyntävät ensijaisesti: - Logistiikan kehittäjäorganisaatiot sekä metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuissa toimivat yritysverkostot - Projektitoteutuksesta vastavat ammattikorkeakoulut 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarking synnyttää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Tiedonvaihdon myötä voidaan kehittää olemassa olevia toimintamalleja tai synnyttää uusia. SULOIN EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 hankkeessa tämä tarkoittaa logistiikkaklustereiden (kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia) kehittämismalleja, metsäteollisuuden vientiprosesseja sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostoja. Verkostoitumisen ja tiedonvaihdon avulla siiretään parhaiksi havaittuja käytäntöjä nykyisiin kehitysmalleihin ja tätä pyritään arvioimaan koko hankkeen ajan. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Hanke tuottaa konkreettisia välineitä ja toimintamalleja logistiikan kehittäjäorganisaatioille sekä logistiikkaalan palvelutuottajille ekotehokkuuden aseman ja merkityksen huomioimiseksi strategisessa päätöksenteossa. Kehittäjät ja yritykset voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään uutta toimintaa ja konsepteja. Mukana olevat toimijat saavat kansainvälistä vertailutietoa ja näkemyksiä parhaista käytännöistä omien päätöksentekoprosessien pohjaksi Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen Vertaillaan logistiikkaklustereiden ekotehokkuutta ja sitä kautta tuotetaan vertailukelpoista tietoa miten logistiikkaklustereita kehitetään entistä ympäristöystävällisemmiksi - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Lisätää tietoisuutta ympäristöystävällisistä ratkaisuista logistiikkaklustereissa EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? SULOIN hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: - kansainvälisten kontaktien aktivoiminen ja hyödyntäminen, jonka myötä järjestetään verkostotapaamisia kansainvälisten toimijoiden kesken (ml. Benchmarking). - uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen, kehittäminen ja testaaminen kansainvälisten logistiikkaklustereiden kehittäjäorganisaatioiden kesken - logistiikkaklustereiden vertailu ekologisista lähtökohdista - satamasidonnaisten turvallisuuskysymysten käsittely kansainvälisessä verkostossa -metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvän ongelman ratkaisu, ml. ongelman määrityksen ja nykytilannekartoituksen sekä dokumentoidun benchmarkingtiedon sekä ratkaisuehdotusten levitys sekä case yritysten että kv- logistiikkakehittäjien verkoston keskuudessa. - elintarvikelogistiikan nykyisten toimintamallien kuvaaminen ja analysoiminen sekä paikallisesti, että valittujen kansainvälisten logistiikkaklustereiden alueilta, ml. aikaisempien tutkimusten pohjalle rakentuvat täydentävät selvitykset toiminnasta ja neuvotteluasetelmasta elintarvikkeiden jakelusta 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintalleja kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden välille, sekä kehitetään uusia toimintamalleja metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuihin. Tarkempi suunnitelma toimenpiteistä osaprojektisuunnitelmissa. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten logistiikkan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jotka hankkeen päättymisen jälkeen pyritään konkretisoimaan. Osaprojekteissa WP2 ja WP3 kehitetyt toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi tarkasteltujen yritysverkostojen toimitusketjuja. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 WP1: Logistikkaklusterikehittäjäorganisaatioiden kartoitus ja yhteistyömuotojen hahmottaminen (sekä hankkeen sisäisesti että KV-verkostossa) Yhteistyökumppanien kartoittaminen satamaturvallisuuden toimintaympäristössä. Ekotehokuustutkimuksen aloitus ja tiedottaminen, osallistuvien yritysten mukanaolon varmistaminen, tavoiteneuvottelut ja tutkimusprosessin tavotteiden ja sisällön määritys. Järjestetään ensimmäinen benchmarking kierros. Analysoidaaan benchmarking toiminnan tulokset ja tehdään suunnitelma yhteistyömuotojen kehittämiseksi. WP2: Projektin aloituksesta tiedottaminen, osallistuvien yritysten varmistaminen ja tarvittaessa uusien rekrytointi. Tilannekuvan muodostaminen kunkin yrityksen tilanteesta ja ongelmakentästä. Yleisten, maailmanlaajuisten benchmarking -perustietojen keruu. Sopivien, tarkemmin benchmarkattavien kohteiden identifiointi perusselvityksen perusteella. Ensimmäiset benchmarking matkat valittuihin kohteisiin sekä benchmarking raportoinnin aloitus. Kontaktiverkoston luominen ja kehittäminen WP3: Kirjallisuusaineiston keruu ja analysointi, partneriyritysten hankinta, verkottuminen ja benchmarking-kohteiden valinta. Empiirisen aineiston keräämisen aloitus. Partneriyritysten ja heidän käyttämien logistiikkapalveluntarjoajien osaamisen arviointi. WP0: Lehdistötiedote liittyen hankkeen käynnistymiseen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, kansainvälisen kick off seminaarin järjestäminen 2012 WP1: Benchmarking toiminnan jatkaminen ja yhteistyömuotojen testaaminen. Viranomaisten ja etujärjestöjen aktivoiminen mahdollisen yhtenäisen lainsäädännön valmistelemiseksi. Tutkimuksen valmistelutyö ja raportointi Valittujen yhteistyömuotojen käynnistäminen ja edelleen kehittäminen- Tutkimus- ja oppilaitosten sitouttaminen verkostoon tutkimus ja koulutushankkeiden käynnistämiseksi. Mallien rakentaminen perustuen parhaisiin ekotehokkuskäytäntöihin WP2: Benchmarking matkojen raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Benchmarking toiminnan jatkaminen. Laajempien synteesiraporttien muodostaminen eri benchmarking raporttien perusteella (1 per yritys/tutkittava ongelma, pohjana alussa tehty perusselvitys + benchmarking raportit). Tarkennettavien asioiden ja syventävien uusintabenchmarkingmatkojen identifiointi ja suunnittelu synteesiraporttien perusteella. Kontaktiverkoston luominen, saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. WP3: Jakelustrategian laadinta muuttuvassa arvoketjurakenteessa ja nykyisten toimintamallien kuvaaminen (caset), (julkaisut?) Asiantuntijoille suunnattu työpaja Kerava Laureassa. WP0: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestämien, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen WP1: Jatkosuunnitelmat ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi, yhteistyömallien vakiinnuttaminen (ml. euroopalaisten rahoitusinstrumenttien kartoittaminen ja hyödyntäminen) Toimenpidekokonaisuuksien päättäminen ja tulosten dokumentointi, tiedottaminen ja tiedon jakaminen verkoston sisällä. WP2: Syksyn 2012 benchmarking toiminnan raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Lopullisten ratkaisuehdotusten ja raporttien luonti kohdeyrityksille. Ratkaisujen läpikäynti yritysten kanssa. Tuloksista tiedottaminen eri tiedotusvälineissä. Saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. Projektitoimenpiteiden viimeistely tarvittaessa ja loppuraportointi. WP3: Kehittämissuunnitelmien esittely partneriyrityksille ja niiden toteuttamissuunnittelu. Operatiivisen logistiikan toteutuksen varmistaminen uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Elintarvikelogistiikan seminaari Keravan Laureassa. WP0: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) SULOIN hankkeessa kehitetään kansainvälinen logistiikkaklustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden verkosto. Verkostossa vaihdetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä klustereiden kehittämisestä sekä erityisesti seuraavien aihealueiden ympärillä: ekologisuus ja kestävä kehitys, turvallisuuskysymykset laiva-satamarajapinnassa, metsäteollisuuden vientiprosessit, sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostot. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen verkostoitumisen kautta kasvattaa klusteriosaamista, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ekotehokkuuden kehittämiseksi, kehittää suomalaisen teollisuuden toimitusketjuja sekä luoda uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten toimijoiden kesken. SULOIN hanketta koordinoi NELI - North European Logistics Institute, joka on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehittämisohjelma vuosille Hanke koostuu seuraavista osaprojekteista, jotka ovat (suluissa osaprojektista vastaava taho): WP1: International network of sustainable logistics clusters (NELI, Kymenlaakson ammattikorkekaoulu) WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking (Lahden ammattikorkeakoulu) WP3: Developing distribution systmes (Laurea ammattikorkeakoulu) WP0: Coordination, Dissemination and Project management (NELI) 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanketta hallinnoi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI - North European Logistics Institute, joka vastaa projektin raportoinnista rahoittajalle. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. Sisällöllisten tavoitteiden arviointi tapahtuu osaprojektikohtaisesti. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tiedotuksen päävastuullinen taho on NELI, joka vastaa koordinoidusti hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hankkeen käynnistyttyä laaditaan yksityiskohtaisempi viestintäsuunnitelma, joka ohjaa sekä sisäistä, että ulkoista viestintää. Hanketta varten perustetaan www-palvelu, joka toimii pääasiallisena kanavana hankkeen viestinnässä. Päätoteuttajan viestintäkoordinaattori on avainhenkilö viestinnässä. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Vuosi 2011: Lehdistötiedotteen laatiminne hankkeen käynnistymiseen liittyen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottamineni, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteiden suorittaminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, Kansainvälisen Kick off (aloitus) seminaarin järjestäminen Vuosi 2012: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen. Vuosi 2013: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen Osaprojektikohtaisissa suunnitelmissa (WP2 ja WP3) on määritelty casekuvausten viestinnästä yksityskohtaisemmin. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen alkuperäiset dokumentit jäävät hankkeen koordinaattorin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun haltuun. Kirjanpitoaineisto säilytetään Metsolan kampuksen pääarkistossa. Osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Sitovan kuntarahoitusopimuksen/omarahoitussopimuksen ovat laatineet: Kymenlaakson ammatikorkeakoulu ( e) Lahden ammattikorkeakoulu ( e) Laurean ammattikorkeakoulu ( e) 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitushakemus on jätetty maaliskuussa 2009 seuraaville kuntarahoittajille: - Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor ( e) / KyAMK - Kotkan kaupunki (7 500 e) / KyAMK - Kouvolan kaupunki (7 500 e) / KyAMK Rahoitushakemus jätetään toukokuussa 2010 Otsakorven säätiölle ( e) / KyAMK Yritysrahoitusosuuksia haetaan aktiivisesti - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osioon e - Lahden ammattikorkeakoulun osioon e EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.3 De minimis -sääntöselvitys Hankkeen toteuttajat/tuen saajat eivät ole De minimis-sääntöselvityksen piirissä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Allekirjoitettu Aiesopimus KyAMK: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti Lamk: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti, rekisteriselvitys, verovelkatodistus, alv-selvitys, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta KyAMK: selvitys arvonlisäverosta Omarahoitussitoumus_KyAMK Selvitys yleiskustannuksista_kyamk Hanke-esittely Laurea_osaprojektin budjetti Laurea_osaprojektin kuvaus Laurea_kaupparekisteriote Laurea_verovelkatodistus Laurea_lähdeluettelo HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Ragnar Lundqvist rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

16 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 27 Lamk: projektipäällikkö osa-aikainen 5 Lamk: projektisihteeri osa-aikainen 2 Lamk: asiantuntija osa-aikainen 25 Lamk: projektitutkija osa-aikainen 15 KyAMK: projektipäällikkö osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (meri&logistiikka) osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (liiketalous) osa-aikainen 10 KyAMK: viestintäkoordinaattori osa-aikainen 4 KyAMK: projektisihteeri osa-aikainen 3 Laurea: johtaminen, resurssit, kontaktit osa-aikainen 10 Laurea: hallinto ja avustavat osa-aikainen 8 Laurea: Avustavat kehitt. teht. + erityisalue osa-aikainen 4 Laurea: Elintarvikk. hankintamallit + järj osa-aikainen 4 Laurea: logistiikkaresurssit ja kyvykkyys osa-aikainen 5 Laurea: Tuottavuus, ratk.tutk. ja analysointi osa-aikainen 2 Laurea: projektituki Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

17 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Lamk: viestintä-, tiedotus ja markkinointi Lamk: käännös- ja oikolukupalvelut Lamk: asiantuntijapalvelut KyAMK: asiantuntijapalvelut KyAMK: tiedotus KyAMK: tilintarkastus Laurea: asiantuntijapalvelut Laurea: seminaarit ja konferenssit Laurea: omat julkaisut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Eurooppa Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Aasia Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Pohjois-Amerikka Lamk: konfrenssimatkat KyAMK: Benchmarking (TP 1., NeLIí) KyAMK: kv-seminaari ym. yhteistyö (Tp 2. meri&logistiikka) KyAMK: kontaktit, vertaileva tutk. (Tp 3, liiketalous) KyAMK: kansainv. toimijoiden matkat suomeen KyAMK: yritys-, viranomaisverkosto (Tp 2) KyAMK: haastattelut (Tp 3) Laurea: seminaari- ja konfrenssit Laurea: verkostoituminen ja benchmarking Laurea: tulosten levittäminen Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Lamk: projektikokoukset ja seminaarit Lamk: yritys- ja asiantuntijavierailut KyAMK: proj.kokoukset, seminaarit (TP 1) Laurea: projektikokoukset, partneritapaamiset Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

19 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Lamk: tilavuokrat Lamk: laitevuokrat KyAMK: seminaarien tilavuokrat Laurea: laitevuokrat Laurea: tutkimustyötilat Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Lamk: puhelin- ja tiedonsiirto Lamk: postikulut Lamk: kopiokulut Lamk: ohjelmistokulut (projektori ym. ohjelmistot) KyAMK: puhelin-, posti, tstotarv. yms Laurea: tietoliikennekulut Laurea: posti- ja kopiointikulut Laurea: kirjallisuushankinnat Laurea: pientarvikekulut Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Lamk: sisäiset palveluiden ostot Lamk: kirjallisuus - ja aineistohankinnat Lamk: puhelimet ja liikkuvalaajakaista Lamk: Digisanelimet ja saneluiden purkulaitteisto Lamk: Digikamera Lamk: toimistotarvikkeet KyAMK: yleiskust./tal.hall KyAMK: seminaari- ja kokouskulut Laurea: järjestämiskulut/workshop+tapaamiset Laurea: tulosten esittelykustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/6

20 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/6

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. AIESOPIMUS Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Aiesopimuksen kohteena on yhteishanke nimeltään Tuottavuuden kehittämisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 81/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot