Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05."

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/ /2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Päijät-Hämeen liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi SULOIN - Sustainable logistics solutions through international networking Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 5 : Suuralueet-toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Hakijatyyppi Ammattikorkeakoulu Y-tunnus Lähiosoite Pääskysentie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kotka Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Teija Meuronen Asema organisaatiossa johtaja, North European Logistics Institute (NELI) Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Antti Paloneva Asema organisaatiossa talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP1: International network of sustainable logistics clusters" sekä "WP0: Coordination, Dissemination and Project management" Osaprojektissa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi.osaprojekti jakaantuu Tietoa ja kokemuksia vaihdetaan eritysesti: - logistiikkaklustereiden kehittämismalleihin (minkälaiset toimintamallit ja rakenteet toimivat, kun kehitetään logistiikkaklustereita) - klusteritoimijoiden yhteistyöstä satamasidonnaisten turvallisuuskysymyksiin liityen (erityisesti alan toimijaverkostojen kautta nostaa esiin satamaterminaali / laiva rajapinnan ongelmat ja hakea yhteisiä kansainvälisiä toimintatapoja kansallisten tai jopa paikallisten toimintamallien rinnalle) - klustereiden ekotehokkuuden kehittämiseen (erityisesti intermodaalikuljetuksiin ja päätöksentekoprosesseihin liittyen) Osatoteuttajan nimi Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lahden ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking" Osaprojektin tavoitteena on tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta ja sen seurauksena saada kaikkien toimitusketjussa toimivien yritysten toiminta tehokkaammaksi, kannattavammaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Osaprojektissa ratkaistaan case yrityksen määrittelemiä, metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvä ongelma kansainvälisen benchmarkauksen avulla. Osaprojekti hyödyntää jo olemassa olevia eri logistiikkakehittäjien kansainvälisiä verkostoja (WP1) ja rakentaa uusia verkostoja. Jakaa hankittu benchmarking tieto ja muodostetut ongelmanratkaisuehdotukset case -yritysten lisäksi projektin WP1 osiossa muodostetun kansainvälisen verkoston keskuudessa ja näin ollen tehostaa myös eri logistiikkakehittäjien tietotaitoa esimerkkitapausten osalta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 Osatoteuttajan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Laurea ammattikorkeakolu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojekista WP3: Developing distribution systems. Osaprojektissa luodaan elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus. Osaprojektissa hyödynnetään samoja logistiikkaklusteri verkostoja kuin WP1, ja benchmarkingin avulla saada vertailutietoa niiden alueilla olevien toimijoiden käyttämistä jakelustrategioista ja toteutuksista. Osaprojektin tulokset auttavat Etelä-Suomen elintarvikeyrityksiä kansainvälisen jakelulogistiikan polulle ja kehittää heidän nykyisiä toimintamallejaan. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? SULOIN hankkeen taustalla on päätoteuttajan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI) kansainvälinen logistiikkaklusterien benchmarking toiminta keväältä NELI kävi ohjausryhmän jäsenten (mm. Kari Savolainen, Steveco Oy:n toimitusjohtaja, Hannu Karavirta Cursor Oy:n toimitusjohtaja sekä Tapio Välinoro, Kymenlaakson maakuntajohtaja) kanssa benchmarking matkalla Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Matkan tarkoituksena oli tutustua paikallisten logistiikaklustereiden sekä klustereiden kehittäjäorganisaatioiden toimintaan ja saada uusia, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Benchmarking toiminta syventyi kesäkuussä uusintamatkalla Belgiaan, sekä (Triesteen) Italiaan, jossa kosiskeltiin logistiikkatoimijoita kehittämään Eurooppalaisten logistiikkaklustereiden verkostoa. Aiheesta järjestettiin myös kansainvälinen seminaari yhteistyössä Triesten yliopiston kanssa otsikolla "Developing port and logistics clusters- Learning from a European Experience." Seminaarissa vaihdettiin kokemuksia Lisätietoa ja matkaraportit osoitteessa: Kansainväliselle yhteistyölle haetaan SULOIN hankkeessa syvyyttä ja pysyvyyttä. LAMK:n ja LAUREA:n mukaantulo konkretisoi verkostotoimintaa, tuomalla mukaan kansainvälisten toimitusketjujen "case" tutkimusta. Hanketta on valmisteltu yhteisessä työpajassa Lahdessa Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmä tulee muodustumaan toteuttajaorganisaatioiden edustajista (KyAMK, Lahden AMK, Laurea), rahoittajien edustajista (Steveco, VR, myöhemmin täsmentyvät rahoittajatahot) sekä päärahoittajan edustajasta. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit SULOIN liittyy myös "ELLO - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen" hankkeeseen sekä ESLogC - Etelä Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen" hankkeeseen. EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? SULOIN hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Hankkeen päätoteuttajan (NELI; North European Logistics Institute) kokemukset eurooppalaisten logistiikkaklustereiden benchmarkkaamisesta (kevät 2009) osoitti, parhaita käytäntöjä ja tietoa vaihtamalla voidaan Etelä-Suomen logistiikkaklusterista saada vielä suurempi hyöty aluekehitykselle. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen osaprojektien kautta vastataan toisaalta tarpeeseen verkostoitua kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken (WP1), toisaalta suomalaisen metsäteollisuuden toimitusketjujen (WP2) ja elintarvikeollisuuden jakelujärjestelmiin (WP3) liittyen. Kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta tuodaan osaamista ja kokemusta Etelä-Suomeen, sekä edesautetaan yritysten kansainvälisiä liiketoimintaedellytyksiä. Erityisesti tarkastellaan vertailukohteita kansainvälisesti liittyen logistiikkaklustereiden ekologisiin ratkaisuihin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? NELI (päätoteuttaja) toteutti keväällä 2009 benchmarking matkoja eurooppalaisiin logistiikkaklustereihin (Ranska, Italia, Belgia). Benchmarking toiminta toimii pohjana tälle hankeidealle (WP1); ts. luotuja verkostoja hyödynnetään ja kehitetään edelleen toimintamalleiksi hankevaiheessa. Osaprojektit WP2 ja WP3 pohjautuvat asiantuntijaselvityksiin, ja -artikkeleihin (esiteltynä tarkemmin osaprojektikuvauksissa). 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Uusimaa Kymenlaakso Seutukunnat Helsingin Kouvolan Päijät-Häme Lahden Kotkan-Haminan EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Kunnat Hamina Kotka Lahti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? SULOIN hankkeen ensijaisia kohderyhmiä ovat: Kerava Kouvola Logistiikka-alan kehittäjäorganisaatiot (ml. aluekehitys-, T&K&I- sekä koulutusorganisaatiot), viranomaiset, logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset, metsäteollisuusyritykset sekä elintarviketeollisuuden yritykset. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Hankkeessa luodaan kansainvälistä verkostoa, joten välillisinä kohderyhminä ovat ainakin seuraavat tahot (hakemusvaiheessa tiedossa): - klusteri, Le Havre Ranska - University of Trieste, Italia - Gentin satama ja kaupunki, Belgia Hankkeen osaprojektien tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevaa verkostopohjaa sekä laajentaa kansainvälistä verkostoa case tutkimusten kautta. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR ohjelman painopistealueeksi on ko. hakukierroksella mainittu: "Kansainvälisten verkostojen luonti ja/tai toiminnan vakiinnuttaminen em. Teemoissa, ml. Jo toimintalinjalla 5 rahoitusta saavat hankkeet" SULOIN hankkeessa tähdätään nimenomaan kansainvälisten verkostojen luomiseen ja verkostojen hyödyntämiseen. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke edistää toteuttajaorganisaatioiden (KyAMK, LAMK, LAUREA) kansainvälistymisstrategioita sekä Etelä-Suomen alueella kansainvälistymiseen tähtäävien aluekehitysstrategioiden ja ohjelmien tavoitteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: - kehittää ja luoda kansainvälinen verkosto sekä uusia toimintamalleja logistiikkalustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. - tunnistaa parhaita käytäntöjä logistiikkaklustereiden kehittämiseksi kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden näkökulmasta. - tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta - luoda elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus Tuloksena syntyy: - Aktiivinen verkosto kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jolla on yhteistyömuotoja - Vertaileva tutkimusraportti ja toimenpide-ehdotukset logistiikkaklustereiden ekotehokkuuden kehittämiseksi - Uusia toimintatapoja eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen tehostamiseksi. - Työkaluja jakelustrategian kehittämiseen ja logistiikan toteutukseen sekä yritysten kansainvälistymisen tehostamiseen niiden avulla Tuloksia hyödyntävät ensijaisesti: - Logistiikan kehittäjäorganisaatiot sekä metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuissa toimivat yritysverkostot - Projektitoteutuksesta vastavat ammattikorkeakoulut 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarking synnyttää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Tiedonvaihdon myötä voidaan kehittää olemassa olevia toimintamalleja tai synnyttää uusia. SULOIN EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 hankkeessa tämä tarkoittaa logistiikkaklustereiden (kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia) kehittämismalleja, metsäteollisuuden vientiprosesseja sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostoja. Verkostoitumisen ja tiedonvaihdon avulla siiretään parhaiksi havaittuja käytäntöjä nykyisiin kehitysmalleihin ja tätä pyritään arvioimaan koko hankkeen ajan. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Hanke tuottaa konkreettisia välineitä ja toimintamalleja logistiikan kehittäjäorganisaatioille sekä logistiikkaalan palvelutuottajille ekotehokkuuden aseman ja merkityksen huomioimiseksi strategisessa päätöksenteossa. Kehittäjät ja yritykset voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään uutta toimintaa ja konsepteja. Mukana olevat toimijat saavat kansainvälistä vertailutietoa ja näkemyksiä parhaista käytännöistä omien päätöksentekoprosessien pohjaksi Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen Vertaillaan logistiikkaklustereiden ekotehokkuutta ja sitä kautta tuotetaan vertailukelpoista tietoa miten logistiikkaklustereita kehitetään entistä ympäristöystävällisemmiksi - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Lisätää tietoisuutta ympäristöystävällisistä ratkaisuista logistiikkaklustereissa EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? SULOIN hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: - kansainvälisten kontaktien aktivoiminen ja hyödyntäminen, jonka myötä järjestetään verkostotapaamisia kansainvälisten toimijoiden kesken (ml. Benchmarking). - uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen, kehittäminen ja testaaminen kansainvälisten logistiikkaklustereiden kehittäjäorganisaatioiden kesken - logistiikkaklustereiden vertailu ekologisista lähtökohdista - satamasidonnaisten turvallisuuskysymysten käsittely kansainvälisessä verkostossa -metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvän ongelman ratkaisu, ml. ongelman määrityksen ja nykytilannekartoituksen sekä dokumentoidun benchmarkingtiedon sekä ratkaisuehdotusten levitys sekä case yritysten että kv- logistiikkakehittäjien verkoston keskuudessa. - elintarvikelogistiikan nykyisten toimintamallien kuvaaminen ja analysoiminen sekä paikallisesti, että valittujen kansainvälisten logistiikkaklustereiden alueilta, ml. aikaisempien tutkimusten pohjalle rakentuvat täydentävät selvitykset toiminnasta ja neuvotteluasetelmasta elintarvikkeiden jakelusta 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintalleja kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden välille, sekä kehitetään uusia toimintamalleja metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuihin. Tarkempi suunnitelma toimenpiteistä osaprojektisuunnitelmissa. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten logistiikkan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jotka hankkeen päättymisen jälkeen pyritään konkretisoimaan. Osaprojekteissa WP2 ja WP3 kehitetyt toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi tarkasteltujen yritysverkostojen toimitusketjuja. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 WP1: Logistikkaklusterikehittäjäorganisaatioiden kartoitus ja yhteistyömuotojen hahmottaminen (sekä hankkeen sisäisesti että KV-verkostossa) Yhteistyökumppanien kartoittaminen satamaturvallisuuden toimintaympäristössä. Ekotehokuustutkimuksen aloitus ja tiedottaminen, osallistuvien yritysten mukanaolon varmistaminen, tavoiteneuvottelut ja tutkimusprosessin tavotteiden ja sisällön määritys. Järjestetään ensimmäinen benchmarking kierros. Analysoidaaan benchmarking toiminnan tulokset ja tehdään suunnitelma yhteistyömuotojen kehittämiseksi. WP2: Projektin aloituksesta tiedottaminen, osallistuvien yritysten varmistaminen ja tarvittaessa uusien rekrytointi. Tilannekuvan muodostaminen kunkin yrityksen tilanteesta ja ongelmakentästä. Yleisten, maailmanlaajuisten benchmarking -perustietojen keruu. Sopivien, tarkemmin benchmarkattavien kohteiden identifiointi perusselvityksen perusteella. Ensimmäiset benchmarking matkat valittuihin kohteisiin sekä benchmarking raportoinnin aloitus. Kontaktiverkoston luominen ja kehittäminen WP3: Kirjallisuusaineiston keruu ja analysointi, partneriyritysten hankinta, verkottuminen ja benchmarking-kohteiden valinta. Empiirisen aineiston keräämisen aloitus. Partneriyritysten ja heidän käyttämien logistiikkapalveluntarjoajien osaamisen arviointi. WP0: Lehdistötiedote liittyen hankkeen käynnistymiseen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, kansainvälisen kick off seminaarin järjestäminen 2012 WP1: Benchmarking toiminnan jatkaminen ja yhteistyömuotojen testaaminen. Viranomaisten ja etujärjestöjen aktivoiminen mahdollisen yhtenäisen lainsäädännön valmistelemiseksi. Tutkimuksen valmistelutyö ja raportointi Valittujen yhteistyömuotojen käynnistäminen ja edelleen kehittäminen- Tutkimus- ja oppilaitosten sitouttaminen verkostoon tutkimus ja koulutushankkeiden käynnistämiseksi. Mallien rakentaminen perustuen parhaisiin ekotehokkuskäytäntöihin WP2: Benchmarking matkojen raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Benchmarking toiminnan jatkaminen. Laajempien synteesiraporttien muodostaminen eri benchmarking raporttien perusteella (1 per yritys/tutkittava ongelma, pohjana alussa tehty perusselvitys + benchmarking raportit). Tarkennettavien asioiden ja syventävien uusintabenchmarkingmatkojen identifiointi ja suunnittelu synteesiraporttien perusteella. Kontaktiverkoston luominen, saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. WP3: Jakelustrategian laadinta muuttuvassa arvoketjurakenteessa ja nykyisten toimintamallien kuvaaminen (caset), (julkaisut?) Asiantuntijoille suunnattu työpaja Kerava Laureassa. WP0: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestämien, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen WP1: Jatkosuunnitelmat ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi, yhteistyömallien vakiinnuttaminen (ml. euroopalaisten rahoitusinstrumenttien kartoittaminen ja hyödyntäminen) Toimenpidekokonaisuuksien päättäminen ja tulosten dokumentointi, tiedottaminen ja tiedon jakaminen verkoston sisällä. WP2: Syksyn 2012 benchmarking toiminnan raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Lopullisten ratkaisuehdotusten ja raporttien luonti kohdeyrityksille. Ratkaisujen läpikäynti yritysten kanssa. Tuloksista tiedottaminen eri tiedotusvälineissä. Saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. Projektitoimenpiteiden viimeistely tarvittaessa ja loppuraportointi. WP3: Kehittämissuunnitelmien esittely partneriyrityksille ja niiden toteuttamissuunnittelu. Operatiivisen logistiikan toteutuksen varmistaminen uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Elintarvikelogistiikan seminaari Keravan Laureassa. WP0: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) SULOIN hankkeessa kehitetään kansainvälinen logistiikkaklustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden verkosto. Verkostossa vaihdetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä klustereiden kehittämisestä sekä erityisesti seuraavien aihealueiden ympärillä: ekologisuus ja kestävä kehitys, turvallisuuskysymykset laiva-satamarajapinnassa, metsäteollisuuden vientiprosessit, sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostot. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen verkostoitumisen kautta kasvattaa klusteriosaamista, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ekotehokkuuden kehittämiseksi, kehittää suomalaisen teollisuuden toimitusketjuja sekä luoda uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten toimijoiden kesken. SULOIN hanketta koordinoi NELI - North European Logistics Institute, joka on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehittämisohjelma vuosille Hanke koostuu seuraavista osaprojekteista, jotka ovat (suluissa osaprojektista vastaava taho): WP1: International network of sustainable logistics clusters (NELI, Kymenlaakson ammattikorkekaoulu) WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking (Lahden ammattikorkeakoulu) WP3: Developing distribution systmes (Laurea ammattikorkeakoulu) WP0: Coordination, Dissemination and Project management (NELI) 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanketta hallinnoi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI - North European Logistics Institute, joka vastaa projektin raportoinnista rahoittajalle. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. Sisällöllisten tavoitteiden arviointi tapahtuu osaprojektikohtaisesti. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tiedotuksen päävastuullinen taho on NELI, joka vastaa koordinoidusti hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hankkeen käynnistyttyä laaditaan yksityiskohtaisempi viestintäsuunnitelma, joka ohjaa sekä sisäistä, että ulkoista viestintää. Hanketta varten perustetaan www-palvelu, joka toimii pääasiallisena kanavana hankkeen viestinnässä. Päätoteuttajan viestintäkoordinaattori on avainhenkilö viestinnässä. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Vuosi 2011: Lehdistötiedotteen laatiminne hankkeen käynnistymiseen liittyen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottamineni, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteiden suorittaminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, Kansainvälisen Kick off (aloitus) seminaarin järjestäminen Vuosi 2012: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen. Vuosi 2013: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen Osaprojektikohtaisissa suunnitelmissa (WP2 ja WP3) on määritelty casekuvausten viestinnästä yksityskohtaisemmin. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen alkuperäiset dokumentit jäävät hankkeen koordinaattorin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun haltuun. Kirjanpitoaineisto säilytetään Metsolan kampuksen pääarkistossa. Osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Sitovan kuntarahoitusopimuksen/omarahoitussopimuksen ovat laatineet: Kymenlaakson ammatikorkeakoulu ( e) Lahden ammattikorkeakoulu ( e) Laurean ammattikorkeakoulu ( e) 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitushakemus on jätetty maaliskuussa 2009 seuraaville kuntarahoittajille: - Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor ( e) / KyAMK - Kotkan kaupunki (7 500 e) / KyAMK - Kouvolan kaupunki (7 500 e) / KyAMK Rahoitushakemus jätetään toukokuussa 2010 Otsakorven säätiölle ( e) / KyAMK Yritysrahoitusosuuksia haetaan aktiivisesti - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osioon e - Lahden ammattikorkeakoulun osioon e EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.3 De minimis -sääntöselvitys Hankkeen toteuttajat/tuen saajat eivät ole De minimis-sääntöselvityksen piirissä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Allekirjoitettu Aiesopimus KyAMK: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti Lamk: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti, rekisteriselvitys, verovelkatodistus, alv-selvitys, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta KyAMK: selvitys arvonlisäverosta Omarahoitussitoumus_KyAMK Selvitys yleiskustannuksista_kyamk Hanke-esittely Laurea_osaprojektin budjetti Laurea_osaprojektin kuvaus Laurea_kaupparekisteriote Laurea_verovelkatodistus Laurea_lähdeluettelo HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Ragnar Lundqvist rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

16 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 27 Lamk: projektipäällikkö osa-aikainen 5 Lamk: projektisihteeri osa-aikainen 2 Lamk: asiantuntija osa-aikainen 25 Lamk: projektitutkija osa-aikainen 15 KyAMK: projektipäällikkö osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (meri&logistiikka) osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (liiketalous) osa-aikainen 10 KyAMK: viestintäkoordinaattori osa-aikainen 4 KyAMK: projektisihteeri osa-aikainen 3 Laurea: johtaminen, resurssit, kontaktit osa-aikainen 10 Laurea: hallinto ja avustavat osa-aikainen 8 Laurea: Avustavat kehitt. teht. + erityisalue osa-aikainen 4 Laurea: Elintarvikk. hankintamallit + järj osa-aikainen 4 Laurea: logistiikkaresurssit ja kyvykkyys osa-aikainen 5 Laurea: Tuottavuus, ratk.tutk. ja analysointi osa-aikainen 2 Laurea: projektituki Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

17 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Lamk: viestintä-, tiedotus ja markkinointi Lamk: käännös- ja oikolukupalvelut Lamk: asiantuntijapalvelut KyAMK: asiantuntijapalvelut KyAMK: tiedotus KyAMK: tilintarkastus Laurea: asiantuntijapalvelut Laurea: seminaarit ja konferenssit Laurea: omat julkaisut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Eurooppa Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Aasia Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Pohjois-Amerikka Lamk: konfrenssimatkat KyAMK: Benchmarking (TP 1., NeLIí) KyAMK: kv-seminaari ym. yhteistyö (Tp 2. meri&logistiikka) KyAMK: kontaktit, vertaileva tutk. (Tp 3, liiketalous) KyAMK: kansainv. toimijoiden matkat suomeen KyAMK: yritys-, viranomaisverkosto (Tp 2) KyAMK: haastattelut (Tp 3) Laurea: seminaari- ja konfrenssit Laurea: verkostoituminen ja benchmarking Laurea: tulosten levittäminen Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Lamk: projektikokoukset ja seminaarit Lamk: yritys- ja asiantuntijavierailut KyAMK: proj.kokoukset, seminaarit (TP 1) Laurea: projektikokoukset, partneritapaamiset Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

19 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Lamk: tilavuokrat Lamk: laitevuokrat KyAMK: seminaarien tilavuokrat Laurea: laitevuokrat Laurea: tutkimustyötilat Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Lamk: puhelin- ja tiedonsiirto Lamk: postikulut Lamk: kopiokulut Lamk: ohjelmistokulut (projektori ym. ohjelmistot) KyAMK: puhelin-, posti, tstotarv. yms Laurea: tietoliikennekulut Laurea: posti- ja kopiointikulut Laurea: kirjallisuushankinnat Laurea: pientarvikekulut Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Lamk: sisäiset palveluiden ostot Lamk: kirjallisuus - ja aineistohankinnat Lamk: puhelimet ja liikkuvalaajakaista Lamk: Digisanelimet ja saneluiden purkulaitteisto Lamk: Digikamera Lamk: toimistotarvikkeet KyAMK: yleiskust./tal.hall KyAMK: seminaari- ja kokouskulut Laurea: järjestämiskulut/workshop+tapaamiset Laurea: tulosten esittelykustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/6

20 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/6

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku Infotilaisuudet Helsinki 26.11.2010 Lahti

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot